Dotood hyanalt

2,040 views
1,748 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,040
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
281
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dotood hyanalt

 1. 1. Äîòîîä õÿíàëòûí á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëò: Äîòîîä õÿíàëò áàéãóóëëàãûí ãýäýã íü àæ õºðºíãèéã àõóé íýãæ ¿ðýãä¿¿ëæ øàìøèãäóóëàõ, á¿ðòãýëä áóðóó òàøàà òóñãàõ çýðãýýñ ñýðãèéëýõ, õÿíàõ çîðèëãîîð óäèðäëàãûí ç¿ãýýñ áàéíà. õýðýãæ¿¿ëäýã õÿíàëòûí òîãòîëöîîòîé
 2. 2. Äîòîîä õÿíàëòûã çîõèîí áàéãóóëëàõûí çîðèëãî íü:  Áèçíåñýý ýìõ öýãöòýé ¿ð àøèãòàé õºòëºõ  Õºðºíãèéí íàéäâàðòàé áàéäëûã õàíãàõ  Õóóëü áóñ ¿éëäýë, àëäààíààñ ñýðãèéëýõ  Á¿ðòãýë õºòëºëòèéí èæ á¿ðýí ¿íýí çºâ áàéäëûã õàíãàõ  Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíã õóãàöààíä íü áýëòãýõ çýðýã
 3. 3. Äîòîîä õÿíàëò íü äàðààõ á¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿äòýé  Äîòîîä õÿíàëòûí îð÷èí  ÍÁÁ-èéí òîãòîëöîî  Äîòîîä õÿíàëòûí ãîðèì
 4. 4. Õÿíàëòûí îð÷èí ãýäýã íü êîìïàíèéí ¿éë àæèëëàãàà äîòîîä õÿíàëòûí òàëààð óäèðäëàãûí ç¿ãýýñ áàðèìòàлæ áóé ìýäëýã ÷àäâàð áàéð ñóóðü þì. Áàйãóóëëàãûí áîëîâñîí õ¿÷íèé, óäèðäëàãûí ¿çýë áîäîë, ìýäëýã ÷àäâàð, ¿éë àæèëëàãàà íü äîòîîä õÿíàëòûí îð÷èíã á¿ðä¿¿ëäýã.
 5. 5. Äîòîîä õÿíàëòûí îð÷èíä дараах õ¿÷èí ç¿éëñ íºëººëäºã. ¯¿íä:  Óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàë, àæëûí àðãà áàðèë  Áàéãóóëëàãûí á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëò  Çàõèðëûí áîëîí õÿíàëòûí çºâëºëèéí ¿éë àæèëëàãàà  Àæèëëàãñàäûí ýðõ ¿¿ðãèéã õóâààðèëàõ  Äîòîîä àóäèòîðûí ýðõ ¿¿ðýã  Óäèðäëàãûí õÿíàëòûí àðãóóä  Áîëîâñîí õ¿÷èíòýé àæèëëàõ àæëûí àðãà áàðèë  Ãàäààä íºëººëºë
 6. 6. Óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàë, àæëûí àðãà áàðèë ¯¿íä: áèçíåñèéí ýðñäýë õ¿ëýýõ, ñàíõ¿¿ãèéí ìýäýýëëèéã òàéëàãíàõ ¸ñ ç¿éг ìºðäºõ, ñàíõ¿¿ãèéí áîëîí ¿éë àæèëëàãààíû çîðèëòûã áèåë¿¿ëýõ õàíäëàãà, багийн ãýõ ìýò гишүүдийн àñóóäàëä тоо, õàíäàæ тэдний áóé үзэл баримтлалаар èëýðõèéëýãäýíý. Óäèðäëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ÍÁÁ-èéí òîãòîëöîî õÿíàëòûí ãîðèìûã ¿ð àøèãòàé àøèãëàæ ÷àäàõ ñàíõ¿¿ãèéí ìýäýýëëèéã ñàíààòàéãààð áóðóó ãàðãàõûã óäèðäëàãûí ç¿ãýýñ îðîëäîõ áàéäàë çýðýã íºëººëäºã.
 7. 7. Áàéãóóëëàãûí á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëò: Энэ нь тºëºâëºæ, õÿíàëò òàâüæ øèéäâýðèéã õýðýãæ¿¿ëæ, áîëîõóéö òàéëàãíàæ, áàéõ áàéãóóëëàãûí ¸ñòîé õýìæýý òºðºëººñ õàìààðäàã. ¿íýëæ áºãººä ¿éë ä¿ãíýæ òóõàéí àæèëëàãààíû
 8. 8. Çàõèðëûí áîëîí õÿíàëòûí çºâëºëèéí ¿éë àæèëëàãàà : Çàõèðëûí áîëîí õÿíàëòûí çºâëºë ñàéí àæèëëàæ áîäëîãî ãîðèì æóðàìûí áèåëýëòèéã õÿíàæ ÷àäàæ áàéâàë íººö áîëîëöîîãîî áóðóó õóâèàðëàõ, õóóëü áóñ ¿éë àæèëëàãàà ãàðãàõ , õºðºí㺺 ýðñäýëä îðóóëàõ, ñàíõ¿¿ãèéí ìýäýýëëèéã áóðóó ãàðãàõ çýðýã ÿâäàë áàãà áàéäàã ó÷èð õÿíàëòûí îð÷èíû õóâüä ìàø ÷óõàë õ¿÷èí ç¿éë áîëäîã.
 9. 9. Àæèëëàãñàäûí ýðõ ¿¿ðãèéã õóâààðèëàõ : Áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààã çîõèõ ¸ñîîð ÿâóóëàõ íºõöºë õàíãàãäñàí áàéõûí òóëä áàéãóóëëàãûí àæèëòàí á¿ð ººðèéí òîäîðõîé ýðõ ¿¿ðýãòýé áàéíà. Ýíý íü òýäíèé àæëûí ÿâöûã áàéíãà õÿíàõ ìºí ¿íýëãýý ºãºõ ãîë õ¿÷èí ç¿éë áîëäîã. Äîòîîä àóäèòîðûí ýðõ ¿¿ðýã : Ýíý íü äîòîîäûí ¿éë àæèëëàãààã õÿíàí øàëãàõ äîòîîä õÿíàëòûã ñàéí áàéëãàõûí ¿íäñýí íºõöºë áîëäîã.
 10. 10. Óäèðäëàãûí õÿíàëòûí àðãóóä : Ýíý íü äîòîîä àóäèòîðûí ýðõ ¿¿ðãèéã òîäîðõîé áîëãîõ ìºí õÿíàëòûí á¿òöèéí áóñàä áîäëîãî ãîðèìûí ¿ð àøèãòàé áàéäëûã ä¿ãíýí ò¿¿íèéã òàéëãàíàõàä ÷èãëýñýí áàéäàã. ̺í ñàíõ¿¿ãèéí áîëîí ¿éë àæèëëàãààíû áîäèò ¿ð ä¿íã óðüä÷èëàí òîîöîæ èæèë òºñòýé áàéãóóëëàãóóäòàé õàðüöóóëàí òàâüäàã. ä¿í øèíæèëãýý õèéõ çàìààð õÿíàëò
 11. 11. Áîëîâñîí õ¿÷èíòýé àæèëëàõ àæëûí àðãà áàðèë: Òóõàí áàéãóóëëàãà àæèëëàãñàäàà ºíäºð ìýäëýã òóðøëàãàòàé áîëãîõ ¿¿äíýýñ áîëîâñîí õ¿÷íийã ñóäàлæ àæèëä àâàõ ñóðãàõ óäèðäëàãààð õàíãàõ òýäíèé àæëûã õýðõýí ä¿ãíýõ òàëààð òîäîðõîé áîäëîãî ãîðèì áàðèìòëàõ øààðäëàãàòàé áàéäàã áºãººä àóäèòîð ýíý áîäëîãî ãîðèì íü õàíãàëòòàé ãýæ ¿çâýë ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãûí ñàíõ¿¿ãèéí àæèëòíóóäûã çîõèõ ìýäëýã ÷àäâàðòàé ãýæ ¿çýæ áîëíî.
 12. 12. Ãàäààä íºëººëºë : ¯éë÷ë¿¿ëýã÷ áàéãóóëëàãûí õàðèëöàã÷ èòãýýä óäèðäëàãûí õÿíàëòòàé õîëáîîã¿é ÷ áàéãóóëлàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ÿìàð íýãýí õýìæýýãýýð íºëººëäºã. Ýíýõ¿¿ ¿éë àæèëëàãààã õÿíàõ òóñãàé áîäëîãî, ãîðèì áîëîâñðóóëàõ øèéäâýð ãàðãàæ áîëíî. Äýýðõè õÿíàëòûí îð÷èíä íºëººëөõ õ¿÷èí ç¿éëèéã òîîöñîíîîð á¿ðòãýëèéí ñèñòåì áîëîí õÿíàëòûí ãîðèìûã ¿ð àøèãòàé áàéëãàõ, óäèðäëàãûí ç¿ãýýñ ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíã ñàíààòàéãààð áóðóó ãàðãàõ áîëîìæèéã õèð áóóðóóëæ áóé òàëààð àóäèòîð ýöñèéí ä¿ãíýëò ãàðãàõ áîëîìæòîé áîëíî.
 13. 13. 2. Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí òîãòîëöîî: ÍÁÁ-èéí òîãòîëöîî ãýäýã íü òóõàéí áàéãóóëëàãàä áàðèìòалæ áóé á¿ðòãýëèéí òîãòîëöîî þì. Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë íü ìýäýýëëèéí, õÿíàëòûí ãýñýí 2 ¿¿ðãèéã ã¿éöýòãýäýã.
 14. 14. Àæ àõóé íýãæ áàéãóóëëàãàä ã¿éöýòãýæ áóé ÍÁÁ-èéí òîãòîëöîî íü äàðààõ øààðäëàãûã õàíãàñàí áàéõ ¸ñòîé.  Õóóëü ç¿éí äàãóó áàéõ  Áàòàëæ çºâøººðñºí áàéõ  Èæ á¿ðýí áàéõ  Àíãèëàõ ä¿ãíýõ áîëîëöîîòîé áàéõ  Òîäîðõîé õóãàöààòàé áàéõ  Òàéëàí áýëòãýäýã áàéõ çýðýã áîëíî.
 15. 15. ÍÁÁ-èéí òîãòîëöîî íü àæ àõóé íýãæ áàãéóóëëàãûí àæèë ã¿éëãýýã òîäðóóëàõ, àíãèëàõ, ä¿í øèíæèëãýý õèéõ áîëîí á¿ðòãýõýä ÷èãëýãäñýí ãîðèì áîëîí ýäãýýðèéí ¿ð ä¿íä áîëîâñðóóëæ ãàðãàñàí áàðèìò ìýäýýëýëýýñ á¿ðäýíý.
 16. 16. Нягтлан бодох бүртгэлийн тогтолцоонд холбоотой дотоод хяналт дор дурдсан зорилтыг хангахад чиглэгдэнэ: Ажил гүйлгээг удирдлагын ерөнхий буюу тусгай зөвшөөрлийн дагуу хийж байх. Санхүүгийн тайлагналын тогтсон баримтлалын дагуу санхүүгийн тайланг бэлтгэх боломж бүрдүүлэх үүднээс бүх ажил гүйлгээ, бусад үйл явдлыг зөв дүнгээр, зохих дансанд, зохих тайлант хугацаанд нь шуурхай бүртгэж байх.
 17. 17. Зөвхөн удирдлагын зөвшөөрлөөр хөрөнгө ба бүртгэлд нэвтэрч байх. Бүртгэлд тусгагдсан хөрөнгийг бодитой байгаа хөрөнгөтэй тодорхой цаг хугацаанд харьцуулж, аливаа зөрүү гарвал зохих арга хэмжээ авч байх.
 18. 18. Õÿíàëòûí ãîðèì ãýäýã íü ìýäýýëëèéã áîëîâñðóóëàõ, õîëáîãäîõ ìýäýýëëèéã õàäãàëàõ, õºðºíãèéã õàìãààëàõ çýðýã çîðèëãûã õýðýãæ¿¿ëýõ ¿¿äíýýñ äîòîîä õÿíàëòûã çîõèîí áàéãóóëàõ áîäëîãî ãîðèì þì. Õÿíàëòûí îð÷èí ÍÁÁ-èéí òîãòîëöîî íü áàéãóóëëàãын á¿õ àæèë ã¿éëãýýòýé õîëáîîòîé áàéäàã áîë õÿíàëòûí ãîðèìûã èõ ä¿íòýé áîëîí ýðñäýë èõòýé àæèë ã¿éëãýýíä çîðèóëæ áîëîâñðóóëäàã.
 19. 19. Õÿíàëòûí ãîðèìûã äàðààõ õýñã¿¿äýä õóâààäàã.  Àæèë ã¿éëãýý áà ¿éë àæèëëàãààã çîõèõ ¸ñîîð çºâøººðñºí áàéõ  ¯éë ÿâäàëûí á¿ðòãýëèéã çîõèõ ¸ñîîð õèéæ ã¿éöýòãýõийí òóëä ò¿¿íä òîõèðñîí áàðèìò, ìàÿãò áîëîí á¿ðòãýëèéí õýâ çàãâàðûã áîëîâñðóóëæ õýðýãëýõ. Æíü: óðüä÷èëàí äóãààðëàñàí òàëîí õóóäàñ
 20. 20.  Àæèë ¿¿ðãèéí õóâààðûã çààãëàæ ñàëãàæ ºãºõ Æíü: ìºíãºí õºðºí㺠áóñàä õºðºíãèéí  Б¿ðòãýëèéã õàðèóöñàí íÿãòëàí, òýýâýð áåíçèí ò¿ëøèéã õàðèóöñàí íÿãòëàí ãýõ ìýò  Á¿ðòãýëèéí ¿íý öýíийã õÿíàæ øàëãàõ, õºðºíãèéã á¿ðòãýëòýé íü òóëãàõ, øàëãàõ, êîìïüþòåðýýð ã¿йöýòãýæ áóé õÿíàëòûí ãîðèì, äàíñíû ¿ëäýãäëèéã íýãòãýæ ãàðãàñàí òàéëàíã óäèðäëàãûí ç¿ãýýñ ¿çýæ òàíèëöàõ ( æíü: ÷åê ) ãýõ ìýò ¿éë àæèëëààãààã õÿíàæ øàëãàõ
 21. 21. Хяналтын тусгай горимууд дараах зүйлийг агуулна: (АОУС 400)  Тулган тохируулгыг тайлагнах, шалгах, батлах.  Бүртгэлийн арифметик алдаагүй байдлыг шалгах.  Компьютерийн мэдээллийн тогтолцооны хэрэглээ, орчныг хянах, жишээлбэл, дараахь зүйлд хяналт тогтоох замаар:  компьютерийн программын өөрчлөлт.  мэдээний файлд нэвтрэх эрх.
 22. 22.  Хяналтын данс, шалгах баланс хөтлөх ба давтан шалгах.  Баримт бичгийг батлах ба хянах.  Дотоод мэдээг мэдээллийн хөндлөнгийн эх сурвалжтай харьцуулах.  Бэлэн мөнгө, үнэт цаас, бараа материалын тооллогын үр дүнг данс бүртгэлтэй харьцуулах.  Хөрөнгө ба бүртгэлд шууд биечлэн нэвтрэхийг хязгаарлах.  Санхүүгийн үр дүнг төсөвлөсөн дүн хэмжээтэй харьцуулах ба шинжлэх.

×