Your SlideShare is downloading. ×
ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JAN.2009
ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JAN.2009
ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JAN.2009
ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JAN.2009
ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JAN.2009
ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JAN.2009
ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JAN.2009
ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JAN.2009
ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JAN.2009
ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JAN.2009
ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JAN.2009
ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JAN.2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER JAN.2009

1,288

Published on

Monthly Newspaper From Elohim Christian Ministries Jan. 2009

Monthly Newspaper From Elohim Christian Ministries Jan. 2009

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,288
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Ftemlnw {InkvXob kam-[m ktµi ]{XnI Vol :1 Issue. 3 2009 February 10 KerMal 25223/2008 Karukachal ^ne-Z¬^y ssZh-k` Bcm-[m-ebØn-t∑¬ `oI-cm-{I-aWw -- cPvXPq-_nenbv°v kam-]w - Xncp-h-©q¿ : N¿®v Hm^v ]n°m- v, Iºn-∏mc XpS-ßnb am- Bcm-[-m-ebw ]ºmSn: 25 h¿j- tKmUns‚ 9 h¿jw ]g-°-ap≈ c-Im-bp-[߃ Ch-cpsS ssIhiw - XI¿Ø-Xn-s-Xp- ߃ kphn-ti-jo-IcW- -- S¿∂v in£W k`m-lmƒ `oI-cm-{I-aWØn¬ Iq- -- D≠m-bn-cp-∂p. lmƒ, ]mgvk-t- Øn¬ ]n∂n-Sp∂ ^ne- S-]-Sn-Iƒ°v Sn 2 ]mÿamcpsS tXrXz-Øn¬ Pv AXn-IØv D≠m-bn-cp∂ hne- - Z¬^y kphn- t ij hnt[-b-mb XI¿Øp. ]pØ-ßmSn k`m ip- - ]n-Sn-∏p≈ km[--߃ XpS-ßn- ssZh- k - ` - b psS 1 ssZh-k`m ip{iq- {iq-j-I≥ ]mÿ sI. bp. km- bh in-∏n-®p. t]meokv h∂- h¿jw o≠v n∂ j-I≥ sI. bp. _p X∂ hkvXp-hn-t∑-emWv C- t∏m-tg°pw {]Xn-Iƒ HmSn c£- Pq_n- e n BtLm- j - km_p hnsS lmƒ ]Wn-Xn-cp-∂-Xv. Cu s∏-´p. ]mÿam-cmb sI.-bp. km- C¥ym ^ne-Z¬^y kphn-tij ssZh-k-`-bpsS cPvX-Pq-_nen ߃°v kam-]--am-bn. ktΩfw dh. t__n amXyp DZvLm-Sw sNø∂p. hkvXp-hns‚ sX°v ]Sn-™mdv _p. sI.-bp. jn_p ktlm-Z-c≥ gn™ 9h¿j-ambn Hcp X¿°- 25 ˛m- a Xv P- d ¬ D≈ hkvXp ]mÿ sI.bp. km- sI.-bp. B{Uqkv aI≥ Pman≥ epw ne-hn-en-√m-bn-cp-∂p. k`bv- I¨h≥j-tm-S-p-_-‘n®v S∂ s]mXp-k-tΩ-fw k`m {]kn- _p-hns‚ ktlm-Z-c≥ N¿®v Hm- F∂n-hsc {]Xn-I-fm°n t]meo- °v X∂ hkvXp-hn¬ Bcm-[ U‚ v dh. t__n amXyp DZvLm-Sw sNbvXp. P-d¬ sk{I-´dn ^v tKmUv mK-∏q¿ k`m ip{iq- kv {Inan-¬ tIs -Sp-Øp. C√msX h∂m¬ hkvXp Ah¿- ]mk-‰¿ ]n. F. tUhnUv A≤y-£-m-bn-cp-∂p. hnhn[ ktΩ-f- j-I≥ sI.-bpb jn_p-hn-s‚-bpw, h¿§ob hmZn-Isf-t∏mepw sh- - °v XncnsI FSp°mw F∂-Xm- -ßfn¬ I¿Ør-Zm-k∑m-cmb emk¿ hn,-am-Xyp, F_n G{_-lmw, - - ktlm-Z-c≥ sI.bp. B{Uq-kn- √p∂ Xc-Øn¬ lmƒ XI¿°m≥ bn-cp∂p ]≤-Xn. s]s´∂v CXn- ‰n. Un. _m_p, tPmbn ]md-bv°¬, H. Fw. cmPp°p-´n, cmPq s‚bpw BWv. Ch¿°v saº¿jn- tXyXzw sImSpØ ]pØ-ßm- - ep-≠mb NXn-a n-em-°nb ssZ- -- Bn-°m-Sv, An¬ sImSn-tØm-´w, knÿ HmtaKm kpn¬, dh. ∏p≈ Xncp-h©q¿ ssZh-k`bn¬ - -- Sn k`m ip{iq-jI≥ sI.-bp. km- - h-k`m ^o¬Uv sk{I-´dn ]mÃ- ]n. Pn. amXyq-kv, dh. kÆn h¿°n, dh. tXmakv tPm¨ F∂n- Xß-fpsS ta¬t°m-bna ne-n- _p-hn-s‚-ta¬ k`m Iu¨kn¬ ¿ Cu∏≥ sNdn-bmpw Xncp-h- h¿ {]kw-Kn-®p. ¿Øp-hm≥ Ch¿ {ian-®p-sh-¶n- S-]Sn-Iƒ kzoI-cn-®p-hcp-∂p. k- - - ©q¿ k`m ]mÃdpw hnizm-kn- epw km[n-°msX h∂-Xp-aqew `m tXr-Xz-Øns‚ kkvs]≥j- Ifpw hnj-bØns‚ ]cn-lm-cØn- - - Hdokm: nbaS-]Sn-Iƒ I¿i-am-°p-∂p - - k`-bn¬ XpS¿®-bmbn {]ivß- - ≥ DØ-chv kzoI-cn-°msX sI. mbn HcmgvN kabw tNmZn-®p- ƒ Ch¿ kyjvSn-®p. CXns Xp- bp. km_p ]pØ--ßmSn k`- sh-¶nepw ]nt‰-Zn-hkw AXn-cm- F¶nepw Iem-]_m-[n-X¿ Zpcn-XØn¬ - - S¿∂v ne-hn-ep-≠m-bn-cp∂ AXn- bn¬ Bcm-[- S-Øp-I-bm-Wv. hnse A©n-pw Bdnpw CS- cp-I√v Ign™ hw-_¿ 19˛v k`m tXrXzw XpS¿ S-]-Sn-bn- bv°v ]mÿam-cmb sI.bp km- `ph-t-iz¿: aX-yq-]£ß--- - h-`-h--߃ A·n-°n-c-bm-hp-I- Ch¿ A[n-Ir-Xambn FSp-Øp-am- - te°v oßp-hm≥ km[y-X-bp- _p-hpw, sI.-bp. jn_phpw Hcp ƒ°p-tsc `mc-Xam-k-Iew hym- tbm, a‰p am¿K-ßfn¬°qSn in- -- ‰n aptºm´v Ib-‰n-bn-´p. XpS¿∂p- ≠v. mK-∏q¿ k`m ip{iq-jIm- -- Iq´w hmSI Kp≠-Ifp-ambn h∂m- - ]n-°p∂ ]oU-Itfm-Sp-_‘n®v - - - ∏n-°s∏-Sp-Itbm sNbvXn-´p-≠v. - ≠mb AXn¿X¿°-sØ-Xp-S¿∂v b sI. bp. jn_p-hns‚ ta¬ Wv Xncp-h-©q¿ k`m-lmfpw ]m- Hdokbnse ImWv-U-am-en¬ S- nb-a-k-`-bnse {]£p-_vZ- Xmeq°v k¿∆-b¿ ÿew Af- S-]-Sn-Iƒ FSp-°p-hm≥ th≠n gvk-tPpw s]mfn®Xv. Cu ka- ∂ B{I-aWßfn¬ {]Xn-ÿm-- --- amb kml-Ncy-Øn¬ apJy-a{¥n - ∂-t∏mƒ Bcm-[m-ebØns‚ ]- - -- ssZh-k`m tIc-fm-tÃ-‰v Iu¨- bØv ]mgvkt-Pn¬ ]mÃdpw `m- - Øv kwi-bn-°p∂ Bfp-Isf-°p- - ho≥ ]Svmbv°v ¬Ip∂ hnh- IpXn `mK-tØmfw ]mÿ sI.- kn¬ sk{S¬ shÃv doPn-btmSv- cybpw sIm®p-Ip-™p-ßfpw am- dn-®p≈ Atz-jWw i‡-am-°n. cWw CXm-sW-¶n¬ IqSn k¿- bp. jn_p-hns‚ ]pc-bn-S-Øn-em- ip]m¿i sNbvXn-´p-≠.v C∂v Xncp- {Xta D≠m-bn-cp-∂p-≈p. Ah¿ `- 746 tIkp-I-fn-embn ]Xn-m-bn-c- °m¿ S-]-Sn-Iƒ Imcy-£-a-a√ sW∂v a- n-em-bn. F∂m¬ 9- h-©q¿ ssZh-k`m a°ƒ°v b-s∏´v ne-hn-fn-s®-¶nepw bm- tØmfw t]¿ {]Xn-ÿm-Øp-≠.v - F∂-XmWv hmkvXhw. Iem-]I- - - h¿j-Ønp apºv lmƒ ]Wn- ssZhsØ Bcm-[n-°p-hm≥ Hcp sXmcp Zm£-Wyhpw C√msX a- Ahcn¬ 598 t]¿ CXn-Iw ]nSn- ep-jn-[-amb ÿe-ß-fn¬ ]p-c- bp-tºmƒ hkvXp-X∂hcpsS km- - -- ÿew C√m-Xm-bn-cn-°p-I-bm-Wv. ‰p-≈-h¿t]mepw e÷n-°-Ø-°- °-s∏-´-Xmbn apJy-a{¥n ho≥ [n-hmk {]{IobIsfm∂pw ^e- ∂n-[y-Øn-emWv lmƒ ]Wn-XXv. - ]mÿ hn.-‰n. G{_lmw Xncp-h- n-e-bn-emWv ssZh-P--߃ B- ]Svmbv°v nb-ak`sb Adn-bn- -- {]-Z-ambn S-∏m-°n-bn-´n-√. jvS- Ah¿ n¿t±-in® ÿe-Øp-am- ©qcn¬ ip{iq-jn-°p-∂p. cm-[n-°p∂ lmƒ ]mÿam-cm¬ ®p. tIkp-I-sf√mw Atz-jn®v s∏´ Bcm-[-m-e-b߃ ]pcp- Wv I√n´v ]Wn Bcw-`n-®-Xv. I- XI¿°-s∏-´-Xv. IqSw, Ae-hm-¶v, hnNm-cWtIm-SXn-bn-te°v ssIam- -- - ≤-cn-°p-∂-Xnv jvS-]-cn-lm-c- dm-mWv k¿°m¿ Xocp-amw. ambn e`n-°p∂ klm-b-ß-sfm- dn∏-ªn-°v Znw BtLm-jn®p 2007 se Iem-]-Øn¬ `h--c-ln- ∂pw btYm-NnXw e`n-°p-∂n-√. X-cmb 800 ¬ ]cw IpSpw-_-߃- HdokbpsS t]cn¬ {InkvXo- tXmakv ap√-°¬ Ccp-hcpw hnZym¿∞n-Isf Hm¿Ωn- °v k¿°m¿ [klmbw ev- b `qcn-]-£-ta-J-e-I-fn¬ n∂pw ∏n-®p. In. Cu tIkp-Ifn¬ GsX-¶nepw - cmPy-ßfn¬ n∂pw h≥ tXmXn¬ - IGAMA kwL-Sn-∏n® `mc- hn[-Øn-en-S-s]´ 1453 Bfp-I-sf- ]Ww tiJ-cn-°p∂ hy‡n-Ifpw - sØ- ∏ - ‰ n- b p≈ Iznkv a’- c - °p-dn-®p≈ sXfn-hp-Iƒ e`y-am- k∂≤ kwL-S--I-fpw ]oUn-X- Øn¬ hnP-bn-Ifmb jo_m-km- bn-´p-≠v. 127 tIkp-I-fn-embn 193 tcmSp th≠pw hÆw kl-I-cn- ap- t h¬, s^_n tPmk- ^ v, t]¿ Ad-Ãp-sN-øs∏-´n-´p-≠v. 2008 - °p-∂n-√. CXn-te°v ap-jym-h- Ãm≥en tPmk^v F∂n-h¿°v se Iem-]Øn¬ Kh¨sa‚ns‚ - Im-i-kw-L-S--I-fp-sSbpw D]-lm-c߃ ¬In. PCI ae-bmf - apºn¬ ka¿∏n-°-s∏-´n-cn-°p∂ k¿°m¿ GP≥kn-Ifpw ASn-b- ¢m v I¨ho-¿ cmPq Xc-I≥ dnt∏m¿´-p-kcn®v 4215 ss{IkvX- - ¥n-c- {i≤ ]Xn-∏n-t°-≠-Xp-≠v. A≤y-£X hln-®p. PCIbpsS kzmK- X - a m- i w- k n- ° p- I bpw G- Umf- k v , sSIv k m- k v , hnXy-kXamb {InkvXob sh_v v- {_lmw ]n. G{_lmw (PCI tXy- X z- Ø n- e p≈ ae- b mfw C≥tUm ˛Kƒ^v Ata-cn-°≥ Umfkv {]kn-U‚ v), tXmakv ae-bmfn Atkm-kn-tb-js‚bpw ¢m nse hnZym¿∞n- I fpw G{_lmw (IGAMAP- - d ¬ ssk‰p-ambn tUm^nIv . s‰v (IGAMA) s]¥- t °m- k - X ¬ A≤ym-]-Icpw amXm-]n-Xm-°fpw sk{I-´dn), ]m∏n tPm¨k≥ Iu¨kn¬ Hm^v C≥Uy (PCI) k∂n-ln-Xcm-bn-cp∂ tbmK-Øn¬ - F∂n-h¿ Biw-k-I-f-dn-bn-®p. Umfkv Nm∏v‰-dn-s‚bpw B`n-ap- {]ikvX ]{X-{]-h¿Ø-I-cmb Xncp-h√: ssZh-k-`-bpsS sFIy-Ønpw kphn-ti-jo-I-c-W- dn∏-ªn-°¬ Znm-tLm-jßfpsS -- Jy-Øn¬ 60˛amXp C¥y≥ dn∏- G{_lmw tXma- k v, knPq Øn-p-ambn ]pXnb sh_vssk‰v . hnhn-t[m-t±i ssk‰mb kvac-Wbp-W¿Øp∂ hoUntbm - ªnIv Znw BN-cn-®p. sakvIz- tPm¿÷v F∂n-h¿ apJy-ktµ-i- - tUm^nIv s‰v BWv Cu ]pXnb ]pXnb kwcw-`w. {InkvXob tUmIyp- s a‚dn tXmakv ap√- ‰nse au≠v kombn N¿®n¬ ߃ ¬In. amXy-`m-jbmb ae- - tXm-°-∑m-cpsS Poh-N-cn{X kwt£-]w. ÿm]--߃, hy‡n- bv°¬ Ah- X - c n- ∏ n®p. S∂ NS-ßn¬ ap≥ _l-dn≥ bmfw ]Tn-°p-∂-Xn-eqsS `mc-X- Iƒ, ip{iq-jIƒ F∂nh ]cn-Nbs∏-Sp-Øp-I. sse{_-dn, hm¿Ø- - -- PCIUmfkv sk{I-´dn jmPn aWn- kvIpƒ t_m¿Uv saºdpw sØbpw AXns‚ kmwkvImcnI Iƒ, kuPy ]c-ky-߃ XpS-ßn-bh Cu ssk‰ns‚ {]tXy-I- IGAMA-{]-kn-U‚p-amb ]n,-kn- bm‰v µn ]d-™p. ss]XyIX-sØ-°p-dn®pw IqSp- X-bm-Wv. ssZh-k`m ip{iq-j-I-mb ]mÿ sI. ]n. tPm¿÷pw amXyp sImSn- ™ q¿ NS- ß nv X¬ Adn-bm≥ {ian-bv°Wsa∂v-- lmkn tXma-kp-amWv Cu kwcw-`-Ønap ]n∂n¬ tdmam-te-Jw Hcp ]Tw c-th´ anj≥ Sq¿ hN-[ymw - AIw t]Pp-I-fn¬ 5 3 4 6-7 E-mail: ecc@emirates.net.ae, www.elohimchristian.org
 • 2. Ftemlnw 2 Vol :1 Issue :3 2009 February 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ sImcn-¥y]-´Ww hfsc b-s∏´ Hcp ]´-W-ambn sImcn- _ln-j°cn-°s∏´ IpSpw-_am- v- - - ]pcmX Im- ¥y Xo¿∂p. Ime {ItaW WnXv. ew sXmt´ quot;sImcn-¥y-Im-c≥' F∂m¬ Zp- {Inkv X ymnIfm- b n- c p∂ F_n G{_lmw {]Npc {]Nm- ¿hrØ≥ F∂pw quot;sImcp- ¥ p- Chsc sImcn-¥n¬ h®v I≠p- ]Ø-m-]pcw cw F√m-n-e- Imcn' F∂m¬ thiy F∂pw ap-´nb ]utemkv Ah-tcm-Sp- bnepw tSn- Icp-Xn-t]m-∂p. IqsS ]m¿°p-Ibpw ip{iq-jbn- - sb-Sp-Øn-cp∂ Hcp-]-´-W-a-mbn-cp- epw `uXnI tPmen- b nepw sImcn-¥y-k` (Act 18 ) ∂p sImcn¥y. CXns‚ {]kn- H∂n®v kl-Icn-°bpw sNbvXp. - ]utemkv Xs‚ c≠mw anj- ≤n-bpsS {][m-Im-cW߃ ]e- - Ch-sc-°p-dn-®p≈ F√m ]c- -dn-bm{X-bn¬ AtY-bn¬ n∂v - Xm-W.v a¿i-ßfpw {]tXyIw {it≤-b- sImcn¥y¬ FØn- t ®¿∂p. 1. sImcn-¥y-]´WØns‚ ÿmw -- - amWv Xs‚ ]Xn-hp-ssienbp-k-cn®v Acts 18:18, 26, Room16:3, I X{¥-{]-[m-amb Hcp ÿm- - blq-Z-∑msc tXSn kn∂-tKm-Kp- Cor: 16:19, II Timo 4:19 amWv sImcn-¥y-v D≠m-bn-cp-∂- amµy-Ønv I-fn¬ sN∂p Ah-tcmSv tbip- sImcn- ¥ nse AIz- √ mkv Xv. ImcWw bqtdm-∏n-sbpw hnsIpdn®v {]kw-Kn® Hcp-kn- {]nkvIn-√. ]utemkv kJyw Gjy- t bbpw XΩn¬ _‘n- Hcp adp-acp∂v - ∂-tKm-Kn-s‚ {]amWn c£n-°s∏- - kphn- t ij kw_- ≤ ambn °p∂ I∏¬ bm{Xn- I ¿ Sp-hm≥ CS-bm-bn. F∂m¬ ]n∂oSv tSnb hnPbw blq-Z-∑m-cpsS sImcn¥y ]´W-Øns‚ ]Sn- blq-Zm-]£w ]utem-kns‚ D]- Zb-ob ]cm-P-b-am-bn-cp-∂p. ™mdpw Ing-°p-ap≈ c≠v Xpd- 1930Ifnse hºn® kmº- Ø nI tZ-i-sØbpw {]kw-K-sØbpw AXn-m¬ blq-Z-]£w ]u- ap- J - ] - ´ W- ß - f mb e°n- b w, amµyhpw XpS¿∂v temI alm-bp-≤hpw i‡- a mbn FXn¿Øp. (18:6) tem-kns hnNm-c-W-bv°mbv sIw{Ibm F∂o Xpd-ap-Jßfn- en- -- ]e kº∂ cmjv{Sß-fp-sSbpw kº- F∂m¬ ]utemkv Xs‚ {]Xn- tUm.jn_p B≥{Uqkv A∂sØ Kh¿Æ-dm-bn-cp∂ dßn Ic- a m¿§w k©- c n®v ZvL-S-sb XI¿®-bn-se-Øn-®p. Cu tj[w tcJ-s∏-Sp-Øn-s°m≠v quot;eqkn-b v PqWn-b v K√ntbm' thWw Xß-fpsS bm{X- Xp-S-cp- hkv{Xw IpS-™p. Bg-°Sen¬ n∂v c£-s∏-Sm-p≈ sse^v t_m´p-Ifmb cq]- -- - bpsS ASp- ° ¬ FØn®p hm≥ Bb-Xn-m¬ mm-PmXn Ah- c psS c‡- ∏ n- g - Xs‚ s∏-´-Xm-Wv. sF.-Fw.-F-^v., temI-_m-¶v, Km´v Icm¿ F∂o F∂m¬ At±lw B tI v aX-ÿ-cpsS Hcp Xmh-f-ambn Xe-bn¬ n∂v amdn-bn-cn-°p∂p ]pØ≥ kphn-ti-j-߃ bYm¿∞-Øn¬ hnI-kc cmPyß- shdp-tX-hn-´p. (18:12 ˛17) blq-Z- sImcn- ¥ y- am- d p- h mpw AXn- BI-bm¬ Rm≥ n¿Ω-e≥ F∂v fpsS Xmev]-cy-ßsf Ah-K-Wn®p sIm≠v Ahn-sS-bp≈ P- ]£w e÷n- X - c m- I p- I bpw eqsS hmWnPyw i‡n-{]m-∏n- {]Jym-]n-®p-sIm≠v PmXn-I-fn- hn-`m-K-ßsf Zb-o-b-ambn NqjWw sNøp-hmpw. Xß-fpsS sNbv X p. Iptd- m- f p- I ƒ°v ∏mpw CS- h-∂p. te°v Xncn-™p. (18:6) NqjW b-߃°v XS  kyjvSn-°p∂ cmPy-ß-fpsS ta¬ tijw ]utemkpw kl-Im-cn- Ing°v CuPnb≥ ISepw ]Sn- kn∂-tKm-Kn¬ h®v {]kwKw D]-tcm[w G¿s∏-Sp-Ønbpw Ah i‡n {]m]n®v temI kº- I-fmb Zº-Xn-Ifp-samØv Ft^- - ™mdv tI´v c£n-°-s∏´ XotØmkv Zvhy-hÿn-Xnsb X߃°-[o-am-Ip-Isb∂ e£y-Øn¬ Ata- - - - tkm-kn-te°v t]mbn. (18:18) Atbm-Wn-b≥ IS-en-t‚bpw bqkvtXmkpw ]≈n-{]-am-Wn-bmb AIz-πm-kn-sbpw {]k-°n- cn° AS-°-ap≈ cmPy-߃ Gsd-hn-P-bn-°p-Ibpw sNbvXp. a[y-Øn-ep≈ Cu ]´Ww kap- {Inkv t ]mkpw sImcn- ¥ yse √m-sbbpw Ft^-tkm-kn¬ B- - F∂m¬ km{am- P yXz cmPy- ß - f psS ta¬ Imew {Z- - n cn- ∏ n¬ n∂v c≠mbncw BZy-hn-izm-kn-IfmImw. Ah-tcm- - °n-btijw ]utemkv ssIk- - Gev]n®IØ BLmXw C∂v Ah¿ Ap-`-hn-°p-I-bm-Wv. ASn Db-c-Øn-emWv ÿnXn- sN- sSm∏w ]n∂oSpw [mcm-fam-fp-Iƒ - cy-bn-te°v bm{Xbm-bn kmº-ØoI taJ-e-bnse Nne ITn--]-Z-ß-fpsS Iq´-Øn¬ bvXn-cp-∂Xv. - - c£n-°s∏Sphm-n-Sbmbv (18:8,9) - As∏m-t√mkv as‰mcp ]pØ≥ ]Zhpw IqsS {]_p≤ P-Ønv ssIh∂p 2. temI-{]-kn-≤amb k¿∆-Iem- - - ip{iq-jbv°v XS- ambn Db- - AXm-Wv kmº-Øn-Iam-µyw. Ae-Ivk-{¥n-b-°m-cmb cp∂ FXn¿∏p-Ifn¬ ncm-imb - - ime As∏m-t√m-kns AIzq-√mkpw InS-°mSw hn´p kz]v Ipºm-c-hp-ambn IS-ep-Xm-≠n-b-h¿ ]utem-knv I¿Ømhv ss[cy- ]pcm-Xam-bn-Xs∂ {]kn≤n -- {]nkv°n-√bpw Fs^-tkm-kn¬ IÆp-o-tcmSp IqsS Iq´-ambn aSßn FØp∂p IS-sI-Wn- Øns‚ Z¿iw sImSp°p- B¿÷n-®n-cp∂ Hcp k¿∆ Iem- h®v I≠p ap´p-Ibpw Iptd-m- b#nemb I¿jI Bfl-l-Xy-Iƒ tIc-f-Øns‚ kzImcy hmnSbmbn (18:9,10) AXn-eqsS ime ChnsS D≠m-bn-cp-∂-Xn- fp-Iƒ Hcp-an®v Fs^-tkm-kn¬ Zp:Jambn-cp-s∂-¶n¬ hº≥ apX-em-fn-amcpw, _lp-cmjv{S IpØ- B¿÷n- s ®- S pØ i‡n- b m¬ m¬ mm tZi-ß-fn¬ n∂v {]h¿Øn- ® v - A- ¥ cw Hcp Im-[n-]-Xy-ap-≈-h-cpsSbpw Iq´ Bfl-lXyIƒ A¥¿tZ-iob GI-tZiw H-∂-c-h¿j-tØmfw AkwJyw hnZym¿∞n- I ƒ ip]m¿i IØp-ambn sImcn-¥n- -- Xm≥ sImcn-¥y¬ Xs∂ Xma- {]iv-ambn ]cn-W-an-°p-∂p. ChnsS FØ-s∏-´n-cp-∂p. AXp- te°v bm{X-bm°n (18:24˛28) kn®v ip{iq-jn-®p. C°m-c-W- F¥mWv ASn-ÿm ImcWw? ssZh-sØbpw ssZhoI aqew kmlnXyw, Ie, BVw- As∏m-s√mkv sImcn-¥p-k-`- Øm¬ k` hfsc i‡n-{]m-]n- hyh-ÿIsfbpw B[q-nI ap-jy¿ ]n¥≈nbXmWv {][m -- _- c w, [w, apX- e m- b - h - b n- bn¬ √ kzm[o--ap-≈-h-mbv ∏mpw hym]n-∏mpw CSbmbn. Imc-Ww. se√mw Cu ]´Ww anI®p Xo¿∂p. hnip≤ ss__n-fns‚ kmº-ØnI imkv{Xw hfsc kao- k`-bpsS h¿≤-hv Hcp ho£Ww n∂p. {]mNo- - tem- I - Ø nse Iy-Xhpw Irao-Iy-X-ep-am-Wv. quot;quot;nß-fpsS kp`n£w a‰p-≈-h- 1 . s]¥-t°m-kvXn¬ 3000 3. ho-kvdns‚ t£{Xw kmlnXy tI{µ-am-bn-cp∂p. Ae- Act 2:41 cpsS Zp¿`n-£-Ønv DX-IWw'' F∂ ss__nƒ {]Jym-]-- hn{K-lm-cm-[bp-sSbpw ]pd- -- Ivkm-{¥y AhnsS ns∂-Ønb 2. Znw {]Xn tN¿∂p-h-∂p. amWv bYm¿∞ kaXz hnfw- _ cw sNøp- ∂ - X v . ]s£, PmXn A‘-hn-izm-kßfp-tSbpw -- Ct±lw XnI™ hmssKz- Act 2:47 ss{IkvXh cmjv{S-߃ IqsS Cu bmYm¿∞yw AwKo-I-cn- Cu‰n-√-am-bn-cp∂ Cu ]´-W- `hhpw kma¿∞yhpw D≈-hm- - 3. ]pcp-j-∑m¿ 5000 °p-∂n√ F∂v am{X-a√ a‰p-≈-hsc n¿±bw Nqj-W-Ønv Act 4:4 Øn¬ an¿h, At∏m-tfm, Pq∏n- bn-cp∂p 18:24. Xncp-sh-gp-Øn¬ hnt[-b-cm°pI IqsS sNøp-∂p. ‰¿, Ubm-- Xp-S-ßnb tZho-tZ- Imcy- £ - a - X - b p- ≈ - h ≥ 18:24. 4. A- h [n kv { XoIfpw ]pcp- j - Act 5:14 amZy-am-^n-bm-Ifpw, At[m-temI cmPm-°fpw, Huj[ am^n- - - ∑mcpw h≥am-cpsS {]Xn-a-Ifpw hntZ-i- Bflm-hn¬ Fcn-hp-≈-h≥ 18: 5. ]ptcm-ln-X-∑mcpw hnizm-kØn¬ bm-I-fpw, Bbp[ am^n-bm-I-fpw, dnb¬ FtÉv {Kq∏p-Ifpw ßsf BI¿jn-°p-hm-p-ambn 25. ]Tn-°m≥ £a-X-bp-≈-h≥ Act 6:7 Hs° C√m-Ø-hs‚ A∂w A]-l-cn-°p∂ IncmX k{º-Zm- Bbn-c-tØmfw thiym-kv{Xo-I- 18:26. A≤zm-Øn¬ D’m-lap- - - 6. k` s]cp-In-h∂p tfbpw kwc-£n-®n-cp-∂p. BI- b-Øns‚ Xncn-®-Sn-bmWv Cu amµyhpw AXp-b¿Øp∂ hnm- ≈-h≥ 18: 27. ip{iqjbn¬ Act 9:37 bm¬ F√m- h n- [ - Ø n- e p≈ ]Iz-X -h-∂-h≥ ˛ 18:28 i-hpw. 7. At¥ym-Iy-bn¬ hen-b-Iq´w Zp¿hrØnbv°pw Cu ]´Ww Cu Imc- W - ß - f m- e mImw Act 11:21 kXy ssZh-Øn-¶-te°v bYm¿∞-ambn Hcp aS-ßn-h-chpw {]kn- ≤ - a m- b n. IpØ- g n™ Ime-{I-taW sImcn-¥n¬ A- hN--Øns‚ ncp-]m-[n-I-amb Ap-k-chpw A√msX CXn- 8. hfsc ]pcp-jmcw Act11 :24 ssewKnI PohnXw a‰v ]e t∏m- t √m- k ns‚ t]cn¬ Hcp smcp, {]Xn-hn-[n-bn√. Bm-flo-I-Xbpw BUw-_-chpw B`n- {Kq∏v Xs∂ DS-se-SpØp (I Cor Zp¿am¿§ S-]-Snbv°pw Ccn-∏n-S- 9. Ct°m-y-bn¬ hen-b-Iq´w Nm-c-hpw hy`n-Nm-chpw h¿≤n-°p-∂n-SØv kmº-ØoI Acm-P- Act 14 :1 am-b-Xn-m¬ Cu ]´Ww {]kn- 1:12) CXn-m¬ At∏m-t√mkv IXzw D≠m-Ip-sa∂Xv Dd-∏m-Wv. AXns‚ DØa DZm-l-c-W- 10. Znh-tk--bp≈ hf¿® ≤-ambn Xo¿∂p. sImcn-¥y -hn-´p. Ime-߃°p- amWv item-tams‚ Ime-ti-j-ap-≠mb kmº-Øn-I-am-µyhpw, Act 16:15 tijw ]utemkv hf-sc- n¿_- 4. ImbnI hntm-Z߃ - B`y-¥-c-I-em-]-hpw. XXv^-e-ambn D≠mb cmPy hn`-P-hpw. 11. sX tem-n-Iy-bn¬ ‘n-®n´pw sImcn-¥n-te°v aS-ßn- Act 17:4 aq∂v h¿j-Øn-sem-cn-°¬ B ]g-b-Im-e-Øns‚ Xn-bm-h¿Øw ΩpsS h¿Ø-am h-cp-hm≥ As∏m-t√mkv Xøm-dm- S-Øn-h∂n-cp∂ ImbnI hntm- - 12. sImcn-¥n¬ Ime-Øn¬ mw C∂v Ap-`-hp-°p-∂p. ssZh-Øn-¶-te°v aS- Ip-∂n-√. (I Cor 16:12) Act 18:8 Z-߃ (Hm´w, Nm´w, A-sºbvØv ßmsX Cn c£-bn-√. sImcn-¥p-k`bpsS ÿnXn-hn-tijw -- KpkvXn, apjvSn-{]-l-cw, kwKo- AIzn-√mkpw {]nkv°n-√bpw quot;quot;btlm-hsb `b-s∏´v Ahs‚ Iev]-- Xw, Ihn-X) S-tØ≠-Xnpw sImcn-¥nse k`m-P߃ -- - sImcn¥y ]´-WØn¬ ssZh- - I-fn¬ G‰hpw CjvS-s∏-Sp∂ ap-jy≥ ImtW-≠-Xnpambn mm-tZ-i- `n∂-Pm-Xn-Ifm-bn-cp∂ hnizm-k- - k-`bpsS ÿm]-Øn¬ ]utem- - - Øp- n∂pw Bfp- I ƒ sImcn- Øn- t e°v hcp- ∂ - X nv apºv knv {]tbm-Pam-bn-Xo¿∂ Zº- -- `mKy-hm≥..................sFiz-cyhpw kºØpw ¥ybn¬ FØn-t®-cp-am-bn-cp-∂p. D≠m-bn-cp∂ {Ia-hn-cp-≤-amb Xn-IfmWv Ch¿ s¢utZymkv Ahs‚ ho´n¬ D≠mIpw!!! Bb-Xn-eqsS hym]m-cw, aZy-]m- PohnX ne-hmcßfn¬ Xs∂ N{I- h ¿Øn- b psS Iev] tijw t]Pv: 3 {]Imcw (AD 49) C‰-en-bn¬ n∂v w, ]e-hn[ Aip-≤n-Ifm¬ nd- -
 • 3. Ftemlnw 3 Vol :1 Issue :3 2009 February 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ Hcp tcJm-Nn{Xw k`-bpsS ]X-hpw ho-IcWhpw -- XpS¿® H∂mw q‰m-≠nse k` At∏m-kvsXm-e∑m-cpsS tXrXzw - A. D. 30 k`-bpsS Bflm-hns‚ ]q¿ÆX Ay-`m-j, hc-߃, ^e-߃ bYm-ÿm-]w A¤p-X߃, AS-bm-f߃, hocy-{]-hr-Øn-Iƒ - - A.D 300 k` ´w IpkvX¥n-tm-kns‚ hnfw-_cw - L -B temIw Bflob DW¿∆n-te°v tdma≥ ItØm-en° k` me - 1950 temI-kp-hn-ti-jo-IcW {]ÿm-߃ - - fl nJym Iu¨-kn¬˛ hnizm-k{- ]-amWw 1900 s]¥-t°mkvXp {]ÿm-w˛ Ay-`mj k`-bpsS cmjv{Sob A[n-Imcw ob I 1835 {- _-Zd≥ k`˛kz-X{¥ {]mtZ-inI k`-Iƒ - ]≈n-Iƒ, hn{K-l߃ - A 1820 {InkvXy≥ k`˛ kvmw ]m]-tam-NØnv -- m inip kvmw 1739 saY-UnÃv k`˛ hnip≤n ˛tPm¨ sh…n -- [: Ip¿∫m-bnse hkvXp-abam‰w - -- ∞ 1647 Izbn-t°gvkv {]ÿmw ˛ Bcm-[ Bfl-i‡n-bn¬ - ac-Wm-¥c ip≤o-IcWw - - ]X _k-]p¿Jm-˛-- PURGATORY 1609 _m-]v‰nÃv k` ˛]m-]tam-Nhpw Pe-kvm-hpw (ap-gp-I¬) - - - hm - Ø 1580 ]yqcn-‰≥kv k`˛ hnip-≤nbpw th¿]mSpw hnip≤-∑msc hmgvØpI 1559 tIm¨{Kn-tK-j≥ k`˛ k`bpw cmjv{Shpw th¿s]-´n-cn- Iym-adn-bØns‚ kz¿§m-tcm-lWw -- t BIm-icm-⁄n˛ ASSUMPTION °Ww - ˛ nte 1536 {]kv _nt‰-dn-b≥ k`˛ Xncp-hØm-gw. I¿Øm-hns‚ Hm¿Ω - dmk-Iƒ, s]cp-∂m-fp-Iƒ, IqZm-iIƒ - - ° `h-ßfn¬ thZ-hm-bbpw ]T-hpw ntcm-[n-°p-∂p. -- - A.D 1517 eqY-d≥ k`˛ hnizm-k-Øm¬ oXo-I-cWw v A.D 1453 tdmans‚ am¿´n≥eq-Y¿ 95 X¿°- kw-KXn-Iƒ P¿Ωnbnse - XI¿® ho-I-c-W -{]- hn‰≥ _¿Kv ]≈n-hm-Xn-en¬ FgpXn ]Xn-°p∂p k`m Ncn{X kw{Klw ÿm-ßfpsS Bcw-`w. -- sImcn-¥y]-´Ww................ 2 ˛mw t]Pv XpS¿® Proper) °p∂p 3:16, 7:40 XpS¿∂p t]mIp-hm≥ Xmev]-cy- °p∂hv 1:17, 2: 1,2, 15:2 h≥ 4:5, 15:23 3. Bfl- k v m- - Ø m¬ ap-≈-h-cm-bn-cp∂p Ah¿ euIn- 6. c£bpsS tI{µw 1. GI ssZhw {Inkv X p- h n- s - ° p- d n- ® p≈ GIo-IcWw - 12:13 {InkvXp 15: 3,4 I Cor 8 :4,6 I-X, `n∂-a-tm-`mhw apX-em-bh {KŸ-Im-cs‚ hnhn[ Z¿i-- 4. Ir]m- h - c - ß - f psS 7. c£- b psS Bhn- sImcn¥y k`sb mtim≥ap-J- 2. ]c-am-[n-Im-cnbpw DS-a- ߃ ZmXmhv 12:4˛11 jvImcw {]kw-K-Øn-eqsS 1:21 ÿpw I Cor 8 : 6 am-°n. 1. ΩpsS I¿Ømhv Bflm- h n- s - ° p- d n- ® p≈ 8. c£ ap-jyv An- 3. k¿∆⁄mn k`-bpsS {][m {]iv-ßsf 2,9 I Cor 12:10 , 8:3 {]tXyI hnti-jW-߃ hmcyw 1:21 ˛24, 15: 1˛ 3 Ah-tem-Iw sNbvXm¬ 2. ssZh-]p-{X≥ 6. k` (Eccliciology) 1. shfn-∏m-Sns‚ am[yaw 1. `n∂X I Cor1:10 ˛4:21 4. ]nXm-hmb ssZhw 1:9 I Cor 1:3, 8:6, 15:24 2:10 2. Zp¿∂S∏v I Cor 5:1˛ 13 1. ssZh-Øns‚ hI 3. ssZh-i‡n 2. lrZ-b-ßsf Bcm-[n- 3. hyh-lmcw (tI-kv) I Cor 6:1 ˛ 11 1:2 {KŸ- I m- c ≥ ssZh- Ø nv 1:29 °p-∂h≥ 2:10 - 4. ZmºXy {]iv-ß I Cor 7:1 ˛40 2. ssZh-Øns‚ Irjn sImSp-Øn-cn-°p∂ khn-tij 4. ssZh-Øns‚ ⁄mw 3. D]-tZ-jvSmhv 5. hn{K-lm¿∏nX I Cor 8:1 ˛11 3:6 1:24 {]tbm-K߃ - 2:13 3. ssZh- Ø ns‚ Krl- 6. Bcm-[-m-]-c-am-bXv 5. hnizm- k n- b p- s S 1. ssZh-Øns‚ CjvSw 1 :1 4. hNw evIp-∂-h≥ I Cor 11:2 ˛34 n¿ΩmWw 3:9 ⁄mw, oXn, ip≤o-I-c-Ww, 2. ssZh-Øns‚ hnizkvXX1 :9 12:8 4. ssZh-Øns‚ Be-bw 7. Ir]m-h-c-ßsf°pdn-®p≈ {]iv- hos≠-Sp∏v 3. ssZh-Øns‚ ⁄m1 :21 I Cor 14:1 ˛39 4. ap-jy≥ (Anthro- 3:11 ߃ 1:30 4. ssZh-Øns‚ ]c-am-[n-Imcwt pology) 5. k`-bpsS c≠v Ap- 8. ]p- c p- ∞ m- - s Ø- ° p- d n- ® p≈ 6. k`-bpsS ASn-ÿmw 1 :27 kwi-b-n-hm-cWw I Cor jvTm--߃ 10:1˛3, 11:23, 29 15:1 3:11 5. ssZh-Øns‚ i‡n 2 :4 1. icocw I¿Øm- h n- p- ˛58 7. ΩpsS s]kl 6. ssZh-Øns‚ Bflmhv 2 :12 bpKm-¥y-imkv{Xw ≈Xv 6:13˛15 5:7 7. ssZh-Øns‚ Adnhv 3 :20 2. {InkvXp-hns‚ Ah-b- sImcn¥ym teJ--Ønse (Escology) 8. bpK-ß-fpsS ]md 8. ssZh-Øns‚ `cWw 4 :20 h-߃ 6:15 ssZh-imkv{Xw 1. I¿Øm-hns‚ ]p-cm-K-aw 10:4 9. ssZh-Øns‚ inc-ÿm-]w 3. Bflm-hns‚ aµncw D≠mIpw 1:7, 11:26, 16:22 9. ]pcp-js‚ inc v 11 :3 Hcp {Ian- I rX- a mb ssZh- 6:19 2. ]p- c m- K - a - - Ø n¬ ]p- c p- 11:3 10. ssZh-Øns‚ {]h¿Øw 4. ]p- c p- ∞ m icocw imkv { Xa√ Cu teJw F- ∞mw, ymb-hn[n 6:14, 15:23, 3:13, 10. BZy-^ew 2 :6 {]m]n-°pw 15:44 ¶nepw ssZh-im-k{X-]camb nc- v -- 4:5, 5:5 15:23 11. ssZh-Øns‚ Ir] 15 :10 5. c£ (Soterology) h[n Nn¥- I ƒ {KŸ- I m- c ≥ 3. {KŸ- I m- c s‚ Ime- Ø p- 11. HSp-°sØ BZmw 2. {InkvXy ssIImcyw sNøp-∂p-≠v. Ah- 1. {InkvXp-hns‚ ac-W- Xs∂sb∂v hniz-kn®p 15:51 5:45 bn¬ {][m- - a m- b - X v . ssZhw, Øm¬ c£ 1:30 (Christology) 4. mw A¥y- b p- K - Ø n¬ 12. c≠mw ap-jy≥ 2. {Iqiv Hcp -bmKw {InkvXp, ]cn-ip-≤-mflm-hv, ap- 10:11 15:47 1. ssZh-Øns‚ ⁄m- jy≥, c£, k`, bpKm¥yw Etc 1:13, 5:7, 8:11 5. Poh-tm-Sn-cn-°p∂h¿ a-{X-cq- am-b-h≥ 1:30 3. ]cn-ip-≤m-flmhv 3. c£ temI- Ø nv ]m-¥cw 15:51,52 2. GI I¿Ømhpw A[n- sImcn-¥ym-te-JØnse Xntbm- -- (Pneumatology) A⁄mXw 2:8 6. ]p-cm-K-a--Ønv apºv k` Im-cnbpw 4:19 fPn 4. hne- s Im- S pØp h¿≤n-°Ww 15:58 1. shfn- s ∏- S p- Ø p∂ 3. Iev]--Iƒ Ap-k-cn- hmßnb H∂v 6:20, 7:23 Bflmhv 2:9˛11 t°Ww 7:10 1. ssZhw (Theology 5. hNw kzoI- c n- 2. hnizm- k n- b n¬ hkn- 4. al-Xz-tØmsS hcp-∂-
 • 4. Ftemlnw 4 Vol :1 Issue :3 2009 February 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ tdmam-te-Jw Hcp ]-Tw -- ]pXnbnb-a-te-J--]-Tw (XpS¿®....) Imew (Chapter 10) ≠m-bX.v - 1. ssZhoI oXo-I-c-W-sØ- 2. tdmw c)bn{km- t bens‚ `mhn- Cu teJ-Øn¬ sbcp-ite- - - ∏-‰n-bp≈ shfn-∏m-Stdm-am-te-Jw v tdman¬ t]mIWw F∂v Xm- Imew (Chapter 11) an-se hnip-≤-∑m¿°p-th-≠n-bp- Ah-X-cn-∏n-°p-∂p. ap-jys‚ ≥ ]e-t∏mgpw B{K-ln-°p-Ibpw III {]mtbm-KnI PohnXw ≈ [¿Ω-ti-JcsØ-°p-dn®v ]cm- -- Nn¥-I-fmtem ]cn-{i-a-Ømtem HcpßpIbpw sNbvXp F∂m¬ a¿i-ap-≠.v (-tdm-a¿ 15: 25-˛26) At∏m- - A√, ssZhw shfn-s∏-Sp-Øn-bXm- - (tdm-a¿ 12-˛16) Xs‚ bm{Xbv°v apS°w h∂n-cp- a) tkh atm-`mhw (tdm- kvtXm-e{]-h¿ØnIfn¬ ]utem- - Wv B oXo-I-c-Ww. ∂p.(-tdm-a¿ 1:13) kv Xs‚ aq∂mw anj-W-dn-bm-{X- 2. oXo-IcWw {]m]n-t°-≠- - a¿ 12:1˛13: 14) Xs‚ lrZ- b - Ø n¬ Hcp b) X¿° hnj-b-߃ (tdm- bpsS A¥y-Øn¬ Fs^-tkmkv Xv Fßs F∂pw tdmam-te-J- n›bw D≠m-bn-cp-∂p. Xn°v kµ¿in°p∂Xmbn-’ XpS¿∂p sb- a¿ 14 to 15:13) w shfn-s∏-Sp-Øp-∂p. AXv hn- C{]mhiyw AXv km[y-am-Ip- ]mÿ An¬ Ipcym-t°mkv c) ]utem-kns‚ {]h¿Ø- cp-ite-an-te°v [-ti-Jchp-ambn - -- izm-kØm-emWv - sa∂v 3. kvs]bn≥ [Spain was aSßp-∂Xpw ImWp-∂p. (At∏m: ASn-ÿm cq]-tcJ w (tdm-a¿ 15: 14-- ˛16:27) teJ-Øns‚ ]›m-Øehpw e£yhpw - - 24-˛......) AXv A.D- 58¬ Bbn-cp- a third place] (-tdm-a¿ 15:24) tdmam-te-Jw {][m--ambpw A≤ymbw 1 teJ-Øns‚ Fgp-Øp-Im- - ∂-Xn-m¬ tdmam-te-J-hpw B aq∂mbn `mKn-®n-cn-°p-∂p. D]-tZ-i-߃ (1-˛8) Xs‚ anj- - d n- b m- { X- b n¬ c-mb ]utemknv Cu k`- a)]m]-sØ-°p-dn-®p≈ D]- h¿j-Øn¬ Xs∂ Fgp-Xs∏-´n-cn- - BZy-`mKw (1- ˛8) ]m]w, oXo- kphn-tijw tI´n-´n-√mØ ÿe- sb kµ¿in-°p-hm-p≈ Bg- tZiw (1:1 to 3:21) °p-hm-mWv km[y-X. 16-˛mw A- I-c-Ww, hnip-≤o-I-cWw F∂o ߃ kµ¿in®v kphn-tijw ta-dnb B{Klw aq-e-amWv te- ≤ym-bØn¬ n∂pw Cu teJw - hnj-b-߃ {]Xn-]m-Zn-°p-∂p. apJ-hpc (1:1- ˛17) Adn- b n°pI F∂Xv Xs‚ Jw Fgp-Xp-∂Xv. At∏mkv- a)A`n-hmZyw (tdm-a¿ 1 : 1 sImcn-¥n¬ h®v Fgp-Xn-sb∂v c≠mw `mKw (9 ˛11) bn{km- e£yw Bbn-cp-∂p. vtXmev Cu ÿe-sØ-°p-dn®v to 7) Paul's comitments hy‡-am-Ip-∂p. tb-ens°pdn®v {]Xn-]m-Zn-®n-cn- ssZhoI Z¿iw e`n-®n-cp-∂p. (a)Welfare of Israel (Jerusa- ]utem-kns‚ bm{X-bpsS D- °p-∂p. (Acts 23: 11) Xs‚ kµ¿i- ]utemkv, Xs∂ tbip-{In- t±iyw ( Journey Plans) lem) aq∂mw `mKw (12-˛16) ssZhoI kvXp-hns‚ quot;Zmk≥' (Uq-tem-k) v Øn-mbn- hnizm-kn-Isf Hcp-°p- While Paul was writing this (b)Spiritual growth of the oXo-I-cWw {]mtbm-KoI Pohn- F∂p shfn-s∏-Sp-Øp-∂p. hmpw hnizm-k-Øns‚ ASn- epistle from Corinth he was plan- body of Christ (Romer) X-Øn¬ shfn-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-s- ]q¿Æ-ambpw bP-am-s X- ÿm--{]-am-W-߃ Ah¿°p ing to visit three places. (c)Gentail Mission (Spain) ∏‰n {]Xn-]m-Zn-®n-cn-°p-∂p. s∂Øs∂ ka¿∏n® Hcp Zm- a- n-em-°n-s°m-Sp-°p-hmpw 1. sbcp-itew (Jerusalem was Out Line (cq]-tc-J) k-mWv ]utemkv tbip-{In-k-v -{][m hnjbw Cu teJ-Øn¬ IqsS e£y- - his first destination) an-´n-cp-∂p. [ He also wants to D]-tZ-i]camb `mKw (Chap- - -- Xp-hn-s-°p-dn®pw CtX ]Zw ]- Cu ]pkvXIØnse {][m -- ter 1to 8) tbm-Kn-®n-´p-≠v. (Phili 2: 7) CXv provide them with adiquate blq-Zy-bn¬ D≈ ]mh-s∏´ - hnjbw H∂mw A≤ym-b-Øn¬ a) ]m]-sØ-°p-dn-®p≈ D]- fundamentel teaching to hnizm-kn-Iƒ°mbn bh-mb (Pm- hnfn-°s∏´ F√m-hscbpw kw- - - ImWmw. (-tdm-a¿ 1: 16,17) tZiw (-tdm-a¿ 1: 1 to 3: 20) strengthen them spiritualy be- Xo-b) N¿®n¬ n∂pw e`n® km- _-‘n®v icn-bm-Wv. oXo-I-cWw BWv {][m b) oXo-I-cWw (-tdm-a¿ 3: 21 cause there is no evidence ab- º-ØnI ∑ Ah¿°v ¬Ip- quot;quot; At∏m-kvtXm-e≥ '' hnj-bw. X∂n¬ hniz-kn-°p-∂- to 5: 21) out a single responsible indi- I. (tdm-a¿ 15: 25) kmº-Øo-Im- At∏m-kvtXm-e≥ F∂ hm- hsc ssZhw oXo-I-cn-°p-Ibpw c)hnip≤oI-cWw (-tdm-a¿ 6:1 vidual established the church h-iy-߃ S-Øp-I F∂-Xn-ep-]- °nv Ab-bv°s∏-´h≥ F∂m- - - Ahsc Xs‚ k∂n- [ n- b n¬ to 8: 39) their] Xs‚ lrZ-b-Øn¬ Cu cn CXv blqZ ˛b-h kaq-l-ß- Wv A¿∞w. ssZh-Øm¬ n- ]q¿Æ-cmbn n¿Øp-Ibpw sNøp- II bn{km-tb¬ ssZhoI ]≤- ƒ {InkvXp-hns‚ ico-c-amWv F- tbm-Kn-°-s∏-´-h-mWv At∏m- B{K-l-tØmsS Bbncn-°p- ∂p. ap-jys‚ kzb -o-Xo-I- Xn-bn¬ (Chapter 9to 11) ∂ v hy-‡-am-°p-I-bm-Wv. kvtXm-e≥. (1-tImcn 9: 1) tºmƒ tImcn¥yk`-bn-ep≈ cWw Id-]p-c≠ XpWn-t]m-se-bm- (It is rather a symbel of Jew- a) bn{km- t b¬ `qX- I mew Fs^ 2: 20 kphn-tijw hn- t^_ F∂ ip{iq-jI, tdman- Wv. (sb-iøm-hv 64: 6) Bb-Xn-m- - ish-Gentails Solidarity in the (Chapter 9) fn-®-dn-bn-°p-I-bmWv At∏m-kv- te°v t]mIp-∂Xn-m¬ Cu I- ¬ oXo-I-cWw ssZh-Øm¬ am- b)bn{km-tb¬ h¿Ø-am-- body of Christ) tXm-es‚ ZuXyw. {Xsa km[y-amIq (Jestification) Øv sImSpØp hnSp-I-bmWv D- _mJm Xmgvhc-bv°-∏p-dØv ]mÿ _ntPm ]me-bv°m-°pgn norance) BWv Zp:JIm-c-W-sa- ap-jy-Im-e-tØmfw Bbp- X, F∂m¬ n¿t±m-jn-Iƒ IjvS- b-∏-∑mtcm? tbip-hns‚ adp-]Sn  p- ≈ - X pw, ap- j y- p- ≈ - I m- e - ∂v. AssZzX kn≤m¥w hmZn-°p- X-bp-`hn-°p-∂Xns‚ Imc-Wsa- -- - - quot;quot;Bcp-sSbpw ]m]w tlXp-hm-bn- h¿°v an{k-bn-anse nt£-]- tØmfw XpS-cp-∂Xp-amWv ap-jy- - ∂p, ap≥P∑ I¿Ω- ^ - e - ß ƒ ¥mWv? CXv F°m-ehpw `‡- ´√ ssZh- { ]- h yØn Ah- ¶ ¬ ߃°-∏p-dØv {InkvXp-hns‚ Po- h n- X - Ø nse Ijv S - X - I fpw Ap-`-hnt® Xocp. F∂p lnµp ∑m-cpsS hn{`-a-hn-j-b-am-bn-cp-∂p. shfn-s∏-tS-≠Xn-t{X''(tbml:9). - nµ- s b- ∏ - ‰ ntbm?, ssZh P- Zp:Jß-fp-sa-√mw. sImSnb IjvS- aX-hpw, A≈m-lp-hns‚ hn[n quot;quot;oXn-am≥ hnizm-kØm¬ Pohn- - ssZh {]hy-Øn-Iƒ°p≈ Hcp- Øns‚ IjvSXsb-∏‰ntbm? H-∂p- -- - X-I-fpsS Npgn-bn-e-I-s∏´ `‡- ({In- k v a - k v ) Ap- k - c n- ® mWv °pw-''. F∂p l_-°p°v Biz- °-as{X IjvSXsb∂p tbip Dd- -- a-dn-bn√ CXmWv h¿Ø-am-Im-e- - mb Ctøm_v ]d-bp-∂Xvquot;quot;ap- kpJhpw Zp:Jhp-amWv Ckvfmw kn- ° p- ∂ - X v, F¥p- s Im≠v ∏n-°p-∂p. IjvSX {]Xym-im-n¿`- N-cn-{Xw. jy¿ IjvS-X-bv°mbn Pn-®n-cn- aXhpw ]Tn-∏n-°p-∂p. ZpjvSX oXn-ams t{Zmln-°p∂p b-amb Pohn-X-Ønp Imc-W-am- ΩpsS IjvSX a‰p-≈h¿°v - °p∂p'' F∂pw (5:7)quot;quot;kv{Xo {]k- hkv X p- n- j v T - a mbn Nn¥n- F∂ Nn¥-bpsS ]mc-ay-Xbn-emWv - Ip∂psb∂p ]utemkpw ]d- Bizm-kam-bn-`hn-°p∂p sh∂pw - - hn- ® - h ≥ Ijv S kºq¿Æ- m- ®m¬ ta¬∏-d-™-h-bn-sem∂pw (l_ :1, 2:4) hnizm-k-sØ-°p- bp∂p (tdma:5:2) (2 sImcn 1:6) IjvSX smSn-t-c- Ip∂p'' F∂p-as{X.(14:1) IjvSX- - - Hcp Ig-ºp-an-s√∂v a- n-emIpw dn®v ]g-b-n-b-a-Øn-ep≈ GI-]- {InkvXp (kp-hn-tijw) nan- tØ-Øp≈q F∂pw (2 sImcn bpsS An-hm-cyX ChnsS hy‡- (hm- b - - ° m- c psS Nn¥bv ° v cm-a¿j-ihpw CXm-Wv. 73 ˛mw Ø-ap≈ IjvS-X-Iƒ ssZh-k- 4:17) Zp:Jhpw, apd-hn-fn-bpw, IjvS- am- I p- ∂ p. B¿°v ]d- b m≥ hnSp∂p) ]ns∂-sb-hn-sS-bmWv k¶o¿Ø--Øns‚ cN-m-tl- `bv°p ]pØ-cn-b-√. {InkvXp- X-bpw C√mØ cmPyw ap°v Ignbpw PohnXw Bµw am{X- Zp:JIm-c-߃°v ZrV-am-sbmcp Xphpw as‰m- ∂ m- b n- c p- ∂ n- √ . hn-p-th≠n Fcn-™-S-ßn-b-h¿, th≠n Hcp- ß p- ∂ - s b- ∂ p≈ am-sW∂v? PohnXw kpJZp:Jk- nK- a w Is≠ØpI! n¿t±m-jn-bpsS {]bm-k-ßsf kvtX^m-tmkv XpS-ßnb ASp- Dd∏p ssZh-a-°ƒ°p-≠v, AXp- Ωn- { i- a m- W v , F¶nepw Bcpw AhnsSbmWv ssZh-hNØns‚ --- shfn-s∏-Sp-Ønb Bkm^v kzbw ØnsS I≠m-am-en¬ (H-do- ) sIm-≠mWv IjvSXbpsS Sp-hn¬ -- IjvXsb kzmKXw sNøp-∂n-√. {]k-‡n. Biz-kn-∏n-®p-sIm≠v ]m´-hkm-n- - sIm√-s∏´ ]mÿ Ipap-tµm-hsc n∂pw ]m´pIƒ Db-cp-∂-Xv. IjvSXbv°v ]cn-lmcw am{X- - B[q-o-I¿ ncm-I-cn-°p-sa- ∏n-°p-∂p. oXn-am-mb ssZh- GI-tZiw 40 tImSn°v apI-fn-em- Ft^ky teJ-Ønse - a-√, Imc-W߃°qsS ap-jy≥ - ¶nepw ]m]- a mWv ap- j ys‚ Øns‚ quot;oXn'bnemWv `‡v Wv. IjvSX hc-am-sW∂v Xncp- Atz-jn-t°-≠-Xp-≠v. CX-c-a-X- Ijv S X- I ƒ°v GI- I m- c - W w. Bizm-k-ap-≈-Xv, Zp:JØn-ep≈ sh-gp-Øn¬ ImWp∂p (^nen Ggp a¿Ω-߃ kw-ln-X-Iƒ Cu hnjbw Bg- ssZh nb-{¥-W-an-√mØ Pohn- Bizm-khm-°p-If√m-sX, Imc-W- - -- 1:29). quot;quot;hc-ßfpsS hmWn-Py-hXvI- - - Øn¬ hne- b n- c p- Ø p- ∂ p≠v. X-amWv ]m]w, ssZh-an-√m-Ø- sØ-°p-dn-s®mcp hni-Zo-I-Whpw c-W-Øn¬ hyh-km-bn-Iƒ Xncn- 1. lnX-Øns‚ a¿Ωw sIm´m-cØnse k¿∆-kw-Jßfpw - - hs‚ Pohn-X-]mX apgp-h≥ I´- ChnsS e`n-°p-∂n-√. ®p-dn-bmsX t]mb Hcp-hcw. IjvS- - 2. G-I-tbm-Py-Xm-a¿Ωw `mcy-]p-{X-km-ao-]yhpw XyPn®v ]n-S®p Ccp-´m-Wv, AhnsS A]- ]pXnb nb-a-Øn¬ ssZh- a-p-`-hn-°m≥ nb-an-°-s∏-´n-cn- 3. hnhm-l-a¿Ωw °p∂p (We are appointed) sshcm- K y- t bm- K n- b m- b n- a m- d m≥ I-Shpw, IjvSXbpw ]Xn-bn-cn-°p- - ss]-X-ens‚ IjvS-X-Iƒ°v Hcp 4. kphn-tij a¿Ωw kn±m¿∞ cmP-Ip-am-cs t{]cn-∏n- ∂p. BZm-ay-]m-]-Øns‚ ^e- Zznam-Xeap-≠.v PV-Øn¬ Ap- --- F∂p as‰m-cn-SØpw (1 sX  3:3) D]-am--߃ ®Xv Zp:JØns‚ ImcWw tXSn- ambn im]hpw, IjvShpw thZ- `-hn-°p∂ IjvS-X-Iƒ IqSmsX ImWp-∂p, CXt√.... km£m¬ 1. sI´nSw 2:20,22 bp≈ o°- ß - f m- b n- c p∂p. bpw, ac-Whpw temI-Øn-se- {InkvXp-n-an-Øap≈ IjvSXIƒ - -- almntbmKw'' dnt∏m¿´pw 2. aWn-hm´n 5:26,27 XrjvW (Desive, Thirst) BWv Øn-sb∂p ma-dn-bp∂p (D¬∏- ({]hy-Øn. 20:23). kt∏m¿´pw quot;quot;Iq´n- b n- S n- ° p∂ 3. `hw 2:19, 3:14 Zp:Jtl-Xp-sh-∂pw, AXn-√m-sX- Øn. 3:14˛19) {]hm-N-I-i-_vZhpw ]nd-hnbm Ipcp-S-m-sbm-cp- B[p-oI hb-tem-eIƒ'' .I-jS- - v 4. icocw 1:23 bm-bm¬ Zp:Jhpan-√m-Xm-Ip-sa∂v AXn--p-Iq-e-am-bn-´mWv (bn-c. hs Nq≠n injy-∑m¿ tbip-hn- Xbpw ]´n-Wnbpw quot;quot;A∏®p''∑mcp- 5. ndhv 1:23 Xm≥ Xncn-®dn-™p Chn-sS-bmWv - 25:29, 40:3, sbl. 22:31, Btam. tmSp tNmZn®p quot;quot;d∫n Ch≥ sS am{Xw IpØ-Ibm°n am‰p-∂p. - 6. ]pXp-a-p-jy≥ 2:14 quot;quot;{io_p±-s‚bpw _p≤-aXXXz-ß- --- 3:6) Cßs ]nd-°m≥ Bcp ]m]w CsX√mw In´p-sa-¶n¬ GXp Zfi- 7. ssI∏Wn 2:10 fp-sSbpw XpS-°w. AIvRX (Ig- ]m]-Øns‚ ^e-amWv IjvS- sNbvXp. Ch-tm-? Chs‚ AΩ- -a-kvIm-cm-Ønpw aSn-bn-√m-Ø-
 • 5. Ftemlnw 5 Vol :1 Issue :3 2009 February 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ Ign™ e°w XpS¿® c-th´ tmh-sse‰v t_m[w sXfn-™t∏mƒ - ™-t∏mƒ as‰m-cpØn Hcp henb kz¥w Ap-P-s-t∏mse Xs∂ ¨t]m-fIƒ Xpd-°p-hm≥ Ah≥ - hn- s Stbm Hcp lq.......- t lm- kmw as‰m-cn-S-Øm-bn-cp-∂p. Im´p- IjWw Cd®n Ahs‚ hmbn¬ Dƒs°m≠ Xs‚ tPyjv T ≥, ]mSp-s]-´p. Hcp-hn-[Øn¬ Xpd-∂p- - bv.......i_vZw Db¿∂p-tIƒ°m-bn. sIm-ºp-Iƒ hmcn-°q´n Hcm-gnbp- XncpIn tI‰n. ssIIƒ c≠pw Ign™ c≠p h¿j-ambn Xs∂ tm-°p-tºm-gm-Wdn-bp-∂Xv Xmm - - aq∂p-t]cpw NIn-Xcm-bn. Xßsf - ≠m°n-bn-cp-∂p. B {]Im-iØn¬ - ]pd-tIm-´m°n sI´n-sh-®n-cp-∂Xp- - ]pe¿Ønb c£-I¿Ømhv. Im- Zzo]n-s‚ as‰mcp Xoc-Øm-Wv. A- Xnc-°n-sb-Øn-b-Xm-W-h¿. Cn Hcp-’hw S-°p∂ {]Xo-Xn. Hcp sIm≠v B IjWw Xn∂p- ´p-]∂n-bp-tS-sX∂v [cn®v Xm≥ Xn- - h≥ Np‰pw tm°n. B Im´p-a- ChnsS n∂m¬ B]-Øm-Wv. Xcw hy£-°m-bpsS tXmSv tIm∏ Xo¿°m≥ kmanv t∂ IjvS- ∂Xv Fs‚ t‰man-®m-bs-bmtWm - p-jy¿ Xs∂ sIm∂nt√? Ah≥ s]s´∂v B ]pcp-j≥ kman- t]mse tXm∂n-®p. AXn¬ ]I- s∏-tS≠n h∂p. t‰man-®≥ Fs¥- Atøm!!! Rmp-samcp c-t`m-Pn- A¤p-Xs∏´v Np‰pw tm°p-tºm- - t‚bpw Xs‚ `mcy-bp-tSbpw ssI- ¿∂ ]mobw F√m-hcpw amdn-amdn ¶nepw Ign-®n-´p-≠m-hptam? bmtbm! ssZhta C{X-henb ]co- - ƒ Hcp kv{Xnbpw ]pcp-jpw F- øn¬ ]nSn-®p-s°m≠v CS-Xp-h-i- IpSn-°p-Ibm-W.v ·-cmb kv{Xo˛ - Cd-®n- Xn-∂p-sIm≠v Xs∂ B £-Wtam? kmans‚ sXm≠hc- s‚ ASp-°encn-∏p-≠v. Ah¿ A- tØ°v S-∂p. AhnsS Hcp-tXm- ]pcp-j-∑mcpw Ip´n-Ifpw tN¿∂v Im´m-f-°q´w Hcp kwL- r-Ø- ≠p. Ah-s-s¥m-s°tbm ]d- hs tm°n-®n-cn-®p. B Nncnbv- Wn sI´n-bn-´n-cp-∂p. Im´p ap-jy- {]tXy-I -Xm-f-Øn¬ ]m-Sp-Ibpw Ønv XpS- ° - a n- ´ p. Inghn ™p-sIm-≠n-cp-∂p. ]t£ i_v- °v Hcm-flm¿∞-bp-≠m-bn-cp-∂p. C- cpsS a’y-_-‘--Øn-m-bp≈ XΩn¬ sI´n-adn-bp-Ibpw sNbvXp. - At∏mgpw IjW-߃ hnX-cWw Zw ]pd-tØbv°p h∂n-√. B in- h-cpsS Dt±-iy-sa-¥mWv? Xs∂ tXmWn-bm-W-Xv. AXn-te°v A- Ip´n-Iƒ Iq´-ambn Ipc-h-bn-´p. H- sNbvXp-sIm-≠n-cp-∂p. CXn-nsS c v st©m-Sa¿Øn sXcp-sXsc - B Ipe-IfØn¬ n∂v Fßs -- h¿ aq∂p-t]cpw Ib-dn. B ]pcp- cp Ing-h≥ Xo-Ip-WvT-Øn--cnsI- HcpØn B I√ns‚ ]pdsØ Npw_n-®p. inc- n¬ n∂p hm- Ch¿ Chn-sS-sb-Øn-®p. Ch¿ i- j≥ tXmWn-bpsS sI´-gn-®p.-ap- bncp∂v ]m´n-smØv Xs‚ XpS- Icn-ºSw FSp-Øp-am-‰n. kmans‚ ¿∂p-hoW c‡w-]p-c≠v tZl-am- {Xp-°tfm an{X-ßtfm? Xm≥ C- tºm´v Xpg-™p. bn¬ Xmfw-]n-Sn-°p-∂p-≠v. IqsS- IÆv X≈n ]pd-tØ-bv°p-h-∂p. k-Iew hnIr-X-am-bn. ]mXn-b-S- nbpw c£-s∏-Sptam? DØcw In- kmw B Zzo]ns Xncn-s™m- °qsS Iºp- I ƒ Xobv°- I - lrZbw s]m´n-t]mtbm? Ahs‚ ™ IÆp-I-fn-te-bv°-h≥ kq- ´mØ HØncn tNmZy-ßfpw Ign- ∂p-IqsS tm°n. Hcp anj-dnsb - tØbv°v s]dp-°n-h®v sIm≠v hmbn¬ tNmc Nph-®p. {]]©w £n-®p-tm-°n. apJsØ {]kmZw ™ cm{Xn-bpsS `oI-c-X-Ifpw H- Xp≠w Xp≠-am°n Xn∂ IncmX Ft¥m hnIr-X-i_vZw tIƒ∏n- apgp-h≥ Iogvta¬ adn-bp-∂Xp Ct∏mgpw ad-™n-´n-√. B IÆp- s° B a- n-eqsS IS-∂p-t]m- kwkvIm-cØns‚ ss]im-Nn-IX- - - °p-∂p-≠m-bn-cp-∂p. ]g-°-ap≈ t]mse tXm∂n. t‰man®m....-I- Iƒ Xt∂m-sS-s¥m-s°tbm D]- bn. B ]pcp-j≥ kmans‚ apºn- bpsS ae-aS°p-Iƒ. ap-jy-Xz-sa- -- Hcp Xtem´n Abm-fpsS Igp-Øn- √ns‚ ]pd-Øv Adp-Øp-h-®n-cn- tZ-in-°p-∂n-t√. ¬ ssIIƒIq-∏n. Ahs‚ apºn- s¥-∂dn-bmØ Im´p-Po-hn-Ifmb - - ↖ ep-≠m-bn-cp-∂p. kmans Hcmƒ Ipsd ap-jy-tIm-e߃. ]s£, - ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ I√n- t ebv ° v Nmcn- b n- c p- Ø n. cm{Xn-bnse Xs‚ am-knI hyY- kmw thK-a-bmsf ]nSn-®p-bp-b¿Øn. Ahs‚ apJØv kΩn-{i-hn-Im-c- Ahs‚ IÆp- I ƒ t‰mans bm-IWw Chsc ]›m-Xm-]-Øn- Ahn-sS-sb√mw ]c-Xn-sIm≠ncp- tebv°v bn-®Xv. Xmpw t‰ma- ߃ an∂n-ad™p. Xs‚ t‰man-®s‚ LmX-Icm-Wn-h¿. ]s£, Cu -- - ∂p. Hcp henb I√ns‚ ]pd-Øv ®-p-am-bp≈ Bflm¿∞X Ah- Icn-ºSw t]mse-sb-t¥m-s°m≠v ¿°v Xs‚ lrZ-b-th-Z--bn-eqsS kz`m-hw? CXns‚ A¿∞-sa-¥mWv? B Im´p-ap-jy¿ kmanp tsc - Ft¥m aqSn-sh-®n-cn-°p-∂p. Hcp a- n-em-bn-°m-WWw. Xß-fpsS - henb Ie- Ø n¬ Hcp- I n- g hn tm°n-F-t¥m-]-d-™p. B hnIy-X-amb `mj km-anp Btcm {]hrØn XnI®pw Incm-Xam-sW- - Ft¥m Cf-°n-s°m-≠n-cp-∂p. ∂v Ah¿°v t_m[y-am-b-Xp-sIm- s]mcpƒ Xncn-°p-∂-Xp-t]mse tXm∂n!! Ah¿ £a-bm-Nn-°p-I-bm-Wv. AhcpsS Igp-Ønepw Nne A- ≠m-IWw AhnsS n∂pw Hcp-H- ÿn-°-jW-ß-fpsS Hcp ame-bp- fn-t®m-´Ønv Xøm-dm-bX.v ssZhw - - ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ≠m-bn-cp-∂p. B Ie-Øn¬ Hcp hy‡n-Isf kzm[o-n-°p-∂Xns‚ - ]t£ B ]∂nsb ]pgp-ßn-b- °p∂ t‰m-an-®s‚ inc v I≠v Hcp-ssI-sIm≠v inc v s- ¬ ap´p-Ip-Øn. B h´-°-Æp-Iƒ hgn-Isf-{Xtbm A¤p-Xw. ]t£ - Xm-Imw. Nne bph-Xn-Iƒ IqsS- kmw Zn-K-¥-߃ Sp-°p-am-dp-®- t©m-S-Sp-°n-∏n-Sn®v at‰ss° B nd-s™m-gp-Ip-∂p-≠m-bn-cp-∂p. AXnp hne-sIm-Sp-t°-≠n-h∂Xv - IqsS B Ie-Øn-te°v FØn- Øn¬ Ae-dn. B ]mXn-cm-{Xn- Incm-X-∑m-cpsS tsc o´n kmw kmw thK-a-bmsf ]nSn-®p-bp-b¿- Xs‚ Kpcp-hn-s-bm-Wv. C√, A- tm-°n-s°m-≠n-cp-∂p. C∂-hcpsS - bn¬ B i_vZw tI´v a-ea-S-°p- Fs¥m-s°tbm hnfn-®p-]d™p. -- Øn. Ahs‚ apJØv kΩn-{i- t±lw Xn°v jvS-s∏-´n-´n-√. X- GtXm D’-h-cm-{Xn-bm-Wv. Cn- Iƒ sR´n-hn-d®p. AXns‚ {]Xn- - ]t£, hm°p-Iƒ hy‡-am-bn-cp- hn-Im-c-߃ an∂n-a-d-™p. Xs‚ n-°p-apsº At±-lam-Xo-cØv sN- - bpw Xßsf In´n-bXns‚ kt¥m- - [zn Ahn-S-amsI apgßn. Aßv ∂n-√. ]d-bp-∂n-Sbn-Sbnepw B in- -- t‰man-®s‚ LmX-I-cm-Wn-h¿. ]- ∂-W™p. kmans‚ IÆp-Iƒ n- - j-amtWm? Ft¥m? F√m-hcpw Zqsc Xnc-am-e-I-fpsS kwKoXw c v Ah≥ ]pW-cp-∂p-≠m-bn-cp- s£, Cu kz`m-hw? CXns‚ A- d-s™m-gpIn. AXp {i≤n® B Xnan¿Øm-tLm-jn-°p-Ibm-W.v A-- ne-®t]m-se. tNt°dnb ]£n- - ∂p. B Im´p-ap-jy¿ ]c-kv]cw - ¿∞-sa-¥mWv? B Im´p-ap-jy¿- kv{Xo Ah-tmSv tN¿∂n-cp-∂p. h¿ IpSn® ]mo-b-Øn-t‚-Xm-I- Iƒ Zni-b-dn-bmsX Ftßm ]d- ]I-®p-t]m-bn. Hcp ]t£, Ah¿ kmanp tsc tm°n-F-t¥m-]- A ]cp-]-cpØ hnc-ep-Iƒ Ah- Ww Hcp cq£-K‘w Ahn-sS-am- ∂- I - ∂ p. B i_v Z - Ø np I≠ BZysØ kvtl {]I-S- d-™p. B hnIy-Xamb `mj km- - s‚ IÆp-o-scm-∏n. At∏m-g-h-cp- sI ]c-∂n-cp-∂p. H∏w sh¥ Cd- apºn¬ rØ-®p-h-Sp-Iƒ ]ng-®p. -am-bn-cn°pw AXv. Pohn-X-Øn- anp Btcm s]mcpƒ Xncn-°p-∂- sS apJØv Hcp amXrhm’ey- ®n-bpsS Hcp h√mØ K‘-hpw. Xmfw Ah-Xm-f-Øn-embn. kmw em-Zy-ambn Ip‰-t_m[w Ahsc Xp-t]mse tXm∂n!! Ah¿ £a- Øns‚ nd-®m¿Øm-bn-cp-∂p. A- Inghn Ft¥m H∂v D®-Øn¬ B I√n--Sp-tØbv°v Dcp-≠p Ae-´ntbm? Ah¿ Hmtcm-cp-Øcm- - bm-Nn-°p-I-bm-Wv. kmw ho≠pw t∏mgpw B tXmWn Xnc-am-eIsf - hnfn®p ]d-™p. F√m-hcpw A- oßn. ap´n¬ IpØn B inc- bn B If-Øn¬ n∂pw Xncn- {i≤n-®p. Rßsf c£n-°-Ww. Iodn-ap-dn-®p-s°m≠v apt∂m´v Ip- hcpsS ASp-°tem-Sn-°qSn Hmtcm- -  n-tm-SSp-°p-hm-p-b¿∂p. s]s´- - ™p--S-∂p. HSp-hn-embv B Ing- nß-fpsS Iq´-Øn-tebv°v Rß- Xn-®p. B IpXn∏v A‘-X-bn¬ c-Ø¿°pw Ing-hn- I-e-Øn¬ n- ∂v th®p-t]mb kmw I√n¬ Xe- hpw th®p- th®v S-∂I-∂p. sfbpw sIm≠p-t]m-IWw. Rß- - n∂pw Am-Nm-cßfn¬ n∂pw -- ∂pw Cd-®n-°jW-߃ s]dp-°n- b-Sn®p hoWp. ]s£ Ah--X- kmapw Ahs‚ t‰man- ® ns‚ fpsS Bfp-Iƒ Adn-bm-sX-bmWv bmYm¿∞y-ß-fn-te-bv°p≈ Ip- sIm-Sp-Øp-sIm-≠n-cp-∂p. In´n-bh- - dn-™n-√m-bn-cn-°mw. ho≠pw Ah- inc pw Xn-®mbn ˛ Iq´nv B nßsf R߃ Chn-sS-sb-Øn- Xn∏v ˛ kwkvIm-ciq-y-Xbn¬ n- - - ¿ Xp≈n®mSn Xn∂p-tºm-gp≈ A- p-b¿∂p. {]]©w Sp-ßp-am-dp- Ie-Øn¬ an®w h∂ amwk-I- ®-Xv. Ah-cpsS CSbn¬ AZriy- ∂pw kwkvImc kº-∂-X-bn-te- hcpsS {]tXy-I`m-hßfpw tNjvS- - - ®-Øn-ep≈ Ahs‚ Ic-®n¬ CS- jW-ß-fpw. XoIp-fiw-I-Øn-b- mb Hcp ]cn-`m-j-I≥ nev]p- bv°p≈ IpXn-∏m-bn-cp∂p ˛ {]m- Ifpw kmw {i≤n-®p-sIm-≠n-cp-∂p. bv°n-Sbv°v Ahy-‡ambn hm°p- - a¿∂p. Fßpw Ccp-fna hym]n-®p. ≠m-bn-cp-∂p. kmw nd™ IÆp- Ir-XØn¬ n∂pw Bflo-bXbn- - -- B Inghn Hcp IjWw kman- I-fp-≠m-bn-cp-∂p. Hcp bphXn s]- `o-Xn-tbmsS kmw Np‰pw tm°n. I-tfmsS h¿≤n® kt¥m-j-Øn- te-bv°p≈ IpXn∏v ˛ kmØm-y- s‚ hmbv°p tsc o´n. Ah≥ s´-t∂mSn h∂v Ahs‚ Iøp-sS B `oI-cm-¥-co-£-Ønepw Hcp ¬ Ahsc X∂n-tebv°v tN¿Øp- _-‘-Øn¬ n∂pw bmYm¿∞ ntj-[m¿∞-Øn¬ Xe Xncn-®p. sI´-dp-Øp-am-‰n. ]cp-]cpØ Im´p- - nt£]w t]mse Ahm n¿Øn. Ah¿ AS-°m≥ {ian® kzmX-{¥y-Øn-te-bv°p≈ IpXn- ]s£ Ah¿ _e-ambn AXv A- h-≈n-Iƒ Ahs‚ Iønse sXm- inc v CdpsI ]nSn-®n-cp-∂p. GXv Ic-®n¬ Ah--dn-bmsX ]pd-Øp- ∏m-bn-cp-∂p. hs‚ hmbn-te°v Xncp-In- Ib-‰n. en °n-sb-SpØv ]e hf-b߃ - {]Xn- k - ‘ n- b nepw ap°v h-∂p. Ah¿ aq∂p-t]cpw s]m´n- kmans‚ IÆp-Iƒ ]Xnsb a‰p-≈-h¿ AXv I≠v s]m´n-®n-cn- Xo¿Øn-cp-∂p. c≠v ssIsIm≠v ssZhsØ kvXpXn-°p-hm≥ Ign- °-c-™p. Xs‚ Kpcp Xn°p - AS™p. B A[-c-߃ Nen- ®p. {Iqc-X-bpsS A´-lm-kw. A- FØn-∏n-Sn-®hm inc v X´n-sb- - b-W-sa∂ t‰man-®s‚ {]t_m- jvSam-bn. ]s£, At±-lØns‚ - - ®p.Hcp mƒ iz-c-temIw hn´p- b-sh-dm°m-Ø-Xns Xn∂-cp-sX- Sp-°p-w t]mse FSpØv Xs‚ [w kmans‚ a- n¬ sXfn- A¥ym-`n-emjw km[n-s®-Sp-°p-hm- ]n-cnbpw ma-In-thKwAtß-I-c- ∂ tami-bpsS {]am-Whpw kv- apJ- t Øbv ° v tN¿Øa¿Øn ™p. Ahs‚ A[-c-߃ Nen- ≥ B h¿§-Øn¬s∏´ c≠p-t]- bn¬ n∂pw Ωƒ tSn-b-sX- vt{XmXw sNbvXm-¬ F√mw hnip- Ae- d n- ° - c - ™ p. HØn- c n- s bm- ®p. ]s£, Gsd Fs¥-¶nepw sc ssZhw Xn°v X∂n-cn-°p-∂p. s¥-∂dnbpwtemIw shdp-tØm¿ - ≤-am-Ip-sa∂ ]utem-kns‚ kn- Øncn tNmZy-߃ Ah≥ ssZh- ]d- b m- mIpw apwsº B kv - Ch-sc-s°m≠v Xn°m Bkaq- hne mw A∂mƒ Adn-bpw...- ≤m-¥hpw kmans‚ a- n¬ Hcp tØmSv tNmZn-®p-sIm-≠n-cp-∂p. XpXnbpw {]m¿∞-bpw Ic-®n-en- lsØ apgp-h≥ tSm≥I-gn-b- ....B Kmw Xnc-am-e-Ifpw G‰p- t]mse sXfn-™p-h∂p. h√mØ - apJØpw s©nepw amdn-amdn s‚ ]nSn-b-e-a¿∂p. Gsd tc-a- Ww. Hcp ]t£ AXnp apS-t°- ]m-Sn. Ah¿°-Sn-bnse AZr-iy-m- Zml-hpw- s]m-cn-bp∂ hni-∏p-ap- Ah-m- in-c v tN¿Ø-a¿Øn. h≥ Ic-™p. B Imf-cm-{Xnbv°v ≠nh∂hne Xs‚ t‰man-®m-bs- - b ]cn-`m-jI≥ B Cuc-Sn-IfpsS - - ≠v. Fs¥-¶n-ep-sam∂v Ign-®n´v tNmc-bn¬ IpXn¿∂ s‰n-bn- HØncn of-ap≈Xmbv Ahp bmWv. Ahs‚ A[cw hnd-]q- A¿∞w B kv{Xobv°pw ]pcp- tcw Gsd-bm-bn. B Cd-®n- te°v hoWp-In-S-°p∂ apSn-bn-g- tXm∂n. XoIp-fi-Øn-set¥m ≠p. Hcp Xnc-ame Ah-cpsS ASp- jpw sImSp-Øp-sIm-≠m-IWw °jWw Xn∂m- X n- c n- ° p- h m≥ Iƒ Ah≥ ]pd-tIm´v tImXn HXp- s]m´n-sX-dn-®p. kmw ho≠pw ab- tØbv°v Ib-dn-h-∂p B]m-Z-ß- Ahcpw Ic-bp-I-bm-bn-cp-∂p. C- Ahp Ign-™n-√. BZy-am-bmWv °n. kmans‚ IÆp-ocv Bin-c- °-Øns‚ ]mXm-f-°p-gn-tebv°v fn¬ apØ-an-´p. Cn n߃ c≠v sXm-∂p-adn-bmsX ssIøn¬ In´n- - ]∂n- b n- d ®n Xn∂p- ∂ - X v . D∏v  ns Igp-In-sb-Sp-Øp. Xs‚ hgp-Xn-ho-Wp. hn`m-K-a-√. {InkvXp-hn¬ H∂-{X- b-sXt¥m ImtXmSv tN¿Øv h®v am{Xw tN¿Øn-´p≈ B Cd-®n°v tdman-®m-b≥ ˛ Xs∂ kphn-ti- Gsd-tcw Ign-™mWv t_m- sb-∂m-bn-cn°mw AXns‚ A¿- ‰n©p ]∏mbv°v t^m¨ sNøp- √ kzmZv tXm∂n. Aev]w Ign- j-X-ev]-c-m-°nb Xs‚ Kpcp, [w ho≠p-In-´n-bX.v ]of-sI-´nb I- - ∞w. B ae-bpsS sdp-I-bn-se- ∂Xv I≠v Pqen Dudn-®n-cn-®p.
 • 6. Ftemlnw 6 Vol :1 Issue :3 2009 February 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 2009 anj≥ Sq¿ anj≥ Sq¿ hnhn[ Zyir-߃........... Xø¬ ]cn-io-e tI{µw tUm. jn_p B≥{Uqkv ZuXy-hp-am-bv........................ DZvLm-Sw n¿∆-ln-°p∂p I¨h≥js‚ hnhn[ Zriy-߃ hb-mSv Bcm-[m-ebØnv tUm. jn_p B≥{Uqkv - -- Xd-°√n-Sp∂p - I¨h≥js‚ hnhn[ Zriy-߃ an∂m-an-∂n-Iƒ ....-R-߃ an∂m-an-∂n-Iƒ ]c-ky-tbm-K߃......... - ssZh-kvtl {]`-tb¥pw an∂m-an-∂n-Iƒ kt≠-kvIqƒ tbip-hntmSv tNcp-hm≥....... tUm. jn_p B≥{Uqkv kvm ip{iqj n¿∆-ln-°p∂p
 • 7. Ftemlnw 7 Vol :1 Issue :3 2009 February 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ anj≥ Sq¿ 2009 anj≥ Sq¿ Hcp Ah-tem-Iw XpS-ßn. 13 ˛#m#w XobXn Snw Hcp-an-®v hnizmk hoSp- Gtemlnw {InkvXy≥ ann-kv{Sokv Ub-d-IvS¿ bn¬ 2 Znhkw I¨h≥jpw {Iao-I-cn-®p. [mcmfw Iƒ kµ¿in®v {]m¿∞n-®p. XpS¿∂v Bcm-[-m-e-b- tUm. jn_p A≥{Uq-kn-s‚bpw anj≥ Ub-d-IvS¿ hy‡n-Iƒ{]m¿∞--bv°mbn IS∂p hcp-∂p. GI- Øn-p-th≠n e`n-®ÿeØv tUm. jn_p B≥{Uqkv - - ]mÿ An¬ Ipcy-t°m-kn-s‚bpw tXy-Xz-Øn¬ tZiw 100 e[nIw Ip™p-߃ k¨tU-kvIq-fn-mbn {]m¿∞n®v Xd-°-√n-´p. hb-m-´n¬ S-Ønb `h--k- Pp-hcn amkw 11 ˛mw XobXn apX¬ s^{_p-hcn ChnsS°qSn hcp-∂p. Cu {]h¿Øw Gs‰-SpØp S- µ¿i {]m¿∞--bn¬ ]e-cn¬ n∂pw ss]im-Nn-I- amkw 2˛mw Xob-Xn-h-sc, hb-m-Sv, CSp-°n. Xan-gvm- Øp-hm≥ Snw Xocp-am-n-®n-cn-°p-∂p. _-‘--߃ Agn™v hnSp-X¬ {]m]n-®p. Sv, ªmw•q¿ XpS-ßnb ÿe-ß-fn¬ anj-≥ Sq¿ {Iao- 26,27,28,29 Xob-Xn-I-fn¬ tIc-f-Ønse ao‰nw-Kp- XpS¿∂v 15˛ mw Xob-Xn Snw IÆq-cn¬ Nntan F∂- I-cn-°p-hm≥ I¿Ømhp Iy]-sN-bvXp. Iƒ°p-tijw Xan-gvm-´n¬ (Xn-cp-∏q¿, Xmcm-]p-cw, ÿ-e-tØbv°v {]h¿Ø--Øn-mbv t]mbn. 15 m˛w-Xo- Pp-hcn 10 ˛mwXobXn {]`m-X-Øn¬ {]m¿∞n®v tImb-º-Øq¿, hnP-b-aw-K-ew, ]fn XpS-ßnb ÿe- bXn sshIn´v S-Ø-s∏´ I¨h≥j-n¬ qdp-°-W- bm{X-]p-ds∏´ Snwan¬ sjt∏¿Uv lm¿´v h¿jn∏v ß-fn¬ I¨h≥j-p-Iƒ S-∂p. GI-tZiw m¬∏- °nv Bfp-Iƒ ]s¶-Sp-Øp. h¿j-ßfmbn ]nim-Nns‚ - sk‚- d ns‚ hb- mSv ip{iq- j - I ≥ ]mÿ sdPn Xn¬]cw ]mtÃgvkv ao‰nw-Kn¬ IS∂p h∂p. ]mÿ _‘--Øn¬ Ign™ Hcp s]¨°p´n _‘w tPm¿÷v, CSp°n am´p-°´ k`m ]mÿ Xºn h¿°n, jn_p B≥{Uqkv ssZh-h-Nw kwkm-cn-®p. ]mÿ Agn™v kzX-{¥-bm-bn. ssZh {]h¿Øn-I≠v At- Ge-∏md k`m ]mÿ dh. Un. tPmWn-®≥, kp_n≥ An¬ Ipcym-t°mkv k`-bpsS hnj≥ {]h¿Øw I¿ hniz-kn-®p. Cnbpw tbmK-߃ S-Ø-Ww, k` bp.-F. C, tPmPn-tam≥ bp. F. C., entPm bp.F. hni-Zo-I-cn®p. GI-tZiw 24 ]mtÃgvkv Ftemlnw XpS-ßWw F∂v At-I¿ Xmev]cyw {]I-Sn-∏n-®p. C.(-Io-t_m-Un-Ãv), sªk≥, Ap (Km-b-I≥) XpS- {InkvXy≥ ann-kv{So-kn-tm-sSm∏w tN¿∂v {]h¿Øn- ssZh-a-°ƒ B ÿe-tØbpw {]h¿Ø--ß-tfbpw ßn-b-h¿ AwK-ß-fm-bn-cp-∂p. °p-hm≥ Xocp-am-n-®p. 29 ˛#m#w XobXn Xncp-∏q-cn¬ Hm¿Øv {]m¿∞n-°-W-ta. Pp-hcn 11˛14 hb-m-®n¬ (Np-≈n-tbm-Sv, Gcp-am-Sv, (X-an-gvmSv Hm^o-kv) ka¿∏n®p {]m¿∞n-®p. ]mÿ kp¬Øm≥ s_tØcn IMA Hall) S∂tbmK-ßfn¬ 16 ˛mw-Xo-bnXn ]mev°mSv A´-∏m-Sn-bn¬ ]mÿ - sP_- à o- pw, ktlm. sP_bpw IpSpw- _ - a mbn emep-hns‚ tXy-Xz-Øn¬ an‰nwßv S-∂p. Ub-d-IvS¿ tUm. jn_p B≥{Uqkv ssZh-h-Nw Hm^okv {]h¿Ø--߃ sNbvXp-sIm-≠n-cn-°p-∂p. Pp-hcn 17 ˛20: CSp°n Pn√-bn¬ Ge-∏md, sIm®p- ip{iq-jn-®p. Cu ÿf-ß-fn-ep≈ tbmK-ß-fn¬ henb A¤p-X- I-cnw-¥n-cn, am´p-°-´, sNΩ-Æm¿ XpS-ßn-b-ÿ-e-ß- hnjbw ßfpw AS-bm-f-ßfpw ssZhw {]h¿Øn-®p. [mcmfw I. 1 ]t{Xmkv 2:25 A≤y-£-p-am-b-h-¶-tebv°v fn¬ tbmK-߃ S-Øn. sIm®p-sIm-cn-¥n-cnbn¬ BZy- hy‡n-Iƒ ss]im-NnI _‘--ß-fn¬ n∂pw hnSp- ambn Hcp s]¥-t°mkvXp I¨h≥j≥ S-Øm≥ aSßn h∂n-cn-°p-∂p. X¬ {]m]n-®p. kwkm-cn-°m-Xn-cp∂ Hcp ap…nw ktlm- a. ad-°m-Ø-h≥ (s]-‰-X≈ Ip™ns ad-∂mepw ssZhw Sowans {]tbmP--s∏-Sp-Øn. sIm®p-sIm-cn- Z-c≥ mhp Xpd∂v ssZh-sØ kvXpXn-®p. 30,31,1,2 Xob-Xn-I-fn¬ I.T. Kcw F∂-dn-b-s∏-Sp∂ ¥y-cn¬ sjt∏¿Uv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ -k` ..........(-sb-i.49:15) b. amdm-Ø-h≥ (b-tlm-h-bmb Rm≥ amdm-Ø- {]m¿∞n®v Bcw-`n-°p-hm≥ ssZhw Iy]-sN-bvXp. 20 _mw•q-cn¬ 300 e[nIw s]¨Ip-´n-Iƒ ]Tn-°p∂ e[nIw hy‡n-Iƒ Bcm-[--bv°mbn IS-∂p-h-cp-∂p. h≥ ........(-a-emJn 3:6) tgvknwKv kvIpfnepw XpS¿∂v Nne hoSp-I-fnepw c. ]cn-]m-en-°p-∂-h≥ ( Igp-I≥ IpS-°n.......... ChnsS k`m lmƒ ]Wn-bp-∂-Xnv ÿew e`n-®p. tbmK-߃ {Iao-I-cn-°p-hm≥ ssZhw Iy] sNbvXp. ]mÿ kptajv IpSpw-_-ambn ChnsS ip{iq-jn-°p- (B-h¿. 32:11) qX-`m-Xn-I¿ hnSp-X¬ {]m]n-®p. 2 ]pXnb {]h¿Ø- II. 2 sImcn-¥y¿ 11:2:-˛ ∂p. ssZh-a-°ƒ {]m¿∞--bn¬ Hm¿°p-I.-C-cp-]-Xn-e- -߃ XpS-ßp-hm≥ ssZhw klm-bn-®p. (_mw-•q¿, [nIw h¿jw kn. Fkv. sF. k`-bpsS ]ptcm-ln-X- {InkvXp F∂ GI ]pcp-jv n¿Ωe Iy-Ibmbv - ssakq¿) mbn tkh- - a - p- j v T n®v Ct∏mƒ Ftemlnw hnhml n›bw sNbvXn-cn-°p-∂p. BI-bm¬ k¿∏w ho≠pw hb-m-´n¬ {Inkv X y≥ ann- k v { So- k ns‚ CSp°n doPn- b ¨ l∆sb NXn-®-Xp-t]mse NXn-bn¬ AI-s∏-SmsX XpS¿∂v hb-m-´n¬ S∂ ao‰nw-Kn¬ Hcp `h--X- s{]mkv_n-‰¿ Bbn ip{iqj n¿∆-ln-°p∂ ]mÿ I¿Øm-hns‚ hc-hn-mbv Hcp-ßp-I. Øn¬ h¿j-ßfmbn XpS¿∂n-cp∂ im]-_‘w Agn- - - dh. Un. tPmWn-®s‚ tXy-Xz-Øn¬ XpS¿∂p≈ Znh- hb-m-´n¬ S∂ I¨h≥j≥ apJm-¥ncw GI- ™p. `h--Ønse {Kl-m-bnI `qX-_m-[n-X-bn¬ k-ß-fn¬ an‰nw-Kp-Iƒ S-∂p. am´p-°´ tImSm-en-]m-d- tZiw 10 ]pXnb hy‡n-Iƒ Bcm-[-bv°v hcp-hm≥ n∂pw hnSp-X¬ {]m]n-®p. anj≥ Sq¿ hnhn[ Zyir-߃........... tcmKn-Iƒ°pw `qX-_m-[n-X¿°pw th≠n {]m¿∞n-°p∂p
 • 8. Ftemlnw 8 Vol :1 Issue :3 2009 February 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ alm-ssZ-h-Øns‚ almntbmKw (B-I-bm¬ n߃ ]pd-s∏-Sp-I) Cu Ime-L´w t]mse temIw I-fnse A·n-sI´v t]mbn-cn-°p- -ß-fpsS a[y-Ønepw ap°v IØn- P z- e n- ° p- ∂ - Hcp apƒ]- ]m]-Øn-tebv°v B≠p-t]mb ∂p. Bfl- n- d - t hmSp IqSnb ]pd-s∏Smw `mc-X-Øns‚ temI- S¿∏mbv {Inkv X p- k - ` - tem- I - as‰mcp Imew D≠m-bn-´n-√. ]m]w {]kw-K-th-Zn-Iƒ C∂v k`bv°v cm- P y- ß - f psS DW¿∆n- mbv Øns‚ a≤y-Øn¬ tim`n-°s´. sNøp- ∂ Xv {]amW ewLw Ay-am-Wv. temI-sØ Nen-∏n- ssZhw I≠n-cn-°p-∂Xv sΩ-bm- temIw, AXns‚ Sp-hn¬ n∂pw F∂v ]d-™vsIm≠v ap-jy¿ °p∂ DW¿∆n-mbn cm{Xn -ap-gp- Wv. kv{Xosbt∂m ]pcp-jst∂m - Pohn-°p∂ ssZh-Øns‚ i_vZw ]m]w sNøp-am-bn-cp-∂p. F∂m¬- hpw ssZh- a p- º n¬ hogp∂ hyXy-kan√ {InkvXp-hn-mbv Fcn- - tIƒ°-s´. BI-bm¬ ap°v C∂v ]m]w sNøpam-bn-cp-∂p. Ap-`hw ap°v D≠m-tI-≠nbn- ™- S - ß p- h m≥ Bfl- n- d - h n¬ ]pd-s∏-Smw. F∂m¬ C∂v ]m]w sNøp-∂Xv cn-°p-∂p. kwLm-S-Icpw Icp- A{_mw AYhm {]amWw F∂v ]d-™p-sIm≠v o°w S-Øp-∂-hcpw k`bv°v ]mÿ: APojv A‚Wn ap-jy¿ ]m]w sNøp-∂p. Hmtcm Gsd-bp-≠v. {]mW-th-Zs∏-Sp-∂- -- A{_lmw {ioaqe--Kcw {]`m-Xhpw sΩ FXn-tc¬°p- h¿ Npcp-°am-bn-cn--°p-∂p. kz¥w - ∂Xv `b-s∏-Sp-Øp∂ hm¿Ø-Ifp- - Ign-hp-I-fpsS {]Z¿i ÿm- quot;quot;tbip ASp-Øp-sN∂v kz¿§- am-bm-Wv. ssZh-k` bp≤-Im-em-Sn- ambn {]kwK ]oTsØ am‰p-∂- tml-bpsS aq∂v]p-{X-∑m-cn¬ tians‚ aI-mb G_-dn¬ Ønepw `qan-bnepw kIe A[n- ÿm-Øn¬ DW¿∂v {]h¿Øn- - hcpw k`-bpsS Btem-N°mcpw -- n∂mWv G{_mb PmXn-bpsS D¤-hw. G_-dns‚ aI≥ t]e-Kv, Im-chpw Fn°v evIs∏-´n-cn-°p- - t°≠ Imew AXn-{I-an-®n-cn-°p- Gsd-bp-≠v. {]m¿∞n-°p-∂-hcpw t]e-Kns‚ aI≥ bcq--_v, bcq-_ns‚ aI≥ icq-Kv, icq-Kns‚ aI≥ ∂p. BI-bm¬ n߃ ]pds∏´v ∂p. {InkvXp apgp-amhtemI- thZ--s∏-Sp-∂-hcpw Npcp-°-am-bn- mtlm¿, tXc-lv, mtlm-dns‚ aI≥ tXc-lv, tXc-lns‚ aI≥ ]nXm-hn-s‚bpw ]p{X-s‚bpw ]cn- Ønpw th≠n acn-®p. F¶nepw cn-°p-∂p. A{_mw (D-ev].10:11-˛ 26). A{_m-ans‚ hwi-]cºcsb-bmWv hmKvZ- -- -- ip-≤m-flm-hn-s‚bpw ma-Øn¬ Ap-{K-ln-°-s∏´ Cu kphn-ti- tbip-hns‚ alm-n-tbmKw Ø-k-¥-Xn. blq-Z¿, bn{km-tb-ey¿, Fs∂√mw Adn-b-s∏-Sp-∂-Xv. kvmw Ign-∏n®pw Rm≥ nß- j-Øm¬ hnSp-X¬ {]m]n-°msX Gs‰-SpØv Bfl-i-‡n-tbmsS hniz-m-K-co-I-X-bpsS Cu‰n-√-ambn hnti-jn-∏n-°-s∏-Sp∂ tfmSv Iev]n-®Xv Hs°bpw {]am- tImSm-p-tImSn P-߃ c-I- mw ]pd-s∏t´ aXn-bm-I-bp≈q. satkm-s]m-t´m-an-b-bpsS Z£nW `mK-amb I¬Zm-b. kwÿm-- Wn-∏m≥ X°-hÆw D]-tZ-in-®p- Øn-te°v ]mem-bw sNbvXp- tbip-{In-kXp-hns‚ km£n-bmbn v Ønse Ducn¬ h®v DS-b-hs‚ DØ-c-hp-Iƒ D]m-[n-I-fn-√msX s°m≠v kI-e-Pm-Xn-I-sfbpw sIm-≠n-cn-°p-∂p. ]pd-s∏-Sp-hm≥ kml-Ncyw Ap- Dƒs°m-≠p-sIm≠v D‰-htcbpw DS-bhtcbpw Dt]-£n®v De-IØn- - -- - injy-cm°n sImƒho≥ Rmtm ]m]n-I-fmb ap-jy¿°v c- Iq-e-am-Ip-hm≥ mw ImØn-cn- ep≈htb-°mƒ Db-c-Øn-ep-≈h DØ-a-am-sW∂ Dd-∏n¬ D]-Po- temIm- h - k m- - t Ømfw F√m- I-sØ-°p-dn®v Z¿iw ¬In-sIm- t°≠ Bh- i y- a n√ ImcWw h--Nn-¥-I-fm¬ D≈w DS-bmsX DS-b-X-ºp-cms‚ D±n-jvT-n¿∆-l- mfpw nß-tfmSv IqsS D≠v. (a- Sp-°Wsa F∂v km[m-cWbmbn - -- ssZh-Ønv Bhiyw kml-Ncy- - W-Øn¬ D∂w ]ng-bv°msX D¿∆n-bn-eqsS D∏q‰n Dd-∏n®v Dt±ym-K- Ømbn 28:18,19,20) mw {]m¿∞n-°m-dp-≠v. c-I- a√ ap-jy-sc-bmWv. ]cn-ip-≤m- Øns‚ Du¿÷w De-IØn-tIn {]bm-Wam-cw-`n® Ducns‚ ]p{X≥ - - ΩpsS I¿Øm-hmb tbip- Øns‚ nXy-bm-X--sb-°p-dn®v flm-hn¬ Nen-∏n-°-s∏-Sp∂ ap- D¿∆n-bnse DØ-apw D∂-X-p-ambn Db¿∂p. B Ap-{K-loX {In-kvXp Xs‚ ]c-ky-ip-{iq-jm- Z¿iw e`n-t°≠Xv ˛]m]n-bmb jy¿. hy‡n {]`m-h-amWv Cu Ncn-{X-Øns‚ BZn-Im-c-Ww. k-a-bØv ]¥n-cp-hsc Ab-°p- ap-jy-sc-°mƒ D]cn ]m]-Øn¬ mw Pohn-°p∂ Ime-L´w ssZh-Øns‚ P-amb bn{km-tb¬ P-XbpsS cq]n-IcWw - - tºmƒ PmXn-I-fpsS ASp-°¬ n∂pw hnSp-X¬ {]m]n® k`- t]mse-Xs∂ A‘-Imcw PmXn- H∂mw BZmw HSp-°sØ BZmw Hcp tcJm-Nn{Xw t]mImsX blq-Z-∑m-tcmSv kphn- bv°mWv. Aß-s-bp≈ h¿≤n® sbbpw ssZh-PsØbpw aqSnb -- tijw Adn-bn-°p-hm-mWv ]d- sZh-Øns‚ aI≥ Bfl-`mcw k`-b°p-≠m-sb-¶n¬ v Ime-am-bn-cp-∂p Gen-bm-hns‚ ™Xv. F∂m¬ Xs‚ A¥y-n- am{Xta nc-¥cw ]m]n-tbmSv am- Imew. c-I-Øns‚ ]pXp-Xmb tbm-KØn¬ kI-ePm-Xn-ItfmSpw - - - km-¥cs∏-SWsa∂v sI©n-bm-Nn- -- -- Ck-s_¬ ssZh-Øns‚ ]ptcm- Ibo≥ BZmw lmt_¬ kphn-tijw Adn-bn-°p-hmpw °p∂ c£- I s‚ Z¿iw ln-X-∑msc am‰n X¬ÿm-Øv hniz-kn-°p-∂-hsc kvm-s∏-Sp- ]m]n°v e`n-°p-I-bp-≈p. Aflm- _men-s‚bpw Ati-cbpsSbpw Øp- h mpw n¿t±- i n- ° p- ∂ p. tiØv °-sf-°p-dn®v `mc-an-√mØ Hcp ]ptcm- l n- X - ∑ msc nb- a n- ® p. temI-Ønse kIe PmXn-Ifn¬ - k` tZiØv Ds≠-¶n¬ ktlm- bn{km-tb¬ Pw H∂-S¶w Ay- n∂pw Xn°v injy-∑m¿ D≠m- lmw tml bmt^Ø,v tiw Z-c-ßsf {i≤n-°q˛ n߃ B ssZ-h-ß-fn-te°v Xncn-™p. al- I-Wsa∂v I¿Ømhv B{K-ln-°p- - tZisØ c£n- ° - s ∏- S mØ Xz- Ø ns‚ ssZhw bn{km- t b- ∂p. kIe PmXn-I-sfbpw H∂m- Bflm-°ƒ°v Hcp `mc-am-W.v Hdo- ens hn´-I-∂p. Cu ITn--amb °n-Xo¿°Ww F∂mWv I¿Øm- G-_¿ k-bnepw I¿Wm-S-I-bnepw tIc- ]m]- Ø ns‚ Ah- ÿ - b n¬ hns‚ alm- n- t bm- K - Ø ns‚ f-Øn-ep-sams° h¿§ob ]m¿´n- ap°v Xpeyw ka-kz-`m-h-ap-≠m- e£yw. tXclv I-fm¬ k`-]o-Vn-∏n-°s∏-´p. {]nb- - bn- c p∂ Gen- b mhv Bfl- ` m- BZn-a-q-‰m≠v apX¬ Ct∂- sc, Nn¥n°q! ssZhw Ah-tcmSv ctØmsS AXnI-Tn-amb thZ--- hsc At-Im-bn-cßsf AtI - IqUn- ® n- c n- ° p- ∂ - X n- t - ° mƒ tbmsS ssZhsØ apdpsI lmcm≥ A{_lmw mtlm¿ cmPy- ß - f n- t e°v I¿Øm- h nv A[nIw tIm]n- ® n- c n- ° p- ∂ Xv ]nSn®p Bflm- h n¬ Rc- ß n. th≠n t]mIp-hm≥ {]tNm-Zw kzm¿∞-cmbn kpJ-temep]n-I- GXv Xmgnpw Ap-tbm-Py-amb sImSp-ØXv I¿Øm-hns‚ Cu temØv fmbn kzbsØ kv t ln®v hnizmkw F∂ Xmt°m¬ D]- sI®p-th¬ hm°p-I-fm-Wv. quot;quot;Rmtm temIm- I¿Øm-hmb tbip-{In-kXp-hns‚ v tbm-Kn®v BIm-isØ AS-®p. hkm--tØmfw F√mw mfpw alm- n- t bm- K sØ a- ] q¿∆w cmPm-°-∑msc hnd-∏n-®p. ssZh-a- Atam≥ tamhm_v nß- t fmSv IqsS- b p≠v F∂v Bcmw Ah-K-Wn®v bm{X-sN-øp∂ k`- d∂v ]n≥am-‰-Øn-em-bn-cn-°p∂ hmKvZmw X∂v I¿Ømhv sΩ tbm-Sm-bn-cn-°p-Ibn-t√. - ssZh-P--sØ-Xn-cnsI _e- s ∏- S p- Ø p- ∂ p. IÆp- o- c n- B[p-nI D]-I-c-W-ßtfmSv sIm≠ph∂p c-IØns‚ ]p{Xn-- s‚bpw {]iv-ß-fp-tSbpw ]oU- sIcq-d-bn¬ lmK-dn¬ IqSn a’y-_-‘w S-Øp∂ bmb Ck- t _- e ns‚ m´n¬ -ßfp-tSbpw `b-s∏-Sp-Øep-Ifp- - - - t_m´p-Iƒ amk-ßtfmfw IS-en¬ - n∂pw ssZhsØ km£n-∏m≥ tSbpw ka-bØv {InkvXp-`-‡- bnivam-tb¬ anZym≥ Ae™v S∂v H∂pw e`n-°msX hy‡n-Iƒ D≠m-bn. bn{km-tb- ∑m¿°v F°m-ehpw Cu hm°p- Xncn- ® p- h - ∂ m¬ {]tbm- P - - a n- en¬ DW¿∆p-≠mbn ssZhw D]- Iƒ ss[cyw ¬In-bn-´p-≠v. ain- kmdm-bn¬ √mØ Cu {]hy- Ø n°v mw tbm-Kn-®Xv ap°v Xpeyw Hcp lm-bpsS cmP-Iob Iev]-bpw bn -lm°v F¥v ymbo-I-cWw sImSp°pw ap- j y- s - b m- W v . nß- f psS cmP-Iob hmKvZm-hpw D≈ Cu Gimhv bmt°m_v Hmtcm- tZ-isØbpw k`-Isf mw - tZiØv k`-bn¬ DW¿∆p-≠m-°p- alm-n-tbm-KØn¬ kIe A[n- - {i≤n-®m¬ ]m´p≠v Bcm-[-- hm≥ Ay-tZ-iØp-nt∂m hntZ- - Im-chpw D≈-h-≥ tΩmSv ]d-bp- GtZym-ay≥ bp≠v {]kw-K-ap-≠v kvtXm{X iØp nt∂m Hcp {]kw-K-Is 12 bn{km-tb¬ tKm-{X-߃ ∂p. ]pd-s∏-Sp-I. ]ns∂ mw hgn-]m-Sp-≠v IΩn-‰n-bp≠v BgvN- n߃ ImØn- c n- ° p- ∂ pthm? F¥nv `b-s∏-SWw F¥nv aSn- Iƒ tXmdpw h¿j-߃tXmdpw ImØn- c n∏v Ah- k m- n- ∏ n°q ®p-n¬°Ww {InkvXp-k-`-bpsS blqZ ]pXnb ]pXnb ip{iqjmthZn- nß-fpsS tZi-Øv DW¿∆n-mbn AXy-¥nI e£yw Aflm-°sf Iƒ k` Z¿in-°p-∂p. ]s£ ssZhw B°n-sh-®n-cn-°p-∂Xv tSpI F∂- X mWv F∂m¬ ZmhoZv `qcn-`mKw k`-Ifpw Pw sImSp- nß-sf-bmWv Bfl-`m-ctØmsS - B[p- nI k` Bflm- ° sf °mØ Ah-ÿ-bn¬ ap≥t]m´v thZ--tbmsS IÆp-o-tcmsS B tSpI F∂ e£y-Øn¬ ∂pw t]mIp-∂p. alm-n-tbmKw Gs‰-SpØv Bfl- hf- s c- b - [ nIw hyXn- N - e n®p Zmho-Zns‚ ]p{X-mb tbip Fhn-sS-bmWv k`bv°v sX‰v i‡n {]m]n®v AXv {]Xn-Iq-e- t]mbn-cn-°p-∂p. mw Pohn-°p∂ HSp-°sØ BZmw ]‰n-bn-cn-°p-∂Xv. ip{iqjm thZn- - Øns‚ Sp-hnepw sImSnb ]oV-
 • 9. Ftemlnw 9 Vol :1 Issue :3 2009 February 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ssZho-I-hn-fn-bpsS hnti-jXbpw e£yhpw - sFjm ]oUn-tb-°¬ ssZh-Øns‚ henb Ir]- tijw21 :4 ¬ mw hmbn-°p- bm¬ mw Hcp ]pXnb h¿j-Øn- tºmƒ Cßs ImWp∂p Nne¿ Xß-fpsS Pohn-XØn¬ bmsXmcp e£yhpw C√msX Ign-bp- - tebv ° v {]th- i n- ® n- c n- ° p- ∂ p. quot;quot;]pe¿s® Bb-t∏mƒ tbip ∂p. I¿Øm-hmb tbip-{InkvXp Xs‚ hne-tb-dnb c‡w ¬In ]ecpw ]pXnb Xocp-am--߃ Ic-bn¬ n∂n-cp∂p''. ]n≥am-‰- FSp- Ø p- s °m≠p ]pXnb °m-cs‚ A≤zmw {i≤n-®p-sIm- sΩ Hmtcm-cp-Øscbpw sXcs™Sp-ØXv Xs‚ kz¥-ln-X{- ]-Imcw - h¿sØ kzmKXw sNbvXp. Nne¿ ≠v, Ah≥ H∂p-an-√msX ncm- Xß-fpsS Pohn-XØn¬ bmsXmcp - i- t bmsS aS- ß n- h - c p- t ºmƒ BWv. Cu sXc-s™-SpØ Hmtcm-cp-Øscbpw Ipdn®p Ahp - e£yhpw C√msX Ign-bp-∂p. Ahs Biz- k n- ∏ n- ° p- h m≥ I¿Øm- h mb tbip- { Inkv X p Ic- b n¬ ImØp- n∂ tbip- hy‡-amb lnX-ap-≠v. AXns°pdn®p mw Adn-hp-D≈h¿ Bbn-cn- -- Xs‚ hne-tb-dnb c‡w ¬In hns‚ kvtl-Øns‚ Bgw sΩ Hmtcm- c p- Ø - s cbpw Adn- b m≥ Ign- b m- X n- c p- ∂ - X p- °p-hm≥ Ah≥ B{K-ln-°p-∂p. sXcs™Sp-ØXv Xs‚ kz¥-ln- sIm≠v Ah≥ ]n≥am-dn-t∏m-bn. X-{]-Imcw BWv. Cu sXc-s™- Hcp ]t£ Ω-fn¬ Nne¿ CXp- SpØ Hmtcm-cp-Ø-scbpw Ipdn®p h-scbpw tbip-hns‚ kvtlw Xs∂ F¥n-mWv ssZhw sΩ cn-°Ww''. F∂m¬ ssZh-hn-fn- kI-ehpw Ignbpw F∂p hnNm- Ahp hy‡-amb lnX-ap-≠v. Fs¥∂p Adn-™n-´n-√m-bn-cn- sXc-s™-Sp-ØXv F∂p-≈Xn-s- - bpsS alXzw a- n-em-Im-sX, cn®p ]n≥am-‰-Øns‚ Ah-ÿ-bn- AXns°pdn®p mw Adn-hp-D- °mw. hNw ]d-bp∂pquot;quot;Ahs‚ °p-dn-®p≈ Adn-hn-√mbva sΩ hnfnsb Ae-£p-am°n At-I¿ te- ° p t]mIp- ∂ p. F∂m¬ ≈-h¿ Bbn-cn-°p-hm≥ Ah≥ kvtl- Ø ns‚ of- h pw, ]n≥am-‰Øn-tebv°v bn-°p-∂p. - ]n≥am- d n- t ∏m- I p- ∂ p. F∂m¬ hNw ]d-bp∂p quot;quot;Nne¿ IpXn-c- B{K-ln-°p-∂p. hoXnbpw Bghpw Db- c hpw ChnsS ]t{Xmkv ]n≥am-dn-t∏m-Ip- Xs‚ taep≈ ssZh-hn-fn-bpsS I- f nepw cY- ß - f nepw B{i- b n- Hcn-°¬ ao≥]n-Sp-Ø-°m-c- Adn-hn≥'' (Ft^3:18) tbip hm≥ D≈ H∂m-a-sØ-Im-c-Ww Dt±iw Adn™ At∏m-kvX-e- °p∂p''. F∂m¬ Ah¿ mb ]t{Xm-kns tbiphnfn-®p. C∂pw ΩpsS aS- ß n- h - c hv Rm≥ ns∂ ap-jy-s-]n-Sn-°p- mb ]utemkv Cßs ]d- Ipn™p hoWp- t ]m- I p- ∂ p. Ah- t mSp Cßs ]d- ™ p. ImØv n¬°p-IbmWv nßsf - ∂-h≥ B°mw F∂p ]d-™- ™p. quot;quot;]nºn-ep-≈Xp ad-∂pw, quot;quot;Rßtfm nh¿∂p nev°p∂p'' quot;quot;C∂p apX¬ o ap-jysc ]nSn- H∂m-iz-kn-∏n-bv°m≥. Ωp°pw Xns‚ Bgw a- n-em-°phm≥ apºn-ep-≈Xn∂p B™pw sIm- (k¶o20:8) aq-∂m-a-Xmbn Ah≥ °p-∂-h¿ BIpw'' (eq-t°mkv 5/ Ahs‚ kvtl-Øn-te°v aS- intamp Ign- ™ n- √ . AXp- ≠p {InkvXp-tb-ip-hn¬ ssZh- ]n≥am- d n- t ∏m- b - X ns‚ ImcWw 10) tbip- h ns‚ hm°v tI´ ßn-hcmw. - sIm≠v {]Xn-Iqew h∂-t∏mƒ Øns‚ ]c-ahn-fn-bpsS hncp-Xn-∂m- - tbiphns‚ hnfn-tI-´p ap-jysc ]t{Xmkv kI-ehpw hn´v Ahs mem-aXmbn Ah≥ ]n≥am- - ]X-dn-t∏m-bn. F∂m¬ ssZh-hn- bn-em-°n-te°p HmSp∂p''(^nen ]nSn-°p-∂h≥ BIp-hm≥ Cd-ßn. - Ap-K-an-®p. F∂m¬ tbml- dn-t∏m-b-Xns‚ Imc-Ww, Ah≥ fn- b psS Bg- s Ø- ° p- d n®p 3:14). Ωp°pw Cßs Xs∂ ]t£ Ahs‚ kv t lw ∂ms‚ kphn- t ijw 21 ˛mw Xs∂ hnfn-®hs‚ ⁄m-sØ- - t_m[y-ap≈ hy‡n-Iƒ am{Xta Nn¥n-°mw. Fs¥∂p Adn-bp-hm≥ Ign-™n- A≤ym-b-Øn¬ Cßs ImWp- °p-dn®p Adn-™n-√. -kz¥w e£y-t_m-[tØmsS ap≥t]m´p - c≠m-aXbmbn kz¥w Ign-hp- -- √. ChnsS tbml-∂ms‚ kphn- ∂p. quot;quot;intam≥ ]t{Xmkv Ah-tcmSv tijw t]Pv: 10 t]mhp-Ibp-≈q. - tI-Sns Ahp Xncn-®dn-bp-hm≥- Rm≥ ao≥]n-Sn-∏m≥ t]mIp∂p C∂pw At-I¿ Xßsf Ign- ™ n- √ , AXp- s Im- ≠ m- W v . F∂p ]d™p''. ChnsS tbip- F¥n-∂mbn ssZhw hnfn®p F∂- Xnbv°v Bcp-sSbpw klmbw hns‚ hnfn-bpsS Dt±iw Adn™v dn-bmsX Ccn-bv°p-∂p. mw n›- IqSmsX n¬°p-hm≥ Ignbpw Cd-ßnb hy‡n ]n≥amdn t]mIp- b-ambpw Ahs‚ CjvSw Adn- F∂p≈ hnizmkw Ahs ∂p. Xncp-h-Nw Cßs ]d-bp- ™n- c n- b v ° - W w. sImsem- k y ao≥]n-Sn-°p-hm≥ t]mIp-hm≥ ∂p. quot;quot;ssZh-Øm¬ kvtln-°- teJw 4˛mwA≤ymbw 12˛mw Xncp- Xocp-am-sa-Sp-°p-hm≥ n¿_-‘n- - s∏´ ktlm-Z-c-∑msc nß-fpsS h-NØn¬ F∏-{^mkv Cßs -- ®p. Xn°p Ignbpw F∂p hnNm- sXc-s™-Sp-∏ns Adn-bp-∂p- {]m¿∞n-bv°p-∂Xmbn Fgp-Xn-bn- - cn®p ]n≥am-dn-t∏mb ]t{Xm-knp ht√m'' (1 sX - 1/4) hgn Adn- cp-°p-∂p. ]t£ H∂pw tSp-hm≥ Ign- bp-hm≥ Ign-bmsX bm{X Bcw- btlm-h-bnsc quot;quot;n߃ XnI-™hcpw ssZh- - ™n√ F∂p Xncp-hNw hy‡- - `n-bv°p∂ Hcp hy‡nbv°v Hcn- lnXw kw_-‘n®p Hs°bpw am-°p-∂p. C∂pw At-I¿ ssZh- °epw Xs‚ e£y-Øn¬ FØp- ]cn-ip≤ ssZhw ]c-tam∂X≥ ]q¿Æ n›bw D≈-hcpw Bbn- sØ-°q-SmsX X߃°p- Xt∂ hm≥ Ign-bpIbn√. AXp-t]mse btlm-h-bnsc Icp-Xp-∂-h≥ ]mSn√ Nn¥-Iƒ mf-sØ-°mbv ]X-dmsX nev°Ww tbip-hp≠v ]Øv Iev]Iƒ ]pXn-bn-ba _‘-Øn¬ -- - hnti-j-X-bp≈ ap-j-t√ hnNm-c-s∏-Sp-∂-sX-¥n-nsl hni-ZoI-cW hnjbw Iev]--Iƒ hb-ense Xamc BIm-i-]-d-hbpw hf-cp-∂-sX-ß-s-sb∂p Im¨I 1. Ay-ssZ-h-߃ D≠m-I-cpXv 1.ssZh-tØm-Sp≈ XnI™kvtlw (Exo. 20:3, Dut. 5:7) (Mt 22:37,38) X°-k-a-b-sØm-cp-°o-Sp∂p Xon-mbv Icbpw Im°-Iƒ°pw 2. Hcp hn{K-lhpw D≠m-°cp-Xv. 2. bYm¿∞ Bcm-[ (Exo. 20:4, Dut. 5:8) (John 4:24, 25, Mt.4:10,) XmX-sm-cp-°p∂p t`mP-hpw 3. btlm-h-bpsS maw hrYm FSp- 3. ssZh-tØm-Sp≈ _lp-amw Xma-k-an-√msX X¬k-abw (Mt.5:33-37) °-cpXv Im´nse arK-߃°m-lm-chpw (Exo. 20:7, Dut. 5:11) Im°-bm¬ t]mjn-∏n-°p∂ ssZhw 4. i_-Øp-mfns ip≤o-I-cn°pI 4. bYm¿∞ Xncn-®-dnhv sIcn-Øp-h-‰n-bm¬ kmcm-^mØpw (Exo. 20:8,9, Dut. 5:12) (Mk.2:23,28) ImWpI mYs‚ Icp-X-ep-Iƒ 5. A∏-sbpw AΩ-tbbpw _lp- 5. hnt[-bXzw (Mt.15:1˛6) am-n-°pI acp-hn¬ tIgpw X¬a-°ƒ°mbv (Exo. 20:12, Dut. 5:16) a[pc-ambv am‰p∂ amd-tbbpw 6. sIme-sN-ø-cpXv 6. Poh≥ a∂-s]m-gn-°p∂ am-tØbpw (Exo20:14, Dut5:17) (Mt.15:21˛23) al-Xzamw Xs‚ Icp-X-ep-Iƒ 7. hy`n-Nmcw sNø-cpXv 7. hnip≤n (Exo20:14, Dut5:18) ap-jy--h≥ Xs‚ t{ijvT kyjvSn (Mt.15:27,28) ad-°n√ n∂psS Bh-iy-߃ 8. tamjvSn-°-cpXv 8. h-kvXp-°ƒ (Exo20:18, Dut5:19) amdmØ kvtln-X≥ ¬k-Jnbpw (Mk. 10:19) 9. I≈-km£yw ]d-b-cpXv 9. mhv ad-°m-sX-b-h-s‚ Icp-X-ens (Exo20:16, Dut5:20) (Mt.12:35˛37) tagvkn Ão^≥ ]md-°Shn¬ -- 10. tamln-°-cpXv 10. kwXy]vXn (Exo20:17, Dut5:21) (Luk .12:15)
 • 10. Ftemlnw 10 Vol :1 Issue :3 2009 February 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ {]kn-≤c√mØ {]Xn-`Iƒ -- - B≥kn G{_lmw, ]Ø-m-]pcw 2100˛ ¬ ]cw IYm- kvXpXn-°p-hm≥ Hcp-h≥ Xøm- S®v ame Nm¿Ø-Ww. AXp-a-s√- I≠-h≥ (Gen.16:12) X¶¬ ]m-{X-ßfpsS thZ-]p-kvXI- - - dm-Ip-∂p-sh-¶n¬ B hy‡n ¶n¬ em_ms‚ `oj-Wn-°p-ap- GIm-{K-Xtbm-Sn-cn-°p-∂hsc - - dmtl-en-s-°p-dn®v Øn¬ F√mhy‡n-Itfbpw - ImWp-∂h≥ (II Chro. 16:9) ssZhsØ ∂mbn Xncn-®-dn- ºn¬ hgßn NXn-bm-sW-∂-dn- - ∂m-bdn-bp-Isb-∂Xv Ap-{K- - ™-h-m-bn-cn-°pw. mw kvXpXn- bm-sa-∂n´pw Hcp Ifn-∏m-h- k- sΩbpw ΩpsS k¶-S-ß- F√m-hcpw {]kw-Kn- l-am-sW-¶nepw Zpjv°cam-Wv. -- ∏n-°p-∂hcm-ImsX kzbw -- amw Ccp-´ns‚ adhv t]mcm- sfbpw ImWp-hmpw {]Xn- hnip-≤-{K-Ÿ-Øn¬ {]Xn-]m-Zn- °m-dp-≠v. F∂m¬ ssZhsØ kvXpXn-°p-∂hcm-I- -- ™n´v aqSp-]-Shpw hmcn-®p‰n im¥n Xcp∂hp-am-Wv. °-s∏-´hcm-Ibm¬ F√m-hcpw -- - Ww. dmtl-embn A`n--bn-°-Ww. F√m-bvt∏mgpw Xs∂ An- hnip-≤-sc-∂¿∞-an-√. ZpjvS- teb F√m-bn-SØpw teb-bpsS Ah-kmw ]t£ tcw shfp-°p-tºmƒ jvSbm-bn-°m-Wp∂ bmt°m- - pw, sIme-]m-X-I-pw, ssZh-n- Fß-s-sb-∂Xn-s-∏‰n {KŸw - apX¬ as‰mcp IÆnpw IqsS _nv Hcp aIs kΩm-n-°p- Ah-KWn-°s∏-Sm-dp- - - tj-[nbpw Hs° Cu Iq´-Øn-ep- ni-_vZamWv. Xs‚ Zmº-Xy-Po- - Xm≥ nµn-X-bm-°-s∏-Sp-∂p. ∂-Xn-eqsS A-hfn¬ {]oXn-bp- ≠v. ssZhnI {]h¿Øn-I-fpsS hn-XØns‚ Ah-km-tØmfw - - F√mw Fs‚ Ip™-p-PØn ≠m-Ip-sa∂p Icp-Xnb teb ≠v. tIhe-am-°- ]q¿Øn-IcW-Øn-mbn Imem- - im¥-ambn henb {]Xo-£- n-°pth≠nbm-sW-t∂m¿°p- ncm-ibm-bn-Øo¿∂p. F¶nepw - Im-e-ß-fn¬ ssZhw hncpXv ]cn- s∏´ teb, kpµ- tbmsS `¿Øm-hns‚ kvtl- tºmƒ am-{X-amWv Bizm-kw. ap-jy-tcmSv ]cm-Xn-bn-√msX K-Wn-°msX sXc-s™-SpØ Øn-mbn sImXn-®hfmWv -- dmtl-en-s-°p-dn®v F√m-hcpw Ahƒ nc-¥cw ssZh-tØmSv `‡-∑mcpsS o≠-nc mw cnbpw atm-lccq-]n- - teb. AXn-mbn Ahƒ°v {]kw-Kn-®p- tIƒ°m-dp-≠v. {]m¿∞n-®p. btlmh Xs∂ {KŸ-ØnepS-ofw Z¿in-°p-∂p- Xs‚ aIs ZqZm-bv∏gw ]Icw F∂m¬ teb Fs∂mcp -[¿Ω ImWp-∂p-sh-∂Xn¬ am{Xw - Wn-bp-amb Ap-P- ≠v. Ah-sc-°p-dn®v mw {]kw- sImSp-t°-≠Xm-bn-t∏mepw - ]Xvn B ho´n-ep-≈-Xm-bn-´mcpw Ahƒ Xr]vXbm-Ip-∂n-√. - Kn-°p-Ibpw Fgp-Xp-Ibpw ]Tn- h∂p. F¶nepw `¿Øm-hn-tmSv ]d-bm-dn-√. A∏s‚ em`-°- btlm-htbmSv Znw-{]Xn kw`m- - Øn-bpsS kuµ-cy-an- °p-Ibpw sNøpI km[m-c-W-am- ]cm-Xn-bn-√msX kvtl-°p-d-hn- ®hSØnv _en-bm-tI-≠n-h∂ jn-°p-∂p. am{X-a√ Xs‚ Bh- Wv. F∂m¬ Pohn-XØn¬ D∂- - √mØ tPyjvTØn - √msX ssZh-`-b-Øn-epw, `‡n- Hcp ]mhw. emXn ssZhw tIƒ°-Wsa∂ - X-n-e-hmcw ]pe¿Øn-bn´pw bnepw Xs‚ Bflo-I-n-ehm- quot;quot;ns‚ Cf-b-a-Iƒ dmtl- Bh-iy-t_m-[Øn¬ AXm-bXv - {i≤n-°s∏-SmsX t]mbn-´p≈ - csØ kq£n-®-h-fmWv teb. ens Fn-°p-X-cWw'' Xmp-ambn sskzcy-kw-`m-jW- - Iptd √ IYm-]-{X-߃ {KŸ- {]kn-≤-sb-¶nepw hgn-bn¬ Ahƒ°mbn Ggp-h¿jw Rm≥ Ønv apXn-cmØ Xs‚ `¿Øm- Øn¬ Aßn-ßm-bp-≠v. Ah-cn- ]´p-t]mb dmtl-ens‚ I√d- ns∂ tkhn°mw F∂v em_m- Ahƒ°v F√m-bvt∏mgpw hns‚ nk-l-c-W- a-tm-`m- te-s°mcp FØn-tm-´amWv - Øq¨ F{^m-Ønte-°p≈ -- tmSv bmt°m_v ]d-™Xv th≠p∂ ss[cyw ]I¿∂n-´p- hsØ kzbw kln-®p-sIm≠v Cu ]w‡n-bn-eqsS e£y-am-°p- hgn-bnse sk¬k-ln¬ ImWp- em_m≥ AwKo-I-cn-®p. A∂p-ap- ≠m-h-Ww. AXns‚ sXfn-hp- Xs‚ {kjvSmhpw `¿Øm-hp- ∂-Xv. Fs∂sØ-bpw -t]mse tºmƒ a-kn¬ `b-Øns‚ X¬ bmt°m_pw dmtlepw Iƒ Ah-fpsS hm°p-I- amb ssky-ß-fpsS btlm-h- C∂pw Bflo-bXeßfn¬ --- - bp-ambn (Ish 54:5)a[p-ck- ng-em-´amWp-≠m-hp-I. F∂m¬ -- Ggmw h¿j-Øns‚ ]q¿Øo-I-c- fn¬Øs∂ {]I-Sam-Ip-∂p-≠v. - - Bcmepw {i≤n-°s∏-SmØ - teb-bpsS A¥yw Cu hn[- W-Øn-mbn ]©mwK ]mcm-b- Ah-Iƒ. º¿°w sNøp-I- aqew hnizm-k- {]Xn-`-I-fp-≠v. AXns‚ Imc-W- Øn¬ Zmcp-Wam-bn-cp-∂n-√. - W-Øn-em-Wv. F∂m¬ Ah-cn-cp- 1. btlmh Fs‚-k-¶Sw Øn¬ IqSp-X¬ ip`m-]vXn-hn- ߃ Ahsc ]cn-K-Wn-°m-m-cp- IÆns‚ tim` -Ip-d-hm-bn-cp-s∂- h-tcbpw ka¿∞-ambn NXn-®p- (Gen. 29:32) Adn™p izmkw Ahƒ°v B¿÷n-°p- an-√m-sb-∂Xm-Imw. AX-s√-¶n¬ - ¶nepw a-kns‚ tim`-bv°v, sIm≠v em_m≥ m´p--S∏v 2. btlmh Fs‚ At]£ hm≥ Ign-bp-∂p. BI-bm¬ kzbw-{]-kn-≤cm-Im≥ Ah¿ - lrZ-bØns‚ {]Im-iØnv - - Az¿∞-am-°p-Ibm-Wv.- tI´p (Gen. 29:33) {]obtc! ap°v sNhn- Nm- Xs∂ ]cn-{i-an-°mØXmImw. √ Xo{h-X-bm-bn-cp-∂p. Xm≥ kvtln® ]pcp- 3. btlmh km[y-am°pw bv°p∂ mY≥, ΩpsS lrZ-b- GXm-bmepw Hcp- Imcyw hy‡- F{^m-ØbpsS hgntbm- - js‚bSp-°te°v DSp-sØm-cp- - (Gen. 29:34) Øns‚ ne ∂m-b-dn-bp-∂- am-Wv. mw Ωp-tSbpw a‰p-≈-h- csØ I√-d-Øq-Wn--cnsI CS- ßn-bn-dßp∂ tPyjvTØnsb - - 4. btlmhsb Rm≥ h≥, ΩpsS Aa¿Øn-bp≈ cp-tSbpw hne-b-dn-bp-∂Xv Chn- dp∂ lrZ-b-hp-ambn ne-sIm≠ h¿≤n® tIm]-tØmsS Ap- kvXpXn°pw (Gen. 29:35) tX߬, Gß-e-Sn-Iƒ, a‰mcpw sS-h-®√! B s]m≥{]-`mXw teb-bpsS A[-c-߃ Ft¥m PØn tm°n-bn-cpØn. NXn- 5. btlm-h-bpsS Zmw tIƒ°m-Xn-cn-°p-tºmƒ tI´m¬ Cnbpw A[nIw hnZq-c-a-√. ]pe-ºn. hns‚ B cm{Xn Ign-™p. Fn°v (Gen. 30:19) Xs∂ Ah-tbmSv ymb-ambn mw hne-a-Xn-®-h-cpsS hne Hcp- quot;quot;Ap-PØo, Rm≥ - ]nt‰ {]`m-X-Øns‚ Ipfn- An-jvSbm-°s∏´ teb- - - {]Xn-Icn-°m≥ Ign-bm-Xn-cn- - ]t£ CSn-bmpw mw KWy-am- a:]q¿∆-am-bn-cp-∂n-√. ΩpsS ¿Ωbnepw hncp-≤-ambn bmt°m- bpsS k¶-S߃ ImWp-hm≥ - °ptºmƒ I¿Ømhv tIƒ°pI °m-Ø-h-cpsS hne-b-dn™v mw A∏s‚ n¿_-‘-Ønv hg- _v tIm]-Xm-fßfn¬-- `¿Ømthm th≠-s∏-´htcm - am{X-a√ Imcy-ßsf km[y-am- Aº-c∂v t]mImpw km[y-X- ßn-bmWv ns‚ {]mtW-iz-cs hnb¿Øp. ]t£ I®-h-S-X-g-°- C√m-Ø-Xn-m¬ Ahƒ°v amp- °p-Ibpw sNøp-∂p. B km[y- bp≠v. Cu ]w‡n-bn¬ BZy- Rm≥ ]-¶n-´-Xv. Cu tPyjvTØn Øns‚ em`-s°m-Xn-bn¬ jn-I]cm-Xn-Ifn-√. ImcWw -- - X-IfpsS ssZhsØ Rm≥ - ambn bmt°m-_ns‚ `mcy-bmb Acp-XmØXv h√Xpw sNbvtXm em_m≥ bmt°m-_ns XWp- Fs‚ ssZhw Fs‚ k¶Sw kvXpXn-°p-sa-∂p≈ teb-bpsS teb-sb-°p-dn-®mWv mw Nn¥n- Iq´o...-am-∏v. Ah-fpsS IÆo¿°- ∏n-®p. ]t£ teb bmt°m- ImWp-∂p. {]obtc bn{km-tb- Xocp-amw Nn¥-o-b-am-Wv. a‰p- °p-∂-Xv. dmtl-en-s-°p-dn®v W-߃ I√-d-Øq-Wnp Nph- _ns‚ IÆnv An-jvS-bm-bn- ens‚ IjvX I≠-h≥ ≈-h-cpsS nµbv°pw ]cn-lm-k- F√m-hcpw {]kw-Kn-°m-dp-≠v. ´nse aW¬Ø-cn-Isf -®p. Øo¿∂p. Ahs‚ B{Klw (Exo:3:7) lmK-dns‚ IjvSX Øn-p-an-S-bn¬ ssZhsØ F∂m¬ teb F√m-bn-SØpw Ft∏m-gpw dmtl-en-tm-Sm-bn-cp- Ah-K-Wn-°-s∏-Sm-dp-≠v. tIhe- ∂p. ssZho-I-hn-fn-bpsS am-°-s∏´ teb kpµ-cnbpw Xs∂ AwKo-I-cn-°mØ Hcp 9˛mw t]Pv XpS¿® atm-l-ccq-]n-Wn-bp-amb Ap-P- `¿Øm-hn-tm-sSm∏w am{X-a-√, Ign-hn¬ B{i-bn®p ]n≥am-dn-t∏m- kI-ehpw Ah≥ apJm-¥ncw tbip. {]nb ktlm- Z - c - ß sf Øn-bpsS kuµ-cy-an-√mØ as‰mcp bph-Xn-°p-th≠n Ggp- b- h p Xs‚ Pohn- X - Ø n¬ mapw BIp-∂p. F∂m¬ F√m- n߃ I¿Øm-hns‚ Icp-X¬ tPyjvT-Øn. Hcp bph-Xnsb h¿jw Zmk-the sNøm≥ ad™p InS∂ ∑-I-s≠-Øp- h- c nepw Cu Adn- h n- √ .'' (1 Xncn-®-dn-bmsX aS-ßn-t∏m-b-h¿ kw_-‘n-®n-StØmfw CsXmcp - n¿_-‘n-°-s∏´ Hcm-tfm- hm≥ Ign-™n-√. F∂m¬ tbip- sImcn6:6,7) Cu Adn-hn-√m-Øh¿ - F¶n¬ Ahp nß-tfmSv Ht∂ sh√p-hnfn Xs∂-bm-Wv. hnhm- sSm∏w ]cm-Xn-bn-√m-sX, ]cn-th- hns‚ D]-tZiw e`n-®t∏mƒ am{X- - {]Xn-Iq-e-Øn¬ aS-ßn-t∏m-Ip- ]d-bm-p-≈q Rm≥ n߃°p- l-°tºm-fØn¬ aXn-∏n-√msX - - Z--an-√m-sX, hntZz-j-an-√m-sX, amWv Xs‚ ad-™p-In-S∂ ∑ tºmƒ Ωp-°p-A-hs‚ PvRm- th≠n Icp-Xn-bn-cn-°n-∂p. Xm≥ am‰n-n¿Ø-s∏-Sp-tºmƒ m´p--S- XnI™ A®-S°Øn¬ `mcym- -- ImWp-hm≥ Ign-™-Xv. C∂pw sØ- ° p- d n®p Adn- h p- ≈ - h ¿ hnfn® Xs‚ a°ƒ°p th≠n ∏-p-k-cn®v tPyjvTØn°p ]Zw Ae-¶-cn® teb-sb∂ At-I¿ Xß-fpsS ∑ ad-™p- BImw. Icp-Xp∂ √-bn-S-b≥. Ahs‚ ap∂ta Ap-P-Ønbv°v hy‡n dmtl-en-sm∏w {]kn- In-S-°p-∂Xv FhnsS F∂v Adn- A©m-a-Xmbn Ah≥a-S-ßn- Icp-X¬ Xncn-®-dn-bm≥ ap°p hnhmlw ]mSn-s√-∂m-bm¬ ≤-am-Im-Ø-Xn¬ sX√v A¤p-X- bp-hm≥ Ign-bmsX Ccn-bv°p- t∏m- I p- h m≥ ImcWw CXp- h - {]m¿∞n-°mw. kpµ-cn-bmb Ap-P-Øn-bpsS an-√m-Xn-√. dmtl-ens tSp- tºmƒ Xncp- h - N w ]d- b - ∂ p scbpw Ah≥ tbip-hns‚ Icp- {]nb- s ∏- ´ - h sc apI- f n¬ awK-ey-Ønv Ime-hn-fw_w hcp- hm≥ th≠n Sp-shm-Sn-bp- quot;quot;Ah-n¬ ⁄m-Øn-t‚bpw X¬ Xncn- ® - d n- ™ n- √ . tbml- ]d™ GX-h-ÿ-bn¬ n߃ ∂-Xp-kcn®v tPyjvTØn-tbmSv - - - thmfw A≤zm-n®v Ibdn-h- ]cn-⁄m--Øn-t‚bpw nt£-]- ∂ms‚ kphn- t ijw 21 ˛mw Bbn-cp-∂mepw nßsf klm-bn- am-knI ssh¢_yw Ap-P- cp∂ bmt°m-_ns ip{iq- ߃ Hs°bpw Kp]vXam-bn´v Ccn- - A≤ym-b-Øns‚ 9 Dw, 12Dw hN- ∏m≥ tbip- h np Ign- b pw. Ønbv°pw tijw ho´p- jn°p∂ teb-bpsS am-kn-I- °p- ∂ p.'' (sIm- t em-   y¿ 2:3) - Ø n¬ Xm≥ kvtln®p Ah≥ ΩpsS ]n≥am- ‰ sØ Im¿°pw, GsX-¶nepw AwK- hn-im-eX {it≤-bam-Wv. - Ahp am{Xta sΩ klm-bn- injy≥am¿°p≈ `£Ww Icp- NnIn-’n®p kuJy-am-°p-∂-h≥ ssh-Ieyw IqsS tPyjvTØn- - F¶nepw teb ]X-dn-t∏m-ImsX °p-hm≥ Ign-bq. ΩpsS Pohn-X- Xp∂ tbip-hns ImWp-hm≥ BIp- ∂ p. Ωp°p ]pXnb °p-≠m-bm¬ {]ivw k¶o¿W- Ah-fpsS BfloI ne-]m-Sp- Ønte ]cm-PbßfpsS ImcWw -- - Ign- b p- ∂ p. Ah≥ Ah- t cmSp h¿j-Øn¬ ]pXnb Xocp-am-- am-hp-I-bm-Wv. H∂p-In¬ Iƒ i‡-am-°p-Ibm-Wv. Xs‚ - Ah≥ Adn-bp-∂p. ΩpsS Ipd- Cß-s-]dbp-∂p. bmsXmcp apdn- -- tØmsS I¿Øm-hn-¶-te°v Xncn- hnhmlw F∂ kz]vw hnkva- Pohn-X-Ønse kw`-h-߃°p- hp- X o¿Øp Xcp- h m≥ Ahp s∏- S p- Ø p∂ hm°p- I fpw ]d- bmw. ssZhw nßsf Ap-{K-ln- cn-°Ww AX-s√-¶n¬ GsX- ap-ºn¬ ssZhw njv{In-b--√. am{Xw Ign-bp-∂p. hNw Cß- bmsX Ah¿°p th≠n-bp≈ °-s´. lt√-√qøm ¶nepw Z√mfv sIm≠p-h-cp∂ kI-ehpw Ah-nepw Ah-m- s-]dbp∂p'' Ah≥ apJm-¥ncw -- Xs‚ Icp-X¬ shfn-s∏-Sp-Øp∂ h√-h-s‚bpw Igp-Øn¬ IÆp-a- ep-am-sW∂ Bflo-b-Nn¥
 • 11. Ftemlnw 11 Vol :1 Issue :3 2009 February 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ temI-Øn¬ kam-[mw Cs√∂v ap-°-dn-bmw. X-Iƒ kzoI-cn®p ap-jy≥ apt∂m´p oßp-∂p. D]-tZin Fgp-t∂‰v B apdn-bn¬ h®n-cp∂ Hcp •m v ^e-tam-˛-Po-hn-X-Øn¬ kam-[m--an-√, IpSpw-_-Øn¬ Pm¿ FSp-Øp. AXn-¬ quot;quot;amc-I-ambn hnjw'' F∂ Nph∂ kam-[m--an-√m-Ø-Xns‚ ImcWw mw ]m]w sNbvX-Xp- kam-[m--an-√, temI-Øn¬ kam-[m--an-√. mw hfsc A£-c-Øn¬ Fgp-Xn-bn-cp-∂p. sIm-≠m-sW-∂pw, ssZh Iev] ewLn-®-XpsIm≠m- ]ptcm-K-an®p F∂p ]ecpw ]d-bp-∂p-≠v, Icp-Xp-∂p-≠v. Cu Pm¿ FSpØv D]-tZin imkv{X-⁄s‚ ASp°¬ sW∂pw ap-°-dn-bmw. Imcy-ambn ]Tn-°p∂ Hcp Nn¥-Ip a- n-emIpw mw h∂pn∂v apJ-Øp-tm°n C{]-Imcw XpS¿∂p: ktlm- Cu Ak-am-[mw lrZ-bØn¬, IpSpw-_Øn¬, temI- - - ]ptcm-Kan-®Xp mi-Øn-te-°m-sW-∂v. CXn-s-∏‰n Rm≥ - Z-cm, B A]-IS kqN: quot;quot;amcm-Iamb hnjw'' F∂v Xm¶- - Øn¬ h¿≤n-°p-I-bm-sW∂pw D#uXn ho¿ØpsImt≠- IqSp-X-embn hni-Zo-I-cn-°p-∂n-√. tfm, Xm¶-sf-t∏mse Cu hnj-Øns‚ ImTn-y-sØ-∏‰n bn-cn-°p-Ibm-sW∂pw Npcp-°Øn¬ hc®p Im´n-bn´v CXn- - - ]m]sØ ]m]w F∂p Icp-XmsX ]ptcm-K-a-- Adn-bm-hp∂ as‰m-cmtfm CXp-ambn _‘-s∏-Sp-hm≥ p≈ {]Xn-hn-[n-bn-te°p IS-°p-hm≥ B{K-ln-°p-∂p. Øns-s‚- a-d-hn¬ IqSn n m-c-amb hogvN-sb∂v km[y-X-bp-≈ F√m-h¿°p-ambn FgpXn h®-Xm-Wv. ]m]-Øn-eqsS ap-jy≥ FØn-t®¿∂ ÿm-Øns‚ IcpXn ΩpsS a- m£nsb Xy]vXn-s∏- nß-fpsS Hcp injy≥ Cu apdn-bn¬ h∂v kqN- A]-I-Shpw `oI-c-Xbpw BZn-a-p-jy-mb BZmw apX¬ Sp-Øp-e-hm≥ tm°p-∂Xv kam-[m-- -bpsS te_¬ hen-®n-f°n as‰mcp te_¬ a- n-em-°n-bXm-W.v CXn¬ n∂pw c£-t-Sp-hm≥ A∂p- - Øns‚ am¿K-a-√. H´n-°p-∂p F∂p Icp-Xp-I. quot;quot;CXv IpSn-°p-∂Xv ap-X¬ ap-jy≥ Xn-°-dn-bm-hp∂ ]eXpw sNøp-∂p. Hcp ImeØv knn-a-bn¬ Btcm-Ky-Ønp ∂√'' Fs∂-gp-Xn-h®m¬ - skan-m-dp-Iƒ SØn ]pXnb am¿§-߃ Is≠-Øp-∂p. A»oew F∂v Zqsc n߃s°¥v tXm∂pw? ]cv#-∆-X-ß-fn¬ X] p sNbvXp˛ kz¥ ]cn-{i-a-Øns‚ n∂p-sIm≠p≈ quot;quot;tlm'' imkv{X-⁄s‚ apJw hnIm- Nne ]pXnb ]co-£-W-߃ IqSn Is≠-Øp-∂p. Ch kvtl c-`-cn-X-am-bn. quot;quot; B ]pXnb te_¬ ^en-°p-∂pt≠m ? C√. ImcWw At-I¿°v A]-I-S-tam, ac- F¥psIm≠mWv ]pXnb ]pXnb aX-ßfpw, D]-tZ-i- Wtam kw`-hn-°mw.'' quot;quot;CXp-t]mse Xs∂-bmWv XØz kwln-X-Ifpw Pn-°p-∂Xv? Ak-am-[m- ssZhw ap-jy-p-th≠n X∂ nb-a-ßsf am‰n sØ XpS®p o°p-hmpw, kam-[mw Fgp-Xp-hm≥ {ian-°p∂ GsXmcp apjypw Xn°pw sIm≠p-h-cp-hmpw, _p≤n-am-∑m- Xß-fpsS IpSpw-_-Ønpw temI-Ønpw A]mbw hcp- cmb BNm-cy-∑m¿ Btem- v Øn-hbv°p-∂Xv. - - Nn®v [ymn-®p-≠m- ok {]I- Fs‚ {]nb hmb--°mcm! ssZhw sXs‰∂p ]d-™- ¿K S w °p∂ ]≤- Xns sXs‰∂p ]d-bmw. tæ—X F∂p ]d-™-Xns h Xn-Ifm-Wn-h. - - n. .P ∂p. am{X-am-bn-cp- tæ—X F∂pw, ]m]w F∂p ]d-™-Xns ]m]w F∂p ]cn- t im- [ - - n m. ] b-t∏mƒ ImewNamdn- ]dbmw. ap-s°¥p tXm∂p-∂p F∂-√, ssZh-Øn-s- bn¬, ImgvN- U ·- n- { X- ¥p-tXm∂pw F∂p tm°mw. bn¬ kpµ- c w. h t hpw, I≈-°-S-Øpw, shSn- temIw C∂sØ ÿnXn-bn-em-bn-cn-°p-∂Xv ]m]sØ {]tbm-Kn-°p-tºmƒ d shbv∏pw C√mØ Nen-®n-{X-an- ssZh-Øns‚ ImgvN-∏m-Sn-eqsS ImWm-™n-´m-Wv. kam- BZy-amZyw ∂mbn s√-∂m-bn. Cu hI-bpsS t]cv A{I- [mw B{K-ln-°p∂ Hcmƒ, ssZh-k-∂n-[n-bn-te°p ]cz¿Øn-°p-∂p. aw, A»oew F∂-Xp-am‰nquot;quot;.bm-Ym¿∞y-߃'' sN∂v, Xs‚ Pohn-X-Ønse sX‰p-Isf ssZhw hnfn® F∂m¬ Ch-sb√mw Im- F∂ t]cn-e-Xns Xmtem-en-°p-hm≥ ap-jy¿ t]cn-eqsS ˛ ]m]w F∂p Xs∂ kΩ-Xn-°-Ww. em-¥-cØn¬ {]h¿Ø apt∂m-´p-hcp-∂p. - ap°Xv AwKo-I-cn-°mw. mw sNøp∂ ]m]-sØ, iqy- a m- t bm, ne- Hcp-°¬ Pw hy`n-Nmcw G‰hpw tæ—-amb H∂mbn ΩpsS ]m]-ambn kΩ-Xn-°mw. n¬°mØ ^ew ]pd-s∏-Sp- I≠p. mw ]ptcm-K-an-®-t∏mƒ Chsb quot;quot;km[m- hn-°p-∂Xmtbm sXfn-bp-∂p. - cW sX‰v'', quot;quot;Hcp Ipdhv'' Fs∂ms° eLq-I- Gtemlow {InkvXy≥ ann-kv{Sokv k`-Iƒ kam-[m--Ønpw im¥n-°p- ambn ap- cn®v hnfn-®p. jy-p-≠m-°p∂ bmsXmcp XØh kwln-Xbpw Dt±- Fs‚ hm°p-Iƒ Ah-km-n∏n°s´. ssZhw in-°p∂ ^ew Xcp-∂X-√. aX-ßsf tm°q! BZyw √- ]mÿam¿ tXrXzw ¬Ip∂p ap-jy-p-th≠n Ipd®p b-a-߃ X∂p. Ch Xm-sW∂p tXm∂pw. HSp-hn¬ kam-[m-Øn-p-th≠n Iq´- - ap-jys _‘n®v IjvSs∏SpØp-hm--√, s°me]mX-I-hpw, c‡-s®m-cn-®nepw S-Øp-∂p. ]©m- tIm´bw t]mt´gvkv lukv {InkvXy≥ sk‚¿ ]ns∂-tbm bpKm-bp-Kßfn¬ ap-jy≥ kam-[m- -- _n¬ Hcp aX-Øn-ep≈ ]e Kpcp-°-∑m-cpsS injy-∑m¿ -ambn Pohn-°p-hm≥ G‰hpw Bh-iy-amb nb- sjt∏Svkv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ ]≈n°v FXn¿h-iw, XΩn¬ ]c-k]cw shSn-sh-b°p-Ibm-W.v s{]m´-Âp-Imcpw v v - - am-hen k¿∆-⁄m-n-bmb ssZhw D≠m°n ap- ]gb hym]m-c-`-h≥ sI´n-Sw, Idp-I-®m¬ aW¿ImSv ItØm-en-°cpw XΩn¬ bqtdm-∏n¬ bp≤-amWv. ap…ow ]mÿ APojv 9744200540 ]mÿ Fkv. Fw. Ipcp-hnf 984754740 jys G¬∏n-®Xm-Wv. - hn`m-K-߃ XΩn¬ ]m°n-ÿm-n¬ ioX-k-acw S-°p- F∂m¬ ma-hsb, ΩpsS CjvS-Ønp I-bm-W.v Ccp-]Xmw q‰m-≠nse im¥n-bpsS ainlm F∂v sh´n-®p-cp°n hocp-]-am-°n. ssZhw H´n-®p-sh® Adn-b-s∏-´n-cp∂ `K-hm≥ cP-o-jns‚ Iymºp-I-fn¬ I¿ta¬ N¿®v a√-∏≈n te_¬ Cf°n ]Icw a‰p Nne efnX ]Z-ß- ap‡n tSp-hm≥ Xr]vXn-hcp-∂Xp-hscbpw Iq´ hy`n-Nmcw - - - ap≠-°bw, ]Ø-w-Xn´ mep-∂m-°¬, hmI-Ømw sf-gpXn H´n-®p. S-∂n-cp-∂p. kam-[mw IΩyq-Wn-kØn-eqsS am{Xw F∂p - sjt∏Svkv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ ]mÿ tPm¿÷v amXyp 9947057607 Hcn-°-¬ Hcp ]co-£-W-im-e-bn-te°v Hcp {]kw-Kn® djy, ssN XpS-ßnb IΩyq-WnÃp cmjv{S- PqWn-b¿ tNw_¿ sI´nSw ]mÿ t]mƒ lcn 9847239297 a√-∏≈n, ]mÿ kXojv 9947019455 D]-tZin Ib-dn-s®∂v Ipie {]ivw SØn. ß-fn¬ kam-[mw AI-se-bm-bn-cn-°p-∂p. Ahn-sS-bp≈ imkv{X-⁄≥ Npcp´p hen-°p- A≥]Xp h¿j-߃°p apºv ]{X-ßfn¬ _em-’wK - ∂p-≠m-bn-cp∂p. D]-tZ-in C{]-Imcw ]d-™p. hm¿Ø ImWp-∂Xv A]q¿∆-am-bn-cp-∂p. sIme-]m-XIw hb-mSv quot;quot;Xm¶ƒ amlm-mb Hcp imkv{X-⁄mWv - h¿j-Øn¬ hnc-en-se-Æm-hp-∂tX D≠m-bn-cp-∂p-≈p. sjt∏Svkv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ F∂-Xn¬ Fn°v kwi-ban-√. F∂m¬ nß- - Ct∂m? aX-{]-kw-K-߃ IqSn. Kpcp-°-∑mcpw, BNm-cy- Np≈n-tbmSv, kp¬Øm≥ _tØcn fpsS Cu Npcp-´p-h-enbpw sshIn-´p≈ ]m¿´n- ]mÿ sdPn tPm¿÷v 9446953388 ∑mcpw HmSn S-°p-∂p. dbn¬th tÃjn-se ssa°n- I-fnse A¬]-am-bp≈ aZy-]m-hpw nß-fpsS eqsS Au¨k¿ t]mepw √ D]-tZ-i-߃ Dcp-hn-Sp- `mhnsb in-∏n-°pw. CXv ssZh-I¬]--s°- ∂p. tdUn-tbm, ]{Xw, sSen-hn-j≥, kv°qƒ ]pkvX-I- CSp°n sjt∏Svkv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ Xn-cm-W.v ]m]-am-W.v ss__nƒ ]d-bp-∂Xv ]m]- ߃ Ch-bn-se√mw √ XØzkwln-X-Iƒ, ]pXp Nn¥- sjt∏Svkv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ am´p-°´, CSp°n - Øns‚ i_fw acWw F∂mWv''. Iƒ F∂n-h-bm¬ nd-®n-cn-°p-∂p. F¥n-v, mw IsØ- Ge-∏m-d, CSp°n ]mÿ Xºn h¿°n 974452222088, B imkv{X-⁄≥ Nncn-®p-sIm≠v ]d-™p, ]mÿ dh. tPmWn-®≥ 9744564068 gp-Xp∂ Cve‚ns‚ ]pdØv knK-c‰p hen-s°-Xn-cmb 9249137506 quot;quot; D]-tZ-in, Xm¶ƒs°mcp XI-cm-dp-≠v. sNdnb ap∂-dn-bn-∏p-≠v. _p°v Ãmfp-I-fn¬ kam-[mw, im¥n, Hcp Zpkz-`m-hhpw n߃°v ]m]-am-Wv. ]m]w IpSpw_ Pohn-Xw, Ip´n-Isf hf¿tØ≠hn[w Ch- anj≥ ^o¬UpIƒ F∂p ]d-™m¬ Hcp hy°nsb sIm√p-Itbm sbms° hni-Zo-I-cn® ]pkvX-I-߃ km[m-c-W-am-Wv. ]nSn®p ]dn-°p-Itbm sNøp-∂-Xm-Wv. 1. AøwsIm√n (X-an-gvm-Sv) 2. _tØcn 3. Fcp-amSv Akam-[m-sØ XS-bp-hm≥, kam-[m--Øns‚ hnØp- quot;quot;]m]w F∂p ]d-bp-∂-Xnv ap-jy≥ ]e Iƒ hnX-bv°p-hm≥ ap-jy-m¬ sNøm-hp-∂-sX√mw 4.t_mWman 5. sIm®p-I-cn-¥ncn 6. sNΩÆv n¿h-Nhpw ¬In-bn-´p-≠.v ]m]sØ AXmXp - sNbvXp-sIm-t≠-bn-cn-°p-∂p. hy‡n-IfpsS lyZ-b-n-e-b-p-k-cn®v n¿h-Nn- ]t£ CsXm-s°-bp-≠m-bn´pw temI-Øns‚ apJw IqSp- °p-hm≥ XpS-ßn. F∂m¬ ]m]w F∂p-]-d-bp- X¬ Idp-Øn-cp-fp-∂p. A{Iaw h¿≤n-°p-∂p, ]´m-∏-I¬ ∂-Xv˛ ap-jy-p-th≠n ssZhw n¿Æ-bn® _m¶p-Iƒ sIm≈-b-Sn-°-s∏-Sp-∂p. Ce p≈n FSp-°p- k`-I-fp-sSbpw anj≥ ^o¬Up-I-fp- e£ysØ hn´v as‰mcp e£y-Øn-te°v nßq- ∂-Xp-t]mse A{I-an-Iƒ ap-jy-Po-hnXw Ah-km-n-∏n- sSbpw hni-Zhn-hc߃ ASp-Øe°w - -- - ∂-XmWv'' D]-tZiw XpS¿∂p. quot;quot;ssZhw ]m]w °p-∂p. CsX√mw kw`-hn-°p∂Xvv F¥p-sIm≠v? F∂p hnfn-®-Xns B[p-nI ap-jy≥ sX‰v,- kc-bfamb `mj-bn¬ Rm≥ ]d-bs´. ssZhw apjyp -- {InkvXy≥ sak-©dn¬ - _-e-lo--X, Zp:kz`mhw F∂n-ßs hnfn-°p- Pohn-°p-hm≥ th≠n Hcp-°nb am¿§-Øn-te°v ap-jy≥ I-bm-Wv. CXp ΩpsS A-¥c Xe-ap-d-tbm- IS-∂p-hcp-∂n√ F∂Xt{X A -am-[m-Ønp Imc-Ww. - - Sp≈ h©-bm-Wv, NXn-bmWv''. - CXn-p-]Icw apjy_p≤n-bn¬ tXm∂nb XXzkwln- -
 • 12. CHRISTIAN Elohim MESSENGER Vol :1 Issue 3 2009 February 10 KerMal 25223/2008 Karukachal hSt° C¥ybn¬ ]≈n-Iƒ hn¬]-b°v - -v dnb¬ FtÉv tem_n-Iƒ cwKØv SIVE hn‰p. GI-tZiw 5000 tImSn cq]- °m≥ aSn- ® p. F∂m¬ Cu √msX BsW-∂p≈ hkvXpX CLU bpsS kzØp-°fmWv Ign-™- tIkv tImS- X n- b n¬ FØn kwibw Pn-∏n-°p-∂p. c≠v Zi-Ißfmbn k`bv°v jvS- -- AdÃv hmd-≠p-ambn t]meokv hSt° C¥y-bnse an° - EX am-b-Xv. B.D.T.A F∂ AtX k`m tXm-°∑m-cp-sSbpw s{SÃn- - K-c-ß-fnse kn. F≥. sF. k`- t]cp≈ thsd mev {SÃpIfpw I-fp-sSbpw hoSp-I-fn¬ FØn-b- bpsS kz¥p-°ƒ hn¬°m≥ Ir- Xß-fmWv bYm¿∞ Ah-Im-in- t∏mƒ ]pXnb Hcp {]iv w; {Xn-a-tc-J-Iƒ D≠m°n Hcp hn- Iƒ F∂p-]-d™v kzØn-mbn s{]jdpw jpKdpw hmXhpw Xg- `mKw tXm-°ƒ ]mSp-s]-Sp∂ sXcp- h p- b p- ≤ hpw tImS- X n- b p- Cu ka- b Øv, ≤hpw SØp∂p. apwss_-bnse mkn-I,v ]pd-Ø,v dm- hnhn[ `mK-ßfn-ep≈ C.N.I k`- - bv∏q¿, kqd- Ø v, I-fpsS Ap-_‘ kzØp-°ƒ Al-Ω-Zm-_m-Zv, (Christ Church, Byculla, Ae-l_m-Z,v cX-ew, - Emmanuel Church Grand Road, ]≈n- XpS-ßnb K-c-ß- bpw ]≈n-°qS-ßfpw F∂m¬ Ah¿ C¥y hn´p-t]m- St.Mary Church Parel, Afgan Bflo-b-X-bp-sSbpw A£-c-Øn- fnse k`m-kz-Øp- b-t∏mƒ hn]p-eamb `qkz-Øp-°- - Church Colaba) hn¬°m≥ {ian- s‚bpw {]Xo-Ißfm-bmWv km[m- -- °ƒ A[nIw Xma- fpsS ta¬tm´w C¥y≥ k`°v cW P-߃ ImW-mdp-≈-Xv. F- °p∂ Ch¿ Ap-hm-Z-Øn-mbn kn- ° msX hº≥ evIn. Cu kzØp-°-fmWv k`- ∂m¬ ChnsS apwss_- b n¬, Nmcn‰n IΩo- j s‚ DØ- c hv `qam- ^ o- b - I - f psS bpsS _nj-∏p-am¿, ap≥ _nj- ]≈n- I fpw kzØp- ° fpw _n- ImØn-cn-°p-∂p. 1990˛¬ XpS- ssII-fn¬ FØm- ∏p- a m¿, n¿Ωm- W - I - º - n- I ƒ, ¬UnwKv am^n-b-Iƒ°v Fgp-Xn- ßnb Cu k` kzØv hyh- ®p-hfcp∂ Ah-cpsS ico-cØnv -- - p≈ km[yX IW-°n-se-SpØv cmjv{Sob tXm-°∑m¿ k`m-kz- - s°m- S pØv Nne A`n- h A- kmbw thK-X-bn-√mØ tImS-Xn- Nen- ° m≥ Ign- b p- ∂ n- √ . Ah- Nne {InkvXob bphm-°-∑m¿ Øp-°fpsS {SÃn-Iƒ hn¬°p-∂- - t∏mkvtXme-∑mcpw Ap-_-‘- hn-[n-Iƒ aqew Xg®p hf-cp-I-bm- kmw t]meokv Ahsc lukv Cu A-[nIrX hyh-km-bØnv - Xpw, hn¬°m≥ {ian-°p-∂-Xpw. in-jy-∑mcpw tImSn-Iƒ hmcn-°q- Wv. k`-I-fp-sSbpw Ap-_‘ AdÃv sNbvXv ÿew hn´p. FXnsc cwKØv h∂n-´p-≠v. Ah- bYm¿∞Øn¬ Cu kzØp-°ƒ ´p- ∂ p. a≤y C¥y- b p- s Sbpw ÿm]--ß-fp-sSbpw kq£n-∏p- ta¬]-d™ A^vKm≥ N¿®v cpsS ]cn-{iaw aqew ]e-k-`-I- F√mw Xs∂ C¥ym ]›na C¥y-bp-sSbpw an° K- Im-cm-tI≠ {SÃpw {SÃn-Ifpw Hcpanen- ´ dn k`- b m- b n- c p- ∂ p. fpsS hn¬] tImS-Xn-Iƒ d±m- Kh¨sa‚nt‚Xv BsW-∂p≈ c- ß - f psS lrZ- b - ` m- k`m-kz-Øp-°ƒ ]e am¿§-߃ {InkvXym-n-Ifmb {_n´ojv `S- °p-I-tbm, o´nsh-bv°p-Itbm Xncn-®-dnhv KØv ÿnXn-sN-øp∂ D]- t bm- K n®v `qam- ^ n- b bv ° v ∑m¿°v Bcm- [ n- ° m- mWv sNbvXn-´p-≠v. Hdo-km-bnse I≠- t]mepw C.N.I bpsS hn¬°p-∂-Xp-hgn sIm≈°mcm- {_n´ojv mhn-Itk CXv ]Wn- - am-en¬ {InkvXmn-I-sfbpw k`- C√msX k`mkzØp-°ƒ bn amdp-∂p. yq-]-£-t{]-a-Øn- I-gn-∏n-®-Xv. Kh¨sa‚ns‚ k`- I- s fbpw XpS- ® p- a m- ‰ p∂Xn¬ C u Ir{Xna tcJIƒ p t]cptI´ Hcp tZiob t- I-fpsS S-Øn-∏n-m-bp≈ {]- {Inkv X ym- n- I ƒ hnP- b n- ® p. Zpjn® Na®v hn¬]- bv ° v Xm-hns‚ ktlm-Z-c-m-Wv ]e tXyI hn`mKw Bbn-cp-∂p. C- F∂m¬ apwss_-bn¬ k`-Isf hyh-km-b- sh®n-cn-°p-∂p. Bbn- kzØp-°fpw hmßn-°q-´n-bXv. Xns‚ kq£n-∏p-Imcpw S-Øn-∏p- CSn®p ncØn tIm¨{In‰v Im- Ønv c-°-W-°nv G°¿ {Inkv X ob Iq´m- b v a - I ƒ°pw Imcpw kzmX- Sv ]Wn- b p- h mpw apXn¿∂ hcp∂ Cu kzØp- I¨h≥j-p-Iƒ°pw {¥y-Ønp AXp-aqew In´p∂ Nne k`m- °ƒ hn¬°m≥ IS∂ph∂v yq-]£t{]aw Sn- -- tijw C¥ym- ]Ww kz¥w-a-°- t- X m- ° - C.N.I bpambn °p-Ibpw ]Xn-m-bn-cØn-s‚bpw - K - fpsS _m¶v A°u- ∑m¿ {Inan- _‘ap≈ 200-˛-Hmfw Hcp e£-Øn-t‚bpw kw`m-h h¨sa‚ns‚ ≠n-em-°p-hmpw Nn- ¬ {SÃpIƒ ]nSn-°s∏-Sp- - evIp∂ cmjv{So-bt-Xm-°∑m¿ - - {]Xn-tcm[ e tXm- ° - ∑ m¿ tIkp-I- I-bm-Wv.n¿Ωm-W-am-^n-b-I-fpw Ac-ßn-∏pdw tImSn-IfpsS I®- - - hn`mKw Cu ]cn-{i-an-°p-tºmƒ fn¬ IpSpßn Pmay-Ønv Hm-Sp-I- `pam^n-bm-Ifpw sImSn IpØn h- S - Ø ns‚ `mKw BIp- ∂ p. k`-bpsS S- Nn¥n-°mpw Xncn- bm-Wv. t_mws_ Utbm-jym≥ {SÃv Atkm-kn-tb-j≥ (Bombay hmgp∂ apwss_- b n¬ CtX apwss_ thn Bÿm- Øv Øn∏v ®- d n- b mpw Ign- Diocesan Trust Association) cwKØv ss{IkvXh tXm-°∑m- - ÿnXn sNøp∂ A^vKm≥ N¿®v C¥y≥ k`bv°v hn´p-sIm-Sp-Øp. hp≈ hnizm-kn-Iƒ Ime-L-´- cpsS ]¶v Hmtcm {InkvXym-n-bp- sS≥U¿ hnfn®v hn¬°m≥ {ian- F∂m¬ k`-bp-sSbpw kzØn- Ønv Bh-iyw. As√-¶n¬ C- F∂ {SÃmWv 168-˛-Hmfw hcp∂ sSbpw Xe Ipn-∏n-°p-∂-Xm-Wv. ®-t∏m-gmWv temIw Cu hm¿Ø s‚bpw Ah- I miw Ah- c n¬ ¥y-bpsS {][m K-c-ß-fnse k`m-kz-Øp-°-fpsS kq£n-∏p- ]gb Bw•n-°≥ k`-IfmWv - Adn-bp-∂-Xv. ss{IkvXh tXm- Xs∂kq£n-®p. atm-l-c-ß-fmb k`m kap-®-b- Im¿. 25000 tImSn-bpsS `qkzØv ]n∂oSv C.N.I k`-I-fmbn amdn-b- °-∑m¿ Agn-a-Xnbpw I≈-°-®- _n.-Un. ‰n. FbpsS ]e-{S-Ãp- ߃ Aw_c-Npw-_n-Ifmb tIm- Cu {SÃv ssIImcyw sNøp-∂Xv. - Xv. kzmX-{¥y-Øn-p-apºp hsc h-Shpw IpXnc ]nSp-Øhpw Hs° Ifpw Cu k`m hn¬]---S-Øm- ta-gvky¬ tImwπ-Ivkp-Iƒ°v ]-th-enepw ]q-bnepw D≈ Cu k`- I - f psS ta¬tm´w ssIap- X ¬ B°n- b - h - c m- s W- ≥ {ian-®Xv ta¬∏-d™ Adn-hn- hgn-am-dpw. k`m-kz-Øp-°ƒ hnI-kw F∂ {_n´ojv Kh¨sa‚ v Bbn-cp-∂p. ∂p≈ hm¿Ø temIw kzoI-cn- t]cn¬ n¿ΩmW Iº-nIƒ°v {]kwKw Nne s]mXp-n¿t±-i߃ - {InkvXob {]kwKw AXns‚ {]tXyIXIƒ --- 1. hnjbw {InkvXp-hns tI{µo-I-cn-®p-≈-Xm-Wv. 1 sImcn, 2:2 1. {]kwKw Hcp Ie-bm-Wv. 2. ]cn-ip-≤mfl ntbm-Kn-X-am-Wv. Ah-X-cWw 2. t{imXm-°-fp≈ t{]tNm-Zn-X-cm-°p-I-bmWv {]kwKw sNøp-∂-Xv. 3. {]m¿∞--bpsS ]n≥_-e-amWv hnPbw. F^y 6:20 3. {]m[m-y-ap≈ B hnjbw D≠m-bn-cn- t°-Ww. 4. {]kwKw ka-kvX-hn-⁄m n[n-bm-bn-cn-t°Ww. 4. BXym-floI hnj-b-ß-fpsS hni-Zo-I-c-W-amWv ........6:19 5. hnjbw {]kw-K-Is‚ D≈n¬ n∂pw t{imXm-hns‚ D≈n¬ IS-°-Ww. 5. GXv kml-N-cy-ß-fnepw ÿm-ap-≠v. 6. `mj-bpsS i‡nbpw kuµ-cyhpw {]tbm-K-Øn¬ jvS-s∏-S-cp-Xv. 6. t{im{Xm-°ƒ°v Bflo-Ihpw imco-cn-Ihpw am-kn-Ihp-amb ip≤o- - 7. hnj-b-{I-ao-I-cWw kµ¿t`m-NnXambn-cn-t°-Ww. I-c-Whpw kuJyhpw e`n-°p-∂p. 8. {]kwKw kzbw NmIm-p-hZn-°msX {]kw-KI¿ Xs∂ {]kw-KsØ sIm√p- - - - 7. thZ-]p-kvX-IsØ ASn-ÿm--am-°n-bp-≈-Xm-Wv. I-bmWv th≠-Xv. 8. Zriy-mb {]kw-K-I≥ ................... 9. anXhpw kmXzp-amb hm°p-I-fp-]-tbm-Kn-°p-I-bm-W........ 9. ssZh-Øm¬ Bcw-`n® al-ob I¿Ω-Øns‚ ]n≥Xp-¿®-bm-Wn- 10. ]Zm-h-en-Iƒ°v {]f-bhpw Nn¥Iƒ°v _‘-hpw ]mSn-√. Xv. 11. {]kwKw Bfl-hn-izm-k-Øn-e-[n-jvTn-X-am-I-Ww. 10. {]kvXpX ip{iq-j-bqsS ]q¿Æ DØ-c-hm-ZnXzw ssZh-Øn-m-Wv. 12. {]kw-K-Is‚ AwK-hn-t£-]-ß-tfm-Sp-Iq-Snb Ah-X-cWw t{imXm-°-fpsS lrZ-b-Øn¬ ad-bmsXnev°p-∂p.

×