แผนการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา

2,973 views
2,812 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,973
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
219
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษา

  1. 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 14 ชั่วโมง วันที่ 28 มิถุนายน ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2556 1. สาระสําคัญ วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ดังนั้นการปฏิบัติตนเองให้สามารถดําเนิน ชีวิตในช่วงวัยให้มีความสุข จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาทักษะที่สําคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น การเรียนรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว รวมทั้งเข้าใจ ถึงปัญหา ผลกระทบ จากจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ และสามารถวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ย อิทธิพล ของสื่อที่มีผลต่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาได้ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ พบได้อย่างมีสติและเหตุผล อันนําพาไปสู่การดูแลสุขภาพกายที่ดีส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามลําดับ 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.1 ด้านความรู้ 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ได้ 2. ปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง 3. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพ 4. ยอมรับความแตกต่างทางอารมณ์ในแต่ละบุคคล 5. หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 2.2 ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 1. คัดสรรสื่อเพื่อหาข้อมูล 2. จับประเด็น 3. สรุป แสดงความคิดเห็น 2.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ - มีวินัย - ใฝ่เรียนรู้ 3. สาระการเรียนรู้ * อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น * องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ - อนามัยแม่และเด็ก - การวางแผนครอบครัว
  2. 2. * ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ - แอลกอฮอล์ , สารเสพติด , บุหรี่ , สภาพแวดล้อม , การติดเชื้อ , โรคที่เกิดจาก ภาวะการตั้งครรภ์ * ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง * วิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง * อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง (คลิปวิดีโอ การทะเลาะวิวาท อินเทอร์เน็ต เกม ฯ) 4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการแสวงหาความรู้เชิงสร้างสรรค์ 1.สร้างมโนทัศน์ของตนเอง 2. เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับข้อมูลใหม่ 3. สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 4. สะท้อนความคิดกับบุคคลอื่น 5. ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ 6. รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ความรู้ 7. นําเสนอความรู้ 5. วิธีดําเนินกิจกรรม ชั่วโมงเรียนที่ 1-2 1. ทดสอบนักเรียนก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ เพศศึกษา 2. สนทนากับนักเรียนในชั้นเรียนถึงการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นที่มีอิทธิพลจากสังคม โดย มีรายละเอียดดังนี้  อารมณ์และความเครียด  อนามัยเจริญพันธุ์ (อนามัยแม่และเด็ก , การวางแผนครอบครัว)  ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ (แอลกอฮอล์ , สารเสพติด , บุหรี่ , สภาพแวดล้อม , การติดเชื้อ , โรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์)  อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง (คลิปวิดีโอ การทะเลาะ วิวาท อินเทอร์เน็ต เกม ฯ) 3นักเรียนในชั้นร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่คุยกันในชั้นเรียน 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสังคมจากการเปลี่ยนแปลงของ วัยรุ่น
  3. 3. ชั่วโมงเรียนที่ 3 1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็นกลุ่มๆละ 3 คน 2. ครูและนักเรียนร่วมกันแยกแยะเนื้อหาความรู้ที่ได้เรียนในชั่วโมงเรียนที่ผ่านมา โดยมี กรอบเนื้อหาดังนี้  อนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครัว  โรคที่เกิดจากภาวการณ์ตั้งครรภ์  แอลกอฮอล์  สารเสพติด  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น  การใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อวัยรุ่น 3. มอบหมายงานให้นักเรียนค้นหาเนื้อหาตามที่ตนเองได้รับที่ห้องสมุดโรงเรียน กลุ่มละ 1 เรื่อง โดยใช้เวลาพักกลางวัน 4. อธิบายวิธีการค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดโรงเรียน 5. นัดหมายการนําผลงานจากการค้นคว้าความรู้ในห้องสมุดมาส่งครูในชั่วโมงเรียนต่อไป ชั่วโมงเรียนที่ 4-6 1. นํานักเรียนค้นคว้างานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดย ภายในกลุ่มดําเนินการแบ่งเนื้อหาให้ทุกคนมีหน้าที่ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเป็นของตนเอง 2. นักเรียนในกลุ่มนําข้อมูลที่ได้รับมอบหมายมาสนทนาแลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม ของตนเอง 3. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสรุปถึงเนื้อหาที่จะนําไปจัดทําเป็นข้อมูลในการบรรยาย สรุปให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง ชั่วโมงเรียนที่ 7-8 1. นักเรียนนําข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าในห้องสมุดโรงเรียนและห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์มาร่วมกันพิจารณาแยกแยะองค์ประกอบของข้อมูลที่ได้สรุปไว้เมื่อชั่วโมงเรียนที่ผ่านมา 2. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันหาเหตุของการเกิดประเด็นความรู้ที่นักเรียนได้ศึกษา เพื่อเป็น แนวทางในการบรรยายให้เพื่อนๆในชั้นทราบถึงที่มาของเนื้อหาที่นักเรียนนําเสนอ 3. ครูอธิบายวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน 4. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันสรุปถึงเหตุและเนื้อหาที่จะนําเสนอในรูปแบบโครงงานต่อ เพื่อนร่วมชั้นเรียน
  4. 4. ชั่วโมงเรียนที่ 9-11 1. นํานักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าที่ห้องสมุดโรงเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อ การเก็บเนื้อหาเพิ่มเติม 2. นักเรียนในกลุ่มช่วยกันสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ 3. นักเรียนสรุปเนื้อหาทั้งหมดพร้อมทั้งเตรียมข้อมูลในการนําเสนอผลงานรูปแบบ โครงงานต่อเพื่อนในชั้นเรียน และนําผลงานส่งครู ชั่วโมงเรียนที่ 12-14 1. นักเรียนทุกกลุ่มนําเสนอโครงงานของตนเอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เพื่อนๆและครู ซักถามข้อสงสัย 2. นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันสรุปถึงเนื้อหาสาระ และผลงานที่เพื่อนๆนําเสนอพร้อมทั้ง ลงความคิดเห็นถึงกลุ่มที่ทํางานได้ดีที่สุด 3. ครูชมเชยกลุ่มที่เพื่อนๆยกย่องและให้กําลังใจทุกคนในการทํางานร่วมกัน 4. ทดสอบหลังเรียน พร้อมทั้งเฉลยคําตอบ 6. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 1. เอกสารชุดส่งเสริมความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง อารมณ์และความเครียด 2. ใบงาน เรื่อง อารมณ์และความเครียด 3. บทความอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เรื่อง อารมณ์และความเครียด 4. ความรู้เรื่อง อนามัยเจริญพันธุ์ 5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่องส่วนตัว 6. ชุดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่องการวางแผนครอบครัว 7. กรณีศึกษา เรื่อง ปัญหากับความรุนแรง 8. ใบงาน เรื่อง ทําอย่างไรเมื่อเผชิญกับความรุนแรง แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องสมุดประจําโรงเรียน 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 1. หนังสือเรื่องปริศนา 100 คําถามร่างกายของเรา 2. หนังสือเรื่องวิถีบาปของชายหญิง 3. หนังสือเรื่องผู้ชายครับ ผู้หญิงค่ะ 4. หนังสือชุดร่างกายสุดอัศจรรย์ – ชีวิต
  5. 5. 5. หนังสือชุดร่างกายสุดอัศจรรย์ – โครงสร้าง 6. หนังสือเรื่องนวดราชสํานัก 7. หนังสือกายภาพบําบัดเพื่อสุขภาพ 8. http://krutassanee2013.wordpress.com 7. การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ เพศศึกษา 1. วิธีการวัดผลประเมินผล 1.1. ประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 1.2 ตรวจชิ้นงานโครงงานของนักเรียน 1.3 ประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 1.5 สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2. เครื่องมือการวัดผลประเมินผล 2.1 แบบบันทึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 2.2 แบบบันทึกคะแนนโครงงานนักเรียน 2.3 แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 2.4 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 3.1 ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ระดับ 1. ขาดความสนใจในการค้นคว้าความรู้ 2. ค้นคว้าความรู้โดยอาศัยให้เพื่อนช่วยเหลือ 3. ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองอย่างตั้งใจ 4. ค้นคว้าความรู้อย่างตั้งใจ มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง 3.2 ผลงานนักเรียนในการจัดทําโครงงาน 3.2.1 สาระของโครงงาน ระดับ 1. ชื่อขาดความสัมพันธ์กับเนื้อหาใช้คําถามได้ค่อนข้างดีและ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบได้จากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง 2. ชื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยสร้างสรรค์ชวนให้ติดตามใช้ คําถามที่น่าค้นพบและน่าสนใจ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบ ได้จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
  6. 6. 3. ชื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยสร้างสรรค์ชวนให้ติดตามใช้ คําถามที่น่าค้นพบและน่าสนใจ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบ ได้จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมทําให้โครงงานนั้นเป็น โครงงานที่สร้างสรรค์ 4. ชื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาโดยสร้างสรรค์ชวนให้ติดตามใช้ คําถามที่น่าค้นพบและน่าสนใจ ใช้วิธีการศึกษาที่ดีหาคําตอบ ได้จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมทําให้โครงงานนั้นเป็น โครงงานที่สร้างสรรค์เป็นแบบอย่างได้ดี 3.2.2 วิธีการนําเสนอผลงาน ระดับ 1. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวค่อนข้างน้อยและขาดความ พร้อมในการนําเสนอมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่พอใช้ 2. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการ นําเสนอค่อนข้างดีมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แสดงถึง ความมั่นใจพูดจาชัดเจนฉาดฉานเฉพาะหน้าได้ 3. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการ นําเสนอมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แสดงถึงความมั่นใจ พูดจาชัดเจนฉาดฉานมีปฏิภาณไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ 4. ผู้นําเสนอผลงานมีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการ นําเสนอมีรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่แสดงถึงความมั่นใจ พูดจาชัดเจนฉาดฉานมีปฏิภาณไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 3.4 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ 1. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ไม่ชัดเจน 2. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ไม่ชัดเจน แต่มีแนวโน้มที่ดี 3. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ชัดเจน แต่ยังขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหา 4. อธิบาย แยกแยะ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ชัดเจน เนื้อหามีความสมบูรณ์
  7. 7. 3.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3.4.1 มีวินัย ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง และรับผิดชอบในการทํางาน ระดับ 1. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ ตรงต่อเวลา อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 2 . การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 3. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์ดี 4. การปฏิบัติกิจกรรมต่าง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ ตรงต่อเวลาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 3.4.2 ใฝ่เรียนรู้ ระดับ 1. ไม่ตั้งใจเรียน 2 . ตั้งใจ และเอาใจใส่ใน การเรียน 3. ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียน 4. ตั้งใจเรียน เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 8. กิจกรรมเสนอแนะ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 9. ความเห็นและข้อเสนอแนะของรองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ......................................................... ( นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม ) รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ....................../....................................../.......................
  8. 8. 10. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ลงชื่อ......................................................... ( นายสมยศ เพ็ชรวงษา ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต ................/....................................../.............

×