แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 3

5,444 views
5,416 views

Published on

Published in: Education, Travel
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,444
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
857
Actions
Shares
0
Downloads
100
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 3

 1. 1. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 3 ความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ เวลา 2 ชั่วโมง ความคิดรวบยอด นักเรียนเขาใจวา การมีเพศสัมพันธโดยไมคาดคิด จะกอใหเกิดปญหาและผลเสียตอตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคม และการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธโดยไมคาดคิด จะทําใหเกิดผลดี ตอตนเอง ไมเปนภาระของครอบครัวและของสังคม ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  1. ตระหนักปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธโดยไมคาดคิด 2. เลือกวิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธโดยไมคาดคิดไดอยางเหมาะสม จุดประสงคการเรียนรู 1. บอกปญหาและผลกระทบของสังคมจากการมีเพศสัมพันธโดยไมคาดคิด 2. สรางทางเลือกในการปฏิบัติตนทางเพศไดอยางเหมาะสม 3. ควบคุมพฤติกรรมของตนเองไมใหเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธได คุณลักษณะที่พึงประสงค 1. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 2. การชวยเหลือเพื่อน 3. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สาระการเรียนรู ปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธโดยไมคาดคิด ไดแก การตั้งครรภ ไมพึงประสงค และโรคเอดส ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิธีดําเนินกิจกรรม ชั่วโมงที่ 1 1. ครูเลาเรื่องราวจากกรณีตวอยาง “ การทําแทงเถื่อน ” ั 2. นักเรียนเขากลุมชวยกันวิเคราะหปญหาพฤติกรรมที่กอใหเกิด การทําแทงเถื่อน โดย เรียงลําดับความสําคัญของสาเหตุที่กอใหเกิดปญหาตามกรณีตัวอยางและการ ตัดสินใจของกลุม , ผลกระทบที่เกิดขึน แลวบันทึกขอมูลลงในใบกิจกรรมที่ 1 ้ เรื่อง การตั้งครรภไมพึงประสงค ขอที่ 1 3. ครูแจกกรณีตัวอยางการตั้งครรภไมพึงประสงค เรื่อง “ แมอุมลูกสาว 5 เดือน ทิ้งถังขยะ ” ใหนักเรียนไดอาน และชวยกันหาทางแกไขปญหา และการปองกันตนเอง มิใหตกอยูใน สภาพการตั้งครรภ พรอมบันทึกขอมูลลงในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การตั้งครรภไมพึงประสงค ขอที่ 2 4. ครูอธิบายวิธีการเขียนแผนผังความคิด แบบผังกางปลา ( Fishbone Map ) 5. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงปญหาของการตั้งครรภไมพึงประสงค ของวัยรุนทั่วไป และใหนักเรียนทุกคนคนหาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควรพรอม  ทั้งสรุปเปนแผนผังความคิด แบบผังกางปลา ชั่วโมงที่ 2 1. ทบทวนสาเหตุของการตังครรภกอนวัยอันควรหรือตังครรภไมพึงประสงค ้ ้ 2. ใหนกเรียนทุกคนบอกถึงผลกระทบที่ตามมา แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ั 1. ผลกระทบตอตนเอง 2. ผลกระทบตอครอบครัว 3. ผลกระทบตอสังคม โดยบันทึกขอมูลลงใน กระดาษเปลาดวยตนเอง 3. นักเรียนทุกคนนํากระดาษที่จดบันทึกผลกระทบของการตั้งครรภกอนวัยอันควร  มาเขากลุมกับเพือน แลวเสนอผลกระทบที่ตนเองไดบนทึกไวใหกับเพื่อนในกลุมทราบ ่ ั 4. นักเรียนในกลุมรวบรวมผลกระทบ แลวชวยกันเสนอวิธีการปฏิบัติตน มิใหตกอยูใน สถานการณตั้งครรภไมพึงประสงค ลงในใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องการตั้งครรภ ไมพึงประสงค ขอที่ 3 5. ครูนําเสนอผลกระทบจากมีเพศสัมพันธโดยไมคาดคิดที่รายแรงที่มีตอความเจริญ  ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. 3. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของประเทศ โดยเฉพาะโรคเอดส 6. นักเรียนปรึกษากันภายในกลุมถึงวิธีการปองกันตนเองใหรอดพนจากการติดโรคเอดส  ลงในใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ทําอยางไรใหไกลเอดส 7. นักเรียนทุกคนวิเคราะหสาเหตุของการติดโรคเอดส และเสนอแนวทางการตัดสินใจ ในการเลือกปฏิบัติโดยใชแผนผังความคิด แบบผังกางปลา ลงในใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง แผนผังความคิดแนวทางการปลอดเอดส 8. นักเรียนและครูรวมกันสรุปถึงผลกระทบจากมีเพศสัมพันธโดยไมคาดคิดและแนวทาง การปองกันแกไขปญหา พรอมทั้งแนะนํา E-book เรื่อง ความเสี่ยงทางเพศ ใหนกเรียนไดศึกษาเพิ่มเติม ั สื่อการเรียนรู 1. กรณีตัวอยางเรื่อง การทําแทงเถื่อน 2. กรณีตัวอยางเรื่อง แมอุมลูกสาว 5 เดือนทิ้งถังขยะ 3. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การตั้งครรภไมพึงประสงค 4. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ทําอยางไรใหไกลเอดส 5. ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง แผนผังความคิดแนวทางการปลอดเอดส 6. หนังสืออิเล็คทรอนิคส (e-book ) เรื่อง ความเสี่ยงทางเพศ แหลงคนควาเพิ่มเติม 1. Sex Must Say http://www.eotoday.com/sexmustsay 2. วาว คูล ดอท คอม คอม http://www.wow-cool.com 3. ทีนแพ็ท http://www.teenpath.net 4. บริการใหคําปรึกษาเกียวกับทองไมพรอม ตั้งครรภไมพงประสงค ่ ึ มูลนิธิเพื่อนหญิง โทรศัพท 02-513-2708 วันจันทร – ศุกร 09.00.17.00 น. สายดวนวัยรุน โทรศัพท 02-275-6993-4 , 02-692-1828 วันจันทร – ศุกร 09.00.17.00 น. 5. บริการใหคําปรึกษาเรื่องโรคเอดส ศูนยปรึกษาสุขภาพแอคเซส โครงการ เขาถึงเอดส โทรศัพท 02-245-8700-1 วันจันทร – ศุกร 10.00.17.00 น. โครงการนามชีวิต โทรศัพท 02-526-8311 วันจันทร – ศุกร 16.30.19.00 น. ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. 4. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัดผลประเมินผล 1.1. ตรวจใบกิจกรรม 1.2 สังเกตพฤติกรรมดานคุณลักษณะทีพึงประสงค ่ 1.3. ประเมินพฤติกรรมตามสภาพจริง 2. เครื่องมือการวัดผลประเมินผล 2.1 แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 2.3 แบบประเมินพฤติกรรมตามสภาพจริง 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล 3.1 ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การตั้งครรภไมพึงประสงค 3.1.1 ความสามารถในการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน ระดับ 1. รวบรวมขอมูล จัดระบบ 2. พิจารณาแยกแยะ สรางทางเลือกในการตัดสินใจ 3. ตัดสินใจดวยการประเมินผลดีผลเสีย 4. ประเมินผล ตัดสินใจเลือกและมีแนวทางการปองกัน 3.2 ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ทําอยางไรใหไกลเอดส 3.2.1 แบบแผนการคิด ระดับ 1. กระจาย ไมเปนระบบ 2. จําแนก แยกแยะ 3. ลําดับ ขั้นตอนชัดเจน 4. เชื่อมโยง ความสัมพันธ เปนระบบ 3.2.2 คานิยม ระดับ 1. ตัดสินใจเลือกปฏิบัติโดยไมคํานึงถึงผลกระทบ 2. ตัดสินใจเลือกปฏิบัติโดยคํานึงถึงผลกระทบ มีทางเลือกที่หลากหลาย 3. ตัดสินใจเลือกปฏิบัติอยางมีเหตุมีผล 4. ตัดสินใจเลือกปฏิบัติในสวนดี สงผลตอสังคม ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. 5. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3.3 ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง แผนผังความคิดแนวทางการปลอดเอดส 3.3.1 ความรูความเขาใจในเนื้อหา ระดับ 1. แยกแยะเนือหาไมครบถวน ไมเชื่อมโยงตอเนื่องกัน ้ 2. แยกแยะเนือหาไดครบถวน มีความเชื่อมโยงกัน ้ 3. อธิบายขอมูลความรูที่เกียวของไดอยางเปนระบบ ่ มีผลตอเนื่องกัน 4. อธิบายขอมูลความรูที่เกียวของไดอยางเปนระบบ ่ มีผลตอเนื่องกัน และเชือมโยงกับชีวิตจริง ่ 3.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค 3.4.1 การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ระดับ 1. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอยูในเกณฑ ควรปรับปรุง 2. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอยูในเกณฑพอใช 3. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอยูในเกณฑดี 4. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอยูในเกณฑดีมาก 3.4.2 การชวยเหลือเพือน ่ ระดับ 1. การชวยเหลือเพื่อนอยูในเกณฑควรปรับปรุง 2. การชวยเหลือเพื่อนอยูในเกณฑพอใช 3. การชวยเหลือเพื่อนอยูในเกณฑดี 4. การชวยเหลือเพื่อนอยูในเกณฑดีมาก 3.4.3 ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ระดับ 1. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย อยูในเกณฑควรปรับปรุง 2. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย อยูในเกณฑพอใช 3. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย อยูในเกณฑดี 4. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย อยูในเกณฑดีมาก ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. 6. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3.5 การประเมินพฤติกรรมตามสภาพจริง 3.6.1 การแสดงความคิดเห็น ระดับ 1. การแสดงความคิดเห็นอยูในเกณฑควรปรับปรุง 2. การแสดงความคิดเห็นอยูในเกณฑพอใช  3. การแสดงความคิดเห็น อยูในเกณฑดี 4. การแสดงความคิดเห็นอยูในเกณฑดีมาก 3.6.2 การมีสวนรวม ระดับ 1. การมีสวนรวมอยูในเกณฑควรปรับปรุง 2. การมีสวนรวมอยูในเกณฑพอใช 3. การมีสวนรวมอยูในเกณฑดี  4. การมีสวนรวมอยูในเกณฑดีมาก  3.6.3 ความกระตือรือรน ระดับ 1. ความกระตือรือรนอยูในเกณฑควรปรับปรุง 2. ความกระตือรือรนอยูในเกณฑพอใช 3. ความกระตือรือรนอยูในเกณฑดี 4. ความกระตือรือรนอยูในเกณฑดีมาก ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 7. 7. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การตั้งครรภไมพงประสงค ึ ชื่อกลุม................................................ สมาชิกกลุม 1.................................................................................. 2.................................................................................. 3................................................................................. คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษากรณีตัวอยาง “ การทําแทงเถื่อน และ แมอุมลูกสาว5เดือนทิ้งถังขยะ ” แลวระดมความคิดเห็นดังนี้ ขอที่ 1 เมื่อนักเรียนศึกษากรณีตัวอยาง เรื่อง การทําแทงเถื่อนแลว นักเรียนคิดวาสถานการณใดบาง ที่อาจนําไปสูปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงคอันเปนสิ่งที่ชักนําสูการทําแทงเถื่อน โดยพิจารณา แยกแยะ ออกเปนขอๆ พรอมทั้งใหเหตุผล และจัดลําดับความสําคัญจากนอยที่สุดจนถึงลําดับ ความสําคัญมากที่สุด พฤติกรรมที่นําไปสูสถานการณ ลําดับ การตั้งครรภไมพึงประสงคตลอดจนการชักนําสูการทําแทงเถื่อน 1. 2. 3. 4. 5. การตัดสินใจ ทําแทงเถื่อน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ผลดี ผลเสีย ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 8. 8. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ขอที่ 2 เมื่อนักเรียนศึกษากรณีตัวอยาง เรื่อง แมอุมลูกสาว 5 เดือนทิ้งถังขยะ แลวชวยกันเสนอ วิธีการแกปญหา , การปองกันและหลีกเลี่ยงการตั้งครรภกอนวัยอันควรพรอมทั้งใหเหตุผล วิธีการแกปญหาเพื่อมิใหเกิดปญหากรณีตวอยาง ั ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . การปองกันและหลีกเลียงเพือมิใหเกิดการตั้งครรภกอนวัยอันควร ่ ่ ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ขอที่ 3 จากทีนักเรียนวิเคราะหกรณีตวอยางของการตั้งครรภไมพึงประสงค ( การทําแทงเถื่อน , แม ่ ั อุมลูกสาว 5 เดือนทิ้งถังขยะ ) นักเรียนชวยกันเสนอแนะวิธีการปฏิบติตนเพื่อปองกันตนมิใหตกอยู ั ในสถานการณตั้งครรภกอนวัยอันควร และบอกถึงผลกระทบจากการตั้งครรภกอนวัยอันควร วิธีการปฏิบัติตนเพื่อปองกันตนเองมิใหตงครรภกอนวัยอันควร …………………. ั้ ……………………………………………………………………………………………………….. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ผลกระทบจากการตั้งครรภกอนวัยอันควร ................................................................  ............................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 9. 9. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กรณีตัวอยาง เรื่อง การทําแทงเถื่อน ทลายคลินกแทง ิ นางสาวกอย (นามสมมติ) นอนซมดวยพิษไข หลังทําแทง เถื่อนอยูบนเตียงผูปวย ภายในคลินิกมวลชน ของ พ.ท. นพ.อิสระ พูนสุวรรณ กลางเมืองนครราชสีมา ขณะตํารวจ เขาจับกุม พบหญิงสาวรอคิวทําแทงอีกเพียบ หญิงสาวรอคิวทําแทงอายุระหวาง 18 -25 ป เห็นตํารวจถึงกับหนาซีดเผือด ยึดอุปกรณ ทําแทง ควบคุมแพทยเจาของคลินิกและหญิงสาวที่มารอทําแทงอีก 4 คน ดําเนินคดีปฏิเสธลั่น อางผูปวยตกเลือดมารับการรักษา เผยเมื่อ 10 ปกอน เคยถูกจับมาแลวครั้งหนึ่ง ตํารวจบุกทลายคลินิกทําแทงเถื่อนกลางเมืองโคราชรายนี้ เปดเผยเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 พ.ค. 2550 ตํารวจสืบทราบวาที่คลินิกชื่อ “คลินิกมวลชน” ตั้งอยูเลขที่ 146/11 ถนนบุรินทร เขตเทศบาลนครราชสีมา เปดศูนยวางแผนครอบครัวบังหนา แตเบื้องหลังลักลอบ ทําแทงเถื่อนใหกับหญิงสาว นักเรียน นักศึกษา ที่ตั้งครรภโดยไมตั้งใจ จึงนํากําลังตํารวจ เขาตรวจคน มีเจาหนาทีหญิงคอยตอนรับผูเขามาติดตอ โดยมีหญิงสาวอายุประมาณ 18 – 25 ป ่ นั่งรอทําแทงอยู 7 คน พบสมุดรายชื่อผูปวยที่มาทําแทงลงวันที่ 8 พ.ค. 2550 รวม 13 ราย ควบคุมตัวทั้งหมดเอาไว ขณะเดียวกัน กําลังอีกสวนหนึ่งกรูขึ้นไปบนชั้น2 พบวาถูกจัดแบงเปน 2 หอง โดยหอง แรกทันทีที่ตํารวจเปดประตูเขาไปพบ พ.ท.นพ.อิสระ พูนสุวรรณ อายุ 72 ป อดีตแพทยประจํา โรงพยาบาลคายสุรนารี จ.นครราชสีมา และเปนเจาของคลินิก กําลังทําแทงใหกับนางสาวกอย (นามสมมติ) อายุ 18 ป ที่นอนซมอยูบนขาหยั่ง โดยมีกอนเลือดที่เพิ่งทําแทงใหมๆอยูในถังขยะ  วางอยูใกลกัน สงกลิ่นเหม็นคาวคละคลุง  นางสาวกอย (นามสมมติ) อายุ 18 ป ใหการวาตั้งครรภ 2 เดือน ตอมาตกเลือด เพื่อนๆ แนะนําใหไปพบแพทยที่คลินิกดังกลาว ตอนนี้ไมมีเรียวแรง รูสึกเจ็บ เหนื่อย และเพลีย ่ ทราบดีวาอันตราย แตไมรูจะทําอยางไรดี กลัวๆ กลาๆ ยอมรับวาเข็ดจริงๆ 1 1 หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 10. 10. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กรณีตัวอยาง เรื่อง แมอุมลูกสาว 5 เดือน ทิ้งถังขยะ กางรมคุมฝนกวาคนจะพบกลายเปนศพ บาปบริสุทธิ์ แมอุมลูกสาว 5 เดือน ใสเบาะไปทิ้ง แมอุมลูกใสเบาะไปทิ้งในถังขยะใกลบานคนรวย หวังใหผูใจบุญที่มีฐานะรับไปอุปการะ เหมือนในละครน้ําเนา ผิดคาดกลายเปนเรื่องเศราสลด เด็กสิ้นใจอนาถเนื่องจากรองไหและขาดน้ํา แถมยังไมมีอากาศหายใจเพราะแมรูเทาไมถึงการณ กลัวลูกจะเปยกฝนเลยกางรมปดปากถังขยะไว ทั้งคืน รุงเชาคนเก็บของเกามาพบศพวิ่งโรแจงตํารวจ ผกก.สั่งระดมสายสืบลงพื้นทีหาเบาะแส ่ แมใจราย ที่เกิดเหตุพบถังขยะพลาสติกสีน้ําเงิน ขนาด 200 ลิตร ของ อบต.หลักหก ตั้งอยูโคนเสาไฟ ขางบานเลขที่ 92/45 หมูบานเมืองเอก ซึ่งเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น บริเวณถังขยะพบรมกันฝนสีชมพู ยี่หอดิสนีย กางคลุมปากถังอยู เมื่อนํารมออกปรากฏวาพบภาพชวนสลด ภายในถังขยะมีศพทารก เพศหญิง ผิวขาววัย 5 เดือน รูปรางจ้ําม่ํา หนาตานารักนาชัง อวัยวะภายนอกสมบูรณครบ 32 ประการ สวนเสื้อสีขาวลายการตูน สวมถุงมือ และผาออมสําเร็จรูป นอนหงายหลับตาพริ้ม เสียชีวิตอยูบนเบาะผาสีชมพู โดยมีคราบน้าตาแหงกรังรอบดวงตา ขางศพมีขวดนม ขวดน้ํา ํ และผาออมที่ยงไมไดใช 3 ชิน วางอยูตรวจสอบไมพบรองรอยบาดแผลถูกทําราย นอกจากมี ั ้  รอยหอเลือดทีปลายบริเวณนิวเทาทุกนิ้วทั้ง 2 ขาง ่ ้ แพทยสันนิษฐานวา เด็กเสียชีวิตแลวไมเกิน 3 ชั่วโมง สวนสาเหตุนาจะมาจากเด็กรองไห จนขาดน้ํา ทําใหปากแหง กอนจะเพลียหลับแลวขาดอากาศหายใจ เนื่องจากภายในถังขยะรอน อบอาว เพราะมีรมกางคุมอยูปากถังขยะอยู แตเพื่อความกระจางถึงสาเหตุการเสียชีวตจึงนําศพ  ิ 1 สงผาพิสูจนที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติอีกครั้ง 1 หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 11. 11. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ทําอยางไรใหไกลเอดส ชื่อกลุม................................................ สมาชิกกลุม 1.................................................................................. 2.................................................................................. 3................................................................................. คําชี้แจง ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นที่เกิดประโยชนสูงสุด ขอที่ 1 จงอธิบายในรูปแบบแผนผังความคิดเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธตามความเขาใจ ของตนเอง ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 12. 12. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ขอที่ 2 นักเรียนบอกวิธีการปองกันตนเองใหรอดพนจากการติดโรคเอดส .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. สมมติวานักเรียนตองใชชีวิตอยูรวมกับผูปวยโรคเอดสนักเรียนมีวิธีในการปฏิบัติ ตนอยางไร .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ขอที่3 สมมติวานักเรียนบังเอิญไดรับเชื้อ HIV นักเรียนมีทางเลือกในการปฏิบัติตนอยางไรบาง ทางเลือกในการปฏิบัติตนเมื่อไดรับเชื้อ HIV ทางเลือกที่ดี ทางเลือกที่ไมดี นักเรียนจะเลือกปฏิบัติทางใด หากนักเรียนกําลังเปนผูปวยโรคเอดส พรอมทั้ง  ใหเหตุผล ทาเลือก................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. เพราะ ................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 13. 13. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง แผนผังความคิดแนวทางการปลอดเอดส ชื่อ …………………………………………..……….ชั้น………………เลขที่………. คําชี้แจง นักเรียนนําเสนอทีเ่ ปนปญหาหลักแลวเสนอสาเหตุหรือผลที่เปนองคประกอบเกี่ยวของกัน ในเรื่องของแนวทางการปลอดเอดส เปนแผนผังความคิดของตนเอง ตามวิธีการเขียนแผนผัง ความคิดแบบ แบบผังกางปลา ( Fishbone Map ) ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 14. 14. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม ตามเกณฑการใหคะแนน ( Rubrics ) หนวยที่ 3 เรื่อง ความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การตั้งครรภไมพึงประสงค คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย ลงในชองตัวเลขคะแนนของแตละรายการประเมิน ความสามารถในการคิดสังเคราะห ที่ ชื่อ - นามสกุล เกณฑตัดสิน 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 เกณฑการตัดสิน 1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 2 คะแนน หมายถึง พอใช 3 คะแนน หมายถึง ดี 4 คะแนน หมายถึง ดีมาก ลงชื่อ………………………………...ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 15. 15. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม ตามเกณฑการใหคะแนน ( Rubrics ) หนวยที่ 3 เรื่อง ความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ทําอยางไรใหไกลเอดส คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย ลงในชองตัวเลขคะแนนของแตละรายการประเมิน แบบแผนการคิด คานิยม รวม เกณฑ ที่ ชื่อ - นามสกุล 1 2 3 4 1 2 3 4 8 ตัดสิน 1 2 3 4 5 6 7 8 เกณฑการตัดสิน 1- 2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 3- 4 คะแนน หมายถึง พอใช 5- 6 คะแนน หมายถึง ดี 7- 8 คะแนน หมายถึง ดีมาก ลงชื่อ………………………………...ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 16. 16. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม ตามเกณฑการใหคะแนน ( Rubrics ) หนวยที่ 3 เรื่อง ความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ ใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง แผนผังความคิดแนวทางการปลอดเอดส คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย ลงในชองตัวเลขคะแนนของแตละรายการประเมิน ความรูความเขาใจในเนื้อหา ที่ ชื่อ - นามสกุล เกณฑตัดสิน 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 เกณฑการตัดสิน 1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 2 คะแนน หมายถึง พอใช 3 คะแนน หมายถึง ดี 4 คะแนน หมายถึง ดีมาก ลงชื่อ………………………………...ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 17. 17. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบสังเกตพฤติกรรมดานคุณลักษณะที่พึงประสงค หนวยที่ 3 เรื่อง ความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย ลงในชองตัวเลขคะแนนของแตละรายการประเมิน ที่ ความ การปฏิบัติ การ รับผิดชอบตอ ตนตาม ชวยเหลือ รวม เกณฑ ชื่อ - นามสกุล งานที่ไดรับ กฎระเบียบ เพื่อน คะแนน ตัดสิน มอบหมาย 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 เกณฑการตัดสิน 1 - 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 4 - 6 คะแนน หมายถึง พอใช 7 - 9 คะแนน หมายถึง ดี 10 - 12 คะแนน หมายถึง ดีมาก ลงชื่อ………………………………...ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 18. 18. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมตามสภาพจริง หนวยที่ 3 เรื่อง ความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ ชื่อกลุม……………………………… คําชี้แจง 1. รายการประเมินมี 4 รายการ คือ 1.1 การแสดงความคิดเห็น 1.2 การมีสวนรวม 1.3 ความกระตือรือรน 2. ใหหวหนากลุมประเมินสมาชิกในกลุม ั  3. ครูประเมินหัวหนากลุม ที่ การแสดง การมี ความ รวม เกณฑ ชื่อ - นามสกุล ความคิดเห็น สวนรวม กระตือรือรน คะแนน ตัดสิน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ขอสังเกตอื่นๆ ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. เกณฑการตัดสิน 1- 4 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 5-8 คะแนน หมายถึง พอใช 9 - 12 คะแนน หมายถึง ดี 13 - 16 คะแนน หมายถึง ดีมาก ลงชื่อ………………………………ผูประเมิน ลงชื่อ………………………….ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 19. 19. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู หนวยที่ 3 เรื่อง ความเสี่ยงทางเพศสัมพันธ 1. ผลการจัดการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรู ผลสําเร็จหลังการจัดกิจกรรม ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลสําเร็จหลังการจัดกิจกรรม ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 3. ผลสําเร็จหลังการแกไข ดานความรูตามจุดประสงคการเรียนรู ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ลงชื่อ................................................ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

×