ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER DEC.2008

587
-1

Published on

Monthly Newspaper From Elohim Christian Ministries. Dec. 2008 Issue.

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
587
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ELOHIM CHRISTIAN MESSENGER DEC.2008

  1. 1. Ftemlnw {InkvXob kam-[m ktµi ]{XnI Vol :1 Issue 2 2008 December 10 KerMal 25223/2008 Karukachal ]mÃsdbpw hnizm-kn-Isfbpw - B{I-an®p apwss_: aocm- tKmUv yq sse^v N¿®v ]mÿ s^enIv- kv s^¿Wm-≠kn-s-- bpw hnizm-kn-Isfbpw - kphn-ti-j-hn-tcm-[n- Iƒ {Iqc-ambn a¿±n- ®p. kvmw S- `bn-¥¿ N¿®v Hm^v tKmUv Bcm-[-m-ebw ∂ps°m- ≠ n- c ns° ]mk-‰¿ s^enIvkv s^¿Wm-≠kns kvm°p-fØn¬ ap°n-s°m- - - √m≥ {ian® A{I-an-Iƒ ]n∂oSv At±-lsØ {Iqc-ambn a¿±n-°p-I- bm-bn-cp-∂p. H∏w D≠m-bn-cp∂ hnizm-kn-Ifpw a¿±--ta-‰p. temIw aX-]cn-h¿Øw F∂v ]d-bp∂p. - N¿®v Hm^v tKmUv C≥ C¥y `bn-¥¿ k`-bpsS kvm-Ip-f-Øn- em-bn-cp∂p kvmw S-Øn-b-Xv.-k-`m-lm-fnse 5 e£-tØmfw hne- Rm-Xns a ]cn-h¿Øw F∂v ]d-bp-∂p h-cp∂ km[--߃ A{I-an-Iƒ in-∏n-®p. `bn-¥¿ k`m ]mÿ euk¨ Ipcy≥ k`m-lm-fnp Bµv alm- t Z- h ≥ ˛ {]m¿∞n®p AXv Fs‚ ]cn- temI-Ønse {]apJ {]kn- ]pd-Øm-bn-cp-∂Xn-m¬ B{I-aW- - - Hu´vep°v ho°n-en-bqsS _n h¿Ø- - Ø nv Imc- W ambn ≤o-I-c-W-amb Hu´vep°n-se Øn¬ n∂v c£-s∏-´p. t]meokv kn- v FUn-‰¿ ˛Xs‚ Ap- Ct∏mƒ tbip- h pam- b p≈ Cu km£yw Gsd {it≤-b- FØn-bn´pw ^e-ap-≠m-Im-™- `hw ]¶v shbv°p- ∂ p. Fs‚ _‘w Hcp aX-_‘a√ -- am-W.v sk°p-e¿ amK-knpIfn- Xns XpS¿∂v alm- c mjv{S kplyØn- s ‚ ho´nse {]Xyp-X, i‡-amb Ap-`ham- -- eq- s Sbpw tbip- h ns‚ ]cn- k¿°m¿ yq-]£ IΩo-j≥ {]m¿∞-bv°v £Wn-°-s∏´ Wv, Znhpw Ft∂m-sSm-∏-ap≈ h¿Ø--ti-jn-bpsS i‡-amb sshkv sNb¿am≥ tUm. G{_lmw aØmbn h≥ t]meokv k∂m- D‰-an-{X-amWv tbip. I The Con- B-µnv AsXmcp am‰-Øns‚ Ap-`h߃ Cu Ime-Øns‚ -- l-tØmsS ÿe-sØ-Øn-bmWv ÿnXn-K-Xn-Iƒ im¥-am-°n-b-Xv. vert F∂ Xes°- t ´msS Zn-am-bn-cp∂p.quot;quot;Xm≥ ]d-bp-∂Xv DW¿∆ns‚ sXfn-hm-Wv. t]meokv 15 t]sc AdÃv sNbvXp. ]n∂oSv Pmay-Øn¬ hn´-b®p.kw`- - Ah¿ Hcp-an®v Fn°v th≠n Bµv alm-tZ-h≥ Fgp-Xp-∂p. hsØ hnhn[ kmap-Zm-bnI tXm°ƒ A]e-]n-®p. apºn¬ ]pXp-h¿jw, ap°pw thWw lrZ-bw-Kamb Hcp ]pXp°w - ]Zm¿∞-Øn-em-sW-∂p-≈-Xpw, bm≥'' ZuXyw hnP-b-I-c-am°nb- ssZhw. hogmsX ZrV-ambn apt∂-dm≥ IΩ- ‰ n- I sf NqSp- ] n- S n- ∏ n- ° m≥ Xpw, ΩpsS kz¥w {Xnh¿Æw {]obsc lrbw-K-amb Hcp ssZh-Ir] Ωn¬ ]I-c-s∏-S-t´. t]m∂ {][m kwK-Xn-bm-Wv. Aºn-fn-am-a-v angnhv In´n-sb-∂- ho-I-c-W-amWv Cu ]pXp-h-’- ap- j y¿ aWn- a m- f nIIƒ F√m-‰n-t‚bpw KXn n¿Æ-bn- Xp- s ams° tN¿- ° p- t ºmƒ c-Øn¬ ap-°m-h-iyw., ImcWw ]WnXv tamZn®v hkn-°p-∂, Cu °p∂ LSIw quot;quot;dnk¿∆v _m¶v ΩpsS A`nam-Ønv Al-¶m- lrb-ip-≤n-bmWv ssZh-Z¿i-Øn- - `qanbpw taep≈ BIm-ihpw Hm^v C¥y'' Bb-Xp-sIm-≠pw, c-Øns‚ AXn-{]-k-c-ap-≠m-Ip-I- m-[mcw (a-Ømbn: 5:8). ASn-ÿm- am‰n quot;quot;]pXn- b Xv '' krjv S n- ° p- ]cp-¥n-p-t]mepw AXns‚ aosX bm-Wv. Cu AXym-[p-o-IXbpsS -- -]-c-ambn ap-jys‚ lrZ-b-hn- sa∂p, oXn- a m- mb ssZhw ]d-°m≥ Ign-bm-Ø-Xp-sIm≠pw DØpw-Kßfn¬ ap-jy≥ FØn- -- Nm- c - ß fpw, ncq- ] - W - ß fpw hmKvZØw sNøp-∂p.(-sbi: 65: 17, - Imcy- ß ƒ°v ]cn- l m- c - a p- ≠ v . bXv inem-bp-K-Øn¬ n∂m-sW- tZmjw nd- ™ - X m- s W∂pw shfn∏m: 20: 11, 21: 1) AhnsS ]mÿ _ntPm ]me-bv°m-°pgn GXm-bmepw ]pXp-h’cw ssZh- - ∂dn-bp-tºmƒ, ho--Im-cy-ß- (D¬∏; 6: 5)I]-Sap-≈Xm-sW∂pw - - oXn hkn- ° p∂p F∂p ho≠pw Hcp ]pXp-h¿jw ss]- X - e np {][m- - s ∏- ´ Xp fn¬ Kth-jWw sNøphmp≈ (bn-caym: 17: 9)-Xn-cp-sh-gpØp ]Tn- ]t{Xmkpw ]d-bp-∂p. (2 ]t{Xm- IqSn Xºp-cms‚ Zm-ambn apºn- Xs∂. ap-jys‚ Xzc- {]Io¿Øn-°s∏- - ∏n-°p-∂p. Zmho-Zns‚ Ap-Xm-]- kv3: 13) AXn-s-°p-dn-®-t√....? se- Ø pIbm- W v. IjvS- k - ]pXnb Xocp- a m- - ß - f mWv tS- ≠ - X mbn amdp- ∂ p. ]pXnb °-Æo-cn-n-S-bnepw mw ImWp- Rm≥ ]pXn-b-sXm∂p sNøp∂p ºq¿Æhpw t¢i-`q-bn-jvT-hp-amb ]pXp- h ¿j- Ø ns‚ as‰mcp hmlw, hkv { Xw, Blmcw, ∂Xv quot;quot; n¿Ω-eam-sbmcp lrZbw - F∂p ΩpsS ssZhw ]d-™- kotbm≥{]bm-W-Ønse Hmtcm {]tXy-I-X. `hn® ]ng-hp-Isf tPmen, tPmen-°-b‰w XpS-ßnb XctW'' F∂p≈ {]m¿∞- - Xv . ....? ap°v A¬∏w IqSn Znhpw Pohn- ® Xv B›cyw XncpØn apt∂-dmpw, £an-°m- B{K-lßfn¬ ap-jy≥ F√mw -- bmWv (k¶o: 51:10) I¿Ω-ßfn¬ - ImØn-cn-°mw............. Xs∂-sb-¶nepw, IjvS-X-bpsS pw, kln- ° m- pw, kl- I - c n- Xpey-cm-Wv. ]g-b-Xnv quot;nhr-Øn- ]ng-®-h-cpw CtX‰p sNm√n-bm¬ ssZ¿Lyw smSn-t-cam-sW∂pw, - -DW¿∆v 2009 °mpw, sImSp-°mpw A≤zmn- tISv' Fs∂mcp ]cym-bamWv ap-- hnSp-X¬ n›-bamWv. ImcWw AXv AXy¥yw A-h[n tXP- °m-p-sam-s°-bp≈ ]pXnb Xocp- jys‚ nL-≠p-hn¬. ap-jys‚ ]pXnb lrZbw Xcm-sa-∂p-≈Xv ap≠-°bw: ap≠°bw  ns‚ nXy-L--Ønp tlXp- am-߃. jvSs∏-´Xp kmc-an√ - - Pohn-X-X-e-߃ apgp-h≥ Bflo- ssZhoI hmKvZØam-Wv. (sbl: -- ]©-mbØv tÃUn-b-Øn¬ hm-sW-∂Xpw, `‡s‚ AIw CsXs‚ hnP-b-Øns‚ h¿j- b- a mbn ho- I - c n- ° - s ∏- S p- ∂ Xv 11: 19, 36: 26). XWp-∏n-°p-∂, ImWm-Ø-Xns 2009 Pp-hcn 1 apX¬ 30 (Spiritual Innovation) {InkvXp- amWv F∂p-d®p {]Xym-in-°p∂ bYm¿∞- a mb ]pXp°w tm°n-°m-Øn-cn-°m≥ Ahs‚ hsc S-°p∂ kphn-tij hcpw, ssZh-Øn¬ n∂p h≥Im- hn¬ ]pXnb krjvSn-bmbn amdp- hy‡n-I-fnepw k`-bnepw D≠m- t{]cn-∏n-°p-∂Xpw as‰m-∂p-a-√. tbmK-Øn-p≈ Hcp-°ßƒ cy-߃ {]m]n-°Wsa-∂pw, kIp- -- tºm-gm-W.v At∏mƒ ]g-bsX√mw - I-Wsa-¶n¬, ]ng-hp-Ifpw Ipd-hp- - hm¿jnI IW- ° p- I fpw, ]tcm-K-an-°p-∂p. ]mtÃgvkv Spw_w the- s N- ø - W - s a- ∂ p- Ign-™p-t]mbn F∂pw a- n-em- Ifpw I≠pWtc≠Xpw, Ap-Xm- B≠- h - k m/ B≠p- ] n- d ∏v Fw. Ip™- ∏ n, tXmakv sams° Xocp-am-n-°p-∂-hcpw Ip-∂p. Xs‚ a°ƒ°p-th≠n ]- t ØmsS ssZh- Ø n- ¶ - t e°p tbmK- h p- s ams° N¿®- I - f n¬ amΩ≥, sI. H. _m_p, hnc-f-a-√. ]pXn-bXv Adn-bn-°p-hmpw (sb- Xncn-tb-≠-Xp-am-Wv. At∏m-gmWv kPo- h - a m- ° p- ∂ p. (]p- X p- ]pXn-bXn-tm-Sp≈ (am-‰tØm- - - F_n tPm¿÷v, XpS-ßn-b- i-ømhv: 42:9) ]pXn-bXv sNøp- Hcp ]pXp-°Øns‚ Ap-`hØn- - -- h¿jsØ FXn-tc¬°p-∂-Xn- Sv ) ap- j ys‚ A`n- n- t hiw h¿ ip{iq-jn-°pw. ]mÿ hmpw (sb-i-ømhv: 43: 19)]pXn- te°p hy‡nbpw k`bpw IS- p≈ Du¿÷w [mcm-fam-bn-´Sßn- - -- ssk¿Ko-Iam-W.v temI-cm-Py-ß- - bXv tIƒ∏n-°p-hmpw (sb-i- ∂p-h-cp-∂-Xv. Cn-sbmcp Xocp-am- sI.-]n. kJ-dnb tXyXzw bn-cn-°p-∂Xv GXv Xcw Blmc fn¬ aq∂m-a-Xm-sb-¶nepw quot;quot;N{µ- ømhv: 48: 6) k∂-≤mWv ΩpsS - hpw quot;quot;thkv ‰ v _mkv ° ‰n¬ ¬Ipw. tdmam-te-Jw Hcp ]Tw c-th´ Db¿sØ-gp-t∂ev]pw hN-[ymw - AIw A-¥-km-[y-X-Ifpw t]Pp-I-fn¬ 5 2 4 7 E-mail: ecc@emirates.net.ae, www.elohimchristian.org
  2. 2. Ftemlnw 2 Vol :1 Issue :2 2008 December 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ Ftemlnw k`bpw Hcp kzX{¥ {InkvXob kam-[m ktµi ]{XnI `mhn-{]-Xym-ibpw 1184 hr›nIw ˛[p n-b¬ Ncn- { X- Ø n- e q- s S- bp≈ o≠ {]bm-W- -d -nt‰m Øn-¬ k`-bpsS KXn- ans‚ AXn-cp-Iƒ°-∏p-d-tØbv°pw hym]n®v hn- K - X n- I ƒ Gsd k` F∂ Iq´w B¿°pw XS- b p- h mpw FU {it≤-b-am-Wv. XI¿°p-hmpw Ign-bmØ ne-bn-se-Øn. k`m- I me hn`- k` ssZh-Øns‚ Xncp-ln-X-Øn¬ ap∂sa Pw D≠m-bn-cp-s∂-¶nepw {]Xy-£-amb Bcw`w F_n G{_lmw dh.tUm. jn_p B≥{Uqkv 1. At∏m- k vXe s]¥-t°m-kvXp-Zn-Øn-em-bn-cp-∂p-sh∂v {]h: - hm¿Ø-IfpsS sshhn-[yX - Imew˛ F.Un 30-˛100˛ 2:1˛4 hsc-bp≈ `mKØv hy‡-am-Ip-∂p. s]¥- t °mkv X v apX- ¬ tbml- ∂ ms‚ {]h: 1: 4-- ˛mw- hmIyØnse tbip-hns‚ Hcp h¿jw Hcp hm¿Øbpw ASp- Ø - h ¿jw as‰mcp acWw hsc. Iev ] - { ]- I mcw injy- K - W - ß ƒ skln- hm¿Øbpw tIƒ°p-tºmƒ, kml-k-Ir-Xy-߃ tZiØp S- 2. ]oUm-Imew ˛ F.Un 100-˛313 ˛tbml- tbm≥ amfn-I-ap-dn-bn¬ ImØn-cp∂p s]¥- °p-tºmgpw A[n-]Xn A[n-]Xnbv°v hntcm-[-ambn Fgp- ∂ms‚ acWw apX¬ IpkvX-¥n-tm-kns‚ t°m-kvXp-Zn--Øn¬ ˛ t∂¬°p-tºmgpw nß-fpsS ss[cyw £bn-®p-t]mIcpXv hnfw-_cw hsc. Hcp apg-°w˛ sImSn-b-Im‰v n߃ `b-s∏-Sp-I-bp-a-cp-Xv. sbcaym: 51: 46 3. cmP-Iob k`m-Imew ˛F.Un 313˛ 476 Hcp ImgvN˛ A·n-Pzme Ime- Ø ns‚ KXn- h n- K - X n- I - s f- ∏ ‰n {Im¥- Z ¿i- - a p≈ ˛ IpkvX-¥n-tm-kns‚ hnfw-_cw apX¬ Hcp `mj˛ Ay-`mj sbcaymhv enJn-X-am-°nb Cu thZ-kq‡w ΩpsS h¿Ø- tdmam-km-{amPym[ :]Xw hsc. F∂o hninjvS kwK-Xn-I-tfmsS Bfl ]- am Ime-Øn¬ F{X {]k-‡n-bp-≈-Xm-bn-cn-°p∂p F∂v mw 4. a[y-Imew˛ F.Un 476-˛1453-˛-tdmam-km- I¿®bpf-hmbn XXv^-eambn AI-Øp-≠m-bn- Xncn-®-dn-tb-Ww. {amPym[:]Xw apX¬ IpkvX- ¥ n- cp∂ 120 t]cpw Hm-Sn-°q-Snb nc-h[n Bfp-I- ]pXp-h¿jw BUw-_-c-ß-fp-sSbpw B¿`m-S-ß-fp-tSbpw m]pcnbpsS A[:]Xw hsc. fn¬ kvm-Øn-mbn apXn¿∂ 3000 t]cpw Hmftaf-tØm-sS-bmWv ]nd-∂p-ho-gp-∂-Xv. At∏mgpw D≈p- 5. ho-I-c-W-Imew˛ F.Un 1453-˛1546˛ k`- b psS BZy- I q- ´ - a mbn Xo¿∂p. hfsc cpInbp≈ {]m¿∞Iƒ ssZhta Cu ]pXp-h¿jw t]mb IpkvX-¥n-m]pcnbpsS A[:]Xw apX¬ thKw B Iq´w tZi-hym-]-I-ambn ]c-°p-hm- h¿jw t]mse BI-s√, ImcWw ]pXp-h¿jsØ hc-th-‰p- am¿´n≥ eqY¿ hsc. sIm-≠p≈ IXn-m-shSn apg-ßp-tºmgpw, tI´ t_mw_p-kvt]m- 6. B[p-nI k`m-Imew S--ß-fp-sSbpw, B¿Ø-m-Z-ß-fp-sSbpw, Bt{Im-i-ß-fp-sS-bpw ˛F.Un 1546-˛1900 am¿´n≥ Sp°w amdn-bn-´n-√. F∂m¬ q‰m-≠p-Ifn-eqsSbp≈ k`- - Nph-´-Sn-bnse aÆv NXn-®p-am-dp-∂-Xpw, ta¬°qc IØn-b- eqY¿ apX¬ s]¥- a¿∂-Sn-bp-∂Xpw Ft∏m-sg-∂m¿°-dn-bmw. hnf-hp≈ ]d-ºn-te°v t°mkvXp hsc. bpsS {]bm-W-Øn¬ Gsd KXn-hn-K-Xn- Ccp-´ns‚ ad-]‰n s]cp-®mgn qWv Cd-ßp-∂-Xp-t]mse amc-Im- 7. bYm-ÿm--Xz-Øn≥ bp-[-ß-fp-ambn Ccp-´ns‚ mi-]p-{X-∑m¿ Dd™v Xp≈p-∂p. Imew˛ 1900˛ apX¬....... Iƒ h∂v `hn-®p. `oI-c-hm-Zhpw Xo{h-hm-Zhpw Xg-®p-h-f-cp-∂p. F√mw ssZh-Øn- ]g-b-n-b-a-Ønse p-th≠n F∂p ymbo-I-cn-°p-tºmƒ GXv ssZh-Øn-p-th- quot;D≠m-I-s´'-sb∂ i_vZw ≠n-bm-sW∂v Xncn-®-dn-bmsX t]mIp-I-bm-Wv. ImcWw Cu ssZh-Øns‚ k¿∆-i-‡n- ]mcns‚ ]cn- ] m- e - I - mb kXy- s sZhw sIme- ] m- X - I sam sbbpw, ]c- a m- [ n- I m- c - c‡m¿∏-Wsam B{K-ln-°p-∂n√ F∂v am{X-a√ Bb-hsb sØbpw shfn- s ∏- S p- Ø p- ∂ - X m- W v . Cu n-S-bm-bn. Imc-W-߃ shdp-°p-Ibpw IqsS sNøp-∂p. At∏mƒ]ns∂ Cu temI- ssZho-I-i-_vZ-Øn≥ X-Xmb {]Jy-]w 1. tbip-hns‚ am¿§-tØm-Sp≈ XojvW-X. Øns‚ ssZh-amb kmØms‚ ntbm-Khpw nb-{¥-W-hp-amWv ]pXn-b-n-b-a-Øn¬ mw ImWp-∂Xv quot;quot;Rm≥ 2.Gev]n- ° - s ∏´ IrXy- t Øm- S p≈ Cu IncmX {]h¿-ØßfpsS ]n∂n¬. B ssZhw (2 tImcn Fs‚ k`sb ]Wnbpw. ]mXm-f-tKm-]p-c- Bflm¿∞X 4: 4) kI-e-Xn-∑-I-fp-sSbpw A[m¿ΩnIX-I-fp-sSbpw tI{µ- ߃ AXns Pbn-°-bn√''. Cu Ah-Im- 3. hN- - Ø ns‚ ASn- ÿ m- - Ø n- p≈ _n-µp-hm-Wv. tPjvTss°m≠v kz¥w Ap-Ps sIme i-hm-Z-Øn¬ A¥¿eo--ambncn-°p∂ c≠v hf¿® sNøn-®p-sIm≠v sIme-]m-XI ]c-º-cbv°v XpS°w Ipdn® hnin-jvS-Nn-¥-Iƒ 4.D]-tZ-i-ß-tfm-Sp-≈ A-p-k-cWw kmØm≥ C∂pw c‡-s®m-cn-®n-env k¿∆-hn[ ]n¥p-Wbpw 1. k`-bpsS DS-a-ÿm-h-Im-iw˛ I¿Øm- 5.-sF-Iy-X-tbm-sS-bp≈ Iq´mbva _‘w sImSp-Øp-sIm≠v apt∂-dp-∂p. XXv^-e-ambn h¿jt¥mdpw hn-m-Wv. 6.Bflob Z¿i--ap≈ tXr-Xz-Øns‚ hm¿Ø-I-fn¬ sshhn-[yX Gdp-∂p.-F-∂m¬ Hcp Imcyw {]hm- 2. k`sb tXmev]n-°m≥ H∂n-p-am-In-√. S-Øn-∏v. N-I≥ ap°v Bizm-k-Øns‚ Xqh¬kv]¿i-ambn ]d-bp-∂Xv k` F.Un 30 ¬ s]¥-t°mkvXv Zn- F∂m¬ q‰m-≠p-I-fn-eq-sS-bp≈ k`-bpsS quot;quot;CXn-m-sem∂pw n߃ `b-s∏-S-cpXv ss[cy-lo--cm-Ip-Ibpw Øn¬ cq]-s∏´ blq-Z, _m_n-tem-Wn-b, {]bm-WØn¬ Gsd KXn-hn-KXn-Iƒ h∂v `hn- - - sNø-cpXv''. hnkvabhpw `b-¶chp-amWv Fßpw F√mw F¶nepw - -- tdma aX-ß-fpsS Ap-I-c-W-sam, Ap-K-a- ®p. `b-s∏-S-cpXv F∂v ]d-™n-cn-°p-∂-Xn¬ Fs¥-¶nepw ÿmbn- -sam, Ap-_-‘sam A√ k`. F.- U n.30 apX¬ At∏m- k v X - e - ∑ m- c psS bm-bXv D≠v F∂v {]Xo£ ¬Ip-∂p.- F¥mWXv? quot;quot;CsXms° ssZhoI shfn-∏m-Sns‚ ]q¿Æ-X-bn¬ tXr-Xz-Øn¬ Bfl-n-tbm-K-Øm¬ Ay-`m- kw`-hn-°p-tºmƒ Ah≥ ASp-°¬ hmXn-ev°¬ Bbn-cn-°p∂p {InkvXp-hn-eqsSbp≈ c£Wy ]≤-Xn-bn¬ F∂v Adn™p sImƒho≥'' (a-Øm-bn24: 33) AtX, Cu _lp- jbpw hc-ßfpw Ir]-Ifpw ^e-ßfpw A¤p- ASn-ÿm--s∏´p Bflm-hn-m¬ ]Wn-Xp-h- Xc Zpcn-X-߃°n-S-bn-ƒ ΩpsS hos≠-Sp∏p S-°pw. -ss{I- X-ßfpw AS-bm-f-ßfpw hnhn[ hocy {]hr- kvX-h-]o-U--߃ AXv nkvX¿°w sXfn-bn-°p-∂p. an{k-bo- cp∂ H∂mWv k`. Øn-Ifpambn k` AXns‚ X∑-b-Xz-Øn¬ anse Dugnb-hn-Nm-c-I-∑m¿ D]-{Zhw XpS-ßn-bm¬ bn{km-tb- aX- ] - c hpw cmjv { So- b - h p- a mbn ]oV- - Xs∂ ne-n-∂p. ens‚ ]pd-∏mSv ASpØp F∂-XmWv kXyw. tKmi≥ tZiw ߃, Zpcp- ] - t Z- i - {]kv X m߃, I≈ F.Un 300 p tijw tdmam N{I-h¿Øn Ay-am-bn-Xp-Sßn-bm¬ Im-n-te-°p≈ {]th-i IhmSw Xpd- - At∏m-kvX-e-∑m-cpw, I≈-{]-hm-N-I-∑mcpw, IpkvX-¥n-tm-kns‚ am-km-¥-cm--¥-c-ap- °p-I-bmbn F∂-dn-bp-I, KXvi-a--bnse {]m¿∞-m-ap-dn-bn-¬ I≈- { In- k v X p- ° - f pw, hymPm- fl m- ° - f psS ≠mb hnfw-_-c-Øm¬ k`bv°v AXns‚ ]nSn-®p-sI-´-s∏-´p-sh-¶n¬ Hm¿ØpsImƒI I√dmtXm´-Øn¬ hym]mcw; Hs°- s Im≠v Ime- ß - f n- e q- s S- Xna jvS-am-bn. tij-ap-≠mb amp-jnI mw Db¿°-s∏-Sm≥ t]mIp-I-bm-Wv. BbXpsIm≠v `b-s∏-S- bp≈ {]bm-W-Øn¬ nc-h[n {`wi-߃, Zpc-¥-kw-hn-[mw Bflm-[n-]-XysØ Ah-K- cpXv ss[cyw £bn-°-cp-Xv. ]pXnb h¿jhpw {]iv-I-ep-jn-X- A]-N-b-߃, h∂p-`-hn-s®-¶nepw {]Xn-tbm- Wn-®v, cmjv{So-b-h-XvIr-X-am-bn, kwL-S-- am-Imw. ]s£, ac-W-n-g-en≥ Xmgvhcbnepw, Iqcn-cpƒ Xmgv Kn- b mb ]nim- N ns‚ {]h¿Øn- I sf h¬°-cn®v cmjv{So-bm-[n-Im-c-ßfpw henb hc-bnepw IÆp-o¿ Xmgvhcbnepw mw H‰-bv°√ Xncp-km- XI¿Øp-sIm≠v k` AXns‚ {]bmWw AƒØm-c-Ifpw ]≈n-I-fpw, hn{Kl n¿Ωm- ∂n[yw tΩm-Sp-Iq-sS-bp-≠v. ]X-dmØ a pw CS-dmØ ]mZ- XpS-cp-I-bm-Wv. Whpw ]qPm-[n-I¿Ω-ßfpw, inip-kvm-w, ß-fp-ambn Xr°-c-Øn¬ ]nSn®v Z¿i-tØmsS ZuXy-n¿∆-l- tbip ]{¥-≠p-t]-cp-ambn XpS-ßn-sb- Ip¿∫m--bnse hkvXp-ab am‰w ac-Wm--¥c W-Øns‚ ]mX-bn¬ Bfl-`m-c-tØmsS BZ¿iw ASn-b-dhv ¶nepw kz¿§m- t cm- l - W m- - ¥ cw quot;120' ip≤o-I-c-Ww, {]m¿∞-, hnip-≤≥am-cmbn hbv°m-sX, {InkvXp-hn¬ apt∂-dmw. ]pXnb h¿jw Gsd t]cmbn h¿≤n®v s]¥-t°mkvXv Zn-Øn¬ hmgn°¬, dmk-Iƒ, s]cp-∂m-fp-Iƒ, IqZm- Bflob t´-ß-fpsSbpw, ]pØ≥ Z¿i--ß-fp-sSbpw, ssZh- aqhm-bnctØmf-ambn s]cpIn ]ns∂ Aøm- i- I ƒ thZ- h m- b - m- n- t cm- [ w, adn- b - b psS cm-Py-hn-kvXr-Xn-bp-sS-XpambnØoc-s´........-]p-Xp-h’cm-iw-kIƒ. -- - bn-c-ambpw tijw FÆn-bm-sem-Sp-ßm-Ø- kz¿§m-tcm-l-W-s∏-cp-∂mƒ F∂n-h-sb√mw hn[w A-h-[n-bmbv ]cnWan®v sbcp-ite Ac-tßdn-- ˛
  3. 3. Ftemlnw 3 Vol :1 Issue :2 2008 December 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ c-th´........ 5 ˛mw t]Pv XpS¿® -- k-¶o¿Ø [ymw.......... 4˛mw ]Pv XpS¿® Nm-cØns‚bpw a™pw ag-bp-ta‰v - Ah--dn-bmsX B A[-c-߃ ˛sXm≠ hc-fp-∂p-≠.v he-Xp-ssI- Ign-bp∂ Cu Zzo]phmkn-Isf Ft¥m ]pe-ºn. AXv Im´p-`m-j- øn- e qsS c‡w Hen- ® n- d ßn mev ChnsS kmØm- t ¬]n- ® n´v bm-bn-cp-∂n-√. kz¿§ob `mj-bm- ]m≥kpw j¿´pw ico-ctØmSv H´n- - hgn-bpsS Xmc-Xayw Xn°v m´n- t e°v t]mIm≥ bn-cp-∂p. t®¿∂p. ZpjvSpw oXn-ampw c≠v hgn-I-fmWv Cu hgn-Iƒ ]cy-h- a p hcp-∂n-√. F¶nepw Cu Aev]w Ign-™-t∏mƒ c≠p- Cu `oI-cX ImWm≥ Ign-bm- km-n-°p-∂-p-k-cn-®mWv Ah-cpsS `mhn n¿Æ-bn-°s∏Sp∂-Xv. {Kmaw IqsS kµ¿in-®n´v Xn°v t]¿ h∂v t‰mans s]m- Ø- X m- I Ww kqcyßv ]Sn- mi-I-c-amb hgn-I-fn¬ ZpjvSX {]h¿-Øn®v Pohn-°p-∂-Xn-m¬ m´n-te°v t]mbn Pqen-tbbpw °nsbSpØv tXmfn-en-´p. t‰ma- ™msd IS-en¬ apßn-Øm-Wp. H∂pw km[n-°msX ]Xn-cmbn ]cn-K-Wn-°-s∏-´p. ymb hnkvXmc tamtbpw sIm≠p-h-c-W-sa∂v ®m.... kmta... B i_vZ߃ {]IrXn AXns‚ Icn-ºSw hmcn k`-bn¬ sh®v ymbw hn[n-°-s∏´ nXy-c-IØn¬ n]-Xn-°pw. -- Icp-Xn-bn-cn-°p-Ibm-bn-cp-∂p. Bi- - XΩn¬ X√n NnX-dn. _‘n-°- ]pX-®p. hn´n-ep-I-fpsS k‘ym- A ZpjvSs‚ hgn I-sf√mw ncmiIfmtbm? F√mw s∏´ ne-bn-em-bn-cp-∂n´pw kmw Kmw B Im´m-f-∑m-cpsS ]m´p- 1. mi-I-c-amWv 1:6 2. sX‰n-b-h-gn-bmWv tdma¿ 3:12 I¿Øm-hns‚CjvSw Fgp-t∂¬°m-smcp {iaw S- t]mse hnIrX-ambn tXm∂n. 3. tcn-√mØ hgn bmt°m_v 5: 20 4. NXn-bpsS hgn bqZm 11 t]msebmIs´! kmans‚ a- Øn. ]s£ Hcp bphXn Ahs GtXm arK- Ø ns‚ apcƒ®˛ 5. mi-Øns‚ hgn aØm. 7:13 BI-bm¬ GXv hy‡n-I-tfm-Sp-  n¬ hoSpw mSpw amXm-]n-Xm- _e- a mbn Nhn- ´ n- b n- c p- ∂ p. mbv°-sf-t∏mse o´n Hm-cn-bn- ap≈ ssZh-h-N--Øns‚ i‡-amb {]t_m-[--amWv kZyiy 14:8 °fpw ktlm-Zcßfp-sams° Hcp -- t‰mans Npa- ∂ - h ¿ ap- t ∂m´v Sp∂ Ip‰n-®q-fms‚ i_vZw B a. hgn Xncn-®-dn-bpI an∂¬∏nW¿ t]mse IS-∂p-t]m- S∂p oßn. a‰p-≈-h¿ Ah- ImSns `oI- c - X - b n- e m- g v Ø n. B. oXn-ams‚ hgn ˛ bn. Ahs‚ IÆpIfpw D∏p-d- cpsS ]n∂mse hnIr-X-i-_vZ-ß- Iqa≥ o´n aqfn. Fs¥m-s°tbm btlmh Adn-™-hgn 1:6 2. btl-mh-bpsS hgn 27:11 h-bmbn Xo¿∂p. t‰mw kmans fp- ≠ m- ° n- b Xpw NmSnbpw {]mW-c£m¿∞w Hm-Sp∂ i_vZw. - 3. btlmh nb-{¥n-°p∂ hgn 37:5 4. btlmh ImWn-®p-X- tm°n. Ign™ c≠p h¿j- adn™pw Ap-K-an-®p. tams! ac-Nn-√Iƒ De-bp∂p. kmw IÆp- - cp∂ hgn sbi 30:21 ambn Xt∂m-sSm∏w Hc-p-P-s- ap°v A°scbpsS Xoc-Øp- Iƒ Cdp°n AS-®p. acW ng- 5. btlmh ImWp∂ hgn 119:168 6. Pohs‚ ]pXp-hgn t∏mse Ign-bp∂p ]mhw. Bflm- h®v ImWmw. t‰mw k¿∆i‡n- en¬ Xmgv hc-bnepw ssII-fn¬ F{_m. 10:19 °- s f- ° p- d n- ® p≈ `mcw Xt∂- bp-sa-SpØv hnfn®p ]d-™p. B hln-°p∂ I¿Ømhv Xßsf 7. Iev]--I-fpsS hgn 119: 32 °mƒ kmanv IqSp-X-ep-s≠∂v hmN-IhoNn-Iƒ B ae-b-Sn-hm-c- ssIhn-Sptam? {ItaW At_m- {]tXyI Nn¥-Iƒ ]e-t∏mgpw tXm∂n-bn-´p-≠v. √ ß-fn-sems° {]Xn-[z-n-®p-sIm- [m- h - ÿ - b n- t ebv°v hgpXn btlm-h-bpsS ymb-{]-amWw (h-N-w) aqew Hcp-h≥ `mKy- ka¿∏-W-t_m-[w. ]s£ CØ- t≠bn-cp-∂p. hoWp..... hm-m-Ip-∂Xv Fßs? cp- W - Ø n¬ Xn°v H∂pw t‰ma-®m... -t‰ma-®m...kmans‚ (XpS-cpw......) 1. hNw tIƒ°Ww tdma 10:17 , F{_ .4:12 ,k¶o 49:1 sNøm≥ Ign-bp-∂n-√t√m! Cu hnfn- I ƒ°p- Ø - c - a p- ≠ m- b n- √ . 2. hNw hmbn-°Ww Bh¿. 17: 20 Incm-X-∑m-tcmSv F¥v kwkm-cn- Ah≥ lrbw s]m´n Ic-™p. ADDRESS 3. hNw ]Tn-°Ww 2 Xntam 2: 15 °pw. Ah- c psS temI- Ø n¬ Im´p-h-≈n-Iƒs°m≠v BsI 4. hN [ymn-°Ww tbmip 1: 8 FØ-s∏´ X߃ Ah-cpsS i{Xp- hcn-™p-ap-dp-°n-bn-cp-∂Xp-sIm≠v - Christian Messanger 5. hNw lrZ-nÿ-am-°Ww 119 :11 °-fm-sW∂v Ah¿ Icp-Xp-∂p-≠m- Fgp-t∂-ev°p-hm≥ Ign-bmsX 6. hNw Icp-XWw F{_m: 2:1 P.O.Box. 14. hmw. As√∂v sXfn-bn-°m-s- Ah≥ BsI Ipg- ß n. Np‰p- 7. Atz-jn-°Ww sbi 34:16 Karukachal .P.O., ¥mWv am¿§w. ]mSpw Bcp- a n- √ . F√m- h cpw 8. hNw ]cn-tim-[n-°Ww F{_m. 3: 10 Karukacal, kmsa˛ t‰mans‚ hnfn-bn¬ t]mbn-cn-°p-∂p. Xs‚ t_m[w 9. hN--Øm¬ ip≤o-I-cn-°-s∏-SWw tbml :17:17 Kottayam ]nXr-Xp-ey-amb hm’eyw nd- ho≠pw ad- b p- ∂ - X p- t ]mse 10. hNw {]am-Wn-°Ww Bh. 28: 1 ™p-n-∂p. kmw InS∂ InS-∏n¬ ZpjvSs‚ {]hyØn km[n-°p-∂n√ AXnv sXfnhv t‰manp tsc Xncn- ™ p. 1. ^d-thm-cm-Pmhv (]pd-∏m-Sv. 13, 14 A≤ymbw Gtemlow {InkvXy≥ ann-kv{Sokv k`-Iƒ tams! ASp-Ø-n-anjw F¥p 2. k≥s_-√Øv tXm_n-bmhv ˛ sl 4,5 A≤ymbw kw`-hn-°p-sa∂v ap-°p-d-∏n-√. 3. lmam≥ Ftÿ¿ 7 A≤ymbw ]s£ sΩ Chn-tS-bv°b®Xm- --- 4. tltcmZmhv aØm. 2 ]mÿam¿ tXrXzw ¬Ip∂p sc∂pw B¿°p- t h- ≠ n- b mWo 5.s_p-JZv t ¿ ˛Zmn 3. A≤ymbw XymK- a - p- ` - h n- ° p- ∂ - s X∂pw tIm´bw t]mt´gvkv lukv {InkvXy≥ sk‚¿ BcmWp ΩpsS Ic-ßsf ]nSn- ]cn-lmkn ˛ BcmWv? kZyiy 21:24 nKfhpw sjt∏Svkv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ ]≈n°v FXn¿h-iw, ®n-cn-°p-∂-sX∂pw ap-°-dn-bmw. K¿∆hpap≈-h≥ ]gb hym]m-c-`-h≥ sI´n-Sw, Idp-I-®m¬ aW¿ImSv Bb-Xp-sIm≠v mw ]X-d-cp-Xv. {]tXy-IX? kZyiy 15: 12 -imk CjvS-s∏-Sp-∂n√ ]mÿ APojv 9744200540 ]mÿ Fkv. Fw. Ipcp-hnf 984754740 Ωn¬ Hcmƒ c£-s∏-Sp-sa∂v {]Xn-I-cWw? kZyiy 22:10 o°n-I-f-bpI Fs‚ D≈w a{¥n-°p-∂p. AXm- cm-bmepw B hy‡n Cu IncmX ^ew F¥v? kZyiy 22:10 ]nW-°w, Ielw, nµ I¿ta¬ N¿®v a√-∏≈n ∑msc tSm≥ ho≠pw {ian-°- ap≠-°bw, ]Ø-w-Xn´ ho£-I≥ mep-∂m-°¬, hmI-Ømw Ww. B hmNIw kmans‚ AI- sjt∏Svkv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ ]mÿ tPm¿÷v amXyp 9947057607 Im-ºnv Hcp Ipfn¿a Df-hm-°n. PqWn-b¿ tNw_¿ sI´nSw ]mÿ t]mƒ lcn 9847239297 a√-∏≈n, ]mÿ kXojv 9947019455 kphn-ti-jtbmKw - Unssh≥ ªknwKv hyXy-kvX-am-sbmcp yq apwss_ {InkvXy≥ k`- Bfl kwKaw hb-mSv I-fpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ Nerul. sjt∏Svkv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ D.Y. Patil auditorium Øn¬ sh®v kwhn-[m ssien-sIm-≠pw, ip{iqjm ne-hmcw sIm≠pw ip{iq- Np≈n-tbmSv, kp¬Øm≥ _tØcn S∂ kphn- t i- j - a o- ‰ nw- K n¬ j-Is‚ hyXy-kXX-sIm-≠pw, kwLm-Stcm-Sp≈ P kΩn-Xn-sIm≠pw v - ]mÿ sdPn tPm¿÷v 9446953388 temI-{]-ikvXmb n°v hyqPn- - - Gsd {it≤-bamb Hcp alm-ktΩ-famWv sIm®n-bn¬ S-∂X.v alm- - - -- - knIv {]kw-Kn®p. Xm≥ Ap-`- tbm-K-߃ ]e-Xnpw thZn-bmb sIm®n-bn¬ Cu Ime-L-´-Øns‚ CSp°n sjt∏Svkv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ hn-°p∂ ssZh-Øns‚ kvtl- {]hm-N-I-mb _¿WmUv ª nw-Kns BZy-ambn hcp-Øn-s°m≠v hpw, Ir]-tbbpw Ipdn®p h¿Æn- sjt∏Svkv lm¿´v h¿jn∏v sk‚¿ am´p-°´, CSp°n - ]mÿ F≥. sP. kmwIp´n S-Ønb Unssh≥ ªknwKv Gsd hnSp- ®p. ssZh-Ønv H∂pw Akm-≤y- Ge-∏m-d, CSp°n ]mÿ Xºn h¿°n 974452222088, X-ep-Iƒ°v Imc-Wam-bn. - am-bn√ F∂v, Xm≥ ssZh-Øns‚ ]mÿ dh. tPmWn-®≥ 9744564068 9249137506 henb tbmK-ßfn¬ ]eXpw P-߃ I≠p-aSpØ ]e-Im-cy-ßfpw - - Hcp A¤p-X-am-sW∂pw Adn-bn- Hgn-hm°n XnI®pw hnizm-k-Øn-e-[n-jvTn-X-ambn , {Iao-I-cn-®-tbm-K- ®p. Imepw-ssI-øp-an-√m-sb-¶nepw anj≥ ^o¬UpIƒ ß-fn¬ F√m-n-e-bnepw ssZhw A¤pXw sNbvXp. temI-Øns‚ hnhn[ `mK-ßfn¬ - kphn-tijw Adn-bn-°p-∂p. GI- I¿Ω ImWvUßfpsS -- 1. AøwsIm√n (X-an-gvm-Sv) 2. _tØcn 3. Fcp-amSv tZiw 50 t]tcmfw tbip-hns 4.t_mWman 5. sIm®p-I-cn-¥ncn 6. sNΩÆv c£n-Xm-hmbn kzoI-cn-®p. amdm∏p am‰mw D]-hmk {]m¿∞ tdmam-te-J ]T-Øn-eqsS hnizm-kØm-ep≈ oXn-IcWw F∂ - - - tN- ∏ mSv: Kn¬Km¬ D]-tZ-iØns‚ Bg-amb ImgvN∏mSv In´nb am¿´n≥ eqY-dns A©p- - - k`-I-fp-sSbpw anj≥ ^o¬Up-I-fp- {]m¿∞-m-e-b-Øn¬ hw- q-‰m-≠p-Iƒ°p-tijw ItØm-en-°m-k` AwKo-I-cn-®p. quot;quot;BNm-cm- p-jvTm-Øm¬ Bcpw ssZh-ap-ºmsI oXn-Icn-°s∏-Sp-Ibn-s√∂pw - - - - _¿ 27 v D]-hmk {]m¿∞- sSbpw hni-Zhn-hc߃ ASp-Øe°w - -- - tbip-{In-kvXp-hn-ep≈ hnizm-k-Øm¬ am{Xsa oXn-I-cWw km[y- bpw hN--[ym-hpw S-∂p. {InkvXy≥ sak-©dn¬ - am-I-bp-≈p-sh∂pw _UnIv‰v ]Xn-m-dm-a≥ am¿∏m∏ ]c-ky-ambn h¿Kokv Nmt°m {]kw-Kn-®p. ]d™Xn-eqsS I¿Ω am¿§-ß-fn-eqsS ]mX-bn-te°v PsØ B- ]mÿ tPmbn. ]n. G{_- bn® ItØm-en° kap-Zmbw as‰mcp thm-∞m--Øn-p≈ XpS-°- lmw tXrXzw ¬In. am-Ip-Ibm-Wv. -
  4. 4. Ftemlnw 4 Vol :1 Issue :2 2008 December 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ k¶o¿Ø [ymw ]pXnbnb-a-te-J--]-Tw tdmam-te-Jw Hcp ]Tw kµ¿`w ˛ H∂mw k¶o¿Ø--Øns‚ kµ¿`w F¥m-sW-∂- Xnv hy‡-amb tcJ-Ifn-√, - k¶o¿Øw H∂v : - cN-bn-Xmhv ˛ B¥-co-I-amtbm _mly- ®n-cp-∂p. ho-I-cW I¿Øm-°- F∂Xv At∏m- k v t Xm- e s‚ amtbm cN-bn-Xm-hn-s-°p-dn®v sXfn-hp-I-fn-√. fn¬ Hcm-fm-bn-cp∂ sae-©-X≥ e£yhpw A√m- b n- c p- ∂ p. hnjbw: {][mambpw mev IYm-]m-{X-߃ (Zp-jvS≥, ]m]n, (Romer 15: 20) Cu -te-J-w ∂mbn a- n-em- ]cn-lm-kn, oXn-am≥) ASn-ÿm--s∏-´n-cn-°p∂ Hcp Xmc-X-ay-]-T- Some Existing arguments °p-∂Xn-p-th≠n c≠p-{]m-hiyw - -am-Wv. Cu k¶o¿Øw ]T kuIm-cym¿∞w mev IYm-]m-{X- ]mÿ An¬ Ipcym-t°mkv are........ Xs‚ kz¥w ssI∏-S-bn¬ Fgp- ßsf c≠mbn Xncn-°mw. Xn-bn-cp-∂p.- Martin luther said quot;it Apostle Peter established 1. ZpjvS≥ ]pXnbnb-aØnse te-J- is the realy the cheef part of the - the church 2. oXn-am≥ New Testament and truely the ߃ ssZh k`-bpsS Bflo- (]t{Xmkv BWv k`-bpsS hnjb hn`-P-w ˛ Bdv hmIyß-fn-embn mev Xmc-Xay ]mT- purest gospel''. John Calvin quot; If b-D]tZ-ißfpw {]mtbm-KnI D]- -- - ÿm]I≥) ߃ hni-Z-am-°n-bn-cn-°p-∂p. we have gained a true under- tZ-ilAMfpw BI-bm¬ teJ- --- k`m ]nXm- ° - ∑ m- c mb 1. {]hr-Øn-bnse Xmc-Xayw ˛ hmIyw 1,2 standing of this epistle. we have -]-Tw ssZh-P--Ønv Gsd sFtd-n-tbm-kv, sX¿Øp-√≥... 2. D]-am--Ønse Xmc-Xayw ˛ hmIyw 3.4 an open door to all the most pro- An-hm-cy-am-b-Xm-Wv. ΩpsS XpS-ßn-b-h-cpsS A`n-{]mbw 3. `mhn-bpsS Xmc-Xayw ˛hmIyw 5 found treasurer of scripture'' Cu e°w apX¬ tdmamteJw ]t{Xmkv tdman¬ k` 4.hgn-bpsS Xmc-Xayw ˛ hmIyw 6 quot;quot; oXn-am≥ hnizm-k-Øm¬ ]Tn®p-Xp-Sßp-Ibm-Wv. - - ÿm]n®p AhnsS Xs∂ Xm≥ ssZh-sØbpw hN--sØbpw Ap-k-cn-°p-Ibpw AXn≥ Pohn°pw'' F∂ hmIyw (Romer ap-Jhpc - - acn®p AS-°-s∏-´p. F∂m¬ {]Imcw Pnhn-°p-Ibpw sNøp∂ oXn-am-sbpw ssZh-cln-Xmbn - - 1: 17) am¿´n≥ eqZ-dns‚ Pohn-X- ]WvUn-X≥am-cpsS CS-bn¬ ImØ-enIvkv HgnsI a‰mcpw ZpjvSmfl ntbm-Kn-X-m-bpw Pohn-°p∂ ZpjvS-tbpw XΩn¬ S- hy-Xn-bm--Ønpw 15-˛mw q‰m- quot;quot;{InkvXob hnizmkw F¥v ]t{Xm- k ns‚ 25 h¿jsØ Øn-bn-cn-°p∂ Xmc-Xay-ßfm-Wv. - - ≠nse ho- I - c - W - Ø npw F∂v icn-bmbn {Kln-t°-≠- tdmanse k`m `cWw AwKo-I- Xmc-Xay-߃ - DW¿∆npw Imc-W-ambn `hn-®p. Xnv Bh-iy-amb D]-tZ-i߃ - cn-°p-∂n-√. AXnp ImcWw? H∂v. {]hr-Øn-bnse Xmc-Xayw Because of the time of Fgp-Øp-Im-c≥ Nn´-tbmsS teJ--Øn¬ {Iao- A. ZpjvS≥ ˛ sNø-cp-cm- Jerusalem Synod [AD-49] Pe- As∏m-ktXm-emb ]utem- v (1) oXn-am≥ ˛ sNø-cp-Xm- I-cn-®n-cn-°p-∂p. ter was in Jerusalem ØXv sNøp∂p kmWv Cu teJ-Øns‚ cN-bn- - ØXv sNøp-∂n√ ]e {][m- - s ∏´ tNmZy- Xmhv F∂ Imcy-Øn¬ X¿°w ߃°p≈ adp- ] - S nbpw Cu- (At∏m : 15) Cu teJ-- a. ZpjvSX {]hy-Øn-°p∂p a. ZpjvSm-tem-N Ap-k-cn-°p- C√.(-tdm-a¿ 1: 2) As∏m-kvtXm- teJ--Øn¬ e`y-am-Wv. Øn¬ ]utemkv ]t{Xm-kns ∂n√ en¬ n∂pw tI´v sX¿tXmkv * PmXn-I-fpsS `mhn F¥v? hµw sNm√p-I-sbm, {]Xn-]m- FgpXn F∂p-thWw {Kln-°m≥ * ]m]n- b mb ap- j y≥ Xn-°p-Isbm sNbvXn-´n-√. b. ]m]-h-gn-I-fn¬ XpS-cp∂p b.]m]-h-gn-bn¬ bmw sNøp- It is generally concider that (tdm-a¿ 16: 22) ]utemkv Hcp ssZh-Øns‚ apºn¬ n¬°p- ∂n√ peter was not their in AD- 58 blq-Z≥ Bbn-cp-∂-Xp-sIm≠v ∂-sX-ßs? c. ]cn-lmkw ioe-am-°n-bn-cn- c. ]cn-lm-kn-tbmSp IqsS and also another foundation blq- Z - a - X - Ø n¬ AKm[ * bYm¿∞-ambn {InkvXob °p∂p kl-Icn--°p-∂n√ - (Romer 15: 20) ]mWvUnXyw tSn-bn-cp-∂p. PohnXw bn- ° p- h m≥ Ign- Those who left Jerusalem (^n-en]y: 3: 5,6) (KemXy: bptam? B . ZpjvS≥ ˛ sNtø-≠Xv (2) oXn-am≥ sNtø-≠Xv after the Pentecost. (s]¥- 1:14) Xs‚ P-am-bn-cn-°p∂ blq- * bn{km- t b- e ns‚ `mhn sNøp-∂n√ sNøp∂p Z¿ {InkvXp-hn-eqsS kuP-y-amb F¥v? t°m- k v X n¬ tijw aSßn a. ymb {]amWw Ap-k-cn-°p- a. ymb {]amWw ]q¿Æ-ambn oXo- I - c Ww Ap- ` - h n- ° Ww k`m-N-cn-{X-Øn¬ D≠m-bn- tdman¬ t]mb-h¿) F∂p s]mtemkv B{K-ln-®p- ´p≈ DW¿∆p-Iƒ F√mw Xs∂ s]¥-t°m-kvXnp tijw ∂n√ Ap-k-cn-°p∂p (tdm-a¿ 101) tdmam-teJ-Øns‚ ]Tn-∏n-°- aSßn tdman¬ t]mb-h¿ k` b. ymb {]amWØn¬ kt¥m- b. ymb {]amWØn¬ kt¥m- ]utem-kns‚ Za-kvt°mkv ep-Iƒ Dƒs°m-≠-Xns‚ ^e- ÿm]n- ® p. (At∏m 2: 10) jn-°p-∂n√ jn-°p∂p Ap-`-h-Ønp tijw 3 h¿j- ambn kw`-hn-®-Xm-Wv. F∂m¬ thZ]Wv UnX≥am¿ °mew Atd-_y-bn¬ sNe-hgn®p - c. ymb {]amWw [ymn-°p- c ymb {]amWw cm∏-I¬ ss__n-fn¬ D≈ ÿmw Cu hmZw AwKo-I-cn-°p-∂n-√. AXn-p-tijw Ua-kvtIm-kn¬ ]pXnbnb-aØnep≈ 27 ImcWw s]¥- t °m- k v X np ∂n√ [ymn-°p∂p aSßn FØn XpS¿∂v sbcp-ite- - ]pkvX-I-ß-fn¬ 13 ]pkvX-I- tijw (At∏m 2) aS-ßn-t]m-b- an-te°pw AhnsS n∂pw X¿kn- ßfpw hn. s]mtem-kns‚ -te- h¿ as‰-hn-sS-sb-¶nepw k` c≠v. D]-am-Ønse Xmc-Xayw ˛ ZpjvSsbpw oXn-am-sbpw - - knte°pw t]mbn. ]utemkv J-ßfm-W.v Ch-bn¬ Xnsam-Yn- ÿm]n-®-Xmbn Hcp Ncn-{X-tc- c≠v hyXykvX hkvXp-°-tfmSv Xmc-Xayw sNbvXncn-°p-∂p. X¿kn-kn¬ Bbn-cn-°p-tºmƒ tbmkv, XotØm-kv, ^ntem- Jbpw C√. F∂m¬ tdmanse A.. oXn-am≥ (hy-£w -t]m-se-bn-cn°pw _¿W-_mkv Xs∂ At¥ym-°y- tam≥ F∂o teJ- - ß ƒ k`m ÿm]--Øn¬ Cu hmZ- (3) B. ZpjvS≥ ˛ Im‰sØ ]Xn¿ t]mse-bmWv bnse {]h¿Ø--Ønp klm- HgnsI as‰√m teJ--ßepw Øns hfsc {][myw D≠v. (hy£w DZm-l-cn-°p-∂Xv kay-≤n, ]pjvSn, sFizcyw, Ap- The christians who mi- bn- ∏ m≥ £Wn- ® p. XpS¿∂v k`-Iƒ°v Fgp-X-s∏-´-h-bm-Wv. {Klw F∂n-h-tbbpw ]Xn¿ sXfn-bn-°p-∂Xv ymb-hn-[n-tb-bp-am- grated to Rome At¥ym-°y-bnep≈ k`-bn¬ tdmam-te-Jw teJ--ß-fpsS Wv. (tdman- t e°v IqSn- t bdn n∂pw k`-bn¬ n∂pw BWv Bcw-`Øn¬ ImW-s∏-Sp-∂p-s≠- - ]Xn¿ : k¶o : 35:5, tlmi 13:3, sk^ 2: 1,2, sbi 29:5, ]utemkv Xs‚ 3 anj- W dn ¶nepw BZyw Fgp- X - s ∏´ ]m¿Ø {InkvXym-n-Iƒ) aØm. 3:12 bm{Xbpw sNbvXXv. - teJw 1 sXk-tem-n-Iycpw As∏m- k v t Xm- e ≥amcpsS hy£w Hcp ho£Ww ˛ oXn-am≥ F∂ hy£-Ønv nc- tdmanse k` Ah- k mw Fgp- X - s ∏- ´ Xv 2 ka-bØp Xs∂ tdmw temI- h[n {]tXy-I-X-Ifp-≠v. ]utemkv Xs‚ teJ--ß- XntamYntbm-kp-am-Wv. F∂m¬ Ønse {][m ]´Ww Bbn- 1. hy£w B‰-cnIØp nev°p-∂-XmWv k¶o 46:4, 36:8, sbl cp-∂p. (all road leads to Rome) fn¬ `qcn-`m-Khpw Xm≥ ÿm]n- tdmam- t e- J w Bcw- ` - Ø n¬ 47: 7 Dev]Øn 2: 10, Rev 22: 2 °p- I - b pw kµ¿in- ° p- I bpw {Iao-I-cn-®n-cn-°p-∂Xv teJ-- ]utem-kns‚ {]h¿Ø-- 2. hy£w ^e-k-ay-≤n-bp-≈-XmWv ˛k¶o 52:8, 92:12-14,tbml sNbvX k`-Iƒ°mWv Fgp-Xn-bn- Øns‚ D]- t Z- i - ] - c - a mb ^- e - a mbn At¥ym- ° y- b n¬ 15: 2,16,aØm 7:19 ´p-≈Xv F∂m¬ tdman¬ D≈ {]k‡n nan-Ø-am-Wv. ]m]w, n∂pw tImcn-¥y-bn¬ n∂pw 3. hy£w Ce-hm-Sm-Ø-XmWv (]p-jvSn) k¶o 36:8 ,, bnc 17: 7,8 k`-bn¬ s]mtemkv kµ¿in-®n- c£, {Iqins‚ A¿∞w, hnizm- F^-tkm-kn¬ n∂pw [mcmfw 4. hy£w ´n-cn-°p-∂Xv 104: 16, 80:8.,9, sbi 5: 1˛ 3˛ ´n-cn- cp-∂n-√. Xm≥ kµ¿in-°msX k- Ø n- p≈ Imc- W - ß ƒ, t]¿ {InkvXob hnizm-k-Øn- °p∂ hy£-Øns‚ {]tXy-I-X-Iƒ teJw Fgp-Xnb as‰mcp k` {InkvXo-b-Po-hn-Xhpw {]Xym- te°v h∂n- c p- ∂ p. s]mtem- 1. DS-a-ÿm-h-Imiw 2. DØ-c-hm-Zn-Xz-t_m[w 3. ]cn-]m-e-w, 4. sImtemkyk`-bm-Wv. (tdm-a¿ 1: ibpw XpS-ßnb {][m--s∏´ kns‚ tdmam-te-Jw 16-˛mw kwc-£Ww F∂n-hbmWv. Ch-bn-√mØ hy£-ßfmWv bqZm 1-- :12 - - 13 chapt 15: 22, 29) hnj-b-߃ Cu teJ--Øn¬- A[ym- b - Ø n¬ hµØn¬ ¬ ]d-bp∂ 1. CesImgn™ 2. ^e-an-√mØ 3. c≠pcp NØp- BcmWv tdman¬ k` ÿm]n- N¿® sNø-s∏-Sp-∂p. tdmam-te- AIyp-embpw {]kv°n-√mbpw t]mb 4. thc-‰p-t]mb hy£-߃ ®Xv F∂-Xn-s-°p-dn®v ]e A`n- Jw kphn- t i- j - ß - s fbpw tdm-an¬ D≈Xmbn ImWp-∂p. aq∂v .`m-hn-bpsS Xmc-Xayw There were at least 5 group {]m- b - ß ƒ D≠v. ]t{Xmkv As∏m- k v t Xm- e - { ]- h r- Ø n- I - ZpjvS-s‚bpw oXn-am-s‚bpw `mhn c≠-h-ÿ-bn¬ of believers in Rome when this BsW∂v Hcp A`n-{]mbw ne- sfbpw a‰v ]pXnbnb-a ]pkvX- A. oXn-am≥ 1. F√mw km[y-am-Ip∂ Hcp `mhn (3_n) epistle was written (tdm-a¿ 16: hn-ep-≠v. F∂m¬ CXnv ASn- I-ß-fp-ambn _‘n-∏n-°p-∂p. 2. ZpjvS≥ {]th-in-°m-ØXpw nh¿∂v nev°m-ØXp-amb Hcp - 5, 10,11,14,15). He Does not ad- ÿm--ambn Ncn-{X-sX-fn-hp-Iƒ Cu teJw [mcmfw k`m-KXzw D≠v. Zmn 5:13, FkvtY¿ 7:6 dress them ''the Church at C√ am{X-a√ ]t{Xm-kns‚ t]¿ {]ikvX hy‡n-Isf kzm[o-n- B. ZpjvS≥ ˛1 Hcp Imcyhpw km[n-°p-∂n-√. 2. ymbhnkvXmc Rome'' rather he called out Hcn-°¬ t]mepw Cu teJ-- ®n-´p-≠v. k`m ]nXm-hm-bn-cp∂ k`-bn¬ nev°m≥ hn[n-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. saints'' ( tdm-a¿ 1: 3˛7) Øn¬ ImWp-∂n-√. as‰m-cp-Øs‚ {IntkmÃw BgvN-bn¬ c≠p- tijw t]Pv : 3 ASn-ÿm--Ønt∑¬ ]Wn-bpI {]m-hiyw Cu teJw hmbn- XpS-cpw..........
  5. 5. Ftemlnw 5 Vol :1 Issue :2 2008 December 10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ c-th´ tmh-sse‰v tNm- e - b nse sh≈w nd- ® p. `cn-®p. apºv Ib-dn-bn-d-ßnb ae- ∏p-W¿∂p. nan-j-߃ sImgn- kman-sbpw t‰man-sbpw B lnam- e b kamw A¥-co-£Øn¬ henb XWp-∏p- - I-sf-°mfpw Hcp `oI-cm-¥co£w - ™p-ho-Wp. Fßpw `oI-c-amb bph-Xn-I-fpsS apºn-te°v B n¬°p∂ B ae-bpsS ndp-I- √m-bn-cp-∂p sh¶nepw B sh≈w Ah¿°- p- ` - h - s ∏- ´ p. s]´- ∂ - im¥-X. t‰mans‚ `mc-sa√mw Im´m-f∑m¿ Fdn-™p-sIm-Sp-Øp. - bn-se-Øn-b-t∏m-tgbv°pw,t‰mapw {^ok-dn-te-Xp-t]mse tXm∂n. h¿°p aosX ]d-∂p-t]mb ]£n- kman- t e- b v ° m- b n. kmw `oXn- i‡-ambn sN∂p hoW-Xns‚ kmapw Xo¿Øpw Ah-i-cm-bn-cp- Iptd _nkv°‰pw sh≈hpw Ign- bpsS Nnd-ISn-i_vZw B h-m-¥- - tbmsS t‰mans tm°n. B De- ® n- e n¬ ˛ hnjw ]pc≠ ∂p. Cn Ftßm- ´ mWv ®-tXmsS ASpØ Btcm-l-Wm- csØ BsI ]nSn-®pebv°p∂- IÆp-Iƒ ]Xnsb AS-™p. `b- Atº‰v t_m[w in® c≠p t]mtI≠vXv? ssIøn-ep≈ dq´v h-tcm-lW߃°p≈ D’mlw -- Xp-t]mse tXm∂n. ]d-∂p--h-cp∂ {Im-¥-mb kmw Ae-dn-hn-fn-®p. t]cpw Rc-ßn-s°m≠v IÆp-Xp- ˛am∏v c≠pw t]cpw IqSn ]cn-tim- ssIh-∂p. sNdnb ]£n-I-sf-°qSn he-bn- F¥mWv kw`hn- ® - s Xt∂m d- ∂ p. H∂pw a-   n- e m- I msX [n-®p. BZn-hmkn tImf-n-bn- lq....-tlm-bv...-lq..........-tlmbv em-°p-hm≥ Ign-hp≈ cm£-kNn- - BcmWv Xß- f psS i{Xp- ° - Np‰pw ]I-®p-tm-°n. NmSn-sb-gp- te°v Cn c≠v ae-Ifpw IqSn s]s´-∂p-≠mb Cu i_vZw e-¥n-Iƒ he sbvXv Ccsb sft∂m Adn-bmsX BsI ac- t∂-ev°p-hm-smcp hn^-e-{iaw Ibdn Cd-tß≠-Xm-bp-≠.v Bƒk- - tI´v Ah-cn-cp-hcpw sR´n-sb-gp- ImØn-cn-°p-∂p-≠m-bn-cp-∂p. Iqcp- hn® n¬°p-tºmƒ Np‰-gn™ S-Øn. At∏mgmW-dn-bp-∂Xv ©m-c-an-√mØ tLmc-h--am-b-Xn- t∂-‰p. X߃ Cnbpw Ibdn-s®- cn-´nse tdUnbw t]mse Xnf-°- Hcp c-t]m¿∆ ASpØ ac-s°m- X߃ sI´-s∏-´n-cn-°p∂psh∂v. m¬ Hcp S-∏mX Is≠-ØpI t√≠ aebpsS apI-fn¬ n∂mWv ap≈ Ah-bpsS IÆp-Iƒ Ah- ºn-tebv°v FØn-∏n-Sn°m-n-bn- Hcp bphXn HmSn-h∂ kmans‚ XnI®pw ZpjvI-cw. apsºtßm B i_vZw. Aßv apI-fn¬ Hcp sc-Øs∂ Xpdn-®p-tm-°p-∂Xmbn - cn°mw hmbp-hn-eqsS Dufn-bn-´p. ssIøn¬ n∂p Hen-®n-d-ßp∂ Hcp anj-W-dn- X-øm-dm-°nb Hcp ]md-bpsS D®-bn¬ IdpØ c≠p tXm∂n. ho≠pw aptºm´v S- AXns‚ hmev as‰m-cp-sIm-ºn¬ tNmc sImXn-tbmsS °n-Xp-S®p. - dq´v ˛ am∏mWv Cu hm-¥-c-ß- ap- j y- c q- ] - ß - ƒ . hy‡- a - √ . °sh hn√p- t ]mse hf™v Np‰n-bn-cp-∂p. kmw hnd-ß-en®p as‰m-cpØn t‰man-sbpw kao-]n- fnse Im´p-h¿§-°m-cpsS Xmhfw Ah¿ Xßsf I≠n-´p-≠v. kmw n¬°p∂ Hcp s]cp-ºm-ºns n¬s° FhnsS nt∂m as‰m- ®p. Aev ] w Ign- ™ - t ∏mƒ Is≠-Øp-hm-p≈ GI am¿§w. Adn-bmsX t‰mans apdp-sI-∏n- I≠v Ah¿ aptºm´v HmSn. h√ cºv kmans‚ CS-Xp-tXm-fn¬ tNmcbv°v Ah¿ XΩn¬ a’-c- c≠p-t]cpw AXn-cm-hnse XpS- Sn- ® p. ˛A- h cmcm t‰ma®m? apbtem sNdnb a‰v Pohn-Itfm Xpf®v Ib- d nb Np‰p- ] mSpw ambn . CXp tm°n BkzZn°p- ßnb bm{X-bm-W.v am∏n¬ ImWn- kmans‚ i_vZw ]X-dn-bn-cp-∂p˛ B hgn h∂m¬ AXn-s‚-aosX ]ºcw t]mse Id-ßp-∂-Xmbv I-bm-bncp-∂p bph-°mƒ. kmapw ®n-cn-°p∂ A©v ae-Iƒ Ib-dn- t‰mapw BsI XI¿∂p. kIe °-gn-™p. kml-knIamb Cu {]Xo-£-Ifpw Xcn-∏-W-amtbm? bm{X- b psS GI {]tNm- Z w s]s´∂v Im´n-se-hn-sStbm Hc-´-lm-kw. s]m´n-®n-cn-b-Iƒ ImSn-f-°w, Btcm- X߃ tXSn- b n- d - ß n- b - h ¿ Bfl- ` m- c - a m- W v . tbiphns Ct∏mƒ Xßsf sIm∂p Xn∂p- s°tbm HmSn-hcp-∂p. Aºpw hn√pw Ip¥-hp-ambn Hcp ]‰w ·-cmb bphm- - {]mIy-X-cmb Im´p-h¿§-°m¿°v sa-t∂m¿Ø-t∏mƒ c≠p t]cpw ]cn-N-b-s∏-Sp-Øp-I. Ah-cpsS °ƒ Ah-cpsS Np‰pw HmSn-bSp-Øp.IdpØ XSn®v Ip≈-∑m-cmb Ah-cpsS - Ne--c-ln-X-cmbn H∂pw an≠m- {]Xn-I-c-W-sa-¥m-sW-∂-dn-bn-√. m- I msX ]c- k v ] cw ]X¿®- apJØv ss]im-Nn-I-amb `mhw ng-en-´n-cp-∂p. ]e-]e tNjvS-Iƒ ImWn®v F¥m-bmepw t]mIpI Xs∂-sb- tbmsS tm°n. {ItaW mep-I- ∂p- d p- ® mWv anj- W dnIfmb Xo¿Øpw hnIy-Xamb `mj-bn¬ Ah-sc-s¥m-s°tbm hnfn-®p-]dbp-∂p-≠m-bn- - -- Æp-Ifpw nd-s™m-gp-In. kIe t‰mapw kmapw bm{X- b m- b Xv . ImgvN-Ifpw ad-®p. as‰m-cp-Iq´w cp-∂p. Nne¿ tN¿∂v Im´p-h≈n-Iƒs°m≠vc≠p-t]cpsSbpw Iøpw, Imepw - Ign™ c≠p h¿j- ß - f mbn ·-cmb sNdp-∏°m¿ as‰mcp Xm- - c≠p-t]cpw I¿Øm-hn-p-th≠n hcn-™p-ap-dp-°n. f-Øn¬ Hcp {]mIyX Kmw ]mSn- B≥U-am≥ nt°m-_m¿ Zzo] sb-Øn. Hcp henb Im´p-]∂nsb kaq-l-ß-fn¬ XymK-a-p-`-hn-°p- sIm∂v Hcp Ig-bn¬ sI´n Nne¿ I- b m- W v . {]Xo- £ n- ® - X nepw Ahsc tXSn-bmWv mw h∂-Xv. hoWv Ahsb hcn™p apdp°n tXm∂n. F√mw Iogvta¬ adn-bp- tXmfn¬ Npa-∂n-cp-∂p. AXns hnPbw Ah-cpsS {]h¿Ø-- kmans‚ `bw a- n-em-°nb sRcns®mSn®v hngp- ß m- p≈ ∂thm? t‰man-sbpw sIm≠v Npa-∂-h-cn¬ ]pdsI h∂-h¿ ߃°n-∂-tbm-f-ap-≠v. Ah¿ t‰mw {]Xn-hNn-®p.˛ Ah-cm-scbm - ImØn-cn-∏m-W-Xv. c≠p-t]cpw kmw Ipg™v hoWp. AXns‚ c‡w sm´n-p-W-bp- Xma-kn-°p∂ Zzo]n¬ n∂pw 15 hnfn-®Xv? H]p ]t£ Ah-cpsS `oXn-tbmsS apJ-tØm-Sp-apJw s]s´∂v Im´n-se-hn-sStbm Hc- ∂p-≠m-bn-cp-∂p. Ah¿ ]∂nsb ssa¬ AIew H‰-s∏´ Cu Zzo]n- Bfp- I - ƒ °v sΩ- ° p- d n®v tm°n Aßs n∂p. tNmZy- ´-lm-kw. s]m´n-®n-cn-b-Iƒ ImSn- Ipsd A∏pdw sIm≠m-°n-bn´v s-°p-dn-®p≈ ntbmKw c≠p- kqN sImSpØ- X mtWm? ßfpw kwi-bßfpw a-kn¬ Cf- - f-°w, Btcm-s°tbm HmSn-h-cp- Cu Iq´-tØmSv tN¿∂v ]mSn-k- t]¿°pw ]e-t∏m-gp-ap-≠m-bn-´p-≠.v t‰mans‚ kwibw AXm-bn-cp-∂p. In-a-dn-bp-∂p-≠v. ]s£ Ah-sb- ∂p. Aºpw hn√pw Ip¥-hp-ambn t¥mj kqNn- I - a m- b n- ´ m- b n- c n- AX-p-kcn®v C∂v AXn-cm-hnse - ]s£ AXp ]d™m¬ Hcp {i-≤n-°m≥ t]mbm¬ bm{X-ap-S- Hcp ]‰w ·-cmb bphm-°ƒ t°Ww Fs¥m-s°tbm hnIr-X- bm{X-bm-bXm-Wh¿. ]Sn-™msd - - ]t£ bm{X-Xp-Scm≥ ]‰p-Ibn-√. - - ßpw. GXm-bmepw t]mIp-I -X- Ah-cpsS Np‰pw HmSn-b-Sp-Øp. i-_Z߃ ]pd-s∏-Sp-hn-®p-sIm-≠n- v- Xoc-Øp-n∂pw tcw Ing-t°m´v ImcWw kmw A{X-I≠v `b-∂n- s∂. Ip∏n Xpd∂v Aev]mev]w IdpØ XSn®v Ip≈-∑m-cmb Ah- cp-∂p. bm{X-sN-bvXm¬ Ggm-asØ ae- cn-°p-∂p. ˛ t‰mw kmans‚ Ihn- sh≈w IpSn®v ho≠pw bm{X XpS- cpsS apJØv ss]im-Nn-I-amb kmapw t‰mapw CsXm-s°bpw bpsS ndp-Ibn¬ XnI®pw {]mIy- - fn¬ Xtem- S n. t]Sn- b v t °≠ ßn. s]s´∂v Hcp ]p≈n-∏pen `mhw ng- e n- ´ n- c p- ∂ p. ]e- ] e tm°n-s°m≠v InS-∂p. Ah- X-cmbn Hcp Iq´w Bfp-Ifp-s≠∂v - tams. Ahsc ap°v I¿Øm- apc-≠p-sIm≠v ASpØ s]m¥- tNjvS-Iƒ ImWn®v Xo¿Øpw cpsS a v ]e taJ- e - I - f n- Hcp anj-W-dn-bpsS bm{Xm-hn-h- hn-mbv tSm-p-≈Xm-Wv. - °m- ´ n- t ebv ° v Hcp an∂mbw hnIy-X-amb `mj-bn¬ Ah-sc- tebv°v ]mfn-t]m-bn. t‰mans‚ cW tcJbmWv Cu bm{X-bv°m- A¬]w Ign™t∏mƒ taL- t]mse NmSn ad-™p. D≠m-bn- s¥m-s°tbm hnfn-®p-]-d-bp-∂p- IÆn¬ IÆo¿ ]mS-aq-Sn. Ign™ bp≈ GI klm-bw. ]m-fn-Iƒ B ae-bpsS ndp-Isb cp∂ ss[cy-sa√mw tNm¿∂p-t]m- ≠m-bn-cp-∂p. Nne¿ tN¿∂v Im´p- c≠p-h¿j-Ønv apºp-h-sc-bpw- ´p-®-bm-bn´pw kqcy-In-c-W- Bh- c Ww sNbv I bm¬ B bn. kmw GXm≠v Ic-®n-ens‚ h-≈n-Iƒs°m≠vc≠p- Xt∂msSm∏w B≥U- a ms‚ ߃ Csß-Øn-bn-´n-√. amw aps´ IdpØ cq]- ß sf ]n∂oSv ht°m-fsa-Øn-sb∂v t_m[y-amb - t]cpsSbpw Iøpw, Imepw hcn- {]h¿Ø-ßfn¬ klm-bn-bmbn -- n¬°p∂ hº≥ hy£-ß-fn¬ ImWm≥ Ign-bm-sX-bm-bn. `b- t‰mw Iy{Xn- a - N ncn hcp- Ø n- ™p-ap-dp-°n. AhcpsS mb-I- XymK- a - p- ` - h n® Xs‚ Pqen Np‰n-°-b-dnb h≈n-∏-S¿∏pIƒ Øns‚ Nn¥-Iƒ kman-sbpw s°m≠v ]d- ™ p. tams! s∂v tXm∂p∂ Hcmƒ Hcp Ahƒ Xn-s°-√m-am-bn-cp-∂p. Ah-b°n-Sbn¬ Xncn-®dn-bm-m-Im- v - - t‰man-sbpw {Kkn-®n-cp-∂p. c≠p- Ωƒ D]- { Z- I m- c - I - f - s √∂v ]m´np XpS-°an-´p. {]mIy-X`mhw - - ssZhw Zm-ambn X∂ Ip™ns Ø-hn[w ]nW™p InS-°p∂ ac- t]cpw A¬]-t-ctØbv°v au- - Ahbv°v t_m≤y-am-bm¬ Im´p- CucSnIƒ°p-≠m-bn-cp-∂p. a‰p- P∑- t a- I p- h m- p≈ ka- b - a m- b - t]m¿∆-Iƒ. BImiw ImWmØ ambn n∂p. A]-cn-jvIy-X-cmb ay-K-߃ Ω-sf -D-]-{Z-hn-°n-√. ≈-h¿ Hcp {]mIr-X-`mhw B t∏mƒ Xm- h sf m´n- t e°v hn[w ]S¿∂p InS- ° p∂ B Im´p-a-p-jy¿ DXn¿Øphn´ t]Sn-bv°≠ AX-ßv t]mbn. hm Cuc-Sn-Iƒ°p-≠m-bn-cp-∂p. a‰p-≈- I∏¬Ib‰n Ab-®Xm-W.v ]ns∂ - Cu‰°mSpIƒ°nS-bneqsS Bdm- i_vZ-ho-Nn-Iƒ B aebS°p-I- ap°v t]mImw. Aev]w IqSn h¿ Hcp {]mIy-XXm-fØn¬ Nph- - - Ct∂mfw XΩn¬ ImWm≥ Ign- asØ ae-bpsS ASn-hm-c-sØ- fn¬ X´n {]Xn-[z-n-®p-sIm≠ncp- apI-fn¬ nc-∏m-sW∂p tXm∂p- Sp-h®v B ]m´v G‰p-]m-Sn-bm-Sn- ™n-´n-√. Xs‚ ]p∂m-c-°p-´≥ Øn. hy£-sIm-ºp-I-fn¬ Xqßn- ∂p. t]mImw˛ t‰mw _mKv tXmfn- ∂p. AhnsSs®∂v ap-°¬]- s°m≠v kman- p- N p‰pw Hcp ‰n©p t^mt´m-b√msX Xmn-∂p- - bm- S p∂ Icn- ¶ p- c - ß p- I - f pw, en´v aptº S-∂p. kmw ]n∂m- tcw Ccn-°mw. kmans‚ Icw hebw Xo¿Øp. ]m´v XpS-csh hsc tcn¬ I≠n-´n-√. Ct∏m- ImSns‚ ni-_vZ-Xbv°p IqsS- se-bpw. ae-ap-Ifn¬ n∂v sh≈w - {Kln®v t‰mw aptºm´v S-∂p. XpWn-s°´p s]m°p∂ emL-h- gmWv GI-tZiw c≠p hb- m-Im- °qsS apdn-∏m-Sp-≠m-°p∂ ae-b- Hgp-In-h∂v Hcp-hgn-Ømc kyjvSn- - ]n∂oSv Hcp CebpsS Ne-w- Øn¬ c≠p-t]¿ kman-sbpw dm-bn-cn-°p-∂p. Ign-™mgvNbn¬ Æm- ∑ m- c pw, ap- j y- K - ‘ - t a- ‰ n- ®p- ≠ v . Nne- b n- S - ß - f n¬ AXv t]mepw Ahsc sR´n-®p. t‰man-sbpw tXmfn-te‰n S∂p Pqen-bpsS IØn¬ tams-°p-dn- ´mhWw kvXq]n- I - t ]mse henb Ipgn-Ifm-bn-Øo¿∂n-cn-°p- - nc-∏n-seØn _mKv Xmsg- oßnb Ah-cpsS ]n∂mse a‰p- ®p≈ hnh-cßfm-bn-cp∂p IqSp-X- -- nh¿∂p n¬°p∂ A´-I-fpw, ∂p. c≠p-t]cpw AXn-eqsS apI- h®v X߃ Ib-dn-h∂ hgn-bn- ≈- h cpw S∂p oßn. B epw. Iøn¬ In´p- ∂ - s X√mw Im´p ssa-Ifp-sams° B bm{X- - fn-te°v Ib-dn-Øp-S-ßn. AXp-h- tebv°v c≠p-t]cpw `b-tØmsS kwLw as‰mcp ae-bpsS apI-fn- ImtXm- S p- t N¿Øp- s h®v ]∏m bn¬ Ah¿°v IqSpX¬ D’m- sc-bp-≠m-bn-cp∂ D’m-lsØ tm°n n¬°p- t ºmƒ se-Øn-bt∏mƒ ·-cmb as‰mcp - ]∏m- s b∂v t^m¨ sNøpw l-ta-In. B Iq°¬ i_vZw ]msS C√m- Ah¿°nS- b n- e qsS e£yw Iq´w bph-Xn-Iƒ Ahsc FXn- t]mepw. AXv I≠v Ah-scms° ASpØ ae-Ib‰w XpS-ßp-∂- - sX-bm-°n. AXv ]pd-Øp-Im-Wn- sX‰nb Hcºv aqfn-I-S-∂p-t]m-bn. tc-‰p. Xß-fpsS ]pcp-j∑m¿ th´-- Nncn-- ° pw. Xn°n- ∂ hsc Xn-p-apºv nc-∏p≈ B ka-X- bv°m-Xn-cn-°p-hm≥ c≠p t]cpw sR´n Xncn-™p-tm-°p-tºmƒ bm-Sn-s°m≠p h∂n-cn-°p-∂Xv AsXms° `mh-bnte ImWm≥ - e-Øn¬ £oW-aI‰mmbv Aev]- -- {i≤n®p. aptºm- ´ p≈ Hmtcm t‰mans‚ he-Xp-tXm-fn¬ as‰m- c≠p ap-jy-Po-hn-Isf-bm-sW-∂- Ign-™n-´p-≈q. kmØms‚ ]mf- k-abw Ah¿ sNe-hgn-®p. Imen- - NphSpw GtXm B]-Øn-te-b°m- v cºv Xpf-™p-I-b-dn. `b-hn-lz-e- dn- ™ - t ∏mƒ Ah¿ IqSp- X ¬ b-Øn¬ A‘-Xbp-sSbpw Am- - bmb _n…mcn t_m´n-en¬ Im´p- sW-∂cp tXm∂¬ c≠p-t]-scbpw cmb c≠p-t]cpw Cdp-sI- sI´n- kt¥-jhXn-Ifm-bn. -- - tijw t]Pv :3

×