2001 bayaran

3,647 views
3,445 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,647
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
134
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2001 bayaran

 1. 1. PERBELANJAAN & BAYARAN Putrajaya
 2. 2. PENGENALAN <ul><li>Dalam sistem perbelanjaan dan </li></ul><ul><li>pembayaran, Kementerian/Jabatan </li></ul><ul><li>Persekutuan dibahagikan kepada dua </li></ul><ul><li>jenis iaitu Jabatan Mengakuan Sendiri </li></ul><ul><li>dan Jabatan Bukan Mengakaun </li></ul><ul><li>Sendiri. Jabatan Mengakaun Sendiri </li></ul><ul><li>terdiri daripada tujuh Kementerian/ </li></ul><ul><li>Jabatan seperti berikut:- </li></ul>
 3. 3. PENGENALAN <ul><li>Kementerian / Jabatan dibahagikan kepada 2 jenis: </li></ul><ul><ul><li>Jabatan Mengakaun sendiri </li></ul></ul><ul><ul><li>- 7 kementerian </li></ul></ul><ul><ul><li>Jabatan Bukan Mengakaun Sendiri </li></ul></ul><ul><ul><li>- JANM </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>- Kementerian Pertahanan </li></ul><ul><li>- Kementerian Kesihatan </li></ul><ul><li>- Kementerian Pendidikan </li></ul><ul><li>- Kementerian Dalam Negeri </li></ul><ul><li>- Kementerian Pertanian </li></ul><ul><li>- Kementerian Kerja Raya </li></ul><ul><li>- Jabatan Kastam Diraja </li></ul><ul><li>JAN adalah pejabat pembayar bagi Jabatan-Jabatan Bukan Mengakaun Sendiri. </li></ul>PENGENALAN
 5. 5. <ul><li>PERATURAN DAN PENGUATKUASAAN </li></ul><ul><li>Semua urusan pembelian dan perolehan serta perbelanjaan kerajaan berpandukan peraturan dan prosidur yang ditetapkan dalam Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling Kewangan Kerajaan tertakluk kepada undang-undang dan peraturan. </li></ul>PENGENALAN
 6. 6. <ul><li>Peraturan dan prosedur seperti berikut:- </li></ul><ul><li>- Perlembagaan Malaysia </li></ul><ul><li>- Akta Acara Kewangan 1957 </li></ul><ul><li>- Arahan Perbendaharaan </li></ul><ul><li>- Pekeliling Perbendaharaan </li></ul><ul><li>- Surat Pekeliling Perbendaharaan </li></ul><ul><li>- Surat Pekeliling Akauntan Negara </li></ul><ul><li>- Surat Pekeliling Perkhidmatan </li></ul>PENGENALAN
 7. 7. <ul><li>PEGAWAI PENGAWAL </li></ul><ul><li>. Pegawai Pengakuan tertentu yang </li></ul><ul><li>diberi tugas bagi mengawal, pada </li></ul><ul><li>amnya wang peruntukan di bawah </li></ul><ul><li>anggaran </li></ul><ul><li>. Pegawai Pengawal Persekutuan </li></ul><ul><li>dilantik oleh Menteri Kewangan dan </li></ul><ul><li>Pegawai Pengawal Negeri oleh </li></ul><ul><li>Menteri Besar / Ketua Menteri </li></ul><ul><li>Negeri </li></ul>PENGENALAN
 8. 8. <ul><li>TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL </li></ul><ul><li>Mengurus segala wang awam yang </li></ul><ul><li>dipungut,diterima / dibelanjakn dan semua </li></ul><ul><li>barang awam yang diterima. </li></ul><ul><li>Bertanggungjawab atas segala </li></ul><ul><li>perbelanjaan yang telah di peruntukan </li></ul><ul><li>kepadanya seperti dibawah :- </li></ul>PENGENALAN
 9. 9. <ul><li>AP 54 - mengawal perbelanjaan </li></ul><ul><li>AP 57 - mengawasi perjalanan perbelanjaan </li></ul><ul><li>AP 59 - pembayaran bil / invois tidak boleh di tahan oleh sebab keraguan </li></ul><ul><li>AP 92(a) - bertanggungjawab atas </li></ul><ul><li>betulnya semua perbelanjaan </li></ul><ul><li>yang dilakukan </li></ul>PENGENALAN
 10. 10. <ul><li>AP 92(b) - membenarkan / mengarahkan </li></ul><ul><li>sesuatu perbelanjaan tanpa kuasa </li></ul><ul><li>sepatutnya akan dipertanggungjawab </li></ul><ul><li>bagi jumlah yang dibelanjakan itu. </li></ul><ul><li>AP102(a)- memperakui tentang betulnya setiap </li></ul><ul><li>butir dalam baucer bayaran. Ber- </li></ul><ul><li>tanggungjawab di atas kebetulan dan </li></ul><ul><li>ketepatan bekalan yang telah </li></ul><ul><li>diterima. </li></ul>PENGENALAN
 11. 11. Samb… <ul><li>Perbendaharaan Malaysia adalah pihak berkuasa pusat yang mengawal dan menyelia pengurusan pembelian dan perolehan bekalan perkhidmatan kerajaan samada di Malaysia atau di luar negara . (AP 166.1) </li></ul>
 12. 12. PENGENALAN <ul><li>AP102(b)- Jika kehilangan wang awam </li></ul><ul><li>akibat sesuatu perakaun yang </li></ul><ul><li>tidak betul pada sesuatu </li></ul><ul><li>baucer pegawai yang </li></ul><ul><li>memperakuinya akan di </li></ul><ul><li>pertanggungjawabkan. </li></ul>
 13. 13. WARAN PERUNTUKAN
 14. 14. <ul><li>DEFINISI </li></ul><ul><li>Satu dokumen mengenai sejumlah peruntukan yang ditentukan untuk sesuatu tempoh yang ditetapkan bagi melakukan perbelanjaan. </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>JENIS-JENIS </li></ul><ul><ul><li>Waran Peruntukan Asal </li></ul></ul><ul><ul><li>Waran Peruntukn Tambahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Waran Peruntukan Pindahan / Viremen </li></ul></ul><ul><ul><li>Waran Peruntukan Ditarik </li></ul></ul><ul><ul><li>Waran Peruntukan Kecil </li></ul></ul><ul><ul><li>Waran Peruntukan Dibatalkan </li></ul></ul>WARAN PERUNTUKAN
 15. 15. <ul><li>Waran Asal (Kew. 308) </li></ul><ul><li>dihantar ke Jabatan Akauntan Negara </li></ul><ul><li>Disertakan Borang Kawalan Kelompok (Kew. 302-Pin. 1/92) </li></ul><ul><li>Difailkan untuk tujuan rujukan & audit </li></ul><ul><li>Waran Sampingan </li></ul><ul><li>Pecahan Peruntukan mengikut Objek Sebagai (OS) </li></ul><ul><li>Masukkan maklumat ke dalam Buku Vot Berkomputer mengikut aktiviti </li></ul><ul><li>Diberikan sesalinan kepada Ketua Aktiviti bersama Waran Asal </li></ul>WARAN PERUNTUKAN
 16. 16. <ul><ul><li>Peraturan kaedah perolehan dipatuhi (AP 173) </li></ul></ul><ul><ul><li>Telah mendapat kelulusan pesanan barangan dari Pegawai Diberikuasa </li></ul></ul><ul><ul><li>Surat Penurunan Kuasa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>secara bertulis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tentukan gred pegawai dan had nilai maksima yang boleh diluluskan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dikeluarkan setelah peruntukan diterima </li></ul></ul>PESANAN TEMPATAN (LPO) – AM 75
 17. 17. <ul><li>Kawalan Dalaman </li></ul><ul><li>Direkod dalam Daftar , disimpan dan dikeluarkan secara teratur </li></ul>PESANAN TEMPATAN (LPO) – AM 75
 18. 18. <ul><li>Cara-cara Penyediaan </li></ul><ul><li>Borang Pesanan Pembelian - nama pembekal, jumlah pesanan, harga, no. kontrak, tujuan butiran, perbelanjaan, butir pesanan, tarikh akhir bekalan/perkhidmatan & no. Folio </li></ul><ul><li>Elakkan lebih 20 pesanan dalam satu PT untuk item yang sama dan jumlah tidak melebihi RM 50,000.00 setahun </li></ul><ul><li>Menulis butiran perkara item dan menggariskan di bawah item terakhir pesanan </li></ul>PESANAN TEMPATAN (LPO) – AM 75
 19. 19. <ul><li>Cara-cara Penyediaan </li></ul><ul><li>Ruangan penerimaan bekalan dilengkapkan oleh Jabatan / Unit menerima </li></ul><ul><li>Pegawai bertanggungjawab mengesahkan penerimaan barangan dalam salinan peniga </li></ul><ul><li>Lengkapkan salinan peniga dan failkan secara teratur </li></ul><ul><li>Tandatangan ringkas pada jumlah dalam perkataan (AP 177.1(a) </li></ul>PESANAN TEMPATAN (LPO) – AM 75
 20. 20. <ul><li>Pembatalan Pesanan Tempatan </li></ul><ul><ul><li>semua Pesanan Tempatan yang dibatalkan perlu dikepilkan bersama di dalam Buku Pesanan Tempatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembatalan oleh Pegawai yang diberikuasa dan bukan dari pegawai penyedia PT </li></ul></ul><ul><ul><li>Bekalan yang lewat boleh diterima tanpa membatalkan Pesanan Tempatan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berdenda – jika terkandung dalam kontrak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Budibicara jabatan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pembatalan dibuat jika berlaku kegagalan pembekal menghantar bekalan / perkhidmatan </li></ul></ul><ul><li>Penerimaan Bekalan / Perkhidmatan </li></ul><ul><ul><li>Barang/ DO / Invois / LPO oleh Unit Penerima </li></ul></ul><ul><ul><li>Perakuan daripada pembekal beserta cop syarikat </li></ul></ul>PESANAN TEMPATAN (LPO) – AM 75
 21. 21. <ul><li>AP 103 </li></ul><ul><li>Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa bil dibayar dengan segera tidak lewat dari 30 hari dari tarikh ianya diterima </li></ul><ul><li>Dalam tempoh 30 hari atau tempoh yang ditetapkan dalam kontrak tindakan surcaj dan tatatertib boleh diambil terhadap pegawai dan kakitangan yang gagal atau lewat menjelaskan bil-bil mengikut tempoh yang ditetapkan. </li></ul>DAFTAR BIL
 22. 22. <ul><li>AP 103 </li></ul><ul><li>(b) Perlu menyelenggara suatu daftar (Kew. 269) mengandungi: </li></ul><ul><ul><li>Tarikh bil diterima </li></ul></ul><ul><ul><li>Amaunnya </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarikh bil diperakui pegawai bahawa kerja telah dilaksanakan / disempurnakan dengan memuaskan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarikh baucer disediakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarikh baucer disampaikan kepada pejabat menyediakan cek </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarikh cek </li></ul></ul>DAFTAR BIL
 23. 23. <ul><li>SPP 1/2002 </li></ul><ul><li>Pemeriksaan ke atas Daftar Bil perlu dilakukan sebulan sekali oleh Ketua Jabatan </li></ul><ul><li>Penyediaan laporan bulanan Daftar Bil beserta sebab-sebab kelewatan sekiranya melebihi 30 hari </li></ul>DAFTAR BIL
 24. 24. BAYARAN <ul><li>Tanggungjawab Pegawai Pembayar </li></ul><ul><li>. Pegawai Pembayar adalah seorang </li></ul><ul><li>pegawai yang sebenarnya mebelanjakan </li></ul><ul><li>wang awam. </li></ul>
 25. 25. BAYARAN <ul><li>Tanggungjawab Pegawai Perakaunan </li></ul><ul><li>Pegawai perakaunan termasuklah </li></ul><ul><li>tiap-tiap pegawai awam yang </li></ul><ul><li>bertanggungjawab bagi perkara- </li></ul><ul><li>perkara seperti berikut:- </li></ul><ul><li>Memungut menerima / mengakaun / </li></ul><ul><li>yang sebenarnya memungut, </li></ul><ul><li>menerima atau mengakaun wang awam; </li></ul><ul><li>atau </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Membayar / mengeluar atau yang </li></ul><ul><li>sebenarnya membayar / </li></ul><ul><li>mengeluarkan, apa-apa wang </li></ul><ul><li>awam / barang-barang awam; atau </li></ul><ul><li>Menerima, menyimpan / melupus / </li></ul><ul><li>mengaku, barang-barang awam / yang </li></ul><ul><li>sebenarnya menerima, memegang </li></ul><ul><li>atau melupus barang-barang awam. </li></ul>BAYARAN (samb….)
 27. 27. JENIS-JENIS BAYARAN <ul><li>* emolumen termasuk gaji, elaun dan bayaran lebih masa </li></ul><ul><li>* Tuntutan perjalanan pegawai dan kakitangan </li></ul><ul><li>* Bayaran bil bekalan/perkhidmatan, penyelenggaraan, kerja / pembaikan </li></ul><ul><li>* Bayaran wang bantuan kepada individu (bukan kerajaan) atau bayaran geran kepada syarikat pertubuhan </li></ul>
 28. 28. <ul><li>* Pendahuluan diri, pendahuluan pelbagai, pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan dan pinjamankomputer </li></ul><ul><li>* Bayaran rekupmen panjar wang runcit,panjar khas </li></ul><ul><li>* Bayaran balik deposit yang diterima </li></ul>JENIS-JENIS BAYARAN
 29. 29. <ul><li>Bayaran melalui cek </li></ul><ul><li>Panjar wang runcit </li></ul><ul><li>Bayaran cek atas nama Ketua Jabatan mengikut peruntukan A.P. 96 (a) </li></ul><ul><li>Bayaran melalui deraf bank atau pemindahan telegraf </li></ul><ul><li>Bayaran melalui surat piutang </li></ul>KAEDAH BAYARAN
 30. 30. <ul><li>Bayaran menggunakan baucer jernal bagi urusniaga antara jabatan atau kementerian kerajaan </li></ul><ul><li>Bayaran melalui panjar satu perduabelas atau panjar tiga perduabelas </li></ul><ul><li>Bayaran melalui sistem bayaran PUKAL </li></ul><ul><li>Bayaran melalui EFT </li></ul>KAEDAH BAYARAN
 31. 31. <ul><li>Bayaran melalui cek </li></ul><ul><li>Panjar wang runcit </li></ul><ul><li>Bayaran cek atas nama Ketua Jabatan mengikut peruntukan A.P. 96 (a) </li></ul><ul><li>Bayaran melalui deraf bank atau pemindahan telegraf </li></ul><ul><li>Bayaran melalui surat piutang </li></ul>KAEDAH BAYARAN
 32. 32. <ul><li>Bayaran menggunakan baucer jernal bagi urusniaga antara jabatan atau kementerian kerajaan </li></ul><ul><li>Bayaran melalui panjar satu perduabelas atau panjar tiga perduabelas </li></ul><ul><li>Bayaran melalui sistem bayaran PUKAL </li></ul><ul><li>Bayaran melalui EFT </li></ul>KAEDAH BAYARAN
 33. 33. <ul><li>Semak dokumen untuk tujuan bayaran </li></ul><ul><li>Daftar nombor baucer / kelompok </li></ul><ul><li>Sediakan baucer bayaran </li></ul><ul><li>Masukkan urusniaga dalam Buku Vot </li></ul><ul><li>Tandatangan Penyedia Baucer </li></ul><ul><li>Tandatangan Pelulus Baucer </li></ul><ul><ul><li>< RM 10,000.00 – 2 tandatangan </li></ul></ul><ul><ul><li>> RM 10,000.00 – 3 tandatangan </li></ul></ul>PROSES BAYARAN
 34. 34. DOKUMEN-DOKUMEN KEWANGAN <ul><li>* Borang Kawalan Kelompok - Kew. 302 dan 302A-Pin. 1/92) </li></ul><ul><li>* Borang Bayaran - Kew. 304-Pin. 1/92 </li></ul><ul><li>* Baucar (Perihal Cek Berganda ) - Kew.304A-Pin. 1/92 </li></ul><ul><li>* Baucar Jernal - Kew.306-Pin.1/92 </li></ul><ul><li>* Baucar Panjar Wang Runcit - Kew.50 - Pin. 1/92 </li></ul>
 35. 35. BUKU VOT
 36. 36. <ul><li>GARIS PANDUAN UNTUK PENYELENGGARAAN DAN PENYESUAIAN BUKU VOT </li></ul><ul><li>PEKELILING PERBENDAHARAAN 8/83 </li></ul><ul><li>PINDAAN KEPADA PEK. PERBENDAHARAAN 8/87 YANG BERTAJUK GARIS PANDUAN UNTUK PENYELENGGARAAN DAN PENYESUAIAN BUKU VOT. </li></ul>PEK. PERBENDAHARAAN 8/87 & 8/93 PEKELILING PERBENDAHARAAN 8/87
 37. 37. <ul><li>KEPERLUAN ……. </li></ul><ul><li>AP 95 </li></ul><ul><li>Mana-mana pecahan kepala perbelanjaan atau kumpulan wang amanah hendaklah menyelenggara Buku Vot </li></ul><ul><li>BILA DIGUNAKAN ……………. </li></ul><ul><li>Digunakan untuk merekod segala aliran wang peruntukan, tanggungan, perbelanjaan dan kredit perbelanjaan dan baki peruntukan sesuatu jabatan </li></ul>BUKU VOT
 38. 38. <ul><li>DEFINISI </li></ul><ul><li>Satu rekod kewangan yang disimpan oleh Pemegang waran mengikut AP 95 untuk merekod perbelanjaan , tanggungan, peruntukan dan pelarasan urusniaga </li></ul>BUKU VOT
 39. 39. <ul><li>TUJUAN </li></ul><ul><li>Mengawal dan mempastikan </li></ul><ul><li>perbelanjaan dan tanggungan tidak </li></ul><ul><li>melebihi peruntukan </li></ul><ul><li>Merupakan punca maklumat untuk </li></ul><ul><li>menyediakan laporan berkenaan </li></ul><ul><li>perbelanjaan, tanggungan dan baki </li></ul><ul><li>peruntukan </li></ul>BUKU VOT
 40. 40. <ul><li>Laporan Terperinci Perbelanjaan </li></ul><ul><li>Adalah satu rekod yang disediakan oleh JANM / BN yang menyenaraikan semua bayaran dan pungutan yang dibuat bagi pihak jabatan – jabatan </li></ul><ul><li>Laporan Terperinci Perbelanjaan Meliputi: </li></ul><ul><ul><li>C230 – Laporan Perbelanjaan Vot Tanggungan </li></ul></ul><ul><ul><li>C231 – Laporan Perbelanjaan Vot Mengurus </li></ul></ul><ul><ul><li>C232 – Laporan Perbelanjaan Vot Pembangunan </li></ul></ul><ul><ul><li>C350 – Laporan Perbelanjaan Vot Tanggungan </li></ul></ul>
 41. 41. <ul><li>Penyesuaian Buku Vot </li></ul><ul><li>Satu proses menyemak ketepatan bayaran dan pungutan yang direkodkan di dalam laporan perbelanjaan dengan apa yang direkodkan di dalam buku vot bagi bulan berkenaan dan sebelumnya. </li></ul><ul><li>Ia bertujuan untuk mengesahkan perbelanjaan yang ditunjukkan dalam laporan tersebut adalah sama dan menyediakan penyata penyesuaian jika terdapat perbezaan. </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Penyata Penyesuaian </li></ul><ul><li>Laporan yang disediakan oleh P.P/P.W bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan perbezaan yang terdapat di antara Laporan Bayaran dan Buku Vot. </li></ul><ul><li>Penyata penyesuaian disediakan secara berasingan bagi setiap objek sebagai / perbelanjaan dibawah program / aktiviti atau Akaun Amanah. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Sebab – sebab berlaku Perbezaan </li></ul><ul><ul><li>1. Kaedah Catatan Yang Berbeza </li></ul></ul><ul><li>Buku vot asas tanggungan di mana ia merekod semua terimaan, bayaran dang tanggungan. </li></ul><ul><li>Laporan terperinci asas tunai di mana hanya terimaan dan bayaran yang diproses di JANM direkodkan. </li></ul><ul><li>Faktor menyebabkan Wujudnya Perbezaan Diantara Baki Peruntukan </li></ul><ul><ul><li>Catatan Di Buku Vot Yang Tiada Dalam Laporan Terperinci </li></ul></ul><ul><ul><li>a. Masa catatan yang tidak sama </li></ul></ul><ul><li>Bayaran direkod di dalam buku vot semasa baucer disediakan tetapi belum direkodkan di dalam laporan kerana bayaran masih belum dibuat oleh JANM/BN. </li></ul><ul><ul><li>b. Kesilapan Catatan Bagi Sesuatu Sodo, Program aktiviti, projek atau akaun amanah </li></ul></ul><ul><ul><li>c. JANM/BN tersalah caj perbelanjaan kepada objek atau jabatan lain. </li></ul></ul>
 44. 44. <ul><li>3. Catatan Di Dalam Laporan Terperinci Yang Tiada Dalam Buku Vot </li></ul><ul><ul><li>Bayaran jabatan yang dibuat terus oleh JANM/BN seperti payroll, pukal, surat kredit dan catatan jurnal. </li></ul></ul><ul><ul><li>JANM/BN tersilap mengenakan caj perbelanjaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kecuaian di mana bayaran tiada dalam buku vot tetapi telah dibuat oleh JANM/BN </li></ul></ul><ul><ul><li>Bayaran tidak dibenarkan berlaku kerana kesilapan dan penipuan. </li></ul></ul>
 45. 45. <ul><li>Kenapa Buku Vot Perlu Disesuaikan </li></ul><ul><ul><li>Mengesan bayaran yang tidak dibenarkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesilapan mengakaun oleh JANM/BN atau jabatan dapat dikesan bagi memastikan perbelanjaan direkod dengan betul dan semua peruntukan diuruskan dengan betul </li></ul></ul><ul><ul><li>Laporan pengurusan ke atas peruntukan adalah lengkap dan tepat untuk membantu proses membuat keputusan </li></ul></ul><ul><ul><li>Akaun awam yang disediakan oleh JANM/BN menggambarkan perbelanjaan kerajaan dengan lengkap dan tepat. </li></ul></ul>
 46. 46. SEKIAN TERIMA KASIH

×