Belajawan negara

1,800 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,800
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Satuperancangankewangansesebuahorganisasi yang melibatkananggaranhasildanjugaperbelanjaan yang dirangkabagimasahadapanuntukmencapaimatlamatnegarabagimemenuhikeperluanrakyat.
 • FungsiPeruntukanKerajaanmembiayaifungsi-fungsiasasdanmeningkatkantarafsosio-ekonomirakyatdenganpenyediaankemudaha-kemudahaninfrastrukturdanperkhidmatansepertipembinaansekolah, hospital dan lain-lain lagi.FungsiAgihanMerujukkepadapengagihanhasildanperbelanjaannegarasecaraadilmengikutkeperluan.Dasarpercukaian yang progresif yang dikenakankeatasrakyat yang berkemampuan.Terdapatbeberapafaedahmelaluifungsiiniiaitu : DasarpengagihansemulapendapatansecarasaksamaTarafhiduprakyat yang kurangbernasibbaikmeningkat.FungsiPenstabilanBelanjawansebagaialatmenstabilkanekonominegaramelalui :Pengawalankenaikanharga (inflasi)PeningkatankadarpertumbuhanekonomiPenguranganpengangguranataupeningkatangunatenaga.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AlatMengurusSumberKewanganPeruntukandiberikepadaagensimelalui proses penyediaanbelanjawan yang rapi. Belanjawandigunakansebagaipanduansemasamelaksanakankegiatan.Tujuannyabagimemastikanperuntukan yang diluluskandibelanjakanmengikutperancangan yang ditetapkandantiadaperubahantanpasebab-munasabah.AlatMengukurPrestasiBermaksudmengukurtahapprestasisesebuahagensi, bahagianatau unit dalamagensidariaspek :PencapaianobjektifKecekapanpenggunaanperuntukanIabolehdiukurmenerusilaporandanmaklumbalasberasaskanperancanganbelanjawandanjugamenelitiperuntukan yang telahdibelanjakanmengikutrancanganatautidak.  DokumenKawalanBajetdanKewanganJumlahperuntukan yang diluluskanadalahberpandukanmaksuddantujuantertentu. Perbelanjaanperludilakukanmengikutperaturandankaedah yang telahditetapkan. Kesannyaiadapatmembantupengawalankosdanpenggunaansumberdanperbelanjaan yang dibuatmengikutperkara yang telahdiluluskandantidakmelampauiperuntukan.
 • CukaiLangsung:Contohcukailangsungadalahcukaipendapatan, cukaikeuntunganhartanah, cukaisewafilemdanduti stem.CukaiTidakLangsung:Contohcukaitidaklangsungadalahdutieksport, duti import dan surtax, cukaijualan, cukaijalan, cukaiperkhidmatan, levikeataskenderaandanbarang-barang.
 • Contohhasilbukancukaiadalahlesen, bayaranpendaftarandan permit, perkhidmatandanbayaranperkhidmatan, perolehandarijualanbarang-barang, sewaan, dendadanhukuman, sumbangandanbayarangantidariluarnegeridansumbangantempatan.
 • Semenanjung:KedaiTuak.Tanah, lombongdanhutan.Lesenselaindaripadalesenberhubungdengankereta yang didorongijentera.Pemasanganeletrikdanpendaftaranperniagaan.Dutihiburan.BayarandalammahkamahselaindaripadaMahkamah Persekutuan.Bayarandanterimaanmengenaiperkhidmatan yang dijalankanolehJabatanKerajaanNegeri, LembagaBandaran, MajlisBandaran, LembagaLuarbandar, MajlisTempatandanPihakBerkuasaTempatanSabah Dan Sarawak :Duti Import dandutieksaisatashasil Persekutuan.Dutieksportataskayudan lain-lain keluaranhutan.Royaltiatasgalian yang bolehdikenakandutieksport.Bagi Sabah - 30% darihasilkastamkeatasubatjikaperbelanjaanubatdankesihatanmenjaditanggunganKerajaanNegeri.Bayaranlesenpengangkutan yang dikenakansebelumtahun 1974.Bayaranbagipendaftarankereta yang dikenakansebelum 1974.Cukai-cukaijualannegeri, bayaran-bayarandandiu-diudaripadadaripada port sertapelabuhanselaindaripada Port danPelabuhan Persekutuan.
 • Contohhasilkerajaantempatan:Terimaanmengenaibekalan air ataukadar air.Sewamengenaihartanegeri.Bungaatasbaki-bakiwangnegeri.TerimaandarijualantanahdanhartanegeridandendadanrampasandalammahkamahselaindariMahkamah Persekutuan.Hasil yang berkaitandengan agama Islam seperti zakat, zakat fitrah, BaitulmaldikutipolehJabatan Agama Islam Persekutuan atauNegeri.
 • Perbelanjaanperbekalan:Pembelanjaanperbekalanmerupakansemuajenisperbelanjaan yang dilakukanuntuktujuanmembiayaikegiatan-kegiatanharianKementerianatauJabatan.Nomborkodbiasanyaditunjukkandenganhuruf ‘B’ dalamanggaranbelanjawan. Bekalantidakdipertanggungkanteruskepada Kumpulan Wang yang disatukanolehPerlembagaan.KelulusanParlimenmestidiperolehiterlebihdahulusebelummenerimadiperuntukandandibelanjakan. PeruntukanbagiEmolumen, PerkhidmatandanBekalan, Aset, PembeliandanKenaanTetapsertaperbelanjaan-perbelanjaan lain yang berkaitanPerbelajanantanggungan:Dipertanggungkanteruskepada Kumpulan Wang DisatukanPerbelanjaan yang telahsediadiperuntukanolehPerlembagaanDikenalidalamanggaranbelanjawandengankodhuruf ‘T’.TidakperlukepadakelulusanParlimenPeruntukanbagiElaun-elaun Di Raja, gaji Hakim, gajiKetuaAudit Negara, perbelanjaanSuruhanjaya-suruhanjaya, bayaranpencen, elaunbersara, ganjarandanhutangnegara.
 • Belajawan negara

  1. 1. PEMBENTANGAN KEUSAHAWANAN Pusat Pengajian Diploma
  2. 2. • PENGENALAN• TUJUAN• OBJEKTIF• PERANAN BELANJAWAN• KOMPONEN BELANJAWAN NEGARA• RUMUSAN• PENGHARGAANKandungan
  3. 3. MEMBELA RAKYAT DAN MENSEJAHTERAKAN NEGARA Pusat Pengajian Diploma
  4. 4. APAKAH ITU BELANJAWAN NEGARA?
  5. 5. MEMBELA RAKYAT DAN MENSEJAHTERAKAN NEGARA Pusat Pengajian Diploma
  6. 6. • Digunakan sebagai alat perancangan dan pengurusan sumber-sumber ekonomi negara.• Bertujuan melaksanakan dasar- dasar sosio-ekonomi negara.• Menentukan kedudukan ekonomi negara dan memberi kesan kepada aktiviti sektor swasta.TUJUAN BELANJAWAN
  7. 7. MEMBELA RAKYAT DAN MENSEJAHTERAKAN NEGARA Pusat Pengajian Diploma
  8. 8. • Mengekalkan kadar pertumbuhan ekonomi. • Mempercepatkan pencapaian dasar ekonomi baru terutama membaiki dan meningkatkan taraf ekonomi dan sosial rakyat. • Memperbaiki kewangan sektor awam • Mempastikan sumber-sumber diperuntukan dan digunakan dengan cekap, berkesan dan ekonomiOBJEKTIF BELANJAWAN NEGARA
  9. 9. MEMBELA RAKYAT DAN MENSEJAHTERAKAN NEGARA Pusat Pengajian Diploma
  10. 10. PERANAN BELANJAWAN Alat Dasar Alat Fizikal Pengurusan Fungsi Fungsi Alat Mengurus AlatPeruntukan Penstabilan Sumber Pengukuran Kewangan Prestasi Fungsi Dokumen Kawalan Agihan Perbelanjaan Kewangan
  11. 11. MEMBELA RAKYAT DAN MENSEJAHTERAKAN NEGARA Pusat Pengajian Diploma
  12. 12. Komponen Belajawan Negara Perbelanjaan Hasil Negara Negara Hasil Kerajaan Persekutuan  Perbelanjaan mengurus Hasil Kerajaan Negeri  Perbelanjaan pembangunan Hasil Kerajaan Tempatan
  13. 13. MEMBELA RAKYAT DAN MENSEJAHTERAKAN NEGARA Pusat Pengajian Diploma
  14. 14. Hasil Cukai • Cukai Langsung Cukai langsung dikenakan secara terus ke atas pendapatan dan kekayaan mengikut kadar akta yang diluluskan serta kadar ditetapkan yang dikutip oleh LHDN. • Cukai Tidak Langsung Cukai tidak langsung dikena secara tidak langsung kepada individu seperti membeli sesuatu barangan dan perkhidmatan.Cukai ini dikutip oleh Jabatan Kastam & Eksais Diraja dan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN
  15. 15. Hasil Bukan Cukai• Hasil bukan cukai dikutip dari perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan. Cukai dikenakan apabila menggunakan perkhidmatan tersebut dengan kadar berasaskan peruntukan akta yang diluluskan oleh Parlimen.HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN
  16. 16. Terima Bukan Hasil• Terima bukan hasil adalah kutipan yang bukan berasaskan mana- mana akta atau perundangan tetapi berpunca daripada pulangan balik perbelanjaan, terimaan untuk perkhidmatan , jualan barang-barang, bayaran-bayaran balik, pemberian dan caruman.Hasil Dari Wilayah Persekutuan• Hasilnya adalah sama seperti hasil yang diterima oleh negeri-negeri, oleh kerana Wilayah Persekutuan di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan maka hasilnya dimasukkan ke dalam Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan.HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN
  17. 17. MEMBELA RAKYAT DAN MENSEJAHTERAKAN NEGARA Pusat Pengajian Diploma
  18. 18. Terbahagi kepada 2 iaitu kepada :• Semenanjung• Sabah & SarawakHasil Kerajaan Negeri
  19. 19. MEMBELA RAKYAT DAN MENSEJAHTERAKAN NEGARA Pusat Pengajian Diploma
  20. 20. • Hasil kerajaan tempatan ialah hasil yang dikutip oleh Kerajaan Tempatan berasaskan Ordinan Perbandaran dan Pihak Majlis Tempatan.Hasil Kerajaan Tempatan
  21. 21. MEMBELA RAKYAT DAN MENSEJAHTERAKAN NEGARA Pusat Pengajian Diploma
  22. 22. • Perancangan keluar masuk wang dalam urusan kewangan negara dibentangkan di Parlimen setiap tahun oleh kerajaan melalui Menteri Kewangan. Peruntukan yang diluluskan adalah digunakan untuk membiayai Perbelanjaan Mengurus dan Perbelanjaan Pembangunan.Perbelanjaan Negara
  23. 23. Perbelanjaan bagi aktiviti-aktiviti seharian yang berulangdan berteusan atauperbelanjaan penggunaanterbahagi kepada dua bahagianiaitu :• Perbelanjaan perbekalan• Perbelanjaan tanggunganPerbelanjaan Mengurus
  24. 24. • Perbelanjaan modal yang biasanya tidak berulang dan merupakan perbelanjaan yang mempunyai keluaran yang berfaedah jangka-panjang.• Ia memerlukan satu proses perancangan dan keputusan yang agak rumit dan teliti. Pembelanjaan pembangunan melibatkan jumlah modal yang besar .• Aliran wang (keluar dan masuk) dalam jangka yang panjang.• Pembelanjaan pembangunan dibiayai dengan wang pinjaman yang jumlah besar. Ia memerlukan penyelia dan penyelengaraan di masa akan datang seperti pembesaran, penggantian, pembaikan dan sebagainya.• Ia juga mempunyai implikasi aliran faedah dan kos kepada rakyat dan negara harus dipertimbangkan dengan teliti.Perbelanjaan Pembangunan
  25. 25. MEMBELA RAKYAT DAN MENSEJAHTERAKAN NEGARA Pusat Pengajian Diploma
  26. 26. (1) PEKELILING PERBENDAHARAAN(9) WARAN AM (2) PENYEDIAANKEPADAAKAUNTAN BELANJAWAN OLEH KEMENTERIAN / JABATANNEGARA (3) PEGAWAI PENGAWAL(8) YBMK BENTANG MENGKAJI, MELULUS DANBELANJAWAN DI MENYELARASKANPARLIMEN ANGGARAN KEMENTERIAN / JABATAN (7) PERBENDAHARAAN (4) KEMUKAKAN MENIMBANG / CADANGAN KEPADA MELULUS AGENSI PUSAT BELANJAWAN (5) AGENSI PUSAT (6) MESYUARAT MENGKAJI CADANGAN PEMERIKSAAAN BELANJAWAN BALANJAWAN
  27. 27. MEMBELA RAKYAT DAN MENSEJAHTERAKAN NEGARA Pusat Pengajian Diploma
  28. 28. • Belanjawan membantu kerajaan mengagihkan sumber peruntukan yang terhad berbanding dengan permohonan peruntukan yang tinggi berdasarkan kepada keutamaan strategi dan prestasi sesuatu aktiviti.
  29. 29. • Belanjawan mengandungi matlamat atau tujuan sosio ekonomi negara. Tujuannya adalah bagi menentukan di mana arah tuju sosio ekonomi negara agar dapat menstabilkan sosio- ekonomi.
  30. 30. • Satu mekanisma di mana kerajaan mengamanahkan pengurus agensinya menguruskan sumber peruntukan dan seterusnya bertanggungjawab ke atas prestasi perbelanjaan yang telah dibuat.
  31. 31. • Membolehkan pihak pengurusan merancang hasil dan perbelanjaan jangka pendek dan jangka panjang dengan tujuan menentukan pulangan terbaik daripada setiap ringgit hasil yang dipungut.
  32. 32. • Pengurusan belanjawan dapat menentukan segala matlamat dan objektif penggunaan sumber yang telah dirancang dapat dicapai sepenuhnya dengan cekap dan berkesan.
  33. 33. • Program dan aktiviti yang telah ditentukan bagi melaksanakan sesuatu dasar akan dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan dengan adanya pengurusan belanjawan yang baik.
  34. 34. TERIMA KASIH !

  ×