จุดเนนที่ 5                          ้     จุดเน้ นที่ 5 พัฒนาวิชาชีพของครู และบุคลากรทางการ...
จุดเนนที่ 5                        ้โครงการ/กิจกรรมทีดําเนินการ          ่ โครงการส่ งเส...
จุดเนนที่ 5                         ้     7.การติดตามผลการดําเนินการ     8.สรุ ปผลการดํา...
จุดเนนที่ 5                        ้      อบรมสั มมนาเชิ งปฏิบัติธรรม ณ เขาแก้วเสด็จ อําเภอกบ...
จุดเนนที่ 5                         ้   อบรมเชิ งปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดย...
จุดเนนที่ 5                        ้          รับการนิเทศภายในโดยการใช้สื่ออนเทอร์เน็ตในก...
จุดเนนที่ 5                        ้               การตรวจเยยมช้ ันเรียนโดยหัวหน้าช...
จุดเนนที่ 5                        ้     ศึกษาดูงานการประกวดศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกครั้งที่ 6...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55

318

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
318
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55

 1. 1. จุดเนนที่ 5 ้ จุดเน้ นที่ 5 พัฒนาวิชาชีพของครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็ นวิชาชีพขั้นสู งสภาพปัจจุบัน โรงเรี ยนวัดพวงนิมิตเป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาส เปิ ดสอนตั้งแต่ช้ นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ั 3ในปี การศึกษา 2554 มีบุคลากรรวมทั้งหมด 30คน เป็นครู 24คน พนักงานราชการ 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ1คน อัตราจ้างชัวคราว 1 คน ลูกจ้างชัวคราวเป็ นนักการภารโรง 2คน โรงเรี ยนได้มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ ่ ่ของครู บุคลากรภายในโรงเรี ยนเพื่อให้ครู บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ การอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ อบรมคุณธรรม จริ ยธรรม และการอบรมที่หน่วยงานหรื อองค์กรต่าง ๆจัดขึ้นเพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู ้ของข้าราชการครู และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการนิเทศเยียมชั้นเรี ยน ่ทุกชั้นเรี ยนอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง คือภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจเยียมชั้นเรี ยน ให้คาปรึ กษา แนะนําในการ ่ ํจดช้ นเรียน บรรยากาศในหองเรียน ตลอดจนการจดการเรียนรู้มีการวเิ คราะห์หลกสูตรในแต่ละกลุ่มสาระ ั ั ้ ั ัการเรียนรู้ จดทากาหนดการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การวดผล ั ํ ํ ัประเมินผลการเรียนรู้ และบุคลากรจดทาขอสอบเพื่อวดแววเด็กอจฉริยะหรือฉลาดไปแต่ละกลุ่มสาระ ั ํ ้ ั ัเรียกวาขอสอบ ABC มีการทํางานเป็ นทีมหรื อหมู่คณะในแต่ละช่วงชั้นเพื่อฝึ กการเป็ นผูนาและผูตามที่ดี ่ ้ ้ ํ ้นอกจากนี้มีการศึกษาดูงาน เพื่อให้ครู และบุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง มีความมันคงในวิชาชีพ มีการ ่พัฒนาเพื่อปรับเลื่อนวิทยฐานะจากครู ปฏิบติการเป็ นครู ชานาญการ ชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ั ํเชี่ยวชาญพิเศษต่อไป หรื อการพัฒนาครู และบุคลากรสู่ ครู มืออาชีพ มีการจัดสวัสดิการบ้านพักครู หอพักครูและสิ่ งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี เพื่อให้ครู และบุคลากรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมสภาพปัญหาหรือสิ่ งทีต้องการพัฒนา ่ จากการประชุม สัมมนาร่ วมกันระหว่างช่วงชั้นในแต่ละช่วงชั้นหรื อจากการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรี ยน ทําให้ทราบถึงสภาพปั ญหา ซึ่ งมีขอสังเกตคือ ข้าราชการครู มีการโยกย้ายอยู่ ้ ัตลอดเวลา งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสวัสดิการให้กบข้าราชการครู ครู ยงต้องการพัฒนาด้านวิชาชีพ ัด้านการจัดทําผลงาน การจัดทําวิจยในชั้นเรี ยน และด้านการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อทางเทคโนโลยีเพื่อ ันําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูเ้ รี ยน แต่โรงเรี ยนได้มีการดําเนินการปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานบรรลุตามเป้ าหมายและนโยบายของโรงเรี ยนและสนองตอบตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ต่อไปโรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ํ ั ึ ึ หนา 22 ้
 2. 2. จุดเนนที่ 5 ้โครงการ/กิจกรรมทีดําเนินการ ่ โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรี ยนวัดพวงนิมิต โครงการนิเทศการสอน กิจกรรมที่ดาเนินการ ํ 1.การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรี ยน 2.การอบรม/สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จนเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 3.การนิเทศ/เยยมช้ นเรียน/บรรยากาศในชั้นเรี ยน ี่ ั 4.การประเมินสมรรถนะข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรี ยน 5.การศึกษาดูงานในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน 6.การทํางานเป็ นหมู่คณะหรื อการทํางานเป็ นทีมสนองตอบตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เพื่อให้การพัฒนาในจุดเนนที่ 5 พัฒนาวิชาชีพของครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็ นวิชาชีพขั้นสู งอย่างแท้จริ ง ้ข้นตอน/กระบวนการ/ดําเนินการพฒนา ั ัโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพข้าราชการครู และบุคลากรในโรงเรี ยนวัดพวงนิมิตและโครงการนิเทศการสอน ในแต่ละกิจกรรมที่ดาเนินการ ํ 1.เสนอโครงการ/อนุมติโครงการ ั 2.ปรับปรุ งชี้แจงโครงการ 3.แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 4.จดทาเอกสารหลกฐานคู่มือ ในการดาเนินการในแต่ละกิจกรรม ั ํ ั ํ 5.กาหนดแผนงานในแต่ละกิจกรรมที่ดาเนินการ ํ ํ 6.ข้ นตอนในแต่ละกิจกรรมที่ดาเนินการ ั ํ - การประชุม / ปรึ กษา / หารือ - การอบรม / สัมมนา / วิทยากรภายใน/ภายนอก - การเยียมชั้นเรี ยน ่ - การนิเทศ - การประเมินสมรรถนะข้าราชการครู /บุคลากร - การทํางานหมู่คณะ / การทํางานเป็ นทีม - สวัสดิการ / ขวัญกําลังใจโรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ํ ั ึ ึ หนา 23 ้
 3. 3. จุดเนนที่ 5 ้ 7.การติดตามผลการดําเนินการ 8.สรุ ปผลการดําเนินการ / วิเคราะห์โครงการ นอกจากนี้ยงให้ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ทากิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็ นการพัฒนา ั ้ ํวิชาชีพของครู - การให้ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนเป็ นสมาชิกชมรมตามกลุ่มสาระการ ้ ่ ้ ัเรียนรู้ อยางนอย 1 ชมรม เพื่อได้เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้กบบุคลากรโรงเรี ยนอื่นและนําความรู ้น้ ีมาพัฒนาด้านการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพที่สูงขึ้น - ส่ งเสริ มการทําวิทยฐานะอย่างเป็ นรู ปธรรม - สนับสนุนให้ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ้และศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา - จัดให้ได้รับการอบรมจากหน่วยงาน / องค์กรต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ 9.รายงานผลการดําเนินการต่อผูอานวยการสถานศึกษา/เสนอผูอานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ้ํ ้ํประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ต่อไปสรุ ปผลการดําเนินการ 1.ด้านปริ มาณ ข้าราชการครู /บุคลากรในโรงเรียน จานวนํ ่ 30คนผานการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 2.ด้านคุณภาพ ทุกกิจกรรมข้าราชการครู มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาวิชาชีพของครู และบุคลากรทางการศึกษา ่ให้เป็ นวิชาชีพขั้นสู งอย่างมีคุณภาพ ทั้งหมด 30คน มีคุณภาพผานการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100โรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ํ ั ึ ึ หนา 24 ้
 4. 4. จุดเนนที่ 5 ้ อบรมสั มมนาเชิ งปฏิบัติธรรม ณ เขาแก้วเสด็จ อําเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรีโรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ํ ั ึ ึ หนา 25 ้
 5. 5. จุดเนนที่ 5 ้ อบรมเชิ งปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ สื่อการเรียนรู้ รูปแบบมัลติมีเดีย เพอการศึกษาบนเครือข่ายอนเทอร์เน็ต ื่ ิ อบรมการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ภายในสถานศึกษา ณ ศูนย์ ICT โรงเรียนวดพวงนิมิต ัโรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ํ ั ึ ึ หนา 26 ้
 6. 6. จุดเนนที่ 5 ้ รับการนิเทศภายในโดยการใช้สื่ออนเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนร้ ู ิโรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ํ ั ึ ึ หนา 27 ้
 7. 7. จุดเนนที่ 5 ้ การตรวจเยยมช้ ันเรียนโดยหัวหน้าช่วงช้ ัน ี่โรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ํ ั ึ ึ หนา 28 ้
 8. 8. จุดเนนที่ 5 ้ ศึกษาดูงานการประกวดศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกครั้งที่ 61 ณ จังหวดกาญจนบุรี ัโรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ํ ั ึ ึ หนา 29 ้

×