Social media business model designing

734 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
734
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social media business model designing

 1. 1. ‫داًؾگاُ تْزاى‬ ‫داًؾىذُ هذیزیت‬‫عراحی مذل کسةوکار ترای رسانههای اجتماعی (موردکاوی نگارخانه ایرانی)‬ ‫‪SOCIAL MEDIA BUSINESS MODEL DESIGNING‬‬ ‫پایان نامه کارضناسی ارضذ مذیریت تازرگانی، گرایص تازاریاتی‬ ‫تهیه و تنظیم: علیرضـا مقـاری‬
 2. 2. ‫... ٍ خذاًٍذ عزًَؽت ّیچ هلتی را تغیرز ًوریدّرذ هگرز‬ ‫آًىِ آًاى آًچِ را در ٍخَد خَدؽاى اعت تغییز دٌّذ.‬‫عَرُ رػذ، آیِ 11‬
 3. 3. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫کلیذواشه ها:‬ ‫مقذمه‬ ‫هذل وغب ٍ وار‬ ‫•‬ ‫ّذف ایي پضٍّؼ هغالؼِ بزای ؽٌاخت ٍیضگریّرای رعراًِّرای اختوراػی ٍ خلرك‬ ‫رعاًِ اختواػی‬ ‫•‬ ‫هذلّای وغبٍوار بزای ایي گًَِ اس رعاًِّای واربزهحَر هی باؽذ. با تَخِ برِ ایري‬ ‫وغب ٍ وار الىتزًٍیه‬ ‫•‬ ‫وِ تاوٌَى در ایزاى هذلّای وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی هَرد هغالؼرِ لرزار‬‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬ ‫•‬ ‫ًگزفتِ اعت، ایي پضٍّؼ را هیتَاى بِػٌَاى یه ًَآٍری در ایي حَسُ بِ ؽوار آٍرد.‬ ‫رٍػ اًدام ایي پضٍّؼ ویفی برَدُ ٍ اراراَت ترَریره هرَرد اعرتفادُ، آًتَلرَصی‬ ‫هذلّای وغبٍوار اعتزٍالذر هیباؽذ ٍ دادُ ّای ویفی در ایي اراراَت گرزدآٍری‬ ‫ؽذُ اًذ. با اعتفادُ اس رٍػ هَردواٍی، ًوًَِ هَرد ًظز بزرعری ٍ ًوًَرِّرای هؾرابِ‬ ‫خْت اعتخزاج هذلّای وغبٍوار آًْا هَرد هغالؼِ لزار گزفرت. عرسظ برز اعراط‬ ‫فزایٌذ عزاحی، هذل هفْرَهی وغربٍورار برزای رعراًِّرای اختوراػی (هَردوراٍی‬ ‫ًگارخاًِ ایزاًی) با ّوزاّی گزٍُ واًًَی عزاحی ؽذ.‬ ‫ًتیدِ ایي پضٍّؼ عزاحی یه هذل وغب ٍ وار هفَْهی بزای رعاًِّرای اختوراػی‬ ‫(هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی) ؽراه ؽرؼ سیزهرذل برِ ؽرز : هرذل آهرَسػ، هرذل‬ ‫تبلیغات، هذل حك ػضَیت ٍیضُ، هذل فزٍؽرگاُ ٍ هرذل ارا رِ خرذهات سیزعراخت ٍ‬ ‫فٌأٍری بِ عزفْای بیزًٍی هی باؽذ.‬
 4. 4. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مثانی نظری و پیطینه مغالعات‬ ‫هستی ضناسی مذل کسة و کار الکترونیک:‬ ‫تعریف:‬ ‫هذل وغب ٍ وار:‬‫بِ هفْرَهی عراسی ٍ رعرویت بخؾریذى برِ‬ ‫بِ عَر ولی هذل یه تَفری عرادُ اس‬‫ػٌافز، رٍابظ، ٍاصگاى ٍ هؼراًی اس هَورَػات‬ ‫یه پذیذُ یا فزایٌذی پیچیذُ اعرت. برا‬ ‫رعاًِ ّای اختواػی‬‫اعاعی در حَسُ هذل وغب ٍ وار الىتزًٍیىی‬ ‫تَخِ بِ ایي تؼزی بیاى یره وغرب ٍ‬‫پزداختِ اعت ورِ اس اْرار روري افرلی سیرز‬ ‫و رار ٍ فزآیٌ رذّ را ٍ عیغ رتنّ رای آى ٍ‬ ‫ر ر‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬ ‫تؾىی ؽذُ اعت:‬ ‫گؾررایؼ پیچیررذگیّررا ٍ هغررا ٍ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫هؾىالت بز عز راُ آى بِ گًَِ ای هبیي‬ ‫هذل وغب ٍ وار اعت. در حمیمت هذل‬ ‫وغ رب ٍ و رار را ه ری ت رَاى هى راًیشهی‬ ‫ر‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تؼزیر ورزد ورِ برِ ٍعریلِ آى تَلیرذ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر ر ر‬ ‫درآهذ ٍ عَد اس آى وغب ٍ وار حافر‬ ‫ؽَد ٍ ؽاه بزًاهِ ریشی در دٍ هزحلرِ‬ ‫اعتزاتضی ٍ پیادُ عاسی اعت.‬
 5. 5. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مثانی نظری و پیطینه مغالعات‬ ‫نوآوری محصول:‬‫ػٌقز ًَآٍری هحقَل تواهی خٌبِ ّای گًَاگَى هزتبظ با پیؾٌْادات ارا ِ ؽذُ تَعظ بٌگراُ را پَؽرؼ هری دّرذ. ایري‬ ‫هذل وغب ٍ وار:‬‫بخؼ فمظ هحذٍد بِ هؼزفی هحقَالت ٍ خذهات بٌگاُ ًیغت بلىِ بِ ؽیَُ ای اؽارُ دارد وِ بٌگاُ خَد را اس رلبا هتورایش‬ ‫هی عاسد. ػٌقز ًَآٍری هحقَل اس بخؼ ّای سیز تؾىی ؽذُ اعت:‬ ‫رعاًِ ّای اختواػی‬ ‫ارسػ پیؾٌْادی - هؾتزیاى ّذف – لابلیت ّا ٍ تَاًایی ّا‬ ‫ارتثاط تا مطتری‬ ‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬‫ػٌقز ارتباط با هؾتزی راُ ٍرٍد بِ باسار ٍ ًحَُ بزلزاری تواط با هؾتزیاى را تَفی هی وٌذ. ػٌقز ارتباط برا هؾرتزی اس‬ ‫بخؼ ّای سیز تؾىی ؽذُ اعت:‬ ‫اعتزاتضی اعالػات - احغاط ٍ خذهت (واًال ّا) - اػتواد ٍ ٍفاداری‬ ‫مذیریت زیرساخت‬‫هذیزیت سیزعاخت ارسػ پیىزبٌذی عیغتن را ؽز هی دّذ وِ السهرِ ایدراد ٍ حفرر ارتبراط برا هؾرتزی برزای اًتمرال‬‫پیؾٌْادات (خذهات ٍ هحقَالت) بٌگاُ بِ هؾتزیاى هحغَت هی ؽَد. . هذیزیت سیزعاخت را هی تَاى بِ بخؼ ّای سیز‬ ‫تمغین بٌذی وزد: پیىزبٌذی فؼالیت - ؽزوای تداری – هٌابغ‬ ‫امور مالی‬‫ػٌقز هالی اٍج یه هذل وغب ٍ وار الىتزًٍیىی اعت. بْتزیي هحقَالت ٍ خذهات ٍ بْتزیي ارتباط برا هؾرتزی، سهراًی‬‫ارسؽوٌذ اعت وِ بتَاًذ در دراس هذت هَفمیت هالی را بزای بٌگاُ تضویي ًوایذ. اهَر هالی را هی تَاى بِ بخؼ ّرای سیرز‬ ‫تمغین بٌذی وزد: هذل درآهذی، عاختار ّشیٌِ، هذل عَد‬
 6. 6. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مثانی نظری و پیطینه مغالعات‬ ‫تعریف:‬ ‫هذل وغب ٍ وار:‬‫ٍاصُ رعاًِ اختواػی بِ اعتفادُ اس فٌاٍری ّای هبتٌی برز ٍت ٍ تلفري ّورزاُ خْرت پیؾربزد‬‫ارتباعات بِ گفتگَّای تؼاهلی اعالق هی ؽَد. ایي هدوَػِ اس ابشارّا ٍ فٌاٍری بِ افزاد اخراسُ‬ ‫رعاًِ ّای اختواػی‬ ‫هیدّذ وِ با یىذیگز ارتباط بزلزار ًوَدُ ٍ رٍابغؾاى را هَثزتز عاسًذ.‬ ‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬ ‫عثقه تنذیرسانههایاجتماعی:‬ ‫ـی ـای ـانه ـای‬ ‫ویصگـ هـ رسـ هـ‬ ‫واپالى ٍ ٌّلیي در عال 9002، عاختاری والعِ ؽذُ اس‬ ‫اجتماعی:‬ ‫اًَاع هختل رعاًِ ّای اختواػی در 6 گزٍُ بِ ؽز سیز‬ ‫ارا ِ وزدُ اًذ:‬ ‫گغتزُ دعتزعی‬ ‫-‬ ‫1- پزٍصُ ّای هؾاروتی (هاًٌذ: ‪)Wikipedia‬‬ ‫هیشاى دعتزعی‬ ‫-‬ ‫2- ٍبالي ّا ٍ هیىزٍبالي ّا (هاًٌذ: ‪)twitter‬‬ ‫لابلیت اعتفادُ‬ ‫-‬ ‫3- اختواػات هحتَا هحَر (هاًٌذ: ‪)YouTube‬‬ ‫بی ٍاعغگی‬ ‫-‬ ‫4- ؽبىِ ّای اختواػی (هاًٌذ: ‪)Facebook‬‬ ‫دٍام‬ ‫-‬ ‫5- دًیاّای باسی هداسی (هاًٌذ: ‪)world of war craft‬‬ ‫6- دًیاّای اختواػی هداسی (هاًٌذ: ‪)second life‬‬
 7. 7. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مثانی نظری و پیطینه مغالعات‬ ‫کارتردهای رسانه اجتماعی:‬ ‫هذل وغب ٍ وار:‬ ‫فردی:‬ ‫رعاًِ ّای اختواػی‬‫رعاًِ اختواػی بِ ػٌَاى یه راُ خذیذ ارتباعی فزاتز اس راُ ّای عٌتی هث ایوی ، تلفي ٍ پیرام وَتراُ ٍ‬ ‫هٌبغ خذیذی بزای خوغ آٍری داًؼ ٍ تؼاهالت آًالیي‬‫رعاًِ ّای اختواػی بز اعاط ًَع اعتفادُ افزاد بِ دٍ گزٍُ: رعاًِ ّای اختواػی ػورَهی ٍ رعراًِ ّرای‬ ‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬ ‫اختواػی تخققی تمغین هی ؽًَذ.‬ ‫دولتی:‬‫رعاًِ ّای اختواػی خْت اًتؾار اعالػات ٍ دریافت باسخَرد اس حدن باالیی اس افزاد خْت اهرَر دٍلتری ٍ‬‫ّوچٌیي خوغ آٍری ؽَاّذ ٍ اهَر لضایی ٍ عتادّای تبلیغاتی اًتخاباتی بزای ارعال پیاهْایؾاى بِ ػوَم‬ ‫هزدم هَرد اعتفادُ لزار هی گیزد.‬ ‫تازرگانی:‬‫اعتفادُ اس لابلیت ّای ؽبىِ ای بِ فَرت ایٌتزاًت ؽزوت ّا ٍ یا ٍبغایت ّای اختواػی خارج اس ؽزوت‬ ‫بزای خوغ آٍری اعالػات. اعتفادُ اس رعاًِ ّای اختواػی بِ ػٌَاى ابشار باساریابی خْرت هؼزفری ٍ تبلیر‬ ‫هحقَالت ٍ خذهات ٍ دریافت باسخَرد ٍ ًظزات هؾتزیاى‬
 8. 8. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مثانی نظری و پیطینه مغالعات‬ ‫انتخاب چارچوب عراحی‬ ‫هذل وغب ٍ وار:‬‫در ایي پضٍّؼ، اْار حیغِ افلی یه وغب ٍ وار بز اعاط ّغتی ؽٌاعی هذل وغب ٍ وار‬‫هغز ؽذُ تَعظ آلای اعتزٍالذر بِ ؽز سیز بِ ػٌَاى اْاراَت عزاحی هذل وغب ٍ وار‬ ‫رعاًِ ّای اختواػی‬ ‫هَرد اعتفادُ لزار گزفتِ اعت:‬ ‫2- هؾتزیاى ٍ ارتباط با هؾتزی‬ ‫1- ًَآٍری هحقَل (ارسػ پیؾٌْادی)‬ ‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬ ‫4- اهَر هالی‬ ‫3- هذیزیت سیزعاخت‬ ‫تابلَی عزاحی هذل وغب‬ ‫ٍ وار تَعؼِ یافترِ اْرار‬ ‫روي ًاهبزدُ هی باؽذ ورِ‬ ‫اس 9 خاًررِ رىی ؽررذُ‬ ‫تؾر‬ ‫اعت.‬
 9. 9. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مثانی نظری و پیطینه مغالعات‬ ‫هذل وغب ٍ وار:‬ ‫رعاًِ ّای اختواػی‬ ‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬
 10. 10. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مثانی نظری و پیطینه مغالعات‬ ‫هذل وغب ٍ وار:‬ ‫رعاًِ ّای اختواػی‬ ‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬‫خشء عاسًذُ ارسػ ّای پیؾٌْادی، بغتِ ای اس هحقَالت ٍ خذهات را تَفی هی وٌذ‬ ‫وِ بزای یه بخؼ هؾتزی خاؿ ارسػ خلك هی ًوایذ. ّز ارسػ پیؾٌْادی هتؾى‬‫اس بغتِ ای هٌتخب اس هحقَالت ٍ یا خذهات اعت وِ ًیاسّای یه بخؼ خاؿ اس‬ ‫هؾتزیاى را بزآٍردُ هی ًوایذ.‬
 11. 11. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مثانی نظری و پیطینه مغالعات‬ ‫هذل وغب ٍ وار:‬ ‫رعاًِ ّای اختواػی‬‫خشء عاسًذُ بخؼ ّای هؾتزی، گزٍُ ّای هختلفی اس‬ ‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬‫افزاد یا عاسهاى ّایی را تؼزی هری ًوایرذ ورِ بٌگراُ‬ ‫لقذ دعت یابی ٍ خذهت بِ آًاى را دارد.‬
 12. 12. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مثانی نظری و پیطینه مغالعات‬ ‫هذل وغب ٍ وار:‬ ‫رعاًِ ّای اختواػی‬ ‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬‫خشء عاسًذُ واًالّا، بیاى وٌٌذُ ایري اعرت‬‫وِ ؽزوت بِ هٌظَر ارا رِ ارسػ پیؾرٌْادی‬‫هَرد ًظز بِ بخؼّای هؾتزیاى ّذف خَد،‬‫اگًَِ با آىّا ارتباط بزلزار وزدُ ٍ بِ آىّا‬‫دعتزعی دارد. واًالّای ارتباعی، تَسیرغ ٍ‬‫فزٍػ، ٍاعظ هیاى یه ؽزوت با هؾرتزیاى‬ ‫آى هیباؽٌذ.‬
 13. 13. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مثانی نظری و پیطینه مغالعات‬ ‫هذل وغب ٍ وار:‬ ‫رعاًِ ّای اختواػی‬ ‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬ ‫خشء عاسًذُ ارتباط با هؾتزی، اًَاع رٍابغی را تَفی‬‫هیًوایذ وِ ؽزوت با بخؼّای خافری اس هؾرتزیاى‬‫بزلزار هیوٌذ. گغتزُ ایي رٍابظ هیتَاًذ اس ارتباعرات‬ ‫حضَری تا خذهات پؾتیباًی خَدوار را دربزگیزد.‬
 14. 14. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مثانی نظری و پیطینه مغالعات‬ ‫هذل وغب ٍ وار:‬ ‫رعاًِ ّای اختواػی‬ ‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬‫خشء عاسًذُ خزیاىّای درآهذی، ًؾاىدٌّذُ درآهذی‬ ‫اعت وِ ؽزوت اس ّز بخؼ هؾتزی وغب هیوٌذ‬
 15. 15. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مثانی نظری و پیطینه مغالعات‬ ‫هذل وغب ٍ وار:‬ ‫رعاًِ ّای اختواػی‬ ‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬ ‫خشء عاسًذُ هٌابغ ولیذی، هْنتزیي دارایری-‬ ‫ّای هَردًیراس برزای ػولىرزد فرحیل هرذل‬ ‫وغبٍورار را تؾرزیل هریوٌرذ. ایري هٌرابغ،‬ ‫ؽزوت را لادر هیعاسد ترا ارسػ پیؾرٌْادی‬ ‫خَد را خلك ٍ ارا ِ ًوایرذ، برِ باسارّرا دعرت‬ ‫یابذ، ارتباط با بخرؼّرای هؾرتزی را حفرر‬ ‫وٌذ ٍ وغب درآهذ ًوایذ.‬
 16. 16. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مثانی نظری و پیطینه مغالعات‬ ‫هذل وغب ٍ وار:‬ ‫خشء عاسًذُ فؼالیتّای ولیرذی، هْرنترزیي‬ ‫رعاًِ ّای اختواػی‬ ‫وارّای هَردًیاس بزای ػولىزد فرحیل هرذل‬ ‫وغبٍوار را تؾزیل هیوٌذ. ایري فؼالیرتّرا‬ ‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬ ‫هْنتزیي الذاهاتی ّغرتٌذ ورِ یره ؽرزوت‬ ‫بزای خلك ٍ ارا ِ ارسػ پیؾٌْادی، دعتیابی‬ ‫بِ باسارّا، حفر ارتباط با هؾرتزی ٍ وغرب-‬ ‫درآهذ بایذ اًدام دّذ‬
 17. 17. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مثانی نظری و پیطینه مغالعات‬ ‫هذل وغب ٍ وار:‬‫خشء عاسًذُ هؾاروتّای ولیذی ؽبىِای اس تراهیيوٌٌرذگاى ٍ‬ ‫رعاًِ ّای اختواػی‬‫ؽزوا را تَفی هیوٌذ وِ باػث ػولىزد فحیل هذل وغبٍوار‬‫هیؽًَذ. الذام بِ ا رتالف برِ هٌظرَر بْیٌرِ ًورَدى هرذلّرای‬ ‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬ ‫وغبٍوار، واّؼ ریغه یا وغب هٌابغ فَرت هی گیزد.‬
 18. 18. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مثانی نظری و پیطینه مغالعات‬ ‫هذل وغب ٍ وار:‬ ‫رعاًِ ّای اختواػی‬‫ایي خشء عاسًذُ، هْنتزیي ّشیٌِّایی را وِ حریي اخرزای یره‬‫هذل وغبٍوار خاؿ ایداد هیؽَد را تَفی هیوٌرذ. خلرك ٍ‬ ‫عزاحی هذل وغب ٍ وار‬‫ارا ِ ارسػ، حفر ارتباط با هؾتزی ٍ ایداد درآهذ، ّوگی با خَد‬ ‫ّشیٌِّایی بِ ّوزاُ دارًذ وِ بایذ هحاعبِ گزدد.‬
 19. 19. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫روش تحقیــق‬ ‫روش کیفی‬ ‫ایي پضٍّؼ با رٍیىزد ویفی اًدام ؽذُ اعت.‬‫افزاد اغلب رفتار، ػمایذ، ًظزات، احغاعات ٍ رٍابرظ اختوراػی‬ ‫در بخررؼ بزرعرری هبرراًی ًظررزی ٍ هغالؼررِی‬‫خاؿ خَد را دارًذ. هغالؼِی ویفی برا تَفری هفراّین ایري‬ ‫پیؾیٌِی تحمیك اس رٍػ هغالؼات وتابخاًرِ ای ٍ‬‫اهىاى را فزاّن هی آٍرد تا افزاد بتَاًٌذ درن فحیل ٍ یىغاًی‬ ‫اس هفاّین پیچیذُی یه پضٍّؼ داؽتِ باؽٌذ.‬ ‫در بخؼ هغالؼات تدزبی ٍ عزاحی هرذل اس رٍػ‬ ‫هَردواٍی ٍ گزٍُ واًًَی بْزُ گزفتِ ؽذُ اعت.‬ ‫مسایای روش کیفی:‬‫ال ) بِ ؽزوتوٌٌذگاى در هقاحبِ ّا یرا ًظزعرٌدی ّرا، برا‬‫اعتفادُ اس عَاالت باس، ایي اهىاى را هری دّرذ ترا برا عرخي ٍ‬ ‫ولوات خَد بِ پاعخ گَیی بسزداسًذ.‬‫ت) بِ هحممیي اًؼغاف پذیزی در واٍػ بِ پاعخ اٍلیِ ؽزوت‬ ‫وٌٌذگاى را (با عز عَاالتی هاًٌذ ازا یا اگًَِ) هی دّذ.‬
 20. 20. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫روش تحقیــق‬ ‫گروه کانونی‬ ‫موردکاوی‬‫گزٍُ ّای واًًَی با ایي ّرذف ؽرى هری گیزًرذ ترا بتَاًٌرذ‬ ‫رٍػ تحمیك هَردواٍی را هی ترَاى برِ ػٌرَاى یره پرضٍّؼ‬‫اعالػات را بِ فَرت تخققی اس هدوَػرِ ای اس افرزاد خبرزُ‬ ‫تدزبی تؼزی ًوَد وِ یه پذیذُ را در ااراَت سًذگی ٍالؼی‬ ‫بذعت آٍرًذ.‬ ‫آى بزرعی هی وٌذ.‬‫در ایي پضٍّؼ اس یه گزٍُ ّؾت ًفزُ، اس هتخققیي در حَسُ‬ ‫در ایي پضٍّؼ ووي هؼزفری ٍ بزرعری ٍت عرایت ًگارخاًرِ‬‫‪ ،IT‬وغ رب ٍ و رار، ٍت ٍ رع راًِ ّ رای اختو راػی، ً رزم اف رشار،‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ایزاًی بِ ػٌَاى ًوًَِ هَرد واٍی، عِ ٍت عایت بِ ػٌَاى بٌچ‬‫هذیزیت ٍ ٌّز وِ دارای تدزبِ السم ٍ آؽٌا با هفاّین هزتبظ با‬ ‫هارن خْت اعتخزاج هذل ّای وغرب ٍ ورار هؾرابِ ًوًَرِ،‬‫ایي پضٍّؼ ّغتٌذ، بِ ػٌرَاى گرزٍُ وراًًَی ٍ ترین عزاحری‬ ‫هَرد هغالؼِ ٍ تدشیِ ٍ تحلی لزار گزفتِ ؽذُ اعت.‬ ‫ووه گزفتِ ؽذُ اعت.‬ ‫فراینذ عراحی:‬ ‫مذیریت‬ ‫پیاده سازی‬ ‫عراحی‬ ‫ضناخت‬ ‫آماده سازی‬
 21. 21. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬ ‫هؾخـ ًوَدى اّذاف پزٍصُ، آسهَدى ایذُّای همرذهاتی وغرب ٍ ورار، عرز‬ ‫آهادُ عاسی‬‫ریشی پزٍصُ ٍ تؾىی تین اس خولِ فؼالیت ّرایی اعرت ورِ در هزحلرِ آهرادُ‬ ‫عاسی بایذ فَرت پذیزد.‬ ‫ؽٌاخت‬‫• ّذف اس اًدام ایي پضٍّؼ عزاحی ٍ ارا ِ هرذل وغرب ٍ ورار هٌاعرب برزای بْرزُ‬ ‫عزاحی‬ ‫بزداری اس ٍیضگیّای رعاًِ ّای اختواػی در راعتای ایداد ارسػ اعت‬ ‫پیادُ عاسی‬‫• بزای دعت یابی بِ اّذاف ایي پضٍّؼ، یه گرزٍُ ّؾرت ًفرزُ، اس هتخققریي در‬‫حَسُ ّای فٌاٍری اعالػات، وغب ٍ وار، ٍت ٍ رعاًِ ّرای اختوراػی، ًرزم افرشار،‬ ‫هذیزیت‬‫هذیزیت ٍ ٌّز وِ دارای تدزبرِ السم ٍ آؽرٌا برا هفراّین هرزتبظ برا ایري پرضٍّؼ‬ ‫ّغتٌذ، بِ ػٌَاى گزٍُ واًًَی ٍ تین عزاحی ووه گزفتِ ؽذُ اعت.‬‫• ااراَت اعتزٍالذر ٍ تابلَی عزاحی هذل وغب ٍ وار بِ ػٌَاى سباى هؾتزن بریي‬‫اػضای تین اًتخات ؽذ ٍ اّذاف، هباًی ًظزی ٍ فزایٌذ عزاحی برزای آًْرا تؾرزیل‬ ‫گزدیذ.‬
 22. 22. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬‫ؽٌاخت تزویبی اس فؼالیت ّا ؽاه تحمیك براسار، هغالؼرِ برز رٍی هؾرتزیاى،‬ ‫آهادُ عاسی‬‫هقاحبِ با خبزگاى آى حَسُ ٍ بذعت آٍردى تقرَیزی اخورالی اس هرذل ّرای‬ ‫وغب ٍ وار رلبا یا وغب ٍ وار ّای هؾابِ هی باؽذ.‬ ‫ؽٌاخت‬‫ؽٌاخت ٍ عزاحی هؼوَال بِ هَاسات ّن پیؼ هی رًٍرذ ٍ هرزسّرای بریي آًْرا‬ ‫ٍوَ لاب تفىیه ًیغت.‬ ‫عزاحی‬ ‫پیادُ عاسی‬‫• در ایي بخؼ با هغالؼِ هَردی عؼی در ایداد دروی فرحیل اس فضرایی داریرن ورِ‬ ‫لزار اعت بزای آى هذل وغب ٍ وار عزاحی ؽَد.‬ ‫هذیزیت‬‫• عی اٌذیي ًَبت خغتدَ تؼذادی رعاًِ اختواػی فؼال ٍ با عابمِ ورِ برِ ػٌرَاى‬‫ٍت عایتّای رعاًِ اختواػی تخققی هَفك هی ترَاى اس آًْرا ًرام برزد ٍ اس ًظرز‬‫واروزد بِ ًوًَِ هَرد ًظز ها ؽباّت ّای سیادی دارًذ ؽٌاعرایی ٍ هرذل وغرب ٍ‬ ‫وار آًْا هَرد بزرعی لزارگزفتِ ؽذ.‬
 23. 23. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬ ‫نگارخانه ایرانی:‬ ‫آهادُ عاسی‬‫ًگارخاًِ ایزاًی )‪ (negarkhaneh.ir‬یه رعاًِ اختوراػی‬‫در حَسُ تخققی ٌّزّای تدغوی بِ سباى فارعی اعت وِ‬ ‫ؽٌاخت‬‫فؼالیت خَد را در تابغتاى 6831 آغاس وزدُ اعرت. ایري ٍت‬‫عایت بِ ػٌَاى ًخغرتیي ٍت عرایت ایزاًری اس ًظرز تؼرذاد‬ ‫عزاحی‬‫هخاع رب ٍ ّوچٌ ریي آث رار ارا رِ ؽ رذُ در ح رَسُ ٌّزّ رای‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫تدغوی هحغَت هی ؽَد. در حال حاوز ایي عایت هیشباى‬ ‫پیادُ عاسی‬‫بیؼ اس 00051 ػضَ فؼال ٍ 021 ّشار اثرز ٌّرزی تَلیرذی‬ ‫تَعظ واربزاى ػضَ هی باؽذ.‬ ‫هذیزیت‬‫ّ رذف اس راُ اً رذاسی ای ري ع رایت، اید راد ؽ ربىِ اختو راػی‬ ‫ر‬ ‫ر ر‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬‫تخققی در سهیٌِ ٌّزّای تدغوی ٍ ارا ِ خذهاتی هتٌرَع‬‫در خْت هؼزفی ٌّزهٌذاى، ارا ِ آثار ٌّرزی، تبرادل ًظرز ٍ‬‫تدزبیات، اعالع رعاًی اخبار ًگارخاًِ ّا، بزگشاری هغابمات،‬‫بزگشاری ًوایؾگاُ ّای آًالیي اس آثار ٌّزی، فرزٍػ آًالیري‬‫هحقَالت هزتبظ با ٌّزّای تدغوی ٍ آثار ٌّزی هی باؽذ.‬
 24. 24. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬ ‫تررسی نمونه های مطاته:‬ ‫آهادُ عاسی‬‫‪ CGSociety.org‬بِ ػٌَاى یىی اس بشرگترزیي خَاهرغ هدراسی‬ ‫•‬‫ٌّزهٌذاى ٍ عزاحاى گزافیه رایاًِ ای، تالػ دارد تا ٌّزهٌرذاى‬ ‫ؽٌاخت‬‫ایي حَسُ را برا ارا رِ عیر ٍعریؼی اس خرذهات برزای ارتبراط،‬‫اعالع رعاًی، آهَسػ ٍ ترزٍیح ٌّزهٌرذاى دیدیترال در عزاعرز‬ ‫عزاحی‬ ‫خْاى را پؾتیباًی ًوایذ.‬‫‪ deviantArt.com‬اًدوٌی آًالیي برزای برِ ًورایؼ گذاؽرتي‬ ‫•‬ ‫پیادُ عاسی‬‫آثار ٌّزی گًَاگَى اعت وِ تَعظ واربزاًؼ تاهیي هحترَا هری‬‫ؽَد. ایي عایت بیؼ اس 22 هیلیَى ػضَ ٍ بیؼ اس 022 هیلیَى‬ ‫هذیزیت‬‫اثز ثبت ؽذُ با رٍساًِ حذٍد 000041 اثرز ثبتری داؽرتِ اعرت‬ ‫(هزداد هاُ 19).‬‫‪ Coroflot.com‬یىی اس بشرگتزیي ٍت عایت ّای ًوایؼ ًوًَِ‬ ‫•‬‫آثار ٌّزهٌذاى خالق ٍ حزفِ ای در خْاى هحغرَت هری ؽرَد.‬‫ایي ٍت عایت اس عال 8991 تاوٌَى هیشباى حذٍد 1/5 هیلیرَى‬‫تق رَیز آث رار ٌّ رزی خ رالق اس 000.051 ٌّزهٌ رذ ٍ ٌّزخ رَ اس‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اوثزیت وؾَرّای خْاى هی باؽذ.‬
 25. 25. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬ ‫تررسی نمونه های مطاته:‬ ‫آهادُ عاسی‬ ‫تابلَی وغب ٍ وار ؽٌاعایی ؽذُ ٍت عایت ‪CGSocierty.org‬‬ ‫ضرکای کلیذی:‬ ‫فعالیتهای کلیذی:‬ ‫ارزش ارا ه ضذه:‬ ‫ارتثاعات مطتری:‬ ‫تخص مطتری:‬ ‫ؽٌاخت‬ ‫- هذیزیت پلتفزم‬ ‫هدوَػِّا ٍ ه عغات‬ ‫- اا وتات اس آثار‬ ‫- خَاهغ آًالیي‬ ‫- ٌّزهٌذاى ٍ ه عغات‬ ‫حمَلی هث ه عغات‬ ‫- اا وتات‬ ‫- ففحِی ؽخقی‬ ‫فٌؼت گزافیه رایاًِ‬ ‫عزاحی‬ ‫- بزگشاری هغابمات‬ ‫فیلن عاسی ٍ باسی‬ ‫- تاالرّای گفتگَ بزای‬ ‫ای، ٌّزّای دیدیتال،‬ ‫- باساریابی‬ ‫عاسی رایاًِ ای ٍ‬ ‫تؼوالت آًالیي‬ ‫فیلن عاساى ٍ باسی‬ ‫- تؼاه با هذرعیي ٍ‬ ‫پیادُ عاسی‬‫تَلیذوٌٌذگاى تدْیشات‬ ‫- هؾاغ‬ ‫عاساى رایاًِ ای‬ ‫هتخققیي‬ ‫هزتبظ‬ ‫- اًتؾار اخبار ٍ هغالب‬ ‫منات کلیذی:‬ ‫تخققی‬ ‫کانالها:‬ ‫هذیزیت‬ ‫- بزگشاری وارگاُّای‬ ‫- باًىْای اعالػاتی‬ ‫- ٍت عایت‬ ‫تخققی آًالیي‬ ‫- واربزاى حزفِ ای‬ ‫- وتات ّای هٌتؾزُ‬ ‫- بزگشاری هغابمات‬ ‫- پلتفزم ًزم افشاری‬ ‫- خبزًاهِ ّای‬ ‫ایٌتزًتی‬ ‫- بزًذ‬ ‫الىتزًٍیه‬ ‫ساختار هسینه ای:‬ ‫جریان درآمذی:‬ ‫– ًیزٍی اًغاًی – بزًاهِ ّای‬ ‫- ایداد ٍ ًگْذاری پلتفزم‬ ‫- درآهذ حاف اس تبلیغات - حك ػضَیت ٍیضُ – ثبت ًام در دٍرُ‬ ‫تبلیغاتی – بزگشاری هغابمات – ًؾز وتات – حكالتذریظ‬ ‫ّای آهَسؽی - فزٍػ وتات - آگْیّای اعتخذام – خذت‬ ‫اعساًغز‬
 26. 26. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬ ‫تررسی نمونه های مطاته:‬ ‫آهادُ عاسی‬ ‫تابلَی وغب ٍ وار ؽٌاعایی ؽذُ ٍت عایت ‪deviantArt.com‬‬ ‫ضرکای کلیذی:‬ ‫فعالیتهای کلیذی:‬ ‫ارزش ارا ه ضذه:‬ ‫ارتثاعات مطتری:‬ ‫تخص مطتری:‬ ‫- هذیزیت پلتفزم‬ ‫ؽٌاخت‬ ‫- ااپخاًِ ّای هحلی‬ ‫- ففحِی ؽخقی‬ ‫- خَاهغ آًالیي‬ ‫- ٌّزهٌذاى در‬ ‫- باساریابی‬ ‫عزف لزارداد‬ ‫- تاالرّای گفتگَ بزای‬ ‫- خلك هؾتزن‬ ‫رؽتِّای ٌّزّای‬ ‫- تَلیذ هحقَالت‬‫- ؽبىِ اس بزًاهًَِیغاى‬ ‫خاؿ‬ ‫تؼوالت آًالیي‬ ‫- ارا ِ خذهات خَدوار‬ ‫دیدیتال، ٌّزّای‬ ‫عزاحی‬ ‫اس عزاعز خْاى‬ ‫- بِ ًوایؼ گذاؽتي‬ ‫عٌتی، ػىاعی، ادیباى،‬ ‫- اا آثار‬ ‫- ؽزوتّای حو ٍ‬ ‫رایگاى آثار‬ ‫فیلوغاساى ٍ اًیواتَر‬ ‫ًم‬ ‫- ارتباط ٍ ّوىاری ٍ‬ ‫ّا، عزاحاى رابظ‬ ‫پیادُ عاسی‬ ‫منات کلیذی:‬ ‫ّوچٌیي یادگیزی اس‬ ‫کانالها:‬ ‫واربزی، وارتًَیغتّا،‬ ‫عایز اػضا‬ ‫واریىاتَریغتّا ٍ‬ ‫- باًىْای اعالػاتی‬ ‫- وغب درآهذ اس فزٍػ‬ ‫- ٍت عایت‬ ‫وویهواراى‬ ‫هذیزیت‬ ‫- واربزاى حزفِ ای‬ ‫- ؽبىْْای اختواػی‬ ‫آثار در ااپخاًِ ٍ‬ ‫- پلتفزم ًزم افشاری‬ ‫هاًٌذ: ‪ٍ Facebook‬‬ ‫فزٍؽگاُ‬ ‫‪twitter‬‬ ‫- بزًذ‬ ‫- خغتدَ در بیؼ اس‬ ‫- خبزًاهْْای‬ ‫- آثار حزفِ ای ٌّزی‬ ‫001 هیلیَى اثز خلك‬ ‫الىتزًٍیه‬ ‫ؽذُ تَعظ ٌّزهٌذاى‬ ‫ػضَ‬ ‫ساختار هسینه ای:‬ ‫جریان درآمذی:‬ ‫– بزًاهِ ّای‬ ‫– ًیزٍی اًغاًی‬ ‫- ایداد ٍ ًگْذاری پلتفزم‬ ‫- درآهذ حاف اس تبلیغات - حك ػضَیت ٍیضُ - فزٍػ‬ ‫تبلیغاتی – تَلیذ هحقَل – اا آثار‬ ‫هحقَالت ٍ اا آثار - خذت اعساًغز‬
 27. 27. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬ ‫تررسی نمونه های مطاته:‬ ‫تابلَی وغب ٍ وار ؽٌاعایی ؽذُ ٍت عایت ‪coroflot.com‬‬ ‫آهادُ عاسی‬ ‫ضرکای کلیذی:‬ ‫فعالیتهای کلیذی:‬ ‫ارزش ارا ه ضذه:‬ ‫ارتثاعات مطتری:‬ ‫تخص مطتری:‬ ‫- هذیزیت پلتفزم‬ ‫ؽٌاخت‬ ‫- ؽزوت 71‪Area‬‬ ‫- ففحِی ؽخقی‬ ‫- خَاهغ آًالیي‬ ‫- عزاحاى فٌؼتی،‬ ‫- باساریابی‬‫عزا ٍ تَعؼِ دٌّذُ‬ ‫خْت هؼزفی حزفِ ای‬ ‫عزاحاى گزافیه،‬ ‫پلتفزم ٍت عایت‬ ‫تَاًوٌذی ّا ٍ عَابك‬ ‫عزاحاى هذ، هؼواراى‬ ‫عزاحی‬ ‫اخزایی افزاد‬ ‫داخلی، هتخققاى‬ ‫- ایداد ارتباط بیي افزاد‬ ‫هذلغاسی عِ بؼذی ٍ‬ ‫ٍ فٌؼت اس عزیك بخؼ‬ ‫رًذر، هؼواراى، ًماؽاى،‬ ‫پیادُ عاسی‬ ‫منات کلیذی:‬ ‫هؾاغ‬ ‫کانالها:‬ ‫وارگزداًاى ٌّزی،‬ ‫- تؼاه واربزاى با عایز‬ ‫هذیزاى عزاحی‬ ‫- دایزوتَری هؾاغ‬ ‫ٌّزهٌذاى ػضَ‬ ‫- ٍت عایت‬ ‫- ؽزوت ّایی وِ بِ‬ ‫هذیزیت‬ ‫- واربزاى حزفِ ای‬ ‫- خبزًاهِ ّای‬ ‫دًبال خذت ًیزٍی‬ ‫- پلتفزم ًزم افشاری‬ ‫الىتزًٍیه‬ ‫اًغاًی هتخقـ در‬ ‫- ؽبىِ ّای اختواػی‬ ‫سهیٌِ ّای ٌّزی‬ ‫هاًٌذ ‪ٍ Facebook‬‬ ‫‪LinkedIn‬‬ ‫ّغتٌذ‬ ‫ساختار هسینه ای:‬ ‫جریان درآمذی:‬‫– بزًاهِ ّای‬ ‫– ًیزٍی اًغاًی‬ ‫- ایداد ٍ ًگْذاری پلتفزم‬ ‫- آگْیّای اعتخذاهی در بخؼ هؾاغ – خذت اعساًغز ٍ ػمذ‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫لزارداد ّای ّوىاری‬
 28. 28. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬‫االؼ ولیذی در عَل هزحلِی عزاحی، تَلیذ هذل ّای خذیرذ ٍ بزخغرتِ ٍ‬ ‫آهادُ عاسی‬‫ارتباط با آًْاعت. در ایي هزحلِ تفىز بذٍى حذ ٍ هزس، ػاه حیراتی هَفمیرت‬‫اعت. بزای تفىز دربارُ گشیٌِ ّای هختل هذلّای وغرب ٍ ورار السم اعرت‬ ‫ؽٌاخت‬‫سهاى وافی در ًظز گزفتِ ؽَد ٍ در رابغِ با خزیراى ّرای درآهرذی خرایگشیي‬‫خغتدَ ؽَد. درًظز داؽتي الگَّای هختل هذل ّای وغب ٍ ورار ًیرش هری‬ ‫عزاحی‬ ‫تَاًذ بِ عزاحی بْتز هذل وغب ٍ وار ووه وٌذ.‬ ‫پیادُ عاسی‬‫• با بزرعی ًوًَِ هَرد واٍی ٍ با ووه ػَاه اعتخزاج ؽذُ اس هغالؼِ ًوًَرِ ّرا در‬ ‫هذیزیت‬‫هزحلِ ؽٌاخت، گزٍُ واًًَی عی خلغاتی برِ بحرث ٍ تبرادل ًظرز ٍ ایرذُپرزداسی‬‫پزداخترِ ٍ در ًْایرت هرذل هفْ رَهی وغرب ٍ ورار ب رزای رعراًِّرای اختوراػی‬ ‫ر‬ ‫ر ر‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫(هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی) بِ فَرت سیز بِ خوغ بٌذی رعیذ.‬
 29. 29. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬ ‫خالصه مذل مفهومی عراحی ضذه توسظ گروه کانونی‬ ‫آهادُ عاسی‬ ‫ؽٌاخت‬ ‫عزاحی‬ ‫پیادُ عاسی‬ ‫هذیزیت‬
 30. 30. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬ ‫یه هذل وغب ٍ وار ٍاحذ ٍاحذ ٍخَد ًذارد. در ٍالغ فزفت ّای فزاٍاى ٍ گشیٌِ‬ ‫آهادُ عاسی‬ ‫ّای بغیار سیادی ٍخَد دارد وِ ها بایذ ّوِ آًْا را وؾ وٌین.‬ ‫تین اٍریلی، هذیزػاه اٍریلی‬ ‫ؽٌاخت‬‫هذل هفَْهی عزاحی ؽذُ را هیتَاى بِ ؽؼ سیزهذل وِ ّزوذام هٌدز بِ ایداد یه گرزٍُ‬ ‫عزاحی‬‫ارسػ هیؽًَذ، تمغینبٌذی ًوَد وِ تَؤهاى ٍ برا تؼاهر برا یىرذیگز، ارسػ افرشٍدُ ایدراد‬ ‫هیًوایٌذ. ایي ؽؼ سیزهذل بِ ؽز سیز هی باؽٌذ:‬ ‫پیادُ عاسی‬ ‫1) مذل زیرساخت ضثکه اجتماعی‬ ‫2) مذل تثلیغات‬ ‫هذیزیت‬ ‫3) مذل آموزش‬ ‫4) مذل فروضگاه‬ ‫5) مذل حق عضویت ویصه‬ ‫6) مذل ارا ه خذمات زیرساخت و فنآوری ته عرفهای تیرونی‬
 31. 31. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬ ‫خالفِ هذل هفَْهی سیزعاخت ؽبىِ اختواػی‬ ‫آهادُ عاسی‬ ‫ضرکای کلیذی:‬ ‫فعالیتهای کلیذی:‬ ‫ارزش ارا ه ضذه:‬ ‫ارتثاعات مطتری:‬ ‫تخص مطتری:‬‫- ؽزوتّای هؾاٍرُ‬ ‫- هذیزیت پلتفزم‬ ‫- ففحِ ؽخقی‬ ‫- خَاهغ آًالیي‬ ‫- ٌّزهٌذاى ٌّزّای‬ ‫ؽٌاخت‬ ‫ًزمافشاری‬ ‫- هذیزیت ٍت عایت‬ ‫- ارعال خبزًاهِ ٍ ٍیضُ‬ ‫- خلك هؾتزن‬ ‫تدغوی ؽاه : اعاتیذ،‬‫- ؽزوتّای خذهات‬ ‫ًاهِ بِ اػضا بِ فَرت‬ ‫- راٌّوای هتٌی آًالیي‬ ‫ٌّزهٌذاى ٍ ٌّزخَیاى .‬‫دیتاعٌتز ٍ پٌْایباًذ‬ ‫ایوی ٍ ‪SMS‬‬ ‫بزای اعتفادُ اس اهىاًات‬ ‫عزاحی‬ ‫- ٍخَد بغتزی خْت‬ ‫عایت‬ ‫منات کلیذی:‬ ‫تؼاه با عایز اػضا‬ ‫کانالها:‬ ‫پیادُ عاسی‬ ‫- فٌذٍق پغتی داخلی‬ ‫- باًىْای اعالػاتی‬ ‫بزای ارعال ٍ دریافت‬ ‫- ٍت عایت‬ ‫- واربزاى‬ ‫پیام ّای خقَفی‬ ‫- ؽبىْْای اختواػی‬ ‫هذیزیت‬ ‫- پلتفزم ًزم افشاری‬ ‫- افشٍدى عایز واربزای‬ ‫هاًٌذ: ‪ٍ Facebook‬‬ ‫- بزًذ‬ ‫‪twitter‬‬ ‫بِ حلمِ ّای دٍعتی ٍ‬ ‫- خبزًاهْْای‬ ‫ٌّزهٌذاى هَرد ػاللِ‬ ‫الىتزًٍیه‬ ‫ساختار هسینه ای:‬ ‫جریان درآمذی:‬ ‫- ایداد، ًگْذاری ٍ تَعؼِ پلتفزم‬ ‫- رایگاى‬ ‫- ًیزٍی اًغاًی بزای هذیزیت ٍت عایت‬
 32. 32. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬ ‫خالفِ هذل هفَْهی تبلیغات‬ ‫آهادُ عاسی‬ ‫ضرکای کلیذی:‬ ‫فعالیتهای کلیذی:‬ ‫ارزش ارا ه ضذه:‬ ‫ارتثاعات مطتری:‬ ‫تخص مطتری:‬‫- ؽزوت ّای تبلیغاتی‬ ‫- باساریابی، فزٍػ ٍ‬ ‫- ارعال تبلیغات بِ‬ ‫- ووه ؽخقی تَعظ‬ ‫- اؽخاؿ حمیمی ٍ‬ ‫ٍاعظ‬ ‫پؾتیباًی‬ ‫باًه ّای اعالػاتی‬ ‫بخؼ باساریابی ٍ فزٍػ‬ ‫حمَلی‬ ‫ؽٌاخت‬‫- هَعغات هالی ٍ باًه‬ ‫عبمِ بٌذی ؽذُ بِ‬ ‫- هغتٌذات راٌّوای‬ ‫- اًدويّا ٍ هزاوش ٍ‬‫ّا بزای ارا ِ درگاُّای‬ ‫فَرت ّذفوٌذ تَعظ‬ ‫آًالیي‬ ‫هَعغات ٌّزی‬ ‫عزاحی‬ ‫پزداخت آًالیي‬ ‫ایوی ٍ یا ‪SMS‬‬ ‫- ؽزوتّای تبلیغاتی‬ ‫- درج پغت در ففحات‬ ‫منات کلیذی:‬ ‫ٍابغتِ بِ عایت افلی‬ ‫کانالها:‬ ‫پیادُ عاسی‬ ‫- بزًذ‬ ‫در عایز ؽبىِ ّای‬ ‫- ٍت عایت‬ ‫- فضاّای تبلیغاتی‬ ‫- ایوی‬ ‫پزبیٌٌذُ ٍ تخققی‬ ‫اختواػی‬ ‫- ‪SMS‬‬ ‫هذیزیت‬ ‫- ًوایؼ آگْی بِ‬ ‫فَرت درج خبز یا‬ ‫- خبزًاهِّای الىتزًٍیه‬ ‫همالِ‬ ‫- فزمّای آًالیي ثبت‬ ‫- ًوایؼ بٌز ّای‬ ‫عفارػ‬ ‫تبلیؼاتی در عایت‬ ‫- آگْی ّای اعتخذاهی‬ ‫ساختار هسینه ای:‬ ‫جریان درآمذی:‬ ‫- ًیزٍی اًغاًی باساریابی ٍ فزٍػ‬ ‫- فزٍػ فضاّای تبلیغاتی بِ فَرت بٌز‬ ‫- درفذ وارگشاری ؽزوت ّای ٍاعظ تبلیغاتی‬ ‫- دریافت ّشیٌِ ثبت آگْی اعتخذاهی‬
 33. 33. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬ ‫خالفِ هذل هفَْهی فزٍؽگاُ‬ ‫ضرکای کلیذی:‬ ‫فعالیتهای کلیذی:‬ ‫ارزش ارا ه ضذه:‬ ‫ارتثاعات مطتری:‬ ‫تخص مطتری:‬ ‫- ؽزوت ّای حو ٍ‬ ‫- باساریابی ٍ فزٍػ‬ ‫- واالّای تَلیذ ؽذُ‬ ‫- ووه ؽخقی تَعظ‬ ‫- افزاد حمیمی ٍ‬ ‫آهادُ عاسی‬ ‫ًم (پغت، پیه ٍ‬ ‫- تحمیمات باسار ٍ‬ ‫تَعظ تَلیذوٌٌذگاى‬ ‫بخؼ باساریابی ٍ فزٍػ‬ ‫حمَلی‬ ‫باربزی)‬ ‫خزیذ واال‬ ‫- واالّای تَلیذ ؽذُ‬ ‫- هغتٌذات راٌّوای‬ ‫- تاهیيوٌٌذگاى ٍ‬ ‫- تاهیي/تَلیذ‬ ‫تَعظ واربزاى (هاًٌذ‬ ‫آًالیي‬ ‫ؽٌاخت‬ ‫تَلیذوٌٌذگاى‬ ‫- تَسیغ ٍ تحَی‬ ‫آثار ٌّزی خْت فزٍػ‬ ‫- دیذگاُّای هغز‬‫- هَعغات هالی ٍ باًه‬ ‫- خذهات پظ اس فزٍػ‬ ‫اف اثز یا اا اثز)‬ ‫ؽذُ تَعظ عایز‬‫ّا بزای ارا ِ درگاُّای‬ ‫(گاراًتی، ػَدت،‬ ‫واربزاى هقزفوٌٌذُ ٍ‬ ‫عزاحی‬ ‫پزداخت آًالیي‬ ‫تؼَی )‬ ‫اهىاى ارتباط با آًْا اس‬ ‫- اًبارداری ٍ ًگْذاری‬ ‫عزیك بغتز عایت‬ ‫پیادُ عاسی‬ ‫منات کلیذی:‬ ‫کانالها:‬ ‫- تاهیيوٌٌذگاى با بزًذ‬ ‫- ٍت عایت بِ ػٌَاى‬ ‫ّای هؼتبز‬ ‫بغتز فزٍػ ٍ تبلیغات‬ ‫هذیزیت‬ ‫- باسار ّذف خاؿ‬ ‫-ایٌتزًت ٍ رعاًِّای‬ ‫- فضاّای تبلیغاتی‬ ‫هزتبظ خْت‬ ‫پزهخاعب ٍ خاؿ‬ ‫اعالعرعاًی ٍ تبلیغات‬ ‫ساختار هسینه ای:‬ ‫جریان درآمذی:‬ ‫- ًیزٍی اًغاًی باساریابی، فزٍػ ٍ پؾتیباًی‬ ‫- فزٍػ واال‬ ‫- ًیزٍی اًغاًی هذیزیت اعالػات فزٍؽگاُ‬ ‫- حك وارگشاری فزٍػ واالی واربزاى‬ ‫- خزیذ ٍ یا تَلیذ واال‬ ‫- اًبارداری‬ ‫- ّشیٌِّای ارعال، گاراًتی ٍ بیوِ‬ ‫- ّشیٌِّای اداری ٍ ػولیاتی‬
 34. 34. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬ ‫خالفِ هذل هفَْهی حك ػضَیت ٍیضُ‬ ‫آهادُ عاسی‬ ‫ضرکای کلیذی:‬ ‫فعالیتهای کلیذی:‬ ‫ارزش ارا ه ضذه:‬ ‫ارتثاعات مطتری:‬ ‫تخص مطتری:‬‫- عایز بخؼ ّای عایت‬ ‫- باساریابی، فزٍػ ٍ‬ ‫- تخفی در خزیذ‬ ‫- ووه ؽخقی تَعظ‬ ‫- واربزاى‬ ‫ؽٌاخت‬‫- هَعغات هالی ٍ باًه‬ ‫پؾتیباًی‬ ‫خذهات ٍ هحقَالت‬ ‫بخؼ باساریابی ٍ فزٍػ‬ ‫ّا بزای ارا ِ درگاُّای‬ ‫- تحمیك باسار خْت‬ ‫عایت‬ ‫- هغتٌذات راٌّوای‬ ‫پزداخت آًالیي‬ ‫ارا ِ هؾَق ّای‬ ‫- عفارؽی عاسی ففحِ‬ ‫آًالیي‬ ‫عزاحی‬ ‫خذیذتز ٍ بْتز‬ ‫ؽخقی‬ ‫- اعتفادُ رایگاى اس‬ ‫پیادُ عاسی‬ ‫منات کلیذی:‬ ‫کانالها:‬ ‫فیلن ّای آهَسؽی ٍ‬ ‫- بزًذ‬ ‫- ٍت عایت‬ ‫- فضاّای تبلیغاتی‬ ‫آرؽیَ دٍرُّای‬ ‫- ایوی‬ ‫هذیزیت‬ ‫آهَسؽی‬ ‫پزبیٌٌذُ ٍ تخققی‬ ‫- اعتفادُ اس فضای‬ ‫- فزمّای آًالیي‬ ‫ًوایؾگاّی عایت بِ‬ ‫ثبتًام‬ ‫فَرت رایگاى‬ ‫ساختار هسینه ای:‬ ‫جریان درآمذی:‬ ‫- ًیزٍی اًغاًی باساریابی ٍ فزٍػ‬ ‫- دریافت حك ػضَیت‬ ‫- درفذ ّای تخفی‬
 35. 35. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬ ‫هذل ارا ِ خذهات سیزعاخت ٍ فٌأٍری بِ عزف ّای بیزًٍی‬ ‫ضرکای کلیذی:‬ ‫فعالیتهای کلیذی:‬ ‫ارزش ارا ه ضذه:‬ ‫ارتثاعات مطتری:‬ ‫تخص مطتری:‬ ‫آهادُ عاسی‬ ‫- ؽزوت ّای ًزم‬ ‫- باساریابی، فزٍػ ٍ‬ ‫- تخفی در خزیذ‬ ‫- ووه ؽخقی‬ ‫- افزاد یا عاسهاًْایی‬‫افشاری ٍ عخت افشاری‬ ‫پؾتیباًی‬ ‫خذهات ٍ هحقَالت‬ ‫- خذهات خَدوار‬ ‫وِ بزای ؽزٍع یا تغییز‬ ‫- ؽزوت ّای داًؼ‬ ‫- تاهیي ٍ ًگْذاری‬ ‫عایت‬ ‫وغب ٍ وار خَد ًیاس‬ ‫ؽٌاخت‬ ‫بٌیاى ٍ پضٍّؼ هحَر‬ ‫ًیزٍی اًغاًی خبزُ‬ ‫- عفارؽی عاسی ففحِ‬ ‫بِ هؾاٍرُ دارًذ‬‫- داًؾگاُ ّا، هَعغات‬ ‫- بزٍسرعاًی داًؼ فٌی‬ ‫ؽخقی‬ ‫- افزاد یا عاسهاًْایی‬ ‫عزاحی‬ ‫آهَسػ ػالی ٍ‬ ‫- عزاحی ٍ تَعؼِ‬ ‫- اعتفادُ رایگاى اس‬ ‫وِ بزای وغب ٍ وار‬ ‫پضٍّؾىذُ ّا‬ ‫هحقَل‬ ‫فیلن ّای آهَسؽی ٍ‬ ‫خَد ًیاس بِ داًؼ فٌی‬ ‫- تاهیي ٍ ًگْذاری‬ ‫آرؽیَ دٍرُّای‬ ‫دارًذ‬ ‫پیادُ عاسی‬ ‫تدْیشات عخت افشاری‬ ‫آهَسؽی‬ ‫- افزاد یا عاسهاًْایی‬ ‫منات کلیذی:‬ ‫- اعتفادُ اس فضای‬ ‫کانالها:‬ ‫وِ بزای وغب ٍ وار‬ ‫- بزًذ‬ ‫ًوایؾگاّی عایت بِ‬ ‫- بغتز ؽبىِ ایٌتزًت‬ ‫خَد ًیاس بِ سیزعاخت‬ ‫هذیزیت‬ ‫- تین ّای تخققی‬ ‫فَرت رایگاى‬ ‫- دفاتز ٍ ًوایٌذگی‬ ‫ًزم افشاری ٍ عخت‬ ‫- داًؼ فٌی‬ ‫ّای ؽزوت‬ ‫افشاری دارًذ.‬ ‫- ًزم افشار‬ ‫- تدْیشات عخت افشار‬ ‫ساختار هسینه ای:‬ ‫جریان درآمذی:‬ ‫- ّشیٌِ ّای تاهیي ٍ ًگْذاری عخت افشار‬ ‫- دریافت حك هؾاٍرُ‬ ‫- ّشیٌِ ّای ًیزٍی اًغاًی‬ ‫- ػمذ لزارداد ّای ّوىاری‬ ‫- ّشیٌِ ّای تحمیك ٍ پضٍّؼ‬ ‫- ػمذ لزارداد ّای پؾتیباًی‬ ‫- ّشیٌِ ّای تَعؼِ هحقَل‬ ‫- فزٍػ یا اخارُ عیغتن ّای ًزم افشاری‬ ‫- ّشیٌِ ّای اداری ٍ ػولیاتی‬ ‫- فزٍػ یا اخارُ تدْیشات عخت افشاری‬
 36. 36. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬‫هزحلِ پیادُ عاسی، هؼوَال ابتذا بِ فَرت یه عز وغب ٍ وار بِ تقرَیز در‬ ‫آهادُ عاسی‬‫هی آیذ. پظ اس آى السم اعت بِ پیادُ عاسی ًوًَِ اٍلیِی هذل وغب ٍ وار در‬‫هحیظ ٍالؼی پزداخت. ػَاه حیاتی هَفمیت در ایي هزحلرِ ؽراه هرذیزیت‬ ‫ؽٌاخت‬‫پزٍصُ با اعتفادُ اس بْتزیي تدزبیات ٍ تَاًایی ٍ توای بزای تغبیك ّز اِ بْتز‬ ‫ًوًَِ پیادُعاسی ؽذُ با هذل عزاحی ؽذُ هی باؽذ.‬ ‫عزاحی‬ ‫پیادُ عاسی‬‫با تَخِ بِ هحذٍدیت ّای سهاًی در ارا ِ ایي پضٍّؼ، هدرال پیرادُ عراسی ور هرذل‬‫هفَْهی ٍ سیز هذل ّای ارا ِ ؽذُ ٍخَد ًذارد. با ایي حرال گشارؽری اس فؼالیرت ّرای‬ ‫هذیزیت‬ ‫فَرت گزفتِ خْت پیادُ عاسی هذل هفَْهی بِ اختقار ارا ِ هی ؽَد:‬ ‫• تاهیي ًیزٍی اًغاًی هَرد ًیاس‬ ‫• ارتمای ًزم افشار عایت بِ اهىاًات خذیذ هَرد ًیاس هذل عزاحی ؽذُ‬ ‫• تذٍیي عاسٍوار لیوت گذاری بزای خذهات ٍ هحقَالت ارا ِ ؽذُ‬‫• عاخت ففحات اختقافی ٍت عایت ًگارخاًِ ایزاًی در عایز ؽبىِ ّای اختواػی‬ ‫بِ ػٌَاى واًالّای ارتباعی خذیذ ٍ بزًاهِ ریشی بزای بزٍسرعاًی هغتوز آىّا‬
 37. 37. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬ ‫• ایداد ٍاحذ باساریابی ٍ فزٍػ بزای تغْی خذهت رعاًی بِ هؾتزیاى‬ ‫آهادُ عاسی‬ ‫• ػمذ لزارداد ّای ّوىاری با ًاؽزاى هؼتبز در حَسُ تخققی ٌّز‬ ‫ؽٌاخت‬ ‫• اخذ ًوایٌذگی فزٍػ ٍاردوٌٌذگاى ابشارّای تخققی ٌّزی‬‫• ػمذ لزارداد خذهات پزداخت آًالیي با دٍ باًه فؼال در سهیٌِ خذهات الىتزًٍیه‬ ‫عزاحی‬ ‫• ػمذ لزارداد ّوىاری با ؽزوت پغت خوَْری اعالهی ایزاى‬ ‫• ػمذ لزارداد ّوىاری با دٍ ؽزوت تبلیغاتی ایٌتزًتی هؼتبز‬ ‫پیادُ عاسی‬ ‫• هذاوزُ خْت ػمذ لزارداد با دٍ آهَسؽگاُ هؼتبز خْت ّوىاری ّای آهَسؽی فیهابیي‬ ‫هذیزیت‬ ‫• بزًاهِ ریشی بزای تْیِ ٍیضُ ًاهِ ّای آًالیي بِ فَرت فق ًاهِ‬ ‫• بزًاهِ ریشی بزای بْبَد عیغتن ّای اهٌیتی عایت‬ ‫• بزًاهِ ریشی بزای تَعؼِ سیزعاخت ّای عخت افشاری‬ ‫• بزًاهِ ریشی خْت ایداد بخؼ ارتباط با هؾتزیاى‬
 38. 38. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫مغالعات تجرتی و یافته های تحقیق‬‫هزحلِ هذیزیت فزآیٌذی هغتوز اعت ورِ در آى برِ ارسیرابی هرذل ٍ بزرعری‬ ‫آهادُ عاسی‬‫هحیظ پزداختِ هیؽَد ٍ ّرذف آى درن اثرزی اعرت ورِ ًیزٍّرای خرارخی‬‫هوىي اعت در بلٌذ هذت بز هذل داؽتِ باؽٌذ. ایي وار پرظ اس پیرادُ عراسی‬ ‫ؽٌاخت‬‫تَعظ تین ّای بیي ٍظیفِ ای بِ هٌظَر ارسیابی هذل وغب ٍ ورار اًدرام هری‬ ‫گیزد.‬ ‫عزاحی‬ ‫پیادُ عاسی‬‫با تَخِ بِ هحذٍدیت ّای سهاًی در پیادُ عاسی واه هرذل، ایري هزحلرِ برِ فرَرت‬ ‫پیؾٌْاداتی بِ ؽز سیز ارا ِ ؽذُ اعت:‬ ‫هذیزیت‬ ‫• ایداد بغتزی بزای بزلزاری ارتباعی ػویكتز با هؾتزیاى‬ ‫• اًتخات تین فٌی ٍ عزاحی هتخقـ ٍ با تدزبِ خْت هذیزیت پلتفزم‬‫• اعتفادُ هغتوز اس تین ّای هؾاٍرُ ای تحمیمات باسار ٍ ّوچٌیي تحمیك ٍ تَعرؼِ‬ ‫پلتفزم خْت باسبیٌی ٍ افال هذاٍم وغب ٍ وار‬
 39. 39. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫نتیجه گیری و پیطنهادات‬ ‫پیطنهادات ترای تحقیقات آتی:‬ ‫بِ هٌظَر عزاحی هرذل وغرب ٍ ورار برزای رعراًِّرای‬ ‫اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)، بز آى ؽذین تا برا‬ ‫بزرعی هباًی ًظزی ٍ پیؾیٌِ هغالؼات، در خْت پاعرخ‬‫- بزرعی ٍ تدشیِ ٍ تحلی هذلّای وغبٍوار خزیذ‬ ‫بِ عَاالت پضٍّؼ، ًغربت برِ هَورَع ؽرٌاخت ورافی‬ ‫ٍ فزٍػ اختواػی‬ ‫حاف ؽَد. در ایي راعتا، ووي تبییي تؼراری ، اخرشای‬‫- بزرعی هرذلّرای وغربٍورار برزای رعراًِ ّرای‬ ‫تؾىی دٌّذُ هذل وغب ٍ ورار برِ فرَرت اراراَبی‬ ‫اختواػی ػوَهی ٍ تخققی‬ ‫هفْرَهی بذعرت آهرذ ٍ اًرَاع رعراًِ ّرای اختوراػی ٍ‬ ‫ر‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫- بزرعی هذلّای وغبٍوار اختواػی‬ ‫ٍیضگی ّای آى هغز ؽذ. با اعتفادُ اس رٍػ هَردواٍی،‬ ‫ًوًَرِ هرَرد ًظرز بزرعری ٍ ًوًَرِّرای هؾرابِ خْرت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر ر‬‫- هغالؼِ رعاًِّای اختواػی بِػٌَاى ابشار باساریابی ٍ‬ ‫اعتخزاج هذلّای وغب ٍ ورار آًْرا هرَرد هغالؼرِ لرزار‬ ‫آهیختِ باساریابی اختواػی‬ ‫گزفت. عسظ بز اعاط فزایٌرذ عزاحری، هرذل هفْرَهی‬‫- بزرعی هذلّای وغب ٍ وار برز هبٌرای الگرَّرای‬ ‫وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ‬ ‫وغبٍوار‬ ‫ایزاًی) با ّوزاّی گزٍُ واًًَی عزاحی ؽذ.‬
 40. 40. ‫عزاحی هذل وغبٍوار بزای رعاًِّای اختواػی (هَردواٍی ًگارخاًِ ایزاًی)‬ ‫تا تطکر از توجه ضما‬

×