Vinnijs Pūks- pazudis internetā

1,210 views
778 views

Published on

Pasaules slavenākajam lācītim Pūkam draugi uzdāvināja datoru ar internetu, taču aizmirsa pastāstīt par noteikumiem, kas jāievēro, lai pasargātu sevi un justos droši!
Tāpēc zinātkārajam Vinnijam Pūkam gadījās pazust lielajā Interneta mežā. Par laimi viss beidzās labi, jo Pūce pastāstīja galvenos droša interneta lietošanas noteikumus!

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vinnijs Pūks- pazudis internetā

 1. 1. S veiki, draugi!Pas tās tīš u jums s tās tu,kā man gad ī jās -pazus tInternetā!Lai jums tānegad ī tos ...
 2. 2. Šis ir m an d atoriņš!M an to u zd āvin āj d rau gi ad zim šanas d ie n ā!Taču viņi aizm irs a m anp as tās tt galve nos īnote iku m u s , kas j ie vēro ād arb oj s ar d atoru u n otiecie m oj s Inte rne tā! otie
 3. 3. Tas bija ļ otiaizraujo š i, tik daudzpodziņ u ko s paid ī t,tik daudz krās ainubilžu un tik daudznezināmo vietu koatklāt! Un tā esarvien dziļāk undziļāk peldēju iekšāInternetā....
 4. 4. Man šķ ita, ka es munonācis meduspas aulē.... E s bijulaimī gs ! Tur vis s bijaies pējams ...
 5. 5. Internets bija daudz, daudz lielāks pars imtjū d žu mežu, kur dz ī voju ar s aviem
 6. 6. M an šķita, ka m an tu r ir tik d au d z d rau gu , e sraks tj vēs tu le s u n d rau d z ēj ... K au t arī īu osp atie s īb ā ne p azinu ne vie nu no tie m !
 7. 7. Pienāca vakars un bijajāpo š as gulēt...B et Internetā tač u bijadaudz jautrāk nekāgultā- s pēlēt s pēles ,s paid ī t jaunaspodziņ as un klikšķ inātuz kā vien vēlos ....tā pienāca nākamādiena un aiznākamā...
 8. 8. U n e s ne re d z ēj , ka m ani īs tie d rau gi m e žā us ku m s t p ēc m anis ! E s to ne re d z ēj j s ēd ēj u o us avā m ājņā u n b ij ie grim is inte rne tā p ārāk ilgi... i u
 9. 9. K āds nes aprotams s pēks mani vilka...Un lika atkal un atkal doties pie manadatoriņ a- pas paid ī t podziņ as !
 10. 10. Internetā man šķ ita, ka varu nokļū t jebkur, kavaru darī t ko gribu, ka varu klikšķ ināt uzjebkā, jo man nebija bailes !
 11. 11. B et pēkšņ i man trāp ī ja tāds kā zibens s pēriens -es apjautu, ka es mu kļ uvis pavis am viensbezgalī g ā interneta mežā!
 12. 12. E s biju glu ži viens ,apmald ī jies unnobijies ...J o biju pazudis -Internetā!
 13. 13. Man pretī nāca vien s veš i, nepaz ī s tamirad ī jumi...
 14. 14. Šķita, ka e s m u ie s p rūd is u n ne k ād i ne varu tiktārā... āBe t s ku m j kais b ij tas , ka m an b laku s ne b ij a ad rau gu , kas m an varētu p ald z ēt! ī
 15. 15. Tač u tas vēl nebija ļ aunākais ...Šķ iet, ka mani bija ielenku š as bites !
 16. 16. K as gan tās b ij p ar b itēm ??? aK āp ēc e s ne tie ku ārā no šī lie lā Inte rne ta m e ža?K āp ēc m an še it nav ne vie na īs ta d rau ga?K am lai e s lūd zu p ald z īb u ? ī
 17. 17. K au t še it b ūtu m ani īs tie d rau gi, viņi note iktip ras tu m an p ald z ēt.... ī
 18. 18. K ādu brī di šķ ita, kaman uzglū n kādiļ aundari, kādi, kurivar s lēpties aizmas kām unp ārvērs ties par kovien vēlas !J o nu jau es zināju,ka Internetā vis s iries pējams , arībailī gas , nedroš as uns liktas lietas ...
 19. 19. E s aizvēru acis u n ļoti, ļoti vēlēj atkal b ūt kop ā osar m anie m vis īs tākaj m d rau gie m , s avās m āj s ! ie ā
 20. 20. U n m ana vēlēšan ās p ie p ild īj s ! K ad atvēru acis āe s atrad os p ie s avas m āj d u rvīm ! P ie tām b ij as aats tāta z īm īte no d rau gie m - “P ū k, m ēsilg ojamies pēc tevis ! Kur tu es i pazudis ? Tavidraug i.”
 21. 21. C ik ātri vienvarējus teidzos piedraugiem, laipas tās tī tuparpiedz ī voto!
 22. 22. U n tad e s lūd zu m e ža gu d rākaj ie m ītnie ce i aiP ūce i p ad om u s , p ar to k ā d ro ši var d z īvotie slie laj Inte rne ta m e žā, lai atkal ne p azu s tu ! ā
 23. 23. Internetā visu paveikt vari, ja vien to ar saprašanu dari!Vari sērfot, vari pļāpāt, vari saņemt jaunas ziņas!Vari mūziku vai arī visvisādas spēles spēlēt!Vari vienā mirklī visiem draugiem labu vēlēt!Tikai taisi īstos klikšķus, tikai piespiedīstās pogas!Visa pasaule kā globuss ieripos tad tavās rokās!Vari iepazīt tu ātri svešu zemju zvērus, augus!Internetā visu paveikt vari, ja vien to ar saprašanu dari!
 24. 24. 1. Pie datora dienā pavadi ne vairāk kā 45minū tes !2. Datoru novieto dz ī vojamajā is tab ā, lai kādsno vec ākiem var b ū t blakus !3. A tver tikai paz ī s tamas lapas , kuras es iaps katī jis kop ā ar vec ākiem!4. Parū pējies , lai tavā datorā ir vī rus u ķ ērāji!5. Draudzējies internetā tikai ar ī s tiemdraugiem, kurus tu paz ī s ti!6. Nevienam internetā neatklājiet pers onī goinformāciju un paroles !
 25. 25. S adraudzēties ar datoru unInternetu tev palī dzēs bitī te!
 26. 26. Ie p az īs tie s ar Čatiņ u , ku ršte v m āca-“Inte rne tā vis up ave ikt vari, j vie n ato ar s ap rašanud ari”F ilm iņu m e klēwww.pas akas .net
 27. 27. Vis u, kas jāzina par dro šī bu internetā vari atras t mājas lap ā dros s internets .lvPadomi un noderī gas lietas gan bērniem, gan vec ākiem un s kolotājiem!
 28. 28. Internetā visu paveiktvari, ja vien to arsaprašanu dari!

×