તારીખ – ૧૯ / ૦૮ / ૨૦૧૧ સ્‍થળ – દરજી જ્ઞાતિની વાડી , નાગનાથ મહાદેવ મંદિર પાસે નવાનાકા , માંડવી – કચ્‍છ . સમય – સવારના...
 
ગુજરાત પાણી પુરવઠા બોર્ડ માંડવી તાલુકો માંડવી તાલુકાની પીવાના પાણીની વ્‍યવસ્‍થાની સરખામણી વર્ષ – ર૦૦૧ અને ૨૦૧૧ ની સ્‍થિત...
ગુજરાત પાણી પુરવઠા બોર્ડ માંડવી તાલુકો વર્ષ – ૨૦૧૧ - ૧૨ દરમિયાન હાથ ઉપરના કામોની યાદી તા . માંડવી – કચ્‍છ . ક્રમ કાર્...
ગુજરાત પાણી પુરવઠા બોર્ડ માંડવી - તાલુકો <ul><li>જાન્‍યુઆરી ૨૦૦૧ ના ભૂકંપ બાદ માંડવી તાલુકા ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારની નર્મદા આ...
ગુજરાત પાણી પુરવઠા બોર્ડ માંડવી - તાલુકો આયોજન ૧૩૯ . ૩૫ દસ લાખ લીટરના બે ભૂગર્ભ ટાંકાઓ , નવા પાતાળ કૂવાઓ , પમ્‍પીંગ મશ...
ગરીબ કલ્‍યાણ મેળો , તા . માંડવી – કચ્‍છ . ૧૦૫ . ૦૦ ૫૫૦૭ ૯૯૦ . ૦૦ ૫૫૦૧ ૯૮ માંડવી ૨૦૧૦ - ૧૧ ૧ લાભની રકમ લાખ માં લાભાર્...
માંડવી તાલુકાંમાં કૃષિના મુખ્‍ય પાકના વિસ્‍તાર અને ઉત્‍પાદકતા માં નોંધપાત્ર વધારો ૨૭૦ ૮૭ ૧૯૭૮ ૧૧૫૦૦ ૫૩૫ ૬૧૫૬ કપાસ ૩ ૧૦૨ ૧૩...
માંડવી તાલુકાની ખેતીક્ષેત્રની નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ <ul><li>સાત કૃષિ મહોત્‍સવ દરમ્‍યાન કુલ્‍લ ૩૧૯૯ ખેડૂતોને રૂ . ૮૯ . ૫૭ લાખન...
માંડવી તાલુકાના કૃષિ આયોજનની વ્‍યૂહરચના <ul><li>તાલુકામાં પિયતની સગવડ ધરાવતા વિસ્‍તારોમાં ટપક સિંચાઈનું આયોજન . </li></ul>...
પશુ આરોગ્‍ય મેળાની માહિતી , તા . માંડવી – કચ્‍છ . વર્ષ – ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૧ ---- --- --- ૨૫૦૦૦ ૨૮૦૦ ૨૮૦૦ ૧૦ ૧૨ ૨૦૦૨ - ૦૩ ...
માંડવી તાલુકાના પશુ પાલન ના વિકાસ માટે ખૂટતી કડીઓ <ul><li>તાલુકા કક્ષાએ વધારાના એક ડૉક્ટરની કાયમી નિમણૂંક ની જરૂરીયાત . </...
સમરસ ગ્રામ પંચાયતો ( પંચાયત વિભાગ ) માંડવી અંદાજે ૩૫ ગામો સમરસ થવાની સંભાવના છે . ૩૨ . ૦૦ ---- ૩૨ ૭૪ માંડવી ૧ ચાલુ વર્ષે...
ગામની સુખાકારી યોજનાની વિગત ( ગ્રામ વિકાસ વિભાગ ) યોજનાનું નામ – સખી મંડળ યોજના ૭૬૨ ૧૦૯૯ ૧૦૯૯ ૫૯ . ૯૭ ૨૯ . ૬૪ કુલ્‍લ ૪૨૫ ...
તાલુકા પંચાયત માંડવી હરીયાળી વોટર શેડ યોજના અંતર્ગત બનાવવામાં આવેલ ચેકડેમ અંગેની માહિતી ૧૨ . ૦૦ ૬ ૭૧૭ . ૧૮ ૦૦ ૨૪૪ ૬૬ ૩૧ મા...
જળ સિંચન પેટા વિભાગ પંચાયત – માંડવી – કચ્‍છ . કચ્‍છ સિંચાઈ વર્તુળ ભુજ માંડવી તાલુકાની પૂર્ણ થયેલ નાની સિંચાઈ યોજનાઓ -...
કચ્છ સિંચાઈ વર્તુળ ભુજ માંડવી તાલુકાની પૂર્ણ થયેલ મધ્‍યમ સિંચાઇ યોજનાઓ કચ્છ સિંચાઈ વર્તુળ ભુજ માંડવી તાલુકાની પૂર્ણ થયેલ બ...
કચ્‍છ સિંચાઇ વર્તુળ ભુજ તાલુકાની પૂર્ણ થયેલ મોટા ચેકડેમીની વિગત ૧૬૪૨ ૧૨૪૫ . ૮૧ ૧૫ ૧ લાભીત વિસ્‍તાર ( હેક્ટર માં ) થયેલ ખર...
વનવિભાગ માંડવી હસ્‍તકના તળાવો અને ચેકડમોની વિગતો નોંધ – ઉપરોક્ત કામગીરી મહદ્અંશે માંડવી તાલુકાના વિવિધ ગામોમાં આવેલ જંગલ...
માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( રાજ્ય ) માંડવી હસ્‍તકની માંડવી તાલુકાના પૂરા થયેલ કામોની વિગત માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( ર...
માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( રાજ્ય ) માંડવી તાલુકામાં ટૂંક સમયમાં શરૂ થનાર કામોની વિગત માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( રાજ્ય...
માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( રાજ્ય ) માંડવી હસ્‍તક માંડવી તાલુકાના પૂરા થયેલ રસ્‍તાના કામોની વિગત ૩૬૯ . ૩૨ ૫૦ . ૦૦ કુલ્‍લ...
માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( રાજ્ય ) માંડવી હસ્‍તક માંડવી તાલુકાના ભવિષ્‍યમાં થનાર રસ્‍તાના કામોની વિગત ૧૩૩૦૦ . ૦૦ કુલ્‍લ...
માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( પંચાયત ) માંડવી હસ્‍તક માંડવી તાલુકામાં વર્ષ ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૧ ના છેલ્‍લા દસ વર્ષમાં વર્ષવાર નીચે...
માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( પંચાયત ) માંડવી હસ્‍તક પ્રગતિ હેઠળના કામો ૧૮૭૪ . ૧૫ ૪૯ . ૬૧ કુલ્‍લ ૭૫ . ૦૦ ૯ . ૦૦ કોડાય મદનપ...
માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( પંચાયત ) માંડવી હસ્‍તક આગામી વર્ષો હાથ ધરવાના કામો ૧૮૭૪ . ૧૫ ૨૨૧ ૪૩ કુલ્‍લ ૧૦૩૫ ૭૧ ૧૯ ડામર સ...
માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( પંચાયત ) માંડવી હસ્‍તક હવે શરૂ થનાર કામો ( જે મંજૂર થયેલ છે .) ૬૦ . ૦૦ ૪ . ૦૦ વેકરા ધેણઇ રો...
માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( પંચાયત ) માંડવી હસ્‍તક હવે શરૂ થનાર કામો ( જે મંજૂર થયેલ છે .) ૧૬૮૫ . ૦૦ ૭૪ . ૦૦ કુલ્‍લ ૧૦૦...
પ્રાથમિક શિક્ષણ ની સુવિધા શાળાઓમાં સુવિધા ૨૩ સી . આર . સી . ૨૩ ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓ ૧૬૭ પ્રાથમિક શાળાઓ ૧૮ ઈ . સી . સી . ઈ ...
તાલુકાની વર્ષ વાઈઝ પંચાયતી શાળાની માહિતી વિદ્યાલક્ષ્‍મી બોન્‍ડ ( લાભાર્થી કન્‍યાઓ ) <ul><li>વષ – ૨૦૦૮ – ૦૯ : ૧૨૫ </li><...
શાળા આરોગ્‍ય તપાસણી ૧૨ ૧૨ ૩૨૫૦ ૨૬૭૮૩ ૨૬૭૮૩ માંડવી રીમાર્કસ ગંભીર રોગ જણાવેલ બાળકો પૈકી ઉચ્‍ચ તબીબી સારવાર માટે રીફર કરેલ બ...
પ્રવેશપાત્ર બાળકો સર્વે મુજબ - ૨૦૧૧ પુન : પ્રવેશપાત્ર બાળકો સર્વે મુજબ - ૨૦૧૧ NER, GER ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ૩૦૩૨ ૧૫૦૬ ૧૫...
માધ્‍યમિક / ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણ સુવિધા તા . માંડવી – કચ્‍છ . માધ્‍યમિક / ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓની સં...
માધ્‍યમિક / ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણ સુવિધા તા . માંડવી – કચ્‍છ . ૩૮ ૩૮ ૦૦ હેલ્‍થ કાર્ડ ૩૮ ૩૮ ૦૦ હેલ્‍થ કોર્નર વીથ મે...
માધ્‍યમિક / ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણ આપતી શાળાના પરિણામો તા . માંડવી – કચ્‍છ . <ul><li>વર્ષ ૨૦૧૧ માં માંડવી તાલુકામાં ૧...
માધ્‍યમિક / ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણ શાળા , તા . માંડવી – કચ્‍છ . આગામી વ્‍યૂહાત્‍મક આયોજન <ul><li>કન્‍યા કેળવણી તેમજ...
કોલેજની વિગત <ul><li>માંડવી તાલેકામાં કુલ્‍લ કોલેજાની સંખ્‍યા – ૨ + ૨ સ્‍વ નિર્ભર ઈન્‍સ્‍ટિટયૂટ – ૪ </li></ul><ul><li>ગ...
<ul><li>વીરાયતન વિદ્યાપીઠ , જખણીયા : અલગ અલગ ઈન્‍સ્‍ટિટ્યૂટમાં જુદા જુદા અભ્‍યાસક્રમો ચાલે છે . </li></ul><ul><li>( ૩ / ...
4. સ્‍વામી ઘનશ્યામ જીવણદાસજી એમ . બી . એ . કોલેજ , કોડાયપુલ , તા . માંડવી સ્‍થાપના : સને ૨૦૦૮ માં થયેલ છે . મુખ્‍ય વ...
સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના બાળકો / કિશોરીઓ / સગર્ભા માતાઓ / ધાત્રી માતાઓને પૂરક પોષણ પુરૂં પાડેલ તેની વિગત વર્ષ : ૨૦૦૬ ...
સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના બાલિકા સમૃદ્ધિ યોજના જન્‍મોતર અનુદાન તથા શિષ્‍યવૃતિ ૮૬૬૧૦૦ ૨૩૦૭ ૪૫૩૪ ૨૦૧૦ - ૨૦૧૧ ૨ ૨૨૬૭૦૦ ૦ ...
સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના આંગણવાડીના મકાન અંગેની વિગતો ૧૬૭ ૧૪ ૬૧ ૪૩ ૦ ૬ ૧૮ ૨૦૧૦ - ૧૧ ૨ ૬૪ ૦ ૬૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૦૦૧ - ૦૧ ૧ કુલ્‍લ રિલ...
સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના , તા . માંડવી – કચ્‍છ ૦ ૦ ૧૪૬ ૧૬૦૬૫ ૧૪૬ ૫૦૫૬ ૧૦૦૩૩ ૧૫૨૪૪ ૧૬૦૬૫ ૨૦૧૦ - ૧૧ ૨ ૦ ૦ ૩૮ ૬૯૬૯ ૩૮ ૩૫૦૬ ...
માંડવી ડેપો દ્વારા ઈન્‍ટરનેટ આધારિત આરક્ષણ સેવા અને કોમ્‍પ્‍યુટર આધારિત મુસાફર પાસ સેવા ચાલુ કરતાં માંડવી વિસ્‍તારની પ્રજા...
વર્ષ ૨૦૦૧ – ૦૨ ની વર્ષ ૨૦૧૦ – ૧૧ સુધીની વિકેન્‍દ્રીત જીલ્‍લા આયોજનની જુદી જુદી જોગવાઈ તળે થયેલા કામોની માંડવી તાલુકાની માહ...
મામલતદાર કચેરી , માંડવી હસ્‍તકના મધ્‍યાહન ભોજન યોજનાના કામોની વિગત <ul><li>માંડવી તાલુકામાં કુલ્‍લ મ . ભો . યો . કેન્‍દ્...
મામલતદાર કચેરી , માંડવી હસ્‍તકના પુરવઠા શાખાના કામોની વિગત ગેસ એજન્‍સી ( ૧ ) નીકી ગેસ એજન્‍સી , માંડવી , ( ૨ ) મેહુલ ...
મામલતદાર કચેરી , માંડવ હસ્‍તકના પુરવઠા શાખાના કામોની વિગત <ul><li>મોર્ડન શોપ : </li></ul><ul><ul><li>માંડવી તાલુકામાં ૭૨...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cahlo mandvi

724 views
554 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
724
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ર્ષ્‍
 • Cahlo mandvi

  1. 1. તારીખ – ૧૯ / ૦૮ / ૨૦૧૧ સ્‍થળ – દરજી જ્ઞાતિની વાડી , નાગનાથ મહાદેવ મંદિર પાસે નવાનાકા , માંડવી – કચ્‍છ . સમય – સવારના ૯ : ૦૦ થી ૧૫ : ૩૦
  2. 3. ગુજરાત પાણી પુરવઠા બોર્ડ માંડવી તાલુકો માંડવી તાલુકાની પીવાના પાણીની વ્‍યવસ્‍થાની સરખામણી વર્ષ – ર૦૦૧ અને ૨૦૧૧ ની સ્‍થિતિએ વર્ષ કુલ જૂથ યોજનામાં સમાવિષ્‍ટ સ્‍થાનિક સોર્સ આધારીત સોર્સ ટેન્‍ડર આધારીત કામો ગામો / પરા નોંધ ગામ પરા ગામ પરા ગામ પરા ૨૦૦૧ ૯૦ ૧૪ ૪૨ ૦૩ ૪૭ ૧૧ પાતાળ કૂવા શૂન્‍ય ૧ ગામ બિનવસવાટી ૨૦૧૧ ૯૦ ૧૪ ૮૯ ૧૪ ૦૦ ૦૦ પાતાળ કૂવા શૂન્‍ય ૧ ગામ બિનવસવાટી જૂથ યોજનામાં સમાવિષ્‍ટ ૪૭ ગામો અને ૧૦ પરાઓમાં સ્‍વતંત્ર સોર્સ થી પાણી મળે છે .
  3. 4. ગુજરાત પાણી પુરવઠા બોર્ડ માંડવી તાલુકો વર્ષ – ૨૦૧૧ - ૧૨ દરમિયાન હાથ ઉપરના કામોની યાદી તા . માંડવી – કચ્‍છ . ક્રમ કાર્યક્રમ યોજનાની મંજૂરીથી પાણી મેળવનાર લાભાન્‍વિત ગામોની સંખ્‍યા કરવાના થતા કામની ટૂંકી વિગત અંદાજીત રકમ ( રૂા . લાખ માં ) ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૧ સ્‍પેશિયલ રીપેર ૦૪ નવા પાતાળ કૂવા , ભૂર્ગભ ટાંકા , મશીનરી , પાઇપલાઇન ૩૦ . ૧૧ ર રીન્‍યુવેશન ૦૮ નવા પાતાળ કૂવા , પમ્‍પીંગ મશીનરી , વીજ જોડાણ , પાઇપલાઇન ૫૬ . ૦૬ ૩ ખાસ અંગભૂત ૦૪ પાતાળ કૂવા , મશીનરી અને પાઇપલાઇન કામગીરી ૧૪ . ૪૦ ૪ પી . સી . કેટેગરી ૦૧ પાતાળ કૂવા , મશીનરી , વીજ જોડાણ , પાઇપલાઇન ૦૬ . ૦૪ કુલ્‍લ ૧૦૬ . ૬૧
  4. 5. ગુજરાત પાણી પુરવઠા બોર્ડ માંડવી - તાલુકો <ul><li>જાન્‍યુઆરી ૨૦૦૧ ના ભૂકંપ બાદ માંડવી તાલુકા ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારની નર્મદા આધારીત પી પુરવઠા નેટવર્ક ત્રણ તબક્કે પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે . </li></ul><ul><li>નર્મદા આધારીત માંડવી નગરપાલિકાની બલ્‍ક પાણી પુરવઠા યોજનાના ફિલ્‍ટર પ્‍લાન્‍ટ , ટાંકાઓ અને પાઇપલાઇન કામ કાર્યન્‍વિત કરવામાં આવ્‍યા . </li></ul><ul><li>જાન્‍યુઆરી – ૨૦૧૧ માં નર્મદા કેનાલ ક્લોઝર સમયે વેકલ્‍પિક સોર્સ તૈયાર કરી વ્‍યક્તિગત અને જૂથ પાણી પુરવઠા યોજનાઓ સરળતા પૂર્વક ચલાવવામાં આવી . </li></ul><ul><li>ક્રાંન્‍તિતીર્થ ( શ્રી શ્યામજીકૃષ્‍ણ વર્મા મેમોરીયલ ) ની પાણી પુરવઠા યોજના અગ્રતાના ધોરણે કાર્યાન્‍વિત કરવામાં આવી . </li></ul>
  5. 6. ગુજરાત પાણી પુરવઠા બોર્ડ માંડવી - તાલુકો આયોજન ૧૩૯ . ૩૫ દસ લાખ લીટરના બે ભૂગર્ભ ટાંકાઓ , નવા પાતાળ કૂવાઓ , પમ્‍પીંગ મશીનરી , પાઇપલાઇન અને આનુસાંગિક કામો રકમ રૂ . લાખ માં યોજના રકમ રૂ . લાખ માં યોજના રકમ રૂ . લાખ માં યોજના માંડવી નળ કનેક્શન માટે ખૂટતી કામગીરી પાણી રિચાર્જિંગ સ્‍ટ્રક્ચર પાણી વિતરણ યોજના તાલુકો
  6. 7. ગરીબ કલ્‍યાણ મેળો , તા . માંડવી – કચ્‍છ . ૧૦૫ . ૦૦ ૫૫૦૭ ૯૯૦ . ૦૦ ૫૫૦૧ ૯૮ માંડવી ૨૦૧૦ - ૧૧ ૧ લાભની રકમ લાખ માં લાભાર્થીની સંખ્‍યા રીમાર્કસ ચાલુ નાણાંકીય વર્ષનો લક્ષ્‍યાંક લાભની રકમ લાખ માં લાભાર્થીની સંખ્‍યા ગામની સંખ્‍યા તાલુકાનું નામ વર્ષ ક્રમ
  7. 8. માંડવી તાલુકાંમાં કૃષિના મુખ્‍ય પાકના વિસ્‍તાર અને ઉત્‍પાદકતા માં નોંધપાત્ર વધારો ૨૭૦ ૮૭ ૧૯૭૮ ૧૧૫૦૦ ૫૩૫ ૬૧૫૬ કપાસ ૩ ૧૦૨ ૧૩૧ ૨૩૩૮ ૬૫૦૦ ૧૧૬૦ ૨૬૦૮ એરંડા ૨ ૩૫ ૧૬ ૧૦૯૫ ૨૨૦૦૦ ૮૦૯ ૧૯૦૪૦ મગફળી ૧ ઉત્‍પાદકતા વિસ્‍તાર ઉત્‍પાદકતા વિસ્‍તાર ઉત્‍પાદકતા વિસ્‍તાર વધારો ટકા માં વર્ષ – ૨૦૧૦ - ૧૧ વર્ષ – ૨૦૦૧ - ૦૨ પાકનું નામ ક્રમ
  8. 9. માંડવી તાલુકાની ખેતીક્ષેત્રની નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ <ul><li>સાત કૃષિ મહોત્‍સવ દરમ્‍યાન કુલ્‍લ ૩૧૯૯ ખેડૂતોને રૂ . ૮૯ . ૫૭ લાખના કિટ્સનું વિતરણ . </li></ul><ul><li>છેલ્‍લા બે વર્ષમાં ૬૫૧૬ ખેડૂતોને સોઈલ હેલ્‍થ કાર્ડનું વિતરણ . </li></ul><ul><li>છેલ્‍લા પાંચ વર્ષમાં તાલુકાના ૧૧૨૮ ખેડૂતોને ૩૩૪૪ હેક્ટરમાં ટપક સિંચાઈ અપનાવવા અંદાજીત રૂ . ૧૪૨૩ લાખની સહાય </li></ul><ul><li>૩ ખેડૂત પરિવારોને ખાતેદાર ખેડૂત વીમા યોજના હેઠળ રૂ . લાખની સહાય કરી . </li></ul><ul><li>ખેડૂતોને વર્ષ ૨૦૧૦ - ૧૧ માં વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ ૨૧૦ . ૬૮ લાખની સહાય જે અન્‍વયે ખેડૂતોને ખેત ઓજારો અને મશીનરી માટે રૂ . ૬૨ . ૯૧ લાખની સહાય . </li></ul>
  9. 10. માંડવી તાલુકાના કૃષિ આયોજનની વ્‍યૂહરચના <ul><li>તાલુકામાં પિયતની સગવડ ધરાવતા વિસ્‍તારોમાં ટપક સિંચાઈનું આયોજન . </li></ul><ul><li>મુખ્‍ય પાક ઉત્‍પાદકતા વધારવાના લક્ષ્‍યાંકો અને લક્ષ્‍યાંકો સિદ્ધ કરવાની વ્‍યૂહરચના . </li></ul><ul><li>સ્‍થાનિક પાક પરિસ્‍થિતિ મુજબ કૃષિના ક્લસ્‍ટર્સનું આયોજન . </li></ul><ul><li>તમામ ખેડૂતોને પુન : સોઈલ હેલ્‍થ કાર્ડ આપવાનું આયોજન . </li></ul><ul><li>ખેતપેદાશોની બજાર વ્‍યવસ્‍થા તેમજ કૃષિ ઈનપુટ્સ ની ગ્રામ્‍ય / ક્લસ્‍ટર્સવાર ઉપલબ્‍ધતા કરાવવા માટે જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી ના સહયોગમાં રહી ખેતી લગત સહકારી મંડળીઓની રચનામાં સહભાગી બનવું . </li></ul><ul><li>તાલુકામાં બીનપિયત વિસ્‍તારને અનુક્રમે મગફળી / કઠોળના સેન્‍દ્રીય ખેતી માટે જાહેર કરી બજાર વ્‍યવસ્‍થા સાથે સાંકળવો . </li></ul>
  10. 11. પશુ આરોગ્‍ય મેળાની માહિતી , તા . માંડવી – કચ્‍છ . વર્ષ – ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૧ ---- --- --- ૨૫૦૦૦ ૨૮૦૦ ૨૮૦૦ ૧૦ ૧૨ ૨૦૦૨ - ૦૩ ૯ ---- --- --- ૨૫૦૦૦ ૨૫૦૦ ૨૫૦૦ ૧૨ ૧૨ ૨૦૦૩ - ૦૪ ૮ ---- --- --- ૨૫૦૦૦ ૩૧૨૦ ૩૦૧૦ ૧૨ ૨૦ ૨૦૦૪ - ૦૫ ૭ ---- --- --- ૮૫૦૦૦ ૪૮૦ ૪૧૭૫ ૧૬ ૨૩ ૨૦૦૫ - ૦૬ ૬ ---- --- --- ૭૦૦૦૦ ૨૪૩૫ ૧૭૬૭૧ ૧૮ ૪૪ ૨૦૦૬ - ૦૭ ૫ ---- --- --- ૬૫૦૦૦ ૩૪૦૨ ૧૭૨૭ ૧૬ ૩૪ ૨૦૦૭ - ૮ ૪ ---- --- --- ૬૫૦૦૦ ૪૦૫૯ ૧૦૭૧ ૩૫ ૩૬ ૨૦૦૮ - ૦૯ ૩ ---- --- --- ૯૫૦૦૦ ૩૦૫૯ ૧૭૪૧ ૨૦ ૨૮ ૨૦૦૯ - ૧૦ ૨ ૧૫૦૦૦૦ ૫૦૦૦ ૧૫ ૬૫૦૦૦ ૧૫૯૦ ૨૦૮૮ ૧૫ ૨૨ ૨૦૧૦ - ૧૧ ૧ અંદાજીત ખર્ચ પશુ આરોગ્‍યની ચકાસણી પશુ આરોગ્‍ય મેળાની સંખ્‍યા ચાલુ નાંણાકીય વર્ષ – ૨૦૧૧ - ૧૨ લક્ષ્‍યાંક ખર્ચ આરોગ્‍ય મેળામાં રસીકરણ પશુઓને આપેલ સારવારની સંખ્‍યા આરોગ્‍ય મેળાની સંખ્‍યા ગામોની સંખ્‍યા વર્ષ ક્રમ
  11. 12. માંડવી તાલુકાના પશુ પાલન ના વિકાસ માટે ખૂટતી કડીઓ <ul><li>તાલુકા કક્ષાએ વધારાના એક ડૉક્ટરની કાયમી નિમણૂંક ની જરૂરીયાત . </li></ul><ul><li>તાલુકા કક્ષાએ વાહનની વ્‍યવસ્‍થા . </li></ul><ul><li>ઈન્‍ડોર પેશન્‍ટ માટે શેડ અને પાણીની વ્‍યવસ્‍થા . </li></ul><ul><li>ઓ . પી . ડી . માટે વ્‍યવસ્‍થિત શેડ તથા પાણની વ્‍યવસ્‍થા . </li></ul><ul><li>દવાખાના ખાતે મ્‍યુઝીયમ / હોર્ડિંગ્‍ઝ / કોમ્‍પ્‍યુટર રૂમની જરૂરીયાત . </li></ul><ul><li>દવાખાના ખાતે પૂરતા મહેકમની જરૂરીયાત . </li></ul><ul><li>કૃત્રિમ બીજદાન બાબતે વધારે ટ્રેઈન્‍ડ તાલીમાર્થીની વ્‍યવસ્‍થા . </li></ul><ul><li>આધુનિક સગવડો સાથે દવાખાનું તથા સ્‍ટાફ ક્વાર્ટર્સ . </li></ul>
  12. 13. સમરસ ગ્રામ પંચાયતો ( પંચાયત વિભાગ ) માંડવી અંદાજે ૩૫ ગામો સમરસ થવાની સંભાવના છે . ૩૨ . ૦૦ ---- ૩૨ ૭૪ માંડવી ૧ ચાલુ વર્ષે કેટલા ગામો સમરસ થવાના છે તેની સંખ્‍યા તેવા લાભોની કુલ રકમ લાખમાં સમરસ તરીકે મળેલ લાભો સમરસ ગ્રામ પંચાયતોની સંખ્‍યા ગામોની સંખ્‍યા તાલુકાનું નામ ક્રમ
  13. 14. ગામની સુખાકારી યોજનાની વિગત ( ગ્રામ વિકાસ વિભાગ ) યોજનાનું નામ – સખી મંડળ યોજના ૭૬૨ ૧૦૯૯ ૧૦૯૯ ૫૯ . ૯૭ ૨૯ . ૬૪ કુલ્‍લ ૪૨૫ ૧૫૯ ૧૫૯ જૂથોની રચના ૩૯ . ૦૦ ૦ . ૯૦ ૨૦૧૦ - ૧૧ ૪ ૩૨૭ ૫૫૮ ૫૫૮ જૂથોની રચના ૧૭ . ૭૫ ૨૧ . ૭૩ ૨૦૦૯ - ૧૦ ૩ ૧૦ ૨૩૧ ૨૩૧ જૂથોની રચના ૨ . ૩૦ ૨ . ૯૩ ૨૦૦૮ - ૦૯ ૨ ૦૦ ૧૫૧ ૧૫૧ જૂથોની રચના ૦ . ૯૨ ૪ . ૦૮ ૨૦૦૭ - ૦૮ ૧ ક્રેડિટ લીકેજ ભૌતિક સિદ્ધિ ભૌતિક લક્ષ્‍યાંક બાબત કરેલ ખર્ચ રૂ . લાખમાં નાણાંકીય જોગવાઈ લાખમાં વર્ષ ક્રમ
  14. 15. તાલુકા પંચાયત માંડવી હરીયાળી વોટર શેડ યોજના અંતર્ગત બનાવવામાં આવેલ ચેકડેમ અંગેની માહિતી ૧૨ . ૦૦ ૬ ૭૧૭ . ૧૮ ૦૦ ૨૪૪ ૬૬ ૩૧ માંડવી ૧ તે માટે થનાર અંદાજીત ખર્ચ રૂ . લાખમાં કેટલા ચેકડેમ બનાવવાના છે ? રીમાર્કસ ચાલુ નાણાંકીય વર્ષનો લક્ષ્‍યાંક તે પાછળ કરેલ કુલ્‍લ ખર્ચ ( લાખમાં ) ઉંડા કરેલ તળાવોની સંખ્‍યા ચેકડેમની સંખ્‍યા તળાવોની સંખ્‍યા ગામોની સંખ્‍યા તાલુકાનું નામ ક્રમ
  15. 16. જળ સિંચન પેટા વિભાગ પંચાયત – માંડવી – કચ્‍છ . કચ્‍છ સિંચાઈ વર્તુળ ભુજ માંડવી તાલુકાની પૂર્ણ થયેલ નાની સિંચાઈ યોજનાઓ ----- ---- ---- ૬૯૩ . ૯૯ ---- ૬૭ ૬૩ ૨૦૧૧ ની સ્‍થિતિએ ૨ ----- ---- ---- ૩૧૪ . ૪૨ ---- ૨૦ ૪૧ ૯૨ માંડવી ૨૦૦૧ ની સ્‍થિતિએ ૧ તે માટે થનાર અંદાજીત ખર્ચ કેટલા તળાવો ઉંડા કરવાના છે ? રીમાર્કસ ચાલુ નાણાંકીય વર્ષનો લક્ષ્‍યાંક તે પાછળ કરેલ કુલ્‍લ ખર્ચ ( લાખમાં ) ઉંડા કરેલ તળાવોનીસંખ્‍યા ચેકડેમની સંખ્‍યા તળાવોની સંખ્‍યા ગામોની સંખ્‍યા તાલુકાનું નામ વર્ષ ક્રમ ૬૬૨૨ . ૧૦ ૨૫૪૭ . ૦૯ ૨૧ ૧ સિંચાઈ ક્ષમતા હે . આરે . સંગ્રહ શક્તિ (MCFT) નાની સિંચાઇ યોજના ક્રમ
  16. 17. કચ્છ સિંચાઈ વર્તુળ ભુજ માંડવી તાલુકાની પૂર્ણ થયેલ મધ્‍યમ સિંચાઇ યોજનાઓ કચ્છ સિંચાઈ વર્તુળ ભુજ માંડવી તાલુકાની પૂર્ણ થયેલ બંધારા યોજનાના કામીની વિગત ૨૯૪ . ૦૦ ૨ . ૨૭ ડોણ સિંચાઈ યોજના ડોણ , તા . માંડવી ૧ લાભીત વિસ્‍તાર હેક્ટર સ્‍ટોરેજ (MCFT) મધ્‍યમ સિંચાઈ યોજનાં નામ ક્રમ ૧૫૮૧ . ૯૦ ૩૨૩૫ ૨ . ૪૮ કુલ્‍લ ૭૪ . ૬૯ ૩૭૫ ૦ . ૨૦ માપર બંધારા ૬ ૪૮૧ . ૭૭ ૯૦૦ ૦ . ૬૦ મોટા લાયજા બંધારા ૫ ૩૧ . ૯૦ ૨૦૦ ૦ . ૧૦ બાંભડાઈ બંધારા ૪ ૩૫૩ . ૨૦ ૮૦૦ ૦ . ૪૫ મોડકૂબા બંધારા ૩ ૩૨૦ . ૭૧ ૪૭૦ ૦ . ૫૯ ગુંદીયાળી બંધારા ૨ ૩૧૯ . ૬૩ ૪૯૦ ૦ . ૫૪ ભારાપર બંધારા ૧ ખર્ચ રૂપિયા ( લાખમાં ) લાભીત વિસ્‍તાર ( હેક્ટરમાં ) સંગ્રહ શક્તિ (MCFT) બંધારા યોજનાનું નામ ક્રમ
  17. 18. કચ્‍છ સિંચાઇ વર્તુળ ભુજ તાલુકાની પૂર્ણ થયેલ મોટા ચેકડેમીની વિગત ૧૬૪૨ ૧૨૪૫ . ૮૧ ૧૫ ૧ લાભીત વિસ્‍તાર ( હેક્ટર માં ) થયેલ ખર્ચ ( લાખમાં ) મોટા ચેકડેમોની સંખ્‍યા ક્રમ
  18. 19. વનવિભાગ માંડવી હસ્‍તકના તળાવો અને ચેકડમોની વિગતો નોંધ – ઉપરોક્ત કામગીરી મહદ્અંશે માંડવી તાલુકાના વિવિધ ગામોમાં આવેલ જંગલ વિસ્‍તારમાં કરવાંમાં આવેલ છે . ---- ૧૫ . ૨૩ ૭ ૨૬૩ ૭ ૩૮ ૧૭૩ ૨૮ માંડવી ૧ તે માટે થનાર અંદાજીત ખર્ચ કેટલા તળાવ ઉંડા કરવાના છે ? રીમાર્કસ ચાલુ નાણાંકીય વર્ષનો લક્ષ્‍યાંક તે પાછળ કરેલ કુલ્‍લ ખર્ચ ( લાખમાં ) ઉંડા કરલા તળાવોની સંખ્‍યા ચેકડેમની સંખ્‍યા તળાવોની સંખ્‍યા ગામોની સંખ્‍યા તાલુકાં નું નામ ક્રમ
  19. 20. માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( રાજ્ય ) માંડવી હસ્‍તકની માંડવી તાલુકાના પૂરા થયેલ કામોની વિગત માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( રાજ્ય ) માંડવી હસ્‍તકની માંડવી તાલુકામાં ચાલુ કામોની વિગત ૧૦૩૧ . ૦૦ કુલ્‍લ ૧૫૦ . ૦૦ માંડવી મુકામે મામલતદાર કચેરીના મકાનનું બાંધકામ ૫ ૧૮૦ . ૦૦ નરેડી મુકામે સરકારી માધ્‍યમિક શાળાના મકાનનું બાંધકામ ૪ ૪૭૦ . ૦૦ માંડવી મુકામે ૧૫૦ બેડ સિવિલ હોસ્‍પટલના મકાનનું બાંધકામ ૩ ૧૭૧ . ૦૦ માંડવી મુકામે એજન્‍સી બંગલા ખાતે નવા રૂમો તથા સ્‍ટોર અને માર્ગ મકાન પેટા વિભાગ કચેરીના મકાનનું બાંધકામ ૨ ૬૦ . ૦૦ માંડવી મુકામે આઇ . ટી . આઇ . શાળાનું બાંધકામ ૧ ખર્ચ રૂપિયા ( લાખમાં ) કામની વિગત ક્રમ ૯૯ . ૦૦ કુલ્‍લ ૯૯ . ૦૦ માંડવી મુકામે પેટા તિજોરી કચેરીના મકાનનું બાંધકામ ૧ ખર્ચ રૂપિયા ( લાખમાં ) કામની વિગત ક્રમ
  20. 21. માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( રાજ્ય ) માંડવી તાલુકામાં ટૂંક સમયમાં શરૂ થનાર કામોની વિગત માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( રાજ્ય ) માંડવી હસ્‍તક માંડવી તાલુકામાં ભવિષ્‍યં થનાર કામની વિગત ૯૭૭ . ૦૦ કુલ્‍લ ૧૬૫ . ૦૦ બાડા મુકામે સરકારી ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શાળાના મકાનનું બાંધકામ ૨ ૮૧૨ . ૦૦ માંડવી મુકામે સાયન્‍સ કોલેજના મકાનનું બાંધકામ ૧ ખર્ચ રૂ . લાખ માં કામોની વિગત ક્રમ ૩૨૮ . ૦૦ કુલ્‍લ ૩૨૮ . ૦૦ માંડવી મુકામે સરકારી કર્મચારીના રહેણાંકના મકાનોનું બાંધકામ ૧ ખર્ચ રૂ . લાખ માં કામોની વિગત ક્રમ
  21. 22. માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( રાજ્ય ) માંડવી હસ્‍તક માંડવી તાલુકાના પૂરા થયેલ રસ્‍તાના કામોની વિગત ૩૬૯ . ૩૨ ૫૦ . ૦૦ કુલ્‍લ ૨૬૯ . ૦૦ ૧૬ . ૦૦ દેઢિયા કોટડી બોહા ચીયાસર રોડ ૦ / ૦ થી ૧૬ / ૦૦ ( ૫ . ૦૦ કિ . મી . મિસિંગ લિન્‍ક ) ૨ ૧૦૦ . ૩૨ ૩૪ . ૦૦ માંડવીથી ગઢશીશા રોડ ૨ / ૦ થી ૧ ખર્ચ રૂ . લાખમાં લંબાઈ ( કિ . મી . માં ) કામની વિગત ક્રમ
  22. 23. માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( રાજ્ય ) માંડવી હસ્‍તક માંડવી તાલુકાના ભવિષ્‍યમાં થનાર રસ્‍તાના કામોની વિગત ૧૩૩૦૦ . ૦૦ કુલ્‍લ ૧૫૦૦ . ૦૦ ૨૮ . ૦૦ માંડવી ગઢશીશા રોડ રસ્‍તો નાળા , પુલીયા પહોળા કરવા સહિત ૪ ૪૦૦૦ . ૦૦ ૨૨ . ૨૦ ભુજ માંડવી રોડ રસ્‍તો , નાળા , પુલીયા પહોળા કરવા સહિત ૩ ૪૩૦૦ . ૦૦ ૪૩ . ૦૦ કેરા ગઢશીશા નરેડી મોથાળા રોડ રસ્‍તા નાળા , પુલીયા પહોળા કરવા સહિત ૨ ૩૫૦૦ . ૦૦ ૧૯ . ૨૦ માંડવી ગુંદીયાળી ઝરપરા રોડ ( પોર્ટ કનેક્ટીવીટી હેઠળ ) રસ્‍તો નાળા , પુલીયા પહોળા કરવા સહિત ૧ ખર્ચ રૂ . લાખમાં લંબાઈ ( કિ . મી . માં ) કામની વિગત ક્રમ
  23. 24. માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( પંચાયત ) માંડવી હસ્‍તક માંડવી તાલુકામાં વર્ષ ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૧ ના છેલ્‍લા દસ વર્ષમાં વર્ષવાર નીચે દર્શાવ્‍યા મુજબના રસ્‍તાના મકોનોના કામો રાજ્યના બજેટમાં સમાવેશ થયેલ , કિશાન પથ , નાણાંપંચ , ખાસ મરામત , ખાસ અંગભુત યોજના , સોલ્‍ટ શેષ , ઉચ્‍ચક જોગવાઈ , નાબાર્ડ તેમજ કેન્‍દ્રિય સહાયની પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના , સેન્‍ટ્રલ રોડ ફંડ જેવી યોજનામાંથી બનાવેલ છે . ૪૯૦૦ . ૮૦ ૨૧૮ કુલ્‍લ ૧૨૦૮ . ૬૭ ૨૩ ૨૦૧૦ ૧૦ ૧૧૭૮ . ૯૯ ૨૫ ૨૦૦૯ ૯ ૪૪૨ . ૭૨ ૩૪ ૨૦૦૮ ૮ ૧૬૬ . ૩૮ ૨૪ ૨૦૦૭ ૭ ૪૧૦ . ૯૯ ૪૦ ૨૦૦૬ ૬ ૨૩૬ . ૯૩ ૩૨ ૨૦૦૫ ૫ ૩૨૬ . ૬૪ ૨૭ ૨૦૦૪ ૪ ૪૬૯ . ૧૭ ૧૩ ૨૦૦૩ ૩ ૨૪૪ . ૩૩ ૨૧ ૨૦૦૨ ૨ ૨૧૫ . ૯૮ ૨૩ ર૦૦૧ ૧ રકમ રસ્‍તાના કામોની સંખ્‍યા વર્ષ ક્રમ
  24. 25. માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( પંચાયત ) માંડવી હસ્‍તક પ્રગતિ હેઠળના કામો ૧૮૭૪ . ૧૫ ૪૯ . ૬૧ કુલ્‍લ ૭૫ . ૦૦ ૯ . ૦૦ કોડાય મદનપુરા ધોકડા પે . રોડ ૯ ૧૪૦ . ૦૦ પ . ૦૦ કોડાય ગુંદીયાળી રોડ પે . – ૭ ૮ ૨૭ . ૦૦ નાળા કામ આસંબીયા નાના મોટા એ . રોડ ૭ ૨૦ . ૦૦ નાળા કામ ગોણીયાસર એ . રોડ ૬ ૧૦ . ૦૦ નાળા કામ ડોણ રાજડા રતડિયા નાગ્રેચા કોટડી રોડ ૫ ૮ . ૦૦ નાળા કામ બાયઠ પદમપર ઉનઠોડ રતાડિયા શેરાની વાંઢ કોજાચોરા રોડ ૪ ૨ . ૮૫ નાળા કામ નાની ઉનઠોડ રોડ ૩ ૨૨૫ . ૦૦ ૧૬ . ૦૦ માંડવી મસ્‍કા બાગ પીપરી તલવાણા રોડ ૨ ૧૩૬૬ . ૬૫ ૧૯ . ૬૧ વાઇડનીંગ લાયજા બાડા માપર મોડકૂબા લઠેડી સાંધણ સુથરી કોઠારા રોડ ૧ અંદાજીત રકમ લંબાઈ કામનું નામ ક્રમ
  25. 26. માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( પંચાયત ) માંડવી હસ્‍તક આગામી વર્ષો હાથ ધરવાના કામો ૧૮૭૪ . ૧૫ ૨૨૧ ૪૩ કુલ્‍લ ૧૦૩૫ ૭૧ ૧૯ ડામર સપાટીની સુધારણા તથા મેટલથી ડામર ગ્રામ્‍ય માર્ગ નોન પ્‍લાન ૪ ૮૪૬ ૬૮ ૧૫ ડામર સપાટીની સુધારણા તથા મેટલથી ડામર ગ્રામ્‍ય માર્ગ ૩ ૪૮૦ ૩૦ ૪ ડામર સપાટીની સુધારણા અજીમા ૨ ૪૮૫ ૫૨ ૫ ડામર સપાટીની સુધારણા મુજીમા ૧ અંદાજીત રકમ લંબાઈ રસ્‍તા કામોની સંખ્‍યા સપાટી કક્ષા ક્રમ
  26. 27. માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( પંચાયત ) માંડવી હસ્‍તક હવે શરૂ થનાર કામો ( જે મંજૂર થયેલ છે .) ૬૦ . ૦૦ ૪ . ૦૦ વેકરા ધેણઇ રોડ ૧૦ ૫૦ . ૦૦ ૫ . ૦૦ મકડા કોટડા રોડ ૯ ૩૦ . ૦૦ ૨ . ૫૦ રાજપર ટીંબો એ . રોડ ૮ ૯૦ . ૦૦ ૬ . ૦૦ જામથડા વાડાસર રોડ ૭ ૭૫ . ૦૦ ૫ . ૦૦ બાયઠ જનકપર રોડ ૬ ૬૦ . ૦૦ ૪ . ૦૦ ત્રગડી થી ત્રગડી સોલ્‍ટ વર્કસ ૫ ૧૭૫ . ૦૦ ૭ . ૦૦ ગુંદીયાળી મોઢવા રોડ ૪ ૩૦ . ૦૦ નાળા કામ દેઢિયા હાલાપર સાંભરાઇ રોડ ૩ ૩૦ . ૦૦ નાળા કામ રાજડા ગાંધીગ્રામ રોડ ૨ ૧૦ . ૦૦ નાળા કામ ગઢશીશા રાજપર રોડ ૧ અંદાજીત રકમ લંબાઈ કામનું નામ ક્રમ
  27. 28. માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ ( પંચાયત ) માંડવી હસ્‍તક હવે શરૂ થનાર કામો ( જે મંજૂર થયેલ છે .) ૧૬૮૫ . ૦૦ ૭૪ . ૦૦ કુલ્‍લ ૧૦૦ . ૦૦ ૫ . ૦૦ લુડવા હરીજન વાસમાં સી . સી . રોડ અને નાંભોઇ થઇ કુરબઇ જોડતો રોડ ૨૦ ૧૯૦ . ૦૦ ૮ . ૦૦ મેરાઉ દુર્ગાપુર રોડ મેરાઉ હરીજન વાસમાં સી . સી . રોડ ૧૯ ૧૧૦ . ૦૦ ૪ . ૫૦ કાઠડા એ . રોડ જઇ નેશનલ હાઈ વે ૧૮ ૧૨૦ . ૦૦ ૩ . ૦૦ મઉં મોટી મઉં નાની હરીજન વાસમાં સી . સી . અને ગામના એ . રોડ ૧૭ ૧૪૦ . ૦૦ ૬ . ૦૦ ફરાદી અને રામાણીયા હરીજન વાસમાં સી . સી . રોડ ફરાદી રામાણીયા રોડ મજબૂતીકરણ ૧૬ ૭૦ . ૦૦ ૬ . ૦૦ દરશડી અ . રોડ હરીજન વાસમાં સી . સી . રોડ ૧૫ ૧૦૦ . ૦૦ ૧ . ૦૦ મોટા આસંબીયા ગામમાં સી અને બોક્સ ક્લવર્ટ સાથે સી . સી . ડીપ રોડ ૧૪ ૯૦ . ૦૦ ૩ . ૦૦ દુર્ગાપુર એ . રોડ ૧૩ ૮૦ . ૦૦ ૨ . ૦૦ બિદડા પાંજરાપોળ થઇ નેશનલ હાઈ વે ને જોડતો રસ્‍તો તેમજ યક્ષ મંદિરને જોડતો રસ્‍તો ૧૨ ૭૫ . ૦૦ ૫ . ૦૦ બાયઠ જનકપર રોડ ૧૧ અંદાજીત રકમ લંબાઈ કામનું નામ ક્રમ
  28. 29. પ્રાથમિક શિક્ષણ ની સુવિધા શાળાઓમાં સુવિધા ૨૩ સી . આર . સી . ૨૩ ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓ ૧૬૭ પ્રાથમિક શાળાઓ ૧૮ ઈ . સી . સી . ઈ . કેન્‍દ્ર ૨૧૪ બાલ મંદિર - આંગણવાડી ૧૬૩ પીવાના પાણીની સુવિધાવાળી શાળાઓ ૧૫૦ કંમ્‍પાઉન્‍ડવોલ વાળી શાળાઓ ૧૬૩ સેનીટેશન યુનિટ વાળી શાળાઓ ૧૪૬ ટી . વી . સેટ વાળી શાળાઓ ૧૬૬ વીજળીકરણવાળી શાળાઓ ૧૦૮૨ શાળાના ઓરડાઓની સંખ્‍યા
  29. 30. તાલુકાની વર્ષ વાઈઝ પંચાયતી શાળાની માહિતી વિદ્યાલક્ષ્‍મી બોન્‍ડ ( લાભાર્થી કન્‍યાઓ ) <ul><li>વષ – ૨૦૦૮ – ૦૯ : ૧૨૫ </li></ul><ul><li>વર્ષ – ર૦૦૧૧ – ૧૨ : ૨૮ </li></ul>૧૬૭ ૧૫૯ કુલ્‍લ ૧૬૭ ૧૫૯ માંડવી ૧ સપ્‍ટે . ૨૦૧૦ ૨૦૦૧ - ૨૦૦૨ તાલુકો ક્રમ
  30. 31. શાળા આરોગ્‍ય તપાસણી ૧૨ ૧૨ ૩૨૫૦ ૨૬૭૮૩ ૨૬૭૮૩ માંડવી રીમાર્કસ ગંભીર રોગ જણાવેલ બાળકો પૈકી ઉચ્‍ચ તબીબી સારવાર માટે રીફર કરેલ બાળકોની સંખ્‍યા ગંભીર રોગ ધરાવતાં બાળકોની સંખ્‍યા તબીબી સારવાર આપેલ બાળકોની સંખ્‍યા આરોગ્‍ય તપાસણી થયેલ બાળકો ની સંખ્‍યા શાળા જતાં બાળકોની સંખ્‍યા તાલુકાનું નામ
  31. 32. પ્રવેશપાત્ર બાળકો સર્વે મુજબ - ૨૦૧૧ પુન : પ્રવેશપાત્ર બાળકો સર્વે મુજબ - ૨૦૧૧ NER, GER ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ૩૦૩૨ ૧૫૦૬ ૧૫૨૬ કુલ કન્‍યા કુમાર ૧૬ ૯ ૭ કુલ કન્‍યા કુમાર ૧૩ . ૬૦ ૭૯ . ૮૦ ૭૮ . ૦૦ ડ્રોપ આઉટ GER NER
  32. 33. માધ્‍યમિક / ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણ સુવિધા તા . માંડવી – કચ્‍છ . માધ્‍યમિક / ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્‍યામાં થયેલ વધારો ( કન્‍યા કેળવણી ) માધ્‍યમિક / ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શાળાઓના મકાનોનું નિર્માણ ૦૬ ૧૩ ૦૭ ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શાળાઓ ૨ ૦૭ ૨૮ ૨૧ માધ્‍યમિક શાળાઓ ૧ વધારો ૨૦૧૧ સુધી માધ્‍યમિક શાળાઓ ૨૦૦૧ સુધી શાળા સંખ્‍યા વિગત ક્રમ ૫૨૯ ૬૮૪ ૯૦૦ ૧૩૦૮ ૩૭૧ ૬૨૪ ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શાળા ર ૧૭૨૭ ૧૨૩૫ ૨૫૧૨ ૨૮૦૬ ૭૮૫ ૧૫૭૧ માધ્‍યમિક શાળા ૧ કન્‍યા કુમાર કન્‍યા કુમાર કન્‍યા કુમાર થયેલ વધારો ૨૦૧૧ સુધી શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ ૨૦૦૧ સુધી શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ વિગત ક્રમ ૧૦ ૩૮ ૨૮ ૧ થયેલ વધારો ૨૦૧૧ માં શાળા મકાનોની સંખ્‍યા ૨૦૦૧ માં શાળા મકાનોની સંખ્‍યા ક્રમ
  33. 34. માધ્‍યમિક / ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણ સુવિધા તા . માંડવી – કચ્‍છ . ૩૮ ૩૮ ૦૦ હેલ્‍થ કાર્ડ ૩૮ ૩૮ ૦૦ હેલ્‍થ કોર્નર વીથ મેડિકલ કીટ હેલ્‍થ કોર્નર ૪ ૨૦ ૨૦ ૦૦ ઈન્‍ટરનેટ સુવિધા ૨૦ ૨૦ ૦૦ કોમ્‍પ્‍યુટર લેબ કોમ્‍પ્‍યુટર લેબની સુવિધા ૩ ૦૩ ૦૪ ૦૧ કોલેજ ૦૧ ૦૧ ૦૦ આઇ . ટી . આઇ . શૈક્ષણિક સુવિધા ૨ ૦૫ ૦૫ ૦૦ વોટર હાર્વેસ્‍ટિંગ ૧૧ ૧૧ ૦૦ આર . ઓ . પ્‍લાન્‍ટ ૧૦ ૩૮ ૨૮ શાળા પુસ્‍તકાલય ૧૦ ૩૮ ૨૮ પ્રયોગશાળા ૩૬૫૫ ૬૬૪૮ ૨૯૭૩ ફર્નીચર ભૌતિક સુવિધા ૧ થયેલ વધારો ૨૦૧૧માં શાળાઓમાં સુવિધા ૨૦૦૧માં શાળાઓમાં સુવિધા વિગત સુવિધા ક્રમ
  34. 35. માધ્‍યમિક / ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણ આપતી શાળાના પરિણામો તા . માંડવી – કચ્‍છ . <ul><li>વર્ષ ૨૦૧૧ માં માંડવી તાલુકામાં ૧૦૦ % પરિણામ મેળવનાર શાળાઓ કુલ્‍લ – ૦૫ </li></ul><ul><li>કુલ્‍લ ૦૫ વિદ્યાર્થીઓ ૯૧ થી ૧૦૦ % ની વચ્‍ચે એટલે કે એ - ૧ ગ્રેડ મેળવેલ છે . </li></ul><ul><li>ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં માંડવી કેન્‍દ્રનું પરિણામ કચ્‍છમાં સૌથી વધારે ૯૧ . ૨૧ % આવેલ </li></ul><ul><li>માંડવ તાલુકાની ખી . રા . કન્‍યા વિદ્યાલયની વિદ્યાર્થીની બંસરી સોરઠીયા ૯૩ . ૬૯ સાથે મોખરે રહેલ . </li></ul>માધ્‍યમિક / ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણ તા . માંડવી – કચ્‍છ નિરોગી બાળવર્ષ હેલ્‍થ કોર્નર <ul><li>તમામ શાળાઓમાં હૈલ્‍થ કોર્નર બનાવવામા આવ્‍યા . </li></ul><ul><li>હેલ્‍થ કોર્નર અંતર્ગત એક અરીસો , કાંસકો , નેપકીન , નેઈલ કટર , ફર્સ્‍ટ એઈડ બોક્ષ વગેરે જેવા સાધનો આપવામાં આવ્‍યા . </li></ul>
  35. 36. માધ્‍યમિક / ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણ શાળા , તા . માંડવી – કચ્‍છ . આગામી વ્‍યૂહાત્‍મક આયોજન <ul><li>કન્‍યા કેળવણી તેમજ માધ્‍યમિક શિક્ષણ સંવર્ધન માટે તાલુકામાં મોડેલ શાળા અને ગર્લ્‍સ હોસ્‍ટેલ કાર્યાન્‍વિત કરવી . </li></ul><ul><li>માધ્‍યમિક શિક્ષણનું વિસ્‍તરણ કરવા શાળાઓની સંખ્‍યામાં વધારો કરવો . </li></ul><ul><li>ઉચ્‍ચતર માધ્‍યમિક શિક્ષણમાં વધારે ને વધારે વિજ્ઞાનપ્રવાહ માં પ્રવેશ મેળવે તે માટે પ્રયત્‍નો કરવામાં આવશે . </li></ul><ul><li>તમામ શાળાઓને જરૂરી ભૌતિક સુવિધાથી સુસજ્જ કરવી . </li></ul><ul><li>બાકી રહેતી તમામ માધ્‍યમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે પીવાના પાણી માટે આર . ઓ . પ્‍લાન્‍ટ અને વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે વોટર હાર્વેસ્‍ટિંગની સુવિધા કરવી . </li></ul><ul><li>શાળાઓને પ્રયોગશાળાના અદ્યતન સાધનો , સુવિધા યુક્ત પુસ્‍તકાલયો અને રમતગમતના સાધનો અને અદ્યતન સાધોનથી સજ્જ કરવી . </li></ul><ul><li>વિદ્યાર્થીઓની સંખ્‍યામાં તથા કન્‍યાઓની સંખ્‍યામાં વધારો કરવા માટે વિશેષ પ્રયત્‍નો કરવામાં આવશે . </li></ul><ul><li>નવી શરૂ થયેલી માધ્‍યમિક શાળાઓના મકાન નિર્માણની કામગીરી કરવામાં આવશે . </li></ul>
  36. 37. કોલેજની વિગત <ul><li>માંડવી તાલેકામાં કુલ્‍લ કોલેજાની સંખ્‍યા – ૨ + ૨ સ્‍વ નિર્ભર ઈન્‍સ્‍ટિટયૂટ – ૪ </li></ul><ul><li>ગુજરાતના મહાન સાહિત્‍યકાર , હાસ્‍યરસના બેતાજ બાદશાહ સ્‍વ . જ્યોતિન્‍દ્ર દવે જેના પ્રથમ પ્રિન્‍સિપાલ હતા તે માંડવી ના રમણીય રૂકમાવતી નદીના કિનારે આવેલી અને લોહાણા કેળવણી ખાતું મુંબઇ સંચાલિત </li></ul><ul><li>શેઠ શૂરજી વલ્‍લભદાસ આર્ટસ એન્‍ડ કોમર્સ કોલેજ , માંડવી – કચ્‍છ . </li></ul><ul><li>સ્‍થાપના - સને ૧૯૬૬ માં થયેલ છે . </li></ul><ul><li>મુખ્‍ય વિષય - ગુજરાતી , અર્થશાસ્‍ત્ર , મનોવિજ્ઞાન , એડવાન્‍સ એકાઉન્‍ટસી </li></ul><ul><li>સને ૨૦૧૧ – ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્‍યા – ૫૩૨ </li></ul><ul><li>2. સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ , માંડવી – કચ્‍છ . </li></ul><ul><li>આ સંકુલ હાલે શૂરજી વલ્‍લભદાસ આર્ટસ અને કોમર્સ કોલેજ , માંડવી – કચ્‍છ કેમ્‍પસમાં ચાલે છે અને મસ્‍કા મુકામે કોલેજ બનાવવા માટે જમીન મંજૂર થયેલ છે . જે બન્‍યેથી ઉપરોક્ત જગ્‍યાએ કાયમી વિજ્ઞાન કોલેજ કાર્યરત થશે . </li></ul><ul><li>સ્‍થાપના - સને ૨૦૧૧ માં થયેલ છે . </li></ul><ul><li>મુખ્‍ય વિષય - બી . એસ . સી . ઈન મરીન સાયન્‍સ , બી . એસ . સી . ઈન એન્‍વાયરમેન્‍ટ સાયન્‍સ </li></ul><ul><li>સને ૨૦૧૧ – ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્‍યા - ૨૧ </li></ul>
  37. 38. <ul><li>વીરાયતન વિદ્યાપીઠ , જખણીયા : અલગ અલગ ઈન્‍સ્‍ટિટ્યૂટમાં જુદા જુદા અભ્‍યાસક્રમો ચાલે છે . </li></ul><ul><li>( ૩ / ૧ ) વીરાયતન ઈન્‍સ્‍ટિટ્યૂટ ઓફ ફાર્મસી </li></ul><ul><li>સ્‍થાપના : સને ૨૦૦૫માં થયેલ છે . </li></ul><ul><li>મુખ્‍ય વિષય : બી . ફાર્મ ., એમ . ફાર્મ ., પી . એચ . ડી . </li></ul><ul><li>સને ૨૦૧૧ – ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ : ૨૬૫ </li></ul><ul><li>( ૩ / ૨ ) વીરાયતન ઈન્‍સ્‍ટિટ્યૂટ ઓફ બિઝનેસ મેનેજમેન્‍ટ એન્‍ડ કોમ્‍યુ . એપ્‍લીકેશન </li></ul><ul><li>સ્‍થાપના : સન ૨૦૦૮ માં થયેલ છે . </li></ul><ul><li>મુખ્‍ય વિષય : બી . બી . એ ., બી . સી . એ . </li></ul><ul><li>સને ૨૦૧૧ – ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ : ૩૬૦ </li></ul><ul><li>( ૩ / ૩ ) વીરાયતન ગ્રુપ ઓફ ઈન્‍સ્‍ટિટ્યૂટશન્‍સ ફેકલ્‍ટી ઓફ એન્‍જીનીયરીંગ એન્‍ડ મેનેજમેન્‍ટ </li></ul><ul><li>સ્‍થાપના : સને ૨૦૧૦ માં થયેલ છે . </li></ul><ul><li>મુખ્‍ય વિષય : બી . ઇ . મિકેનીકલ / સિવિલ ઈન્‍ફોર્મેશન એન્‍ડ ટેક્નોલોજી , કોમ્‍પ્‍યુ . એન્‍જીનીયરીંગ એન્‍ડ કેમીકલ </li></ul><ul><li>સને ૨૦૧૧ – ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ : ૩૯૫ </li></ul><ul><li>( ૩ / ૪ ) વીરાયતન ગ્રુપ ઓફ ઈન્‍સ્‍ટિટ્યૂટશન્‍સ ફેકલ્‍ટી ઓફ એન્‍જીનીયરીંગ એન્‍ડ મેનેજમેન્‍ટ </li></ul><ul><li>સ્‍થાપના : સને ૨૦૧૦ માં થયેલ છે . </li></ul><ul><li>મુખ્‍ય વિષય : માસ્‍ટર્સ ઓફ બિઝનેસ એડમિનિસ્‍ટ્રેશન </li></ul><ul><li>સને ૨૦૧૧ – ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ : ૫૦ </li></ul>
  38. 39. 4. સ્‍વામી ઘનશ્યામ જીવણદાસજી એમ . બી . એ . કોલેજ , કોડાયપુલ , તા . માંડવી સ્‍થાપના : સને ૨૦૦૮ માં થયેલ છે . મુખ્‍ય વિષય : બી . બી . એ ./ બી . સી . એ ./ એમ . બી . એ . સને ૨૦૧૧ – ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ : ૨૧૨ ઔદ્યોગિક તાલીમી સંસ્‍થા , મસ્‍કા રોડ , માંડવી ફોન નં . ૨૨૩ ૬૨૩ સ્‍થાપના : ૧૯૯૦ ચાલતા કોર્ષ : કોમ્‍પ્‍યુટર ગ્રુપ : એમ . એસ . એન્‍ડ ડી . ટી . પી . , નેટ ટેક્નિશીયન મિકેનીકલ ગ્રુપ : ફીટર , વેલ્‍ડર , જનરલ મિકેનીક ઈલેક્ટ્રીક ગ્રુપ : ઇલેક્ટ્રીશીયન , વાયરમેન , ઓટો મોટર રિવાઈડીંગ , રેડિયા ટી . વી . મિકેનીક ઓટો ગ્રુપ : મિકેનીક , ડિઝલ , ટુવ્‍હીલર ઓટો રીપેરર , કટીંગ એન્‍ડ સુઈંગ સને ૨૦૧૧ – ૧૨ ના તાલીમાર્થીઓ : ૩૫૦
  39. 40. સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના બાળકો / કિશોરીઓ / સગર્ભા માતાઓ / ધાત્રી માતાઓને પૂરક પોષણ પુરૂં પાડેલ તેની વિગત વર્ષ : ૨૦૦૬ – ૦૭ થી ૨૦૧૧ - ૧૨ ૨૩૭૭૧ ૨૧૪ ૨૦૧૧ ૨ ૯૯૧૯ ૧૭૨ ૨૦૦૧ ૧ પૂરક પોષણ આંગણવાડી કેન્‍દ્ર વર્ષ ક્રમ
  40. 41. સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના બાલિકા સમૃદ્ધિ યોજના જન્‍મોતર અનુદાન તથા શિષ્‍યવૃતિ ૮૬૬૧૦૦ ૨૩૦૭ ૪૫૩૪ ૨૦૧૦ - ૨૦૧૧ ૨ ૨૨૬૭૦૦ ૦ ૦ ૨૦૦૦ – ૨૦૦૧ ૧ ખર્ચ લાખમાં શિષ્‍યવૃતિ લાભાર્થીઓની સંખ્‍યા જન્‍મોતર અનુદાન લાભાર્થીની સંખ્‍યા વર્ષ ક્રમ
  41. 42. સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના આંગણવાડીના મકાન અંગેની વિગતો ૧૬૭ ૧૪ ૬૧ ૪૩ ૦ ૬ ૧૮ ૨૦૧૦ - ૧૧ ૨ ૬૪ ૦ ૬૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૦૦૧ - ૦૧ ૧ કુલ્‍લ રિલાયન્‍સ તા . પં . આયોજન યુરોપિયન કમિશન રેડક્રોસ બી . એ . ડી . પી . એમ . પી . લેડ વર્ષ ક્રમ
  42. 43. સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના , તા . માંડવી – કચ્‍છ ૦ ૦ ૧૪૬ ૧૬૦૬૫ ૧૪૬ ૫૦૫૬ ૧૦૦૩૩ ૧૫૨૪૪ ૧૬૦૬૫ ૨૦૧૦ - ૧૧ ૨ ૦ ૦ ૩૮ ૬૯૬૯ ૩૮ ૩૫૦૬ ૨૨૭૨ ૫૮૧૬ ૬૯૬૯ ૨૦૦૧ - ૦૨ ૧ ગંભીર રોગ જણાયેલ બાળકો પૈકી ઉચ્‍ચ તબીબી સારવાર માટે મોકલાવેલ બાળકોની સંખ્‍યા આરોગ્‍ય તપાસણીમાં ગંભીર જણાયેલ બાળકોની સંખ્‍યા કુપોષણ જણાયેલ બાળકો પૈકી આરોગ્‍ય તપાસણી થઇ હોય તેવા બાળકોની સંખ્‍યા પૂરક પોષણ લાભ લેતા બાળકોની સંખ્‍યા અતિ કુપોષિત બાળકોની સંખ્‍યા મધ્‍યમ બાળકોની સંખ્‍યા સામાન્‍ય બાળકોની સંખ્‍યા વજન થયેલ બાળકોની સંખ્‍યા ૦ - ૫ વર્ષ આંગણવાડી માં જતા બાળકોની સંખ્‍યા વર્ષ ક્રમ
  43. 44. માંડવી ડેપો દ્વારા ઈન્‍ટરનેટ આધારિત આરક્ષણ સેવા અને કોમ્‍પ્‍યુટર આધારિત મુસાફર પાસ સેવા ચાલુ કરતાં માંડવી વિસ્‍તારની પ્રજાને પણ ઘણો લાભ થયેલ છે . નોંધ – એસ . ટી . ડેપો માંડવી દ્વારા રેલ્‍વે સ્‍ટેશન ભુજ જવા આવવા માટે સવારે ૬ : ૦૦ કલાકે અને ૭ : ૨૦ કલાકે માંડવી ડેપોથી બે બસ શરૂ કરવામાં આવેલ છે . ૨૪ ૧૨ કેન્‍સરના દર્દીઓને પ૦ % રાહત આપેલ પાસની સંખ્‍યા ૧૫૭૮ --------- ૫૦ % રાહતદરની સેવા મેળવનાર મુસાફરની સંખ્‍યા ૭૪૩૧ ૨૫૦૦ લખપત વિસ્‍તારના વિદ્યાર્થી પાસની સંખ્‍યા ૧૧૦૭ -------- ઈન્‍ટરનેટ આધારિત આરક્ષણ સેવાનો લાભ લેનાર મુસાફરની સંખ્‍યા વર્ષ ૨૦૧૦ - ૧૧ વર્ષ ૨૦૦૦ - ૦૧ ડેટા
  44. 45. વર્ષ ૨૦૦૧ – ૦૨ ની વર્ષ ૨૦૧૦ – ૧૧ સુધીની વિકેન્‍દ્રીત જીલ્‍લા આયોજનની જુદી જુદી જોગવાઈ તળે થયેલા કામોની માંડવી તાલુકાની માહિતી ૦ . ૦૦ ૦ ૩૩ . ૮૪ ૨૬ ૧૨૨ . ૪૫ ૯૩ ૨૦૧૦ - ૧૧ ૦ . ૦૦ ૦ ૩૯ . ૬૪ ૩૦ ૫૩ . ૯૩ ૩૭ ૨૦૦૯ - ૧૦ ૦ . ૦૦ ૦ ૩૭ . ૪૯ ૩૦ ૪૩ . ૩૭ ૩૪ ૨૦૦૮ - ૦૯ ૧૧ . ૪૬ ૬ ૩૦૪ . ૫૫ ૩૬૩ ૪૨૪ . ૧૨ ૩૪૭ ૮ . ૦૬ ૩ ૪૩ . ૯૦ ૭૦ ૩૫ . ૨૩ ૨૪ ૨૦૦૭ - ૦૮ ૦ . ૦૦ ૦ ૨૩ . ૪૨ ૩૫ ૨૭ . ૬૫ ૩૨ ૨૦૦૬ - ૦૭ ૦ . ૦૦ ૦ ૩૦ . ૫૭ ૪૯ ૩૧ . ૦૦ ૨૮ ૨૦૦૫ - ૦૬ ૦ . ૦૦ ૦ ૨૯ . ૫૫ ૪૧ ૨૫ . ૪૪ ૨૪ ૨૦૦૪ - ૦૫ ૦ . ૦૦ ૦ ૩૮ . ૪૩ ૪૮ ૩૬ . ૭૨ ૪૦ ૨૦૦૩ - ૦૪ ૩ . ૪૦ ૩ ૨૪ . ૨૦ ૩૧ ૧૮ . ૧૭ ૧૨ ૨૦૦૨ - ૦૩ ૦ . ૦૦ ૦ ૩ . ૫૧ ૩ ૩૦ . ૧૬ ૨૩ ૨૦૦૧ - ૦૨ રકમ રૂ . લાખમાં કામોની સંખ્‍યા રકમ રૂ . લાખમાં કામોની સંખ્‍યા રકમ રૂ . લાખમાં કામોની સંખ્‍યા રકમ રૂ . લાખમાં કામોની સંખ્‍યા રકમ રૂ . લાખમાં કામોની સંખ્‍યા રકમ રૂ . લાખમાં કામોની સંખ્‍યા કુલ ૩૦ વિકાસશીલ તાલુકા ૫ % પ્રોત્‍સાહક માન . ધારાસભ્‍યશ્રી ખાસ અંગભૂત ૧૫ % વિવેકાધિન વર્ષ
  45. 46. મામલતદાર કચેરી , માંડવી હસ્‍તકના મધ્‍યાહન ભોજન યોજનાના કામોની વિગત <ul><li>માંડવી તાલુકામાં કુલ્‍લ મ . ભો . યો . કેન્‍દ્રોની સંખ્‍યા : ૧૭૭ </li></ul><ul><ul><li>ચાલુ કેન્‍દ્રો : ૧૭૭ </li></ul></ul><ul><ul><li>ચાલુ કેન્‍દ્રો પૈકી ચાર્જમાં ચાલતા કેન્‍દ્રોની સંખ્‍યા : ૧૭ </li></ul></ul><ul><ul><li>મ . ભો . યો . ના ભોજનના લાભાર્થીઓ : </li></ul></ul>૨૦૦૧ થી ૨૦૧૦ સુધીમાં મધ્‍યાહન ભોજન યોજનાના કેન્‍દ્રો ઉપર ૧૧૬ કિચન શેડ શાળામાં બનાવેલ છે . ૧૫૬૬૨ ૨૩૪૫૫ ૨૮૯૪૪ કુલ્‍લ ૪૫૩૮ ૭૨૨૯ ૭૮૦૯ ધોરણ ૬ થી ૮ ૨ ૧૧૧૨૪ ૧૬૨૨૬ ૨૧૧૩૫ ધોરણ ૧ થી ૫ ૧ ભોજનના લાભાર્થીઓ સરેરાશ હાજરી રજીસ્‍ટરે નોંધાયેલા વિદ્યાર્થીઓ વિગત ક્રમ
  46. 47. મામલતદાર કચેરી , માંડવી હસ્‍તકના પુરવઠા શાખાના કામોની વિગત ગેસ એજન્‍સી ( ૧ ) નીકી ગેસ એજન્‍સી , માંડવી , ( ૨ ) મેહુલ ભારત ગેસ એજન્‍સી , માંડવી પેટ્રોલ પંપ માંડવી તાલુકામાં ૧૧ પેટ્રોલ પંપ આવેલા છે . ૧૯૨૮ ૪૪૦ એ . પી . એલ . ૨ ૮૬૧૫૦ ૨૨૬૫૧ એ . પી . એલ . ૧ ૭૮૦૦૯ ૧૭૮૮૫ બી . પી . એલ . ૧૭૬૨૩ ૪૩૭૬ અંત્‍યોદય જણ સંખ્‍યા કાર્ડની સંખ્‍યા કાર્ડનો પ્રકાર ૧૮૩૭૧૦ ૪૩૬૬૬ ૧૪૧૩૪૪ વસતિ ૨ ૪૫૩૫૨ ૧૨૨૭૩ ૩૩૦૭૯ કાર્ડ સંખ્‍યા ૧ તાલુકાના કાર્ડની સંખ્‍યા તથા જણ સંખ્‍યા ૪૬ ૨૩ ૨૩ છૂટક વિક્રેતા ૨ ૬૬ ૦૬ ૬૦ દુકાનદારો ૧ વ્‍યાજબીભાવના દુકાનદારો ૦૩ ૦૩ ૦૦ કેરોસીન ડિલર્સ ૨ ૭૨ ૧૨ ૬૦ દુકાનો ૧ રીમાર્કસ કુલ્‍લ શહેરી વિસ્‍તાર ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તાર વિગત ક્રમ
  47. 48. મામલતદાર કચેરી , માંડવ હસ્‍તકના પુરવઠા શાખાના કામોની વિગત <ul><li>મોર્ડન શોપ : </li></ul><ul><ul><li>માંડવી તાલુકામાં ૭૨ દુકાનદારોમાંથી ૩૪ દુકાનોના મોર્ડન શોપ થયેલ છે . બાકીના દુકાનદારોના મોર્ડન શોપ ચાલુ માસ સુધીમાં થઇ જશે . મોર્ડન શોપ બનવાથી ગ્રાહકો એક જ સ્‍થળેથી ચીજ વસ્‍તુઓ ખરીદ કરી શકે . અને દુકાનદારોને પણ કમિશનમાં લાભ થંતાં અન્‍ય ચીજ વસ્‍તુઓનું વિતરણ કરી શકે . જેથી વેંચાણ વધે . </li></ul></ul>બાર કોડેડ રેશનકાર્ડ : માંડવી તાલુકામાં બારકોડેડ રેશનકાર્ડની કામગીરી માટે મોટી ઉનડોઠ ગામ પાયલોટ પ્રોજેક્ટમાં લીધેલ છે . ૭૪ કાડ ધારકોને કૂપન અપાઇ ગયેલ છે . ૪૨ જણનું બાયોમેટ્રીક લઇને કૂપન લીધા છે . જે કૂપન પણ આજે જ અપાઇ જશે .

  ×