ใบกิจกรรมที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ใบกิจกรรมที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

on

 • 14,760 views

การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

Statistics

Views

Total Views
14,760
Views on SlideShare
3,184
Embed Views
11,576

Actions

Likes
1
Downloads
16
Comments
0

1 Embed 11,576

http://krutassanee.wordpress.com 11576

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ใบกิจกรรมที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น ใบกิจกรรมที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น Document Transcript

 • ใบกจกรรมที่ 1 ิ เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่ น กลุ่ม..................................................................................................... สมาชิกในกลุ่ม 1. ……………………………………………………….. ประธานกลุ่ม 2. ……………………………………………………….. รองประธานกลุ่ม 3. ……………………………………………………….. เลขานุการ 4. ……………………………………………………….. ผูช่วยเลขานุการ ้คําชี้แจง นกเรียนแสดงความคิดเห็นลงในที่วางที่กาหนดใหตามความรู้ของตนเอง ั ่ ํ ้ 1. นักเรี ยนร่ วมกันสนทนาถึงการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่ นในสังคมปั จจุบนโดยให้เหตุผลประกอบ ั การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่ นในสังคมปั จจุบน ั เหตุผล
 • 2. นักเรี ยนในกลุ่มช่วยกันหลอมรวมพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่ นกับสังคมไทยในยุคปัจจุบนที่มีความเกี่ยวพนกน โดยจดใหเ้ ป็นกลุ่มๆ ั ั ั ั
 • 3. นักเรี ยนนําพฤติกรรมที่แยกแยะได้มาจัดให้เข้าหมวดหมู่ พร้อมทั้งสรุ ปพฤติกรรมนั้นๆ ดังนี้ 1. อารมณ์และความเครี ยด 2. อนามยเจริญพนธุ์ ั ั 3. สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง 4. ปั ญหาของวัยรุ่ นอารมณ์ และความเครียด ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................สรุป ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….อนามัยเจริญพนธ์ุ ..................................................................................................... ั..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................สรุป ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • สั งคมไทยทีเ่ ปลียนแปลง.............................................................................................. ่ .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง .................................................................................................................................. สรุป ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ปัญหาของวยร่ ุน ..................................................................................................... ั .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. สรุป ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. 4. นกเรียนในกลุ่มแบ่งหวขอจากขอ 3 ไปศึกษาค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติม และเตรี ยมสรุ ปเนื้อหา ั ั ้ ้ความรู ้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้ามาเล่าให้เพื่อนๆในกลุ่มฟัง 1. อารมณ์และความเครี ยด ลงชื่อรับผิดชอบผูคนคว้า …………………………………….. ้้ 2. อนามัยเจริ ญพันธุ์ ลงชื่อรับผิดชอบผูคนคว้า …………………………………….. ้้ 3. สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง ลงชื่อรับผิดชอบผูคนคว้า…………………………………….. ้้ 4. ปั ญหาของวัยรุ่ น ลงชื่อรับผิดชอบผูคนคว้า …………………………………….. ้้