อนามัยเจริญพันธุ์

31,977 views
31,457 views

Published on

Published in: Health & Medicine

อนามัยเจริญพันธุ์

 1. 1. อนามัยเจริญพันธุ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางทัศนีย์ ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต
 2. 2. อนามัยการเจริญพันธุ์หมายถึง " ภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ที่เป็นผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากกระบวนการ และหน้าที่ของการเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ทั้งชายและหญิง ทุกช่วงอายุของชีวิต ซึ่งทำให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข "       นอกจากนั้นอนามัยการเจริญพันธุ์ยังครอบคลุม ถึงสิทธิของชายและหญิงทุกช่วงอายุในการตัดสินใจ สิทธิที่จะได้รับการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอนามัย การเจริญพันธุ์ตลอดจนสามารถที่จะเข้าถึงบริการด้านนี้อย่างทั่วถึง
 3. 3. อนามัยการเจริญพันธุ์ 10 ด้าน 1 . การวางแผนครอบครัว 2 . การอนามัยแม่และเด็ก 3 . โรคเอดส์ 4 . มะเร็งระบบสืบพันธุ์ 5 . โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ 6 . การแท้งและภาวะแทรกซ้อน 7 . ภาวะการมีบุตรยาก 8 . เพศศึกษา 9 . อนามัยวัยรุ่น 10 . ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ นักเรียนคลิกข้อความเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. 4. 1 . การวางแผนครอบครัว เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีขนาดครอบครัวที่เหมาะสมตามต้องการ หรือศักยภาพของแต่ละครอบครัว กลับหน้าหลัก
 5. 5. 2 . การอนามัยแม่และเด็ก เพื่อดูแลสุขภาพของหญิงทั้งก่อน ระหว่าง และ หลังตั้งครรภ์ ให้มีความปลอดภัยพร้อมทั้งมีลูก ที่สมบูรณ์แข็งแรง และได้รับการเลี้ยงอย่างมีคุณภาพ กลับหน้าหลัก
 6. 6. 3 . โรคเอดส์ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากับผู้มีปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคตลอดจนควบคุม ป้องกัน และให้การรักษาแก่ผู้เป็นโรค กลับหน้าหลัก
 7. 7. 4 . มะเร็งระบบสืบพันธุ์ เฝ้าระวังผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรค ให้ความรู้และให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค อย่างรวดเร็วและถูกต้อง กลับหน้าหลัก
 8. 8. 5 . โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ ควบคุม ป้องกัน และรักษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคติดต่อเชื้ออื่น ๆ ของระบบสืบพันธุ์ กลับหน้าหลัก
 9. 9. 6 . การแท้งและภาวะแทรกซ้อน ป้องกันการแท้งให้มีอัตราลดลง และรักษา ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการแท้ง ได้อย่างเหมาะสม มีการแท้งที่ปลอดภัย กลับหน้าหลัก
 10. 10. 7 . ภาวะการมีบุตรยาก ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ และให้บริการแก่ผู้ที่มีบุตรยาก กลับหน้าหลัก
 11. 11. 8 . เพศศึกษา สนับสนุนการให้คำปรึกษา และเผยแพร่ความรู้เรื่องเพศ แก่ประชากรทุกกลุ่มอายุอย่างถูกต้อง และเหมาะสม กลับหน้าหลัก
 12. 12. 9 . อนามัยวัยรุ่น ให้ความรู้และให้คำปรึกษาในเรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบและปลอดภัย เพื่อป้องกันการตังครรภ์อันไม่พึงปรารถนา และป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ กลับหน้าหลัก
 13. 13. 10 . ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ ให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตน บำบัด รักษาให้ประชากรกลุ่มนี้มีสุขภาพดี ใช้ชีวิตเป็นประโยชน์แก่สังคมและครอบครัว สิ้นสุดการนำเสนอ

×