• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Kertas kerja projek ilmiah skp
 

Kertas kerja projek ilmiah skp

on

 • 1,374 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,374
Views on SlideShare
1,374
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Kertas kerja projek ilmiah skp Kertas kerja projek ilmiah skp Presentation Transcript

  • KERTAS KERJAPROJEK ILMIAH SIJIL KHAS PERGURUAN KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN 2010/2011
  • NAMA-NAMA MAHASISWA DAN MAHASISWI SIJIL KHAS PERGURUAN 2010/2011
   10CE001 IRWANSOFIAN BIN HAJI MOKSIN
   10CE002 AWG SAJANA BIN HAJI SIBAU
   10CE003 MOHD HASHIM BIN HAJI ABDULLAH
   10CE004 HAJAH RUSITA BINTI HAJI ALI
   10CE005 MASLIZAWATI BINTI HAJI ABDULLAH
   10CE006 HAJAH ROSNAH BINTI HAJI MATAMIT
  • PENDAHULUAN :
   SijilKhasPerguruanadalahsalahsatu program yang ditawarkanolehKolejUniversitiPerguruanUgama Seri Begawan kepada guru-guru yang belummempunyaipengalamanataupunlatihansepenuhnyadalambidangperguruan yang manatempohpengajiantersebutadalahselama 1 tahunpengajian. Seramai 6 orang guru telahditawarkanuntukmengikuti program ini yang mana 3 orangadalah guru lelakidan 3 orang guru perempuan.
  • PengurusanKokurikulumSekolahadalahsalahsatumatapelajaran yang telahditawarkankepada guru-guru pengambilansesi 2010/2011 ini. DalammatapelajaraniniSiswadanSiswidikehendakiuntukmengendalikansatuprojekilmiahsebagaisatutugasankokurikulum yang mestidijalankandanianyadimasukkandalampenilaianpeperiksaanakhir. Olehkeranaitu, makasiswadansiswiinitelahmemilihprojekmengadakanceramahilmiahdisekolah yang terpilih yang akandinyatakandibawahinibersertatujuan-tujuannya.
  • TUJUAN CADANGAN
   MemohonpersetujuankepadaDekanFakultiPendidikandanDekan Hal EhwalPelajar KUPU SB melaluipensyarah yang mengajarpelajaran PD 0255 PengurusanKokurikulumSekolahiaituUstazHajiSuhaibon bin Haji Othman, bagimengadakanceramah yang bertajuk”Menghafaz al- Quran ; Cara danKeberkesanannya”.
   Melaksanakantanggungjawabkerjailmiah/projek yang diberikandalammembuatpengurusanaktivitikokurikulumsebagaipersediaan yang akandiaplikasikandalamsistempengurusankokurikulumdisekolahmasing-masing.
  • TUJUAN CADANGAN
   Memperlihatkankemahiransiswadansiswidalammenguruskansatumajlisilmu yang akanmemberimanfaatkepadasasaranceramahini.
   Mewujudkansikapbekerjasama yang padusiswadansiswidalammenguruskansatuaktiviti yang diamanahkanuntukdilaksanakandenganjayanya.
  • TUJUAN CADANGAN
   Memperkenalkan KUPU SB sebagaipusatpengajian yang melahirkan guru yang terlatihmelaluipengintegrasian ilmu, latihan, kajian, perkhidmatan, ketrampilan, teknologi dan jati diri berasaskan prinsip-prinsip Islam dan falsafah pendidikan negara.
   Mewujudkanhubungansilaturrahimantarasekolah yang terpilihdengan KUPU SB.
  • MATLAMAT
   Melaksanakantanggungjawabdenganbersungguh-sungguhuntukmencapaikejayaanpengurusan yang berkesan yang diredhaioleh Allah SWT.
   • MASA DAN TARIKH
   Tarikh : 15hb April 2011
   Hari : Jumaat
   Jam : 8:45 pagi
   Tempat : DewanKuliah ITQSHHB
  •  SASARAN KEPADA PELAJAR
   Tahun : 7
   Jumlah : 80 orang
   Jantina : Lelaki & Perempuan
  • OBJEKTIF UNTUK PELAJAR SASARAN
   Memperingatkantujuanmenghafaz Al-Quran hanyakerana Allah SubhanahuWaTa`alasertauntukmendapatkanpahaladankeredhaan-Nya.
   Menerangkankepelbagaikankaedahdanteknikataucara-cara yang terbaikdanbersistematikdalampengahafazan al-Quran yang lebihberkesanbagimelahirkan hafiz.
  • OBJEKTIF UNTUK PELAJAR SASARAN
   Untukmeningkatkankeberanianpelajar-pelajarbagimenghadapipeperiksaandanberhadapandengan guru pentasmi’ hafazantanpaadanyaperasaantakut.
   Menggalakkandanmemberirangsangankepadapelajar-pelajaruntukcintakan al Quran sertaterusmenghafaz al Quran denganbaik.
  • OBJEKTIF UNTUK PELAJAR SASARAN
   Mengingatkanpelajar-pelajartentangtanggungjawabsebagaiseorangpelajaruntukkepentingandirisendiri, keluargadan Negara.
   Membangunkanjatidiripelajarbagimenjanapembentukanmasyarakatmadanidan modal insan yang cemerlang.
  • MATLAMAT
   Pelajar-pelajardapatmenghayatidanmengamalkansertamenjagahafazanmerekadenganpenuhyakindanistiqomahdalammenjalanikehidupanseharianwalaudimanasahajamerekaberada.
  • CADANGAN TETAMU KEHORMAT
   Yang MuliaUstazHaji Muhammad bin Haji Mat Lazim
   TimbalanPengetuaAkademik
   InstitutTahfiz Al-Quran Sultan HajiHassanalBolkiah
   Kementerian Hal EhwalUgama
   Negara Brunei Darussalam
  • PENCERAMAH DAN PENGERUSI CERAMAH
   PENCERAMAH
    
   Awang Mohammad Hashim bin Haji Abdullah
   SiswaTahun 1
   SijilKhasPerguruansesi 2010/2011
   KolejUniversitiPerguruanUgama Seri Begawan
   Kementerian Hal EhwalUgama
   Negara Brunei Darussalam
  • PENCERAMAH DAN PENGERUSI CERAMAH
   PENGERUSI CERAMAH
    
   AwangIrwansofian bin HajiMoksin
   SiswaTahun 1
   SijilKhasPerguruansesi 2010/2011
   KolejUniversitiPerguruanUgama Seri Begawan
   Kementerian Hal EhwalUgama
   Negara Brunei Darussalam
  • TAJUK CERAMAH :
    
   “ MENGHAFAZ AL QURAN ; CARA DAN KEBERKESANANNYA”
  • ANGGARAN PEMBELANJAAN
  • SUMBER KEWANGAN
    
   Budi bicaradariSiswa-Siswi Program SijilKhasPerguruan 2010 / 2011
  • PENUTUP
   SiswadanSiswi yang menjalankan program iniamatberharapsupaya program yang dijalankaniniakanberjalandenganlancar. Kerjasamadaripadasekolah yang terpilihadalahsangat-sangatdiharapkandemimenjayakankeberkesananpengurusanmajlisini.