ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JUNE 2009

887 views

Published on

Monthly Christian Newspaper Of Elohim Christian Ministries. June 2009 Edition.

Published in: Spiritual, Technology, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
887
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JUNE 2009

  1. 1. Gtemlnw {InkvXy≥ Vol: 1 Issue : 5 June 2009 RNI No. KerMal 25223/2008 Elohim Christian Ministries Touching lives... changing destinies... Kottayam sak-©¿ {InkvXob kam-[m ktµi ]{XnI Annual Subscription Rs. 100/- Pages: 8 ss{IkvX-h-tem-IØv Aa¿jw H_m-a-bpsS sIbvtdm {]kwKw Cc-´-Øm∏v sIbvtdm: ap…ow temI-tØbpw °p-∂-Xv. ap-j-ym-h-Im-i-߃ hns‚ ap∂n¬ At±-l-Øns‚ Ata-cn-°sbbpw Iq´n-bn-W°p-∂- - - ]q¿Æ-ambpw X≈n-°fbp-∂Xnv - - - aXm- ¥ c kwhm- Z sØ Xn¬ n¿Wm-bI ]¶p-h-ln-®p- icn-bXv nb-a-߃ {]Ncn-∏n-°p- {]Io¿Øn® {]kn-U‚ v, kuZn sIm≠v Ata-cn-°≥ {]kn-U‚ v ∂-Xnpw ap≥]-¥n-bn¬ ss{IkvXh ]oV-Øn¬ DØ-c- - _cm-Iv-H-_ma sIbvtdm-bn¬ S- n¬°p∂ sIbvtdm-bnse A¬ sIm-dn-b°p tijw n¬°p∂ Ønb {]kwKw H_m-a-bpsS Cc- Asj- ¿ bqWnth- g v k n- ‰ n- b n¬ cmP-y-am-W∂ hkvXpX F¥p- ´- Ø m- ∏ ns‚ BZy DZm- l - c - W - {]kw-Kn-®-t∏mƒ ap-j-ym-h-Imi sIm≠v ad∂p ? ambn hnhn[ ss{IkvXh tXm- [zw-k--Ønv tXr-Xzw IY-b-dn-bmsX B´w °ƒ hne-bn-cp-Øn. ¬Ip∂ A¬ Asj¿ bqWn- ImWp∂ Ipsd {InkvXy≥ tXm- - hnhn[ ap…ow cmP-y-߃ th-gvkn-‰nsb At±lw sh≈-]q- °ƒ H_m-asb ]pI-gvØn-b-tXm- kµ¿in-°m-mbn at≤-y-j-y-bn- ip-I-bm-bn-cp-∂p. sS, ap…ow cmP- y - ß - f n≥n∂v se-Ønb H_m-a, AhnsS S- Ata- c n- ° - b n¬ AtIw {]tX-y-In-®v ]m°n-ÿm≥, kuZn °p∂ ss{Ikv X h ]oU- - ap…ow tamkv°p-Iƒ Ds≠∂v Atd-_y, Ct¥m-t-j-y, CuPn- Ønp ttc IÆ-S®v, Ad-_n- {]J-ym-]n-®t∏mƒ, ap…ow cmP-yß- - - ]v‰v, kpUm≥, A^vKm-n-ÿm≥ I-tfbpw ap…ow-Itfbpw tXmfn¬ - fn¬ kz-X{¥-ambn Hcp {InkvXy≥ - F∂o cmPyßfnse ss{IkvX-h- ssIbn´v NßmØw IqSn-bt∏mƒ - Bcm-[m-ebsa-¶nepw D≠m-IW- - - - - cpsS tcmZ-Ønp ap∂n¬ Ata- - GXp-hn-t[-bpw Ata-cn-°sb sa∂ B{Klw At±lw shfn-s∏- cn° Xo¿Øpw sNhn-b-S-°p-∂- ap…ow temI-Ønv an{X-am-°p-I- Sp-Øn-bn-√. ]Sn-™m-d≥ cmP-yß- - XmWv ImWp-∂-Xv. sb-∂Xv am{X-am-bn-cp∂p At±-l- fn¬ ap…ow-Iƒ Xß-fpsS hni-zm- kmº-ØnI ]ptcm-KXn Øn-p-≠m-bn-cp∂ B{K-lw. Xncn-®-dn™ H_m-a, GXp-hn-t[- t∏mƒ C…m-anI cmP-y-ß-fm¬ k-a-p-k-cn®v Pohn°p∂-Xns ap∂n¬I- ≠ p- s Im- ≠ v , ap…ow ]Xn-‰m-≠p-I-fmbn C…m-anI bpw Ahsc IqsS n¿Øn- ]oUn-∏n-°-s∏-Sp∂ ss{IkvX-h- {]Io¿Øn® {]kn-U‚ v, ap…ow cmPy-ß-fp-ambn NßmØw IqSp- temIw Ata-cn-°sb i{Xp-hmbn t´w sImøWw F∂ Nn¥-tbm- cpsS sSp-ho¿∏p-Isf At±lw cmP-y-ß-fn¬ ss{IkvX-h-mbn hm≥ Ata-cn° Xøm-dm-Ip-tºmƒ Nn{Xo-Icn-°p-∂p. at≤y-jybn-se- - -- sS-bmWv at≤yj-y≥ kµ¿i-- Xo¿Øpw Ah-K-Wn-®p. Pohn-°p∂ ap-j-y-cpsS Ah-Im- D‰ an{X-amb C{km-tb-env A- ∂√ Ata-cn° sNøp∂ Ønv XobXn Ipdn-®-Xv. as‰mcp CuPn-]v‰nse sIbvtdm A¬ i-ßsf kuI-cy]q¿∆w hnkvacn- -- - `n-a-X-m-Ip-hmpw Zzn-cm-jv{S-hm-Z- GsXmcp Imc-y-tØbpw kwi-b- Ata-cn-°≥ {]kn-U‚pw Xøm-dm- Asj¿ bqWn- t h- g v k n- ‰ n- b n¬ ®p. icn-bXv nb-a-߃ S-∏m- Ønv ]®- s °mSn ImWn- ° p- Zr- j v S n- t bmsS am{Xta ap…ow Im-Ø-hn[w C…m-anI cmP-y-ß- H_ma S-Ønb {]kwKw Ata- °p∂ cmP-y-ß-fn¬ ss{IkvX-h- hmpw H_m-abv°pw aSn-bp-≠m- temIw ImWp-∂p-≈p. ap…ow tfmSp ]n≥Xp-W-°mbn at≤-y-j- cn- ° - b psS kzcw amdn- h - c p- ∂ - cpsS PohnXw bmX-m-]q¿Æ-am-W- bn-√. temI- Ø ns‚ lrZ- b - Ø p- S n∏v y-bn¬ h®v H_ma hmNm-e-m-b- Xns‚ sXfn-hm-bn-´mWv IW-°m- ∂-XmWv hkvXp-X. kuZn cmPm- Keo-entbm enwK-n¿Æbw S-Øn-bp≈ K¿`-—n{Zw kvac-Wbp-ambn - H°-e-tlm-a-bn¬ ntcm-[n-®p H°-e-tlm-a: K¿`-ÿ-in-ip- s]tÆm F∂p n¿Æ-bn-®,v amXm- jvS]cn-lmcw ¬I-Ww. - - hns‚ enwK-n¿Æbw S-Øn- ]n-Xm-°ƒ°v Unam‚ v C√m-Ø- enwK-n¿Æbw S-Øn-bp≈ ho≠pw hØn-°m≥ bp≈ K¿`-—n{Zw Ata-cn-°-bnse H°-etlma kwÿm-Øv ntcm- - - Xns in-∏n-°p∂ {]h-WX Ata- c n- ° - b n¬ Gdn- b n- c p- ∂ p. K¿`-—n{Zw ntcm-[n-°p∂ aq∂m- asØ Ata-cn-°≥ kwÿm-- hØn-°m≥ kn‰n (Pq¨ 8, Xnpw bYm¿∞ kXyw P-ß- [n-®p. H°-e-tlma Kh¿W¿ ]pXnb _n¬ {]Imcw enwK- amWv H°-e-tlm-a. 1975 ¬ C√n- 2009): C‰m-en-b≥ imkv{X-⁄- fn- t ebv ° v FØn- ° p- ∂ - X n- p- {_mUv sl‚n Cu Xocp-am-- n¿Æbw SØn K¿`- — n{Zw tm- b n- k nepw 1989 ¬ mb Keo-entbmbpsS I≠p-]n- amWv am¿∏m∏ IΩo-js nb- Øn¬ H∏p-h-®p. sNøp∂ ÿm]w ]Xn-m-bncw s]≥kn¬hm- n- b - b nepw CXp Sp- Ø - ß - s f- ° p- d n®v ]Tn- ° p- ∂ - an-®-Xv. am¿kn-bmw {] mWv K¿`ÿ inip BtWm apX¬ Hcp e£w tUmf¿hsc nb-a-am-°n-bn-cp-∂p. Xnv tPm¨ t]mƒ c≠m- a ≥ Keo- e n- t bmbpw hØn- ° mpw am¿∏m∏ ntbm-Kn® IΩo-j≥ F∂ ]pkvXIw ]pd-Øn-d-°n-bn- Is≠-Ønb hnh-c-߃. “Keo- cn-°p-∂-Xv. tam¨ sa¬tIm¿ ae-bmfw ss__nƒ iXm_vZn BtLm-jn-°p-∂p en-tbmbpw hØn-°mpw” F∂ km≥sjkv Zn tSms°bpw tIm´bw (Pq¨ 8 2009): kXy- ]-fin-X¿ XpSßn nc-h[n t]¿ teJ-a’cØns‚ hnj-bw. 18 - - - - t]cn¬ ]pkvXI cq]-Øn-em-°n. acntbm B¿´n Kymkpw thZ ]pkvXIØns‚ iXm_vZn - - ]s¶-Sp-°pw. apX¬ 30 hsc {]mb-ap-≈h¿°p - I¿±nmƒt]mƒ t]∏m¿UmWv tN¿∂mWv ]pkvXIw cNn-®-Xv. h¿j-ambn 2010 BtLm-jn-°p- tImgn-t°m-Sv, Xriq¿, A¶-am- ]s¶-Sp-°mw. 10 ^pƒkvI-m]v IΩo-jp tXr-Xzw hln-®-Xv. ap∂q-dp-t]-Pp≈ Cu hm≥ ss{Ikv X h kmln- X y en, Xncp-h-√m, Xncp-h--¥-]p-cw, t]Pn¬ Ipd-bmsX k`m ip{iq-j- ]Xn-tgmw q‰m-≠nse ]pkvXIw kv]mn-jv, C‰m-en- A°m-Zan Xocp-am-n-®p. Hcp Imbw- I p- f w, hmgq¿, a√- ∏ ≈n Is‚ ]cn-Nbs∏-Sp-Øp∂ IØp-k- - - tPym-Xn-im-kv{X-⁄-mb Keo- b≥ F∂o c≠p `mj-I-fn-emWv h¿jw o≠p n∂ iXm_vZn F∂o tI{µ-ß-fn¬ {]`m-j-W- lnXw Pntem h¿§o-k,v ]me-a‰w, - en-tbm-bpsS I≠p-]n-Sp-Ø-ßsf {]kn-≤o-I-cn-®n-cn-°p-∂-Xv. `qan h¿jm-N-c-W-Øns‚ kwÿm-- ßfpw ]T-sk-an-m-dp-Ifpw kwL- - A¶-am-en.-]n.-Hm., 683 572 F∂ hnem- Ip‰- s ∏- S p- Ø n- b - X n¬ ItØm- kqc-yv Np‰pw Id-ßp-∂p-sh∂v Xe DZvLm-Shpw A°m-Zan-bpsS - - Sn-∏n-°pw. kwÿm Xe-Øn¬ k-Øn¬ BKÃv 15 Iw e`n-t°- en°m k`°v sX‰p-]-‰n-sb∂v Keo-entem hmZn-®Xv sX‰m-W∂v Ccp-]Øn-H∂mw hm¿jn-Ihpw 2009 - hnhn[ k`m hn`m- K - ß - f n¬ ≠-Xm-W.v H∂mw ÿmw tSp-∂- tPm¨ t]mƒ c≠m-a≥ am¿∏m∏ ItØm-en°m k` Ip‰-s∏-Sp-Øn- sk]v‰w-_¿ 19 v tIm´bw s_©- n∂p≈ {]Xn-n-[n-Isf Dƒs∏- h¿°v hm¿jnI ktΩ-fØn¬ - - 1992 HIvtSm-_dn¬ G‰p-]-d-™n- bn-cp-∂p. an≥ s_bven K-dnepw kam-] SpØn ss{Ikv X h kmln- X y ^e- I hpw {]ikv X n ]{Xhpw cp-∂p. ItØm-en°m k` Keo-en-tbm-bpsS hmZ-߃ ktΩ-fw 2010 HmK-Ãn¬ Xe-t»cn A°m-Zan-bpsS tI{µ-Im-cy n¿∆- - ¬Ipw. _©-an≥ s_bven-bp- imkv{X-Øns‚ i{Xp-hm-sW∂ km[m-cW P-ß-fpsS hni-zm- C√n- ° p- ∂ n¬ tUm. sl¿a≥ lW kanXn cq]o-Icn-®p. - sS-bpw, sl¿a≥ Kp≠¿´ns‚bpw ImgvN-∏mSv P-ß-fn¬n∂v FSp- ksØ A]-I-S-Øn-em-°p-sa∂p Kp≠¿´v K- d nepw S- ° pw. ss__nƒ FIvkn-_n-j≥, A]q¿Æ ]cn-`m-jIƒ ka-zbn- - -- Øp-am-‰p-∂-Xn¬ tPm¨ t]mƒ IcpXn Keo-en-tbmsb hn[n® iXm_v Z n ]cn- ] m- S n- I - f n¬ teJ a’-cw, ]pkvXI {]kn- ∏n®v tIc-fØnse apgp-h≥ P- - c≠m-a≥ am¿∏m∏ {i≤m-ep-hm- PUvPn-am¿ At±-l-Øns‚ ]T-- ss{Ikv X h k`m tae- ≤ - y - ≤o-IcWw F∂nh SØpw. kXy- - ߃°pw D]-tbm-Kn-°p-∂-Xn-p- bn-cp-∂p. ߃ {]N-cn-∏n-°p-∂Xp XS-bm≥ £≥am¿, kmwkvIm-cnI mb- thZ ]pkvXIw ]cn-`m-jbn¬ anj- - th≠n kX-ythZ]pkvXIw {]kn- - sX‰n≤mc- W - I ƒ o°p- ∂ - {ian-®n-cp-∂p. I≥am¿, kmln-XyIm-c≥am¿, thZ- -- -dn-am¿°p≈ ]¶v F∂-XmWv ≤o-Icn-®Xv 1910 ¬ BWv. - AIw kvtImUve‚v apX¬ 2 3 4 {InkvXp-hn¬ 5 6 7 yq ssl{_oUvkv hnZym¿∞n-ItfmSv - tdmam teJ ]Tw hkn-°pI ]p¬∏p-dßfn-eqsS - - nt£]w t]Pp-Ifn¬ - hsc E-mail:elohimmessenger@yahoo.in, www.elohimchristian.org
  2. 2. Gtemlnw {InkvXy≥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Elohim Christian Ministries Touchinglives.. changingdestinies.. ○ ○ sak-©¿ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Vol: 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Issue : 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ June 2009 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ B≥kn G{_lmw ]Ø-m-]pcw t_m[w Xs∂ `cn® Xs‚ aptº B Xoc-aW™ nch[n - dh. jn_p B≥{Uqkv {]h¿Ø taJe as‰-hn-sStbm anj-dn-am-cpsS amwkw Np´p-Xn∂v - ar K-_ensb°mf-[nIw c-_en - BsW∂ Hcp Nn¥ Xs∂ Ae- ´n. sImXn-p-W™v S-°p∂ Im´mf h¿§-Øn-n-S-bn-te°v tPmWpw S-°p∂ Hcp Incm-Xamb mSv, a{¥- - ssZhw km£n hm-Zn-Iƒ Dd™v Xp≈p∂ A‘X nd™ mSv. `¿Ømhv acn-®m¬ B hnj-bØnp th≠n Xm≥ - nc-¥cw {]m¿∞n-°p-Ibpw kphn- `mcybpw sN∂n-dßn. Imem-hÿ- bpsS {]Xn-Iq-ew, c-t`m-Pn-Isf `b- - - kX-y-km-£n-Iƒ, I≈-km-£n-Iƒ, Iqdv amdnb km£n-Iƒ tij clnX cmP-yßsf°pdn®pw - ∂p≈ Hmtcm Znhpw AXn-ITn-- - F∂o {]tbm-K-߃ k¿∆Zm mw tIƒ°p-∂-Xm-Wv. F∂m¬ `mc-ysb Np´p-sIm-√p∂ {]mIrX kwkv ° m- c w, {]mb- a m- b - h sc Zzo-]p-Isf-°p-dn®pw hni-Zambn ]Tn- - - am-bn. nc-h[n FXn¿∏p-Iƒ, amdn- Imc-y-ß-fpsS kX-y-ÿn-Xn-bv°mbn km£m¬ ssZhsØ Xs∂ °p-Ibpw sNbvXp-sIm-≠n-cp-∂p. am-dn-bp≈ tcmK-߃, `mjm-{]-iw, v km£n-bm-°Isb-∂Xv Gsd {i≤m-hlamb H∂m-Wv. A¥-cw-K- - - - - Xnc™p ]nSn-®v n¿±bw ASn-®p- sIm-√p∂ Im´m-fØcw, c-lXy - - - Aß-s-bn-cn-°th-bmWv yq - BsI-°qSn B anj-dn sImSpw Øns‚ Xna {Kln-°m≥ Ign-bp∂ ssZh apºm-sI-bp≈ ip≤hpw ssl{_n- U vkn- s - ° p- d n®pw c-Ibm-Xbn-embn F¶nepw i‡- - - - nX-yPo-hn-XØns‚ am¿§-ambn Icp- - - n¿Ω- e - h p- a mb Pohn- X - n- e - h m- c - Ø n- p- S - a - b mbh¿°- √ msX Xp∂ kmØm-y D]-tZ-iØn-e[n- - - AhnsS {]h¿Øn-°p∂ Hcp anj- amb {]m¿∞-bn-epw, {]h¿Ø-- - B¿°pw CXn-m-hn-√. jvTn-Xambn Am-Nm-cØns‚ Bg- - - -dn-sb-°p-dn®pw tPm¨ t]‰¨ Ønepw ]X-dmsX n∂p. `‡nbpw Bcm-[bpw, Bflo-bXbpw {]I-Sßfp-tSXpw {]l- - - - - - - °p-gn-bn-te°v ]msS ]Xn® yq Adn-bp-∂Xv. hni-Zamb At-zj- - - - s]´-∂mWv Xs‚ `mc-ybpw k--ß-fp-tS-Xp-am-Ip∂ kvXnXn hntijw Fßpw {]I-S-am-Wv. ssl{_oUvkv F∂ Zzo] kaq-lw. W-Ønpw ]T--Øn-p-an-S-bn¬ Ip™pw tcmK-_m-[n-Xcm-bXpw ac- - `‡≥am¿ C√msX t]mIp-∂p, hni-zkvX≥am¿ ap-jy ]p{X≥am-- im¥-kap-{Z-Øn¬ ÿnXn-sN- - ssZh-i_vZw Xm≥ tI´Xv “yq W-aS™Xpw. tPm¨ XnI®pw H‰- - - - cn¬ Ipd-bp∂p F∂Xv k¶o¿Ø--Im-e-Ønse am{Xw {]iv-a- øp∂ Ch Bkvt{X-enb `qJ-fi- ssl{_n-Uvkn-te°v t]mIpI” s∏-´p. m´p-Imsc a{¥-hm-Zn-Iƒ √. Cu Ime-Ønepw B Zp:-ÿnXn XpS-cp-I-bm-Wv. Ip‰w Btcm- Øn¬n∂pw 2500 In.-an. h i - ]n-°-s∏-´-h¿ nba S-]-Sn-Iƒ°v t]mepw hnt[-b-s∏-SmsX AIse-bmWv. Ø m - km£y-tØmsS ne-sIm-≈p∂ oN-amb Cu Ime-sØ-t∏mse kwkv°m-c-iq--y-cmb ° n . CXn-p-apºv D≠m-bn-´n-√. Incm-X≥am-cpsS Cu Cu a aXhpw ]m¿´n-Ifpw kwL-S--Ifpw Imipw Icp-Øp-ap≈ hy- m´n-te°v {]Im-i-- p-jy≥ - ‡n- I - f n- t ebv ° v tI{µo- I - c n- ° - s ∏- S p- ∂ p. hkv X pXIfpsS Øns‚ kphn-ti-jhp- - ΩpsS bmYm¿Øyw Xncn-®-dn-bmØ s]mXp-Pw sXcp-thm-c-ß-sfbpw ambn Hcp [oc≥ Aßv ""Rm≥ F∂m-bmepw acn-°p-sa- mSn-m- ]´W {]m¥-ß-sfbpw c‡-cq-£n-X-am-°p-∂p. Zqsc kv t ImU ]- Ø m- ymbw adn-®p-Ifbp∂ ym-bm-[n-]∑mcpw A[n-Imcw S-Øp∂ - - ve‚n¬n∂pw IS-e-e- ∂Xv Dd-∏m-Wv. Fs‚ icocw ]pgp- Wv , X s‚ `m ]ptcm-ln-X∑m-cpw, hym-Pambn {]h-Nn-°p∂ {]hm-NI∑mcpw A[n- - - Isf Xm≠n h∂n-dßn. - Imcw Zp¿hn-n-tbmKw sNøp∂ `c-Wm-[n-Im-cn-Ifpw bn{km-tb-ens‚ tPm¨ t]‰¨ ˛ Bfl- `m-cXØns‚ Bƒcq-]w, - °ƒ Xn∂pw. AXnepw t`Z-at√ c- y bpw Ip™pw ta¬ ssZh-tIm-]ag s]bvXn-dßm≥ Imc-Wambn Xo¿∂n-´p-≠v. - - - ssZh-Øm¬ Hmtcmcm ]Z-hn-I-fnepw ip{iq-j-I-fnepw nb-an- Ahn-cmaw AS-cm-Snb Bfl-Zm-ln, ZuX-yn¿∆- - kphn- t i- j - Ø n- p- t h≠n ssZhw acn-®Xv ssZh- °-s∏-´-h¿ ssZhsØ km£n n¿Øn {]h¿Øn-°p-hm≥ Ign- in-£- bmsX hcp-tºmƒ A]-Nbßfpw A-ym-bßfpw Gdn-hcpw. ssI - - anSp-°vsIm≠v tSnb A-[n-IrX kºm-ZØns‚ ]¶v]‰n-bh¿ - - - - - l-WØns‚ ]mXbn¬ - ]X- d mØ ]S- b m- f n. Im´n-Ø∂ ÿe-tØ°v t]mIp- bm- W v . Bbn-c-߃°v cq]m- AXp- bmYm¿∞ysØ aqSn-sh®v Ak-y-XyØnp th≠n km£n ]d- bpw. ¥cw hcp- Ø p- h m≥ tºmƒ B m´p-Im¿ `£n-°p-∂Xv sIm≠v ssZh-Icßfn¬ D]-Im- - - - Bcpw F∂m¬ kakvX Imc-y߃°pw ssZhsØ km£n n¿Øp- - I-sb-∂Xv XnI®pw t{ijvT-amb H∂m-Wv. B [oc-amb S-]- c-ambn aq¿®-bp-≈ D]-I- ih-°p-gn-bnse ]pgp-°ƒ Xn∂p-∂- klm- c-Ww. bn-°cp- - Snbv°v At∏m-kvX-e-mb ]utemkv Xøm-dm-Ip-∂p. CX]c-y¥am-bp≈ Xs‚ ip-{iq-jbv°pw, kl-Po-hn-Itfm-Sp≈ - - - 1824 ¬ Xn-p-]-Icw c-t`m-Pn-Iƒ Xn∂-s´'' X v . F√m- kvt°mUvem‚n-emWv s]cp-am-‰Øn-pw, B{K-lm-`n-em-j߃s°√mw ssZhsØ km£n- - - tPm¨ t]‰¨ Pn--®X.v - hcpw n¿Øp∂ {]J-ym-]߃ {it≤-bam-Wv. - - - hni-zm-k-Ønpw ktX-ym-]-tZ-i- ssIhn´ mfn-Xp-hsc sNbvX ip{iq-j-bn¬ Bscbpw apJ-kvXp-Xn- Ønpw th≠n i‡-amb Z¿iw F∂-XmWv. H´pw sshImsX tPm¨ Xs‚ `mcy-tbbpw Ip™n- sIm≠v IqsS n¿Øm-pw, GsX-¶nepw hn[-Øn-ep≈ Imcy {]m]n® amXm-]n-Xm-°ƒ tPmWns‚ •mkvtKm kn‰n anjs Cu hnhcw tbpw kwkv°cn-®p. kpµ-ckz-- - - km≤y-߃°mbn hio-I-cn-°mpw kmº-ØnI t´-Øn-mbn `mK-yam-bn-cp-∂p. hy-hkmb {]ap- - - Adn-bn-®p. ]s£ Ah-cpsS {]Xn- ]vßtfmsS hnhml Pohn-XØn- - - - D]mb {]tbm-Kßtfm S-Øn-bn-´n-√ F∂-Xnv ssZhw km£n. 1 - J-mb ]nXm-hm-Is´ Hcp XnI™ I-cWw- X-s∂ ncm-im°p∂-Xm- - te°v {]th-in® B bphXn Hcp sX  2:5 ¬ ]utemkv CXv ]d-bp-tºmƒ ip{iq-j-bnse Xs‚ {]m¿∞-m-[o-cm-bn-cp-∂p. - bn-cp-∂p. ssl{Un-Uvkns‚ Hcp anj-dn [ocs‚ Z¿i--tØmSv ]c-am¿∞X F{X «mJ-o-b-am-Wv. B[p-nI Bflob afi-e- Xncp-n-hmkw F∂ t]cn¬ hnIr-XapJw kn‰n-an-js‚ tXr- - GIo-`hn®v Zpcn-X]¿∆-߃ Xm≠n - - Øn¬ F{X-t]¿°v Cu Imc-yØn¬ ssZhsØ km£n n¿Øm≥ - hoSns‚ Hcp apdn {]m¿∞-bv°v Xzw tPmWns hc-®p-Im-Wn®p. I¿Ω-]m-Xbn¬ PohnX ]¶m-fnsb - Ignbpw tSnb Hmtcm bm-ss]-kbpw, Ae-¶-cn-°p∂ Hmtcm th≠n am{Xw k÷-am-°nb Xs‚ kwkv ° mc iq- y - c mb PX Xn-®m°n ]d-∂I∂p. Iq´-Øn¬ - - ]Z-hnbpw Ap-`-hn-°p∂ Hmtcm ∑bpw ssZhw km£n-]{Xw amXmhv F√m-Zn-hkhpw aq∂v tcw - AhnsS S-Øp∂ c-lXysb-°p- - -- B Zmº-Xy h√-cn-bnse BZy Xcp-sa-¶n¬ lm ! F{X [yw !! cmP-y߃°p-th-≠n Ic-bp-am-bn-cp- - dn®pw ]n®n- No-¥s∏´ anj-dn-am- - - ]pjv]sØbpw IqsS Iq´m≥ ad- - ∂p. {]m¿∞m nc-Xamb `hw - sc-°p-dn®pw a{¥-hm-Zn-IfpsS i‡n- - ∂n-√. GI-mb tPmWns‚ ]n∂o- tPmWnv Hcp Bcm-[m-ebØns‚ - - - tb-°p-dn®pw Ah¿ hmNm-ecm-bn. - Sp≈ mfp-Iƒ IjvSXbp-sSbpw - - {]XoXn Df-hm-°n. B A¥-co£w Bflm¿∞-X-bpw, Bfl-`m-c- ]´n-Wn-bp-sSbpw Ibv]ns‚bpw Xs∂ Hcp XnI™ Bflo-bm°n - hpw, I¿Ω-ti-jn-bpw HØp-tN¿∂ mfp- I - f m- b n- c p∂p F¶nepw Gtemlnw {InkvX-y≥ sak-©¿ am‰n. sNdp-∏°m-c≥ kn‰n-an-jv jvSam- - - ssZhnI kwc-£Whpw Icp-Xepw - ]nXmhns klm-bn-°p-∂Xn- - Im-Xn-cn-°p-I-sb-∂-Xm-bn-cp∂p Xm≥ Ap-`hn-®n-cp-∂p. - ]{Xm-[n] kanXn epw, √ hnZ-ym-`ymkw kºm-Zn-°p- •mkvtKm kn‰n-an-js‚ B-{K-lw. hym-]m-cn-I-fmb sh≈-°m¿ ∂-Xn-epw, {Ko°v, em‰n≥ `mj-Iƒ F∂m¬ AsXm∂pw tPmWns‚ aZyw, K©m-hv, a‰n-Xc elcn No^v FUn-‰¿ Xm≥I≠ Z¿i--Øn¬n∂pw ]Zm¿∞-߃, ]pI-bne F∂n-h A`-ykn-°p-∂Xnepw tPm¨ sNdp- - - jn_p-tam≥.-sI.-B≥{Uqkv {]m-bØnse {i≤n-®n-cp-∂p. - Xm≥ tI´ ssZh- i - _ v Z - Zzo]p-hm-kn-Iƒ°v btYjvSw hn‰p- ]ªo-j¿ bphm-hmb tPm¨ •mtkym-Kn- Øn¬nt∂m ]n≥Xn-cn-∏n-®n-√. h-∂n-cp-∂p. anj-dn {]h¿Øw F_n G{_lmw ep≈ Hcp ss__nƒ skan-m-cn- Ah-tcmSp Xm≥ ]d-™Xv “Rm≥ nanØw Pw t_m[-hX°cn-°- - v - bn¬ tN¿∂v hN ]Tw Bcw- F∂m-bmepw acn-°p-sa-∂Xv Dd-∏m- s∏-´m¬ Cu hn[ km[-ßfpsS - FUn-t‰gvkv `n®v skan-mcn ]T-Øn-m-hiy- - - - Wv. Fs‚ icocw ]pgp-°ƒ hym-]m-csØ AXv jvSØn-em-°p- - An¬ Ipcn-bm-t°mkv Xn∂pw. AXnepw t`Z-at√ kphn- sa∂ `bw nanØw Ah-cpsS amb kmº-ØnIw Is≠-Øp-∂- dPn tPm¿÷v Xnv Hcp kvIqfn¬ ]m¿´vssSw ti-jØn-p-th≠n ssZhw Im´n- - FXn¿∏p- I fpw ]oU- - ß fpw ^nen∏v tPm¿÷v A≤ym-]Im-bn. ]T-tØm-sSm∏w - - - Ø∂ ÿe-tØ°v t]mIp-tºmƒ tPmWnv Ap-`hn-t°-≠n-h∂p. - - {]h¿Ø--Øn-mbn ‘•mkvtKm B m´p-Im¿ `£n-°p-∂Xv ih- kln-°m-m-hmØ FXn¿∏p-Iƒ kn‰n anj-p’-ambn tN¿∂v tNcn-{]- °p-gn-bnse ]pgp-°ƒ Xn∂p-∂Xn- - nanØw tPm¨ Iptd- I m- e - Gtemlow {InkvX-y≥ sak-©¿ p-]Icw c-t`m-Pn-Iƒ Xn∂-s´.” - tØbv°v Hmkvt{Sen-bm-bn-se-Øn. tZ-i-ß-fn¬ ip{iq-jn-°p-Ibpw ]n.-Hm.-t_mIvkv 14 sNbvXp-t]m-∂p. hn{i-aan-√m-sX- - tPm¨ t]‰s hgn-apS°p- yq ssl{_n-Uknse {]h¿Ø-- v Idp-I-®m¬-˛686 540 bp≈ ]T--hpw, A≤-ym-]--hpw, hm≥ n∂-h¿ ]Øn-aS°n amdn. - ß-fpsS ]ptcm-KXn-b°mbn kphn- - v t^m¨: 0481-˛2481027 ip{iq-jbpw GI-tZiw ]Øp-h¿j- A∂v 34 hb- p≈ Xm≥ hnhm-lm- tij kvtln-I-fmb nc-h[n C.-sa-bn¬. elohimmessenger@yahoo.in tØmfw XpS¿∂p- t ]m- b n. -¥cw `mc-yktaXw yq ssl{_n- - - At∏mgpw Ft¥m Hcp ncm-i- Uvkn-te°v I∏¬ Ib-dn. Xn°v tijw 6˛mw t]Pn¬

×