Chap1 new

1,248 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chap1 new

 1. 1. บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
 2. 2. <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร </li></ul><ul><li>(Information and Communication Technology : ICT) </li></ul>
 3. 3. เนื้อหาวันนี้ <ul><li>ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul><ul><li>และการสื่อสาร </li></ul><ul><li>ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul><ul><li>และการสื่อสาร </li></ul><ul><li>ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร </li></ul><ul><li>วิวัฒนาการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ </li></ul><ul><li>การสื่อสาร </li></ul><ul><li>บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร </li></ul><ul><li>การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ </li></ul><ul><li>การสื่อสาร </li></ul><ul><li>ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและ </li></ul><ul><li>การสื่อสาร </li></ul>
 5. 5. ความหมายของ ICT จาก แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารประเทศไทยพ . ศ . 2545-2549
 6. 6. <ul><li>“ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข้อมูล </li></ul><ul><li>และการสื่อสารนับตั้งแต่การสร้าง </li></ul><ul><li>การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล </li></ul><ul><li>การรับและการส่งข้อมูล การจัดเก็บ </li></ul><ul><li>และการนำไปใช้ งานใหม่ </li></ul>
 7. 7. <ul><li>เทคโนโลยีเหล่านี้ หมายถึงคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ ( Hardware) คำสั่ง ( Software) และข้อมูล ( Data ) และระบบการ </li></ul><ul><li>สื่อสารต่างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ </li></ul><ul><li>ระบบสื่อสารข้อมูล ดาวเทียม หรือเครื่องมือ </li></ul><ul><li>สื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย ” </li></ul>
 8. 8. ความหมายของ ICT <ul><li>จากไพรัช ธัชยพงษ์ , 2543 </li></ul>
 9. 9. <ul><li>“ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการติดต่อเชื่อมโยง การจัดหา จัดเก็บ จัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือที่เรียกว่าสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในรูปของสื่อต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศจะประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลข่าวสารมาใช้ ” </li></ul>
 10. 10. ความหมายของ ICT <ul><li>จาก อาจารย์ครรชิต มาลัยวงศ์ , 2546 </li></ul>
 11. 11. <ul><li>“ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร และ </li></ul><ul><li>ได้ผนวกเอาเทคโนโลยีหลักสองสาขาคือ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>สื่อสารคมนาคม และอาจรวมถึงระบบ </li></ul><ul><li>อัตโนมัติ ระบบงานพิมพ์ และระบบโทรทัศน์ </li></ul><ul><li>ที่มีแนวโน้มจะผนวกเข้ากันด้วย ” </li></ul>
 12. 12. สรุปความหมายของ ICT <ul><li>เทคโนโลยีสองสาขาหลักประกอบด้วยเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม </li></ul><ul><li>ที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>จัดหา จัดเก็บ ค้นคืน จัดการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ </li></ul><ul><li>ข้อมูลในรูปดิจิทัล ( Digital Data) </li></ul>
 13. 13. สรุปความหมายของ ICT ( ต่อ ) <ul><li>ประกอบด้วยเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว </li></ul><ul><li>ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข </li></ul><ul><li>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง </li></ul><ul><li>ความแม่นยำ และความรวดเร็วให้ทัน </li></ul><ul><li>ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ </li></ul>
 14. 14. ความสำคัญของ ICT <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร </li></ul><ul><li>ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>มาเป็นสังคมสารสนเทศ ( Information Society) </li></ul>
 15. 15. ความสำคัญของ ICT( ต่อ ) <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร </li></ul><ul><li>ทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก </li></ul>
 16. 16. ความสำคัญของ ICT ( ต่อ ) <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร </li></ul><ul><li>ทำให้องค์กรมีลักษณะผูกพันกัน </li></ul><ul><li>หน่วยงานภายในเป็นแบบเครือข่าย ( Network) </li></ul>
 17. 17. <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัสสามารถตอบสนองความต้องการใช้เทคโนโลยีใน </li></ul><ul><li>รูปแบบใหม่ที่เลือกได้ </li></ul>ความสำคัญของ ICT( ต่อ )
 18. 18. ความสำคัญของ ICT ( ต่อ ) <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำ </li></ul><ul><li>ให้เกิดสภาพทางการทำงานแบบทุกสถาน </li></ul><ul><li>ที่และทุกเวลา ( Anywhere and Anytime ) </li></ul>
 19. 19. <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร </li></ul><ul><li>ทำให้เกิดการวางแผนการดำเนินการใน </li></ul><ul><li>ระยะยาว และมีวิถีการตัดสินใจหรือ </li></ul><ul><li>ทางเลือกได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น </li></ul>ความสำคัญของ ICT ( ต่อ )
 20. 20. ขอบข่ายของ ICT <ul><li>1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>ฮาร์ดแวร์ ( Hardware) : เครื่องคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>และอุปกรณ์ต่างที่นำมาพ่วงต่อ </li></ul>
 21. 21. <ul><li>ซอฟต์แวร์ ( Software) : ชุดคำสั่งหรือ </li></ul><ul><li>โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ให้ทำงาน </li></ul>
 22. 22. <ul><li>บุคลากร ( Peopleware) : </li></ul><ul><li>บุคลากรด้าน ICT เช่น โปรแกรมเมอร์ </li></ul><ul><li>นักวิเคราะห์ระบบ พนักงานป้อนข้อมูล </li></ul><ul><li>นักออกแบบเว็บ นักจัดการฐานข้อมูล </li></ul><ul><li>และ อื่นๆ </li></ul>
 23. 23. <ul><li>2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบโทรคมนาคมชนิด </li></ul><ul><li>มีสาย เช่น สายใยแก้วนำแสง </li></ul>
 24. 24. <ul><li>เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบโทรคมนาคมชนิด </li></ul><ul><li>ไร้สาย เช่น คลื่นไมโครเวฟ </li></ul>
 25. 25. <ul><li>กลไกหลักของการสื่อสารโทรคมนาคม </li></ul>ผู้ส่ง ต้นทาง ผู้รับ ปลายทาง สื่อกลางข้อมูล
 26. 26. วิวัฒนาการและความก้าวหน้า ของ ICT <ul><li>วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>เกี่ยวข้องกับการคำนวณ </li></ul>
 27. 27. <ul><li>ในสมัยโบราณมีคำนวณด้วยการใช้มือ กิ่งไม้ </li></ul><ul><li>และก้อนหิน </li></ul><ul><li>ปี ค . ศ . 1822 Charles Babbage ออกแบบ </li></ul><ul><li>เครื่อง Analytical Engine เป็นเครื่องคำนวณ </li></ul><ul><li>นำข้อมูลเข้าด้วยบัตรเจาะรู </li></ul>
 28. 28. Charles Babbage และ Analytical Engine
 29. 29. <ul><li>ปี ค . ศ . 1887 Herman Hollerith ประดิษฐ์ </li></ul><ul><li>เครื่อง Tabulating Machine ใช้ในการ </li></ul><ul><li>สำรวจสำมะโนประชากรในสหรัฐอเมริกา </li></ul><ul><li>และจากนั้นก็มีการพัฒนาการผลิตเครื่อง </li></ul><ul><li>คอมพิวเตอร์เรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน </li></ul>
 30. 30. Tabulating Machine
 31. 31. คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน
 32. 32. <ul><li>2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม </li></ul><ul><li>ยุคของภาษาท่าทาง ภาษาพูด และ </li></ul><ul><li>รูปภาพ </li></ul><ul><ul><li>ยุคภาษาเขียน </li></ul></ul><ul><ul><li>ยุคของการพิมพ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ยุคของโทรคมนาคม </li></ul></ul><ul><ul><li>ยุคของการสื่อสารสมัยใหม่ หรือ </li></ul></ul><ul><ul><li>ยุคของการปฏิวัติทางการสื่อสาร </li></ul></ul>
 33. 33. ประเภทของ ICT <ul><li>เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล </li></ul><ul><li>เช่น ดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศ </li></ul><ul><li>กล้องดิจิทัล </li></ul>
 34. 34. ประเภทของ ICT ( ต่อ ) <ul><li>2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล </li></ul><ul><li>เช่น เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก จานแสง และ memory card </li></ul>
 35. 35. ประเภทของ ICT ( ต่อ ) <ul><li>3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล </li></ul><ul><li>ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ </li></ul>
 36. 36. ประเภทของ ICT ( ต่อ ) <ul><li>4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล เช่น เครื่องพิมพ์ จอภาพ พล็อตเตอร์ ฯลฯ </li></ul>
 37. 37. ประเภทของ ICT ( ต่อ ) <ul><li>5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำสำเนาเอกสาร </li></ul><ul><li>เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายไมโครฟิล์ม </li></ul>
 38. 38. ประเภทของ ICT ( ต่อ ) <ul><li>6. เทคโนโลยีสำหรับถ่ายทอดหรือสื่อสาร </li></ul><ul><li>ข้อมูลได้แก่ ระบบโทรคมนาคมต่าง ๆ เช่น </li></ul><ul><li>โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง โทรเลข และ fax </li></ul>
 39. 39. การประยุกต์ใช้ ICT <ul><ul><li>1. งานสำนักงาน เช่น แฟกซ์ โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร </li></ul></ul>
 40. 40. การประยุกต์ใช้ ICT ( ต่อ ) <ul><ul><li>2. งานอุตสาหกรรม จัดการงานด้านการผลิต การสั่งซื้อ การพัสดุ การเงิน บุคลากร ออกแบบผลิตภัณฑ์ และงานด้านอื่น ๆ </li></ul></ul>
 41. 41. การประยุกต์ใช้ ICT ( ต่อ ) <ul><li>3. งานการเงินและการพาณิชย์ เช่น ATM , Purchasing Card, Digital Cash, e-CHARGE </li></ul>
 42. 42. <ul><li>4. งานการบริการการสื่อสาร เช่น สารสนเทศระบบออนไลน์ ดาวเทียม </li></ul><ul><li>และโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบ </li></ul><ul><li>ดิจิทัล (ISDN) เป็นต้น </li></ul>การประยุกต์ใช้ ICT ( ต่อ )
 43. 43. การประยุกต์ใช้ ICT ( ต่อ ) <ul><ul><li>5. งานด้านสาธารณสุข เช่น การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลยา การรักษาพยาบาล การคิดเงิน การเก็บข้อมูลผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค </li></ul></ul>
 44. 44. <ul><li>6. งานด้านการศึกษาและการฝึกอบรม เช่น </li></ul><ul><li>การนำเอาบทเรียนมาบรรจุไวใน </li></ul><ul><li>คอมพิวเตอร์ การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน </li></ul><ul><li>รายการวิทยุ โทรทัศน์ และดาวเทียม </li></ul>การประยุกต์ใช้ ICT ( ต่อ )
 45. 45. ผลกระทบของ ICT <ul><li>แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ </li></ul><ul><li>1. ระดับปัจเจกบุคคล </li></ul><ul><li>เกิดวิถีชีวิแบบ &quot; ชีวิตดิจิทัล &quot; ( Digital Life) </li></ul>
 46. 46. ผลกระทบของ ICT ( ต่อ ) <ul><li>2. ระดับกลุ่ม หรือ ระดับสังคม </li></ul><ul><li>วัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross Culture) </li></ul><ul><li>วัฒนธรรมไร้พรมแดน (Borderless Culture) </li></ul><ul><li>วัฒนธรรมโลก ( Global Culture) </li></ul><ul><li>และ e ประเภทต่างๆ เช่น e-Commerce, </li></ul><ul><li>e-Government, e-Industry, e-Education, </li></ul><ul><li>e-Society เป็นต้น </li></ul>
 47. 47. ผลกระทบของ ICT ( ต่อ ) <ul><li>3. ระดับประเทศและระดับโลก </li></ul><ul><li>Knowledge-based Learning Economy </li></ul><ul><li>( ยุคเศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ) </li></ul><ul><li>One Stop Service ( บริการเบ็ดเสร็จ </li></ul><ul><li>ณ จุด เดียว ) </li></ul>
 48. 48. คำถามชิงรางวัล <ul><li>ให้คะแนนทั้งศูนย์การเรียนนะคะ </li></ul>
 49. 49. <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร </li></ul>
 50. 50. <ul><li>นักศึกษาใช้ ICT อะไรบ้างในชีวิตประจำวัน </li></ul>
 51. 51. <ul><li>การประยุกต์ใช้ ICT กับการศึกษามีอะไรบ้าง </li></ul>
 52. 52. <ul><li>ประโยชน์ของ ICT มีอะไรบ้าง </li></ul>
 53. 53. <ul><li>ผลกระทบด้านลบของ ICT มีอะไรบ้าง </li></ul>

×