การท่องเที่ยวตลาดใหม่

2,950 views
2,687 views

Published on

ประชุมเสวนา “การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อตอบสนองตลาดใหม่ทางการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนบน”
9 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง
จัดโดย โครงการกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยของศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจัยล้านนา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,950
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
100
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การท่องเที่ยวตลาดใหม่

 1. 1. แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวตลาดใหม่ กรวรรณ สังขกร สถาบันวิจยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ัประชุมเสวนา “การผลิตอาหารปลอดภัยเพือตอบสนองตลาดใหม่ทางการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนบน” ่ 9 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมลาปางเวียงทอง จ.ลาปาง จัดโดย โครงการกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจยของศูนย์ภาคีเครือข่ายวิจยล้านนา ั ั สถาบันวิจยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ั
 2. 2. นักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนไทย 17Millions 16 15 14 13 12 11 10 2548 2549 2550 2551 2552 2553ที่มา: กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2555
 3. 3. รายได้จากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ล้ านบาท 547,781 574,520 592,794 482,319 510,255 367,380 2548 2549 2550 2551 2552 2553ที่มา: กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2555
 4. 4. รายได้รวมการท่องเที่ยว (ไทย & ต่างชาติ) ล้ านบาท1,200,0001,000,000 800,000 600,000 ต่างชาติ 400,000 ไทย 200,000 0 2552 2553
 5. 5. POPULATION BY AGE GROUPS AND SEX 1950 – 2100Source: UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011):World Population Prospects: The 2010 Revision. New York
 6. 6. องค์ประกอบการท่องเที่ยว เดินทางในประเทศ, 8.41 อื่นๆ, 2.88อาหาร, 16.8 Shopping, 28.44 บันเทิง, 12.21 ที่พก, 26.82 ั บริการ, 4.38
 7. 7. แผนงานวิจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนแบบ SLOW TOURISM สาหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนงบวิจยจาก สานักงานคณะกรรมการวิจยแห่งชาติ (วช.) ั ั
 8. 8. แหล่งท่องเที่ยวใน 8 จังหวัดภาคเหนือ 674 แห่ง• 163 • 58 • 61 • 52เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง พะเยา• 189 • 31 • 39 •81เชียงราย แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน
 9. 9. ประเภทแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน ประเภทแหล่งท่องเทียว ่ จานวน 10 อันดับแรก ศาสนสถาน 69 เชียงใหม่ (8), น่าน (2) เชียงใหม่ (7), ธรรมชาติ 32 ลาปาง พะเยา เชียงราย (1)โบราณคดี/ประวัติศาสตร์/ เชียงใหม่ (5), น่าน (2), 23 ศิลปกรรม ลาปาง เชียงราย พะเยา (1) วิถีชุมชน/ ประเพณี/ เชียงใหม่ (7), แม่ฮ่องสอน (2), 13 วัฒนธรรม เชียงราย แพร่ ลาปาง ลาพูน (1)
 10. 10. แหล่งท่องเที่ยวแบบ SLOW TOURISM ที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ในภาคเหนือตอนบน
 11. 11. เชียงใหม่ 10 อันดับสูงสุด วัดป่ าดาราภิรมย์ (81.20) ชุมชนวัดเกต (80.09) เมืองโบราณเวียงกุมกาม (79.43) วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ (76.77) วัดอุโมงค์ (75.23) วัดสวนดอก (75.06) พิพธภัณฑ์ พระตาหนักดาราภิรมย์ (74.90) ิ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (73.91) วัดพระธาตุศรี จอมทอง (73.12) สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิตต์ ิ (72.95) ิ
 12. 12. ลาพูน 9 อันดับสูงสุด วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร (67.58) อนุสาวรี ย์พระนางจามเทวี (62.79) พิพธภัณฑสถานแห่ งชาติหริ ภุญไชย (61.69) ิ วัดจามเทวี (60.10) พิพธภัณฑ์ ชุมชนเมืองหริ ภุญไชย (58.80) ิ วัดพระยืน (57.74) วัดพระบาทห้ วยต้ ม (55.30) วัดพระพุทธบาทตากผ้ า (53.79) อุทยานแห่ งชาติแม่ ปิง (53.75) วัดบ้ านปาง (53.08)
 13. 13. ลาปาง 10 อันดับสูงสุด ศูนย์ อนุรักษ์ ช้างไทย (70.12) วัดพระธาตุลาปางหลวง (69.29) บ้ านเสานัก (ชุมชนท่ ามะโอ) (67.58) วัดศรี ชุม (65.79) วัดปงสนุก (64.87) วัดพระแก้ วดอนเต้ า (64.15) วัดไหล่ หนหลวง (63.80) ิ วัดเจดีย์ซาว (63.61) วัดพระธาตุจอมปิ ง (63.33) เหมืองลิกไนต์ แม่ เมาะ (61.34)
 14. 14. พะเยา 5 อันดับสูงสุด กว๊ านพะเยา (66.69) หอวัฒนธรรมนิทศน์ (65.94) ั วัดศรีโคมคา (59.39) วัดลี (53.76) วัดอนาลโย (53.23)
 15. 15. เชียงราย 10 อันดับสูงสุด วัดพระแก้ ว (68.41) วัดร่ องขุ่น (67.47) เมืองโบราณเชียงแสน (66.92) ดอยตุง (65.38) วัดพระสิงห์ (64.12) วัดกลางเวียง (61.46) พิพธภัณฑ์ หอฝิ่ น (61.12) ิ วัดพระธาตุผาเงา (60.58) วัดพระธาตุจอมกิตติ (59.16) ดอยแม่ สลอง (58.83)
 16. 16. แม่ฮ่องสอน 10 อันดับสูงสุด วัดจองคา – วัดจองกลาง (69.80) วัดพระธาตุดอยกองมู (63.70) บ่ อนาร้ อนท่ าปาย (62.46) ้ วัดกลางในเมืองปาย (61.60) พิพธภัณฑ์ ชุมชนแม่ สะเรี ยง (59.00) ิ บ้ านสันติชล (58.68) ถาลอด (57.17) ้ วัดจองสูง (56.20) วัดนาฮู (55.84) ้ อุทยานแห่ งชาติห้วยนาดัง (55.83) ้
 17. 17. แพร่ 10 อันดับสูงสุด วัดพระธาตุช่อแฮ (64.82) คุ้มเจ้ าหลวง (60.25) บ้ านวงศ์ บุรี (59.59) วัดพระบาทมิ่งเมือง (59.46) วัดจอมสวรรค์ (57.18) วัดพระนอน (56.62) วัดหลวง (55.61) แพะเมืองผี (54.61) บ้ านทุ่งโฮ้ ง (52.38) วัดพระธาตุจอมแจ้ ง (50.71)
 18. 18. น่าน 10 อันดับสูงสุด วัดภูมนทร์ (75.44) ิ วัดพระธาตุแช่ แห้ ง (71.42) วัดพระธาตุช้างคาวรวิหาร (69.59) ้ พิพธภัณฑสถานแห่ งชาติน่าน (69.56) ิ วัดพญาภู (67.46) คุ้มเจ้ าราชบุตร (66.97) วัดหัวข่ วง (66.51) วัดมิ่งเมือง (65.85) วัดสวนตาล (65.23) แหล่ งโบราณคดีบ้านบ่ อสวก (59.54)
 19. 19. ท่องเที่ยวตลาดใหม่
 20. 20. ตลาดกลุ่มกระแสหลัก กลุ่มคนวัยทางานที่มรายได้ดี ีการท่องเที่ยวแบบครอบครัว (Gen X และ Gen Y)
 21. 21. ตลาดกลุ่มกระแสหลัก กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ
 22. 22. การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
 23. 23. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ECO-TOURISM)
 24. 24. 7 GREENS CONCEPT Green Heart Green Green Plus Activity Green Green Attraction Community Green Green Service Logistics
 25. 25. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (HEALTH TOURISM) การท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรค การท่องเที่ยวเพื่อฟื นฟูสขภาพ ้ ุ การท่องเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพ
 26. 26. การท่องเที่ยวเชิงกีฬา SPORT TOURISMการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพการเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันการท่องเที่ยวเพื่อไปดูเกมกีฬา
 27. 27. การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ADVENTURE TOURISM ล่องแก่ง ดาน ้า นังช้ างท่องไพร ปี นผา ่ โรยตัว ล่องเรื อพายัค แคนู สารวจถ ้า
 28. 28. การท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม CULTURAL TOURISM
 29. 29. การท่องเที่ยวชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
 30. 30. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา EDUCATION TOURISM
 31. 31. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ CREATIVE TOURISM
 32. 32. SO LO MO
 33. 33. ท่องเที่ยวตามใจสั่ง MADE BY ORDER
 34. 34. ขอบคุณค่ะ

×