ประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมต     ิ        เรื่อง กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืนฐานของโรงเรียน      ...
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                      โรงเรียนวัดพวงนิมิต          ...
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได        อยางสมเหตุผลตัวบง...
4. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู5. ครูมีการวัดและปร...
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน4. สนับสนุนใหครูจัดกร...
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษามาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสยทัศน ปรัชญา และจุดเนนทีกําหนดขึ้น ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน

30,976 views
30,877 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
30,976
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
335
Actions
Shares
0
Downloads
148
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน

 1. 1. ประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมต ิ เรื่อง กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืนฐานของโรงเรียน ้ --------------------------------------- ดวยโรงเรียนวัดพวงนิมิต อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพืนฐานของโรงเรียน พ.ศ.2553 เปนเครื่องมือสําคัญในการ ้จัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู เพื่อใหนกเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตร ักําหนด และเปนไปตามเจตนารมณวตถุประสงคการจัดการศึกษาของชาติ พรอมสนองตอบความตองการ ัของผูปกครอง และเอกลักษณของทองถิ่น และขับเคลื่อนดวยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําป เพือพัฒนาสูคุณภาพทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ่ทั่วไป โรงเรียนวัดพวงนิมิตจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นตามขอ 14(1) และขอ 15 ในกฎกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ขึ้นเปนมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของโรงเรียน และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมสาระการเรียนรูและ ้กระบวนการเรียนรู รวมทั้งสอดคลองกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและทองถิ่น สําหรับใชดําเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และเพือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ่รอบที่สาม ดังรายละเอียดในตารางแนบทายประกาศนี้ ทั้งนี้ใหมีผลดําเนินการตั้งแตเริ่มปการศึกษา 2554 ประกาศ ณ วันที่.....18 พฤษภาคม....พ.ศ.2554 สมยศ เพ็ชรวงษา ( นายสมยศ เพ็ชรวงษา ) ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
 2. 2. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพวงนิมิต ตามประกาศ ฉบับลงวันที่.........18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554.................มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนมาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพตัวบงชี้1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ2. มีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน3. ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลียงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย ่อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ4. เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น6. สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา / นันทนาการตามจินตนาการมาตรฐานที2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ่ตัวบงชี้1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร2. เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมพระคุณ ี3. ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน4. ตระหนัก รูคุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม5. มีคานิยมที่ดตามอัตลักษณของสถานศึกษา ีมาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตัวบงชี้1.รูจักตั้งคําถามเพื่อคนหาความรูเพิ่มเติมและมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูดและเขียน2. มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆรอบตัว 3. เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน4. ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนองาน
 3. 3. มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได อยางสมเหตุผลตัวบงชี้1.สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือการเขียนตามความคิดของตนเอง2. นําเสนอวิธคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ี3. กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ4. มีความคิดริเริ่มและสรางผลงานดวยความภาคภูมใจ ิมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรตัวบงชี้1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนไปตามเกณฑ2. ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ3. ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ4. ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดี ตออาชีพสุจริตตัวบงชี้1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ2. ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางานและภูมใจในผลงานของตนเอง ิ3. ทํางานรวมกับผูอื่นได4. มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจมาตรฐานดานการจัดการศึกษามาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ัตัวบงชี้1.ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค2. ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน3.ครูออกแบบการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา
 4. 4. 4. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการทีหลากหลาย ่6. ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค7. ครูมีการศึกษา วิจยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน ั8. ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถมาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ัตัวบงชี้1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน2. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ3. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ4. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ5. นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา6. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลามาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัตงานตามบทบาทหนาที่อยางมี ิประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตัวบงชี้1. คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด2. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมาย3. ผูปกครองและ ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษามาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานตัวบงชี้1.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม สอดคลองกับทองถิ่น2. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
 5. 5. 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน4. สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 5. นิเทศ กํากับติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปใชปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ6. จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคนมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพตัวบงชี้1.หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง อยูใน ่ สภาพที่ใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน2. จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน3. จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรู แบบมีสวนรวมมาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตัวบงชี้1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา2. จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา3. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ่4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา5. นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง6. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูมาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูตัวบงชี้1.มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่เกียวของ ่2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถาน ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ
 6. 6. มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษามาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสยทัศน ปรัชญา และจุดเนนทีกําหนดขึ้น ั ่ตัวบงชี้1.จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของสถานศึกษา2. ผลการดําเนินการสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษามาตรฐานดานมาตรการสงเสริมมาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น1.จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวปฏิรูปการศึกษา2. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย********************************************************************************

×