ใบกจกรรมที่ 1                                ิ                      เร...
2. นักเรี ยนในกลุ่มช่วยกันหลอมรวมพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่ นกับสังคมไทยในยุคปัจจุบนที่มีความเกี่ยวพนกน โดยจดใหเ้ ป็น...
3. นักเรี ยนนําพฤติกรรมที่แยกแยะได้มาจัดให้เข้าหมวดหมู่ พร้อมทั้งสรุ ปพฤติกรรมนั้นๆ ดังนี้ 1. อารมณ์และความเครี ยด 2. อน...
สั งคมไทยทีเ่ ปลียนแปลง..............................................................................................   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ใบกิจกรรมที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

14,306 views
14,202 views

Published on

การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11,592
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบกิจกรรมที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

 1. 1. ใบกจกรรมที่ 1 ิ เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่ น กลุ่ม..................................................................................................... สมาชิกในกลุ่ม 1. ……………………………………………………….. ประธานกลุ่ม 2. ……………………………………………………….. รองประธานกลุ่ม 3. ……………………………………………………….. เลขานุการ 4. ……………………………………………………….. ผูช่วยเลขานุการ ้คําชี้แจง นกเรียนแสดงความคิดเห็นลงในที่วางที่กาหนดใหตามความรู้ของตนเอง ั ่ ํ ้ 1. นักเรี ยนร่ วมกันสนทนาถึงการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่ นในสังคมปั จจุบนโดยให้เหตุผลประกอบ ั การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่ นในสังคมปั จจุบน ั เหตุผล
 2. 2. 2. นักเรี ยนในกลุ่มช่วยกันหลอมรวมพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่ นกับสังคมไทยในยุคปัจจุบนที่มีความเกี่ยวพนกน โดยจดใหเ้ ป็นกลุ่มๆ ั ั ั ั
 3. 3. 3. นักเรี ยนนําพฤติกรรมที่แยกแยะได้มาจัดให้เข้าหมวดหมู่ พร้อมทั้งสรุ ปพฤติกรรมนั้นๆ ดังนี้ 1. อารมณ์และความเครี ยด 2. อนามยเจริญพนธุ์ ั ั 3. สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง 4. ปั ญหาของวัยรุ่ นอารมณ์ และความเครียด ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................สรุป ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….อนามัยเจริญพนธ์ุ ..................................................................................................... ั..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................สรุป ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. 4. สั งคมไทยทีเ่ ปลียนแปลง.............................................................................................. ่ .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง .................................................................................................................................. สรุป ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ปัญหาของวยร่ ุน ..................................................................................................... ั .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. สรุป ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. 4. นกเรียนในกลุ่มแบ่งหวขอจากขอ 3 ไปศึกษาค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติม และเตรี ยมสรุ ปเนื้อหา ั ั ้ ้ความรู ้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้ามาเล่าให้เพื่อนๆในกลุ่มฟัง 1. อารมณ์และความเครี ยด ลงชื่อรับผิดชอบผูคนคว้า …………………………………….. ้้ 2. อนามัยเจริ ญพันธุ์ ลงชื่อรับผิดชอบผูคนคว้า …………………………………….. ้้ 3. สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง ลงชื่อรับผิดชอบผูคนคว้า…………………………………….. ้้ 4. ปั ญหาของวัยรุ่ น ลงชื่อรับผิดชอบผูคนคว้า …………………………………….. ้้

×