Basic Understanding of Syariah islam

1,436 views

Published on

A basic understanding of sharia Islam

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Basic Understanding of Syariah islam

 1. 1. Syariah Islam<br />PerbezaanUndang-undangdanSyariah Islam<br />
 2. 2. PendanuluanIslam adalahsatu-satunya agama yang diiktirafoleh Allah danditurunkankepadamanusiabagimengaturkehidupanmereka. Anutanterhadapkeseluruhanajaran Islam akanmenjaminmanusiamencapaikejayaan yang hakiki di duniamahupunakhirat. Sebagaisatu agama yang bertindakmengaturperjalananhidupmanusia, Islam merupakansatuajaran yang istimewakeranamenawarkangaris-paduandalamseluruhaspekkehidupan. Tiadasatupunkeperluandiabaikan di dalamajaran Islam. Justeruitusebagaisatucarahidup, ajaran Islam mengandungitigakomponenutamaiaituaqidah, syariahdanakhlak.<br />
 3. 3. Definisi<br />
 4. 4. DefinisiBahasa<br />Jalanlurus<br />Sumber air mengalir (sungai)<br />
 5. 5. DefinisiIstilah<br />Hukum-hukumygdisyariatkanoleh Allah utkhambanya.<br />Al-Quran dan Al-Sunnah<br />Hukum-hukum<br />
 6. 6. SyariahIslamiyyah<br />Pengenalan<br />SyariahIslamiyyahpadaistilahialah :<br /> " Segalahukum-hakam yang disyarakkan Allah keatas<br />hambaNya yang terkandung di dalam Al-Quran dan<br />sunnahNabi Muhammad s.a.w.“<br />Syariat Islam adalahmerupakansatu-satunyasistemkehidupan yang benardanluruskeranaiamampumenjagamanusiadaripadapenyelewengan, kezaliman, keburukandanhawanafsu ( luarandandalaman ) demi untukmeningkatkankualitihidupmanusia di duniadanakhirat.<br />
 7. 7. SyariahIslamiyyah<br /> Syariah Islam merangkumiseluruhaspekkehidupanmanusia.<br />Datangnyadaripadadanciptaan Allah yang mahaberkuasa<br />Tiadakepentinganperibadi.<br />Sesuaiuntuksemuabangsadansepanjangzaman.<br />Menekankanpermasalahanakhlak yang menjadi agenda utamakepadakebahagiaanhidupduniawidanukhrawi.<br />Mampuuntukmenguasaimanusiasepenuhnya<br />
 8. 8. PerbezaanUndang-undang Dan Syariat Islam<br />
 9. 9. Perbezaan<br />Undang-undang<br />Syariat Islam<br />Digubalkerajaan<br />Akal dannafsu<br />Berdasarkanhasrat, keperluandancita-citamanusia.<br />Digubal Allah<br />Al-Quran danHadis<br />Membimbingmanusiamencapaimatlamatsyariat.<br />
 10. 10. Perbezaan<br />Undang-undang<br />Syariat Islam<br />Utamakankepentingandiridannafsu.<br />Berubah<br />Allah ciptauntukkepentinganmanusiasejagat.<br />Kekal<br />
 11. 11. Maqasid al-Syariah<br />Pengenalan<br />SyeikhulMaqasid, Imam as-Syatibitidak pun memberikantakrifankhasmengenainya. <br />Dr. Ahmad ar-Raisuniyytelahmentakrifkannyasebagai:“MaqasidSyariah (tujuanpensyariatan) ialahtujuan (sebenar) yang ingindihasilkanbagiketetapanhukumSyarak (dengantujuan) untukkemaslahatanmanusia”.<br />
 12. 12. Maqasid al-Syariah<br />Terdapatbeberapakalimah lain yang digunakanuntukmenunjukkanmaknamaqasid, antaranyaialah “al-illah”, “al-munasabah” dan “al-hikmah”. <br />Kalimah “al-hikmah” adalahlebihbanyakdigunakanuntukmenunjukkanertimaqasid. KeranainikitabolehjugaterjemahkanmaqasidSyariahsebagai “HikmatPensyariatan” atau “TujuanPensyariatan”. <br />
 13. 13. Matlamat<br />
 14. 14. Maqasid al-Syariah<br />MatlamatutamaSyariahIslamiyyahadalahuntukmenentukansupayaummatmanusiamendapatkebahagianhidup di duniadanakhiratsejajardenganperuntukandankeredhaanIlahi. <br />MakamatlamatSyariahIslamiyyahdapatdisimpulkanadalahuntuk :<br /> Memelihara Agama Allah<br />Memeliharaakalfikiran<br />Menjaganyawa<br />Menjagamaruahdannasabketurunan<br />Menjagaharta<br />
 15. 15. Tasawwur Islam: Ciri-cirikeistimewaan<br />Antaraciri-cirikeistimewaanTasawwur Islam:<br /> 1. Rabbani<br /> 2. ThabatwalMurunah<br /> 3. Waqieyah<br /> 4. Tawazun<br /> 5. Syumul<br /> 6. Alamiyyah<br /> 7. Wasatiyyah<br />
 16. 16. Ciri-ciriPentingKeistimewaanSyariah Islam<br />
 17. 17. CiriPertama: Syariahitudari Allah (Rabbaniyah)<br />Bermaksudhukumdanperaturansyariahinidari Allah danbukanciptaanmanusia<br />Bersihdarikezaliman, kelemahandanhawanafsu.<br />Mempunyaikehebatandankehormatandlmjiwa-jiwa orang ygberiman<br />
 18. 18. CiriKedua: BalasanDuniadanAkhirat<br />BalasanDunia<br />sbgkeperluanhidup<br />Penyusunanhubunganindividudlmbentukygjelasdanhak-hakygterjamin.<br />Skopluas<br />
 19. 19. CiriKedua: BalasanDuniadanAkhirat<br />BalasanAkhirat<br />Balasansebenar<br />Keranapencabulanhukumsamadahati, lahir, muamalatMaliahataujenayah<br />Ygperlukpdtaubatnasuha<br />Jaminanberkesan<br />
 20. 20. CiriKetiga: AlamiyyahdanUmumiah<br />Bermaksudsyariah Islam menjadirahmatkepadaseluruhalam<br />Menjadipetunjukkepadaumat<br />Peraturanuntukumat<br />Semuamasadantempat<br />
 21. 21. Surah Al-A’Raf : 158<br />
 22. 22. Surah Al-Anbia : 107<br />
 23. 23. CiriKeempat: Kekal<br />Tiadaperubahan.<br />Syariatterakhirdanpenutup syariat2 samawi.<br />Dapatmencapaikepentinganmanusiasepanjangzaman.<br />
 24. 24. Bukti<br />Syariatdibinaatasasasmembawakemaslahatandanmenolakkerosakan.<br />Memeliharakepentinganmanusia<br />Hukumdisebutkanbersamaillat.<br />
 25. 25. Bukti<br />Syariatdibinaatasasasmembawakemaslahatandanmenolakkerosakan.<br />Disyariatkanrukhsahketikaterdapatmasyaqqahdlmmelaksanakanhukum.<br />Didapatisegalakepentingankpdmanusia, berkaitrapatdgnDaruriyyahatauHajiyahatauTahsiniyah.<br />
 26. 26. i) KepentinganAsas (al-Dharuriyyat) : <br />Iaitusegalaapa yang paling pentingdalamkehidupanmanusiasamadabagitujuankebaikan agama danhidup di dunia. Kehidupanmanusiaakanmenjadirosaksamada di duniaatau di akhiratjikakepentinganasasinitidakadaatautidakdipenuhi. <br />ii)KeperluanBiasa (al-Hajiyat) : <br />Iamerupakankeperluanhidupuntukmemudahkankehidupan di duniadanakhirat, yang manatanpanyakehidupanmanusiaakanmenjaditidaksempurnadanmengalamikesempitanataupuntidaksampaiketahaprosak. <br />iii)KeperluanMewah (al-Tahsiniyat) : <br />Iaitukeperluan yang tidaksampaiketahapkedua di atas. Ianyahanyauntuktujuankeselesaandankecantikan. Contohnya : adat, akhlakdanetika. <br />Berasaskanprinsipinduktifbeliaumembahagikankepentinganasaskepada lima, iaitumenjaga agama, nyawa, keturunan, hartadanakal. Menurutbeliau, semua agama memandangperkarainisebagaikepentinganasas. <br />Menurutbeliaulagi, Syariat Islam menjagamenjagakepentinganasasinimelaluiduacara (19): <br />
 27. 27. Bukti<br />Hukum-hukum yang diperincikan.<br />cth: <br />aqidah, <br />Ibadat<br />Akhlak<br />Masalahindividu<br />Prinsip-prinsipygumum<br />Dapatmemenuhisegalakeperluanmanusiadansemuasituasimasyarakat.<br />Prinsipsyura<br />PrinsipMusawat<br />PrinsipKeadilan<br />Prinsipsyariatdantabiathukumnya.<br />
 28. 28. Bukti<br />Sumber-sumberhukum (fleksibel)<br />Al-Quran dan Al-Sunnah<br />Ijmak (kesepakatan)<br />danijtihad (pandanganulama)<br />qias,Istihsan, masolihulMursalah<br />
 29. 29. CiriKelima: Syumul<br />Mencakupisemuaurusanhidup.<br />3 kelompokhukumberkaitan<br />Akidah<br />Akhlak<br />Perkataandanperbuatansesamamanusia (Al-Fiqh) <br />

×