แผนจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 1

19,020 views
19,224 views

Published on

เพศศึกษา

Published in: Education, Business

แผนจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 1

 1. 1. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 1 เรียนรูเรื่องเพศ เวลา 3 ชั่วโมง ความคิดรวบยอด นักเรียนเขาใจวากระบวนการจัดการกับอารมณเพศและหนาที่ของอนามัยเจริญพันธุ เปนภาวะความสมบูรณแข็งแรง ของรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ทั้งชายและ หญิงในทุกชวง อายุของชีวิต เมื่อปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมก็สามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  1. จัดการกับอารมณทางเพศไดเหมาะสม 2. ปฏิบัติตนเกียวกับอนามัยเจริญพันธุที่เหมาะสมกับวัยของตน ่ จุดประสงคการเรียนรู 1. อธิบายเนื้อหาของอารมณทางเพศและอนามัยเจริญพันธุไดอยางถูกตอง 2. บอกวิธีการปรับปรุงตนเองตามแนวทางที่เหมาะสมของวัย 3. เสนอแนวทางในการปฏิบติตนใหเหมาะสมกับวัย ั คุณลักษณะที่พึงประสงค 1. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 2. การชวยเหลือเพื่อน 3. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย สาระการเรียนรู 1. อารมณเพศและการจัดการอารมณเพศ 2. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุของวัยรุน  วิธีดําเนินกิจกรรม ชั่วโมงที่ 1 1. ครูวิเคราะหนักเรียนตามลีลาการเรียนรูโดยใชแบบวิเคราะหพฤติกรรมลีลาการเรียนรู ตามบุคลิกภาพของนักเรียน 2. ประเมินทักษะดานการคิดโดยใชปญหาเปนฐานกอนเรียน โดยนักเรียนศึกษากรณี ตัวอยาง เรื่อง อันตราย และปฏิบัติตามใบกิจกรรมการประเมินทักษะการคิด โดยใชปญหาเปนฐาน (กอนเรียน ) เรื่อง อันตราย ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3. ครูแบงนักเรียนเปนกลุมตามขอมูลการวิเคราะหนักเรียน โดยมีสมาชิกในกลุม ๆ ละ 3 - 4 คน 4. สรุปผลการแบงกลุมตามการวิเคราะหนักเรียน และแนะนําวิธีการทํางานรวมกัน ภายในกลุมของนักเรียน ชั่วโมงที่ 2 1. นักเรียนไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองที่หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โดยครูอธิบาย วิธีการใช หนังสืออิเล็คทรอนิคส (e-book ) 2. นักเรียนศึกษาหนังสืออิเล็คทรอนิคส (e-book ) เรื่อง เรียนรูเรื่องเพศ 3. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูที่ไดรับจากการศึกษา e-book เปนผังโครงสราง ตนไม (Tree Structure)และใหนักเรียนปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แผนผังความคิดของอนามัยเจริญพันธุและอารมณทางเพศ ชั่วโมงที่ 3 1. ครูนํานักเรียนสนทนาเรื่อง อนามัยเจริญพันธุของวัยรุนที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลง ของอารมณทางเพศ 2. นักเรียนเขากลุมเดิม รวมกันวิเคราะหถึงปจจัยทีกอใหเกิดอารมณทางเพศของวัยรุน  ่ ลงในใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง อารมณทางเพศของวัยรุน  3. นักเรียนนําเสนอผลงานของกลุมหนาชั้นเรียน 4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงแนวทางการปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ ของวัยรุนที่สงผลดีตอสังคม สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู 1. กรณีตวอยางเพื่อประเมินทักษะดานการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน(กอนเรียน) ั เรื่อง อันตราย 2. หนังสืออิเล็คทรอนิคส (e-book ) เรื่อง เรียนรูเรื่องเพศ 3. แบบประเมินทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน(กอนเรียน) เรื่อง อันตราย 4. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แผนผังความคิดของอนามัยเจริญพันธุและอารมณทางเพศ 5. ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง อารมณทางเพศของวัยรุน 6. หองคอมพิวเตอร ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. 3. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แหลงคนควาเพิ่มเติม 1. คลินิกรัก http://www.clinicrak.com 2. จิตใจ ดอท คอม http://www.jitjai.com 3. ทีนแพ็ท http://www.teenpath.net 4. ศูนยการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุสําหรับวัยรุน บานเพื่อนใจวัยทีน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท 02-241-4107 , 02 – 669-2806 เปดทําการทุกวันตั้งแตเวลา 11.00 น. – 19.00 น. การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัดผลประเมินผล 1.1. ประเมินทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐานกอนเรียน 1.2 ตรวจใบกิจกรรม 1.3 สังเกตพฤติกรรมดานคุณลักษณะทีพึงประสงค ่ 2. เครื่องมือการวัดผลประเมินผล 2.1 แบบบันทึกทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐานกอนเรียน 2.2 แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม 2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมดานคุณลักษณะทีพึงประสงค ่ 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล 3.1 ใบกิจกรรมประเมินทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน ( กอนเรียน ) เรื่อง อันตราย 3.1.1 แบบแผนการคิด ระดับ 1. กระจาย ไมเปนระบบ 2. จําแนก แยกแยะ 3. ลําดับ ขั้นตอนชัดเจน 4. เชื่อมโยง ความสัมพันธ เปนระบบ ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. 4. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3.1.2 ความสามารถในการแกปญหา ระดับ 1. คนหาสาเหตุของปญหา ไมครบถวน 2. คนหาสาเหตุและสรางทางเลือกไดหลากหลาย 3. คนหาสาเหตุ สรางทางเลือก และวิเคราะหทางเลือก อยาง เปนเหตุเปนผล 4. คนหาสาเหตุ สรางทางเลือก วิเคราะหทางเลือกได อยางเปนระบบ 3.1.3 คานิยม ระดับ 1. เสนอแนวทางการปองกันปญหาโดยคํานึงถึง ประโยชนสวนตน 2. เสนอแนวทางการปองกันปญหาโดยคํานึงถึง ประโยชนตอกลุมบุคคล 3. เสนอแนวทางการปองกันปญหาโดยคํานึงถึง ประโยชนตอสังคม 4. เสนอแนวทางการปองกันปญหาโดยคํานึงถึง ประโยชนตอสังคมอยางกวางขวาง  3.2 ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แผนผังความคิดของอนามัยเจริญพันธุและอารมณ ทางเพศ 3.2.1 ความรูความเขาใจในเนื้อหา ระดับ 1. รวบรวมเนือหาไมครบถวน ไมเชื่อมโยงตอเนื่องกัน ้ 2. รวบรวมเนือหาไดครบถวน มีความเชื่อมโยงกัน ้ 3. อธิบายขอมูลความรูที่เกียวของไดอยางเปนระบบ ่ มีผลตอเนื่องกัน 4. อธิบายขอมูลความรูที่เกียวของไดอยางเปนระบบ ่ มีผลตอเนื่องกัน และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. 5. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3.3 ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง อารมณทางเพศของวัยรุน 3.3.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห ระดับ 1. แยกแยะเนือหาไมชัดเจน ไมตรงประเด็น ้ 2. แยกแยะเนือหาชัดเจน ตรงประเด็น ้ 3. แยกแยะเนือหาชัดเจน ตรงประเด็น เปนระบบ ้ 4. แยกแยะเนือหาชัดเจน ตรงประเด็น เปนระบบ และ ้ ยกตัวอยางไดเหมาะสม 3.3.2 คานิยม ระดับ 1. ปฏิบัติตนในการปองกันปญหาใหเฉพาะตนเอง 2. เลือกปฏิบัติตนในการปองกันปญหาเฉพาะตนและ เพื่อน 3. เสนอแนวทางในการปองกันปญหาใหกับกลุมบุคคล 4. เสนอแนวทางการปองกันปญหาใหกับสังคม 3.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค 3.4.1 การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ระดับ 1. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอยูในเกณฑควร ปรับปรุง 2. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอยูในเกณฑพอใช 3. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอยูในเกณฑดี 4. การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอยูในเกณฑดีมาก 3.4.2 การชวยเหลือเพื่อน ระดับ 1. การชวยเหลือเพื่อนอยูในเกณฑควรปรับปรุง 2. การชวยเหลือเพื่อนอยูในเกณฑพอใช 3. การชวยเหลือเพื่อนอยูในเกณฑดี 4. การชวยเหลือเพื่อนอยูในเกณฑดีมาก ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. 6. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 3.4.3 ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ระดับ 1. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย อยูในเกณฑควรปรับปรุง 2. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย อยูในเกณฑพอใช 3. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย อยูในเกณฑดี 4. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย อยูในเกณฑดีมาก ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 7. 7. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบวิเคราะหพฤติกรรมลีลาการเรียนรูตามบุคลิกภาพของนักเรียน ชื่อ.........................................................................ชั้น................................เลขที่........................ คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย / ในชองที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน ความคิดเห็น ที่ พฤติกรรม สรุป ใช ไมใช 1 สนใจการเรียนรูคนเดียว ................ ................ 2 ชอบทํางานที่เปนของตนเอง ................ ................ 3 สรุปความรูไดดวยตนเอง ................ ................ 4 มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ................ ................ 5 ชอบเรียนในหัวขอที่เปนปญหาทําใหตนเองมีโอกาส คิดหาคําตอบได ................ ................ 6 ชอบทํากิจกรรมนอกชั้นเรียน ................ ................ 7 เมื่อตองการทํากิจกรรมในหองเรียนมีความรูสึกอึดอัด ................ ................ 8 ฟงครูพูดนานๆจะรูสึกเบื่อหนาย ................ ................ 9 มีความสุข เมื่อศึกษาจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน ................ ................ 10 ไมชอบกฎ ขอบังคับของหองเรียน ทําใหไมอยาก เรียน ................ ................ 11 ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่น ................ ................ 12 ชอบชวยเหลือเพื่อนขณะทํากิจกรรม ................ ................ 13 ไมอิจฉาความสามารถของผูอื่น ................ ................ 14 ชวยกันแกปญหากิจกรรมการเรียน ................ ................ 15 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่นในการทํากิจกรรม ................ ................ 16 จะทํางานไดดมาก หากครูมตัวอยางใหดู ี ี ................ ................ 17 ลอกเลียนแบบงานของครูและเพื่อนไดดี ................ ................ 18 ทํางานตามขั้นตอนไดดเี มื่อครูมีแบบฝกหัดใหดู ................ ................ 19 มองวาครูและเพื่อนเปนแหลงความรูและเปนผูให ความชวยเหลือ ................ ................ 20 ไมกระตือรือรนในการเรียนและจะเรียนเฉพาะที่ครู สอนเทานั้น ................ ................ ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 8. 8. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ความคิดเห็น ที่ พฤติกรรม สรุป ใช ไมใช 21 เรียนเนื้อหาเพือสอบใหไดคะแนนสูงกวาเพื่อน ่ ................ ................ 22 ชอบแขงขันทาทายกับผูอื่นเพื่อหวังรางวัลหรือคํา ................ ................ ชมเชยจากทุกคน 23 ชอบเปนผูนํากลุมในการอภิปรายหรือเปนผูนํา ................ ................ โครงการ 24 ชอบถามในชั้นเรียนเพื่อหาคําตอบ ................ ................ 25 ชอบคนหาคําตอบ โดยมีเงือนไข กําหนดเวลา ่ ................ ................ 26 มีความสุขในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ................ ................ 27 มีความสุขมากหากครูใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  ................ ................ 28 ชอบแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายในการทํางานกลุม ................ ............... 29 ทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายภายในกลุมดวยความเต็มใจ ................ ................ 30 ชอบครูที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและ สังเคราะหเนื้อหาไดดี ................ ................ สรุปลีลาการเรียนรู มากที่สุดประเภท.......................................... ลงชื่อ.............................................ครูประจําวิชา ( ....................................... ) ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 9. 9. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 การแปลความหมาย แบบวิเคราะหพฤติกรรมลีลาการเรียนรูตามบุคลิกภาพของนักเรียน นักเรียนตอบ ใช ได 1 คะแนน นักเรียนตอบ ไมใช ได 0 คะแนน รวมคะแนนในแตละขอลงในชองสรุป ดูคะแนนวาชองใดของนักเรียนไดคะแนนมากที่สุด แสดงวานักเรียนมีลีลา การเรียนรูประเภทนันๆ ้ - คะแนนในขอที่ 1 - 5 มีคะแนนมากที่สุด หมายถึง นักเรียนมีลีลาการเรียนรู แบบพึงตนเอง ่ - คะแนนในขอที่ 6 - 10 มีคะแนนมากที่สด ุ หมายถึง นักเรียนมีลีลาการเรียนรู แบบหลบหนี - คะแนนในขอที่ 11 - 15 มีคะแนนมากทีสุด ่ หมายถึง นักเรียนมีลีลาการเรียนรู แบบรวมมือ(พึ่งกลุม) - คะแนนในขอที่ 16 - 20 มีคะแนนมากทีสุด ่ หมายถึง นักเรียนมีลีลาการเรียนรู แบบพึงพา(พึ่งผูอื่น) ่ - คะแนนในขอที่ 21 - 25 มีคะแนนมากที่สด ุ หมายถึง นักเรียนมีลีลาการเรียนรู แบบแขงขัน - คะแนนในขอที่ 26 - 30 มีคะแนนมากทีสุด ่ หมายถึง นักเรียนมีลีลาการเรียนรู แบบมีสวนรวม ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 10. 10. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กรณีตัวอยางเพื่อประเมินทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐานกอนเรียน เรื่อง อันตราย ........................................................................ คําชี้แจงที่1. นักเรียนอานกรณีตัวอยาง เรือง อันตราย ่ “ ผมกําลังศึกษามหาวิทยาลัยปที่ 1 เปนคนรูปรางคอนขางเตีย ผิวคล้ําเกือบดํา ้ ริมฝปากหนา ฟนหนาหาง รักตนไมและสายน้ํา แตเกลียดสัตวเปนชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะสุนัข เจอเมื่อไรเปนเตะกระเด็น ตองการมีเพื่อนสตรีไวเปนเพือนยามเหงา ขอเพียงเปนคนซื่อสัตย ่ และเซอมาก ผมยินดีตอบจดหมายทุกฉบับและตามไปฟนทุกคนครับ ” หากชายหนุมคนนั้น เขียนคําโฆษณาตนเองในคอลัมนสื่อหามิตรดวยความจริงใจเชนนี้ “ แกว ” ก็คงไมสนใจและไมตองพบกับความชอกช้ําดังเชนทุกวันนี้ แตนี่คําโฆษณาของเขา มันนาเชื่อถือเหลือเกิน “ ผมกําลังเรียนมหาวิทยาลัยปที่ 1 สูง 168 เซนติเมตร อายุ 18 ป ผิวสีแทน เปนคนรัก ธรรมชาติ ตองการมีเพื่อนสุภาพสตรีไวเปนเพื่อนคุยยามเหงา หรือจะเปนเพื่อนใจไดยิ่งดี ขอเพียง ไมเปนคนหลอกลวง และมอบความจริงใจใหผม รูปรางหนาตาไมสาคัญ สนใจติดตอ...ยินดี ํ ตอบจดหมายทุกฉบับครับ ” แกวสาวนอยวัย 15 ป เชนเดียวกับสาวนอยวัยหวานทัวไป เธอตองการมีเพื่อนชาย ่ ไวพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องตางๆ โดยที่ยังไมตองการเห็นหนาตา เพราะจะทําใหเธอ สะดวกใจมากกวา เพราะสามารถคุยอะไรก็ได สําหรับสาวนอยขี้อายและเรียบรอยเชนเธอ ไวคุยกันถูกใจจึงคอยนัดพบกัน เพื่อนของแกวบางคนคุยกับเพื่อนทางอินเตอรเน็ตหรือนัดเวลาคุยกันทางแชทรูม (Chatroom) เพื่อนๆบอกวาสนุกดี คุยอะไรก็คุยไดไมตองเห็นหนากันเพื่อนบางคนคุยกันนาน  เปนชั่วโมง แกวไมกลาคุยแบบนั้นและทีบานไมมีอินเตอรเน็ต ่ แกวอานพบขอความของผูชายคนหนึ่งในคอลัมนหามิตรทางจดหมาย แกวจึงเขียน จดหมายไปถึงเขาตามที่อยูที่เขาลงไว ไมนานนักก็มีจดหมายตอบมา เขียนคุยกันถูกใจ เพียง 2 ฉบับ เขาก็ขอนัดเธอใหไปพบเขาที่สถานีรถไฟเวลา 10 โมงเชา ในอีก 5 วันขางหนา แกวแตงตัวออกจากบานไปถึงที่นัดหมายตามกําหนดเวลา และไดพบกับชายแปลกหนา สองคนที่มาคอยเธออยู เขาตรงเขามาทักทายและแนะนําตัว เขาแนะนําชายที่มาดวยวาเปนเพื่อน ของเขา เขาชวนใหเธอไปนั่งเลนที่ชายทะเล โดยซอนมอเตอรไซดไปดวยกันสามคน พอไปถึง นั่งคุยกันอยูนานพอสมควร เขาจึงขอตัวไปซื้อบุหรี่ ทั้งสองหายไปพักใหญก็กลับมาพรอมถุงน้ําสม ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 11. 11. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แกวดื่มน้ําสมของฝากจากมิตรใหม โดยมิไดเฉลียวใจเลยวาน้ําสมในถุงนั้นผสมยา นอนหลับ ฤทธิ์ของยาทําใหเธอมอยหลับไปโดยไมรูตวเลยวาเกิดอะไรขึ้นกับเธอบาง ั แกวตื่นขึ้นมาอยางมึนงง พบวา ตัวเอง กําลังนอนอยูในปาละเมาะใกลๆกับทะเล ที่เธอไปนั่งคุยกับผูชายสองคนนั้น เสื้อผาของเธอถูกถอดออกจากรางกายและโยนทิ้งไวขางๆ แกวไดสติ เธอรีบใสเสื้อผาและออกจากปาละเมาะตรงกลับบานทันที เธอกลับถึงบาน ประมาณหนึ่งทุม พอโกรธมากที่เธอกลับผิดเวลา เธอถูกดุดาและคาดคั้นตางๆนานาแตแกวไมกลา เลาความจริงทีเ่ กิดขึ้นใหพอฟง กระทั่งเวลาผานไปหลายเดือน แกวตัดสินใจเลาเรื่องทั้งหมดใหพี่สาวฟงเพราะสงสัย วาตัวเองจะตังครรภ พี่สาวพาแกวไปพบแพทย หลังตรวจอาการแลวจึงพบวาแกวตังครรภไดเกือบ ้ ้ 5 เดือน เมื่อกลับถึงบานพี่สาวตัดสินใจเลาเรื่องใหพอฟง พอพาแกวไปขอความชวยเหลือจาก บานพักฉุกเฉินแกวพักการเรียนและเขาไปพักเพื่อรอคลอดลูก 1 คําชี้แจงที่ 2. เมื่อนักเรียนอานกรณีตวอยาง เรื่อง อันตราย จบแลว นักเรียนปฏิบัติดังนี้ ั 1. ใหนกเรียนวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นวามีสาเหตุมาจากอะไร และมีทางเลือกในการแกไข ั หรือไมอยางไร ในแตละทางเลือกนั้นมีผลดี หรือผลเสียอยางไร 2. สมมติวานักเรียนตกอยูในสถานการณดังกรณีตวอยาง นักเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร  ั เพื่อปองกันมิใหตนเองตกอยูในสภาพของแกว และตัดสินใจเลือกวิธีใดในการแกปญหา และ   พรอมทั้งเสนอแนวทางในการปองกันปญหาที่เกิดขึนใหเปนประโยชนตอผูอื่น และตอสังคม ้ 3. นักเรียนนําเสนอวิธีการคิดแกปญหาของนักเรียนทั้งหมดจาก ขอ 1 ในรูปของแผนผัง ความคิด ตามความรู ความเขาใจของนักเรียนเอง ***************************************************** 1 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศศึกษา ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดยกองทุนโลก ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 12. 12. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบประเมินทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐานกอนเรียน เรื่อง อันตราย ชื่อ………………………………………ชั้น……………เลขที่……… คําชี้แจง ใหนักเรียนอานกรณีตัวอยาง เรือง อันตราย แลวปฏิบัติดังนี้ ่ 1. ใหนกเรียนวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นวามีสาเหตุมาจากอะไร และมีทางเลือกในการแกไข ั หรือไมอยางไร ในแตละทางเลือกนั้นมีผลดี หรือผลเสียอยางไร สาเหตุ ………………………………………………………..…………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… บอกทางเลือกในการแกไข พรอมทั้งอธิบายถึงผลดีและผลเสียของทางเลือกนั้นๆ ทางเลือกในการแกไขปญหา ผลดี ผลเสีย 2. สมมติวานักเรียนตกอยูในสถานการณดังกรณีตวอยาง นักเรียนจะปฏิบัติตนอยางไร  ั เพื่อ ปองกันมิใหตนเองตกอยูในสภาพของแกว และตัดสินใจเลือกวิธีใดในการแกปญหา และ พรอมทั้งเสนอแนวทางในการปองกันปญหาที่เกิดขึนใหเปนประโยชนตอผูอื่นและ ตอสังคม ้ เพื่อปองกันมิใหตนเองตกอยูในสภาพของแกว นักเรียนมีวิธีในการปฏิบัติตน ดังนี้  ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 13. 13. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิธีที่นักเรียนเลือกตัดสินใจในการแกปญหาที่เกิดขึน ้ ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. เหตุผลที่เลือกตัดสินใจ คือ ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… เสนอแนวทางในการปองกันปญหาที่เกิดขึนใหเปนประโยชนตอผูอื่น และตอสังคม ้ ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3. นักเรียนนําเสนอวิธีการคิดแกปญหาของนักเรียนทั้งหมดจาก ขอ 1 ในรูปของแผนผัง ความคิด ตามความรู ความเขาใจของนักเรียนเอง ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 14. 14. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แผนผังความคิดของอนามัยเจริญพันธุและอารมณทางเพศ ชื่อกลุม................................................ สมาชิกกลุม 1.................................................................................. 2.................................................................................. 3................................................................................. คําชี้แจง นักเรียนนําความรูที่ไดศึกษาจากหนังสืออิเล็คทรอนิคส ( E-book ) เรื่อง เรียนรูเรื่องเพศ มารวมกันอภิปรายภายในกลุมของตนเอง พรอมทั้งชวยกันสังเคราะหความรูใหเกิดเปนความคิด รวบยอดของกลุมเปนแผนผังความคิด เรื่องอนามัยเจริญพันธุและอารมณเพศของกลุมตนเอง  ตามวิธีการเขียนแผนผังความคิดแบบผังโครงสรางตนไม ( Tree Structure ) ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 15. 15. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง อารมณทางเพศของวัยรุน ชื่อกลุม................................................ สมาชิกกลุม 1.................................................................................. 2.................................................................................. 3................................................................................. คําชี้แจง สมาชิกในกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็นดังตอไปนี้ 1. นักเรียนในกลุมชวยกันวิเคราะหอารมณทางเพศของวัยรุนตามประเด็นตอไปนี้ 1) ปจจัยที่กอใหเกิดอารมณทางเพศมีอะไรบาง ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2) ถาเกิดอารมณทางเพศจะเกิดปฏิกิริยาอยางไรบาง ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. 3) เราจะตอบสนองปฏิกิริยาทางเพศที่เหมาะสมไดอยางไรบาง ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. 4) หากเราเลือกตอบสนองทางเพศที่เหมาะสมจะเกิดผลตามมาอยางไรบาง ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 16. 16. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 2. นักเรียนยกตัวอยางปญหาในสังคมที่เกิดจากการตอบสนองปฏิกิริยาทางเพศของวัยรุนที่ ไมเหมาะสม ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. 3. นักเรียนชวยกันวิเคราะหสาเหตุของปญหาทางอารมณเพศที่เกิดขึ้นในสังคมและสรางทางเลือก ในการแกปญหาที่เหมาะสม ทางเลือก สาเหตุ ดานบวก ดานลบ 4. นักเรียนเสนอแนวทางในการชวยเหลือสังคมมิใหเกิดปญหาทางเพศที่มีสาเหตุจากอารมณ ของวัยรุน ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 17. 17. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 บันทึกสรุปพฤติกรรมลีลาการเรียนรูทางบุคลิกภาพของนักเรียน โรงเรียน............................... วิชา.............................. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา ................ Learning Styles ที่ ชื่อ - สกุล อิสระ/ หลบ รวมมือ/ พึ่งผูอื่น แขงขัน มีสวน พึ่งตนเอง หนี ทํางานกลุม รวม ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 18. 18. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบประเมินทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐานกอนเรียน ตามเกณฑการใหคะแนน ( Rubrics ) เรื่อง อันตราย คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย ลงในชองตัวเลขคะแนนของแตละรายการประเมิน ความสามารถ แบบแผนการ ในการ คานิยม รวม เกณฑ ที่ ชื่อ - นามสกุล คิด แกปญหา ตัดสิน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 1 2 3 4 5 6 7 8 เกณฑการตัดสิน 1 - 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 4 - 6 คะแนน หมายถึง พอใช 7 - 9 คะแนน หมายถึง ดี 10 - 12 คะแนน หมายถึง ดีมาก ลงชื่อ………………………………...ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 19. 19. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม ตามเกณฑการใหคะแนน ( Rubrics ) หนวยที่ 1 เรื่อง เรียนรูเรื่องเพศ ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แผนผังความคิดของอนามัยเจริญพันธุและอารมณทางเพศ คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย ลงในชองตัวเลขคะแนนของแตละรายการประเมิน อธิบายเนื้อหาของอารมณทางเพศ ที่ ชื่อ - นามสกุล และอนามัยเจริญพันธุ เกณฑตัดสิน 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 เกณฑการตัดสิน 1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 2 คะแนน หมายถึง พอใช 3 คะแนน หมายถึง ดี 4 คะแนน หมายถึง ดีมาก ลงชื่อ………………………………...ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 20. 20. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม ตามเกณฑการใหคะแนน ( Rubrics ) หนวยที่ 1 เรื่อง เรียนรูเรื่องเพศ ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง อารมณทางเพศของวัยรุน คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย ลงในชองตัวเลขคะแนนของแตละรายการประเมิน ความสามารถในการ คานิยม รวม เกณฑ ที่ ชื่อ - นามสกุล คิดวิเคราะห ตัดสิน 1 2 3 4 1 2 3 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 เกณฑการตัดสิน 1- 2 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 3- 4 คะแนน หมายถึง พอใช 5- 6 คะแนน หมายถึง ดี 7- 8 คะแนน หมายถึง ดีมาก ลงชื่อ………………………………...ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 21. 21. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบสังเกตพฤติกรรมดานคุณลักษณะที่พึงประสงค หนวยที่ 1 เรื่อง เรียนรูเรื่องเพศ คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย ลงในชองตัวเลขคะแนนของแตละรายการประเมิน การปฏิบัติ การ ความรับผิดชอบ ตนตาม ชวยเหลือ ตองานที่ไดรบ ั รวม เกณฑ ชื่อ - นามสกุล ที่ กฎระเบียบ เพื่อน มอบหมาย คะแนน ตัดสิน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 เกณฑการตัดสิน 1 - 3 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 4 - 6 คะแนน หมายถึง พอใช 7 - 9 คะแนน หมายถึง ดี 10 - 12 คะแนน หมายถึง ดีมาก ลงชื่อ………………………………...ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 22. 22. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู หนวยที่ 1 เรื่อง เรียนรูเรื่องเพศ 1. ผลการจัดการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรู ผลสําเร็จหลังการจัดกิจกรรม ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลสําเร็จหลังการจัดกิจกรรม ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 3. ผลสําเร็จหลังการแกไข ดานความรูตามจุดประสงคการเรียนรู ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ลงชื่อ................................................ครูประจําวิชา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

×