2011 on yam 6-16

3,434 views
3,352 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011 on yam 6-16

 1. 1. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ÑΨË, ÓÐËÀÃ, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍÌÝÄÝÝËËÈÉÍ ÝÌÕÒÃÝË (II) (2010 îí, 2010-2011 îíû õè÷ýýëèéí æèë) Óëààíáààòàð õîò 2011 îí
 2. 2. ÁÎËÎÂÑÐÎË, ÑΨË, ÓÐËÀÃ, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ ÝÌÕÒÃÝË (II) Õÿíàí òîõèîëäóóëñàí: À.Öîëìîí Ýìõýòãýñýí: À.Ï¿ðýâæàâ, Þ.Àëòàíòóÿà Öààñíû õýìæýý: Õýâëýëèéí õóóäàñ: õ.õ Õýâëýñýí òîî: øèðõýã “Ñîäïðåññ” ÕÕÊ-ä áýëòãýæ õýâëýâ.
 3. 3. ÃÀÐ×Èà ªÌÍªÕ ¯Ã 1. ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ªÌÍªÕ ÁÎËÎÂÑÐÎË 1.1. ÖÝÖÝÐËÝÃÒ ÀØÈÃËÀÃÄÀÆ ÁÀÉÃÀÀ ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆ /àéìàã, íèéñëýëýýð/ . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ªÌÍªÕ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÁÀÉÃÓÓËÀÌÆ /öýöýðëýãýýð/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ÁÀÃÀ, ÄÓÍÄ ÁÎËÎÂÑÐÎË 2.1. ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÜÄ ÀØÈÃËÀÃÄÀÆ ÁÀÉÃÀÀ ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆ /àéìàã, íèéñëýëýýð/. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 2.2. ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÁÀÉÃÓÓËÀÌÆ /àéìàã, íèéñëýëýýð/ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. ÌÝÐÃÝÆËÈÉÍ ÁÎËÎÂÑÐÎË 3.1. ÌÝÐÃÝÆËÈÉÍ ÑÓÐÃÀËÒ, ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÈÉÍ ÒªÂ (ÌѯÒ)-ÈÉÍ ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆ /ñóðãóóëèàð/. . . . . . . . . 3.2. ÌѯÒ-ÈÉÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÁÀÉÃÓÓËÀÌÆ /ñóðãóóëèàð/ . . . . . . . . . . . . . . . 4. ÄÝÝÄ ÁÎËÎÂÑÐÎË 4.1. ÄÝÝÄ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ. . . . . . . . . . . . . 4.2. ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÎÐ×ÈÍ /¿íäñýí õºðºíãèéí òîî, òºð뺺ð/. . . . . . . . . . 4.3. ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÎÐ×ÈÍ /ñóðãóóëèéí ºì÷èéí õýëáýð, ¿íäñýí õºðºíãèéí òîî, òºð뺺ð/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. ÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÎÐ×ÈÍ /äýýä áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãà, ¿íäñýí õºðºíãèéí òîî, òºð뺺ð/. . . . . . . . . . . . . . .. . 4.5. ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐÄËÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË /2010 îíû ñàíõ¿¿ãèéí æèëýýð/. . . . . . . 5. ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈ 5.1. ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ . . . . . 5.2. ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÓÓÄ /íýð, òºðºë, ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë, ØÓ-íû ñàëáàðààð/. . . . . . . . . . . . 5.3. ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ /òîîãîîð/. . . . . . . 5.4. ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ /àëáàí òóøààë, ýðäìèéí çýðýã, öîë, õ¿éñ, íàñíû àíãèëëààð/. . . . . ............................... 5.5. ÝÐÄÌÈÉÍ ÇÝÐÝÃ, ÖÎËÒÎÉ ¯ÍÄÑÝÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ /õ¿éñ, íàñíû àíãèëëààð/ . . . ........................... 5.6. ÝÐÄÌÈÉÍ ÇÝÐÝÃÒÝÉ ¯ÍÄÑÝÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ /õ¿éñ, øèíæëýõ óõààíû ñàëáàðààð/ ............................. 5.7. ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐÄËÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝË /2010 îíû ñàíõ¿¿ãèéí æèëýýð/. . . . . . . . 5.8. ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝ, ÒÓÐØÈËÒ, ÇÎÕÈÎÍ Á¯ÒÝÝÕ ÀÆËÛÍ ¯Ð Ä¯Í /íýð òºðºë, òîîãîîð/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9. ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝ, ÒÓÐØÈËÒ, ÇÎÕÈÎÍ Á¯ÒÝÝÕ ÀÆËÛÍ ÒÎÎ, ÇÀÐÄÀË / çàõèàëãûí àíãèëëààð/. . . . . . . . . . . . . - -
 4. 4. 5.10. ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝ, ÒÓÐØÈËÒ, ÇÎÕÈÎÍ Á¯ÒÝÝÕ ÀÆËÛÍ ÒÎÎ / áàéãóóëëàãà, çàõèàëãûí àíãèëëààð/ . . . . . . . . .5.11. ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝ, ÒÓÐØÈËÒ, ÇÎÕÈÎÍ Á¯ÒÝÝÕ ÀÆËÛÍ ÇÀÐÄÀË / áàéãóóëëàãà, çàõèàëãûí àíãèëëààð/ . . . . . . . . . . . . . . 6. ÑΨË, ÓÐËÀÃ6.1. ÑΨË, ÓÐËÀÃÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ . . . . . . . . . . . . . .6.2. ÓÐËÀÃÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ 2010 ÎÍÛ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä . . . . . .............................6.3. ÌÓÇÅÉÍ 2010 ÎÍÛ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä . . . . . . . . . . . . . .6.4. ÍÈÉÒÈÉÍ ÍÎÌÛÍ ÑÀÍÃÈÉÍ 2010 ÎÍÛ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä . . . . .............................6.5. ÑΨËÛÍ ÒªÂ /ÎÐÄÎÍ/-ÈÉÍ 2010 ÎÍÛ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä. . . . ...............................6.6. ÊÈÍÎ ¯ÇÂÝÐÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ 2010 ÎÍÛ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä ..............................6.7. ÒÅÀÒÐ, ×ÓÓËÃÀ, ÖÈÐÊÈÉÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ /àëáàí òóøààë, ìýðãýæèë, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, íàñààð/ . . . . . . . . . . . . . .6.8. ÒÅÀÒÐ, ×ÓÓËÃÀ, ÖÈÐÊÈÉÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ /àéìàã, íèéñëýë, óëñûí ìýðãýæëèéí óðëàãèéí áàéãóóëëàãà, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, íàñààð/ . . . . . . . . . . . .6.9. ÌÓÇÅÉÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ /àëáàí òóøààë, ìýðãýæèë, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, íàñààð/. .............................6.10. ÌÓÇÅÉÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ /àéìàã, íèéñëýë, óëñûí ÷àíàðòàé ìóçåé, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, íàñààð/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.11. ÍÈÉÒÈÉÍ ÍÎÌÛÍ ÑÀÍÃÈÉÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ./àëáàí òóøààë, ìýðãýæèë, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, íàñààð/ . . . . . . . . . . .6.12. ÍÈÉÒÈÉÍ ÍÎÌÛÍ ÑÀÍÃÈÉÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ./àéìàã, íèéñëýë, óëñûí ÷àíàðòàé íèéòèéí íîìûí ñàí, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, íàñààð/ . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.13. ÑΨËÛÍ ÒªÂ /ÎÐÄÎÍ/-ÈÉÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ /àëáàí òóøààë, ìýðãýæèë, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, íàñààð/ . . . . . . . . . . . .6.14. ÑΨËÛÍ ÒªÂ /ÎÐÄÎÍ/-ÈÉÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ /àéìàã, íèéñëýë, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, íàñààð/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.15. ÊÈÍÎÍÛ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ /àëáàí òóøààë, ìýðãýæèë, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, íàñààð/ . . . . . . . . . . . . . .6.16. ÊÈÍÎÍÛ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÀÆÈËËÀÃ×ÈÄ /àéìàã, íèéñëýë, “Ìîíãîë êèíî” íýãòãýë, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, íàñààð/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.17. ÑΨË, ÓÐËÀÃÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÍÈÉÒ ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ / áàéãóóëëàãûí òºðºë, áîëîâñðîëûí ò¿âøèí, íàñààð /. . .6.18. ÑΨË, ÓÐËÀÃÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ 2010 ÎÍÛ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐÄËÛÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝËÈÉÍ ÍÝÃÒÃÝË /áàéãóóëëàãûí òºð뺺ð, ìÿíãàí òºãðºã/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.19. ÒÅÀÒÐ, ×ÓÓËÃÀ, ÑΨËÛÍ ÒªÂ /ÎÐÄÎÍ/- ÈÉÍ ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.20. ÌÓÇÅÉÍ ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.21. ÍÈÉÒÈÉÍ ÍÎÌÛÍ ÑÀÍÃÈÉÍ ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ . . . . . . . . .6.22. ÊÈÍÎÍÛ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ . . . . . . . . . . . - -
 5. 5. ªÌÍªÕ ¯Ã ÁÑØÓß-íààñ áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí 2010-2011 îíû õè÷ýýëèéí æèëèéíýõíèé õàãàñò ãàðñàí àëáàí ¸ñíû áîëîí çàõèðãààíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéãýìõòãýë áîëãîí îíû ýõýíä õýâë¿¿ëñýí áèëýý. Îäîî ò¿¿íèé ¿ðãýëæëýë áîëãîí áîëîâñðîëûí ñàëáàðûí 2010-2011 îíûõè÷ýýëèéí æèëèéí ñ¿¿ëèéí õàãàñò ãàðñàí ñòàòèñòèêèéí çàðèì ìýäýýëýë,ñî¸ë, óðëàã, øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí ñàëáàðûí 2010 îíû àëáàí ¸ñíûáîëîí çàõèðãààíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéã íýãòãýí ýìõòãýë áîëãîíõýâë¿¿ëæ, õýðýãëýã÷ Òà á¿õýíä òîëèëóóëæ áàéíà. Ýíýõ¿¿ ãàðûí àâëàãà íü òºð, òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà, ãàäààäûí áîëîíîëîí óëñûí áàéãóóëëàãà, ýðäýìòýí, ñóäëàà÷, èðãýäýä øààðäëàãàòàé òîîíìýäýýëëýý îëæ àâàõàä òóñëàíà ãýäýãò íàéäàæ áàéíà. Õýðýãëýã÷ Òà áîëîâñðîë, ñî¸ë, óðëàã, øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí ñàëáàðûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéí òàëààð ñàíàë, õ¿ñýëòýý ÁÑØÓß-íû Ìýäýýëýë, õÿíàëò-øèíæèëãýý, ¿íýëãýýíèé ãàçàðò èð¿¿ëýýðýé. Óòàñ: 263727, 263855 È-ìýéë: information@mecs.gov.mn ÁÎËÎÂÑÐÎË, ÑΨË, ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍÛ ßÀÌ ÌÝÄÝÝËÝË, ÕßÍÀËÒ-ØÈÍÆÈËÃÝÝ, ¯ÍÝËÃÝÝÍÈÉ ÃÀÇÀÐ Õÿíàí òîõèîëäóóëñàí: À.Öîëìîí Ýìõýòãýñýí: À.Ï¿ðýâæàë, Þ.Àëòàíòóÿà - -
 6. 6. 1ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ªÌÍªÕ ÁÎËÎÂÑÐÎË
 7. 7. 1.1 ÖÝÖÝÐËÝÃÒ ÀØÈÃËÀÃÄÀÆ ÁÀÉÃÀÀ ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆ ¯¿íýýñ: ¯¿íýýñ: Àéìãèéí íýð Ñóðãàëòàíä àøèãëàæ áàéãàà êîìïüþòåð Ïèíüòèóì I áà ò¿¿íýýñ äîîø Ïèíüòèóì II Ïèíüòèóì III Ïèíüòèóì IV áà ò¿¿íýýñ äýýø Ǻºâðèéí êîìïüþòåð Èíòåðíåòýä õîëáîãäñîí êîìïüþòåð Ïðèíòåð Ïðèíòåð (áýõýí) Ïðèíòåð (ëàçåð) Õóâèëàã÷ Âèäåî êàìåð Êîäîñêîï Ïðîæåêòîð (LCD) Ñêàííåð À 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Á¯ÃÄ 2,214 85 114 537 1,184 294 338 1,450 200 1,250 521 118 83 93 266 Òºðèéí ºì÷ 1,986 80 112 502 1,050 242 259 1,320 181 1,139 443 68 75 84 205 Õóâèéí ºì÷ 228 5 2 35 134 52 79 130 19 111 78 50 8 9 61 ÀÐÕÀÍÃÀÉ 57 1 5 23 23 5 1 37 3 34 14 2 1 1 4 ÁÀßÍ-ªËÃÈÉ 36 1 - 11 23 1 5 30 2 28 4 1 - 1 1 ÁÀßÍÕÎÍÃÎÐ 72 - 2 12 35 23 4 42 3 39 13 1 1 4 5 ÁÓËÃÀÍ 47 - 2 6 37 2 5 38 3 35 18 1 5 - 7 ÃÎÂÜ-ÀËÒÀÉ 66 3 5 8 33 17 4 44 9 35 17 6 1 5 12- - ÄÎÐÍÎÃÎÂÜ 56 - - 6 44 6 3 40 5 35 15 1 - - 6 ÄÎÐÍÎÄ 83 - - 26 30 27 6 43 5 38 15 5 1 - 8 ÄÓÍÄÃÎÂÜ 52 5 1 19 23 4 9 38 3 35 13 1 - 3 4 ÇÀÂÕÀÍ 52 - 3 17 31 1 - 47 2 45 10 - - - 8 ªÂªÐÕÀÍÃÀÉ 80 4 2 10 37 27 4 64 14 50 28 8 1 2 12 ªÌͪÃÎÂÜ 69 - - 12 40 17 9 40 4 36 18 2 3 14 9 ѯÕÁÀÀÒÀÐ 40 1 3 10 25 1 1 27 5 22 8 1 - 1 3 ÑÝËÝÍÃÝ 117 3 11 24 67 12 9 61 14 47 26 5 2 5 14 Ҫ 67 3 3 19 38 4 4 52 19 33 27 1 1 2 14 ÓÂÑ 56 - 5 12 26 13 6 38 16 22 16 3 - 1 7 ÕÎÂÄ 44 1 2 18 17 6 2 41 7 34 12 - - 1 3 ÕªÂÑÃªË 99 1 5 32 47 14 1 51 1 50 20 - - - 10 ÕÝÍÒÈÉ 52 3 4 13 27 5 3 41 5 36 11 1 1 - 6 ÄÀÐÕÀÍ-ÓÓË 68 - 3 12 48 5 22 41 2 39 16 7 1 2 9 ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ 862 50 46 208 461 97 227 535 65 470 190 67 64 46 116 ÎÐÕÎÍ 82 9 11 18 41 3 6 54 12 42 14 3 1 5 8 ÃÎÂÜ-ѯÌÁÝÐ 27 - 1 2 20 4 7 17 - 17 3 1 - - - Ñòàòèñòèêèéí Ìýäýýëëèéí Ýìõòãýë (II) Ҫ̪РÇÀÌ 30 - - 19 11 - - 29 1 28 13 1 - - -
 8. 8. 2010-2011 îíû õè÷ýýëèéí æèë 1.2 . ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ªÌÍªÕ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÁÀÉÃÓÓËÀÌÆ Õóâèëáàðò Áàðèëãà, áàéãóóëàìæ ѪÁ-èéí Öýöýðëýãèéí ñóðãàëòûí õ¿¿õäèéí òîî õ¿¿õäèéí òîî ¯¿íýýñ õ¿¿õäèéí òîî Öýöýðëýãèéí Ä/Ä íýð Ãýð öàãèéí/ Ýýëæèéí Áàéðøèë Áóñàä Ýì Ýì Ýì áóñ Á¿ãä Á¿ãä Á¿ãä îðñîí îí Èõ çàñâàð êîýôôèöèåíò Óóðûí çóóõ õèéãäñýí îí õîëáîãäñîí /24 õ¿÷íèé ñèñòåìä Öýöýðëýãèéí Àøèãëàëòàíä ªºðèéí áàéð áàðèëãûí òîî Òºâëºðñºí ýð÷èì ÷àäàë /îðîîð/ Ò¿ðýýñèéí áàéð Ñòàíäàðòûí Ñòàíäàðòûí Áàðèëãûí õ¿÷èí   Á¯ÃÄ   157,181 79,536 121,647 61,357 35,021 17,900 969 743 226 919 50 96,652 õ õ 733 338 87 862 1.3   Òºðèéí ºì÷èéí   148,279 74,937 114,050 57,445 34,229 17,492 840 656 184 830 10 87,560 õ õ 714 326 73 736 1.3   Õóâèéí ºì÷èéí   8,902 4,599 7,597 3,912 792 408 129 87 42 89 40 9,092 õ õ 19 12 14 126 0.8 Ñòàòèñòèêèéí Ìýäýýëëèéí Ýìõòãýë (II) 1 Àðõàíãàé   5,501 2,946 3,171 1,675 2,330 1,271 37 28 9 37 - 2,705 õ õ 58 22 0 29 1.2 2 Áàÿí-ªëãèé   5,912 3,020 3,677 1,855 2,235 1,165 33 17 16 33 - 3,075 õ õ 40 30 5 28 1.2 3 Áàÿíõîíãîð   4,726 2,273 2,960 1,456 1,766 817 28 24 4 28 - 2,340 õ õ 37 17 2 24 1.3 4 Áóëãàí   3,574 1,873 2,294 1,197 1,280 676 34 26 8 34 - 2,270 õ õ 49 19 1 32 1.0 5 Ãîâü-Àëòàé   3,880 1,919 2,778 1,383 1,102 536 29 20 9 29 - 2,255 õ õ 39 17 1 10 1.2 6 Äîðíîãîâü   3,102 1,595 2,546 1,292 556 303 24 16 8 24 - 2,010 õ õ 27 10 2 20 1.3- - 7 Äîðíîä   3,659 1,861 3,155 1,600 504 261 28 20 8 28 - 2,665 õ õ 19 21 8 23 1.2 8 Äóíäãîâü   3,225 1,621 2,330 1,158 895 463 25 17 8 25 - 1,865 õ õ 30 15 0 20 1.2 9 Çàâõàí   5,106 2,596 3,813 1,932 1,293 664 36 21 15 36 - 2,305 õ õ 49 12 0 6 1.7 10 ªâºðõàíãàé   7,086 3,599 3,515 1,773 3,571 1,826 31 27 4 31 - 2,840 õ õ 26 12 1 29 1.2 11 ªìíºãîâü   2,681 1,329 1,975 981 706 348 20 16 4 19 1 1,750 õ õ 19 0 0 20 1.1 12 Ñ¿õáààòàð   3,030 1,510 2,123 1,063 907 447 21 20 1 21 - 2,010 õ õ 23 13 0 21 1.1 13 Ñýëýíãý   6,338 3,219 4,872 2,438 1,466 781 39 29 10 38 1 3,970 õ õ 22 10 0 34 1.2 14 Òºâ   5,538 2,770 3,648 1,861 1,890 909 47 40 7 45 2 3,190 õ õ 35 26 0 40 1.1 15 Óâñ   5,654 2,845 3,357 1,658 2,297 1,187 29 22 7 27 2 2,510 õ õ 52 19 3 25 1.3 16 Õîâä   5,707 3,007 3,744 1,972 1,963 1,035 31 27 4 31 - 2,905 õ õ 39 25 8 31 1.3 17 Õºâñãºë   8,515 4,292 5,325 2,731 3,190 1,561 60 33 27 58 2 3,905 õ õ 59 12 33 60 1.4 18 Õýíòèé   5,270 2,682 3,203 1,594 2,067 1,088 32 25 7 30 2 3,030 õ õ 42 15 4 28 1.1 19 Äàðõàí-Óóë   3,971 1,985 3,710 1,858 261 127 19 17 2 19 - 3,575 õ õ 4 0 0 18 1.0 20 Óëààíáààòàð   54,748 27,723 50,060 25,298 4,175 2,146 303 249 54 265 38 38,336 õ õ 62 39 17 302 1.3 21 Îðõîí   5,087 2,489 4,780 2,320 307 169 23 19 4 22 1 3,605 õ õ 2 3 2 23 1.3 22 Ãîâüñ¿ìáýð   1,167 573 931 464 236 109 8 4 4 7 1 676 õ õ 0 1 0 7 1.4 23 Òºìºð çàì   3,704 1,809 3,680 1,798 24 11 32 26 6 32 - 2,860 õ õ 0 0 0 32 1.3
 9. 9. 2ÁÀÃÀ ÄÓÍÄ ÁÎËÎÂÑÐÎË - -
 10. 10. 2010-2011 îíû õè÷ýýëèéí æèë  2.1 ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÜÄ ÀØÈÃËÀÃÄÀÆ ÁÀÉÃÀÀ ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆ ¯¿íýýñ: ¯¿íýýñ: Àéìãèéí íýð Ñóðãàëòàíä àøèãëàæ áàéãàà êîìïüþòåð Ïåíòüþì I áà ò¿¿íýýñ äîîø Ïåíòèóì II Ïåíòèóì III Ïåíòèóì IV áà ò¿¿íýýñ äýýø Ǻºâðèéí êîìïüþòåð Èíòåðíåòýä õîëáîãäñîí êîìïüþòåð Ïðèíòåð Ïðèíòåð (áýõýí) Ïðèíòåð (ëàçåð) Çàõèðãààíä àøèãëàãäàæ áàéãàà êîìïüþòåð Õóâèëàã÷ Âèäåî êàìåð Êîäîñêîï Ïðîæåêòîð (LCD) Ñêàííåð Íýã êîìïüþòåðò íîãäîõ õ¿¿õäèéí òîî Á¯ÃÄ 24,314 413 871 3,519 13,593 5,918 9,446 4,077 485 3,592 3,619 1,448 429 860 1,324 745 21.1 Òºðèéí ºì÷ 21,608 357 809 3,112 11,618 5,712 7,630 3,658 408 3,250 3,277 1,290 321 777 1,215 632 22.4 Òºðèéí áóñ 2,706 56 62 407 1,975 206 1,816 419 77 342 342 158 108 83 109 113 10.1 ÀÐÕÀÍÃÀÉ 1,032 34 59 177 244 518 197 137 22 115 135 59 5 17 41 29 19.0 Ñòàòèñòèêèéí Ìýäýýëëèéí Ýìõòãýë (II) ÁÀßÍ-ªËÃÈÉ 1,009 4 53 75 298 579 124 96 11 85 83 37 2 45 45 21 23.0 ÁÀßÍÕÎÍÃÎÐ 433 - 18 64 304 47 209 119 6 113 146 55 14 18 53 21 39.8 ÁÓËÃÀÍ 408 10 27 101 249 21 109 135 56 79 30 5 19 28 9 9 25.3 ÃÎÂÜ-ÀËÒÀÉ 602 - 5 45 478 74 217 123 12 111 96 53 16 29 47 26 20.5 ÄÎÐÍÎÃÎÂÜ 498 8 15 14 433 28 207 130 10 120 100 41 6 10 47 20 22.0 ÄÎÐÍÎÄ 1,274 2 37 72 456 707 295 136 12 124 118 41 21 15 36 21 11.0- 10 - ÄÓÍÄÃÎÂÜ 449 12 24 81 287 45 259 111 14 97 112 43 9 18 27 21 18.8 ÇÀÂÕÀÍ 735 50 43 266 336 40 263 110 7 103 99 46 15 36 39 21 21.3 ªÂªÐÕÀÍÃÀÉ 1,163 15 39 114 544 451 403 162 25 137 176 68 18 36 50 42 19.6 ªÌͪÃÎÂÜ 391 - 30 107 208 46 106 107 13 94 113 45 13 22 40 24 26.9 ѯÕÁÀÀÒÀÐ 283 - - 22 233 28 113 68 3 65 83 27 9 12 28 9 36.7 ÑÝËÝÍÃÝ 1,054 14 34 187 565 254 236 217 20 197 168 68 24 44 66 36 17.9 Ҫ 961 4 61 277 427 192 268 181 21 160 177 69 13 29 49 40 14.8 ÓÂÑ 767 19 26 61 399 262 191 157 19 138 123 50 17 27 39 22 25.5 ÕÎÂÄ 1,127 13 43 114 457 500 166 102 8 94 131 30 9 25 54 22 17.4 ÕªÂÑÃªË 607 25 22 65 458 37 253 166 16 150 159 57 9 25 49 33 42.7 ÕÝÍÒÈÉ 471 23 33 118 272 25 163 104 8 96 99 40 8 21 37 17 30.3 ÄÀÐÕÀÍ-ÓÓË 956 42 38 141 695 40 535 146 10 136 160 49 15 30 57 32 19.4 ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ 9,002 129 228 1,274 5,697 1,674 4,535 1,377 175 1,202 1,162 494 171 328 461 252 20.5 ÎÐÕÎÍ 647 9 15 118 479 26 535 163 5 158 122 60 15 39 39 20 28.0 ÃÎÂÜѯÌÁÝÐ 420 - 21 26 51 322 39 28 11 17 25 10 - 5 9 6 6.9 ÑÎËÎÍÃÎÑ ÄÀÕÜ 25 23 2 23 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3.2 ÌÎÍÃÎË ÑÓÐÃÓÓËÜ
 11. 11. 2010-2011 ÎÍÛ ÕÈ×ÝÝËÈÉÍ ÆÈË 2.2. ÅЪÍÕÈÉ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÁÀÐÈËÃÀ ÁÀÉÃÓÓËÀÌÆ Áàðèëãà, áàéãóóëàìæ Ñóðàëöàã÷èä ¯¿íýýñ ¯¿íýýñ ¯¿íýýñ Ä/ä Ñóðãóóëèéí íýðñ Ãýð òîî/ Áóñàä ººðèéí ò¿ðýýñèéí Óóðûí çóóõ Á¿ãä Ýì Äàäëàãûí ãàçàð Øèíýýð Øèíýýð Õè÷ýýëèéí áàéðûí Àíãè òàíõèìûí òîî íýìýãäñýí íýìýãäñýí Ýýëæèéí êîýôôèöèåíò àíãè òàíõèì ñóóäëûí òîî õ¿÷èí ÷àäàë /ñóóäëûí Áèåèéí òàìèðûí çààë Èõ çàñâàð õèéãäñýí îí Àøèãëàëòàíä îðñîí îí Õè÷ýýëèéí áàéðûí òîî Ñòàíäàðòûí Ñòàíäàðòûí áóñ Á¯ÃÄ 512,213 257,302 1,084 923 161 1,039 45 388,424 8,783 14,135 2,484 õ õ 256 635 143 814 216 1.3 Òºðèéí ºì÷èéí 484,878 243,925 934 812 122 929 5 345,541 7,120 12,502 2,388 õ õ 233 572 120 794 204 1.4 Õóâèéí ºì÷èéí 27,335 13,377 150 111 39 110 40 42,883 1,663 1,633 96 õ õ 23 63 23 20 12 0.6 1 Àðõàíãàé 19,588 9,915 46 44 2 46 - 15,840 120 542 5 õ õ 8 26 7 25 5 1.2 2 Áàÿí-ªëãèé 23,255 11,822 53 47 6 53 - 17,694 - 608 17 õ õ 6 24 9 93 17 1.3 3 Áàÿíõîíãîð 17,240 8,809 40 31 9 40 - 11,237 795 478 - õ õ 6 24 5 52 3 1.5 4 Áóëãàí 10,329 5,094 34 32 2 32 2 9,940 250 375 25 õ õ 11 20 2 21 - 1.0 5 Ãîâü-Àëòàé 12,344 6,170 44 40 4 44 - 10,507 247 424 11 õ õ 18 26 6 72 6 1.2 6 Äîðíîãîâü 10,940 5,595 25 25 - 24 1 8,788 - 295 16 õ õ 1 17 1 29 17 1.2- 11 - 7 Äîðíîä 14,000 6,973 31 28 3 31 - 11,768 - 417 - õ õ 24 16 6 49 14 1.2 8 Äóíäãîâü 8,427 4,234 24 18 6 24 - 7,300 48 300 6 õ õ 3 19 4 41 10 1.2 9 Çàâõàí 15,647 7,664 69 62 7 69 - 12,487 440 445 17 õ õ 14 29 15 73 39 1.3 10 ªâºðõàíãàé 22,785 11,458 43 38 5 43 - 14,845 - 520 7 õ õ 7 23 9 28 7 1.5 11 ªìíºãîâü 10,516 5,243 20 19 1 20 - 7,100 - 294 - õ õ 13 18 2 4 10 1.5 12 Ñ¿õáààòàð 10,374 5,181 27 18 9 27 - 7,004 30 255 16 õ õ 3 16 3 38 2 1.5 13 Ñýëýíãý 18,905 9,515 44 44 - 44 - 15,672 - 626 11 õ õ 20 30 2 11 3 1.2 14 Òºâ 14,228 7,023 42 38 4 40 2 14,171 90 483 8 õ õ 17 31 4 44 - 1.0 15 Óâñ 19,594 10,033 38 34 4 37 1 11,981 640 499 61 õ õ 2 27 10 78 10 1.6 16 Õîâä 19,592 9,970 37 31 6 37 - 13,585 770 531 24 õ õ 2 21 6 43 17 1.4 17 Õºâñãºë 25,918 13,197 80 65 15 80 - 17,997 1,190 635 2,044 õ õ 5 35 8 50 39 1.4 18 Õýíòèé 14,281 7,068 34 28 6 34 - 11,056 450 358 31 õ õ 6 22 12 24 1 1.3 19 Äàðõàí-Óóë 18,527 9,376 34 27 7 31 3 18,025 - 623 - õ õ - 26 3 3 - 1.0 20 Óëààíáààòàð 184,595 92,399 282 225 57 247 35 134,048 3,233 4,785 173 õ õ 70 166 28 33 13 1.4 21 Îðõîí 18,139 9,052 29 23 6 29 - 15,249 480 499 12 õ õ 20 14 1 3 1 1.2 22 Ãîâüñ¿ìáýð 2,908 1,468 7 5 2 7 - 2,040 - 136 - õ õ - 5 - - - 1.4 Ñîëîíãîñ äàõü 23 81 43 1 1 - - 1 90 7         2 0.9 Ñòàòèñòèêèéí Ìýäýýëëèéí Ýìõòãýë (II) ìîíãîë ñóðãóóëü
 12. 12. 3ÌÝÐÃÝÆËÈÉÍ ÁÎËÎÂÑÐÎË - 12 -
 13. 13. 2010-2011 îíû õè÷ýýëèéí æèë 3.1. ÌѯÒ-ÈÉÍ ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆ (¿ðãýæëýë) Ñóðàëöàã÷èä ¯¿íýýñ ¯¿íýýñ Ä.Ä Ñóðãóóëèéí íýðñ á¿ãä ýì Êîìïüþòåð ÐÑ486 áà ò¿¿íýýñ äýýø Pentium I Pemtium II Pentium III Pentium IV áà ò¿¿íýýñ äýýø Äîòîîä ñ¿ëæýýíä õîëáîãäñîí êîìïüþòåð Èíòåðíýòýä õîëáîãäñîí êîìïüþòåð Ïðèíòåð Öýãýí Áýõýí Ëàçåð Òåëåâèçîð Õóâèëàã÷ Âèäåî Êîäîñêîï Ïðîæåêòîð Íýã êîìïüþòåðò íîãäîõ õ¿¿õäèéí òîî ÁYÃÄ-63 46,071 20,491 4,161 24 95 173 660 3,209 2,464 2,338 625 15 33 577 253 210 81 158 221 11.1 1 ÀÐÕÀÍÃÀÉ ÌÑ¯Ò 822 420 48 - - - 12 36 24 24 8 - - 8 3 3 2 3 2 17.1 2 ÁÀßÍ-ªËÃÈÉ ÌÑ¯Ò 1,219 604 73 - - 10 30 33 73 73 8 - - 8 9 4 3 2 7 16.7 3 ÁÀßÍÕÎÍÃÎÐ ÌÑ¯Ò 1,722 868 43 1 - - 18 24 25 25 2 - - 2 4 4 1 20 24 40.0 4 ÁÓËÃÀÍ ÌÑ¯Ò 554 257 24 - - - 15 9 - 5 8 - - 8 4 2 2 0 1 23.1 5 ÃÎÂÜ-ÀËÒÀÉ ÌÑ¯Ò 931 465 89 - 2 26 7 54 46 45 16 1 - 15 7 7 2 12 7 10.5 6 ÄÎÐÍÎÃÎÂÜ ÌÑ¯Ò 847 397 49 - - - - 49 11 10 4 - - 4 3 4 2 5 5 17.3 7 ÄÎÐÍÎÄ ÌÑ¯Ò 622 249 24 2 - - 1 21 15 7 6 - 2 4 5 1 2 0 1 25.9 ÄÎÐÍÎÄ ØÀÒÀËÑÀÍ 8 849 445 114 7 3 6 9 89 71 76 8 - - 8 7 8 2 4 4 7.4 ÌѯÒ- 13 - 9 ÄÓÍÄÃÎÂÜ ÌÑ¯Ò 812 386 46 - - - - 46 15 20 7 - - 7 4 3 2 0 3 17.7 10 ÇÀÂÕÀÍ ÌÑ¯Ò 875 418 60 - - - 29 31 60 60 13 - 2 11 2 2 3 1 4 14.6 11 ªÌͪÃÎÂÜ ÌÑ¯Ò 712 309 80 - 2 7 10 61 15 6 17 1 - 16 19 4 4 6 7 8.9 12 ÑÝËÝÍÃÝ ÌÑ¯Ò 453 210 51 1 2 - 20 28 - 27 6 1 1 4 4 4 1 0 1 8.9 ÑÝËÝÍÃÝ ØÀÀÌÀÐ 13 213 87 35 - 6 10 16 3 - 1 8 2 - 6 15 2 1 3 2 6.1 ÌÑ¯Ò 14 Ҫ ÌÑ¯Ò 660 336 32 - - - - 32 31 31 6 - - 6 4 1 1 1 2 20.6 15 Ҫ ÇÀÀÌÀÐ ÌÑ¯Ò 409 148 8 - - - 3 5 - - 4 - - 4 2 - - 9 4 51.1 16 ÕªÂÑÃªË ÌÑ¯Ò 1,084 541 78 - - 2 13 63 - 30 7 - - 7 13 5 3 2 6 13.9 17 ÕÝÍÒÈÉ ÌÑ¯Ò 966 478 66 - - 7 40 19 18 8 14 - 1 13 5 3 2 2 5 14.6 18 ÎÐÕÎÍ ÌÑ¯Ò 1,110 485 73 1 1 9 - 62 30 83 26 1 - 25 5 6 - 3 5 15.2 19 ÄÀÐÕÀÍ ÌÑ¯Ò 1,633 740 73 - 1 15 1 56 12 30 8 - - 8 7 1 2 2 4 22.4 “ÄÀÐÕÀÍ ªÐꪔ 20 1,428 586 84 1 - 2 11 70 20 20 17 - 2 15 2 1 1 4 1 17.0 ÌÑ¯Ò 21 ÍÀËÀÉÕ ÌÑ¯Ò 1,100 324 50 11 3 - 4 32 50 50 7 - - 7 5 2 1 2 3 22.0 22 ÃÎÂÜѯÌÁÝÐ ÌÑ¯Ò 618 138 36 - - - - 36 25 25 11 - - 11 2 4 - 0 4 17.2 Ñòàòèñòèêèéí Ìýäýýëëèéí Ýìõòãýë (II)
 14. 14. 2010-2011 îíû õè÷ýýëèéí æèë ¯ðãýëæëýë 3.1. ÌѯÒ-ÈÉÍ ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆ (¿ðãýæëýë) Ñóðàëöàã÷èä ¯¿íýýñ ¯¿íýýñ Ä.Ä Ñóðãóóëèéí íýðñ á¿ãä ýì Êîìïüþòåð ÐÑ486 áà ò¿¿íýýñ äýýø Pentium I Pemtium II Pentium III Pentium IV áà ò¿¿íýýñ äýýø Äîòîîä ñ¿ëæýýíä õîëáîãäñîí êîìïüþòåð Èíòåðíýòýä õîëáîãäñîí êîìïüþòåð Ïðèíòåð Öýãýí Áýõýí Ëàçåð Òåëåâèçîð Õóâèëàã÷ Âèäåî Êîäîñêîï Ïðîæåêòîð Íýã êîìïüþòåðò íîãäîõ õ¿¿õäèéí òîî 23 ÕªÃÆÈË ÌÑ¯Ò õîâä 486 228 59 - 59 - - - 43 12 1 - - 1 5 3 1 2 4 8.2 ÑÝËÝÍÃÝ Ç¯¯ÍÕÀÐÀÀ 24 470 189 24 - - - - 24 14 6 6 - - 6 1 2 2 0 2 19.6 ÌÑ¯Ò ÌÎÍÃÎË Ñòàòèñòèêèéí Ìýäýýëëèéí Ýìõòãýë (II) 25 ÑÎËÎÍÃÎÑÛÍ 2,568 855 106 - - - 25 81 93 93 26 - - 26 4 6 1 7 16 24.2 ÊÎËËÅÆ ¯ÉËÄÂÝÐ ÓÐËÀËÛÍ 26 1,728 981 86 - - - 53 33 23 23 22 3 19 - - 5 1 6 1 20.1 ÑÓÐÃÓÓËÜ 27 ÓËÀÀÍÃÎÌ ÊÎËËÅÆ 1,758 937 93 - - - - 93 39 39 12 1 - 11 2 - 1 3 2 18.9 ÒªÐÈÉÍ ÌÑ¯Ò Ä¯Í 26,649 12,081 1,604 24 79 94 317 1,090 753 829 278 10 27 241 143 87 43 99 127 16.6 1 ÄÎÍÁÎÑÊÎ ÌÑ¯Ò 345 130 128 - - - 28 100 35 20 4 2 - 2 1 7 - 2 0 2.7- 14 - 2 ÀÁÓÊÀ ÌÑ¯Ò 346 243 33 - - - - 33 33 33 2 - - 2 2 2 1 1 1 10.5 ÀÐÕÀÍÃÀÉ “ÁÓËÃÀÍ” 3 483 252 48 - - 5 17 26 4 18 4 - - 4 5 4 1 2 6 10.1 ÌÑ¯Ò ÁÀßÍÕÎÍÃÎÐ 4 450 283 7 - - - - 7 6 6 3 - - 3 1 1 - 0 1 64.3 “ªëçèéò”ÌÑ¯Ò ÀÍÈÌÀ “ä¿ðëýõ óðëàã” 5 39 16 2 - - - 1 1 - - - - - - 1 1 1 0 1 19.5 ÌÑ¯Ò 6 ÀÌÜÄÐÀÕ ÓÕÀÀÍ ÌÑ¯Ò 219 134 20 - - - - 20 20 20 2 - - 2 3 2 1 0 0 11.0 7 ÕÀÌÀà ÌÎÍÃÎË ÌÑ¯Ò 986 608 20 10 10 1 4 4 1 4 1 1 1 49.3 8 USI ÌÑ¯Ò 85 15 120 120 120 120 1 1 1 3 3 0.7 9 Ҫ̪РÇÀÌÛÍ ÌÑ¯Ò 445 175 36 - - - - 36 25 36 25 - - 25 3 6 2 0 5 12.4 10 ÌÎÍÔÐÅØ ÌÑ¯Ò - - 15 - - - 12 3 15 3 2 - 1 1 1 1 1 1 0 0.0 11 ÁÀÇ Ñʯ¯Ë ÌÑ¯Ò 737 159 41 41 11 45 6 - 1 5 1 2 1 1 1 18.0 12 “ÀÉ ÝÍ ÀÉ” ÌÑ¯Ò 62 13 42 42 42 2 1 1 - 2 2 1.5 ÒªÐÈÉÍ ÁÓÑ ÌÑ¯Ò 4,197 2,028 512 - - 15 58 439 311 304 54 2 2 50 19 33 12 8 21 8.2 įÍ

×