ใบความรู้ เรื่องหลักการปฏิเสธและการเตือนเพื่อน

43,069 views
44,315 views

Published on

Published in: Education

ใบความรู้ เรื่องหลักการปฏิเสธและการเตือนเพื่อน

  1. 1. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใบความรู เรื่อง หลักการปฏิเสธและการเตือนเพื่อน ทุกคนมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชวนไปทําในสิ่งที่ตนเองไมอยากทํา โดยเฉพาะอยางยิง ่ การชวนไปทําในสิ่งที่ไมปลอดภัย การติดโรค การใชยาเสพติด หรือ ไปมีพฤติกรรมทางเพศ ที่ไมเหมาะสม ประโยคปฏิเสธที่ดีควรมีลักษณะอยางนี้ 1. การอางความรูสึกประกอบแทนการใชเหตุผลอยางเดียว เพราะการใชเหตุผลอยางเดียว  มักถูกโตแยงดวยเหตุผลอื่น แตความรูสึกเปนเรื่องที่โตแยงไดยาก 2. ปฏิเสธอยางชัดเจนทั้งทาทาง คําพูด และน้ําเสียง 3. การถามความคิดเห็น เปนการรักษาน้ําใจผูชวน ถาคูสนทนายอมรับคําปฏิเสธ ควรพูด คําวา “ ขอบคุณคะ (ครับ) ” ตัวอยางคําพูดปฏิเสธ สถานการณ เพื่อนตางเพศชวนเขาไปในหองพักสวนตัว ประโยคคําพูด “ เราไมอยากเขาไป มันดูไมดี ขอตัวนะ เธอคงเขาใจ ” ลักษณะ ตัวอยาง 1. อางความรูสึกประกอบเหตุผล 1. มันดูไมดี 2. ปฏิเสธ 2. เราไมอยากเขาไป 3. ถามความเห็น 3. เธอคงเขาใจ 4. เมื่อถูกตื้อปฏิเสธซ้ําแลวรีบออกไปจาก 4. ขอตัวนะ เหตุการณ การหาทางออกเมื่อถูกเซาซี้ เมื่อถูกเซาซี้ สบประมาท ไมควรหวั่นไหวหรือใจออนตอคําพูด ควรหาทางออกดังนี้ 1. ปฏิเสธซ้ํา แลวรีบเดินหนีจากพฤติกรรม เชน พูดวา “ ขอตัวนะ ” “ บอกวา ขอตัวนะ ” 2. ผัดผอน คือ การพูดขอเลื่อนเวลาออกไปเพื่อใหผูชวนลมเลิกความตั้งใจ เชน พูดวา “ ไววนหลังคอยวากัน ” “ คราวหนาคอยวากัน ” แลวรีบเดินหนีจากเหตุการณ ั ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. 2. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3. ตอรอง คือ การชวนไปทํากิจกรรมที่ไมเสี่ยง เชน “ ไปกินขาวบานเราดีกวา แมเราทํากับขาวอรอยนะ” การหาทางออกอาจเลือกวิธีเดียว หรือ หลายวิธีกได สิ่งที่สําคัญ คือ ตองรีบออกจาก ็ เหตุการณใหเร็วที่สุด โดยไมยอมหยุดใหเซาซี้ หรือสบประมาทไปเรือยๆ เพราะอาจทําให ่ ใจออนได ปญหาที่วัยรุนปฏิเสธไมสําเร็จ วัยรุนสวนใหญปฏิเสธเพื่อนไมได สาเหตุมาจากเกรงใจ กลัวเพื่อนโกรธ ใจไมมั่นคง อยากทํา ทนคําพูดเซาซี้สบประมาทของเพือนไมได ถาวัยรุนปฏิเสธไมสําเร็จก็จะทําใหตนเองตอง ่ เขาไปเกียวของกับพฤติกรรมเสี่ยง หรือไดรับอันตรายอยางหลีกเลียงไมได ่ ่ หลักสําคัญที่ชวยใหปฏิเสธไดสําเร็จ 1. ตองมีจิตใจมั่นคง แนวแน วาจะตองปฏิเสธจริงๆ เพราะเปนเรื่องทีมีความเสี่ยง ่ หรือมีผลเสียตอชีวิต 2. พูดปฏิเสธดวยน้ําเสียงและทาทางที่จริงจัง แตสุภาพไมหักหาญน้ําใจเพื่อน 3. เมื่อปฏิเสธจบแลว ตองรีบเดินออกไปจากเหตุการณนนทันทีโดยไมรีรอ เพื่อปองกัน ั้ การเซาซี้หรือสบประมาทที่อาจทําใหเราใจออน 4. เมื่อพูดสบประมาท ไมควรไหวหวั่นหรือโตตอบ ใหรีบเดินหนีออกไปทันที ตัวอยางประโยคปฏิเสธ สถานการณทควรปฏิเสธ ี่ ตัวอยางประโยคปฏิเสธ 1. เพื่อนชายชวนดื่มเหลา “เราไมชอบ กลัวจะเมา ไมดมนะ นายคงไมวา” ื่ “ ไมอยากดื่ม เหม็น ขอไมดื่มนะ นายคงไมวา ” 2. เพื่อนตางเพศชวนไปคางคืน “ เราไมชอบไปคางคืนที่อื่น พอแมเราไมอนุญาต ตางจังหวัด เราไมไปนะ เธอคงเขาใจ ” 3. เพื่อนชวนเที่ยวเธค “ เราไมชอบไปที่อยางนั้น เขาไปแลวอึดอัด ไมไปนะ เธอคงไมวา ” ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. 3. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทักษะการเตือนเพื่อน การใชทักษะการเตือนเพื่อนและผูใกลชิดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ เชน ควรแนะนําใหเพื่อนมีเหตุผลในการกระทําที่ถูกตอง กลาปฏิเสธในเรื่องที่ควรปฏิเสธ และรูจัก การเลือกใชคําพูดในการปฏิเสธ ควรแนะนําใหรูจักผลเสียที่จะเกิดขึนถาหากมีเพศสัมพันธ ้ ในวัยเรียนและโรคที่ติดตอทางเพศ การเตือนตองใชคําพูดที่สุภาพและเหมาะสมดวย 1 1 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศศึกษา ชวงชั้นที่ 3 ชันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดยกองทุนโลก ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

×