Riba

3,200 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,200
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
109
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Riba

 1. 1. RIBA<br />“ Katakanlah (Muhammad), tidaklahsama yang burukdengan yang baik, meskipunbanyaknyakeburukanitumenarikhatimu….” (al – Maidah : 100) <br />
 2. 2. Konsepkeadilandanta’awun(tolong – menolong) dalam Islam<br />“ Sesungguhnya Allah menyuruhkamuberlakuadildanberbuatkebajikan, memberibantuankepadakerabat, danDiamelarang (melakukan) perbuatankeji, kemungkarandanpermusuhan….” (An- Nahl: 90)<br />
 3. 3. “ Berlakuadillah. Keranaadilitulebihdekatdengantakwa. Dan bertakwalahkepada Allah, sungguh, Allah Mahatelitiapa yang kamukerjakan.” ( Al- Maidah: 8)<br />“ Ketahuilahlaknat Allah atas orang-orang yang zalim.” (Surah Hud: 18)<br />
 4. 4. “ ..Dan tolong-menolonglahkamudalammengerjakankebajikandantakwa, danjangantolong-menolongdalamberbuatdosadanpermusuhan. Bertakwalahkepada Allah, sungguh, Allah sangatberatsiksanya.” (Al – Maidah:2)<br />
 5. 5. Riba?? Apaitu? <br />Bahasa: Lebihanatautambahan<br />Istilahsyara’ : sesuatuperniagaanituterlibatdenganribaapabilaberlakuhal-halberikut:<br />Akadterhadapjualbeli yang tidakdiketahuipersamaannyapadatimbangan/ sukatan. Berlakulebihansecaratidakadil.<br />Dari segihutang. Bayaranlebihdaripadawang yang dipinjammengikutperjanjian yang telahdisyaratkanterlebihdahulu.<br />- Tiadaunsurgharar (uncertainty)<br />
 6. 6. HUKUM RIBA<br />Haram<br />“ Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalahkepada Allah dantinggalkanlahsisaribajikakamu orang yang beriman.<br />Jikakamutidakmelaksanakannya, makaumumkanlahperangdari Allah danRasul – Nya. Tetapijikakamubertaubat, makakamuberhakkeataspokokhartamu. Kamutidakberbuatzalim(merugikan) dankamutidakdizalimi (dirugikan) <br /> (al – Baqarah : 278-279)<br />
 7. 7. PerbezaanSistem Bank KonvensionaldanSistemberasaskan Islam <br />Bank berdasarkansistemkonvensional:<br /><ul><li>Seseorangakanpergike bank untukmembuatpinjamanuntukurusanpembeliansepertikereta, rumahatau modal permulaanperniagaan. Bank akanmemberipinjaman. Pelanggantersebutakandikenakandividenmengikutjangkamasapembayaranbalik.
 8. 8. Jumlahbayaranmengikutmasa, tidakjelas / tetap. </li></li></ul><li>SistemPerbankan Islam<br /><ul><li>Bank akanmembayarkanaset / geran yang ingindibeli. Seterusnya, selepasbeberapatempohpelangganharusmembayarkembalikepadapihak bank sekalidengankeuntunganpihak bank.
 9. 9. Jumlahtetap. </li></li></ul><li>Contoh:<br />- Hargaasalsebuahkereta Viva:<br />RM 23,000. <br /><ul><li>Pelangganperlumembayarkepada bank RM23,000 + 10% </li></ul>RM23,000 + RM2,300 = RM25, 300. <br />
 10. 10. JualbelivsRiba<br />
 11. 11. Senarai bank yang menawarkansistemmuamalat Islam di Malaysia<br />1. Affin Islamic Bank Berhad<br />2. Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad<br />3. Alliance Islamic Bank Berhad<br />4. AmIslamic Bank Berhad<br />5. Asian Finance Bank Berhad<br />6. Bank Islam Malaysia Berhad<br />7. Bank Muamalat Malaysia Berhad<br />8. CIMB Islamic Bank Berhad<br />9. EONCAP Islamic Bank Berhad<br />
 12. 12. 10. Hong Leong Islamic Bank Berhad<br />11. HSBC Amanah Malaysia Berhad<br />12. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad<br />13. Maybank Islamic Berhad<br />14. OCBC Al-Amin Bank Berhad<br />15. Public Islamic Bank Berhad<br />16. RHB Islamic Bank Berhad<br />17. Standard Chartered SaadiqBerhad<br />
 13. 13. RUJUKAN<br />http://www.yadim.com.my/Ekonomi/EkonomiFull.asp?Id=129<br />http://www.zaharuddin.net/index.php?option=com_content&task=view&id=301&Itemid=72<br />http://muslimkaya.blogspot.com/2010/10/riba-dalam-perbankan-islam-part-2.html<br />http://laws-wanziey.blogspot.com/2009/06/konsep-keadilan-dalam-islam.html<br />http://iqtisoduna.blogspot.com/2009/03/perbezaan-antara-untung-peniagaan.html<br />http://baitul-maal.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=53<br />

×