макро бие даалт

3,026 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,026
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

макро бие даалт

  1. 1. Макроэкономиксийн бие даалтын удирдамжЗорилго: Оюутанд эдийн засаг бизнесийн чиглэлийн өгөгдөл, мэдээлэл цуглуулж, тэдгээрийгболовсруулан нэгтгэн дүгнэх болон тодорхой сэдвийн хүрээнд эрдэм шинжилгээ, судалгааныажил хийх дадал, арга барил эзэмшүүлэх, өөрийн үзэл баримтлалыг илэрхийлэхэд суралцуулахзорилготой. Цаашид уг сэдвийн дагуу судалгаагаа өргөжүүлэх үндэс суурийг тавих юм.Илтгэлийн бүтэц: Дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэх ба хуудасны тоо 15-аас доошгүй байна. 1. Нүүр хэсэг: Ангийн ажлын нүүрэнд сургууль, тэнхим, сэдвийн нэр, удирдагч багшийн нэр, өөрийн нэр, анги, хаана хэвлэгдсэн, хэзээ хэвлэгдсэн зэргийг бүрэн тусгасан байна. 2. Төлөвлөгөө: Бүтцийн дагуу гарчиг байна. Хэсэг болон дэд хэсгүүдийн нэрс ажилд орсон дарааллаар эхлэх хуудасны дугаартайгаа бичигдсэн байна. 3. Оршил буюу удиртгал хэсэг: Энэ сэдвийг сонгосон шалтгаан, сэдвийн ач холбогдол, товч агуулгыг багтаасан байна. 4. Онолын хэсэг: Онолын хэсэг нь өгөгдсөн оноосон нэртэй байх ба нийт ажлын хэмжээний 30%-аас хэтрэхгүй байхаар сэдвийн онолын үндэслэлийг гаргаж бичнэ. 5. Судалгааны хэсэг: Өгөгдсөн сэдвийн дагуу цуглуулсан мэдээллийн боловсруулалт, үр дүнгийн шинжилгээ зэргийг нэгтгэн гарсан үр дүн, чиг хандлагыг текст, график, хүснэгтэн мэдээллийн аргуудаар тайлагнасан байна. 6. Дүгнэлт: Судалгааны үр дүнг дүгнэн өөрийн санал, зөвлөмжийг дэвшүүлсэн байна. 7. Ном зүй: Бие даалтын ажлыг гүйцэтгэхэд ашигласан бүх материалуудыг оруулна (ном, өгүүллэг, статистик мэдээллүүд, электрон эх үүсвэр гэх мэт). 6-с доошгүй материал ашигласан байх. Үүнээс 3-с олонгүй нь сурах бичиг байж болно. Ашигласан материалын жагсаалтыг зохиогчийн нэр, он, материалын гарчиг, эх үүсвэр гэсэн дараалалтай байна. Түүнчлэн, судалгаанд ашигласан тоон материал, мэдээллийн эх үүсвэрийг заавал дурьдана. Жишээлбэл, 8. Алтанцэцэг. Б, ба Сувд. Б. 2000. Экономикс. Жиком пресс хэвлэлийн газар, Улаанбаатар. 9. Монгол Банк. 2004. Судалгааны ажил. Адмон хэвлэлийн газар, Улаанбаатар. 10. Үндэсний Статистикийн Газар. 2005. Монгол улсын статистикийн эмхтгэл. Статистикийн газар, Улаанбаатар. 11. Монгол улсын эдийн засгийн тойм. 2005-12 сар. Зууны Мэдээ №256, 3-р нүүр, Улаанбаатар.8. Хавсралт: Судалгаанд ашигласан өгөгдөл мэдээллийн багц, шинжилгээнд ашиглагдсан хүснэгтэн мэдээлэл, эконометрик болон математик программчлалын боловсруулаагүй үр дүн зэргийг оруулж болно.
  2. 2. Тавигдах шаардлага: a. Бүлэг хэсгүүдийн хоорондын уялдаа холбоог хангасан байх b. Ишлэл, зүүлтийг оновчтой зөв хэрэглэнэ. Бусдын бүтээлээс авч ашигласан санаа, тодорхойлолтуудын эх үүсвэрийг заавал тодотгоно. Бусдын бүтээлийн үр дүн, санааг нэгтгэн тайлбарлаж байгаа бол зохиогчийн нэр болон оныг бичнэ. Тухайлбал, • Нэг зохиогчтой бол, - Энэхүү таамаглалыг шалгах хоёр арга замыг санал болгосон байна (Johns, 1990). Эсвэл Johns (1990) . • Нэг зохиогч хэд хэдэн ажилдаа дурьдсан бол, - Энэ таамаглалыг хэд хэдэн удаа шалгасан байна (Johns, 1978, 1980, 1990). • Хэд хэдэн ажилд ижил санааг дурьдсан бол, - Энэ ололтыг дахин шалгах оролдлогууд бүтэлгүйтсэн байна (Johns, 1978, 1980; Jones, 1976; Smith, 1981; Thomas, 1980). • Нэг бүтээл хэд хэдэн зохиогчтой бол, - Энэхүү таамаглалыг шалгах хоёр арга замыг санал болгосон байна (Johns and Thomas, 1991). - Johns and Thomas (1990) энэхүү таамаглалыг шалгах хоёр арга замыг санал болгосон. • Хоёрдогч эх үүсвэрээс байгаа бол, - Johns (1980, Stevens, 1988 - д дурьдсанаар) энэ таамаглалыг шалгасан байна.Ишлэл (бусдын бүтээлээс бүтэн өгүүлбэрээр авч байгаа тохиолдолд, энэ нь 40 үгээс хэтрэхгүйбайна) хийж байгаа тохиолдолд тухайн өгүүлбэрийг хашилтанд хийнэ. Эх үүсвэрт зохиогчийннэр, оныг дурьдахаас гадна хуудасны дугаарыг заавал тэмдэглэнэ. Тухайлбал, • "Энэхүү таамаглалыг шалгах хэд хэдэн тохиолдлууд байгаа хэдий ч тэдгээр нь тохиромжгүй байсан байна" (Johns, 1981, p. 32) c. Бичлэгийн шаардлагад нийцүүлэн хэвлэсэн байх (Times New Roman фонтоор 12 хэмжээтэйгээр, мөр хоорондын зай-1^^ цаасны хэмжээ^4 байхаар бичиж, хуудсуудыг дугаарласан байна) d. Бичсэн зүйлийг хоёр талаас нь зэрэгцүүлсэн байх ба хэсэг дэд бүлгүүдийн font style-г ялгаж өгсөн байна.
  3. 3. Оюутан тус бүр доор дурьдсан сэдвүүдээс аль нэгийг сонгон авч бие даалтыг хийжгүйцэтгэнэ.Бие даалтын сэдвүүд: 1. Макро эдийн засгийн онолын үүсэл, хөгжил 2. Сонгодог үеийн эдийн засгийн төлөөлөгчид , тэдгээрийн үзэл баримтлал 3. Макро микро эдийн засгийн тухай тэдгээрийн ялгаа 4. Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс 5. Ажилгүйдэл, түүний эдийн засаг дахь нөлөөлөл. 6. Хөдөлмөрийн зах зээл 7. Монгол улсын ҮНБ болон ДНБ 8. Инфляци, инфляцийн шалтгаан хэлбэрүүд 9. Инфляцийн зардал, үр дагавар 10. Татвар, татварын тогтолцоо 11. Монгол улсын гадаад худалдааны өнөөгийн ба хэтийн төлөв байдал 12. Ажилгүйдлийн хэлбэрүүд 13. Нийт эрэлт, эрэлтийн хүчин зүйлс 14. Нийт нийлүүлэлт, нийлүүлэлтийн хүчин зүйлс 15. Эдийн засгийн тэнцвэр 16. Ажилгүйдэл, инфляцийн хоорондын хамаара 17. Эдийн засгийн мөчлөг /Монгол улсын хувьд/ 18. Кейнсийн онол, үзэл баритлал 19. Эдийн засгийн хөрөнгө оруулалт 20. Хэрэглээ ба хадгаламж 21. Кейнсийн загалмай 22. Зардлын үржүүлэгч 23. Мөнгө, мөнгөний үүргүүд 24. Олон улсын худалдаа, худалдаа хийх шаардлага, онцлог 25. Даяаршлын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө 26. Улсын төсөв, түүний бүрэлдэхүүн 27. Эдийн засгийн мөчлөг хэлбэлзлийн шалтгаан 28. Банкны тогтолцоо 29. Хэрэглээний үнийн индекс, түүний тооцоолол 30. Вальютын ханш, ханшны тогтолцоо Бизнес Эдийн Засгийн Тэнхим. 2012 он.

×