Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JUNE 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JUNE 2009

 • 671 views
Published

Monthly Christian Newspaper Of Elohim Christian Ministries. June 2009 Edition.

Monthly Christian Newspaper Of Elohim Christian Ministries. June 2009 Edition.

Published in Spiritual , Technology , Sports
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Gtemlnw {InkvXy≥ Vol: 1 Issue : 5 June 2009 RNI No. KerMal 25223/2008 Elohim Christian Ministries Touching lives... changing destinies... Kottayam sak-©¿ {InkvXob kam-[m ktµi ]{XnI Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 8 ss{IkvX-h-tem-IØv Aa¿jw H_m-a-bpsS sIbvtdm {]kwKw Cc-´-Øm∏v sIbvtdm: ap…ow temI-tØbpw °p-∂-Xv. ap-j-ym-h-Im-i-߃ hns‚ ap∂n¬ At±-l-Øns‚ Ata-cn-°sbbpw Iq´n-bn-W°p-∂- - - ]q¿Æ-ambpw X≈n-°fbp-∂Xnv - - - aXm- ¥ c kwhm- Z sØ Xn¬ n¿Wm-bI ]¶p-h-ln-®p- icn-bXv nb-a-߃ {]Ncn-∏n-°p- {]Io¿Øn® {]kn-U‚ v, kuZn sIm≠v Ata-cn-°≥ {]kn-U‚ v ∂-Xnpw ap≥]-¥n-bn¬ ss{IkvXh ]oV-Øn¬ DØ-c- - _cm-Iv-H-_ma sIbvtdm-bn¬ S- n¬°p∂ sIbvtdm-bnse A¬ sIm-dn-b°p tijw n¬°p∂ Ønb {]kwKw H_m-a-bpsS Cc- Asj- ¿ bqWnth- g v k n- ‰ n- b n¬ cmP-y-am-W∂ hkvXpX F¥p- ´- Ø m- ∏ ns‚ BZy DZm- l - c - W - {]kw-Kn-®-t∏mƒ ap-j-ym-h-Imi sIm≠v ad∂p ? ambn hnhn[ ss{IkvXh tXm- [zw-k--Ønv tXr-Xzw IY-b-dn-bmsX B´w °ƒ hne-bn-cp-Øn. ¬Ip∂ A¬ Asj¿ bqWn- ImWp∂ Ipsd {InkvXy≥ tXm- - hnhn[ ap…ow cmP-y-߃ th-gvkn-‰nsb At±lw sh≈-]q- °ƒ H_m-asb ]pI-gvØn-b-tXm- kµ¿in-°m-mbn at≤-y-j-y-bn- ip-I-bm-bn-cp-∂p. sS, ap…ow cmP- y - ß - f n≥n∂v se-Ønb H_m-a, AhnsS S- Ata- c n- ° - b n¬ AtIw {]tX-y-In-®v ]m°n-ÿm≥, kuZn °p∂ ss{Ikv X h ]oU- - ap…ow tamkv°p-Iƒ Ds≠∂v Atd-_y, Ct¥m-t-j-y, CuPn- Ønp ttc IÆ-S®v, Ad-_n- {]J-ym-]n-®t∏mƒ, ap…ow cmP-yß- - - ]v‰v, kpUm≥, A^vKm-n-ÿm≥ I-tfbpw ap…ow-Itfbpw tXmfn¬ - fn¬ kz-X{¥-ambn Hcp {InkvXy≥ - F∂o cmPyßfnse ss{IkvX-h- ssIbn´v NßmØw IqSn-bt∏mƒ - Bcm-[m-ebsa-¶nepw D≠m-IW- - - - - cpsS tcmZ-Ønp ap∂n¬ Ata- - GXp-hn-t[-bpw Ata-cn-°sb sa∂ B{Klw At±lw shfn-s∏- cn° Xo¿Øpw sNhn-b-S-°p-∂- ap…ow temI-Ønv an{X-am-°p-I- Sp-Øn-bn-√. ]Sn-™m-d≥ cmP-yß- - XmWv ImWp-∂-Xv. sb-∂Xv am{X-am-bn-cp∂p At±-l- fn¬ ap…ow-Iƒ Xß-fpsS hni-zm- kmº-ØnI ]ptcm-KXn Øn-p-≠m-bn-cp∂ B{K-lw. Xncn-®-dn™ H_m-a, GXp-hn-t[- t∏mƒ C…m-anI cmP-y-ß-fm¬ k-a-p-k-cn®v Pohn°p∂-Xns ap∂n¬I- ≠ p- s Im- ≠ v , ap…ow ]Xn-‰m-≠p-I-fmbn C…m-anI bpw Ahsc IqsS n¿Øn- ]oUn-∏n-°-s∏-Sp∂ ss{IkvX-h- {]Io¿Øn® {]kn-U‚ v, ap…ow cmPy-ß-fp-ambn NßmØw IqSp- temIw Ata-cn-°sb i{Xp-hmbn t´w sImøWw F∂ Nn¥-tbm- cpsS sSp-ho¿∏p-Isf At±lw cmP-y-ß-fn¬ ss{IkvX-h-mbn hm≥ Ata-cn° Xøm-dm-Ip-tºmƒ Nn{Xo-Icn-°p-∂p. at≤y-jybn-se- - -- sS-bmWv at≤yj-y≥ kµ¿i-- Xo¿Øpw Ah-K-Wn-®p. Pohn-°p∂ ap-j-y-cpsS Ah-Im- D‰ an{X-amb C{km-tb-env A- ∂√ Ata-cn° sNøp∂ Ønv XobXn Ipdn-®-Xv. as‰mcp CuPn-]v‰nse sIbvtdm A¬ i-ßsf kuI-cy]q¿∆w hnkvacn- -- - `n-a-X-m-Ip-hmpw Zzn-cm-jv{S-hm-Z- GsXmcp Imc-y-tØbpw kwi-b- Ata-cn-°≥ {]kn-U‚pw Xøm-dm- Asj¿ bqWn- t h- g v k n- ‰ n- b n¬ ®p. icn-bXv nb-a-߃ S-∏m- Ønv ]®- s °mSn ImWn- ° p- Zr- j v S n- t bmsS am{Xta ap…ow Im-Ø-hn[w C…m-anI cmP-y-ß- H_ma S-Ønb {]kwKw Ata- °p∂ cmP-y-ß-fn¬ ss{IkvX-h- hmpw H_m-abv°pw aSn-bp-≠m- temIw ImWp-∂p-≈p. ap…ow tfmSp ]n≥Xp-W-°mbn at≤-y-j- cn- ° - b psS kzcw amdn- h - c p- ∂ - cpsS PohnXw bmX-m-]q¿Æ-am-W- bn-√. temI- Ø ns‚ lrZ- b - Ø p- S n∏v y-bn¬ h®v H_ma hmNm-e-m-b- Xns‚ sXfn-hm-bn-´mWv IW-°m- ∂-XmWv hkvXp-X. kuZn cmPm- Keo-entbm enwK-n¿Æbw S-Øn-bp≈ K¿`-—n{Zw kvac-Wbp-ambn - H°-e-tlm-a-bn¬ ntcm-[n-®p H°-e-tlm-a: K¿`-ÿ-in-ip- s]tÆm F∂p n¿Æ-bn-®,v amXm- jvS]cn-lmcw ¬I-Ww. - - hns‚ enwK-n¿Æbw S-Øn- ]n-Xm-°ƒ°v Unam‚ v C√m-Ø- enwK-n¿Æbw S-Øn-bp≈ ho≠pw hØn-°m≥ bp≈ K¿`-—n{Zw Ata-cn-°-bnse H°-etlma kwÿm-Øv ntcm- - - Xns in-∏n-°p∂ {]h-WX Ata- c n- ° - b n¬ Gdn- b n- c p- ∂ p. K¿`-—n{Zw ntcm-[n-°p∂ aq∂m- asØ Ata-cn-°≥ kwÿm-- hØn-°m≥ kn‰n (Pq¨ 8, Xnpw bYm¿∞ kXyw P-ß- [n-®p. H°-e-tlma Kh¿W¿ ]pXnb _n¬ {]Imcw enwK- amWv H°-e-tlm-a. 1975 ¬ C√n- 2009): C‰m-en-b≥ imkv{X-⁄- fn- t ebv ° v FØn- ° p- ∂ - X n- p- {_mUv sl‚n Cu Xocp-am-- n¿Æbw SØn K¿`- — n{Zw tm- b n- k nepw 1989 ¬ mb Keo-entbmbpsS I≠p-]n- amWv am¿∏m∏ IΩo-js nb- Øn¬ H∏p-h-®p. sNøp∂ ÿm]w ]Xn-m-bncw s]≥kn¬hm- n- b - b nepw CXp Sp- Ø - ß - s f- ° p- d n®v ]Tn- ° p- ∂ - an-®-Xv. am¿kn-bmw {] mWv K¿`ÿ inip BtWm apX¬ Hcp e£w tUmf¿hsc nb-a-am-°n-bn-cp-∂p. Xnv tPm¨ t]mƒ c≠m- a ≥ Keo- e n- t bmbpw hØn- ° mpw am¿∏m∏ ntbm-Kn® IΩo-j≥ F∂ ]pkvXIw ]pd-Øn-d-°n-bn- Is≠-Ønb hnh-c-߃. “Keo- cn-°p-∂-Xv. tam¨ sa¬tIm¿ ae-bmfw ss__nƒ iXm_vZn BtLm-jn-°p-∂p en-tbmbpw hØn-°mpw” F∂ km≥sjkv Zn tSms°bpw tIm´bw (Pq¨ 8 2009): kXy- ]-fin-X¿ XpSßn nc-h[n t]¿ teJ-a’cØns‚ hnj-bw. 18 - - - - t]cn¬ ]pkvXI cq]-Øn-em-°n. acntbm B¿´n Kymkpw thZ ]pkvXIØns‚ iXm_vZn - - ]s¶-Sp-°pw. apX¬ 30 hsc {]mb-ap-≈h¿°p - I¿±nmƒt]mƒ t]∏m¿UmWv tN¿∂mWv ]pkvXIw cNn-®-Xv. h¿j-ambn 2010 BtLm-jn-°p- tImgn-t°m-Sv, Xriq¿, A¶-am- ]s¶-Sp-°mw. 10 ^pƒkvI-m]v IΩo-jp tXr-Xzw hln-®-Xv. ap∂q-dp-t]-Pp≈ Cu hm≥ ss{Ikv X h kmln- X y en, Xncp-h-√m, Xncp-h--¥-]p-cw, t]Pn¬ Ipd-bmsX k`m ip{iq-j- ]Xn-tgmw q‰m-≠nse ]pkvXIw kv]mn-jv, C‰m-en- A°m-Zan Xocp-am-n-®p. Hcp Imbw- I p- f w, hmgq¿, a√- ∏ ≈n Is‚ ]cn-Nbs∏-Sp-Øp∂ IØp-k- - - tPym-Xn-im-kv{X-⁄-mb Keo- b≥ F∂o c≠p `mj-I-fn-emWv h¿jw o≠p n∂ iXm_vZn F∂o tI{µ-ß-fn¬ {]`m-j-W- lnXw Pntem h¿§o-k,v ]me-a‰w, - en-tbm-bpsS I≠p-]n-Sp-Ø-ßsf {]kn-≤o-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. `qan h¿jm-N-c-W-Øns‚ kwÿm-- ßfpw ]T-sk-an-m-dp-Ifpw kwL- - A¶-am-en.-]n.-Hm., 683 572 F∂ hnem- Ip‰- s ∏- S p- Ø n- b - X n¬ ItØm- kqc-yv Np‰pw Id-ßp-∂p-sh∂v Xe DZvLm-Shpw A°m-Zan-bpsS - - Sn-∏n-°pw. kwÿm Xe-Øn¬ k-Øn¬ BKÃv 15 Iw e`n-t°- en°m k`°v sX‰p-]-‰n-sb∂v Keo-entem hmZn-®Xv sX‰m-W∂v Ccp-]Øn-H∂mw hm¿jn-Ihpw 2009 - hnhn[ k`m hn`m- K - ß - f n¬ ≠-Xm-W.v H∂mw ÿmw tSp-∂- tPm¨ t]mƒ c≠m-a≥ am¿∏m∏ ItØm-en°m k` Ip‰-s∏-Sp-Øn- sk]v‰w-_¿ 19 v tIm´bw s_©- n∂p≈ {]Xn-n-[n-Isf Dƒs∏- h¿°v hm¿jnI ktΩ-fØn¬ - - 1992 HIvtSm-_dn¬ G‰p-]-d-™n- bn-cp-∂p. an≥ s_bven K-dnepw kam-] SpØn ss{Ikv X h kmln- X y ^e- I hpw {]ikv X n ]{Xhpw cp-∂p. ItØm-en°m k` Keo-en-tbm-bpsS hmZ-߃ ktΩ-fw 2010 HmK-Ãn¬ Xe-t»cn A°m-Zan-bpsS tI{µ-Im-cy n¿∆- - ¬Ipw. _©-an≥ s_bven-bp- imkv{X-Øns‚ i{Xp-hm-sW∂ km[m-cW P-ß-fpsS hni-zm- C√n- ° p- ∂ n¬ tUm. sl¿a≥ lW kanXn cq]o-Icn-®p. - sS-bpw, sl¿a≥ Kp≠¿´ns‚bpw ImgvN-∏mSv P-ß-fn¬n∂v FSp- ksØ A]-I-S-Øn-em-°p-sa∂p Kp≠¿´v K- d nepw S- ° pw. ss__nƒ FIvkn-_n-j≥, A]q¿Æ ]cn-`m-jIƒ ka-zbn- - -- Øp-am-‰p-∂-Xn¬ tPm¨ t]mƒ IcpXn Keo-en-tbmsb hn[n® iXm_v Z n ]cn- ] m- S n- I - f n¬ teJ a’-cw, ]pkvXI {]kn- ∏n®v tIc-fØnse apgp-h≥ P- - c≠m-a≥ am¿∏m∏ {i≤m-ep-hm- PUvPn-am¿ At±-l-Øns‚ ]T-- ss{Ikv X h k`m tae- ≤ - y - ≤o-IcWw F∂nh SØpw. kXy- - ߃°pw D]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-p- bn-cp-∂p. ߃ {]N-cn-∏n-°p-∂Xp XS-bm≥ £≥am¿, kmwkvIm-cnI mb- thZ ]pkvXIw ]cn-`m-jbn¬ anj- - th≠n kX-ythZ]pkvXIw {]kn- - sX‰n≤mc- W - I ƒ o°p- ∂ - {ian-®n-cp-∂p. I≥am¿, kmln-XyIm-c≥am¿, thZ- -- -dn-am¿°p≈ ]¶v F∂-XmWv ≤o-Icn-®Xv 1910 ¬ BWv. - AIw kvtImUve‚v apX¬ 2 3 4 {InkvXp-hn¬ 5 6 7 yq ssl{_oUvkv hnZym¿∞n-ItfmSv - tdmam teJ ]Tw hkn-°pI ]p¬∏p-dßfn-eqsS - - nt£]w t]Pp-Ifn¬ - hsc E-mail:elohimmessenger@yahoo.in, www.elohimchristian.org
 • 2. Gtemlnw {InkvXy≥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Elohim Christian Ministries Touchinglives.. changingdestinies.. ○ ○ sak-©¿ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Vol: 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Issue : 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ June 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ B≥kn G{_lmw ]Ø-m-]pcw t_m[w Xs∂ `cn® Xs‚ aptº B Xoc-aW™ nch[n - dh. jn_p B≥{Uqkv {]h¿Ø taJe as‰-hn-sStbm anj-dn-am-cpsS amwkw Np´p-Xn∂v - ar K-_ensb°mf-[nIw c-_en - BsW∂ Hcp Nn¥ Xs∂ Ae- ´n. sImXn-p-W™v S-°p∂ Im´mf h¿§-Øn-n-S-bn-te°v tPmWpw S-°p∂ Hcp Incm-Xamb mSv, a{¥- - ssZhw km£n hm-Zn-Iƒ Dd™v Xp≈p∂ A‘X nd™ mSv. `¿Ømhv acn-®m¬ B hnj-bØnp th≠n Xm≥ - nc-¥cw {]m¿∞n-°p-Ibpw kphn- `mcybpw sN∂n-dßn. Imem-hÿ- bpsS {]Xn-Iq-ew, c-t`m-Pn-Isf `b- - - kX-y-km-£n-Iƒ, I≈-km-£n-Iƒ, Iqdv amdnb km£n-Iƒ tij clnX cmP-yßsf°pdn®pw - ∂p≈ Hmtcm Znhpw AXn-ITn-- - F∂o {]tbm-K-߃ k¿∆Zm mw tIƒ°p-∂-Xm-Wv. F∂m¬ `mc-ysb Np´p-sIm-√p∂ {]mIrX kwkv ° m- c w, {]mb- a m- b - h sc Zzo-]p-Isf-°p-dn®pw hni-Zambn ]Tn- - - am-bn. nc-h[n FXn¿∏p-Iƒ, amdn- Imc-y-ß-fpsS kX-y-ÿn-Xn-bv°mbn km£m¬ ssZhsØ Xs∂ °p-Ibpw sNbvXp-sIm-≠n-cp-∂p. am-dn-bp≈ tcmK-߃, `mjm-{]-iw, v km£n-bm-°Isb-∂Xv Gsd {i≤m-hlamb H∂m-Wv. A¥-cw-K- - - - - Xnc™p ]nSn-®v n¿±bw ASn-®p- sIm-√p∂ Im´m-fØcw, c-lXy - - - Aß-s-bn-cn-°th-bmWv yq - BsI-°qSn B anj-dn sImSpw Øns‚ Xna {Kln-°m≥ Ign-bp∂ ssZh apºm-sI-bp≈ ip≤hpw ssl{_n- U vkn- s - ° p- d n®pw c-Ibm-Xbn-embn F¶nepw i‡- - - - nX-yPo-hn-XØns‚ am¿§-ambn Icp- - - n¿Ω- e - h p- a mb Pohn- X - n- e - h m- c - Ø n- p- S - a - b mbh¿°- √ msX Xp∂ kmØm-y D]-tZ-iØn-e[n- - - AhnsS {]h¿Øn-°p∂ Hcp anj- amb {]m¿∞-bn-epw, {]h¿Ø-- - B¿°pw CXn-m-hn-√. jvTn-Xambn Am-Nm-cØns‚ Bg- - - -dn-sb-°p-dn®pw tPm¨ t]‰¨ Ønepw ]X-dmsX n∂p. `‡nbpw Bcm-[bpw, Bflo-bXbpw {]I-Sßfp-tSXpw {]l- - - - - - - °p-gn-bn-te°v ]msS ]Xn® yq Adn-bp-∂Xv. hni-Zamb At-zj- - - - s]´-∂mWv Xs‚ `mc-ybpw k--ß-fp-tS-Xp-am-Ip∂ kvXnXn hntijw Fßpw {]I-S-am-Wv. ssl{_oUvkv F∂ Zzo] kaq-lw. W-Ønpw ]T--Øn-p-an-S-bn¬ Ip™pw tcmK-_m-[n-Xcm-bXpw ac- - `‡≥am¿ C√msX t]mIp-∂p, hni-zkvX≥am¿ ap-jy ]p{X≥am-- im¥-kap-{Z-Øn¬ ÿnXn-sN- - ssZh-i_vZw Xm≥ tI´Xv “yq W-aS™Xpw. tPm¨ XnI®pw H‰- - - - cn¬ Ipd-bp∂p F∂Xv k¶o¿Ø--Im-e-Ønse am{Xw {]iv-a- øp∂ Ch Bkvt{X-enb `qJ-fi- ssl{_n-Uvkn-te°v t]mIpI” s∏-´p. m´p-Imsc a{¥-hm-Zn-Iƒ √. Cu Ime-Ønepw B Zp:-ÿnXn XpS-cp-I-bm-Wv. Ip‰w Btcm- Øn¬n∂pw 2500 In.-an. h i - ]n-°-s∏-´-h¿ nba S-]-Sn-Iƒ°v t]mepw hnt[-b-s∏-SmsX AIse-bmWv. Ø m - km£y-tØmsS ne-sIm-≈p∂ oN-amb Cu Ime-sØ-t∏mse kwkv°m-c-iq--y-cmb ° n . CXn-p-apºv D≠m-bn-´n-√. Incm-X≥am-cpsS Cu Cu a aXhpw ]m¿´n-Ifpw kwL-S--Ifpw Imipw Icp-Øp-ap≈ hy- m´n-te°v {]Im-i-- p-jy≥ - ‡n- I - f n- t ebv ° v tI{µo- I - c n- ° - s ∏- S p- ∂ p. hkv X pXIfpsS Øns‚ kphn-ti-jhp- - ΩpsS bmYm¿Øyw Xncn-®-dn-bmØ s]mXp-Pw sXcp-thm-c-ß-sfbpw ambn Hcp [oc≥ Aßv ""Rm≥ F∂m-bmepw acn-°p-sa- mSn-m- ]´W {]m¥-ß-sfbpw c‡-cq-£n-X-am-°p-∂p. Zqsc kv t ImU ]- Ø m- ymbw adn-®p-Ifbp∂ ym-bm-[n-]∑mcpw A[n-Imcw S-Øp∂ - - ve‚n¬n∂pw IS-e-e- ∂Xv Dd-∏m-Wv. Fs‚ icocw ]pgp- Wv , X s‚ `m ]ptcm-ln-X∑m-cpw, hym-Pambn {]h-Nn-°p∂ {]hm-NI∑mcpw A[n- - - Isf Xm≠n h∂n-dßn. - Imcw Zp¿hn-n-tbmKw sNøp∂ `c-Wm-[n-Im-cn-Ifpw bn{km-tb-ens‚ tPm¨ t]‰¨ ˛ Bfl- `m-cXØns‚ Bƒcq-]w, - °ƒ Xn∂pw. AXnepw t`Z-at√ c- y bpw Ip™pw ta¬ ssZh-tIm-]ag s]bvXn-dßm≥ Imc-Wambn Xo¿∂n-´p-≠v. - - - ssZh-Øm¬ Hmtcmcm ]Z-hn-I-fnepw ip{iq-j-I-fnepw nb-an- Ahn-cmaw AS-cm-Snb Bfl-Zm-ln, ZuX-yn¿∆- - kphn- t i- j - Ø n- p- t h≠n ssZhw acn-®Xv ssZh- °-s∏-´-h¿ ssZhsØ km£n n¿Øn {]h¿Øn-°p-hm≥ Ign- in-£- bmsX hcp-tºmƒ A]-Nbßfpw A-ym-bßfpw Gdn-hcpw. ssI - - anSp-°vsIm≠v tSnb A-[n-IrX kºm-ZØns‚ ]¶v]‰n-bh¿ - - - - - l-WØns‚ ]mXbn¬ - ]X- d mØ ]S- b m- f n. Im´n-Ø∂ ÿe-tØ°v t]mIp- bm- W v . Bbn-c-߃°v cq]m- AXp- bmYm¿∞ysØ aqSn-sh®v Ak-y-XyØnp th≠n km£n ]d- bpw. ¥cw hcp- Ø p- h m≥ tºmƒ B m´p-Im¿ `£n-°p-∂Xv sIm≠v ssZh-Icßfn¬ D]-Im- - - - Bcpw F∂m¬ kakvX Imc-y߃°pw ssZhsØ km£n n¿Øp- - I-sb-∂Xv XnI®pw t{ijvT-amb H∂m-Wv. B [oc-amb S-]- c-ambn aq¿®-bp-≈ D]-I- ih-°p-gn-bnse ]pgp-°ƒ Xn∂p-∂- klm- c-Ww. bn-°cp- - Snbv°v At∏m-kvX-e-mb ]utemkv Xøm-dm-Ip-∂p. CX]c-y¥am-bp≈ Xs‚ ip-{iq-jbv°pw, kl-Po-hn-Itfm-Sp≈ - - - 1824 ¬ Xn-p-]-Icw c-t`m-Pn-Iƒ Xn∂-s´'' X v . F√m- kvt°mUvem‚n-emWv s]cp-am-‰Øn-pw, B{K-lm-`n-em-j߃s°√mw ssZhsØ km£n- - - tPm¨ t]‰¨ Pn--®X.v - hcpw n¿Øp∂ {]J-ym-]߃ {it≤-bam-Wv. - - - hni-zm-k-Ønpw ktX-ym-]-tZ-i- ssIhn´ mfn-Xp-hsc sNbvX ip{iq-j-bn¬ Bscbpw apJ-kvXp-Xn- Ønpw th≠n i‡-amb Z¿iw F∂-XmWv. H´pw sshImsX tPm¨ Xs‚ `mcy-tbbpw Ip™n- sIm≠v IqsS n¿Øm-pw, GsX-¶nepw hn[-Øn-ep≈ Imcy {]m]n® amXm-]n-Xm-°ƒ tPmWns‚ •mkvtKm kn‰n anjs Cu hnhcw tbpw kwkv°cn-®p. kpµ-ckz-- - - km≤y-߃°mbn hio-I-cn-°mpw kmº-ØnI t´-Øn-mbn `mK-yam-bn-cp-∂p. hy-hkmb {]ap- - - Adn-bn-®p. ]s£ Ah-cpsS {]Xn- ]vßtfmsS hnhml Pohn-XØn- - - - D]mb {]tbm-Kßtfm S-Øn-bn-´n-√ F∂-Xnv ssZhw km£n. 1 - J-mb ]nXm-hm-Is´ Hcp XnI™ I-cWw- X-s∂ ncm-im°p∂-Xm- - te°v {]th-in® B bphXn Hcp sX  2:5 ¬ ]utemkv CXv ]d-bp-tºmƒ ip{iq-j-bnse Xs‚ {]m¿∞-m-[o-cm-bn-cp-∂p. - bn-cp-∂p. ssl{Un-Uvkns‚ Hcp anj-dn [ocs‚ Z¿i--tØmSv ]c-am¿∞X F{X «mJ-o-b-am-Wv. B[p-nI Bflob afi-e- Xncp-n-hmkw F∂ t]cn¬ hnIr-XapJw kn‰n-an-js‚ tXr- - GIo-`hn®v Zpcn-X]¿∆-߃ Xm≠n - - Øn¬ F{X-t]¿°v Cu Imc-yØn¬ ssZhsØ km£n n¿Øm≥ - hoSns‚ Hcp apdn {]m¿∞-bv°v Xzw tPmWns hc-®p-Im-Wn®p. I¿Ω-]m-Xbn¬ PohnX ]¶m-fnsb - Ignbpw tSnb Hmtcm bm-ss]-kbpw, Ae-¶-cn-°p∂ Hmtcm th≠n am{Xw k÷-am-°nb Xs‚ kwkv ° mc iq- y - c mb PX Xn-®m°n ]d-∂I∂p. Iq´-Øn¬ - - ]Z-hnbpw Ap-`-hn-°p∂ Hmtcm ∑bpw ssZhw km£n-]{Xw amXmhv F√m-Zn-hkhpw aq∂v tcw - AhnsS S-Øp∂ c-lXysb-°p- - -- B Zmº-Xy h√-cn-bnse BZy Xcp-sa-¶n¬ lm ! F{X [yw !! cmP-y߃°p-th-≠n Ic-bp-am-bn-cp- - dn®pw ]n®n- No-¥s∏´ anj-dn-am- - - ]pjv]sØbpw IqsS Iq´m≥ ad- - ∂p. {]m¿∞m nc-Xamb `hw - sc-°p-dn®pw a{¥-hm-Zn-IfpsS i‡n- - ∂n-√. GI-mb tPmWns‚ ]n∂o- tPmWnv Hcp Bcm-[m-ebØns‚ - - - tb-°p-dn®pw Ah¿ hmNm-ecm-bn. - Sp≈ mfp-Iƒ IjvSXbp-sSbpw - - {]XoXn Df-hm-°n. B A¥-co£w Bflm¿∞-X-bpw, Bfl-`m-c- ]´n-Wn-bp-sSbpw Ibv]ns‚bpw Xs∂ Hcp XnI™ Bflo-bm°n - hpw, I¿Ω-ti-jn-bpw HØp-tN¿∂ mfp- I - f m- b n- c p∂p F¶nepw Gtemlnw {InkvX-y≥ sak-©¿ am‰n. sNdp-∏°m-c≥ kn‰n-an-jv jvSam- - - ssZhnI kwc-£Whpw Icp-Xepw - ]nXmhns klm-bn-°p-∂Xn- - Im-Xn-cn-°p-I-sb-∂-Xm-bn-cp∂p Xm≥ Ap-`hn-®n-cp-∂p. - ]{Xm-[n] kanXn epw, √ hnZ-ym-`ymkw kºm-Zn-°p- •mkvtKm kn‰n-an-js‚ B-{K-lw. hym-]m-cn-I-fmb sh≈-°m¿ ∂-Xn-epw, {Ko°v, em‰n≥ `mj-Iƒ F∂m¬ AsXm∂pw tPmWns‚ aZyw, K©m-hv, a‰n-Xc elcn No^v FUn-‰¿ Xm≥I≠ Z¿i--Øn¬n∂pw ]Zm¿∞-߃, ]pI-bne F∂n-h A`-ykn-°p-∂Xnepw tPm¨ sNdp- - - jn_p-tam≥.-sI.-B≥{Uqkv {]m-bØnse {i≤n-®n-cp-∂p. - Xm≥ tI´ ssZh- i - _ v Z - Zzo]p-hm-kn-Iƒ°v btYjvSw hn‰p- ]ªo-j¿ bphm-hmb tPm¨ •mtkym-Kn- Øn¬nt∂m ]n≥Xn-cn-∏n-®n-√. h-∂n-cp-∂p. anj-dn {]h¿Øw F_n G{_lmw ep≈ Hcp ss__nƒ skan-m-cn- Ah-tcmSp Xm≥ ]d-™Xv “Rm≥ nanØw Pw t_m[-hX°cn-°- - v - bn¬ tN¿∂v hN ]Tw Bcw- F∂m-bmepw acn-°p-sa-∂Xv Dd-∏m- s∏-´m¬ Cu hn[ km[-ßfpsS - FUn-t‰gvkv `n®v skan-mcn ]T-Øn-m-hiy- - - - Wv. Fs‚ icocw ]pgp-°ƒ hym-]m-csØ AXv jvSØn-em-°p- - An¬ Ipcn-bm-t°mkv Xn∂pw. AXnepw t`Z-at√ kphn- sa∂ `bw nanØw Ah-cpsS amb kmº-ØnIw Is≠-Øp-∂- dPn tPm¿÷v Xnv Hcp kvIqfn¬ ]m¿´vssSw ti-jØn-p-th≠n ssZhw Im´n- - FXn¿∏p- I fpw ]oU- - ß fpw ^nen∏v tPm¿÷v A≤ym-]Im-bn. ]T-tØm-sSm∏w - - - Ø∂ ÿe-tØ°v t]mIp-tºmƒ tPmWnv Ap-`hn-t°-≠n-h∂p. - - {]h¿Ø--Øn-mbn ‘•mkvtKm B m´p-Im¿ `£n-°p-∂Xv ih- kln-°m-m-hmØ FXn¿∏p-Iƒ kn‰n anj-p’-ambn tN¿∂v tNcn-{]- °p-gn-bnse ]pgp-°ƒ Xn∂p-∂Xn- - nanØw tPm¨ Iptd- I m- e - Gtemlow {InkvX-y≥ sak-©¿ p-]Icw c-t`m-Pn-Iƒ Xn∂-s´.” - tØbv°v Hmkvt{Sen-bm-bn-se-Øn. tZ-i-ß-fn¬ ip{iq-jn-°p-Ibpw ]n.-Hm.-t_mIvkv 14 sNbvXp-t]m-∂p. hn{i-aan-√m-sX- - tPm¨ t]‰s hgn-apS°p- yq ssl{_n-Uknse {]h¿Ø-- v Idp-I-®m¬-˛686 540 bp≈ ]T--hpw, A≤-ym-]--hpw, hm≥ n∂-h¿ ]Øn-aS°n amdn. - ß-fpsS ]ptcm-KXn-b°mbn kphn- - v t^m¨: 0481-˛2481027 ip{iq-jbpw GI-tZiw ]Øp-h¿j- A∂v 34 hb- p≈ Xm≥ hnhm-lm- tij kvtln-I-fmb nc-h[n C.-sa-bn¬. elohimmessenger@yahoo.in tØmfw XpS¿∂p- t ]m- b n. -¥cw `mc-yktaXw yq ssl{_n- - - At∏mgpw Ft¥m Hcp ncm-i- Uvkn-te°v I∏¬ Ib-dn. Xn°v tijw 6˛mw t]Pn¬
 • 3. Gtemlnw ○ 3 ○ ○ Vol: 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Issue : 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ June 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ {InkvXy≥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Elohim Christian Ministries Touchinglives.. changingdestinies.. ○ ○ sak-©¿ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ap°v B{K-lw tXm∂pw. CXv ⁄mw (Wisdom) mw tiJ-cn- ]co- £ n- ° ptºmƒ, a‰p- ≈ - h ¿ ®p-≠m-°p-∂Xm-W.v hmb-bn-eqsS, - - `b∂v Hm—m-n®p n¬°p-tºmƒ alm-∑m-cp-am-bp≈ CS-]gIen¬, - - - AXv ho≠pw sNøp-hm≥ B{Klw ssZh-Øn-s‚bpw ap-jycp-sSbpw -- tXm∂pw. HSp-hn-eXv kz-`m-hambn - D]-tZ-ißfn-eqsS tSp-∂Xm-Wv. - - - amdpw. AXn-m¬ ]cn-⁄mw tXSp-I, CXv nß-fpsS ico-c-Ønv tSp-I. alm-∑m-cpsS Poh-Ncn-{X- - tZmjw sNøpw. a- nv tZmjw ߃ hmbn-°p-I. dh. tUm. ]n.-Pn. h¿Kokv sNøpw. `mhn°v tZmjw sNøpw. (6) thZ]pkvXIØnse kZr- - - (hn-Zym¿∞n-IfpsS ]n.-Pn. - Bb- X n- m¬ kua- y - a mbn i-y-hm-I-y-߃ Hmtcm Znh-khpw A¶nƒ) kwkm-cn-°p-Ibpw CjvSan-√m- Hc≤y- m bw hmbn- ° p- I . _n√n hn Z-ym-`-ymk Ime-L´w tNmc- ØpXp≠mIp-tºmƒ tIm]n-°m-sX- {Klmw ]d-™p-X∂ D]-tZ-iam-Wn- - Øp-Sn-∏ns‚ Ime-am-W.v as‰m-cmƒ bp-an-cn-°p-I. Xv. At±-l-Øns‚ Poh-N-cn-{X- ]d-bp-∂Xv tI´-p-k-cn-°p-hm≥ nß-fpsS hnZ-ym-`ymk Imew - Øn¬ ]d-™Xv R߃ 1973 {]bm-kam-Wv. Rmn-ßs tI´n- - Ap- { K- l - a m- I m≥ Iptd- t bsd apX¬ sNøp-∂p. Rmpw nß- ´p-≠v. PohnXw mev Ime-ß-fm- n¿t±-i߃ {i≤n-®m-epw. - tfmSv ]d-bs´, Ign-bp-sa-¶n¬ Znh- Wv. {]nb hnZ-ym¿∞n-Itf, n߃ - khpw kZr-iyhm-Iyw Hc-≤ymbw -- - (1) Fs‚ AΩ®n ]d™p lnµntb°mƒ Cw•o-jnv am-yX Icp-Xm-Xn-cn-°-cp-Xv. Ah-kcw Ap-{K-ln-°s∏-SWsa∂v Fn°v - - - hmbn-°p-I. IqSp-Xep-s≠-∂√ Rm≥ ]d-bp-∂- - In´p-tºm-sgms° hf¿Øn-bXn-v, - (ssi-ih Imew) n¿_‘w D≈-Xp-sIm≠v Nne D]- (7) Hcp hnZ-ym¿∞n-bpsS ap≥K- (2) Fs‚ So®¿ ]d™p (_m- Xv. F¶nepw Cw•o-jn¬ kwkm- Icp- X n- b - X n- v , µn ]d- b p- I . tZ-i߃ ChnsS Ipdn-°p-Ibm-W.v - - W C{]-Im-cam-bn-cn-°Ww. (1) - - cn-°m≥ ]Tn-°p-I. ]cn-io-en-°p- A∏-tmSv ]d-bp-∂Xn-n-c´n AΩ- - e-yIm-ew) - (1) amXm-]n-Xm-°ƒ ]d-bp-∂Xv ssZhw (2) ]Tw (3)- ho-´p-Im-cyw (3) Fs‚ Iq´p-Im¿ ]d™p I. Cw•ojn¬ Fgp-Xp-hm≥ ]cn- tbmSv µn ]d- b p- I . ]Øp n߃°v a- n-em-bn√ F∂p (4) k`mImcyw (5) Iq´p-Im¿. Cu io-en-°p-I. ]cn-{i-an-®m¬ km[n- amkw Npa∂v Xmtemen®v (I-uam-c{]m-bw) - - hcmw. Ah¿ CSp∂ AXn¿h-c- ap≥K-W sX‰n-°m-Xn-cp-∂m¬ (4) Bcp ]d™p? (bu-h- - °p∂ Imc-yam-Wn-Xv. - hf¿Ønb kvtl-Ønv Znh- ºp- I ƒ Am- h - i - y - a m- s W∂v n߃ [y-cm-bn. Cw•o-jn¬ kwkm-cn-°p∂ khpw Imen¬sXm´p sXmgp- Im-ew) tXm∂mw. (8) nßfpsS ico- Iuam-chpw buh-hpw hgn- Iq´p- I msc Ifn--b m- ° - c p- X v . Xmepw IS- ∏ mSv Xocp- ∂ - X - √ . ]t£ Ah- chpw a pw t{]m¬km- l n- ∏ n- ° p- I . H∏w Ahsc Hm¿°p-I. sX-‰n-t∏m-Ip-hm≥ km≤-yXbp≈ - - c n - S p ∂ Adnhpw hf- Ime-am-b-Xn-m¬ {i≤n-°-Ww. kwkm-cn-°p-I. Cw•ojv yq-kv, (15) n߃°v Pohn-XØnse - AXn¿h- c - cp-∂Xn- - tdUn-tbm-bn¬, Sn hnbn¬ tIƒ°p- {][m kw`-h-߃ FgpXn-bn-Sp- hfsc hfsc {i≤n- ° Ww! ºp-Iƒ n߃°v Btcm-Kyap≈ ico-cap- -- - I. D®m-cWw {i≤n-°p-I. `mh-- hm-p≈ Hcp √ tm´p-_p-°p- NmSn bn¬ Cw•o-jn¬ kwkm-cn-°p- ≠m-bn-cn-°-Ww. Ub-dn-t]mse ≠m-bn-cn-°Ww. ssZhw n߃°v - Btcm-Kyw X∂m¬ √ kuµ- I. sX‰p-]‰p-sa∂v `b- - {][m kw`- h - ß ƒ FgpXn cyw X∂m¬, Al-¶cn°cp-Xv. s∏-Sp∂ ap-j-y- kq£n-°p-I. alm-∑msc Is≠- C√m- Ø - h sc ]p—n- ° - c p- X v . p w , ¶n¬ B Xob-Xn, Ah¿ ]d™ Imep Xf¿∂-hsc ‘sRm≠n’ mn ∂b {][m-s∏´ Nne {]kvXm-hIƒ - - - F∂p hnfn-°cp-Xv. oe-°Æp-≈- - - F√mw Fgp-Xp-I. Ah-tcm-sSm∏w hsc ‘]q®-°Æn’ F∂p hnfn-°- FSpØ t^mt´m Ds≠- ¶ n¬ IS- AXpw kq£n- ° p- I . AXp- cp-Xv. Ahsc krjvSn® ssZhw °m-Xn-cn- AXv tIƒ°pw. ssZhw tIm]n- t]mse Ah-cpsS kz¥w ssI∏- °p-I. S-bnse Hcp IØv ssIøn-ept≠m? °p-hm-n-Sbm-Icp-Xv. AwK-ssh-I- - - ( 2 ) eyw D≈-htcm-Sv, kuµ-cyw Ipd- - ]Tn- jvS-s∏-Sp-Ø-cp-Xv. Hcp ImeØv ‘Rmss‚ CjvSw ®n´v Ch-sb√mw Aaq-ey n[n-Ifm-Ipw. - hm-bn-´p-≈htcmSv kvtl-tØmSpw - - t]mse S°pw’ F∂v Zb-tbmSpw IqSn kwkm-cn-°Ww. - kwkm- c n- Fs‚ D]- t Z- i - ß ƒ hmbn- ]d-bcp-Xv. Al-¶mcn-bm-I- - °m-sa∂v Icp- °p∂ hnZ- y m¿∞n- I ƒ°v Cu “Ffn-b-hs ]oUn-∏n-°p-∂-h≥ cp-Xv. nß-tf-°mƒ kº-Øn¬, Ahs‚ krjv S m- h ns nµn- Xp∂ ap-jypw - n¿t±-i-߃ {]mh¿Øn-I-am-°p- nd-Øn¬, _p≤n-bn¬, `‡nbn¬ Hcn-°epw Cw•ojv hm≥ km≤- y - a m- I s´ F∂v °p∂p” (k-Zr-i. 14:31) Ipd™ ne-hm-c-Øn-ep-≈-hsc - AXp-t]mse ap≥tIm-]-hpw, ]d-bp-I-bn-√. ss[c-y- {]m¿∞n-°p-∂p. ]p—-tØmsS ho£n-°cp-Xv. - p-k- ]q¿∆w Cw•ojv ]d-bp-I. hnZ-ym¿∞n-Iƒ ]men-t°≠ tZj-yhpw, ]nSn-hm-inbpw ]mSn-√. (3) Hcp ssSwtS-_nƒ D≠m-°n- cn®v ]ncn-ap-dp- C{]-Imcw sNb-Xm¬ n߃ (11) {]nb hnZ-ym¿∞n-Itf, - Pohn-XNcyIƒ: (15) - - -- h®v AX-p-k-cn®v Zn-N-c-y-Iƒ °w Ap-`hs∏- - - n߃°v G‰hpw {]bm-ksa∂v - (16) Fßs ]Tn-°-W-sa∂v Ap-{K-ln-°s∏-Sp-Ibn-√. - - {IaoI-cn-°p-hm≥ {ian-°p-I. ]Tn- Spw. Iq´p-Im-tcmSv amXm-]n-Xm-°∑m-tcm-S,v the-°m- - tXm∂p∂ hnjbw IqSp-X¬ ka- hni- Z - a m- ° p∂ Ht∂m ct≠m °p-I. Fßs ]Tn-°Ww F∂ A`n-{]mbw tNmZn®p ]Tn- ° p - b-sa-SpØv ]Tn-°p-I. {]bm-k- ]pkvXI߃ hmßn hmbn-°p-I. - - tcm-S,v ktlm-Zcn-am-tcm-S,v tIm]n®v - D]-tZ-ißfSßnb ]pkvXI-ßfpw - - - - ∂Xv Ipcp-S≥ Ipcp-Ss hgn-Im-´p- h¿Ø- a mw ]d- b p- h m≥ Hcp ap≈ hnjbßsf IqSp-X¬ CjvS- Cu hnj-b-Øn-ep≈ ]pkvX-I- {InkvXob _p°v Ãmfp-Ifn¬ e`n- - ∂-Xp-t]m-se-bm-W.v BWm-bmepw s∏-Sp-I. “Fs‚ ssZhØm¬ ߃ ]´-W-Ønse √ _p°v t{]cW Iuam- c - { ]m- b - Ø nepw °pw. Hmtcm h¿jhpw Hmtcm-s∂- s]Æmbmepw kz¥w A∏-tmSv buh {]mb-Ønepw D≠m-Ipw. Rm≥ Cu hnj-bØn¬ H∂m-a- - Ãmfp-Ifn¬ In´pw. Ah-bn-ep≈ - ¶nepw hmbn-°p-I. √-sX∂v D]-tZiw tXSp-IbmWv Gsd √- - mIpw” F∂v ]d-bp-I. n¿t±-i߃ {]mtbm-Kn-Iam-°p-I. - - sΩ AwKo-Icn®p Xcp-hm-p≈ - tXm∂p∂ Bi-b߃ ASn-hcbn-- - - Xv. Cu kzm-X{¥yw kz¥w ]nXm- - i_vZam-Wn-Xv. Hcn-°¬ ^en-°p- - (12) AXn-{]-[m--amb aq∂p (17) Hcp IS-em- n¬ thZ-]p- Sp-I. ]n∂oSv CS-°nsS ASn-hc- - hp-ambn D≠m-°n-sb-Sp-°p-∂-h¿ tNmZ-y߃ n߃ kzbw tNmZn- - kvX-I-Øn¬ n∂v 5 hmI-y-߃ tºmƒ mw AXv ho≠pw ho≠pw bn´ `mKw am{Xw hmbn-°p-I. bYm¿∞-Øn¬ Ap-{K-lo-Xcm-W.v - sNøp-∂p. Cßs Hcn-°epw °-Ww. 1. F¥mWv Fs‚ `mhn ae-bm-fØn¬ Fgp-Xp-I. F∂n´v - (4) √ Btcm-KyØnv c≠v -- ]nXm-hn-tmSv tNmZn-°p-hm≥ km≤- kz]vw ? 2. Fs‚ kz-`m-hØnse - sX‰p-Iƒ Xncp-Øp-I. A£-c- c£-s∏-Sp-hm≥ Ign-bm-sX-hÆw Imc-y߃ {i≤n-°Ww. - - y-a-s√-¶n¬ CØcw tNmZ-y-߃ tIm]-Øns‚ ASn-a-bm-bn-Øo-cp- AXn-{]-[m--amb KpW-hn-ti-j- sØ-‰p-Iƒ Ipdn-®n-Sp-I. √ hym-bmaw :˛ thK-Øn¬ tNmZn-°hm≥ ]‰nb ]cn-⁄m-- - ߃ GsX-√m-am-Wv? 3. _e-lo- (18) Cw•o-jnepw 5 hmI-y-ß- ∂p. {]nb Ip™p-ßtf, n߃ - S-°p-I. HmSm-hp-∂n-SsØms° - ap≈ Hcp ]mÃ-sd, ]mÃ-dpsS `mc- tIm]n-°cp-Xv. nß-sf-s°m≠v - -XIƒ Fs¥m-s°-bmWv ? - sf-gp-Xp-I. CtX-t]mse sX‰p HmSn-t∏m-hp-I. Ch PnhnX ssien- y-sb, A≤-ym-]Is, as‰m-cm-fns - - Ch aq∂pw n߃ Adn-™n- Xncp-Øp-I. kvs]√nßv ]Tn-°p- tIm]n- ∏ n- ° p- ∂ Xv i{Xp- h mb bm°n am‰p-I. h≈n-®m-´w, Hm´w, I≠v kwi-bn-hm-cWw hcp-Øp- - kmØm-m-W.v cn- ° - W w. F¶n¬ am{Xta I. Hmtcm Znh- k hpw ]pXnb Ipd-™Xv F´v Intem-ao-‰¿ S-°p- I. n߃°v Hcp `mhn sI´n-∏Sp-°p- - hm°p-Ifpw hmN-Ißfpw ]Tn-°p- - Rm≥ ]´m-f-Øn-em-bn-cn-°p- I, GsX-¶nepw ]¥p-Ifn, Ch-bn- - (9) n߃°v kz- ¥ ambn tºmƒ C°m-cyw {i≤n-®n-´p-≠v. hm≥ km[n-°p-I-bp-≈p. hm≥ {ian-°p-I. te-sX-¶nepw H∂v XpS¿®-bmbn ho´n¬ Hcp Un£-Wdn D≠m-bn-cn- (13) hnZ-ym¿∞n-Iƒ°p-th-≠n- (19) Cw•ojv ]{Xw hmbn-°m- Xmgv∂ ne-hm-c-Øn¬ n∂pw sNø-Ww. °-Ww. Adn-bm≥ hømØ hm°p- h∂ Hm^o-k¿am¿, ]´m-f°m-tcmSv - bp≈ skan- m- d p- I ƒ ]ecpw dpt≠m ? ho´n¬ hcp-Øp-∂n-s√- Blmc nb-{¥-Ww:˛ CjvSap- - Iƒ Adn-bm-sa∂v `mhn®v S-°- kwL-Sn-∏n-°m-dp-≠v. AXn¬ ¶n¬ hmb--im-e-bn¬ t]mbn tIm]n-®edntb h¿Ø-amw ]d- - - ≈Xv am{Xw Ign-°p-∂-Xn-e-√, cp-Xv. bYm¿∞ A¿∞w I≠p-]n- bq. Bh-iyan-√msX tIm]n-°pw; -- kw_-‘n-°Ww. Bflobbm{X, - hmbn-°p-I. Ign-bp-∂{X thK- CjvSap-≈Xpw ico-cØnv Bh- - - Sn-°p-I. b-Po-thm-Z-bw, sF.-kn.-]n.-F^v Øn¬ (Fast) hmbn-°p-I. A¿∞- in£ sImSp-°pw. henb IpSp-- i- y - a p- ≈ Xpw Ign- ° p- ∂ - X mWv (10) Cw•o- j v ` m- j sb ap- w_Øn¬ n∂pw, A[n-Im-cÿm- - apX-emb Iy-mºp-Iƒ kI-e¿°pw a-dn-bmØ hm°p-Iƒ Ipdn-®p-h®v _p≤n. °m¿°pw adn-IS∂p t]mIp-hm-tm, - ^ew sNøpw. Un£-dn tm°n A¿∞w I≠p- Øp n∂pw h∂n-´p-≈h≥ Cu - (5) Bflo- b - X bpw Btcm- X≈n-°-f-bp-hmtm km≤-y-a-√. A[n-Im-c{]-ISw S-Øp-∂X√. - - - - (14) {]nb hnZ-ym¿∞n-I-tf, ]n-Sn-°p-I. Hcp tm´p-_p-°n-se- Kyhpw Ign-™m¬ Hcp hnZ-ym¿∞n- Cw•ojv ∂mbn kwkm-cn-°p- nß-fpsS amXm-]n-Xm-°ƒ hm¿≤- gp- X p- I . a:]mT- a m°p- I . CsX√mw Xßsf AwKo-Icn®v - bpsS aqeyw Ahs‚ ]cn-⁄m-- Ibpw FgpXp-Ibpw sNøp-∂h¿°v - _lp-ap-n®v t]Sn®v n¬°p-hp- I-y-am-bm¬ Ahsc ad-°-cp-Xv. ]pXnb hm°p-]-tbm-Kn®v hmN-I- Øn-em-Wv. kvIqfnepw tImtf- Fhn-sSbpw amy ÿm-ap-≠m-bn- nµn-°-cpXv. _lp-am-n-°m-Xn-cn- p≈ _mly {]I-Sam-Wv. - - Pnepw ]Tn- ® m¬ _p≤nbpw cn-°pw. ae-bm-f-Øn-t°mƒ, tijw 4˛mw t]Pn¬ C{]- I mcw tIm]n- ° p- h m≥ °-cp-Xv, kvtln-°m-Xn-cn-°-cp-Xv, Adnhpw D≠m-Ipw. F∂m¬ ]cn-
 • 4. Gtemlnw {InkvXy≥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Elohim Christian Ministries Touchinglives.. changingdestinies.. ○ ○ sak-©¿ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Vol: 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Issue : 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ June 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 ○ ○ A-≤y- mbw 2 tdma teJ--]-Tw ˛ XpS¿® ymbw hn[n-°q. PmXn-Iƒ°v in the law the embodiment of knowl- º- S n- b psS AS- b mfw am{Xw ym-b{]-amWw Cs√-¶nepw Ah- - edge and truth. Bbn-cp-∂p. (D¬∏Øn 12:1,3 scbpw ssZhw oXn- t bmsS blq-Z≥am-cpsS {]h¿Øn D¬∏Øn 17:10 23:23,250 hn[n°pw. {]Ir-Xn-bn-eq-sSbpw tdma¿ 2:21˛24 ymb {]am-WtØmsS Ap- - X߃°v c£-s∏Smw F∂p Icp- akm-£n-bn-eq-sSbpw ssZhw ]-utemkv Ah-tcmSv 5 tNmZy- - k-cWt°Sv ImWn-®m¬ ]cn-t—- - - Xp-∂p. am-km-¥cs∏-Sp-∂Xnp - - - PmXn-Iƒ°v Xs∂-Xs∂ shfn- ߃ tNmZn- ° p- ∂ p. Cu Z G‰hpw in£m¿l-amWv ]Icw Ah¿ Xß-fpsS lrZ- s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂p. AXn-m¬ tNmZyßfpsS apºn¬ blq-Z¿ F∂m¬ PmXn-Iƒ ssZhsØ bsØ ITn-am-°p-∂p.(hm-Iyw - ssZho-I-n-baw ap-j-y-a--km- Ip‰-°m-cm-Wv. Ah¿ sNø-cp- Ap-kcn-®m¬ ssZhw Ahsc - ]mÿ An¬ Ipcn-bm-t°mkv - 2: 4,5) £n-bn¬ shfn-s∏-´n-cn-°p-∂p. sX∂v ]Tn∏n-°p∂ Imc-y-߃ oXo-Icn-°p-∂p. - (_n) {]h¿Øn 2:6,10 tdma¿ 1:20 Cu Adnhns‚ ASn- Xs∂ Ah¿ sNøp-∂p. A{K- N ¿Ωw ]cn- t —- Z √ ap-j-ycpw ssZh-k-∂n- [n-bn¬ Ip‰-°m-cm-Wv. kIe ap-j-y-cpsS {]h¿Øn°v Ap-kr-Xambpw ssZhw ymbw - ÿm-Øn¬ ssZhw Ahsc ymbw hn[n-°p-∂XmWv.- (1) A-ys D]-tZ-in-°p-∂- hs o ns∂ Xs∂ D]-tZ-in- F∂v FÆp∂p (tdma¿ 2:26) ssZh-Øns‚ lnXw Fs¥- ap-j-ycpw ssZh-k-∂n-[n-bn¬ hn[n-°pw. ap-jys‚ hni-zmkw - blq-Z≥am-cpsS ]Z-hn-Iƒ °m-ØXv F¥v ? (tdma¿ 2:21) ∂m¬ ]pdsa blq-Z-m-b-h≥ Ip‰-°m-cm-Ip-∂p. tdma¿ 3:23 {]h¿Øn-bn-eq-sS-bmWv shfn-s∏- tdmam- t e- J w 2˛mw A≤y- (2) tamjvSn-°cp-sX∂v {]kw- - blq-Z--√. ]pdsa PU-Øn- PmXn-Isf hn[n-°p∂ blq- Sp-∂-Xv. bmt°m_v 2:20 ap- bØn¬ n∂v Kn-°p∂ o tamjvSn-°p-∂pthm? ep- ≈ - X p - ] cnt—Z- - b p- a - √ . Zpw ssZh-k-∂n-[n-bn¬ Ip‰- jys‚ hni-zm-ksØ shfn-s∏- (1) blq- Z ≥ F∂p t]¿ (tdma¿ 2:21) A£-cØn-e√ Bflm-hn-ep≈ - °m-cm-W.v Sp-Øp-∂Xv {]hr-Øn-bm-Wv. B sIm≠n- c n- ° p- ∂ p. (They call (3) hy-`n-Nmcw sNø-cp-sX∂v lrZ-b]cn-t—-Zbs{X ]cn-t—- - - - - {]hr-Øn-bpsS ASn-ÿm-Øn¬ - themselves as jews) ]d-bp∂ o hy-`n-Ncn-°p-∂pthm? - Z-. ssZhoI ym-b-hn-[n-bpsS Nne ASn-ÿm XX-z߃ Chn- - ssZhw ymbw hn[n-°p-∂p. (2) ym- b - { ]- a m- W - Ø n¬ (tdma¿ 2:22) C∂v hni-zm-kn-I-fpsS CS- sS ImWp-hm≥ Ign-bp-∂p. (a-Ømbn 25: 40 shfn-∏mSv B{i-bn-°p-∂-h¿ (They rely (4) hn{K-lßsf shdp-°p∂ - bn¬ ssZh- Ø nt‚ Cjv S w 20:12, 13 1 tImcn-yw 5:10) on the law of God) o t£{Xw Ih¿® sNøp- F¥mWv F∂ hnj-b-Øn¬ (F) kXyw tdma¿ 2:2-˛5 ssZhoI ym-bhn[n ]pd-ta- - ssZh- Ø n¬ B{i- b n®v (3) ssZh-Øn¬ {]iw-kn-°p- ∂pthm?(tdma¿ 2:22) Bi-b-Ip-g∏w D≠v. F∂m¬ bp≈ Imc-yßfpsS ASn-ÿm-- - - ∑sb ]n≥Xp-Scp-∂h¿°v al- - - ∂-h¿ (They bray about their re- (5) ym-b{]-am-WØn¬ {]iw- - - tdmam-te-JØnt‚ ASn-ÿm- - - X-zhpw amhpw A£-Xbpw e`n- lationship to God ) kn-°p∂ o ym-b{]amW-ew-L- -Øn¬ Nn¥n®m¬, ]pd-sa- Øn-e√ adn®v B¥-cnI Ah- ÿsb Ap-kcn-®m-Wv. ssZh- - °p-∂p. Ch ap-j-yv kzbw (4) ym- b - { ]- a m- W - Ø n¬ -Øm¬ ssZhsØ A]-am-n- bp≈ H∂pw ssZhw tm°p- Øns‚ ymb hn[n kX-yØn¬ - Bbn {]m]n-°m-hp∂ Imc-y߃ - n∂pw ]Tn-°-bm¬ Ahs‚ °p-∂pthm? (tdma¿ 2:23) ∂n-√ F∂pw- lr-Zbw BWv ASn-ÿnX-am-Wv. tbml-∂m≥ A√. {InkvXp-hnp am{X-ap-≈- Cjv S w Adn- b p- ∂ - h ¿ ( They Cßs blq-Zs‚ atm-`m- ssZhw tm°p-∂Xv F∂pw Xm-W.v tbml-∂m≥ 17:5, 22 shfn- know God’s perfect will) h-Øn¬ ssZhsØ Xnc-kv°-cn- hy-‡-am-Ip-∂p. 17:3 1 tbml-∂m≥ 5:20 ∏mSv 5:12 Xntam-Øn-tbmkv 6:16 (5) The aprove of what is su- °p-∂-Xp-aqew PmXn IfpsS CS- AXn-m¬ ]cn-ia-tm-`mhw hn[n-°p-∂-h-cn¬ c≠p-Xcw (tbm-l-∂m≥ 5:11, 12) perior bn¬ ssZh-maw Zpjn-°-s∏-Sp- hn´v lrZ-bw-sIm≠v ssZhsØ sX‰p-Iƒ ImWmw. F∂m¬ kX- y sØ (6) They are instructed by the ∂p. {]km- Z n- ∏ n- ° p- h m≥ ap°v (1) a‰p-≈-hsc hn[n-°p-∂- ntj[n°p∂-h¿ ymbw hn[n- law. ssZhw B{K-ln-°p∂ cq]m- D’m-ln-°mw. Ahp ap-jy- Xn-eqsS Ah¿°v kzbw ym-b- °-s∏Spw (hm-Iyw 8) (7) They are convinced that ¥cw (tdma¿ 2:25,29) cm- e √ ssZh- Ø m¬ Xs∂ hn-[nbn¬ n∂pw c£-s∏Smw (kn) apJ-]£w C√mbva they are competent to teach oth- ]cp- t —- Z oXo- I - c - W - ]pIgvN e`n-°pw. (tdm-a¿ 2:29) F∂p Icp-Xp-∂p. (tdm-a¿ 2:11) ers. Øns‚ AS- b mfw A√ AXv (XpS-cpw...) (2) ssZhw ymbw hn[n- ssZhw apJ-]£w C√msX (8) All this because they have A{_-lm-an-tm-Sp≈ ssZhoI DS- °m≥ Xma- k n- ° p- ∂ - X n- m¬ kΩ-Xn-®n-´p-≈Xm-Wv. Nncn, a- - Ww. Ign-bp-∂{X S-°p-I, 3˛mw t]Pn¬ n∂v XpS¿®  ns‚ DXv°WTIsfbpw BIp- - v - - thK-Øn¬ S-°p-I. am{Sn-tam-Wn-b¬ hnZym¿Yn-Itfm-Sv... - e-Nn-¥Isfbpw Zqco-Icn-°p-∂p. - - - Cn Hgn-hm-t°≠ Nne A]- (25) kz¥w tPmen-Iƒ kzbw I-SIm-cn-Isf-°qSn Nq≠n ImWn- - - ItØm- e n- ° m- k - a p- Z m- b - Ø n¬ n∂pw ß-fp-≠m-°p-hm≥ {ian-°p-I. sNøp-I. apdn ASp-°n-bn-Smw. °-s´. hnizm-kam¿§w kzoI-cn® kpap-Jmb bphm- - - (20) Cw•o-jn¬ kZr-iyhm-I- -- sNSn°v sh≈- s am- g n- ° mw. (29) _p≤n-i‡n h¿≤n-∏n- hnv (27 hb- v, 5 ASn 7 C©p-≈) U.A.E - yw, a‰v Nne hmI-y-߃ F∂pw hf¿Øp-ar-Kßsf Ipfn-∏n-°mw. - °p- s a∂v ]c- k - y - s ∏- S p- Ø p∂ bn¬ tPmen-bp≈ (sa-°m-n-°¬ Untπm-a) Dds° hmbn- ° p- I . Hmtcm ho´n¬ hml-ap-s≠-¶n¬ XpS-®p- - tSmWn- ° p- I ƒ, tel- y - ß ƒ, Ap- t bm- P y- cmb bph-Xn-IfpsS amXm-]n-Xm-°fn¬n∂pw - - hm°pw n¿Øn n¿Øn hmbn- h-b°mw. AΩsb klm-bn-°mw. v ofw Iq´p∂ acp-∂p-Iƒ, Idp∏v Btem-N £Wn-®p-sIm-≈p∂p. ecc matrimony @ gmail.com °-Ww. Dds° hmbn-°p-I. DZm- sNbvXp sm°q. shfp-∏m-°p∂ {Io-ap-Iƒ, Ch- l-cWam-bn, Z˛-tem¿Uv˛Cu-kv˛- - - -- - bmt°m-_mb kap-Zm-b-Øn¬n∂pw hnizm-k-am¿§w kzoI- (26) hrØn-bmbn S-°p-I. sb√mw X´n-∏m-Wv. nß-fpsS ssa-˛sj-t∏¿Uv˛sF-˛jm¬-˛tm- - -- - - cn® 31 hb- p≈ bphmhv ( U.A.E bn¬ {Um^v‰am≥ ^manenÃm‰- v sNcp- ∏ v , apJw, Imev , Jw, ico-cØnv AXv tZmjw sNøpw. - ´v˛hm¨Uv. hkv{Xw hrØn-bp-≈Xm-bn-cn-°s´. - - (30) A«oe ]pkvX-I-߃ kp-≈) Ap-tbm-Py-cmb bph-Xn-I-fpsS c£n-Xm-°-fn¬n∂pw (21) sSen- h n- j ≥ ImWm- C∂n-Sp∂ hkv{Xw msf CS-cp- hmbn-°-cp-Xv; knn-a-Iƒ ImW- Btem-NIƒ £Wn-®p-sIm-≈p-∂p. ecc matrimony @ gmail.com - - dpt≠m? hm¿Ø- I ƒ am{Xw Xv. hnb¿∏p-m‰w Cs√-¶n¬ cp-Xv. nß-fpsS hnZ-ym-`-ymk bmt°m-_mb kap-Zm-b-Øn¬n∂pw hnizm-k-am¿§w kzoI- ImWp-I. ]co£ Ign-bp-∂Xp- - am{Xw aq∂p Znhkw Ign-™n-Smw. Ime-L´w Akp-e`am-W.v nß- - - cn® 28 hb- p≈ bphmhv ( U.A.E _n.-^mw) Ap-tbm-Py-cmb h-sc-sb-¶nepw a‰p sSen-hn-j≥ hrØn-bmbn S-°p-∂Xp aqe- fpsS `mhn F¥m-bn-cn-°Wsa∂v - - bph-Xn-I-fpsS c£n-Xm-°-fn¬n∂pw Btem-N--Iƒ £Wn-®p- t{]m{Km- a p- I ƒ Hgn- h m- ° p- I . ap≈ A¥ v Ap-`hn-®dn-bp-I. - - Xocp- a m- n- ° m- p≈ Ah- k - c - sIm-≈p-∂p. ecc matrimony @ gmail.com Cw•ojv hm¿Ø-Iƒ ImWp-∂- (27) Rmb-dmgvN Bcm-[ apS- amWv hnZ-ym-`ym-kØn¬ IqSn e`n- - - kn.-F-kv.sF kap-Zm-b-Øn¬n∂pw hnizm-k-am¿§w kzoI- XmWv √-Xv. °- c p- X v . AXv ssZh- Ø ns‚ °p-∂Xv. - (22) Cw•ojv {]bm-k-ap≈ cn® kmº-Øn-I-ti-jn-bp≈ 36 Dw33 hb- p≈ bphm°ƒ°v I¬∏- - b m- W v . Bcm- [ m (31) NoØ Iq´p-sI-´n¬ s]S- hnj-bamtWm ? Cw•o-jn¬ Nn¥n- - (I-Æq¿ Nota-n) Ap-tbm-Py-cmb bph-Xn-I-fpsS c£n-Xm-°- ÿeØv n߃°v sNøp-hm≥ cp-Xv. Hcp kplrØv k¬k-z-`m- °p-I. Fgp-t∂‰v n∂v Cw•o- Ign-bp∂ tPmen-Iƒ sNøp-I. hn-b-s√∂v a- n-em-°n-bm¬ fn¬n∂pw Btem-NIƒ £Wn-®p-sIm-≈p-∂p.ecc matrimony - - jn¬ {]kwKn-°p-I. sNSn-Itfm- - ]mbv hncn-°mw, Xd XqØn-Smw, _p≤n- ] q¿∆w B kplr- @ gmail.com 0481 2471940 Sv, arK-ßtfm-Sv, apdn-bn¬ n∂v - ]m´p ]pkvXIw ASp°n Øn¬n∂pw AI-ep-I. kplr- Cugh kap-Zm-b-Øn¬n∂pw hnizm-k-am¿§w kzoI-cn® 33 kwkm-cn-°p-I. {]kw-Kn-°p-I. hbv°mw, tai-Ifpw Itk-cIfpw - Øp-°sf nc-s™-Sp-°p-∂Xnp - hb- p≈ bphXn°v ( kphn-ti-j-th-e-°m¿, kphn-ti-j-th- (23) a v √ ne-am-°p-I. XpS®p hbv°mw. kvtXm{X-ImgvN apºv Ah-sc-°p-dn®v ]Tn-°p-I, ebv°v Xmev]cy-ap-≈htcm) Ap-tbm-Py-cmb bphm°-≥amcpsS - - - ]I-bn-√m-Ø, ]nW-°-an-√m-Ø, tiJ-cn-°mw. Aßs Bcm-[- a-kvXn-em-°p-I. nß-fpsS c£n-Xm-°fn¬n∂pw Btem-NIƒ £Wn-®p-sIm-≈p-∂p. ecc - - - Akq-bbn-√m-Ø, kt¥m-jap≈ - - -bpsS Ap-{K-l-Ønv nß- kplr-Øp-°ƒ k¬k-z-`m-hn- matrimony @ gmail.com a v Ap-{K-lØns‚ hnf Xcp- - fm¬ Ign-bp-∂-sX√mw n߃ Ifpw ∂mbn ]Tn-°p-∂-hcpw ∂p. a‰p-≈hcpsS ∑ am{Xw - - bmt°m-_mb kap-Zm-b-Øn¬n∂pw hnizm-k-am¿§w kzoI- sNø-Ww. Bbn-cn-°s´. √ kz-`m-hap≈ - - B{K-ln-°p-I. cn® 25 hb- p≈ bphmhv ( tkm^vs‰z-b¿ F©n-n-b¿) hntZ- (28) √ Btcm-Kyap-≈cm-bn- -- - kplr- Ø p- ° ƒ Hcp- p- { Klw (24) Nncn-°p-I. Hcp ^enXw cn-°p-hqhm≥ {ian-°p-I. ico-c- Xs∂-bm-Wv. kplr-Øp-°ƒ iØv tPmen-bp-≈-tXm, km[y-X-bp-≈tXm Bb bph-Xn-I-fpsS F∂pw hmbn-°p-I. hmbn-®n´v Ønv lmn hcp-Øp∂ Blm- Xo¿®-bmbpw D≠m-bn-cn-°-Ww. c£n-Xm-°fn¬n∂pw Btem-NIƒ £Wn-®p-sIm-≈p-∂p. ecc - - - Dds° Nncn-°p-I. CXv Btcm- c-]Zm¿∞-߃ Hgn-hm-°p-I, Ipd- - ]t£ Ah¿ veh-cm-sW∂v Dd- matrimony @ gmail.com sS-¶nepw ]d™v Nncn-°p-I. bv°pI (FÆ, shÆ, ]©-km- ∏m-°n-bn-cn-°Ww. - tm¿Øv C¥y-bn¬ kphn-ti-j-I-m-bn-cn-°p∂ bphm-hnv Bsc-¶nepw Hcp ^enXw ]d- c, a[p-c]m-o-b߃) ico-cØnv - - - C∂p apX¬ ∂mbn ]Tn- (28 hb v 5 ASn 3 C©v) tm¿Øv C¥y-bn¬ kphn-ti-j- ™m¬ AXv tI´v A¬∏w IqSp- Bh-i-y-amb t]mj-Imw-i-ap≈ °-Ww. hfsc Db¿∂ am¿°v the sNøm≥ Xmev ] - c y- a p≈ bph- X n- I - f psS c£n- X m- ° - X¬ Nncn-°p-I. Nncn°v tcmK- Blmcw Ign-°pI (]-g-߃, hmß-Ww. Ap-{K-ln-°-s∏-S- fn¬n∂pw Btem-NIƒ £Wn-®p-sIm-≈p-∂p. ecc matrimony - - ßsf AI‰n n¿Øp-hm≥ Ign- Ce- h ¿§- ß ƒ, shfp- Ø p- ≈ n, Ww. @ gmail.com. Ph: 0475 2051130, 09823480623. hp- s ≠∂v imkv { X- t em- I hpw Nph-∂p-≈n). hym-bmaw sNø-
 • 5. Gtemlnw ○ 5 ○ ○ Vol: 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Issue : 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ June 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ {InkvXy≥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Elohim Christian Ministries Touchinglives.. changingdestinies.. ○ ○ sak-©¿ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ {InkvXp-hn¬ hkn-°pI 1 tbml 2:28 km≤-yXbv°mbn am{Xw hni-zkn- - - - ChnsS mw ImWp-∂X.v bmt°m - Sp-∂-Xn-mbv Ah-n¬ thcq-∂- kam-[mw hkn°pw (sImtem. °p-Isb-∂X√, {]X-yp-X, tbip - - - : 2:14-˛17 ˛ aØm. 5,6,7, A≤-ym-b- Ww. AXm-bXv kºq¿Æ-ambpw 3:15, tbml. 14:26) GI c£-I≥ GI I¿Øm-hv, ߃ {]mtbm- K nI {Inkv X ob hN--Øn¬ ebn-°p∂ Ap-`-h- temIw Xcp- ∂ tXm temI- GI-ssZhw F∂v AwKo-Icn-°p- - Pohn-XØn-p≈ D]-tZ-ikw-ln-X- - - amWv hN- m- p- k r- X - a mb Ønv FSpØp If-bm≥ Ign-bm- hmpw hni-zkn-°mpw Ign-bWw. - - bm-W.v hf¿®bv°v th≠p∂ {i≤bpw Ø-Xp-amb kam-[mw AXmWv AXmWv D]-tZ-i]camb hni-zmkw - - - (2) {InkvXp-tb-ip-hn-tmSv tNcp- D’m- l hpw Ωn¬ D≠m- I p- tbip-hns‚ kam-[m-w. {]iv- (1) At∏m : 4:12 ˛ 10:42 ˛ c£- I. (tdma : 6:3, Kem : 3:26) tºmƒ mw {InkvXp-hn¬ Bbn- ߃ C√m- Ø - X √ {]X- y p- , I≥ {Inkv X p tbip- h n¬ hni- z - cn-°p-Ibm-Wv. hN-Øn¬ thcq- - - {]iv- ß - f nepw ]X- d msX (2) Ft∏m : 3:20, 21, {]h : kn® Hcmƒ sNtø≠ c≠m-asØ ∂n- b m¬ {InkvXp Ωn¬ nev]m≥ t{]cn-∏n-°p∂ H∂m-Wv. 10:42 ˛ I¿Ømhv AXn-t{i-jvT-amb kwK-Xn-bmWv hkn°pw F∂mWv hmKvZ-Øw. blq-Z≥ B{K-ln-°p∂ imtew F_n G-{_lmw (3) XotØm : 2:12, 1 tbml {InkvXp-hn-tmSv tNcp-Isb-∂Xv. - - tbml: 15:7 ˛ F∂ kam-[mw `uXo-I-h-kvXp- ]Ø-m-]pcw 5:20, bqZ: 25 sbi : 9:6 ˛ ssZhw AXn-p≈ GI-am¿§w Pe-kvm- Cu mev Imc-y-߃ btYm- °-fn¬ tI{µo-Icn®v nev°p-∂Xm- - - apJ-hpc krjv S n- ] - c - a mb hni- z m- k w- -am-Wv. Pe-kvmw PU-Øns‚ NnXw `wKn-bmbn mw {Iao-I-cn®v Wv. F∂m¬ tbiphpw Gsd {it≤- b - a mb Hcp sIm≠v A¿∞-am-°p-∂Xv Hcph≥ Agp°v If-bp-∂-Xn-√ {]X-yp-X, Ign-bp-tºmƒ mw {InkvXp-hns‚ ]utemkpw Biw-kn-°p∂ kam- Bflob ]mT-amWv {InkvXp-hnse tbip-hns D]-tZ-i]cambn ssI - - - tbip-hns‚ ac-W, AS° ]p- IqsS-b√ ]Icw {InkvXp-hn-em-W.v [mw ‘sFdo≥’ AYhm {]iv- hmkw F∂-Xv. {In-kvXp-hntmSv sImf-fp-tºmƒ B hy-‡n-bpsS cp-∞m-tØm-Sp≈ GIo-IcWam- - - - - {InkvXp-hn¬ Bbn F∂-Xns‚ I-ep-jn-X-amb kml-N-c-y-Ønepw IqsS hkn- ° p- I - s b- ∂ X√ Pohn-X-Øns‚ Akm-[-y-X-I-fpw, Wv. tdma 6:3-˛5 e£-W߃ - Xf-cmsX nev°p∂ am-kn-Im- {][mw {InkvXp-hn¬ hkn-°p-I- a‰n-Xc {]Xn-k‘n-Ifpw ]cn-lcn- - - B Ap- { K- l oX Imew Hcp-h≥ {InkvXp-hn¬ Bbn h-ÿ. sb-∂Xm-Wv. (Not with Christ but - ∏m≥ tbip aXn-bm-bh≥ F∂v Dd- - tbip ImWn® amXrI {]Imcw F∂-Xns‚ c≠v {][m e£-W- 3) Ah-n¬ {InkvXp-hns‚ in Christ) Ah-n¬, {InkvXp-hn¬, ∏mbn hni-zkn-∏m≥ Ign-bp-Isb-∂- - - am{Xw Ap-jvTn-°p-tºm-gmWv ߃ tbml-∂m≥ ]d-bp-∂Xv hNw hkn°pw (sImtem: 3:16) I¿Øm-hn¬, {]nb-m-b-h-n¬ Xm-W.v AXnv ]q¿ÆX hcp- ∂ - X v. hfsc {it≤b-am-Wv. {Inkv X p- h n¬ Bb- h s‚ F∂p≈ {]tbm-K߃ ]utem-kn- - (1) A{_-lm-ans‚ hni-zmkw kvm-Øns‚ kabw F∂Xv 1) 1 tbml 3:6 ˛ “Ah-n¬ D≈n¬ {InkvXp-hns‚ hNw s‚bpw tbml-∂m-s‚bpw teJ-- ˛ tdma 4:17 ˛ 20 hni-zm-km--¥-c-am-Wv. kvm- hkn-°p-∂-h≥ ]m]w sNøp-∂n- hkn-°p-Ibm-W∂p ]d-bp-tºmƒ - ß-fn¬ k¿∆-km-[m-cWam-W.v - - (2) Gen-bm-hns‚ hni-zmkw ˛ Øns‚ coXn F∂Xv ˛ (a¿t°mkv √” F∂-XmWv ‘]m]-Øn¬ XpS- aX-]camb Iptd-hm-Iyßf√ adn®v - - -- - {InkvXp-hn¬ hkn-°p-Isb-∂- - 1 cmP 17:4 16:16-˛) apgp-I¬ F∂-XmWv aØm cp-∂n√’ F∂pw A¿∞-am-°m-hp- hNw Bf-Xzambn D≈n¬ hkn- -- Xp-sIm≠v A¿∞-am-°p∂ Imcyw (3) c‡-{k-h°mcn kv{XobpsS - 3:16 {]h: 8;38) ∂-Xm-Wv. PU-Øn¬ hkn°pw °-Ww. At∏mƒ hN-m-p-kr-X- kºq¿Æ-ambpw {InkvXp-hn¬ hni-zmkw ˛ Im--y-kv{Xo-bpsS (3) {Inkv X p- h n- mbv ka¿∏n- Imew h√ ]m]hpw h∂p-t]m- amb PohnX hnip≤n ssIh-cpw. tI{µo-Ir-Xamb Hcp PohnXw F∂- - hni-zmkw iXm-[n-]s‚ hni-zmkw °Ww Kem : 2:20. bm¬ AXn¬Xs∂ XpS-cmsX 4) Ah-n¬ {InkvXp-hns‚ Xm-W.v {InkvXp-hn-m¬ S-Øs∏- - etc. {InkvXp-tb-ip-hn¬ hni-z-kn- thKw ]m]w G‰p ]d™v Dt]- a v D≠mIpw (1. sImcn. 2:16) Sp-∂, ntbm-Kn-°-s∏-Sp∂ Hcp Cu ne-bn-ep≈ hni-zm-k- °p- I bpw Xt∂mSv tNcp- h m≥ £n®v ip≤o-I-cWw {]m]n-°pw. {Inkv X p- h ns‚ Bflmhpw Bflob Ap- ` - h - s Ø- b mWv sØ-bmWv ˛ kvmw Gev°p-Ibpw sNbvX 1. tbml 1:7,9 ˛ 2:1,2 ˛ k¶o: kam-[m-hpw NN-hpw D≈n¬ {InkvXp-hnse hmkw F∂-Xp- a) henb hni-zmkw aØm : GXv hy-‡nbpw {InkvXp-hn-mbv 32:1, 38:2-˛5, 51:1-˛5 hkn-°p-tºmƒ ΩpsS a v sIm≠v hnh-£n-°p-∂X.v - 8:10 ka¿∏n-°p-∂p. ka¿∏Ww F∂- 2) 1 tbml: 2:6 ˛ “Ah-n¬ {InkvXp-hns‚ a- mbn cq]-]-cn- Fß-s-bmWv {InkvXp-hn¬ b) nd™ hni-zmkw {]h : Xn-m¬ A¿∞-am-°p-∂Xv ΩpsS hkn-°p-∂-h≥ Ahs t]mse Wmaw {]m]n-°p-∂p. ≥aqew hkn-∏m≥ Ign-bp-∂Xv ? Hcp-h≥ 6:5 CjvSm-n-jSßsf _en-X¿∏Ww v - S-W°w” S∏q F∂-Xp-sIm≠v F√m ZpjvSNn-¥Ifpw ]msS amdn - - {InkvXp-hn¬ BIp-hm≥ hNw c) ]q¿Æ hni-zmkw bmt°m : sNøpIsb∂-Xm-Wv. Xncp-lnXw A¿∞- a m- ° p- ∂ Xv ( Life Style) hN kw_-‘-ambn ]cn-t]m-jn- Ap-im-kn-°p∂ D]-tZ-i]camb - - - 2:22 Xncn- ® - d n™v AXn≥{]- I mcw Pohn-XØns‚ S-]Sn-{Iaw F∂- - - ∏n-°-s∏-Sp-∂p. hy- h - ÿ - I ƒ nh- c - [ n- b m- W v . d) hne-tb-dnb hni-zmkw II am{Xw Pohn-°p-I. (k¶o: 103:21, Xm-Wv. AXv {InkvXp-hn-t‚-Xnv 5) Ah-n¬ {InkvXp-hns‚ AXn¬ {][m--amb mseÆw ]t{Xm 1:1 tdma : 12:2) Xpe-y-am-I-Ww. Cu c≠v e£- `mhw hfcpw (^nen: 2:4˛5) Gsd {it≤-bam-W.v- e) AXn-hn- i p≤ hni- z mkw I¿Øm- h n- t mSv tN¿Øv W-߃ Hcp-h≥ {InkvXp-hn-em-W- mw {InkvXp-hns‚ a- p-≈- (1) {InkvXp-tb-ip-hn¬ hni-zkn- - bqZ. 20 ˛ {Iqin- ° - s ∏- S p- t ºmƒ ΩpsS ∂-Xns‚ sXfn-hp-Ifm-Wv. - h-cm-Ip-tºmƒ atm-`mhw {InkvXp- °pI (tdma.10;9; Kem: 3:26) Fs∂√mw hNw hnti-jn-∏n- C{µnb hy-h-ÿn-Xn-Ifpw Ah- {InkvXp-hn¬ Bb-Xns‚ ^e- hn-t‚-Xm-Ip-∂p. (The same attitude {InkvXp-tb-ip-hnse hnizmkw ®n-cn-°p-∂Xv. - bpsS tNX--Ifpw {InkvXp-hn- ߃ of Christ) ]m]n-tbm-Sp≈ tbip- F∂-Xp-sIm≠v A¿∞-am-°p-∂Xv {]mtbm-KnI hni-zmkw F∂- m¬ nb-{¥n-X-am-°-s∏-S-Ww. Hcp-h≥ {InkvXp-hn-em-bm¬ hns‚atm-`m-ham-bn-cp-∂n√ ]m]- - {][m-ambpw aq∂v Imc-yßfm-W.v - - - Xp- s Im≠v hnh- £ n- ° p- ∂ Xv (II.sImco: 10:4-˛6) {it≤-bamb Nne ^e-߃ Xncp- - tØmSpw Zcn-{Z-tcmSpw ]oUn-Xtcm- - 1) D]-tZ-i]camb hni-zmkw - - - PohnXw F√m ne-bnepw amXr- Ah-Imi ka-c-ß-fn-√m-Ø, h-Nw hy-‡-am-°p∂p Sp-ap≈ atm-`m-h-am-bn-cp-∂n√ (Doctrinal faith). Im-]-c-am-IWw F∂-Xm-Wv. kz- hmZ- K - X n- I - f n- √ mØ ASn- a - s b- 1) Ah-n¬ {InkvXp-hns‚ ssZh-`-b-an√mØ [n-I-tcmSpw 2) krjvSn-]camb hni-zmkw - - `m- h - Ø n- e qsS {Inkv X p- h ns t∏mse tbip F∂ DS-a-bpsS Bflmhv hkn-°pw. (tdma: 8:9) A[n-Im-cn-I-tfm-Spw. tbip-hns‚ (Creative faith). {]Z¿in-∏n-°s∏-Sp∂ ne-hm-cØn- - - apºn¬ khn-bw ka¿∏n-X-am-I- Bflm-°ƒ nc-h-[n-bmWv `mh-t`-Z߃ mw Xncn-®dn-bWw. - - - 3) {]mtbm- K nI hni- z mkw te°v PohnXw Bbn-Xo-cp-∂XmWv - Ww. F∂m¬ {InkvXp-hn¬ Bb-hn AXv Ωn-te°v ]I¿Ø-Ww. (Pratical faith) {]mtbm-KnI hnizm-kw. 4) {InkvXp-hn¬ thcq-∂Ww {InkvXp-hns‚ Bflmhv Bh-kn- CXmWv {InkvXp-hn-em-b-Xns‚ tbip-hns D]-tZ-i-]-c-ambn bmt°m : 1:20-˛27 hN-sØ sImtem: 3:7 °pw. AXns‚ {]tX-yIX. sbi: - - ^e- ß ƒ Ah¿ ]p- c m- K - a - - Adn-bp-Ibpw hni-z--kn-°bpw sNø- {]h¿Øn-X-e-Øn¬ hcp-Øp-hm- BfloI Pohn-X-Øn-m-h-i-y- 11:1-˛3 ˛ 42:2-˛3 Øn¬ e÷n®p t]mI-bn-√. (1 Ww. GsX-¶nepw Imc-y-ß-fpsS p≈ i‡-amb n¿t±-i-amWv amb t]mj-Iaq-ey߃ e`n-°s∏- - -- - 2) Ahn¬ {InkvXp-hns‚ tbml 2:28) hnip≤ ss__nƒ {]kn-≤o-I-cW tbmK-y-amb teJ--߃, IY-Iƒ, Ihn-X-Iƒ, ]T--°p-dn-∏p-Iƒ F∂nh £Wn-®p-sIm-≈p- AX-yp-∂-X-mb ssZhw Ah-n-bn¬ Ah-X-cn-∏n® AXn-t{i-jvT-{KŸw ∂p. teJ--ß-fpsS DØ-c-hm-Zn-Xzw Bcpw Bg-Øn¬ Bcm-™-dn-tb-≠nb B[n-Im-cn-I {KŸw teJ I¿Øm-°ƒ°vXs∂bmbn-cn°pw. C-£n-Xnbn¬ as‰m∂pw CXn-p-Xp-e-y-an-√. Cui-zc ssNX--y-Øns‚ CuSpw CuWhpw Cu ne-bn¬ as‰m-∂n-p-an-√. DS-b-h≥ De-Inv Dbn-cmbn Db¿Ønb D¬IrjvS {KŸw hN ]T--Ønpw BfloI h¿≤- Duhpw Dul-ß-fp-an-√mØ Du‰-ap≈ DØ-a-{KŸw -hnpw Hcp DØa {]kn-≤o-I-c-Ww. Ejn-{]m-‡hpw EW-hp-am-I-bm¬ EtK-z-Z-ß-fnepw t{ijvTw D]-tZ-im-[n:jvTnXhpw ssZh-imkv{X F√m-h¿°pw F√m-hn[ Fgp-t∂-‰hpw GIp∂ GI {KŸw kw_-‘-hp-amb CuSp‰ teJ--ß-fpsS GI c£-Is Ghw hn[w Ghcpw G‰v sIm≈m-p≈ GI {KŸw. nß-fpsS {]m¿∞m hnj-b߃ Rßsf - ]T--°p-dn-∏p-Iƒ hmbn-°pI hcn-°m-cm- sFXn-lm-k-ß-sf-°mƒ sFI-y-a-Xy-Øns‚ ktµ-i-ap≈ hninjvT {K-Ÿw. Adn-bn°q Bfl-`m-c-tØmsS Ah-bv°p- Ip-I. Gtemlnw {InkvX-y≥ sak-©¿ th≠n R߃ nc-¥cw {]m¿∞n-°p-∂p. hm¿jnI hcn-kw-Jy 100/˛ cq. hcn-kw- HØ-Xp-t]mse H∏n-°msX Htc Bflm-hns‚ HsØm-cp-a-bp≈ H∂mw Xcw. btlm-h-bm¬ Ign-bmØ Imcyw Dt≠m ? Jy Hm´-°-f-Øn¬ HmSp∂ Hmtcm-cp-Ø¿°p-ap≈ Hmlcn {]Jym-]n-°p∂ {KŸw. hnemkw ˛ Elohim Christian Ministrys Huj-[-ß-fn¬ ht®-‰hpw DXvIr-jvS-amb ssZhoI HuZm-cyw {InkvX-y≥ sak-©¿, ]n.-Hm.-t_mIvkv 14 A/c No.8974 Federal Bank, Idp-I-®m¬ ˛ 686 540 AXmWv ss__nƒ. Nedumkunnam. t^m¨ : 0481-˛2481027
 • 6. Gtemlnw {InkvXy≥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Elohim Christian Ministries Touchinglives.. changingdestinies.. ○ ○ sak-©¿ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Vol: 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Issue : 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ June 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 ○ ○ ]p¬∏p-d-ß-fn-eqsS ]p-cp-≤mw Hcp hniZ ]Tw (1 sImcn. 15-˛mw A≤-ymbw ASn-ÿm--am°n Hcp ]T-w) tb ip{Inkv X p- h ns‚bpw hni- z m- k n- a m- c p- t Sbpw 2. II King 4:35 ˛ iqt-an-bpsS aI≥ hN-ho-£WØn¬ C{X-b[nIw sXfn-hp-Iƒ ]p- - - - - Db¿sØ-gptev]v F∂-XmWv Cu A≤ym-b-Ønse 3. II King 13:21 ˛ Gen-bm-bpsS Aÿn-bn¬sXm´ arX- cp-∞m--sØ-°p-dn®v D≈-Xn-m¬ bmsXmcp amp-jnI {][mW hnj-bw. {]kvXpX hnj-bsØ-°p-dn®v sImcn- - i-cocw Xnb-dn°pw AXns‚ t{ijvTXsb C√m-sX-bm-°m≥ Ign- - ¥-y¿ A⁄-cm-bn-cn-°-cpXv F∂v Xm≥ B{K-ln-®p- 4. mt 9:25 ˛ bmbn-tdm-kns‚ aI≥ bn-√m-sb-∂XmWv hkvXp-X. tbip Db¿Øp F∂-Xns‚ - sIm≠v apºv Xm≥ Ah¿°v sImSpØ (G-e]n-®) AtX v 5 mt 27:52 ˛ I√-d-hn´ hnip-≤-∑m¿ sXfn-hmbn ne-n¬°p∂ c≠v Ncn-{X-kvam-cIßfmWv - - - Bflob a¿Ω-߃ Ah¿°p tcJ-bm°n sImSp-°p-I- 6. Luk 7:15 ˛ hn[-h-bpsS aI≥ 1. Hgn™ I√d bmWv Xt‚ e£yw ˛ ]p-cp-≤mw C√m-sb∂v hmZn- 7. John 11:44 ˛ s_Ym--y-bnse emk¿ 2. ssZh-k` °p∂ kZqIy]-£-Øns‚ kzm-[o--X-bn¬ Pw s]´p- 8. Acts 9:40 ˛ X_oY tbip-hns‚ AtX ]p-cp-∞mw X∂n¬ hni-z-kn- t]m-Im-Xn-cn-∏m-p≈ Hcp henb {ia-amWv Cu ]p-cp- Xs‚ ]p-cp-≤m-sØ°pdn-®p≈ °p-∂-h¿°pw ssZhw h®n-cn-°p-∂p. ≤m {]_‘w. AXp-sIm≠v ]p-cp-≤mw Ds≠-∂- tb-ip-hns‚ ap∂-dn-bn-∏v. hni-zm-kn-I-fpsS ]p-cp-∞mw Xnv sXfn-hmbn Xm≥ nc-Øp-∂Xv tbip-hns‚ ]p- 1. Ps 16:10 ˛ ]cn-ip-≤s {Zh-Xzw Im¨am≥ hnSp- {InkvXp Db¿Ø-Xn-m¬ mw Db¿°pw 15; 13-˛19, 31- cp-∞mw Xs∂-bmWv. AXn¬ hni-zkn-°p∂ Ghpw - I-bn√ ˛34 F∂v B[n-Im-cn-I-ambn ]d-™-tijw B Db¿∏v kz¥w ]p-cp-∞m--Øn¬ hni-z-kn-t°-Ww. 2. mt 16:21 ˛ aq∂mw mƒ Db¿sØ-gp-t∂¬°Ww GXp-hn[w F∂pw hy-‡-am-°n-bn-cn-°p-∂p. tbip-hns‚ ]p-cp-≤m-sØ ntj-[n-®p-sIm≠v 3. mt 26:32 ˛ Rm≥ Db¿sØ-gp-t∂-‰tijw - sImco-¥ycn¬ n∂p-≠m-bn-´p≈ c≠v {][m tNmZy- - A°m-eØp ne-hn-en-cp∂ Nne kn≤m-¥-ß-fpsS hym- 4. mk 9:9 ˛ Db¿sØ-gp-t∂¬∏p-hsc BtcmSpw ]d- ߃ (kw-ib߃) - - ]w apew At-Icpw ]p-cp-≤m-sØ AXn-t‚-Xmb b-cpXv (mk 14:28) 1. acn-®-h¿ Db¿°p-∂-sX-ßs ne-bn¬ I≠n-cp-∂n-√. AXp-sIm≠v ]p-cp-≤m-c-W- 5. john 2:19 ˛ aq∂p Znh-kw-sIm≠p Rm≥ ]Wnbpw 2. GXv hn[w ico-c-tØmsS Db¿°pw. Øns‚ Imc-yIm-cWkln-Xap≈ sXfn-hp-IfmWv 15-˛mw - - - - - - ]p-cp∞m: Zq-X≥am-cpsS ap∂-dn-bn∏v Chbv°v c≠npw ]utemkv ]d-bp∂ hni-Zo-IcWw - A≤-ym-bw. 1. mt 28:6 ˛ Ah≥ ]d-™-Xp-t]mse Db¿Øp ]p-cp-∞m ntj-[-hm-Zn-Isf ‘aqVm’ F∂v kwt_m- ntj-[m-flI kn≤m-¥ßƒ - 2. mk 16:6 ˛ Ah≥ Db¿sØ-gp-t∂‰p [ sNbvXp-sIm-≠mWv kk-y-im-kv{X-{]-Imcw Hcp (1) tamjW kn≤m¥w 3. Luk 24:6 ˛ Ah≥ Db¿sØ-gp-t∂‰p Poh≥ cq]-s∏-Sp-∂-Xnv ]nºn¬ Hcp acWw An-hm-c-y- tbip-hns‚ icocw Xs‚ inj-y-∑m¿ cm{Xn-bn¬ ]p-cp∞m: ambmØ sXfn-hp-Iƒ am-sW∂v sXfn-bn-°p-hm≥ hnØv hnX-b°s∏-Sp∂Xns v - tamjvSn-®p-sIm≠p t]mb tijw Ah≥ Db¿sØ-gp- 1. mt 27:66 ˛ Dd-∏m-°-s∏´ I√d DZm-lcn-®p-sIm≠v Xm≥ {]kvXm-hn-°p-∂Xv hnØv NmIp- - t∂‰p F∂p ]c-k-y-s∏-Sp-Øn-b-Xm-Wv. 2. Luk 24:12 ˛ Hgn™ I√d tºmƒ am{X-amWv ]pXnb kkyw apf-®p-hcp-∂Xv (15:36, - (2) tamlmeky kn≤m¥w 3. Mk 16:4 John 20:1 ˛ Xpd-°-s∏´ I√d John 12”24) Cu Bflob kXyw {Kln-°m≥ Ign-bm- {Iqc-]o-V--Øn¬ Xf¿∂p-t]mb tbip-hns‚ 4. John 20:20 ˛ ambmØ apdn-]m-Sp-Iƒ Ø-h¿ At_m-[m-h-ÿ-bn-emb icocw ]md-bn¬ sh´nb I√- ]p-cp-∞m: kphn-ti-jØns‚ tI{µ-hn-jbw - 1. I Cori 15:36, Luk. 12:24) - aqV≥ d-bn¬ sh®-t∏mƒ AXn-p-≈nse XWpØ A¥-co£w sXfn-hp-Iƒ 2. Luk 24:25 - aµ-_p≤n nanØw t_m[w XncnsI e`n® tbip I√- d - 1. Acts 2:23 ˛ ssZh-Øns‚ ap≥ n¿Æbw 3. Rom. 1:22 - aqV≥ bn¬n∂pw c£-s∏-´Xm-Wv. - 2. Acts 3:14, 15 ˛ Poh-m-b-Is sIm∂p ....... ssZhw 4. Eph 5:15 - A⁄m-n-Iƒ (3) `qX kn≤m¥w Db¿∏n-®p. hnØv aÆn¬ hnebw {]m]n®v ]pXnb sNSn apf- acn-®p-t]mb tbip-hns‚ `qX-sØ-bmWv in£- 3. Acts 4:36 ˛ ]p-cp-∞m-sØ-°p-dn-®p≈ km£yw - bv°p-∂-Xp-t]mse PU-i-cocw aÆn¬ hnebw {]m]n®v y≥am¿ I≠-Xv. tbip-hn-s-b-√. 4. Acts 10:39, 40 ˛ n߃ Xq°n- s Im- ∂ - h s ssZhw BfloI ico-cambn cq]w {]m]n-°pw. in-®p-t]m-Ip∂ - (4) hn{`m¥n kn≤m¥w Db¿∏n-®p. hnØn¬Xn∂v cq]w {]m]n-°p∂ kkyw hnØp-ambn tbip-hn-tm-Sp≈ Bg-amb kvtlw sIm≠v acn®p 5. Acts 17:2,4 ˛ ]p-cp-∞m--sØ-°p-dn-®v {]kw-Kn®p _‘-ap-≈Xp-Xs∂. F∂m¬ AXns‚ icocw kr-jvSn- - F∂p hni-z-kn-°m≥ Ign-bmØ in£-y≥am¿°v tbip 6. Rom 1:4 ˛ acn-®n´v Db¿Ø-hm¬ R߃ PmXn- - Xmhv sImSp-°p-∂-XmWv. CtX XX-z-Øn¬ in-®p-t]m- Xß-fpsS apºn≥ n¬°p-∂Xmbn tXm∂n-bXm-Wv. - - Iƒ°v Ip∂ PV-ico-csØ Poh-n-te°v cq]-s∏-Sp-Øp-tºmƒ - (5) h©m kn≤m¥w 7. Rom 4:25 ˛ oXo-IcW- (A-p-k-cWw hcp- AXnv bp‡-amb icocw ssZhw {]Zmw sNøpw. B tcJ-I-sfm-∂p-an-√m-sX-bp≈ Hcp t`mjvIv inj- Øn)- Øn-mbv Db¿∂-h≥ ico-c-Øns‚ Ahÿ hnhn[ ne-I-fn-em-bn-cn°pw y≥am¿ cq]-s∏-SpØn {]N-cn-∏n-®XmWv ]p-cp-≤m-sa∂ - - 8. Rom 10:9 ˛ Db¿Øp F∂v hni- z - k n- ° p- I bpw CXns‚ sXfn-hn-mbv {KŸ-Im-c≥ {Xnhn[ Xe-ßsf kw`-hsa-∂Xv. - - sNbvXm¬. hni-Zam-°p-∂Xv. - - F∂m¬ Cu hn[ Xnb-dn-I-sf-sb√mw an≠-S-°n- 9. I Cori 15:4 ˛ Xncp-sh-gp-Øp-Ifn≥ {]Imcw Db¿Øp - 1. P¥p-temIw (15:39) LS--bnepw KpW-n-e-hm-c- s°m≠v ]p-cp-≤m-cW kw`hhpw temI-Ncn-{X-KXn°p - - 10. Eph. 1:20 ˛ Db¿Ø-hs Xs‚ heØp `mKØv Ønepw hy-X-ymkw Hmtcm P¥p°ƒ°pw D≠v. am{X-a√ kmØms‚ ]≤-Xn-I-sf-sb√mw XInSw adn-®p- Ccp-Øn-bn-cn-°p-∂p. 2. Bfl-temIw (15:40) `ua ico-c-ß-fn¬n∂pw hy- sIm≠v C∂pw ne-n-ev°p-∂p. AXv ss{IkvXh hni- 11. I Thess 4:14 ˛ Db¿∏p hni-z-kn-°p∂p F¶n¬ 2:8 X-y-kvX-ambn nev°p-∂p. zm-k-Øns‚ ASn-Ø-d-]m-Im≥ ]c-ym-]vX-amb ssZhoI 12. I Pet 1:3 ˛ ]p-cp-∞m--Øm¬ ...... Poh-p≈ 3. hm-temIw (15:41) kqc-yN{µ £-{X-߃°v tXP- - Imc-y]cn-]mSn Xs∂-bm-bn-cp-∂p. - - {]Xymi evIn  p-sIm-≠p≈ t`Zw ]p-cp-∞mw Hcp hmKvZØw ]p-cp-∞m-cWm-¥cap≈ {]tX-yIXIƒ - - - - - - - BI-bm¬ {kjvSmhv ]I-cp∂ tXP- ns {]m]n- 1 Ps 49:15 ˛ ]mXm-fØn¬n∂v hnSp-X¬ - 1. aKvZe adn-bbv°v -- Mk 16:9 ®p-sIm≠v 8 hn[ t{ijvTXItfm-Sp-IqsS mw cq]m-¥cw - - - 2 John 5:25 ˛ acn- ® - h ¿ ap- j - y - ] p- { Xs 2. a‰v kv{XoIƒ°v - Mf 28:9 {]m]n-°pw. tIƒ°p∂ mgnI 3. c≠v inj-y¿°v - Luk 24:36 1. kz¿§ob icocw (40) ssZhw Xs‚ 3 John 6:40 ˛ Ah-km-sØ mfnse Db¿∏v 4. ]t{Xm-knv - I Cori 15:5 2. {Zh-X-z-an-√mØ icocw (42) ssIsIm≠v 4 John 11:25 ˛ hni- z - k n- ° p- ∂ - h ≥ acn- ® mepw 5. ]Øv inj-y¿°v (tXm-a-kn-√m-sX) John 20:19 3. tXP- p≈ icocw (43) n¿Ωn® BZna Pohn°pw 6. ]Xn-sm∂v inj-y¿°v - John 20:26 4. i‡n-bp≈ icocw (43) ap-j-ys‚ ]q¿Æ- 5 Acts 24:15 ˛ F√m-h¿°p-ambn Hcp Db¿∏v 7. Keo-e-bn¬ - John 21:1 5. PU-aba√mØ icocw (44) - - - X-bn-te-°p≈ Hcp 6 II Cori 4:14 ˛ tbip-hns Db¿∏n-®h≥ sΩbpw- 8. 500 ¬ A[n-Iw-t]¿°v - I Cori15:6 6. {InkvXp-Xp-e-y-amb icocw (49) aS° bm{X-bmWv Db¿∏n°pw. 9. ]Xn-sm∂v inj-y¿°v - Mt 28:17 7. Imb-an-√mØ icocw (52) cq]m-¥cw 7 I Thess 4;16 ˛ acn-®-h¿ Db¿°pw 10. bmt°m-_nv - I Cori 15:9 8. ac-W-an-√mØ icocw (53) ]p-cp∞m--Ønv DZm-l-cWw 11. kz¿§m-tcm-lWØn-¶¬ - Acts 1:6-11 Luk 24:50 - - 1. I King17:22 ˛ hn[-h-bpsS aI≥ 12. ]utem-knv - I Cori 15:8, Acts 9:5 2˛mw t]Pn¬ n∂v XpS¿® kvtImUve‚ v apX¬... hni-zm-kn-Isf Is≠Øn kz-¥amb Hcp I∏-en-p≈ kmº-ØnIw - Xm≥ kºm-Zn-®p. kphn-tij Z¿i-hpw ka¿∏-Whp-ap≈ Hcp bph- - Xnsb Xm≥ ]p¿hn-hmlw sNbvXp. Ah-scm-∂n®v ho≠pw yq hmb-bv°pw Adn-hnpw Hcp ssl{_n-Ukn¬ FØn. {]h¿Øw Bcw-`n-®p. `mK-yhim¬ B v - - Zzo-]nse Hcp tKm{X-Øeh≥ c£n-°s∏-Sm≥ Imc-Wam-bn. XXv^e- - - - - - ]pXnb Ddh IqSn ambn a‰p-≈hcn-te°v kz-X{¥-amb {]h¿Ø-Øn-p≈ kml-Ncyw - - - - - (Cw-•ojv, ae-bm-fw) thZ-]-T--{K-Ÿ-߃ ss__n-fp-Iƒ, D≠m-bn. en]n-bn-√mØ Ahn-SpsØ `mjbv°v kz-¥amb en]n-bpw, - ]m´p-]p-kvX-I-߃, hoUntbm HmUntbm knUn-Iƒ, hmIy- ip≤-Pean-√m-Xn-cp∂ B m´n¬ nh-c[n InW-dp-Ifpw a‰n-Xc ]ptcm- - - K-a{]-h¿Ø-ßfpw tPm¨ t]‰¨ tXr-Xzw sImSpØp S-∏m-°n. - - - t_m¿Up-Iƒ F∂nh anX-amb hnebv°v e`n-°p-∂p. {ItaW Zzo-]p-hm-kn-Iƒ Hs∂m-∂mbn {InkvXp-tb-ip-hn-te°v BI¿jn- kµ¿in-°pI °-s∏-´p. ]pXn-bn-baw Ah-cpsS `mj-bn-te°v hnh¿Øw sNø- - s∏´ Hcp ImeØv Xn°-Xnsc Xncn™ Hcp kaqlw apgp-hpw Gtemlow {InkvXy≥ _p°v Ãmƒ {InkvXym-n-Ifmbn Xo¿∂ ssZh-{]-h¿Øn I¨Ip-fn¿s° I≠-tijw - - Idp-I-®m¬ 1907 Pp. 28-˛mw XobXn Xt‚ bP-am-s‚ hnfn-tI´ B`-‡≥ nX-y- (]-gb hym]m-c-`-h≥) hn-{i-aØn-mbn Itc-dn-t]m-bn. `qan-bn¬ B tZlw hn{i-an-®tX-bn- - - t^m¨: 0481 3161041 √s√m !
 • 7. Gtemlnw ○ 7 ○ ○ Vol: 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Issue : 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ June 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ {InkvXy≥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Elohim Christian Ministries Touchinglives.. changingdestinies.. ○ ○ sak-©¿ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ]mÿ APojv sSp-ºm-t»cn °n-sh-®n-cn-°p-∂p. Pb-I-c-amb tS≠ F∂ hm°v ImWp-hm≥ Hcp {InkvXo-b-Po-hn-X- tbip- { In- k v X p- h ns‚ A¥y- n- t bmKw G‰p- h m- km[n-°pw. AXm-bXv Hcp B[pnI temI-Øn¬ ap- Øn¬n∂v ap-jys XS-bp- ßp∂ injy≥am-tcmSv tbip ]d™p: ""Rmtm h¿j-Øns‚ F√m Znh-khpw jys‚ G‰hpw henb i{Xp hm≥ kmØm≥ D]-tbm-Kn-°p∂ I¿Ømhv Ω-tfmSv ]d-bp∂p Bcm-sW∂v tNmZn-®m¬ ]e-hn- {][m Bbp-[-amWv `bw. temIm- h - k m- - t Ømfw F√m- mfpw nß- t fmSv `b-s∏-tS≠ Rm≥ nt∂m-Sp-Iq- [-Øn-ep≈ A`n-{]m-b-߃ mw `b-Øns‚ {]tXy-IX AXv sS-bp-≠v. ]d-bpw. bp≤w, tcmK-߃, {]Ir- IqsS D≠v '' Pohn-X-Øn¬ ]cm-Pbw sΩ Xpdn®p Ωp-sS-ta¬ h∂v B[n-]Xyw Xnsam-Yn-tb-knv teJ--sa- Xn-t£m-`-߃. F∂m¬ a‰p-Nn- ]pe¿Øp- ∂ - X nv ]pd- s a- n∂v tm°p-tºmƒ IÆp-ocpw {]iv-ßfpw D]-{Z-h- gp-Xp-tºmƒ ]utemkv ]d-bp∂p e¿ ]dbpw samss_¬ t^m¨, h∂ i‡n-b-√. AXv ßfpw D≠m-Ip-tºmƒ Hm¿°pI B ka-bØpw "" Ω n ¬ ] I ¿ ∂ n - c n - ° p ∂ C‚¿s- ‰ v , A«o- e - k m- l n- X y- Ωn¬Xs∂ kmØm≥ D≠m- Bflmhv `ocp- X z- Ø n- t ‚- X √ ߃ F∂n-h-bmWv ap-jys‚ °n-sb-Sp-°p∂ Hcp tXm∂-emWv. `b-s∏-tS≠ F∂v tbip ]d™ hm°p-Iƒ kXy- i‡n-bp-tS-Xm-Wv, ss[cy-Øn-t‚- i{Xp ˛ CsX√mw ap- j ys‚ ΩpsS Nn¥-I-sf, `mh--Isf am-Wv. Xm-Wv. tbip-hns‚ ac-W-tijw i{Xp-°ƒ Xs∂-bm-Wv. F∂m¬ Ah≥ kzm[o-n-°p-∂p. Ah- blq-Z-P--sØbpw A[n-Im-cn-I- ap- j ys‚ bYm¿∞ i{Xp kmw Ah≥ sΩ ASn- a - sfbpw `b- s ∏´v ncm- i - c mb Bcm-sW∂ tNmZy-Ønv "`bw' bm°n nc¥w a¿Zn- ° p- ∂ p, I≠-t∏mƒ Hcp h√mbva tXm∂n. hyh-ÿ-Isf ]men-°p-I. tbip- injy≥am-cp-sS-ta¬ ]cn-ip-≤m- F∂v nkw-ibw DØcw ]d-bp- sΩ ]cm-P-b-s∏-Sp-Øp-∂p. anSp- ]ns∂ F¥mWv ]d-tb-≠-sX-∂- {In-kvXp-hns‚ A¥y-n-tbmKw flmhv Bh-kn-®-t∏mƒ ˛ Ah- hm≥ km[n-°pw. °≥am-cmb ]e hnZym¿∞n-Ifpw dn- b msX hn°p- h m≥ XpS- ß n. G‰p-hm-ßp∂ injy≥am-tcmSv cpsS `bw amdn ss[cy-tØmsS B[p-nI temI-Ønse ]co£ Fgp- X p- h m≥ lmfn¬ Ahy-‡-ambn Nne hm°p-Iƒ tbip ]d™p: ""Rmtm temIm- tbip- h ns km£n- ° p- h m≥ hnizm-kn-I-sfbpw Ahn-izm-kn-I- {]th- i n- ® m¬ `bw ImcWw D®-cn-®p, tZlw hnb¿Øp H∂pw h- k m- - t Ømfw F√m- mfpw XpS-ßn. Cu B[p-n-I-tem-I- sfbpw `bw Zb-obne-bn-em- H∂p-sa-gp-Xp-hm≥ km[n-°msX ]d-bmsX {]kw-K-]o-T- nß-tfmSv IqsS D≠v'' Pohn-X- Øn¬ Hcp hnizm-kn°v Fßs °n-Øo¿Øn-cn-°p-∂p. Bfl-hn- kabw Nne-h-gn-°m-dp-≠v. Øn¬n∂pw Xmsg- b n- d - ß n. Øn¬ ]cm-Pbw sΩ Xpdn®p hnP-bn-°p-hm≥ km[n-°pw. izmkw XI¿∂v bmsXmcp {]hr- Hcp tImtf-Pn¬ hnZym¿∞n- F¥mWv B anSp-°-mb tm°p-tºmƒ IÆp-ocpw `bsØ am‰n Pb- I - c - a mb Ønbpw sNøp-hm≥ km[n- I-fpsS {]kw-K-a-’-c-ap-≠m-bn-cp- hnZym¿∞n°v kw`-hn- {]iv-ßfpw D]-{Z-h-ßfpw D≠m- {InkvXo-b-Po-hnXw bn-°p-hm≥ °msX ASn-a-sb-t]mse ap- ∂p. Hcp hnZym¿∞n Xn°p ]d- ®Xv ? Bfl-hn-izmkw XI¿∂p, Ip- t ºmƒ Hm¿°pI B ka- F{]-Imcw km[n-°pw, ssZh-ap- jy≥ A[x-]-Xn-°p-∂p. kmº- bm- p- ≈ - s X√mw Btem- N n- ® p- `bw Ahs Iog-S-°n. bØpw `b-s∏-tS≠ F∂v tbip J- t Ø°v tm°p- I ˛ ssZh- Øn-I-ambn jvSw kw`-hn-°p- d®p {]kwKw FgpXn Xøm-dm°n sΩ ]cm- P - b - Ø n¬n∂v ]d™ hm°p-Iƒ kXy-am-Wv. tØmSv kwkm-cn°pI, ssZh- tam, tPmen jv S - s ∏- S p- t am, hfsc ASp-Øp≈ Nne kplr- ]cm-P-b-Øn-te°v X≈n-hn-Sp∂ kmØm≥ ΩpsS lrZ- b - i_vZw tIƒ°p-I, Ap-k-cn- Bflo-b-Po-hn-X-Øn¬ ]cm-Pbw Øp-°sf AXv hmbn-®p-tIƒ∏n- Cu `bsØ F{]-Imcw ap°v Øn¬ `bw sIm≠p-h-cp-tºmƒ °p-I, Bflm-hn¬ nd-b-s∏´v kw`-hn-°p-tam, ip{iqj ]cm-P- ®p. C√m- X m- ° p- h m≥ km[n- ° pw. ss[cy-tØmsS ]d-bpI Rm≥ Ap-Zn-hpw Pohn-°pI. n›- b- s ∏- S ptam Fs∂m- s °- b p≈ H∂mw kΩmw Fn- ° p- ΩpsS lrZ- b - I - h mSw `b- hniz-kn-°p-∂Xv acn-®-h-km-n-®- b- a mbpw nßsf {Kkn- ® n- c n- Nn¥-Iƒ ap-jys‚ a- Xs∂ e`n°pw F∂ hnizm-k- Øns‚ tsc AS-bv°p-I. h-s-b√ acn-®p-b¿sØ-gp-t∂-‰- °p∂ `bsØ B´n-]p-d-Øm-°p- kn¬sIm- ≠ p- h ∂v kmØm≥ tØmsS {]kw-K-]o-T-Øn¬ Ib- ssZh- a p- J - t Ø°v tm°p- I , h- s - b m- W v . hn.- s s_- _ n- f n¬ hm≥ km[n- ° pw. Ptbm- ’ - h - ap-jys `b-Ønv ASn-a-bm- dn. ]s£ B henb kZkv ssZhsØ `b-s∏-Sp-I, ssZhoI GI-tZiw 365 {]mhiyw `b-s∏- ambn ssZhw sΩ hgn S-Øpw. nt£]w/ Treasure nt£]w Icp-Xp-∂-Xn¬ n∂pw bm¬ {InkvXm-p-Km-an-Ifmb mw - s√∂p ]d-bmw. hne- ° p- I bpw kz¿§- Ø n¬ tcmbn Cu tNmZy-ßsf F. Hcp hnizm-kn-bpsS sXmgn- n£- t £]w kq£n- tcn- t S- ≠ - X m- I p- ∂ p. env ssZhoI Imcy-ß-sf-°mƒ °Ww F∂- X v apjys‚ kIe tNmZy- {]m[myw D≠m-hm≥ ]mSn√ (^n- XpSsc Hm¿Ωn-∏n- ߃°p- a p≈ DØcw en. 2:21). (tPm-en-bpsS kz`mhw °p-Ibpw Xncp- h - N - - Ø n- e p- ≠ v . AwKo- I - c n- ° p- ∂ p. DZm: _kv sNbvXn-cp-∂p. BI-bm¬ AXv Xpd-°mw. ss{Uh-dmb hnizm-kn°v Rmb¿ C u "" I g n - b p - ∂ - t ] m s e Uyq´n-bp-s≠-¶n¬ AXv). apsº {InkvtXm-]-tZiw kºm-Zn-°Wsa∂pw nt£- - - ssZh-Øns‚ cmPyhpw oXp-bp- _ntPm ]me-bv°m-°p-gn, Ωn¬ ]e¿°pw ]n-°-W-sa∂pw a‰p-≈-h¿°v amWv Atz-jn-t°-≠Xv (a-Øm. ]mºmSn A{X-I≠v ]nSn-®n-´p- sImSp-°-W-sa∂pw'' tPm¨ 6:33). ≠m- h n- √ . hmkv X - h - _ n A`n- { ]m- b - s ∏- ´ - X mbn _n. IpSpw-_-tØm-Sp≈ IS-a- tbip-{In-kXp-hns‚ Kncn-{]-`m- v ambn I¿Ømhv Aßs h’≥ G{_lmw Fgp-Xp∂p Iƒ nh¿Øn-®n-cn-°Ww (D¬. j-WØnse {it≤-bamb hnj-b- - - ]d-™n-´pt≠m? F∂p≈ (Im-lfw thmƒ. 14, 2003 Pq¨ 5:22, 1 Xna. 5:8). amWv "ap-jys‚ nt£-]-߃' ktµ- l - Ø ns‚ ]n≥_- e - t]Pv 6, 22). thZ-]p-kvXIw ]W- kn. ]W kºm-Z am¿Kw F∂Xv (a-Øm-bn. 6:19-˛21). ap- Øn¬ Cu D]-tZ-isØ mw k-ºm-Z--sØ ncp-’m-l-s∏-Sp- kpXm-cyhpw kXy-k‘hp-am-bn-cn- - - jys‚ Bi¶Iƒ°pw taml- km[m-cW adn-I-S-°p-∂p. ]≠v Øp- ∂ n- √ . Xs‚bpw Bflob °Ww (k-Zr. 20:17). nIpXn (kZr. ߃°pw ta¬ Hcp-Xcw hn{`a B ]gb ]mºpw tNmZn- ® Xv ktlm-Zc∑m-cp-sSbpw Btlm-hr- - - 12:11) Xq°w, Afhv (k-Zr. 11:1), hnØp-Iƒ hnX-bv°p-IbmtWm? CØ-c-samcp kwi-b-am-bn-cp∂p nt£-]-߃ Ccn-°p-∂- Øn-°mbn ]utemkv IqSm-c∏Wn - ssI°qen (k-Zr. 17:23), Aym- Cu ]Tn-∏n-°-ep-I-fn-eqsS tbip (D¬∏Øn 3:1). ssZh Iev] sNbvXp F∂p ap-°-dn-bmw ({]- Zmbw (k-Zr. 22:16, bmt°m. 5:4) sNbvXsX∂ i¶ XnI®pw ymb- - ewLn-°m≥ ap-jy≥ shº¬ sX- h n- s Stbm AhnsS hr. 18: 1˛3). A≤zm-n-°m-Ø-h≥ Cßs ]e-Xpw. am-W.v sIm≈p- ∂ n- S - s Ø√mw "]gb ap- j ys‚ lrZ- b hpw Blcn-°cp-sX∂pw Xm≥ ]Tn-∏n- - Un. ]Ww, kºmZyw F∂p nt£-]-߃ Ccn-°p-∂-sX- ]mºv' Cu tNmZyw IpØn-s∏m-°n- °p-I-bp-≠mbn (2 sX . 3:10). am{Xw Nn¥n®v BtcmKyw hn-sStbm AhnsS ap-jys‚ s°m- ≠ n- c n- ° pw. IqsS Ipsd Ccn- ° pw. H∂p- I n¬ BI-bm¬ Hcp-h≥ hy‡n-]chpw - XI¿°p∂Xv tbmKy-a√. Imc-Ww,- lrZ-bhpw Ccn-°pw. H∂p-In¬ PohnX kml-Ncy-ßfpw Db¿Øn- - AXv _m¶ntem tem°- IpSpw-_-]-c-hp-amb k‘m-c-W- hnizm-kn-bpsS icocw ]cn-ip-≤m- AXv _m¶ntem tem°-dntem °m-´pw. hmkvX-h-ambn Aßs Ønv aSn- I q- S msX the flm- h ns‚ aµn- c - a m- I p∂p (1. Bbn-cn-°mw, As√-¶n¬ kz¿§- ]d-™n-´pt≠m? kºm-Zy-ioew dntem Bbn- c n- ° mw, sNtøWw F∂Xp Xs∂-bmWv sImcn. 6:19). Øn-em-bn-cn-°mw. GXm-bmepw hnh-c-ap-≈-h-cpsS e£-W-at√? As√-¶n¬ kz¿§-Øn-em- hN kXyw. Aß-s-sb-¶n¬ "aWn'bpw amtΩmpw XΩn¬ c≠n-SØpw Htc ka-bØv FØp- s]s´- s ∂mcp X´p- t ISv h∂m- bn-cn-°mw. GXm-bmepw {InkvXp-`-‡≥ X∂m-em-hp-∂n-S- ASpØv _‘-ap-≈-h-cm-I-bm¬ hm≥ lrZ-b-Ønv km≤y-a-√. set¥m sNøpw? Xe-ap-d-Iƒ°v tØmfw kºm-Zn-°Ww F∂p ]d- hfsc Icp-X-temsS ]W-k-ºm- Xncp- s h- g p- Ø n- e qsS tbip th≠n H∂pw Icp- t X- ≠ c≠n- S Øpw Htc ka- bp-hm≥ Ign-bptam? Hcn-°ep-an-√. - Zw S-Ø-Ww. {Zhym-{K-l-Ønv tΩmsS kwh-Zn-°p-∂p-sh-¶nepw F∂mtWm? bØv FØp-hm≥ lrZ- F∂m¬, {InkvXob A®-S-°- ASn-aIfm-Icp-Xv, AXv.... AXmWv - - - n¿_- ‘ n- ° p- ∂ n- √ . F∂m¬, ta¬ ]d- b - s ∏´ tNmZy- ß - tØmSpw hN-m-p-kr-X-am-Ip-hm- kI-e-hnX tZmj-Ønpw tlXp Xm≥ injy- ∑ msc `qan- b n¬ se√mw Xs∂ Kuc-h-ap-≈-Xm-I- b-Ønv km≤y-a-√. sW-¶n¬ Hc-f-thmfw Ipg-∏-an- (a-Øm. 6:24, 1 Xnsam. 6:10, 11).
 • 8. Gtemlnw {InkvXy≥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Elohim Christian Ministries Touchinglives.. changingdestinies.. ○ ○ sak-©¿ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Vol: 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Issue : 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ June 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 ○ ○ H∂v Xntam-sY-tbmkv H∂mw A≤-ymbw Hcp ]Tw BsI-bp≈ Bdv A≤-ym-bßsf {][m- - ]pXp-a-Iƒ tIƒ°m≥ CjvS-s∏-Sp∂ (bqZm: 3, Xntam 6:12) {InkvXp-hn-eqsS S-∏n-em-°n. BI-bm¬ -ambpw c≠v `mK-ß-fmbn Xncn-°mw. Pw A_-≤-Øn-te°v thKw Xncn-bpw. √ a-:km£n : Cn ym-b{]-am-Wa√ Ir]-bpsS {]amWw - - 1) A≤-ymbw H∂v ˛ Xntam-sY-tbm- BI-bm¬ D]-tZiw {i≤n-°p-I. ImcWw hni-zmkw tbm≤m-hnv i‡n-]-I-cp- AYhm ]pXnb nbaw ˛ bnc-a-ymhv 31:31. kns‚ nb-atm-t±-yiyw - - Kem-Xy¿°pw (1:6,7) tdmam-k`bv°pw (16:17, - - tºmƒ Cu t]m¿°-fØn¬ Ahv ÿmbn- - F{_p. 8:13 ˛ mw Ap-k-cn-°-Ww. 2) A≤-ymbw c≠p apX¬ Bdv hsc ˛ 18) sImcn-¥-y¿°pw (2˛ 11:14) CtX A_- bmb ne-n-ev]nv AX-ym-h-i-y-ambpw {KŸ-Im-cs‚ ]q¿∆-Imew Hcp Ap-kva- Xntam-sY-tbm-kn-tm-Sp≈ {]tXyI {]t_m- ≤-߃ kw`-hn®p F∂-Xn-m¬ Xntam-sY- th≠p∂ KpW-amWv √ a:-km£n. cWw 1:11-˛17 [-߃- tbmkv Gsd Icp-X-ep-≈-h-m-I-Ww. ap-jyn-ep≈ ssZhoI kmcmw-iamWv -- - F. nb-a-w: ‘al-X-z-ap≈ kphn-ti- nb-a-tm-t±-iyw (A-≤-ymbw 1) nb-a-tm-t±-yiw c≠v ˛˛ ssZh-h-y-h- a:-km-£n. Hcp hy-‡n-bpsS C—, hnIm- j-Øns‚ hml-I-mbv’ 1:11 ˛ 1. A-yYm D]-tZ-in-°m-Xn-cn-°p-I. ÿbv°v hncp-≤-am-bh {i≤o-°m-Xn-cn- cw, {]h¿Øn F∂n-hsb nb-{¥n-°p∂ ‘F¶¬ `mc-ta-ev]n-®n-cn-°p∂p’ F∂ 2. ssZh-h-y-h-ÿbv°v FXn-c m-b-h sb °pI i‡ntbm A[n-Im-ctI-{µtam BWv a:- - {]tbmKw Al- ¥ - b psSX√ ]Icw {i≤n-°m-Xn-cn-°p-I. teJ cN-m-Im-eØv ne-n-∂n-cp∂ km-£n. a:-km-£n-bpsS ne-bp-kcn- - - Bflm¿∞-amb hn-bØns‚ kz-km-£y- - 3. {]h-N--߃s°m-Ø-hÆw ip{iq-jn- ssZh hy-h-ÿbv°v hncp-≤-am-bh {][m- ®mWv Hcp hy‡n √-tXm, NoØ-tbm- am-Wv. ImcWw aptº Xm≥ Bcm-bn-cp∂p °p-I. -ambpw sb∂v hne-bn-ep-Øp-∂Xv. - F∂ t_m[w, Ct∏mƒ Xm≥ Bcm-bn-cn- 4. √ bp≤-tkh sNøpI (1) sI´p-I-Y-Iƒ (1:3) a-km£n ˛ Hcp hN ho£Ww °p∂p F∂ A`n-amw F√mw kap--z-bn- {]tX-yI {]t_m-[߃ (A-≤ymbw 2˛6) - - - (2) A¥-an-√mØ hwim-h-en-Iƒ (1:3) 1. ip≤-akm£n ˛ 1 Xntam 3:9 - - °-s∏-´n-cn-°p∂ cwK-amWo `mKw. 1. √ {]m¿∞m ap-j-y-m-bn-cn-°Ww (3) hrYm-hm-Z߃ (1:6) - 2. Ip‰-an-√mØ a:-km£n ˛ {]h: 24:16 nb-a--Ønv aptº Xm≥ ˛ 2:1-˛7 (4) [m¿Ωn-Im-[:-∏-X--߃ 1:8 ˛ 10 3. √ a:-km£n ˛ 1 ]t{Xm 3:16, {]h 1. A]-hm-Znbpw 1:13 2. k`-bnse kv{Xo]p-cp-j≥amsc ∂mbv Cu hI kwK-Xn-Isf kq£n-°pI 23:1 2. D]-{Z-hnbpw 1:13 ]cn-io-en-∏n-°pI 8:15 k`m-X-e-Øn-te°v Ah-bpsS kzm-[o--X- 4. km£-yap≈ a:-km£n ˛ 2 sImcn 1:12 - 3. njvTq-cpw 1:12 3. A≤-y£s‚ tbmK-yXIfpw DØ-chm-Zn- - - - - h-cmsX kq£n-°pI F∂Xv ip{iq-jIs‚ - tdma 9:1 4. _e-lo-pw 1:12 X-z-ßfpw {i≤n-°pI 3:1-˛7 henb DØ-chm-Zn-Xzam-Wv. - -- 5. ip≤o-Icn-°s∏´ a:-km£n ˛ F{_. - - 5. Ahn-izkvXpw -- 1:12 4. ip{iq-j-Is‚ tbmK-y-X-Ifpw DØ-c-hm- nb-a-tm-t±-iyw aq∂v ˛˛1:18 9:14 6. Ahn-izm-knbpw1:13 - Zn-X-z-ßfpw {i≤n-°p-I. 8˛13 e`n- ° - s ∏´ {]h- N - - ß ƒs°m- Ø - 6. NqSp-h® a:-km£n ˛ 1 Xntam 4:2 7. Adn-hn-√m-Ø-hpw 1:13 5. ssZh `‡n-bpsS a¿Ωw {Kln-°pI 14- hÆw ip{iq-jn-°p-I. ssZh k`-bpsS 7. kam-[mw C√mØ a:-km-£n- ˛ 8. ]m]n-Ifn¬ H∂m-a≥ - 1:15 ˛16 ip{iq-j-I-mbv nb-aw e`n-°p-tºmƒ F{_m 9:9 Cu F´p hn[ Zp¿Kp-Wßtfm¿°msX - - 6. A¥-y-Ime Zpcp-]-tZ-i-ßsf°pdn®v Xs∂ nc-h[n {]h-N--ßfpw {]tX-yI 8. _e-lo a:-km£n ˛ 1 sImcn 8:7 ssZhw IcpW sNbvX Cu al-Xz-ap≈ t_m[-hm-m-bn-cn° 4:1 ˛ 11 {]t_m-[ßfpw Xntam-sY-tbm-knv e`n- - - 9. aen a:-km£n ˛ XntØm 1:15 kphn-tijw `c-ta-ev]n-®p. 7. buh Ime-Øns‚ {i≤bpw DØ-c- ®n-´p-≠v. BI-bm¬ Ahbv°v Ap-kr-X- 10. Zp¿a-:-km£n ˛ F{_m 10:22 kphn-tijw Hcp ]utemkv ho£Ww hm-Zn-X-z-ßfpw 4:12 ˛ 16 ambn am{Xw h¿Øn- ° p- I . hcm≥ 11. Ip‰-t_m-[a:-km£n ˛ tbml 8:9 - - * kphn: n¿∆-Nw : II Timo 2:8 ˛ 8. hni-zm-kn-ItfmSpw ip{iq-jItcm-Sp-ap≈ - - - t]mIp∂ IjvS-ß-fpw, sh√p-hn-fn-I-fpw, Bflob bp≤-tk-hbpsS Bbp-[߃ - - Zmho-Zns‚ k¥-Xn-bmbv Pn®v ˛ Ncn-{X- kl-I-c-W-߃ 5:1 ˛ 22 Gev]n-°-s∏-Sp∂ DØ-c-hm-Zn-X-z-ß-fpsS 1. k¿∆m-bp-[h¿§-߃ ˛ Ft{] : 6:17- ]p-cp-j-mb tbip ˛ acn®v bYm¿∞ ap- 9. Btcm-Kyw kq£n-°p-∂Xnse {i≤bpw - _lp-X-zhpw Fßs tcn-S-W-sa∂v hy- 2. hNw F∂ hmfv ˛ F{_m : 4:12 j-y-m-b-tbip ˛ Db¿sØ-gp-t‰ tbip ]cn-N-c-W-ßfpw 23 ˛ 25 ‡-amb ImgvN-∏mSv B {]h-N ktµ-i- 3. km£- y - h - N - - ß fpw tbip- h ns‚ km£m¬ ssZh-amb tbip AXmWv 10. _‘-ßsf°pdn-®p≈ {]t_m-[߃ - - ߃ evIn-X-cpw. {]Xn-k-‘n-bn¬ ]X- c‡hpw ˛˛ shfn 12:11 kphn-tijw 6:1-˛2 dmsX nev°p-hm≥ Ah klm-bIam-Ipw. - - bp≤-tk-hbn-eqsS Hcp ip{iq-jI≥ tSn- - - * kphn: B[n-Im-cn-IX : Rom: 1:12˛˛˛ --- 11. A-yYm D]-tZ-in-°p-∂hcpsS e£-W- - - nb-a-tm-t±-iyw mev ˛˛ 1:18 sb-Sp-t°≠ Imc-y߃ - a) ssZh-Øn-s‚-Xm-Wv. b) tbip-hns°pdn- ߃ 6:3-˛9 ‘√ akm£ntbmsS bp≤-tkh 1. kmØm-m-ep≈ A]-lcWw XS-bpI - ®p-≈-XmWv c) {]hm-N-I≥am¿ ap≥{]-h-Nn- 12. {InkvXob kmº-Øn-I-imkv{Xw 10-˛11, sNøq’ ˛˛ `qX-eØnse Bflob PohnXw - 2. Zpcp-]tZ-ißfpsS hym-]w sNdp-°p-I. - - - ®-XmWv d) hmKvZØw sNø-s∏-´-XmWv e) 17-˛19 F∂Xv bp≤-tk-h-bm-Wv. ssZh-amb 3. hni-zm-kn-Isf BfloI kzm-X-{¥-y- B kphn-ti-j-Øn-mbv th¿Xn-cn®v hnfn- 13. A]-hm-Zcln-Xm-Im-p≈ ap∂-dn-bn-∏p- - - - I¿Ømhv k¿∆ ssk-ym-[n-]pw hni-zm- Øn¬ ne-n¿ØpI bp-≠v. Iƒ 11-˛22 knbpw ip{iq-jIpw tbm≤m-°fp-am-Wv. - - 4. hNw X-Xmb ne-Ifn¬ ssIImcyw - * kphn: km¿∆-{Xo-IX ˛˛ Rom 15:19 hnj-bhn-iZo-IcWw - - - kmØmpw Ahs‚ ssk-y-hp-amWv sNøp-I. bcp-itew apX¬ Cøq-c-ym-tZ-iw-hsc ˛ kphn-tijw nanØw XS-hn¬ Ign- i{Xp-]-£w. Hcn-°epw eb--an-√m-Ø, ymb{]amWw Hcp ho£Ww F√m-bn-SØpw FØn-°pI 28:18-˛20 al- bp∂ ]utemkv thK-Øn¬ Hcp hnSp-X¬ kam-[m--N¿®-I-fn-√mØ tLmc-bp-≤- blq-Z]fin-X≥am¿ ˛ A¥-an-√mØ - - Ømb Iev]--bpsS nh¿Øo-I-cWw B{K-ln-°p-∂p-≠v. F∂m¬ GsX-¶nepw Ønv Ft^: 6:12-˛15 ˛˛ D]-tbm-Kn-°-s∏- hwim-hen-Ifpw hmZ-{]Xn-hm-Zßfpw sIm≠v - - * kphn: a¿Ωw ˛ Eph 3:5,6 kphn- Imc-WØm¬ AXv km[n-°msX t]mbm¬ - Sp∂ Bbp-[-߃ PUo-I-ß-f-√. {]X-yp- k`mX-esØ Bi-b°p-g∏Øn-te°v n]- - - - tijw PmXn-aX Nn¥-Iƒ°[o-X-ambn Xs‚ nP-]p-{X-mb Xntam-sY-tbmkv X, Bflo-I-ß-fm-Wv. II sImcn: 10:4 Xn-∏n-®p. ]utemkv ]Tn-∏n® Ir]-bpsS h¿Øn-°p∂ ssZhnI bmYm¿∞-y-amWv Xn°v ]I-c-ambn i‡-mb ip{iq-j-I- Cu bp≤-tk-hbn¬ hnPbw Dd-∏m-°m- - {]am-W-Øns‚ aqeyw Ipd-®p-Im-Wn-®p- ymb {]amWw blq- Z v am{X- a m- W v . mbv ]cn-Wan-°s∏-SWw. AXn-p-XIp∂ - - - - p-XIp∂ c≠v hninjvS KpW-KWßfmWv - - - - sIm≠v ym-b{]-am-WØns‚ Ime-lcW- - - - - F∂m¬ kphn-ti-jØn¬ PmXnbpw blq- hnin-jvtSm-]-tZ-i-߃ IrX-y-k-a-bØv hni-zm-khpw, √ a:-km-£nbpw (1:18) - s∏´ BNm-cm-p-jvSm-ßsf Db¿Øn-Im- - Zpw GI ico-c-ambn {InkvXp-hn¬ ebn- FØn-°p-Isb∂ alm-Zu-Xyhpw e£-yhp- - - - hni-zmkw Wn-®p. CXn-s-Xntcbp≈ ]utem-kns‚ °p-∂p. amWv Cu teJ--߃ hln-°p-∂-Xv. Bflob AS¿°-fØn¬ An-hm-cy- - - {]Xn-hm-Z-amWv 1:6-˛10 mw ImWp-∂-Xv. * kphn: ip{iqj ˛ Eph 3:7-9 i‡n- nb-atm-t±-iyw H∂v - ˛ amb H∂mWv hni-zm-kw. CXv t]mcm-´- 1. ym-b{]-amWw Ct∏m-gp≈ ssZh-hyh- - -- bpsS hym-]mc {]Imcw Ir]m-Zm--Øm¬ ‘A-yYm D]-tZ-in-°m-Xn-cn-°pI’ ˛ Øns‚ B[m-chpw Bbp-[hp-am-Wv. Imc- - ÿbv°v FXn-cmWv 1:3 ip{iq-j-°m-c-mbn Xn¿∂p. B ip{iq-j- BZnak` A`n-ap-Jo-I-cn-t°-≠n-h∂ W-߃; 2. hrYm-hm-Z-ßfpw X¿°-ßfpw am{Xw sb-∂Xv {]kw-Kn-°p-Ibpw {]Im-in-∏n-°p- nc-h[n {]ivßfn¬ {][m-am-bhbmWv - - - - - 1. hni-zmkw tbm≤m-hnv IrXm¿∞-Xbpw krjvSn-°p-∂XmWv 1:3 - Ibpw F∂p-am-Wv. Zpcp- ] - t Z- i - ß - f psS hym- ] - w F∂- X v . Dd∏pw evIp-∂p. (II Zn 20:20) 3. ym-b{]-amWw oXn-am-p-th-≠n-b√ 1:8 - * kphn: IS-∏mSv ˛ Rom.1:14 Rm≥ I¿Øm-hn¬ n∂v ]utemkv {]m]n® 2. hni-zmkw F√m-‰npw aotX-bp≈ Hcm- 4. ymb{]amWw ]m]n-°p-th-≠n-bm-Wv. IS-°m-c≥ 1:15 Rm≥ e÷n-°p-∂n-√. 1:16 n¿Ωe D]-tZ-i-ß-fn¬ n∂pw XnI®pw bp-[am-Wv. (Ft^ 6:6) - 1:8 Rm≥ Hcp-ßn-bn-cn-°pw. Rm≥ kI-ehpw hy-XykXamb A_-t≤m-]tZ-ißsf {]N- -- v - - - 3. hni-zmkw tbm≤m-hnv Ih-NamWv (II - AXp-sIm≠v ymb {]amWw ssZh kphn-tijw nanØw sNøp-∂p. kphn: cn-∏n-°p∂ Zpcp-]-tZ-i-I-cpsS kzm-[o--X- sX  5:8) hy-h-ÿ-bpsS ]q¿∆-Im-e-ß-fnse Ah- tbmK-y-am-Ipw-hÆw S-°p-∂p. `hn-®- bn¬s∏´p t]mImsX kwip-≤-amb D]- 4. hni-zmkw tbm≤m-hnv ]q¿Æ n›bw ÿbv°v Ap-k-cn®v am{X-ap-≈-Xm-Wv. sX√mw kphn: A`n-hr-≤n°v Imc-W-am-I- tZiw {]kw-Kn-°p-Ibpw ]Tn-∏n-°p-Ibpw evIp∂p (F{_m: 10:22) B hy-h-ÿsb ssZhw ]msS am‰n-b- Ww. sNøp-I. 5. hni-zmkw t]mcm-´Øns‚ B[m-cam-W.v - - tijw ssZhw Ir- ] m- b pK hy- h ÿ (XpS-cpw...) `mc-X-Øn¬ aWn-°q-dn¬ Cdm-n¬ A©v ss{IkvXhsc 14 Bfl-l-Xy ! y-qU¬ln (Pq¨ 1, 2009): C≥U-ybn¬ Hmtcm aWn-°q-dnepw - IqSp-X¬ Bfl-lXy S-∂Xv - alm- c m- j v { S- b n- e m- W v , 18,184. AdÃp sNbvXp 14 t]¿ Bfl-lXy sNøp-∂Xmbn - - B{‘m-{]-tZ-imWv sXm´p-]n-∂n¬, sSlvdm≥: C…maX Xov{h-Xbn¬- ss__nƒ ]T- - Ø nepw ´n-√. {]m¿∞ S∂ ho´n¬ ]pXnb IW°p hy-‡am-°p-∂p. - 14,882. apt∂m-´p-Ip-Xn-°p∂ Cdm-n¬ G¿s∏´n-cp∂ A©p t]sc Ad- n∂v Ipsd ]pXnb nba {KŸ- mj-W¬ ss{Iw sdt°m¿Uv IpSpw-_-{]-iv-߃, tcmKw, ]pXp-Xmbn hni-zm-k-Øn¬h∂ Ãp-sN-bvXXv. ßfpw {SmIvSp-Ifpw t]meokv _yq-tdm-bmWv ]pXnb IW-°p-Iƒ IS-s°-Wn, kv{Xo[ ]oUw A©p ss{IkvX-hsc AdÃp AdÃp sNbvX-hsc Fhn-sS- sXfn-hmbn Is≠-SpØp sIm≠p- shfn- s ∏- S p- Ø n- b n- c n- ° p- ∂ - X v . XpS-ßnb nc-h[n Imc-W-ß- sNbvXp. thjw amdn FØnb bmWv ]m¿∏n-®n-cn-°p-∂-sXt∂m t]m- b n. ^m¿kn {Inkv X y≥ Bfl-l-Xy sNøp-∂-Xn¬ `qcn-`m- fmWv Bfl-l-X-ybv°v hgn Hcp- t]meokv ho´n¬ X≈n°b- Ah-cpsS Btcm-KyÿnXn F¥m- -- yqkv s‰v h¿°mWv Cu Khpw bph-P--ßfpw ho´-Ω-am-cp- °p-∂Xv F∂v ]T dnt∏m¿´v hy- - dnbmWv {]m¿∞- - b nepw sWt∂m t]meokv ]pdØp hn´n- hm¿Ø ]pdØp hn´n-cn-°p-∂-Xv. am-W.v ‡-am-°p-∂p. Layout and Printing : LOGOS PRESS, Vazhoor. Ph: 9447946269, 2454936 (R)