ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ       AΡΗ΢ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢      ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ       AΡΗ΢ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢      ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΠΗΝΑΚΑ΢ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΔΗ΢ΑΓΩΓΖΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΠΔΓΗΟΤ2....
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ4.6 ΢ΣΑΘΜΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ΢Ζ΢ ΚΟΜΒΟΤΚΕΦΑΛΑΙΟ 5΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑΠΑΡΑΡΣΗΜΑΠΗΝ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΚΕΦΑΛΑΙΟ 1EI΢ΑΓΩΓΖ ΢ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Σςγκοινωνιακή Τεσν...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΠΔΓΗΟΤ2.1 ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΩΝ ΜΔΣΡΖ΢ΔΩΝ Οη ηξεηο παξαη...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ2.3 ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΤ΢ηε δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Πινύησλνο θαη Β...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ2.5 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗ΢Ζ ΣΟΤ΢2.5.α ΑΣΤΥΖ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ2.6 ΢ΥΟΛΗΑ΢ΜΟ΢ ΔΝΣΤΠΩΝΓηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ νρεκάησλ ζρεδηάζακ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΑΝΑΛΤ΢ΖΑθνύ θαηαγξάςακε ζε ππνινγηζηηθό θύιιν ηα νρήκα...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ΦΩΣΔΗΝΖ΢ ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ΢Σν δεηνύκελν είλαη ν...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ΢εκαηνδόηεο γηα ηνπο πεδνύο:            Πινύησλνο 1 ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΟ ζπλνιηθόο απνιπκέλνο ρξόλνο ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε L = ΢(Η ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ4.4 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΡΑ΢ΗΝΖ΢ ΔΝΓΔΗΞΖ΢΢ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηε βέληι...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ4.5 ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ΚΑΘΤ΢ΣΔΡΖ΢ΔΩΝΑθνινύζσο ππνινγίδεηαη ε κέζε θαζπζ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ                      X2   f 2 ζπληειεζηή...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ  4.6 ΢ΣΑΘΜΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ΢Ζ΢ ΚΟΜΒΟΤ  Οη ζηάζκεο εμππεξέηεζεο πξ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΆξα ε κέζε θαζπζηέξεζε ζπλνιηθά γηα όινλ ηνλ θόκβν είλαη:    ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΚΕΦΑΛΑΙΟ 5΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑΑπό ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζεκαηνδόηεζεο ηνπ θ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΠΑΡΑΡΣΗΜΑ                ΦΟΡΣΟΙ         ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ9:00 - 10:00  12,66          ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.39:15 - 10:1...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ               ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.5ΚΗΝΖ΢Ζ 39:00 - 10:00 ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ               ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.7ΚΗΝΖ΢Ζ 49:00 - 10:00 ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ               EIKONA 2.6.1  24  ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ               EIKONA 2.6.2           ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ               EIKONA 2.6.4  26  ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ               EIKONA 2.6.5           ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ               EIKONA 2.6.7           ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΔηθόλα 1.1 : Ο θόκβνο  29  ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ    ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑ...
ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ            Δηθόλα 1.2 : ΢θαξίθεκα θόκβνπ  30  ΒΑΚ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tεχνική έκθεση της συγκοινωνιακής μελέτης του κόμβου Β.Όλγας με Πλούτωνος

1,183 views
1,071 views

Published on

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ 14:
ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΕΜ 4811
ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΜ 4841
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΕΜ 4882


ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΜΠΑΣΜΠΑΣ, κ. ΤΑΞΙΛΤΑΡΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,183
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tεχνική έκθεση της συγκοινωνιακής μελέτης του κόμβου Β.Όλγας με Πλούτωνος

 1. 1. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ AΡΗ΢ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΢ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ΢ ΢ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕ΢Η ΜΑΘΖΜΑ: ΢ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 14: ΒΑΚΑΚΖ ΔΛΔΝΖ ΑΔΜ 4811 ΜΑΤΡΟΓΖ΢ ΑΝΓΡΔΑ΢ ΑΔΜ 4841 ΦΡΑΓΚΟΤ ΑΘΖΝΑ ΑΔΜ 4882 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ΢: θ. ΜΠΑ΢ΜΠΑ΢, θ. ΣΑΞΗΛΣΑΡΖ΢ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ 2010 1 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 2. 2. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ AΡΗ΢ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΢ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ΢ ΢ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕ΢Η ΜΑΘΖΜΑ: ΢ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 14: ΒΑΚΑΚΖ ΔΛΔΝΖ ΑΔΜ 4811 ΜΑΤΡΟΓΖ΢ ΑΝΓΡΔΑ΢ ΑΔΜ 4841 ΦΡΑΓΚΟΤ ΑΘΖΝΑ ΑΔΜ 4882 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ΢: θ. ΜΠΑ΢ΜΠΑ΢, θ. ΣΑΞΗΛΣΑΡΖ΢ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ 2010 2 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 3. 3. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΠΗΝΑΚΑ΢ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΔΗ΢ΑΓΩΓΖΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΠΔΓΗΟΤ2.1 ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΣΡΖ΢ΔΩΝ2.2 ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢2.3 ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΤ2.4 ΢ΣΑΘΜΔΤ΢Ζ ΚΑΗ ΥΡΖ΢ΔΗ΢ ΓΖ΢2.4.α ΢ΣΑΘΜΔΤ΢Ζ2.4.β ΥΡΖ΢ΔΗ΢ ΓΖ΢2.5 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗ΢Ζ ΣΟΤ΢2.5.α ΑΣΤΥΖΜΑ2.5.β ΛΟΗΠΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ2.6 ΢ΥΟΛΗΑ΢ΜΟ΢ ΔΝΣΤΠΩΝ2.7 ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ΦΟΡΣΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΑΝΑΛΤ΢ΖΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ΦΩΣΔΗΝΖ΢ ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ΢4.1 ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ΔΝΓΗΑΜΔ΢ΩΝ ΥΡΟΝΩΝ4.2 ΡΟΔ΢ ΚΟΡΔ΢ΜΟΤ4.3 ΛΟΓΟΗ V/S4.4 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΡΑ΢ΗΝΖ΢ ΔΝΓΔΗΞΖ΢4.5 ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ΚΑΘΤ΢ΣΔΡΖ΢ΔΩΝ 3 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 4. 4. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ4.6 ΢ΣΑΘΜΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ΢Ζ΢ ΚΟΜΒΟΤΚΕΦΑΛΑΙΟ 5΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑΠΑΡΑΡΣΗΜΑΠΗΝΑΚΔ΢΢ΥΖΜΑΣΑΥΑΡΣΔ΢ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑΦΩΣΟΓΡΑΦΗΔ΢ 4 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 5. 5. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΚΕΦΑΛΑΙΟ 1EI΢ΑΓΩΓΖ ΢ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Σςγκοινωνιακή Τεσνική» ηνπ 5νπ εμακήλνπ ηνππξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ ηκήκαηνο Αγξνλόκσλ & ΣνπνγξάθσλΜεραληθώλ ηνπ ΑΠΘ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθπόλεζε ζπγθνηλσληαθήο κειέηεοθαη ε ζύληαμε ηεο παξνύζαο ηερληθήο έθζεζεο. Ζ νκάδα καο (κε αξηζκό 14),πνπ απνηειείηαη από ηνπο Μαπξνδή Αλδξέα, Βαθάθε Διέλε θαη ΦξάγθνπΑζελά αλέιαβε ηε ζπγθνηλσληαθή κειέηε ηνπ θόκβνπ Βαζηιίζζεο Όιγαο θαηΠινύησλνο.Δίρακε 4 θηλήζεηο νρεκάησλ:Κίλεζε 1: Ορήκαηα πξνεξρόκελα από ηελ Βαζηιίζζεο Όιγαο πνπ ζπλερίδνπλεπζεία πνξεία.Κίλεζε 2: Ορήκαηα πνπ από ηελ Όιγαο ζηξίβνπλ δεμηά ζηελ Πινύησλνο.Κίλεζε 3: Ορήκαηα πνπ πξνεξρόκελα από ηελ Πινύησλνο, δηαζρίδνπλθάζεηα ηελ Όιγαο θαη ζπλερίδνπλ επζεία ζηελ Καζζάλδξεσο.Κίλεζε 4: Ορήκαηα πνπ από ηελ Πινύησλνο ζηξίβνπλ αξηζηεξά θαηελζσκαηώλνληαη ζην ξεύκα ηεο Όιγαο. Σν ΢άββαην 24/10 πξνεγήζεθε αλαγλώξηζε ηνπ θόκβνπ θαη ζρεδηαζκόο ηνπαλάινγνπ θξνθί κε όια ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά όπσο νη θηλήζεηο ησλνρεκάησλ ζηνλ θόκβν, νη δηαβάζεηο, ε ζήκαλζε, νη ζέζεηο ζεκαηνδνηώλ, νηρξήζεηο γεο θαη ε θαηαγξαθή ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ελώ ην ΢άββαην 31/10αθνινύζεζε ε κειέηε ηεο ζεκαηνδόηεζεο δειαδή νη ππνινγηζκνί ησλ ρξόλσλησλ θαλαξηώλ ηόζν ησλ νρεκάησλ όζν θαη ησλ πεδώλ. (Εικόνα 1.1. και 1.2)Σέινο, ην ΢άββαην 7/11 έγηλε ε θαηακέηξεζε ησλ δηεξρόκελσλ από ηνλ θόκβννρεκάησλ ζε εηδηθά έληππα πνπ είρε ζρεδηάζεη ε νκάδα.΢ηόρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα κάζνπκε πσο γίλεηαη κηα ζπγθνηλσληαθή κειέηε,πσο πξέπεη λα ζπληνληζηνύκε θαη λα ζπλεξγαζηνύκε γηα ην θαιύηεξναπνηέιεζκα αιιά θαη λα κπνξέζνπκε λα πάξνπκε πξσηνβνπιίεο θαη λααληηκεησπίζνπκε ηα νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα.΢ην παξόλ ηεύρνο πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ απαξαίηεησλζηνηρείσλ, ν ππνινγηζκόο θαη ν ζρνιηαζκόο ησλ θπθινθνξηαθώλ θόξησλ, νππνινγηζκόο ηεο θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο θαζώο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαηνη αληίζηνηρεο πξνηάζεηο. ΢ην ηέινο ηνπ ηεύρνπο ππάξρεη παξάξηεκα κε όιεοηηο εηθόλεο, ηα ζρεδηαγξάκκαηα θαη ηνπο πίλαθεο. 5 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 6. 6. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΠΔΓΗΟΤ2.1 ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΩΝ ΜΔΣΡΖ΢ΔΩΝ Οη ηξεηο παξαηεξεηέο ηεο νκάδαο έιαβαλ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ηνπο θαη νθαζέλαο αλέιαβε ηε θαηαγξαθή νρεκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηλήζεσλ. Οη θηλήζεηο ησλνρεκάησλ ζηνλ θόκβν ήηαλ 4. Ζ πξώηε ήηαλ ηα νρήκαηα πνπ δηέξρνληαλ από ηελΒαζ. Όιγαο από ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά ρσξίο λα αιιάδνπλ θαζόινπ πνξείαζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Σε 2ε θίλεζε αθνινπζνύζαλ ηα νρήκαηα πνπ πξνεξρόκελααπό ηελ Όιγαο έζηξηβαλ δεμηά ζηελ Πινύησλνο θαη ε 3 ε θίλεζε απνηεινύληαλ από ηανρήκαηα πνπ θηλνύληαλ κόλν ζηελ Πινύησλνο δηαζρίδνληαο θάζεηα ηελ Όιγαο.Σέινο ε ηειεπηαία θίλεζε ήηαλ ηα νρήκαηα πνπ πξνεξρόκελα από ηελ Πινύησλνοέζηξηβαλ αξηζηεξά ζηελ Όιγαο. Οη ξόινη ησλ παξαηεξεηώλ θαηαλεκήζεθαλ σο εμήο:ν έλαο παξαηεξεηήο αλέιαβε ηελ θαηαγξαθή ζηα εηδηθά έληππα κόλν ησλ Η.Υ πνπαθνινπζνύζαλ ηελ θίλεζε 1 αλά ηέηαξην ηεο ώξαο. Ο δεύηεξνο παξαηεξεηήοθαηέγξαθε ηα νρήκαηα ηεο θίλεζεο 4 θαζώο θαη ηα δίθπθια, ηα ιεσθνξεία θαη ηαθνξηεγά ηεο θίλεζεο 1. Ο ηξίηνο παξαηεξεηήο αλέιαβε ηηο θηλήζεηο 2 θαη 3. Οηπξσηλέο κεηξήζεηο μεθίλεζαλ όπσο ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν ζηηο 9:00 θαηνινθιεξώζεθαλ ζηηο 11:00. Ο θαηξόο ήηαλ αίζξηνο κε ιίγε ζπλλεθηά. ΢ε γεληθέογξακκέο δηεμήρζεζαλ ρσξίο πξνβιήκαηα κε εμαίξεζε ην γεγνλόο ελόο ηξνραίνπαηπρήκαηνο πνπ ζπλέβε ζηηο 10:20 θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζε παξαθάησθεθάιαην. Γεληθά παξαηεξήζεθε όηη ε θίλεζε 2 είρε εμαηξεηηθά ρακειό θόξην ζεαληίζεζε πξνθαλώο κε ηελ θίλεζε 1 πνπ ζπγθέληξσζε ηα πεξηζζόηεξα νρήκαηα. Οηκεζεκεξηαλέο κεηξήζεηο δηήξθεζαλ από ηηο 13:00 κέρξη ηηο 15:00 ρσξίο θαλέλααπνιύησο πξόβιεκα κε κόλε δπζθνιία ηνλ ππεξβνιηθό αξηζκό ησλ δηεξρόκελσλνρεκάησλ θαηά ηελ ώξα αηρκήο. Πξνθαλώο ν θπθινθνξηαθόο θόξηνο είρε απμεζείαηζζεηά ζε ζρέζε κε ηηο πξσηλέο κεηξήζεηο.2.2 ΠΑΡΑΣΖΡΖ΢ΔΗ΢Γεληθά αμηνζεκείσηε είλαη ε δηέιεπζε πνιιώλ αζηηθώλ ιεσθνξείσλ (3,5,6,8) κεγάιεοζπρλόηεηαο θαζώο θαη πνιιώλ νρεκάησλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο δηόηη δίπια ζηελνκαξρία βξίζθεηαη ν ρώξνο ζηάζκεπζήο ηνπο. Δπηπιένλ παξαηεξήζεθε όηη όπσοήηαλ αλακελόκελν, παξάλνκα ζηαζκεπκέλα ε δηεξρόκελα νρήκαηα, ε δηαδξνκή ησλιεσθνξείσλ αιιά θαη ην αηύρεκα επεξέαζαλ θαηά δηαζηήκαηα ηε δηαηνκή ηεο νδνύθαη δεκηνύξγεζαλ πξνβιήκαηα ζηε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ πνπ ζα αλαθεξζνύλαλαιπηηθά παξαθάησ. Μηα ηειεπηαία πνιύ ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε είλαη ναμηνζεκείσηνο αξηζκόο ησλ πνδειάησλ πνπ δηέξρνληαλ από ηνλ θόκβν. 6 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 7. 7. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ2.3 ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΣΟΤ ΚΟΜΒΟΤ΢ηε δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Πινύησλνο θαη Βαζηιίζζεο Όιγαο ππάξρνπλ 2ζεκαηνδόηεο γηα ηα νρήκαηα, έλαο επί ηεο Όιγαο θαη έλαο επί ηεο Πινύησλνο θαη 3ζεκαηνδόηεο γηα ηνπο πεδνύο 2 επί ηεο Πινύησλνο (πξηλ θαη κεηά ηε δηαζηαύξσζε κεηελ Όιγαο) θαη έλαο επί ηεο Όιγαο. Παξαηεξείηαη όηη δελ ππάξρεη εηδηθή ερεηηθήζήκαλζε γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Αληίζηνηρα κε ηνπο ζεκαηνδόηεο γηαηνπο πεδνύο ππάξρνπλ θαη 3 δηαβάζεηο ζηηο αλάινγεο ζέζεηο. Σν πιάηνο ηεο Όιγαοζην ζπγθεθξηκέλν θόκβν αλέξρεηαη από 13 έσο 14 κέηξα ελώ ηεο Πινύησλνο πξηλ ηεδηαζηαύξσζε κε ηελ Όιγαο δηαθπκαίλεηαη από 6 έσο 7,5 κέηξα ελώ κεηά ηελ Όιγαοαπό 5 έσο 6 κέηξα. Γεμηά θαη αξηζηεξά θαη ησλ δύν νδώλ ππάξρεη πεδνδξόκην κεεηδηθέο ζέζεηο γηα ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη δηακόξθσζε γηα ηε δηέιεπζεαηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. (βι. ζρήκα ηνπ θόκβνπ ζην παξάξηεκα)2.4 ΢ΣΑΘΜΔΤ΢Ζ ΚΑΗ ΥΡΖ΢ΔΗ΢ ΓΖ΢2.4.α. ΢ΣΑΘΜΔΤ΢ΖΚαηά κήθνο ηεο νδνύ Βαζηιίζζεο Όιγαο δελ ππάξρνπλ λόκηκνη ρώξνη ζηάζκεπζεοπαξ όια απηά θαηαγξάςακε αξθεηά κεγάιν αξηζκό παξάλνκα ζηαζκεπκέλσλνρεκάησλ πνπ κεηώλνπλ ηε δηαηνκή ηεο νδνύ. Αληίζεηα επί ηεο Πινύησλνοεπηηξέπεηαη ε ζηάζκεπζε κόλν από ηελ αξηζηεξή ισξίδα ηεο. Καη εδώ όκσοπεξηζηαζηαθά ζηάζκεπαλ νρήκαηα.2.4.β. ΥΡΖ΢ΔΗ΢ ΓΖ΢Σν ΢άββαην 31/10 έγηλε ε θαηαγξαθή ησλ ρξήζεσλ γεο ζε αθηίλα 150 κέηξσλ απόηνλ θόκβν θαη ζεκεηώζεθαλ ζην θξνθί αιιά θαη ζε έλα δεύηεξν ζθαξίθεκα ηεοπεξηνρήο γηα πεξηζζόηεξε ιεπηνκέξεηα. Παξαηεξήζεθε όηη ζηα ηζόγεηα ησλπεξηζζόηεξσλ πνιπθαηνηθηώλ ζηεγάδνληαη αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ ελώ ηννηθνδνκηθό ηεηξάγσλν απέλαληη από ηε λνκαξρία αλήθεη ζηε Ναπηηθή ΓηεύζπλζεΒνξείνπ Διιάδνο. Γίπια από ηε Ννκαξρία ππάξρεη ρώξνο ζηάζκεπζεο ηεοΔιιεληθήο Αζηπλνκίαο. Δπίζεο επί ηεο ιεσθόξνπ Βαζηιίζζεο Όιγαο ππάξρεηηδησηηθόο ρώξνο ζηάζκεπζεο θαη ζηε γσλία Πινύησλνο θαη Όιγαο ππάξρεηθαηάζηεκα επίπισλ. 7 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 8. 8. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ2.5 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗ΢Ζ ΣΟΤ΢2.5.α ΑΣΤΥΖΜΑ΢ηηο 10:20 ζεκεηώλεηαη αηύρεκα κεηαμύ ελόο Η.Υ θαη ελόο ΣΑΥΗ ζηε δηαζηαύξσζε ησλνδώλ Πινύησλνο κε Όιγαο ζηε δεμηά ισξίδα ηεο Όιγαο. (ΔΗΚΟΝΑ 2.6.1)΢ηηο 10:49 όρεκα ηεο αζηπλνκίαο ζηαζκεύεη ζηε δεμηά ισξίδα ηεο Όιγαο πίζσ απόηα απηνθίλεηα πνπ ζπγθξνύζηεθαλ.(ΔΗΚΟΝΑ 2.6.4) ΢ηηο 10:54 ην Η.Υ. απνρσξεί θαη ζηαζκεύεη ιίγν παξαθάησ ακέζσο κεηά ηε ζηξνθή.(ΔΗΚΟΝΔ΢ 2.6.5,6) Αξρηθά, ακέζσο κεηά ηε ζύγθξνπζε ησλ δύν νρεκάησλ παξαηεξείηαη κείσζε ηεοθπθινθνξηαθήο ξνήο θαζώο ηα δπν απηά ζηαζκεπκέλα νρήκαηα κεηώλνπλ ηε δηαηνκήηεο νδνύ. Έηζη ε ηαρύηεηα ησλ νρεκάησλ πνπ θηλνύληαη επί ηεο Όιγαο πεξηνξίδεηαηζεκαληηθά. Δπίζεο δελ είλαη εύθνιε ε ζηξνθή ησλ νρεκάησλ από ηελ Όιγαο ζηελΠινύησλνο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζπκθόξεζε από ηα απηνθίλεηα πνπεπηζπκνύλ λα ζηξίςνπλ ελώ άιια πνπ θαλνληθά ζα έζηξηβαλ απνθαζίδνπλ λααιιάμνπλ πνξεία θαη λα θηλεζνύλ επζεία ζηελ Όιγαο. Δπηπιένλ πνιιά ΣΑΥΗ(θαζώο νέλαο εκπιεθόκελνο ζην ζπκβάλ νδεγόο ήηαλ ζπλάδειθόο ηνπο) θαη άιια νρήκαηαζηακαηνύλ από πεξηέξγεηα γηα λα δνπλ ην αηύρεκα θαη εκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία.Πξόβιεκα παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ θίλεζε 3 δηόηη ηα νρήκαηα δελ κπνξνύλ λαθηλεζνύλ πάλσ από ηελ Όιγαο κε επθνιία θαη απηό έρεη σο ζπλέπεηα λαζπζζσξεύνληαη θαη λα ζηαζκεύνπλ πξνζσξηλά επί ηεο Όιγαο θαη λα εκπνδίδνπλ θαηηηο θηλήζεηο 1 θαη 2 πνπ δελ κπνξνύλ λα εθθηλήζνπλ κεηά ηελ πξάζηλε έλδεημε ηνπζεκαηνδόηε. Πξόβιεκα ζηε θπθινθνξία δεκηνπξγνύλ θαη ηα αζηηθά ιεσθνξεία δηόηηδελ αθνινπζνύλ ηε ιεσθνξεηνισξίδα επηβαξύλνληαο ζεκαληηθά ηηο άιιεο 3 ισξίδεοαθνύ ηα νρήκαηα ηνπ αηπρήκαηνο ηελ εκπνδίδνπλ. (ΔΗΚΟΝΔ΢ 2.6.2,3)2.5.β ΛΟΗΠΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑΚαηά ηελ εξγαζία καο αληηκεησπίζακε πξνβιήκαηα νξαηόηεηαο θαζώο ιόγσ ηεοδηέιεπζεο κεγάινπ αξηζκνύ αζηηθώλ ιεσθνξείσλ δελ κπνξνύζακε λα δηαθξίλνπκενξηζκέλα δηεξρόκελα νρήκαηα. Δπίζεο πνιινί πεδνί θαζπζηεξνύζαλ ην έξγν καο κεηηο απνξίεο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Σέινο ηε δηαηνκή ηεο Όιγαο κείσλαλ θαηά ηελώξα αηρκήο ηα αζηηθά ιεσθνξεία πνπ έζηξηβαλ από ηελ Πινύησλνο θαη επνκέλσοπαξεκπνδηδόηαλ θαη ε ξνή ηεο θπθινθνξίαο. 8 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 9. 9. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ2.6 ΢ΥΟΛΗΑ΢ΜΟ΢ ΔΝΣΤΠΩΝΓηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ νρεκάησλ ζρεδηάζακε όζν πην ιεηηνπξγηθά κπνξνύζακεέληππα. Γεκηνπξγήζεθαλ 3 έληππα γηα θάζε ηέηαξην, έλα γηα ηνλ θάζε παξαηεξεηή.΢πλνιηθά δειαδή 48 έληππα. ΢ην θάησ κέξνο ηνπ εληύπνπ ππήξρε απιόζρεδηάγξακκα ηνπ θόκβνπ όπνπ θαζνξίδνληαλ νη ζέζεηο ησλ παξαηεξεηώλ θαη νηθηλήζεηο ησλ νρεκάησλ. Δπίζεο ππήξρε ρώξνο γηα ζεκείσζε ηνπ νλόκαηνο ηνππαξαηεξεηή , ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ αιιά θαη άιισλ ζρνιίσλ. ΢ην θύξην κέξνοηνπ εληύπνπ, ζε πίλαθα κε κία ζηήιε γηα θάζε είδνο νρεκάησλ (Η.Υ. , δίθπθια,ιεσθνξεία – πνύικαλ, θνξηεγά) θαη κία γξακκή γηα θάζε θίλεζε (αλ ν παξαηεξεηήοείρε πάλσ από κηα) ζεκεηώλνληαλ ζηελ αξρή κε γξακκέο θαη ζηε ζπλέρεηααξηζκεηηθά ν αξηζκόο ησλ δηεξρόκελσλ νρεκάησλ. Σα έληππα απνδείρζεθαλαπνηειεζκαηηθά θαη έηζη δελ είρακε θαλέλα πξόβιεκα νύηε ζην πξώην ηέηαξην ησλκεηξήζεσλ. Σν κνλαδηθό πξόβιεκα παξνπζηάζηεθε θαηά ην πξώην ηέηαξην ηνπαηπρήκαηνο.2.7 ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ΣΩΝ ΦΟΡΣΩΝΑθόηνπ ζπιιέρζεθαλ ηα ζηνηρεία έγηλε ε θαηαγξαθή ηνπο ζε ππνινγηζηηθά θύιια,ππνινγίζζεθαλ νη Μνλάδεο Δπηβαηηθώλ Απηνθηλήησλ (ΜΔΑ) θαη κε βάζε απηά έγηλε νππνινγηζκόο ησλ σξώλ αηρκήο θαη ησλ θόξησλ. Αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνεπόκελν θεθάιαην. 9 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 10. 10. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΑΝΑΛΤ΢ΖΑθνύ θαηαγξάςακε ζε ππνινγηζηηθό θύιιν ηα νρήκαηα πνπ κεηξήζακε αλά ηέηαξηνθαη γηα ηηο 4 θηλήζεηο, γηα λα κεηαηξέςνπκε ηηο θαηεγνξίεο νρεκάησλ ζε κηαζπγθξίζηκε κνλάδα ρξεζηκνπνηήζακε ηνπο ζπληειεζηέο ΜΔΑ (Μνλάδσλ ΔπηβαηηθώλΟρεκάησλ). Έηζη πξνέθπςαλ νη αξηζκνί ΜΔΑ γηα θάζε ηέηαξην αιιά θαη ηα πνζνζηάηνπο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθό αξηζκό (ΠΗΝΑΚΔ΢ 3.1 – 3.8). ΢ηε ζπλέρεηα κειεηήζακεηνπο θόξηνπο αλά θίλεζε, πεξίνδν κεηξήζεσλ θαη ώξα αηρκήο θαη δεκηνπξγήζακε ηααλάινγα δηαγξάκκαηα. (ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 3.1 – 3.8).3.1 ΢ΥΟΛΗΑ΢ΜΟ΢ ΦΟΡΣΩΝΓηαπηζηώλνπκε όηη γηα ηελ θίλεζε 1 ν κεγαιύηεξνο ζπλνιηθόο θόξηνο παξαηεξείηαηθαηά ηελ ώξα αηρκήο 13:45 κε 14:45 πνπ είλαη θαη ν κεγαιύηεξνο θόξηνο γηα όιεο ηηοθηλήζεηο. Αλαιπηηθόηεξα γηα ηηο πξσηλέο ώξεο ζηηο 10:00 κε 11:00 έρνπκε ηαπεξηζζόηεξα δηεξρόκελα νρήκαηα. Αληίζηνηρα γηα ηηο ππόινηπεο θηλήζεηο, 13:15 -14:15 παξνπζηάδεηαη ν κεγαιύηεξνο θόξηνο γηα ηελ θίλεζε 2 πνπ ζε ζρέζε κε ηελθίλεζε 1 είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξνο ελώ θαηά ηελ ώξα 14:00 – 15:00 έρνπκε ηαπεξηζζόηεξα νρήκαηα γηα ηελ θίλεζε 3. Όζν αθνξά ζηε 4 ε θίλεζε 13:45 – 14:45έρνπκε ην κέγηζην θόξην. Δπίζεο παξαηεξνύκε όηη νη θηλήζεηο 3 θαη 4 έρνπλ πεξίπνπηνλ ίδην θόξην. Γηα ηηο πξσηλέο ώξεο ε πεξηζζόηεξε θπθινθνξία δηαπηζηώλεηαη ηελώξα 10:00 – 11:00 θπξίσο ελώ ηηο πξώηεο ώξεο ησλ κεηξήζεσλ καο έρνπκε ηαιηγόηεξα νρήκαηα θαη απηό νθείιεηαη ινγηθά ζην γεγνλόο όηη ε εκέξα ησλ κεηξήζεσλκαο ήηαλ ΢άββαην κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ νη πξσηλέο κεηαθηλήζεηο γηαεξγαζία πνπ θπζηνινγηθά ππάξρνπλ ηεο θαζεκεξηλέο. 10 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 11. 11. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ΦΩΣΔΗΝΖ΢ ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ΢Σν δεηνύκελν είλαη ν ππνινγηζκόο ηεο ζεκαηνδόηεζεο κε ηε κέζνδν Webster. Θαπξνζδηνξηζηνύλ νη ελδηάκεζνη ρξόλνη κεηαμύ ησλ πξάζηλσλ ελδείμεσλ ησλζεκαηνδνηώλ νρεκάησλ, γηα ηελ αζθαιή εθθέλσζε ηνπ θόκβνπ από ηα νρήκαηα. Θαζρεδηαζηνύλ νη θξίζηκεο δηαδξνκέο ησλ νρεκάησλ θαη ηα ζεκεία ζπγθξνύζεσλ, απόηα νπνία πξνθύπηνπλ νη απνζηάζεηο εθθίλεζεο θαη εθθέλσζεο. Οη απνζηάζεηο απηέοζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ελδηάκεζσλ ρξόλσλ.Δπίζεο, ζα πξνζδηνξηζηνύλ νη ελδηάκεζνη ρξόλνη κεηαμύ ησλ πξάζηλσλ ελδείμεσλησλ ζεκαηνδνηώλ νρεκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζεκαηνδνηώλ πεδώλ, γηα ηελαζθαιή εθθέλσζε ηνπ θόκβνπ από ηνπο πεδνύο θαη ηελ εθθέλσζε από ηα νρήκαηα,πξηλ από ηελ εθθέλσζε ησλ πεδώλ.Δπηπιένλ, ζα ππνινγηζηνύλ ε βέιηηζηε δηάξθεηα θαη ε ειάρηζηε δηάξθεηα ηεοπεξηόδνπ, πνπ επαξθεί, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ δεδνκέλσλ θπθινθνξηαθώλθόξησλ, νη ρξόλνη πξάζηλεο – θόθθηλεο έλδεημεο γηα ηνπο ζεκαηνδόηεο νρεκάησλ θαηπεδώλ θαη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ζεκαηνξξύζκηζεο.Σέινο, ζα θαζνξηζηεί ε κέζε θαζπζηέξεζε αλά όρεκα, γηα θάζε ξεύκα θπθινθνξίαοθαη ε κέζε θαζπζηέξεζε αλά όρεκα, γηα όιν ηνλ θόκβν.Ο ππνινγηζκόο ησλ ξνώλ θνξεζκνύ θαη ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζα γίλεη κε ηεΒξεηαληθή κέζνδν, κε ηελ παξαδνρή κεδεληθήο θαηά κήθνο θιίζεο θαη κέζσλζπλζεθώλ ζέζεο.Ζ ρξνλνκέηξεζε ησλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ ηνπ θόκβνπ δελ έγηλε ηελ εκέξαησλ κεηξήζεσλ αιιά ζε επόκελν ΢άββαην. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλδίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο:Πίνακας 1α Πινύησλνο Β.ΌιγαοΠξάζηλν 21” 60”Κόθθηλν 66” 27”Κίηξηλν 3” 3” 11 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 12. 12. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ΢εκαηνδόηεο γηα ηνπο πεδνύο: Πινύησλνο 1 Πινύησλνο 2 Β.Όιγαο ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣΣημείο Ενδιάμεσοςσυνάντησης Εκκζνωσης Εκκίνησης Εκκζνωσης Sr Εκκίνησης Se χρόνος IΑ 1 4 ΑΚ = 11m ΑΜ = 6m 5’’Β 4 1 ΒΛ = 15m ΒΝ = 6m 6’’Πξάζηλν 51” 48” 12”Κόθθηλν 39” 42” 78”4.1 ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ΔΝΓΗΑΜΔ΢ΩΝ ΥΡΟΝΩΝΔμεηάδνληαη νη κεγαιύηεξεο δηαδξνκέο εθθέλσζεο ζε ζρέζε κε ηηο κηθξόηεξεοδηαδξνκέο εθθίλεζεο. Οη πην θξίζηκνη ζπλδπαζκνί θαη νη αληίζηνηρνη ελδηάκεζνη ρξόλνηείλαη (κε εθαξκνγή ηεο ζρέζεο I = Sr/7 - Se/11 + 4):IA = 11/7 – 6/11 + 4 ≈ 5’’ΗΒ = 15/7 – 6/11 + 4 ≈ 6’’΢ηηο δηαβάζεηο πεδώλ πνπ είλαη ζε επαθή κε εθθηλνύληα νρήκαηα, δελ ιακβάλεηαηηδηαίηεξνο ρξόλνο εθθίλεζεο νρεκάησλ θαη επνκέλσο ν ελδηάκεζνο ρξόλνο είλαη ίζνοκε ην κήθνο ηεο δηάβαζεο δηα ηεο ηαρύηεηαο 1,2 m/sec ησλ πεδώλ. Άξα:ΗΟΛΓΑ΢ = 14/1.2 = 11.6 ≈ 12’’ΗΠΛΟΤΣΩΝΟ΢ = 7/1.2 = 5.83 ≈ 6’’΢ηε ηξίηε δηάβαζε αθαηξείηαη ν ρξόλνο εθθίλεζεο ησλ νρεκάησλ. Θεσξνύκε ηνκηθξόηεξν δηάζηεκα εθθίλεζεο ΝΕ = 7 m.ΗΠΛΟΤΣΩΝΟ΢’ = 5/1.2 – ΝΕ/11 = 5/1.2 – 7/11 = 3.53 ≈ 4’’Αθνινπζνύλ νη ελδηάκεζνη ρξόλνη εθθέλσζεο νρεκάησλ πξηλ από ηελ εθθίλεζε ησλπεδώλ:(απόζηαζε ΛΕ = 19m)Η12-65 = ΛΕ/7 = 19/7 = 2.71 ≈ 3’’ 12 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 13. 13. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΟ ζπλνιηθόο απνιπκέλνο ρξόλνο ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε L = ΢(Η - α) + ΢l θαηπξνθύπηεη:Απνιπκέλνο ρξόλνο : L = (5-3) + (6-3) + 2*3 = 11’’4.2 ΡΟΔ΢ ΚΟΡΔ΢ΜΟΤΚηλήζεηο 1-2 : S 12 = 525 * 14 = 7350 ΜΔΑ/ ώξα =2.042 νρήκαηα/sec΢ηε πεξίπησζε ησλ θηλήζεσλ 3-4 αθαηξνύκε 2 m από ην ζπλνιηθό πιάηνο ηεοπξόζβαζεο, ιόγσ ησλ ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νδνύΠινύησλνο, πξηλ ηε δηαζηαύξσζε.Κίλεζε 3-4 : S 34 = 525 * 5 = 2625 ΜΔΑ/ ώξα = 0.729 νρήκαηα/sec4.3 ΛΟΓΟΗ V/SV12 = 1807.17/3600 = 0.502 MEA/secV34 = 394.27/3600 = 0.109 MEA/secΦΑ΢Ζ Α: V12 /S12 = 0.248 (θαλάξη Όιγαο)ΦΑ΢Ζ Β: V12 / S34 = 0.1495 (θαλάξη Πινύησλνο)Τ = 0.2458 + 0.1495 = 0.3953 13 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 14. 14. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ4.4 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΡΑ΢ΗΝΖ΢ ΔΝΓΔΗΞΖ΢΢ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηε βέληιζηη διάρκεια περιόδου καηά Webster από ηεζρέζε 1.5 * L 5C o = 1 Y = 35.65 ≈ 36’’.Ελάσιζηη διάπκεια πεπιόδος LC m = 1 Y = 18.19 ≈ 18’’Χπηζιμοποιούμενορ σπόνορ ππάζινηρ ένδειξηρg= C o - L = 24.55 ≈ 25’’g1-2= 24.55 * 0.2458 / 0,3953 = 15.265 ≈ 15’’g3-4= 24.55 * 0,1495/ 0,3953 = 9.2846 ≈ 9’’Διάπκεια ππάζινηρ ένδειξηρΚ = g – α + l = 25 – 3 + 3 = 25’’ε νπνία είλαη ίζε κε ηνλ ρξεζηκνπνηνύκελν ρξόλν πξάζηλεο έλδεημεο.΢πληάζζεηαη ην δηάγξακκα ζεκαηνξξύζκηζεο κε βάζε ηηο δηάξθεηεο πξάζηλεοέλδεημεο θαη ηνπο ελδηάκεζνπο ρξόλνπο πνπ ππνινγίζηεθαλ. 14 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 15. 15. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ4.5 ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ΚΑΘΤ΢ΣΔΡΖ΢ΔΩΝΑθνινύζσο ππνινγίδεηαη ε κέζε θαζπζηέξεζε αλά όρεκα γηα θάζε ξεύκαθπθινθνξίαο θαη ε κέζε θαζπζηέξεζε αλά όρεκα γηα όινλ ηνλ θόκβν.Δθαξκόδεηαη ν ηύπνο: f2 100 f 3 d = C f1 v 100όπνπ:d ε ζπλνιηθή κέζε θαζπζηέξεζε αλά όρεκα (δι.) 2 g 1 Cf 1 ζπληειεζηήο ίζνο κε : f 1 = v 2 1 s 15 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 16. 16. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ X2 f 2 ζπληειεζηήο ίζνο κε : f 2 = 2 1 X 1 g C 3 2 5 65 X C v2 f 3 ζπληειεζηήο ίζνο κε : f 3 = f2 C f1 v C v Υ ν ιόγνο v/c ηνπ θόξηνπ πξνο ηελ θπθινθνξηαθή ηθαλόηεηα: Υ= g s C ε πεξίνδνο ηεο ζεκαηνδόηεζεο (δι.) G ν ρξόλνο ρξεζηκνπνηνύκελνπ πξάζηλνπ (δι.) S ε ξνή θνξεζκνύ (νρ./δι.) V ν θόξηνο ζηελ πξόζβαζε (νρ./δι.) γηα ηνλ νπνίν δεηνύκε ηελ θαζπζηέξεζεΚΙΝΗ΢Η ΦΟΡΣΟ΢ ν ΡΟΗ ΚΟΡΕ΢ΜΟΤ s ΧΡΗ΢ΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΟ΢ ΧΡΟΝΟ΢ ΠΡΑ΢ΙΝΟΤ g ΜΕΑ/ώρα οχ/δλ ΜΕΑ/ώρα οχ/δλ 1-2 1807.17 0.502 7350 2.042 15 sec 3-4 394.27 0.109 2625 0.729 9 sec Aπό ηνπο ππνινγηζκνύο πνπ έγηλαλ κε ηε βνήζεηα ησλ παξαπάλσ ηύπσλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο Excel πξνθύπηνπλ νη ζπλνιηθέο κέζεο θαζπζηεξήζεηο αλά όρεκα: d1 = 8.6’’ d2 = 18’’ 16 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 17. 17. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ 4.6 ΢ΣΑΘΜΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖ΢Ζ΢ ΚΟΜΒΟΤ Οη ζηάζκεο εμππεξέηεζεο πξνθύπηνπλ ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Κριτήρια ςτάθμησ εξυπηρζτηςησ για ςηματοδοτοφμενουσ κόμβουσ ΢ηάζκε Δμππεξέηεζεο Σππηθόο ιόγνο v/c ζηάζεο αλά όρεκα (δι.) Μέζε θαζπζηέξεζε A ≤ 5.0 ≤ 0.60 B 5.1 – 15.0 0.60 – 0.70 C 15.1 – 25.0 0.71 – 0.80 D 25.1 – 40.0 0.81 – 0.90 E 40.1 – 60.0 0.91 – 1.00 F >60 Μεηαβιεηό Οη ζπλνιηθέο θαζπζηεξήζεηο θαη ζηάζκεο εμππεξέηεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:ΚΙΝΗ΢Η ΚΑΘΤ΢ΣΕΡΗ΢Η d ΢ΣΑΘΜΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗ΢Η΢ Μέζε/ΜΔΑ Οιηθή 1 8.6 15542 B 2 18 7097 C 17 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 18. 18. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΆξα ε κέζε θαζπζηέξεζε ζπλνιηθά γηα όινλ ηνλ θόκβν είλαη: 22639/2201 = 10.28’’Οπόηε αλαθεξόκαζηε ζε ζηάζκε εμππεξέηεζεο Β. 18 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 19. 19. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΚΕΦΑΛΑΙΟ 5΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑΑπό ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζεκαηνδόηεζεο ηνπ θόκβνπ κε ηε κέζνδν Websterπξνέθπςε όηη ε ζηάζκε εμππεξέηεζεο ηνπ θόκβνπ είλαη ε Β. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηάζκεεμππεξέηεζεο εμαζθαιίδεη ζηαζεξή ξνή κε ηαρύηεηεο πνπ αξρίδνπλ λα πεξηνξίδνληαηθάπσο από ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο. Οη νδεγνί έρνπλ αθόκε ηε δπλαηόηεηα,κέζα ζε ινγηθά πεξηζώξηα, λα δηαιέμνπλ ηελ ηαρύηεηα ηνπο θαη ηε ισξίδαθπθινθνξίαο.΢ε θάπνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ιόγσ ηνπ απμεκέλνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ(ηδηαίηεξα θαηά ηηο ώξεο αηρκήο) νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ πεξηγξάθνληαηθαιύηεξα από ηε ζηάζκε εμππεξέηεζεο C.Μειεηώληαο ηνλ θόκβν πνπ νξίδνπλ νη νδνί (Β. Όιγαο - Πινύησλνο) θαηαθνινπζώληαο ηα δηαδνρηθά ζηάδηα ηεο κεζόδνπ Webster θαηαιήμακε ζεηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Παξόια απηά, ε ζύγθξηζε ηεο πθηζηάκελεοζεκαηνξξύζκηζεο κε ηελ ππνινγηδόκελε παξνπζηάδεη αξθεηέο δηαθνξέο, θάηη πνππηζαλόηαηα ζεκαίλεη όηη δε ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ππνινγηζκνύ Webster γηα ηεξύζκηζε ηνπ ελ ιόγσ θόκβνπ. Όζνλ αθνξά ηνπο ρξόλνπο ησλ θσηεηλώλζεκαηνδνηώλ ηνπ θόκβνπ κεηξήζεθαλ, θαη ε πεξίνδόο ηνπο βξέζεθε ίζε κε 90δεπηεξόιεπηα. ΢ύκθσλα κε ηε κέζνδν ηνπ Webster ε βέιηηζηε πεξίνδνο είλαη 36δεπηεξόιεπηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 25 δεπηεξόιεπηα είλαη ν ρξεζηκνπνηνύκελνορξόλνο ηεο πξάζηλεο έλδεημεο. ΢πγθξίλνληαο ηηο δύν πεξηόδνπο βιέπνπκε όηηππάξρεη κηα δηαθνξά 39 δεπηεξνιέπησλ. Απηό νθείιεηαη ζην εμήο γεγνλόο:Ζ Bαζηιίζζεο Όιγαο είλαη αξηεξία πνπ νδεγεί ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη πνιιέοδεπηεξεύνπζεο θύξηεο νδνί ελώλνληαη κε απηή. Έηζη ινηπόλ ε πεξίνδνο ησλ 90δεπηεξνιέπησλ δείρλεη όηη ν θόκβνο ηεο νκάδαο καο δε κειεηήζεθε σο κεκνλσκέλνοθόκβνο αιιά σο θνκκάηη ελόο ζπζηήκαηνο νδώλ. Ζ πεξίνδνο ησλ 90 δεπηεξνιέπησλείλαη θνηλή γηα όινπο ηνπο θόκβνπο εθείλεο ηεο πεξηνρήο ώζηε λα δηαηεξείηαη ρξνληθάν ζπληνληζκόο. Ζ νκάδα καο ήιεγμε ηηο ρξνλνκεηξήζεηο ησλ νκάδσλ πνπ είραλγεηηνληθνύο θόκβνπο. Οη πεξίνδνη ησλ θαλαξηώλ ηνπο ήηαλ επίζεο 90 δεπηεξόιεπηα.΢ίγνπξα, νη ρξνλνκεηξήζεηο δελ είλαη αθξηβείο δηόηη ππάξρεη θαη ην ζθάικα ηνπαλζξώπηλνπ παξάγνληα θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο κέηξεζεο.Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 2 παξαηεξήζεθε κεγάιε δηέιεπζε πνδειάησλζηε θίλεζε 1 θαη γη’ απηό ζα ήηαλ ζθόπηκε ε δεκηνπξγία πνδειαηνδξόκνπ επί ηεοΌιγαο. Δπίζεο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αληηθαηαζηαζνύλ νη θσηεηλνί ζεκαηνδόηεο κεεηδηθνύο νη νπνίνη αλαγξάθνπλ ηνλ ρξόλν αλακνλήο γηα ηελ θάζε έλδεημε. Δπηπιένλζα κπνξνύζαλ λα αληηθαηαζηαζνύλ θαη νη ζεκαηνδόηεο ησλ πεδώλ κε άιινποπξνγξακκαηηζκέλνπο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (πξνβιήκαηα όξαζεο).Παξαηεξήζεθαλ επηπιένλ θαηαζθεπαζηηθά πξνβιήκαηα ζηα πεδνδξόκηα θαη θξίλεηαηαπαξαίηεηε ε δηόξζσζή ηνπο ώζηε λα δηεπθνιύλνληαη νη πεδνί. 19 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 20. 20. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΟΡΣΟΙ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.1ΚΗΝΖ΢Ζ 19:00 - 10:00 1484,169:15 - 10:15 1537,289:30 - 10:30 1559,99:45 - 10:45 1545,6110:00 - 11:00 1574,11 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.2ΚΗΝΖ΢Ζ 213:00 - 14:00 1779,1513:15 - 14:15 1772,3713:30 - 14:30 1812,0713:45 - 14:45 1822,514:00 - 15:00 1772,31 20 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 21. 21. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ9:00 - 10:00 12,66 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.39:15 - 10:15 17,329:30 - 10:30 16,669:45 - 10:45 16,6610:00 - 11:00 20,66 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.413:00 - 14:00 27,9913:15 - 14:15 28,6613:30 - 14:30 25,6613:45 - 14:45 24,9914:00 - 15:00 16,33 21 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 22. 22. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.5ΚΗΝΖ΢Ζ 39:00 - 10:00 99,49:15 - 10:15 118,759:30 - 10:30 131,729:45 - 10:45 148,6310:00 - 11:00 150,3 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.613:00 - 14:00 166,2713:15 - 14:15 185,3513:30 - 14:30 190,113:45 - 14:45 206,5114:00 - 15:00 210,17 22 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 23. 23. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.7ΚΗΝΖ΢Ζ 49:00 - 10:00 179,729:15 - 10:15 184,229:30 - 10:30 183,719:45 - 10:45 200,7110:00 - 11:00 198,11 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.813:00 - 14:00 190,8113:15 - 14:15 194,6913:30 - 14:30 192,9913:45 - 14:45 212,2514:00 - 15:00 184,1 23 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 24. 24. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ EIKONA 2.6.1 24 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 25. 25. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ EIKONA 2.6.2 EIKONA 2.6.3 25 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 26. 26. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ EIKONA 2.6.4 26 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 27. 27. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ EIKONA 2.6.5 EIKONA 2.6.6 27 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 28. 28. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ EIKONA 2.6.7 EIKONA 2.6.8 28 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 29. 29. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤΔηθόλα 1.1 : Ο θόκβνο 29 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
 30. 30. ΠΡΟ΢ΠΔΛΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΟΓΟΤ – ΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ Δηθόλα 1.2 : ΢θαξίθεκα θόκβνπ 30 ΒΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

×