ตารางความสอดคลองระหวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป และมาตรฐานสถานศึกษา                 ...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                 แผนปฏิบัติการประจําป         ความสอดคลองกับมาตรฐานสถานศึ...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา             แผนปฏิบัติการประจําป        ความสอดคลองกับมาตรฐานสถานศึกษาและตัวบ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ตารางความสอดคล้องแผนพัฒนา

1,186 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,186
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
419
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตารางความสอดคล้องแผนพัฒนา

 1. 1. ตารางความสอดคลองระหวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป และมาตรฐานสถานศึกษา โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระแกวเขต 1 ้ ่ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ความสอดคลองกับมาตรฐานสถานศึกษายุทธศาสตรที่ 1 1. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทาง มาตรฐานที่ 2 เพิ่มคุณภาพนักเรียนดานคุณลักษณะทีพงประสงค ่ ึ โรงเรียนวิถีพทธ ุ ตัวบงชี้ที่ 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.ยุทธศาสตรที่ 2 2. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการเพื่อยกระดับ มาตรฐานที่ 3 เพิ่มคุณภาพนักเรียนดานการเรียนรู คุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้ท3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 ี่ มาตรฐานที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4 มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 มาตรฐานที่ 10 ตัวบงชี้ที่ 10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4 , 10.5 , 10.6
 2. 2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ความสอดคลองกับมาตรฐานสถานศึกษาและตัวบงชี้ยุทธศาสตรที่ 3 3. โครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวทาง มาตรฐานที่ 1 เพิ่มคุณภาพนักเรียนดานสุขภาพอนามัยและ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ตัวบงชี้ที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6สมรรถภาพยุทธศาสตรที่ 4 4. โครงการอาคารสถานที่เพื่อการเรียนรู มาตรฐานที่ 6 เพิ่มคุณภาพการเรียนรูดานพึ่งพาตนเอง 5. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูภายในโรงเรียนวัด ตัวบงชี้ที่ 6.1 , 6.2 , 6.3 , 6.4 พวงนิมิต มาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 11.1 , 11.2 , 11.3 มาตรฐานที่ 13 ตัวบงชี้ที่ 13.1 มาตรฐานที่ 14 ตัวบงชี้ที่ 14.1 , 14.2ยุทธศาสตรที่ 5 6. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มาตรฐานที่ 9 เพิ่มคุณภาพการเรียนรูดานชวยเหลือซึ่งกันและกัน 7. โครงการสานสัมพันธชุมชน ตัวบงชี้ที่ 9.1 , 9.2 , 9.3 8. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษา ตัวบงชี้ที่ 13.2 มาตรฐานที่ 15 ตัวบงชี้ที่ 15.1 , 15.2
 3. 3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ความสอดคลองกับมาตรฐานสถานศึกษาและตัวบงชี้ยุทธศาสตรที่ 6 9. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพขาราชการครู มาตรฐานที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพครูดานการจัดการเรียนรู 10. โครงการการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาและ ตัวบงชี้ที่ 7.1 , 7.2 , 7.3 , 7.4 , 7.5 , 7.6 , 7.7 , 7.8 , 7.9 สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา 11. โครงการบริหารพัสดุและสินทรัพยยุทธศาสตรที่ 7 12. โครงการสงเสริมการทํางานเปนทีม มาตรฐานที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารและการจัดการ 13. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป ตัวบงชี้ที่ 8.1 , 8.2 , 8.3 , 8.4 , 8.5 , 8.6 มาตรฐานที่ 12 ตัวบงชี้ที่ 12.1 , 12.2 , 12.3 , 12.4 , 12.5 , 12.6

×