Ερωτοκριτος

3,523 views
3,241 views

Published on

Ενα φύλλο εργασίας για τον Ερωτόκριτο

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
216
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ερωτοκριτος

  1. 1. ΒΙΣ΢ΕΝΣΖΟ΢ ΚΟΡΝΑΡΟ΢ Ο ΕΡΩΣΟΚΡΙΣΟ΢ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΟΜΑΔΑ΢ ……….. 1. ΕΡΩΣΗ΢Η Α΢ΣΡΟΤ΢το παρακάτω ςχεδιάγραμμα ςυμπλιρωςε χαρακτθριςμοφσ των δφο θρϊων , όπωσ τουσπαρουςιάηει ςτο προοίμιο (ςτιχ. 57-66 και 79-84) ο ποιθτισ: ΑΡΕΣΟΤ΢Α ΕΡΩΣΟΚΡΙΣΟ΢
  2. 2. 2. Να παρουςιάςετε τα επιχειριματα του Πεηόςτρατου προσ το βαςιλιά προκειμζνου να τον πείςει για τθν ζνωςθ των δφο νζων: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Ποφ δίνει ςθμαςία ο κάκε πατζρασ και πϊσ αντιλαμβάνεται τθν ευτυχία του παιδιοφ του ; Σι δείχνει αυτό για τθν κοςμοκεωρία και το χαρακτιρα του κακενόσ; ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Από τουσ παρακάτω χαρακτθριςμοφσ ποιοι ταιριάηουν ςτον Πεηόςτρατο και ποιοι ςτον Ηράκλθ; α. ΢τοργικόσ πατζρασΠΕΖΟ΢ΣΡΑΣΟ΢ β.Μιλά με ςφνεςθ και λογικά επιχειριματα γ.Δίνει ςθμαςία μόνο ςτθν καταγωγι και τθν εξουςία δ.΢κλθρόσ κι εγωιςτισΗΡΑΚΛΗ΢ ε.Αδιαφορεί για τα ςυναιςκιματα του παιδιοφ του ςτ.Για χάρθ του παιδιοφ του ξεπερνά τουσ φόβουσ του και κινδυνεφει για να το βοθκιςει.
  3. 3. 5. Από τα αποςπάςματα που διαβάςατε αλλά και από τισ παρακάτω ιςτοςελίδεσ να παρουςιάςετε τισ απόψεισ ςασ για τθ γλϊςςα και το ςτίχο του Ερωτόκριτου. Πρόκειται για μια λαϊκι ι μια λόγια γλϊςςα; Ερωτόκριτοσ, Βικιπαίδεια Ερωτόκριτοσ , Σραπεηα φιλολογικϊν κεμάτων (http://dimichri65.blogspot.gr/2011/10/blog-post_1825.html )………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6. Ακοφςτε από το youtube διάφορεσ εκτελζςεισ του Ερωτόκριτου και επιλζξτε αυτι που ςασ άρεςε καλφτερα. Εξθγείςτε τθν επιλογι ςασ ςτθν τάξθ. ΤΕΛΟΣ

×