กรณีตัวอย่าง การทำแท้งเถื่อน

3,925
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,925
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กรณีตัวอย่าง การทำแท้งเถื่อน

  1. 1. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กรณีตัวอยาง เรื่อง การทําแทงเถื่อน ทลายคลินกแทง ิ นางสาวกอย (นามสมมติ) นอนซมดวยพิษไข หลังทําแทง เถื่อนอยูบนเตียงผูปวย ภายในคลินิกมวลชน ของ พ.ท. นพ.อิสระ พูนสุวรรณ กลางเมืองนครราชสีมา ขณะตํารวจ เขาจับกุม พบหญิงสาวรอคิวทําแทงอีกเพียบ หญิงสาวรอคิวทําแทงอายุระหวาง 18 -25 ป เห็นตํารวจถึงกับหนาซีดเผือด ยึดอุปกรณ ทําแทง ควบคุมแพทยเจาของคลินิกและหญิงสาวที่มารอทําแทงอีก 4 คน ดําเนินคดีปฏิเสธลั่น อางผูปวยตกเลือดมารับการรักษา เผยเมื่อ 10 ปกอน เคยถูกจับมาแลวครั้งหนึ่ง ตํารวจบุกทลายคลินกทําแทงเถื่อนกลางเมืองโคราชรายนี้ เปดเผยเมื่อเวลา 15.00 น. ิ วันที่ 8 พ.ค. 2550 ตํารวจสืบทราบวาที่คลินิกชื่อ “คลินิกมวลชน” ตั้งอยูเลขที่ 146/11 ถนนบุรินทร เขตเทศบาลนครราชสีมา เปดศูนยวางแผนครอบครัวบังหนา แตเบื้องหลังลักลอบ ทําแทงเถื่อนใหกับหญิงสาว นักเรียน นักศึกษา ที่ตั้งครรภโดยไมตั้งใจ จึงนํากําลังตํารวจ เขาตรวจคน มีเจาหนาทีหญิงคอยตอนรับผูเขามาติดตอ โดยมีหญิงสาวอายุประมาณ 18 – 25 ป ่ นั่งรอทําแทงอยู 7 คน พบสมุดรายชื่อผูปวยที่มาทําแทงลงวันที่ 8 พ.ค. 2550 รวม 13 ราย ควบคุมตัวทั้งหมดเอาไว ขณะเดียวกัน กําลังอีกสวนหนึ่งกรูขึ้นไปบนชั้น2 พบวาถูกจัดแบงเปน 2 หอง โดยหอง แรกทันทีที่ตํารวจเปดประตูเขาไปพบ พ.ท.นพ.อิสระ พูนสุวรรณ อายุ 72 ป อดีตแพทยประจํา โรงพยาบาลคายสุรนารี จ.นครราชสีมา และเปนเจาของคลินิก กําลังทําแทงใหกับนางสาวกอย (นามสมมติ) อายุ 18 ป ที่นอนซมอยูบนขาหยั่ง โดยมีกอนเลือดที่เพิ่งทําแทงใหมๆอยูในถังขยะ  วางอยูใกลกัน สงกลิ่นเหม็นคาวคละคลุง  นางสาวกอย (นามสมมติ) อายุ 18 ป ใหการวาตั้งครรภ 2 เดือน ตอมาตกเลือด เพื่อนๆ แนะนําใหไปพบแพทยที่คลินิกดังกลาว ตอนนี้ไมมีเรียวแรง รูสึกเจ็บ เหนื่อย และเพลีย ่ ทราบดีวาอันตราย แตไมรูจะทําอยางไรดี กลัวๆ กลาๆ ยอมรับวาเข็ดจริงๆ 1 1 หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

×