จุดเน้นที่ 8 ภาค1 ปี55

546 views
468 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จุดเน้นที่ 8 ภาค1 ปี55

  1. 1. จุดเนนที่ ้ 8จุดเน้นที่ 8 บริหารจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนและมีการประชาสั มพันธ์ ผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ 1. สภาพปั จจุบัน โรงเรี ยนวัดพวงนิมิตมีการ บริหารจดการโดยมีคณะกรรมการสถานศกษาเข้ามามี ั ึส่วนร่วมในการบริ หาร และให้ ความร่วมมือต่อการบริหารงานของโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี2. ปัญหา 2.1 การมีสวนร่วมและการให้ความชวยเหลือทกภาคสวน ยงไมเ่ พียงพอตอการ ่ ่ ุ ่ ั ่พฒนาโรงเรียน ั 2.2 ผ้ มีสวนเกี่ยวข้องยงไมเ่ ข้าใจภารกิจและการให้ความชวยเหลือคอนข้างน้อย ู ่ ั ่ ่3. ขันตอนการดาเนินงาน ้ ํ 3.1 มีการประชาสมพนธ์เกี่ยวกบผลงานข้อมลขาวสารภายในโรงเรียน ผลงาน ั ั ั ู ่เชิงรุกแบบหวังผล 3.2 มีการประชมชี ้แจงภารกิจความเคลื่อนไหวข้อมลทางการศกษาอยางตอเนื่อง ุ ู ึ ่ ่ 3.3 ประชมคณะกรรมการสถานศกษา ุ ึ 3.4 สร้างโอกาสให้ผ้ เู กี่ยวข้องได้สมผสกบเดกที่มีความสามารถหรือด้อยโอกาส ั ั ั ็ 3.5 เชิญมาเป็นวิทยากรบคคลภายนอก, จดกิจกรรมให้เดกมีวิถีชีวิตตาม ุ ั ็ ประเพณีที่ดีงามของชุมชน4. ผลการดาเนินงานท่ คาดหวัง ํ ี ชุมชนและโรงเรี ยนร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ ้นโรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 หนา ั ํ ั ึ ึ ้ 37
  2. 2. จุดเนนที่ ้ 85. ผลการดาเนินงาน ํ 5.1 เปาหมายเชิงปริมาณ ้ 5.1.1 โรงเรี ยนมีการประสานงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็ นประจําทุกเดือน 5.1.2 มีแผนงานและปฏิทินในการบริหารจัดการเชิงระบบทังทัง้ ้คณะกรรมการสถานศกษาขนพื ้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ึ ั้ 5.1.3 มีแผนงานประชาสมพนธ์เชิงรุกทกรูปแบบ ทงเชิงลก เชิงกว้าง เพื่อ ั ั ุ ั้ ึประสานความเข้าใจและความร่วมมือกบทกภาคสวน ั ุ ่ 5.1.4 มีการสงเสริมความสมพนธ์ประสานความร่วมมือโรงเรียนกบชมชน ่ ั ั ั ุชุมชนได้ รับบริ การตามที่ร้องขอต่อโรงเรี ยน และชุมชนเข้ าร่วมกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดขึ ้นอย่างสมํ่าเสมอ คิดเป็ นร้ อยละ 100 5.1.5 โรงเรี ยนมีการเผยแพร่ผลงานของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านทางเว็บไซด์ของโรงเรี ยน Facebook และวารสารของโรงเรี ยน 5.2 เปาหมายเชิงคณภาพ ้ ุ 5.2.1 ชมชน หนวยงานตางๆ เข้ามามีสวนร่วมในการบริหารจดการศกษา ุ ่ ่ ่ ั ึร่วมกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดขึ ้นและร่วมพัฒนาโรงเรี ยนมากขึ ้นทังด้ านแรงงาน ด้ านความรู้ ้ด้ านงบประมาณ และมีความสัมพันธ์อนดีตอกัน ช่วยเหลือเกื ้อกูลกันมากขึ ้น ั ่ 5.2.2 ชมชนได้รับขาวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรมและความก้าวหน้า ุ ่ของทางโรงเรี ยนเพิ่มมากขึ ้น โดยผ่านวารสารโรงเรี ยน เสียงตามสายของโรงเรี ยนและของหมูบ้าน ่การเดินรณรงค์ของนักเรี ยน และเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยนโรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 หนา ั ํ ั ึ ึ ้ 38
  3. 3. จุดเนนที่ ้ 8ภาพประกอบโรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 หนา ั ํ ั ึ ึ ้ 39

×