แผนจัดการเรียนรู้เรื่องปัญหาครอบครัว

4,331 views
4,242 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
369
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนจัดการเรียนรู้เรื่องปัญหาครอบครัว

 1. 1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชาสุ ขศึกษา ิ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู้กรณี ศกษา ึ เรื่ อง .........ปัญหาครอบครัว.............. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ .....สุขศึกษาและพลศึกษา........ วิชา ....สุขศึกษา....... ชั้น.......มัธยมศึกษาปี ที่ 3....... เวลา..............4................. ชัวโมง ่ วันที่ ..................................... เดือน ................................................. พ.ศ. ................................ 1. สาระสําคัญ ปั ญหาความรุ นแรงและความขัดแย้งในครอบครัว สามารถแก้ไขได้โดยการไม่ใช้ความรุ นแรง ซึ่งจะส่งผลดีต่อครอบครัวและตัวบุคคล โดยเฉพาะเด็กซึ่งยังไม่สามารถป้ องกันตนเองได้โดยเฉพาะภัย ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดจึงจําเป็ นที่ตองเฝ้ าระวัง รวมทั้งหาแนวทางป้ องกันแก้ไขไม่ให้เกิดความรุ นแรง ้ และภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 2. จุดประสงค์การจัดการเรี ยนรู ้ 2.1 ด้านความรู ้ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ด้านความรู ้ 1. เข้าใจความขัดแย้งระหว่างตัวบุคคลที่เกิดขึ้น 2. บอกวิธีการป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิดภัยที่ไม่คาดคิดกับครอบครัวและโรงเรี ยน 3. อธิบายวิธีการเผ้าระวังถึงภัยที่ไม่คาดคิดในครอบครัวและโรงเรี ยน 4. สรุ ปถึงปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมได้ ด้านทักษะ 5. ควบคุมสถานการณ์ความรุ นแรงในครอบครัวโดยใช้สติสมปั ชชัญญะ ั 6. วางตัวได้อย่างเหมาะสมเพือลดความรุ นแรงในครอบครัว ่ 7. หลีกเลียงปั ญหาความขัดแย้งในครอบครัวโดยไม่ใช้ความรุ นแรงได้ ่ 8. ปฏิบติตนในการดูแล ป้ องกันภัยที่ไม่คาดคิดในครอบครัวและโรงเรี ยน ั ด้านเจตคติ 9. ยอมรับในปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว 10. ร่ วมรับผิดชอบในการระวังดูแลความปลอดภัยของครอบครัวและโรงเรี ยน 3. สาระการเรี ยนรู ้ - ปั ญหาความรุ นแรงในครอบครัว - ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุ นแรง - แนวทางป้ องกันและเฝ้ าระวังความปลอดภัยในครอบครัว นางทัศนีย ์ ไชยเจริ ญ ครู ประจําวิชาสุ ขศึกษา โรงเรี ยนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1
 2. 2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชาสุ ขศึกษา ิ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 4. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ กรณี ศกษา ึ 1. ขั้นนําเสนอกรณี ศกษา ึ 2. ขั้นการศึกษากรณี ศกษาหรื อตัวอย่าง ึ - แบ่งกลุ่ม - ผูเ้ รี ยนศึกษากรณี ศกษา ึ - อภิปรายกลุ่มย่อย และสรุ ปผลการศึกษา - นําเสนอผลการอภิปรายระหว่างกลุม ่ 3. ขั้นสรุ ปผลการเรี ยนรู้ - สรุ ปผลการเรี ยนรู้ - ประเมินผลการเรี ยนรู้ 5. กลยุทธ์การสอนคิด การคิดวิเคราะห์ 1. กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห์ ้ 2. กําหนดปัญหา 3. พิจารณาแยกแยะ 4. สรุ ป 6. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ ขั้นตอนกระบวนการ กลยุทธ์การสอนคิด/กิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่อ/แหล่งการเรี ยนรู้ เครื่ องมือวัดและประเมินผล กรณี ศกษาึ การคิดวิเคราะห์ ชัวโมงเรี ยนที่ 1 ่ 1. ขั้นนําเสนอ 1. กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห์ ้ กรณี ศกษา ึ - นักเรี ยนดูภาพแสดงความรุ นแรง แล้ว - ภาพประกอบการใช้ ช่วยกันตอบคําถามครู ดังนี้ ความรุ นแรง 2 ภาพ 1. เด็กมักถูกทําร้ายในด้านใดบ้าง 2. นักเรี ยนคิดว่าการใช้ความรุ นแรง กับเด็กจะทําให้เกิดผลอย่างไร นางทัศนีย ์ ไชยเจริ ญ ครู ประจําวิชาสุ ขศึกษา โรงเรี ยนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1
 3. 3. แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชาสุ ขศึกษา ิ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ขั้นตอนกระบวนการ กลยุทธ์การสอนคิด/กิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่อ/แหล่งการเรี ยนรู้ เครื่ องมือวัดและประเมินผล 2. ขั้นการศึกษา 2. กําหนดปัญหา กรณี ศกษาหรื อตัวอย่าง ึ - นักเรี ยนแบ่งกลุมๆละ 6 คนโดยแบ่ง ่ หน้าที่ร่วมกันรับผิดชอบภายในกลุม ่ - นักเรี ยนศึกษากรณี ตวอย่างจากที่ครู ั - บทความกรณี 1. ผลการอ่านคิดวิเคราะห์ นําเสนอ ตัวอย่างจํานวน 4 และเขียน เกณฑ์การ - นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายกลุ่มย่อย จาก เรื่ อง ประเมิน Rubricแบบรวม การศึกษากรณี ตวอย่าง และสรุ ปผลการ ั อภิปรายภายในกลุ่ม ชัวโมงเรี ยนที่ 2 ่ 2. รายงานผลการอภิปราย - นักเรี ยนตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่มนําเสนอผล เรื่ องกรณี ศกษาด้านการใช้ ึ การสรุ ปการอภิปรายภายในกลุ่มหน้าชั้น ความรุ นแรง เรี ยน เกณฑ์การประเมิน Rubric แบบแยกส่วน - นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปผลการ อภิปรายหลักจากกลุมรายงานหน้าชั้นเรี ยน ่ เพือหาข้อสรุ ปของปั ญหาร่ วมกันทั้งชั้นเรี ยน ่ - นักเรี ยนศึกษาเรื่ องความรุ นแรงใน - หนังสือเรี ยนสุข 3. สมุดงาน ครอบครัวและชุมชนในหนังสือเรี ยน ศึกษา(พ.ว.) - นักเรี ยนร่ วมกันตอบคําถามครู ลงสมุดงาน ดังนี้ 1. ความรุ นแรงแบ่งเป็ นกี่ประเภท อะไรบ้าง อย่างไร 2. ปัญหาความรุ นแรงในครอบครัวมี อะไรบ้าง อย่างไร 3. ปัญหาความรุ นแรงในครอบครัวเกิด จากสาเหตุใด 4. ความรุ นแรงในครอบครัวก่อให้เกิดผล อย่างไร - นักเรี ยนและครู ร่วมกันเฉลยคําตอบใน ท้ายชัวโมงเรี ยน ่ นางทัศนีย ์ ไชยเจริ ญ ครู ประจําวิชาสุ ขศึกษา โรงเรี ยนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1
 4. 4. แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชาสุ ขศึกษา ิ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ขั้นตอนกระบวนการ กลยุทธ์การสอนคิด/กิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่ อ/แหล่งการเรี ยนรู้ เครื่ องมือวัดและประเมินผล ชัวโมงเรี ยนที่ 3 ่ 3. พิจารณาแยกแยะ - นักเรี ยนเข้ากลุม 4 คน ร่ วมกันพิจารณา ่ 4. ใบงานที่ 1 เรื่ อง ทําอย่างไร ถึงความรุ นแรงเมือเกิดขึ้นภายใน ่ เมือเผชิญกับความรุ นแรง ่ ครอบครัว นักเรี ยนจะทําอย่างไร และ เกณฑ์การประเมิน Rubricแบบ สามารถขอความช่วยเหลือได้จากใคร รวม อย่างไร - นักเรี ยนศึกษาเรื่ อง แนวทางแก้ไขปัญหา - หนังสือเรี ยนสุข โดยไม่ใช้ความรุ นแรง และแหล่งขอความ ศึกษา (พ.ว.) ช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับความ ํ รุ นแรง ในหนังสือเรี ยน ชัวโมงเรี ยนที่ 4 ่ 3. ขั้นสรุ ปผลการ 4. ขั้นสรุ ป 5. สมุดงาน เรี ยนรู้ - นักเรี ยนสรุ ปถึงรายละเอียดความรุ นแรง ในครอบครัว/ชุมชน(ปั ญหา,สาเหตุ,ผลที่ เกิด วิธีการปฏิบติตนเพื่อดูแลและ ั หลีกเลี่ยง) ลงในสมุดงานของนักเรี ยน 6. ใบงานที่ 2 เรื่ อง ผังมโน - นักเรี ยนทุกคนเขียนรายงานการศึกษา ทัศน์ของปัญหาครอบครัว โดยใช้ผงมโนทัศน์ต ามเนื้ อหาที่นกเรี ยน ั ั เกณฑ์การประเมิน Rubric เรี ยนรู ้พร้อมทั้งร่ วมสรุ ปลงกระดานดํา แบบรวม 7. แบบทดสอบหลังเรี ยน - ทดสอบหลังเรี ยน พร้อมทั้งเฉลย (เกณฑ์การประเมินร้อยละ80) คําตอบ นางทัศนีย ์ ไชยเจริ ญ ครู ประจําวิชาสุ ขศึกษา โรงเรี ยนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1
 5. 5. แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชาสุ ขศึกษา ิ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 7. การวัดและประเมินผล 7.1 ด้านความรู ้ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ 7.1.1 ด้านความรู ้ จุดประสงค์ขอที่ วิธีการ/เกณฑ์การวัดและประเมินผล เครื่ องมือวัดและประเมินผล ้ ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ 1 ตรวจสมุดงาน สมุดงาน น.ร.ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 2 ตรวจผลงาน ใบงานที่ 1 น.ร.ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 3 ตรวจผลงาน ใบงานที่ 1 น.ร.ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 4 ตรวจผลงาน ใบงานที่ 2 น.ร.ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 7.1.2 ด้านทักษะ จุดประสงค์ขอที่ วิธีการ/เกณฑ์การวัดและประเมินผล เครื่ องมือวัดและประเมินผล ้ ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ 5 ตรวจสมุดงาน สมุดงาน น.ร.ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 6 ตรวจสมุดงาน สมุดงาน น.ร.ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 7 ตรวจสมุดงาน สมุดงาน น.ร.ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 8 ตรวจสมุดงาน สมุดงาน น.ร.ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 7.1.3 ด้านเจตคติ จุดประสงค์ขอที่ วิธีการ/เกณฑ์การวัดและประเมินผล เครื่ องมือวัดและประเมินผล ้ ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ 9 การบรรยายสถานการณ์ทครู สร้าง ่ี กรณี ตวอย่าง ั น.ร.ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 10 ตรวจสมุดงาน สมุดงาน น.ร.ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 11 การบรรยายสถานการณ์ทครู สร้าง ่ี กรณี ตวอย่าง ั น.ร.ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 8, กิจกรรมเสนอแนะ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หองเรี ยนสุขศึกษา โดยการฉาย projecter ที่หองเรี ยนสุขศึกษาและ ้ ้ เปิ ด internet ที่ http://amkasorn.wordpress.com โดยครู และนักเรี ยนร่ วมกันทํากิจกรรมตามที่ วางแผนไว้ในแผนการสอน พร้อมทั้งมอบหมายงานให้นกเรี ยนค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปัญหา ั ครอบครัวโดยนําเสนอผลงานของกลุมตนเองในรู ปแบบจุลสารเผยแพร่ ่ นางทัศนีย ์ ไชยเจริ ญ ครู ประจําวิชาสุ ขศึกษา โรงเรี ยนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1
 6. 6. แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชาสุ ขศึกษา ิ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 9. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผูอานวยการโรงเรี ยนวัดพวงนิมต ้ํ ิ ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ลงชื่อ......................................................... ( นายสมยศ เพ็ชรวงษา ) ผูอานวยการโรงเรี ยนวัดพวงนิมต ้ํ ิ ....................../....................................../....................... นางทัศนีย ์ ไชยเจริ ญ ครู ประจําวิชาสุ ขศึกษา โรงเรี ยนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1
 7. 7. แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชาสุ ขศึกษา ิ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 10. บันทึกหลังการจัดการเรี ยนรู ้ 1. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ผลสําเร็ จหลังการสอน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลสําเร็ จหลังการสอน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลสําเร็ จหลังการสอน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 4. ผลสําเร็ จหลังการแก้ไข ด้านความรู ้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ลงชื่อ...................................................ผูบนทึก ้ ั ( นางทัศนีย ์ ไชยเจริ ญ ) ครู โรงเรี ยนวัดพวงนิมต ิ ครี ยด ....................../....................................../....................... นางทัศนีย ์ ไชยเจริ ญ ครู ประจําวิชาสุ ขศึกษา โรงเรี ยนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1
 8. 8. แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชาสุ ขศึกษา ิ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 แบบประเมินผลทักษะการเรี ยนรู้กรณี ศกษา ึ เรื่อง ปัญหาครอบครัว ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดพวงนิมต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 ิ คําชีแจง ใส่เครื่ องหมาย / ลงในช่องคะแนนตามที่พบพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรี ยน ้ ที่ ชื่อ - สกุล การร่ วมกิจกรรมในชั้นเรี ยน เกณฑ์ 1 2 3 4 การตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 1-2 คะแนน หมายถึง ผ่าน 3 คะแนน หมายถึง ดี 4 คะแนน หมายถึง ดีเยียม ่ นางทัศนีย ์ ไชยเจริ ญ ครู ประจําวิชาสุ ขศึกษา โรงเรี ยนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1
 9. 9. แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชาสุ ขศึกษา ิ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 แบบประเมินผลทักษะการเรี ยนรู้กรณี ศกษา ึ เรื่อง ปัญหาครอบครัว ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดพวงนิมต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 ิ คําชีแจง ใส่เครื่ องหมาย / ลงในช่องคะแนนตามที่พบพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ้ ที่ ชื่อ - สกุล ผลงาน/ชิ้นงานนักเรี ยน เกณฑ์ 1 2 3 4 การตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 1-2 คะแนน หมายถึง ผ่าน 3 คะแนน หมายถึง ดี 4 คะแนน หมายถึง ดีเยียม ่ นางทัศนีย ์ ไชยเจริ ญ ครู ประจําวิชาสุ ขศึกษา โรงเรี ยนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1

×