Baiguullaga.systemt unel.

1,659
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,659
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Baiguullaga.systemt unel.

 1. 1. 1 Áàéãóóëëàãûí үйлажиллагааны ñèñòåì÷èëñýí ¿íýëãýý
 2. 2. 2 Байгууллагын үйл ажиллагааны ñèñòåìчèëñýí ¿íýëãýý ¯íäñýí îéëãîëò Áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ñèñòåìчèëñýí ¿íýëãýý õèéõ арга зүй (төлөвлөх, бэлтгэх, хийх)
 3. 3. ¯íäñýí îéëãîëò 3 Evaluation /¿íýëãýý/- áàéãóóëëàãын ¿éë àæèëëàãààны үр дүнг ñèñòåìòýé, èë òîä áàéäëààð ñóäëàæ, д¿í шинжилãýý õèéхийã õýëíý. ¯íýëãýýíèé îáúåêò íü äàðààõü ç¿éë¿¿ä áàéæ áîëíî:  Íèéãýì, óëñ òºð, ýäèéí çàñãèéí ñàëáàðóóä  Òºðºë á¿ðèéí õºòºëáºð  Òºñºë  Áàéãóóëëàãà  Òîäîðõîé àðãà õýìæýý, ¿éë àæèëëàãàà ¯íýëãýýíèé ¿ð ä¿í, ä¿ãíýëò áîëîí çºâëºìæ¿¿ä íü îéëãîìæòîé áºãººä чàíàð áà òîîí ¿ç¿¿ëýëòèéã àãóóëñàí ìýäýýëýë äýýð òóëãóóðëàñàí áàéõ ¸ñòîé.
 4. 4. ¯íäñýí îéëãîëò 4 Àëèâàà íýã àðãà õýìæýýíèé ¿ð ºãººæèéã òîäîðõîéëîõ ( çîðüñîí çîðèëт áà õ¿ðñýí ¿ð ä¿íãèéí õàðüöóóëàëò)  Àëèâàà íýã зорилтын òºëºâëºñºí áºãººä óðüäчèëàí òîîöîîã¿é, òºëºâ뺺ã¿é áàéñàí ¿ð äàãàâàðûã ñóäëàõ  Òºëºâëºñºí çîðèëтîä õ¿ðýõèéí òóëä çàðöóóëñàí çàðäàë áà ãàðñàí ¿ð ä¿íã õàðüöóóëàõ, ¿ð àøãèéí õàðüöààã òîäîðõîéëîõ  Òºëºâëºñºí çîðèëтîä õ¿ðãýæ áîëîõóéö áóñàä àëüòåðíàòèâ ñîíãîëòóóäûã òîäîðõîéëîõ, ¿íýëýõ çýðýã ýëåìåíò¿¿äèéã ¿íýëãýýíèé çîðèëãî àãóóëах.
 5. 5. ¯íäñýí îéëãîëò Үнэлгээний хэлбэрүүд 5 ¯íýëãýýíèé çîðèëãîîñ õàìààðàí ¿íýëãýý äàðààõ õýëáýðòýé áàéíà. ¯¿íä:  Àëèâàà íýã õºòºëáºð, төсөл ýñâýë àðãà õýìæýýíèé òºëºâëºëòèéã ñàéæðóóëàõ ¿¿äíýýñ (ïðîñïåêòèâ áóþ ó óðüäчèëñàí ¿íýëãýý )  Õýðýãæèëòèéí ¿éë ÿâöûã үнэлэõ ¿¿äíýýñ (ÿâöàä íü ¿íýëãýý õèéõ áóþó äàãàëäàõ ¿íýëãýý )  Õýðýãæñýí õºòºëáºð áîëîí төсөлä ¿íýëãýý ºãºõ (ðåòðîñïåêòèâ áóþ ó õýðýãæèëòèéí ¿íýëãýý )  Àëèâàà íýã áàéãóóëëàãûí чиг ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëæ áóé áàéäàëä ¿íýëãýý õèéõ, ¿éë àæèëëàãààíû ¿ð ºãººæèéã ñàéæðóóëàõ (ñèñòåìчèëñýí ¿íýëãýý )
 6. 6. ¯íäñýí îéëãîëò Системчилсэн үнэлгээ 6 Бàéãóóëëàãûí үйл ажиллагаанд ñèñòåì èëñýí ¿íýëãýý õèéõýä äàðààõ 3 àñóóëò ãàðíа: 1. Àæèë ¿¿ðãèéí õóâààðèëàëòòàé õîëáîîòîé àñóóëòóóä:  Òóõàéí áàéãóóëëàãûí ýðхэм çîðèëãî (mission), çîðèëò, ò¿¿íýýñ óëáààëñàí чиг ¿¿ðã¿¿ä íü þó âý? 2. Чиг ¿¿ðãèéí áèåëýëòòýé õîëáîîòîé àñóóëòóóä:  Áàéãóóëëàãà ººðèéí чиг ¿¿ðãýý á¿ðýí ä¿¿ðýí áèåë¿¿ëæ чàäàæ áàéíà óó? 3. Àæèë, àëáàí ¿¿ðãèéí ã¿éöýòãýë áà ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòòýé õîëáîîòîé àñóóëòóóä:  Áàéãóóëëàãà чиг ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýõäýý ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí õóâüä õýð çýðýã ¿ð өãөөжòэé àæèëëàæ áàéíà âý?
 7. 7. Áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ñèñòåì èëñýí ¿íýëãýý õèéõ арга зүй 7 Ñèñòåì èëñýí ¿íýëãýýг хэрэгжүүлэх 6 ¿å øàò:  Íýãä¿ãýýð ¿å øàò : Ñèñòåì èëñýí ¿íýëãýý õèéõýä áýëýí áàéõ áàéäëûã õàíãàõ (¿íýëãýýíèé îáúåêòèéã áýëòãýõ)  Õî¸ðäóãààð ¿å øàò: ¯íýëãýýíä îðîëöîãч áàéãóóëëàãóóäûí öàð õ¿ðýýã òîãòîîõ  Ãóðàâäóãààð ¿å øàò: ¯íýëãýý õèéõ öàã õóãàöààã òîäîðõîéëîõ  ĺðºâä¿ãýýð ¿å øàò: Õºíäëºíãèéí áà ººðèéí ¿íýëãýý  Òàâäóãààð ¿å øàò: ¯íýëãýýíèé çîðèëãî, õàìðàõ õ¿ðýýã òîäîðõîéëîõ  Çóðãàäóãààð ¿å øàò: ¯íýëãýý õèéõ, ¿íýëãýýíèé тайлан /дүгнэлт, зөвлөмж/ гаргах
 8. 8. Íýãä¿ãýýð ¿å øàò: Ñèñòåì èëñýí ¿íýëãýý хийхэä áýëýí áàéõ áàéäëûã õàíãàõ (¿íýëãýýíèé îáúåêòèéã áýëòãýõ) 8 Àëèâàà íýã áàéãóóëëàãûí ñèñòåì èëñýí ¿íýëãýý хийхэд áýëýí áàéãàà ýñýõèéã òîäîðõîéëæ, çîõèõ ýåðýã óóð àìüñãàëûã á¿ðä¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé. ¯íýëãýý õèéõ тàëаар áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãà áîëîí àæèëòíóóä çºâ îéëãîæ, ¿íýëãýýíýýñ ãàðñàí ä¿ãíýëò, çºâëºìæèéã õýðýãæ¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé ãýäãèéã õ¿ëýýí çºâøººðñºí áàéõ ¸ñòîé. ¯íýëãýýíèé çîðèëãî, õèéõ àðãà õýëáýð, öàð õ¿ðýý, àæèëòíóóäûí îðîëöîî áîëîí ¿íýëãýýíèé øàëãууðûã òîäîðõîé áºãººä èë òîä òàéëáàðëàñíààð õ¿ëýýí çºâøººðºëò ¿¿ñäýã. ¯íýëãýýã òºëºâëºõ, ¿íýëãýý õèéõ áàãèéã á¿ðä¿¿ëýõ, ¿íýëãýý õèéõ, ¿íýëãýýíèé ¿ð ä¿íã áîëîâñðóóëàõ áà õýðýãæ¿¿ëýõ á¿õ øàòàíä óã áàéãóóëëàãûí àæèëòíóóäûã òàòàí îðîëöóóëæ, á¿õ ¿éë ÿâöûã àëü áîëîõîîð èë òîä çîõèîí áàéãóóëàõ øààðäëàãàòàé.
 9. 9. ¯íýëãýýíä хамрагдах Õî¸ðäóãààð ¿å øàò: áàéãóóëëàãóóäûí õ¿ðýýã òîãòîîõ 9 Аëèâàà áàéãóóëëàãûí ñèñòåìчèëñýí ¿íýëãýý õèéõäýý ¿íýëãýýíèé õ¿ðýýã çºâõºí òóõàéí áàéãóóëëàãààð õÿçãààðëàæ áîëîõã¿é Óã áàéãóóëëàãàòàé õàðüöäàã, õàìòðàí àæèëëàäàã áóñàä ñóáúåêòóóäûí (Stakeholders) ñàíàë áîäîë, øààðäëàãà, õ¿ñýëò, òºñººëëèéã ¿íýëãýýíèé á¿õ øàòàíä òóñãàõ ¸ñòîé ¯íýëãýýã õàìòðàí õèéõ ñóáúåêòóóäèéí õàðèëöàí àäèëã¿é àøèã ñîíèðõîë, õýðýãöýýã òºëºâëºëòèéí øàòàíä òîäðóóëàх, óëìààð òóñ áàéãóóëëàãûí ¿íýëãýýíä îðîëöîõ îðîëöîîã çîõèîí áàéãóóëàõ, óäèðäàõ øààðäëàãàòàé Уã áàéãóóëëàãóóäûí òºëººëëèéã ¿íýëãýýíèé чиглүүлэх áà äàãàëäàõ àæëûí õýñãèéí (4-р ¿å øàò) á¿ðýëäýõ¿¿íä îðóóëàõ íü ¿íýëãýýíèé ¿ð ºãººæèéã äýýøë¿¿ëäýã
 10. 10. Ãóðàâäóãààð ¿å øàò: ¯íýëãýý õèéõ öàã õóãàöààã òîäîðõîéëîõ 10 ¯íýëãýýã òºëºâëºõ人 ýíýõ¿¿ ¿íýëãýýíèé ýöñèéí ¿ð ä¿í (òàéëàí) õýíä (ÿìàð àëáàí òóøààëòàíä, áàéãóóëëàãàä) õýçýý õýðýãòýé áîëîõûã çàéëøã¿é áîäîëöîõ øààðäëàãàòàé Үíýëãýýíèé òºëºâëºëòèéí øàòàíä çàâñðûí áºãººä ýöñèéí ¿ð ä¿íã õýçýý áýëýí áîëãîõûã òóñãàõ ¯íýëãýýã õºíäëºíãèéí øèíæýýчäýýð ã¿éöýòã¿¿ëýõ òîõèîëäîëä цаг õóãàöàà íýìýãääýг тул энэхүү хугацааг тооцох Үíýëãýýíèé òàéëàíä цаашид õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýý (çºâëºìæ)-ã òîäîðõîé òóñãàх, хангалттай õóãàöààã çààæ ºãºõ õýðýãòýé
 11. 11. ĺðºâä¿ãýýð ¿å øàò: Õºíäëºíãèéí áà ººðèéí ¿íýëãýý 11  Хөндлөнгийн үнэлгээ  ¯íýëãýýã õºíäëºíãèéí øèíæýýчäýýð áóþó ¿íýëãýýíèé àñóóäëààð ìýðãýøñýí áàéãóóëëàãа, ТББ, ýðäýì øèíæèëãýý, ñóäàëãààíû байгууллага, õóâèéí êîìïàíèóäààð õèéëãýх  Өөрийн үнэлгээ  ¯íýëãýýã байгууллага дотооддоо, өөрөө өөртөө (áàéãóóëëàãûí àæлын хэсэг буюу хариуцсан нэгжээр) õèéх
 12. 12. ĺðºâä¿ãýýð ¿å øàò: Õºíäëºíãèéí áà ººðèéí ¿íýëãýý 12 Хөндлөнгийн буюу мýðãýшсэí áàéãóóëëàãààð ¿íýëãýý õèéëãýõ òîõèîëäîëä ¿¿ñýх äàâóó òàë:  Ýäãýýð áàéãóóëëàãóóäûí ¿íýëãýýã òºëºâëºõ, õèéõ, ¿íýëãýýíèé ¿ð ä¿íã õýðýãæ¿¿ëýõ чèãëýëýýð çºâëºãºº ºãºõ îíîë, àðãà ç¿éí ìýäëýã, чàäâàð èë¿¿ ñàéí áàéäàã.  ¯íýëãýýíèé ñòðàòåãè, ñóäàëãàà, øèíæèëãýýíèé òåõíèê, òåõíîëîãèéã èë¿¿ ñàéí ýçýìøñýí áàéäàã áºãººä òóõàéí ñàëáàðûí ìýðãýæèëòí¿¿äòýé õàðüöóóëáàë àæëûí ¿éë ÿâöûã èë¿¿ ãÿðõàé àæèæ, àëèâàà àñóóäëûí øèéäëèéã ò¿ðãýí îëäîã.  ¯íýëýæ áóé áàéãóóëëàãààñ øóóä õàìààðàëã¿é òóë ¿íýëãýýã áîäèòîîð õèéäýã. Õºíäëºíãèéí øèíæýý äýýð õèéëãýñýí ¿íýëãýýíèé ¿ð ä¿íä îëîí íèéò èë¿¿ èòãýäýã.
 13. 13. ĺðºâä¿ãýýð ¿å øàò: Õºíäëºíãèéí áà ººðèéí ¿íýëãýý 13 Ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãóóäààð ¿íýëãýý õèéëãýõ òîõèîëäîëä äàðààõè сөрөг òàëóóä ¿¿ñíý:  Тухайн сàëáàðûí талаарх òóñãàé ìýäëýã äóòàãäàõ  Сàëáàðûí îíöëîãòîé òàíèëöàõ, îéëãîõûí òóëä èë¿¿ õóãàöàà øààðäàãäàõ  Хºíäëºíãèéí øèíæýýчäèéí õèéñýí ¿íýëãýýã ñàëáàðûí ìýðãýæèëòí¿¿ä ¿ë îéøîîõ
 14. 14. ĺðºâä¿ãýýð ¿å øàò: Õºíäëºíãèéí áà ººðèéí ¿íýëãýý 14 ¯íýëãýýã ººðèéí õ¿чýýð (áàéãóóëëàãûí àæèëòíóóäààð) õèéõýä òîõèîëäîëä äàðààõè äàâóó òàëóóä ¿¿ñíý:  Сàëáàðûí áºãººä áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû îíöëîãèéã òàéëáàðëàæ öàã àëäàõã¿é  Үíýëãýý õèéõýä øààðäëàãàòàé ìýäýý, ìýäýýëèéã îëæ àâàõàä àìàð  Үíýëãýýíèé ýöýñò òºëºâëºñºí àðãà õýìæýýã õýðýãæ¿¿ëýõýä õàðüöàíãóé õÿëáàð  Сàíõ¿¿ãèéí íýìýëò ýõ ¿¿ñâýð øààðäëàãàã¿é
 15. 15. ĺðºâä¿ãýýð ¿å øàò: Õºíäëºíãèéí áà ººðèéí ¿íýëãýý 15 ¯íýëãýýã ººðèéí õ¿чýýð (áàéãóóëëàãûí àæèëòíóóäààð) õèéõ òîõèîëäîëä ¿¿ñýх сөрөг òàë:  Үíýëãýýíèé ä¿íã áîäèò áàéäàë нэг талыг барьсан байх магдлалтай  Оëîí íèéòèéí õ¿ëýýí àâàëò óчèð äóòàãäàëòàé  ¯íýëãýýíèé àñóóäëààð ìýðãýøñýí áàéãóóëëàãà òºäèéëºí îëîí áóñ ìàíàé îðíû íºõöºëä ¿íýëãýýã õîëèìîã àðãààð õèéõ íü èë¿¿ òîõèðîìæòîé
 16. 16. Òàâäóãààð ¿å øàò: ¯íýëãýýíèé çîðèëãî, õàìðàõ õ¿ðýýã òîäîðõîéëîõ 16 ¯íýëãýýíèé çîðèëãî áà õàìðàõ õ¿ðýýã îíîâчòîé òîäîðõîéëæ, ¿íýëãýýíèé ¿ð ä¿íã ñàéæðóóëàõ ¿¿äíýýñ ¿íýëãýý õèéõ áàãèéí áàðèìòëàõ Àæëûí óäèðäàìæèéã (Terms of Reference) (TOR) íàðèéâчëàí áîëîâñðóóëàõ íü чóõàë. Terms of Reference (TOR) /Àæëûí óäèðäàìæ /-èíä äàðààõè ç¿éë¿¿äèéã òóñãàíà:  ¯íýëãýý õèéõ áîëñîí óчèð øàëòãààí  ¯íýëãýý õèéõ áàéãóóëëàãûí ýðхэм çîðèëãî (mission), çîðèëò, ò¿¿íýýñ óëáààëñàí àëáàí ¿¿ðã¿¿ä  ¯íýëãýýíèé áàãèéí á¿ðýëäýõ¿¿í, áàãóóäûí ¿¿ðýã, öàã õóãàöààíû áà ¿íýëãýýíèé ¿éë ÿâöûí íàðèéâчèëñàí òºëºâëºãºº  ¯íýëãýýíèé ¿íäñýí çîðèëãî, çîðèëòóóä áà ¿íýëãýý õамраõ õ¿ðýý
 17. 17. Çóðãàäóãààð ¿å øàò: ¯íýëãýý õèéõ, ¿íýëãýýíèé тайлан /дүгнэлт, зөвлөмж/ гаргах 17 ¯íýëãýýã òºëºâëºõ, õийõ á¿õ øàòàíä ¿íýëãýýíèé áàãèéã õîëáîãäîõ ìýäýýëëýýð õàíãàõ ¿¿ðãèéã ¿íýë¿¿ëæ áóé áàéãóóëëàãà õ¿ëýýäýãòýé àäèë ¿íýëãýýíèé áàã ¿íýëãýý хийõ ÿâöàä ãàðч áàéãàà õ¿íäðýë áýðõøýýëèéí òàëààð çàõèàëàãчèä òàéëàãíàõ ¿¿ðýãòýé. Òèéì óчðààñ ¿íýëãýýíèé áàãèéã íýã òàëààñ äýìæèõ, íөãөө òàëààñ чèãë¿¿ëýõ çîðèëãîîð  Äàãàëäàõ ажлын хэсэг  Чèãë¿¿ëýãч àæëûí õýñãèéã áайгуулдаг Ýíý õî¸ð àæëûí õýñãèéг áàéãóóëàõàä 2 чóõàë àñóóëò ãàðíà 1. Ýäãýýð àæëûí õýñýãò ÕÝÍ-èéã îðîëöóóëàõ øààðäëàãàòàé áàéíà âý? 2. Ýíý àæëûí õýñýãò ßÌÀÐ ¿¿ðýãòýé, ßÀÆ îðîëöîõ óó ãýäãèéã òîäîðõîéëîõ øààðäëàãàòàé.
 18. 18. 18 Äàãàëäàõ àæëûí õýñãèéí á¿ðýëäýõ¿¿íä  Òóõàéí áàéãóóëëàãûí áîëîâñîí õ¿чèí õàðèóöñàí àëáàíûõàí áóþó òºðèéí áàéãóóëëàãûí õóâüä òºðèéí çàõèðãàà óäèðäëàãûí ãàçðûí ìýðãýæèëòí¿¿ä,  Òóõàéí ¿íýëãýýíä õàìðàãäàæ áóé ãàçàð, õýëòñèéí ìýðãýæèëòí¿¿ä,  Òóõàéí ãàçàð, õýëòýñòýé õàìòðàí àæèëëàäàã áóñàä òºðèéí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëàãûí ìýðãýæèëòí¿¿äèéã õàìðóóëíà. Äàãàëäàõ àæëûí õýñãèéí ¿¿ðýã  Øèíæýýчèéã áîëîí øèíæýýчäèéí áàãèéã ìýäýýëëýýð õàíãàõ  Òóõàéí áàéãóóëëàãàòàé õîëáîîòîé õóóëü, ä¿ðýì, æóðàìóóäûã øèíæýýчèä áîëîí øèíæýýчäèéí áàãò òàéëáàðëàí òàíèóëàõ  Øèíæýýчèä áîëîí øèíæýýчäèéí áàãèéí ñîíèðõñîí àñóóëòóóäàä õàðèóëò ºãºõ
 19. 19. 19 èãë¿¿ëýõ àæëûí õýñãèéí á¿ðýëäýõ¿¿íä  Òóõàéí áàéãóóëëàãын удирдах албан тушаалтан /Òºðèéí íàðèéí áèчãèéí äàðãà ã.ì./  Зàõèðãààíû ãàçðûí äàðãà  Øààðäëàãàòàé áóñàä õîëáîãäîõ õ¿ì¿¿ñèéã õàìðóóëах. èãë¿¿ëýõ àæëûí õýñãийн үүрэг  Үíýëãýý õèéãäýæ áóé ÿâöад õÿíàëò òàâèõ  Үíýëãýý öàã õóãàöààíäàà, òºëºâëºãººíèé äàãóó õèéãäýæ áàéгаах хянах  ¯íýëãýýíèé ÿâöàä ÿìàð áýðõøýýë ãàðч áàéíà, ýíý áýðõøýýëèéã õýðõýí çàëðóóëàõ , чèãë¿¿ëýõ  Øèíæýýчèä áîëîí øèíæýýчäèéí áàãò øààðäëàãàòàé áàéãàà ìýäýýëëýýð äàãàëäàõ õýñãèéõýí õýð õàíãàæ áàéãàà òàëààð хянах  ¯íýëãýýг àæëûí óäèðäàìæèéí äàãóó õèéж байгаа эсэхийг хянах  ¯íýëãýý õèéõ ¿íäñýí çîðèëãûí äàãóó õèéãäýæ байгаа эсэх, ýñýõýä õÿíàëò òàâèх  Үүнээс гадна чиглүүлэх ажлын хэсэг дараах нэмэлт үүрэгтэй
 20. 20. 20 èãë¿¿ëýõ àæëûí õýñãийн нэмэлт үүрэг  Terms of Reference (TOR) буюу А æëû í óäèðäàìæèéã áàòлах  Чèãë¿¿ëýãч àæëû í õýñýã òîäîðõîé õóãàöààíä òîãòìîë óóëçàëäàõ áºãººä øèíæýýчèä áîëîí øèíæýýчäèéí áàãèéí àæèë áàéäàëòàé òàíèëöíà  Тóõàéí áàéãóóëëàãà, ÿàìíû óäèðäëàãû í ç¿ãýýñ шинжээчдийг íýìýëò ìýäýýëëýýð õàíãàõ, øààðäëàãàòàé òîõèîëäîëä ¿íýëãýý õèéæ áàéãàà áîëîí ¿íýëãýýíä õàìðàãäàæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäы н õàðèëöààã çîõèöóóëах  Нэн ялангуяа ¿íýëãýýíä õàìðàãäàæ áàéãàà áàéãóóëëàãы г ¿íýëãýýíèé òºëºâëºëò, ¿éë ÿâö, óðü èëñàí áà ýöñèéí ä¿ãíýëòèéí òàëààð ìýäýýëýë ээр хангах, ¿íýëãýýíèé ä¿íã õýðõýí боловсруулах òàëààð ñàíàëàà ºãºõ.
 21. 21. ¯íýëãýý õèéõ 21 Үнэлгээний багийн үүрэг: - ажлын удирдамж боловсруулах - үнэлгээг гардан хийх - үнэлгээний үйл явц, учирч буй бэрхшээлийн талаар захиалагчид тухай бүр мэдээлэх Үнэлгээ хийлгэж байгаа байгууллагын өнөөгийн нөхцөл байдлыг тогтоох - байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, санхүү, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл, тоо баримтыг судлах - эдгээр мэдээлэл, тоо баримт нь дүн шинжилгээ хийх үнсэн суурь болно.
 22. 22. ¯íýëãýý õèéõ 22 Тухайн байгууллагын өнөөгийн нөхцөл байдлыг тогтоохдоо мэдээлэл цуглуулах дараах аргыг хэрэглэж болно : - баримт бичиг судлах; - ярилцлага хийх; - ажиглалт хийх; - санал асуулга авах . Баримт бичиг судлах аргаар тухайн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, эрх зүйн бусад акт, тайлан мэдээлэл, төсөв, санхүүтэй холбоотой тоо баримт г.м мэдээллийн эх сурвалжийг судалдаг. Байгууллагатай холбоотой бүх мэдээлэл нь тухайн үеийн бодит нөхцөл байдлыг илэрхийлсэн байна.
 23. 23. ¯íýëãýý õèéõ 23 Байгууллагын өнөөгийн нөхцөл байдалд хийх дүн шинжилгээ ба харьцуулалт - өнөөгийн нөхцөл байдлыг тогтоох явцад цуглуулсан мэдээлэл, тоо баримт тус бүрт дүн шинжилгээ хийх, зорилтын хэрэгжилт /гүйцэтгэлтэй харьцуулах/, гарсан үр дүнг судлах, ажиглах, холбогдох мэргэжилтэн болон бусад хүмүүстэй ярилцах, санал солилцох - баримт, мэдээлэл, үзүүлэлтийг тухайн үйл ажиллагааны хүрээний бусад байгууллагаас хийсэн судалгаа, газар дээр нь очиж хийсэн үнэлгээний дүн зэрэгтэй харьцуулах г.м. - дүн шинжилгээгээр байгууллагын ололт амжилт, дутагдалтай тал тэдгээрийн учир шалтгааныг тогтоох.
 24. 24. ¯íýëãýýíèé тайлан /ä¿ãíýëò, çºâëºìæ/ 24 Үнэлгээний тайлан /дүгнэлт, зөвлөмж/-ийг зөвхөн шинжээчдийн баг/үнэлгээний баг/ боловсруулна. Байгууллагын ажлын дотоод зохион байгуулалт бүтцийн өөрчлөлттэй холбоотой дүгнэлтийг дагалдах ажлын хэсэг боловсруулж шинжээчдэд хүргүүлнэ. Øèíæýýчèä áîëîí øèíæýýчäèéí áàã òóõàéí òàéëàíòàé òàíèëöàí ñàíàë íèéлвэл тайланд оруулна, санал нийлэхгүй тохиолдолд уг асуудлаар тусгай тайлан боловрсуулж үндсэн тайланд хавсаргана.
 25. 25. 25АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА !

×