กรณีตัวอย่าง การทำแท้งเถื่อน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

กรณีตัวอย่าง การทำแท้งเถื่อน

on

  • 4,181 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,181
Views on SlideShare
3,142
Embed Views
1,039

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

6 Embeds 1,039

http://amkasorn.wordpress.com 1019
http://www.slideshare.net 11
http://webcache.googleusercontent.com 3
https://amkasorn.wordpress.com 3
url_unknown 2
https://www.google.co.th 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

กรณีตัวอย่าง การทำแท้งเถื่อน กรณีตัวอย่าง การทำแท้งเถื่อน Document Transcript

  • การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กรณีตัวอยาง เรื่อง การทําแทงเถื่อน ทลายคลินกแทง ิ นางสาวกอย (นามสมมติ) นอนซมดวยพิษไข หลังทําแทง เถื่อนอยูบนเตียงผูปวย ภายในคลินิกมวลชน ของ พ.ท. นพ.อิสระ พูนสุวรรณ กลางเมืองนครราชสีมา ขณะตํารวจ เขาจับกุม พบหญิงสาวรอคิวทําแทงอีกเพียบ หญิงสาวรอคิวทําแทงอายุระหวาง 18 -25 ป เห็นตํารวจถึงกับหนาซีดเผือด ยึดอุปกรณ ทําแทง ควบคุมแพทยเจาของคลินิกและหญิงสาวที่มารอทําแทงอีก 4 คน ดําเนินคดีปฏิเสธลั่น อางผูปวยตกเลือดมารับการรักษา เผยเมื่อ 10 ปกอน เคยถูกจับมาแลวครั้งหนึ่ง ตํารวจบุกทลายคลินกทําแทงเถื่อนกลางเมืองโคราชรายนี้ เปดเผยเมื่อเวลา 15.00 น. ิ วันที่ 8 พ.ค. 2550 ตํารวจสืบทราบวาที่คลินิกชื่อ “คลินิกมวลชน” ตั้งอยูเลขที่ 146/11 ถนนบุรินทร เขตเทศบาลนครราชสีมา เปดศูนยวางแผนครอบครัวบังหนา แตเบื้องหลังลักลอบ ทําแทงเถื่อนใหกับหญิงสาว นักเรียน นักศึกษา ที่ตั้งครรภโดยไมตั้งใจ จึงนํากําลังตํารวจ เขาตรวจคน มีเจาหนาทีหญิงคอยตอนรับผูเขามาติดตอ โดยมีหญิงสาวอายุประมาณ 18 – 25 ป ่ นั่งรอทําแทงอยู 7 คน พบสมุดรายชื่อผูปวยที่มาทําแทงลงวันที่ 8 พ.ค. 2550 รวม 13 ราย ควบคุมตัวทั้งหมดเอาไว ขณะเดียวกัน กําลังอีกสวนหนึ่งกรูขึ้นไปบนชั้น2 พบวาถูกจัดแบงเปน 2 หอง โดยหอง แรกทันทีที่ตํารวจเปดประตูเขาไปพบ พ.ท.นพ.อิสระ พูนสุวรรณ อายุ 72 ป อดีตแพทยประจํา โรงพยาบาลคายสุรนารี จ.นครราชสีมา และเปนเจาของคลินิก กําลังทําแทงใหกับนางสาวกอย (นามสมมติ) อายุ 18 ป ที่นอนซมอยูบนขาหยั่ง โดยมีกอนเลือดที่เพิ่งทําแทงใหมๆอยูในถังขยะ  วางอยูใกลกัน สงกลิ่นเหม็นคาวคละคลุง  นางสาวกอย (นามสมมติ) อายุ 18 ป ใหการวาตั้งครรภ 2 เดือน ตอมาตกเลือด เพื่อนๆ แนะนําใหไปพบแพทยที่คลินิกดังกลาว ตอนนี้ไมมีเรียวแรง รูสึกเจ็บ เหนื่อย และเพลีย ่ ทราบดีวาอันตราย แตไมรูจะทําอยางไรดี กลัวๆ กลาๆ ยอมรับวาเข็ดจริงๆ 1 1 หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน