กำหนดการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 1

2,099 views
2,041 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,099
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
496
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กำหนดการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาหน่วยที่ 1

  1. 1. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กําหนดการจัดการเรียนรู การสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน วิชา......สุขศึกษา....... กลุมสาระ.....สุขศึกษาและพลศึกษา....................... ชั้น..................ม.3........................ ผูสอน........นางทัศนีย........ไชยเจริญ.......................................... เรื่อง .........เพศศึกษา.............. หนวยที่ 1 ... เรียนรูเรื่องเพศ....... เวลา..............3.............ชั่วโมง มาตรฐานชวงชั้น * ยอมรับและสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทาง อารมณเพศ * เขาใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุ และวิธีปฏิบัติตนเพื่อใหมีสุขภาพดี สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง กระบวนการเรียนรู สื่อ/แหลงการเรียนรู การประเมินผล - อารมณเพศและการจัดการ 1.จัดการกับอารมณทาง การสงเสริมทักษะการ สื่อการเรียนรู 1. ตรวจผลงาน อารมณเพศ เพศไดเหมาะสม คิดโดยใชปญหาเปน - หนังสือ แผนผังความคิด - การปฏิบัติตนเกี่ยวกับ 2. ปฏิบัติตนเกียวกับ ่ ฐาน อิเล็คทรอนิคส 2. ตรวจการฝก อนามัยเจริญพันธุของวัยรุน อนามัยเจริญพันธุ 1.ทําความเขาใจ ( E-book ) เรื่อง ทักษะการหา ที่เหมาะสมกับวัยของตน ปญหา/เชื่อมโยง เรียนรูเรื่องเพศ สาเหตุของปญหา ความรูเดิม - ใบกิจกรรมการ และการสรุป 2. ระบุปญหา เขียนแผนผัง แนวทางการ 3. วิเคราะหปญหา  ความคิด แกปญหา 4. สรางทางเลือกหลาย - ใบกิจกรรมฝก 3. สังเกต ทาง ทักษะการหาสาเหตุ พฤติกรรมการ 5. กําหนดเปาหมาย , ของปญหาและ แสดงออกในชั้น วางแผนเก็บขอมูล การสรางทางเลือก เรียนดานอารมณ 6. รวบรวมขอมูลที่ ในการแกปญหา ไดมา แหลงเรียนรู 7. สังเคราะหขอมูลที่ -หองคอมพิวเตอร ไดมาใหมเปนแนวทาง ในการนําไปใช ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

×