‫ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﺎت ﺳﺎﻳﺖ‬          ‫ﻲ‬http://www.bscmsc.com Ali harmeh 2010/5/10 Ali.harmeh@gmail.com
‫ﺑﺮﺳﻲ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ در ﻣﻮرد‬  ‫‪http://www.bscmsc.com‬‬  ‫// ‪h‬‬    ‫‪b‬‬               ...
‫ﺑﺮﺳﻲ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ در ﻣﻮرد‬     ‫‪http://www.bscmsc.com‬‬     ‫// ‪h‬‬    ‫‪b‬‬        ‫رﻧ...
‫‪5 of‬‬  ‫001‬                      ‫ﻧﺎم داﻣﻨﻪ )‪(Domain‬‬ ‫‪ ‬اﻧﺘﺨﺎب ‪ http://www.bscmsc.com‬از...
‫‪30 of‬‬ ‫001‬           ‫‪Home page‬‬                  ‫ﺳﺎﻋﺖ؟‬   ‫‪‬‬         ‫ﻓ...
‫‪15 of‬‬ ‫001‬  ‫ﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ ﭼﻪ ﺳﻮدي )‪ (Products & Services‬ﺑﻪ‬        ‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲرﺳﺎﻧﻴﺪ؟ )اﻫﺪاف ﻣﻮﺳﺴﻪ(‬   ...
‫‪10 of‬‬ ‫001‬           ‫ﻛﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟‬    ‫‪ ‬ﻫﻴﭻ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد‬
‫‪0 of‬‬‫001‬    ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ؟‬           ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎس ﻣﻮﺳﺴﻪ‬           ‫ﻪ...
0 of100    FAQ (Frequently Asked Question)                ‫ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻧﺒﻮد‬
‫1‬          ‫4‬          ‫5‬  ‫2‬  ‫9‬  ‫7‬  ‫6‬                ‫8‬       ...
‫5‬    ‫3‬‫‪30 of‬‬ ‫1‬         ‫2‬       ‫اداﻣﻪ‬ ‫001‬            ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي‬   ...
‫‪70 of‬‬   ‫001‬                           ‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ :‬‫• ﺳﻔﻴﺪ : اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﺻﺪاﻗ...
25 of 100    (Navigate)Site Map        ‫ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد‬Site Map      ‫ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل‬Navigating  
‫‪65 of‬‬ ‫001‬    ‫ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﻳﺖ‬            ‫‪ ‬در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل‬
‫‪30 of‬‬ ‫001‬    ‫ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻳﺖ )‪(Usability‬‬                ‫‪ ‬ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد...
‫‪50 of‬‬ ‫001‬    ‫اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ ‪User friendly‬‬                   ‫‪ ‬ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫‪30 of‬‬ ‫001‬    ‫ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺎم ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،ﻳﺎداﺷﺖ:‬         ‫‪ ‬در ﺣﺪ اداي وﻇﻴﻔﻪ!‬
‫‪20 of‬‬ ‫001‬                        ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻳﺖ:‬    ‫‪ ‬در ﺣﺪود 51 ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑ...
‫‪0 of‬‬‫001‬                ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻳﺖ:‬    ‫از ﺧﺎرج ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﻴﭻ ﻟﻴﻨﻜﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد!‬  ‫‪‬‬
‫‪0 of‬‬‫001‬       ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ‬    ‫‪ ‬ﻫﻴﭻ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد.‬
‫‪20 of‬‬ ‫001‬     ‫آزﻣﻮن از راه دور‬    ‫‪ ‬ﻓﻌﻼً ﻛﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.‬
‫‪5 of‬‬‫001‬    ‫‪Schedule of events‬‬    ‫‪ ‬ﻫﻴﭻ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد.‬
5 of100    Live Customer Service     .‫ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد‬
‫‪5 of‬‬‫001‬    ‫ﺳﺮﺧﻂ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ‬        ‫‪ ‬ﺑﺴﻴﺎرﻣﻨﺎﺳﺐ‬
5 of100    Site Search Engine         .‫ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد‬
‫‪5 of‬‬‫001‬    ‫وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺖ‬            ‫‪ ‬ﻣﻨﺎﺳﺐ‬
‫‪5 of‬‬‫001‬          ‫اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ‬    ‫‪ ‬ﻫﻴﭻ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد.‬
‫‪5 of‬‬‫001‬    ‫ﺑﺨﺸﻬﺎي در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ‬         ‫‪ ‬ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد‬
‫‪5 of‬‬‫001‬    ‫رﻧﻜﻴﻨﮓ ‪Google‬‬      ‫‪ ‬در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ‬
Google Search
Google Search
Google Search
Google Search
15 of 100      Google Search    !‫ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺴﺖ‬Google ‫ﻧﺘﺎﻳﺞ‬  
‫اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻠﻲ ﺳﺎﻳﺖ‬  ‫‪25.2 of‬‬  ‫001‬
‫ﻛﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ , 4.0‬                               ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻳﺖ , 4.0 ﻧﺎم داﻣﻨﻪ , 2.0‬   ...
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي‬‫‪ ‬اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدي دارد و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ دوﺑﺎره ﺣﺪاﻗﻞ‬           ‫اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﻃﺮا...
‫ﺑﺨﺶ دوم‬‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ‬  http://www.bscmsc.com  htt //   b   Ali Molazemi 2010/5/10   Ali.M...
‫رﻧﻜﻴﻨﮓ ‪Google‬‬     ‫ﻛﻠﻴﺪي‬     ‫ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ ﺪي‬            ‫ﺗ اﻛ‬  ‫‪‬‬           ...
‫روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاﻓﻴﻚ‬  ‫ااﺳﺘﻔﺎده از ﻘﺎﻻت ﺎ ﻛﻠ ﺎت ﻛﻠ ﺪي ﻏﻨﻲ و ﻣﺸﻬﻮر‬   ‫ﺸﻬ‬   ‫ﺘﻔﺎد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﻏﻨ‬ ...
‫ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي و ﻧﻤﺎي اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﻳﺖ‬                                              ‫...
‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ :‬‫در رﻧﮓ ﺑﻨﺪي ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ رﻧﮓ ﻗ ار اﺳﺖ در ﭼﻪ ﺻﻔﺤﻪ اي و ﺑﺎ ﭼﻪ‬     ...
‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ :‬                                         ‫اﺛ ا ﺷ ﺎ رﻧﮓ‬   ...
‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ :‬‫• ﺳﻔﻴﺪ : اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ، ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ، ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ، ﻣﻼﻳﻤﺖ و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮد ن ﭼﻴﺰي . ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻧﮓ ﺑﺮاي ﺑﻚ...
‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ :‬        ‫• ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي : ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ زﻳﺎد ، اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮدن . در ﺗﺠﺎرت ﺑﻤﻌﻨﺎي ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ.‬...
To find & gather information for you web    f    g    f     f y     site, you need to pull out your… ...
Gift from your Site  Forum            Easy to use & navigate  Poll            Don’t confuse cos...
‫آﻣﻮزش از راه دور‬  ‫‪‬‬ ‫آزﻣﻮن از راه دور‬  ‫‪‬‬‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﻚ‬  ‫‪‬‬      ‫ﺑﻼگ؟‬   ‫‪‬‬
HUMAN IMAGES ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺨﺼﻮص‬Communication styles differ across cultures and highly individualistic count...
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺨﺼﻮص ‪HUMAN IMAGES‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺨﺼﻮص ‪HUMAN IMAGES‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺨﺼﻮص ‪HUMAN IMAGES‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺨﺼﻮص ‪HUMAN IMAGES‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟ ﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧ ﺎز ﺷﻤﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎ را ﻳﺎري ﻛﻨﺪ.‬              ‫زﻣ...
‫1- ﻧﺎم دا ﻨﻪ )‪ (Domain‬ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ااﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧ ﺎﺋ ﺪ.‬         ‫ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ‬    ‫ﻛﺎ ...
‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻳﻚ راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮب در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﻲ وﺟﻮد‬      ‫م‬            ‫دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ :‬      ...
‫ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ‬                            ‫ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ داراي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺳﺎده اﺳ...
‫▪ اول : ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﻮﺟﻮي اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ: ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﻮ ﺟﻮ ﻛﺎرﺑﺮ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ورود ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي‬            ...
‫▪ ﻳﺎزدﻫﻢ: راﺑﻂ ﮔﺮااﻓﻴﻜﻲ ) )‪GUI‬ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد: ﺑﺮاﺷﺖ ﻛﺎرﺑﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺷﻴﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ‬          ...
‫▪ ﺑﻴﺴﺘﻢ: ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺖ: ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻧﮕﻪ داري ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه 05 درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ راه اﻧﺪازي ﺳﺎﻳﺖ در...
What makes a web site credible?P Purpose  immediately apparent (use a tag line)      i  di t l     t(    ...
What makes a web site credible? (continued) Hi h High-quality     lit  graphics/layout/color           ...
What makes a web site credible? (continued)
What makes a web site credible? (continued)
Can you read this?readability  d bl
Usability: What makes a web site    ynavigable? L Location:   ti   Stick t l ft id       Sti k to left ...
Usability: What makes a web site    ynavigable? G Grouping:    i    Group li k when there are many options  ...
Usability: What makes a web site    y          navigable?    Example of a navigable web site 
72 Web Design ProcessIEOR 170        Spring 2006
73      High-level, coarse-grained view of entire site                       Site MapsIEOR 170...
Database NavigationThe database or grid design is made up of multiple divisions and eachdivision has its own structure. Th...
Hierarchical NavigationThe hierarchical design goes from the general to the specific; from ahome page to divisions to subd...
Making your site easy to navigateHelp potential customers find what they are looking for as quickly and easily aspossible....
Making your site easy to navigatetestimonials, etc.• Provide multiple ways to find products. These can include browse, sea...
Eye-Tracking Studies of Web Pages  Studied where and when users look at web pages  Eye tracking equipment (video camer...
How the Eyes Move  S i of movements and pauses, called saccades (  Series f       d     ll d   d (ave. 10...
How Users Look at NewsWeb Sites  Start in upper left quadrant  Users look at text first  Users look at the first few...
Heatmaps:red: almost allyellow: mostdotted linepurple Xred horizontal line
82IEOR 170  Spring 2006
Designing your website  F Pattern - users typically scan your page in an ‘F’ pattern. This influences  how you should ...
Things you need to consider  Navigation    Use link titles that easily, and quickly, describe the purpose of the lin...
Make your site   yeasy to navigate  A well-organized generally drives the ease of navigation   well organi ed   ...
‫اهﻤﻴﺖ ﻣﻮﺗﻮرهﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮ‬‫ﺗ ﻪ د ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ دارﻧﺪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ د دﻧﻴﺎي‬‫ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اي در ﺗ ﺎ ت اﻟﻜﺘ ﻧ ﻚ دا ﻧﺪ ...
‫ﺁﻣﺎر‬                                              ‫ﺁ ﺎ‬   ‫39 درﺻﺪ ﺧﺮﻳﺪار...
‫ﺁﻣﺎر‬1    Google      g2    Altavista3    Yahoo4  live Search Microsoft
‫ﻣﻮﺗﺮهﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ‬         ‫وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ در وب ﺳﺎﯾﺖ‬   ‫5‬‫ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎهﺶ‬    ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ...
Make your site attractive  Choose simple colors that compliment each other & work on most web  browsers.  Keep graph...
AnA example of a very unattractive site (b t viewed online).    l f       tt ti   it (best i  d li )
Toyota provides a balanced, attractive Web site.T  t   id   b l  d tt ti W b it
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‬                  ‫اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﺎت در ﺗﻤﺎﻣﻲ ز ﻟ ﺷﻦ ﻫﺎ، ا ﻜ ل اﻓﻘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺎﺷﺪ‬            ...
‫اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ‬   ‫‪‬‬       ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺸﻜﺮ از ‪Customer‬‬     ‫‪‬‬        ‫ااﺳﺘﻔﺎده آ ﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ‬   ...
How does Google Analytics help my      g    y    p yAdWords account?Google wants you to attract more of the t...
Reference  http://www.bscmsc.com  htt //   b  MIS Quarterly Vol. 33 No. 3—Cyr et al. Appendices/ September 2009 ...
http://www.bscmsc.com بررسی کلیات سایت
http://www.bscmsc.com بررسی کلیات سایت
http://www.bscmsc.com بررسی کلیات سایت
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

http://www.bscmsc.com بررسی کلیات سایت

975 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
975
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

http://www.bscmsc.com بررسی کلیات سایت

 1. 1. ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﺎت ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫ﻲ‬http://www.bscmsc.com Ali harmeh 2010/5/10 Ali.harmeh@gmail.com
 2. 2. ‫ﺑﺮﺳﻲ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ در ﻣﻮرد‬ ‫‪http://www.bscmsc.com‬‬ ‫// ‪h‬‬ ‫‪b‬‬ ‫1.ﻧﺎم داﻣﻨﻪ‬ ‫1‬ ‫2.‪Home page‬‬ ‫3.ﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ ﭼﻪ ﺳﻮدي ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﺪ؟‬ ‫4.ﻛﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟‬ ‫ﻛ‬ ‫5.ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ؟‬ ‫6.‪FAQ‬‬ ‫7.ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي و ﻧﻤﺎي اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫8.ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫9. ‪Site Map‬‬ ‫9‬ ‫01.ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫11.ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫21.اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ‬ ‫ﻛ‬ ‫آ‬
 3. 3. ‫ﺑﺮﺳﻲ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ در ﻣﻮرد‬ ‫‪http://www.bscmsc.com‬‬ ‫// ‪h‬‬ ‫‪b‬‬ ‫رﻧﻜﻴﻨﮓ ‪Google‬‬ ‫42.‬ ‫42‬ ‫ﺑﺨﺶ ﭘ ﺎم ،ﭘ ﺸﻨﻬﺎد ،ﻳﺎداﺷﺖ‬ ‫ﭘﻴﺎم ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد‬ ‫31.‬ ‫31‬ ‫‪Google Search‬‬ ‫52.‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫41.‬ ‫اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻨﺪي ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫62.‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫51.‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي‬ ‫ﮔ‬ ‫72.‬ ‫آزﻣﻮن از راه دور‬‫آ‬ ‫61.‬ ‫‪Schedule of events‬‬ ‫71.‬‫ﺑﺨﺶ دوم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ‬ ‫‪Live Customer Service‬‬ ‫81.‬ ‫ﺳﺮﺧﻂ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫91.‬ ‫‪Site Search Engine‬‬ ‫02.‬ ‫ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ‬ ‫رﺳﺎﻧ‬ ‫12.‬ ‫12‬ ‫اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫22.‬ ‫ﺑﺨﺸﻬﺎي در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫32.‬
 4. 4. ‫‪5 of‬‬ ‫001‬ ‫ﻧﺎم داﻣﻨﻪ )‪(Domain‬‬ ‫‪ ‬اﻧﺘﺨﺎب ‪ http://www.bscmsc.com‬از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ا اﻧﺘﺨﺎ‬ ‫ﺎ ﺎ‬ ‫ﻧﻈ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎ ‪http://www bscmsc com‬‬‫‪ Domain‬ﻳﻚ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ‪ http://tourani.ir‬ﻳﺎ‬ ‫‪ http://tourani.com‬اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬
 5. 5. ‫‪30 of‬‬ ‫001‬ ‫‪Home page‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻀﺎي ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ؟‬ ‫‪‬‬ ‫آرﻣﻲ ﺑﻲ ﻫﺪف؟‬ ‫‪‬‬ ‫اﺧﺒﺎر در ‪ Home page‬آﻧﻬﻢ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ؟‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺗﻜﺮاري و ﺧﺸﻚ‬ ‫‪‬‬
 6. 6. ‫‪15 of‬‬ ‫001‬ ‫ﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ ﭼﻪ ﺳﻮدي )‪ (Products & Services‬ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲرﺳﺎﻧﻴﺪ؟ )اﻫﺪاف ﻣﻮﺳﺴﻪ(‬ ‫‪ ‬ﻫﻴﭻ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد.‬
 7. 7. ‫‪10 of‬‬ ‫001‬ ‫ﻛﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟‬ ‫‪ ‬ﻫﻴﭻ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد‬
 8. 8. ‫‪0 of‬‬‫001‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ؟‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎس ﻣﻮﺳﺴﻪ‬ ‫ﻪ‬ ‫ﻛﺎ ﻞ ﺗ ﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس‬ ‫‪‬‬ ‫آدرس‬ ‫‪‬‬ ‫‪Email‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد‬
 9. 9. 0 of100 FAQ (Frequently Asked Question) ‫ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻧﺒﻮد‬
 10. 10. ‫1‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫9‬ ‫7‬ ‫6‬ ‫8‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي‬ ‫4‬ ‫3‬
 11. 11. ‫5‬ ‫3‬‫‪30 of‬‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫اداﻣﻪ‬ ‫001‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي‬ ‫4‬
 12. 12. ‫‪70 of‬‬ ‫001‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ :‬‫• ﺳﻔﻴﺪ : اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ، ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ، ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ، ﻣﻼﻳﻤﺖ و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮدن ﭼﻴﺰي . ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ ‫دن ﺰي ﻔ ﺪ ﺘ‬ ‫ﺖ ﻼ ﺖ ﺎ‬ ‫ﻔ ﺪ اﺷﺎ دا د ﻪ ﺪاﻗﺖ ﺎﻛ ﺰﮔ‬ ‫رﻧﮓ ﺑﺮاي ﺑﻚ ﮔﺮاﻧﺪ ﻫﺎي وب اﺳﺖ . در ﺗﺠﺎرت ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﮔﻴﺮ و اﻧﺮژي ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .‬‫• آﺑﻲ : اﻣﻨﻴﺖ ، اﻋﺘﻤﺎد ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ، ﺳﺮﻣﺎ ، اﻳﻤﺎن ، وﻓﺎداري ، واﺑﺴﺘﮕﻲ وﺟﺎه و ﺟﻼل . آﺑﻲ‬ ‫آﺑ‬ ‫واﺑﺴﺘﮕ‬ ‫آﺑ‬ ‫دوﻣﻴﻦ رﻧﮓ ﻋﻮام ﭘﺴﻨﺪاﺳﺖ . در ﺗﺠﺎرت ﺑﻤﻌﻨﺎي ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ.‬ ‫• ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي : ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ زﻳﺎد ، اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮدن . در ﺗﺠﺎرت ﺑﺑﻤﻌﻨﺎي ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ.‬ ‫ﺮ ﻳﻲ‬ ‫ي‬ ‫ﻲ ﺑﻮ ن ر ﺠ ر‬ ‫ﺒر ﻮ‬ ‫ﻴ ﻴ زﻳ‬ ‫ﺮي‬
 13. 13. 25 of 100 (Navigate)Site Map ‫ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد‬Site Map  ‫ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل‬Navigating 
 14. 14. ‫‪65 of‬‬ ‫001‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫‪ ‬در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل‬
 15. 15. ‫‪30 of‬‬ ‫001‬ ‫ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻳﺖ )‪(Usability‬‬ ‫‪ ‬ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد.‬ ‫‪ ‬ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻔﻴﺪ وﻣﺘﻨﻮع ﻧﺒﻮدﻧﺪ.‬ ‫‪ ‬ﺑﺮﺧﻲ اﻃﻼﻋﺎت ‪ Cheap‬و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬
 16. 16. ‫‪50 of‬‬ ‫001‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ ‪User friendly‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
 17. 17. ‫‪30 of‬‬ ‫001‬ ‫ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺎم ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،ﻳﺎداﺷﺖ:‬ ‫‪ ‬در ﺣﺪ اداي وﻇﻴﻔﻪ!‬
 18. 18. ‫‪20 of‬‬ ‫001‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻳﺖ:‬ ‫‪ ‬در ﺣﺪود 51 ﻟﻴﻨﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺳﺎﻳﺖ اﺻﻠﻲ وﺟﻮد دارد.‬
 19. 19. ‫‪0 of‬‬‫001‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻳﺖ:‬ ‫از ﺧﺎرج ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﻴﭻ ﻟﻴﻨﻜﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد!‬ ‫‪‬‬
 20. 20. ‫‪0 of‬‬‫001‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ‬ ‫‪ ‬ﻫﻴﭻ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد.‬
 21. 21. ‫‪20 of‬‬ ‫001‬ ‫آزﻣﻮن از راه دور‬ ‫‪ ‬ﻓﻌﻼً ﻛﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.‬
 22. 22. ‫‪5 of‬‬‫001‬ ‫‪Schedule of events‬‬ ‫‪ ‬ﻫﻴﭻ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد.‬
 23. 23. 5 of100 Live Customer Service .‫ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد‬
 24. 24. ‫‪5 of‬‬‫001‬ ‫ﺳﺮﺧﻂ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫‪ ‬ﺑﺴﻴﺎرﻣﻨﺎﺳﺐ‬
 25. 25. 5 of100 Site Search Engine .‫ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد‬
 26. 26. ‫‪5 of‬‬‫001‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫‪ ‬ﻣﻨﺎﺳﺐ‬
 27. 27. ‫‪5 of‬‬‫001‬ ‫اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫‪ ‬ﻫﻴﭻ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد.‬
 28. 28. ‫‪5 of‬‬‫001‬ ‫ﺑﺨﺸﻬﺎي در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫‪ ‬ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد‬
 29. 29. ‫‪5 of‬‬‫001‬ ‫رﻧﻜﻴﻨﮓ ‪Google‬‬ ‫‪ ‬در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ‬
 30. 30. Google Search
 31. 31. Google Search
 32. 32. Google Search
 33. 33. Google Search
 34. 34. 15 of 100 Google Search !‫ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺴﺖ‬Google ‫ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ 
 35. 35. ‫اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻠﻲ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫‪25.2 of‬‬ ‫001‬
 36. 36. ‫ﻛﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ , 4.0‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻳﺖ , 4.0 ﻧﺎم داﻣﻨﻪ , 2.0‬ ‫ﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ ﭼﻪ ﺳﻮدي ﺑﻪ ,‪Schedule of events‬‬ ‫4.0 ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲ‬ ‫رﺳﺎﻧﻴﺪ؟ , 6.0‬ ‫6.‬ ‫ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ , 8.2‬ ‫6.0 , ‪Google Search‬‬ ‫آزﻣﻮن از راه دور , 8.0‬ ‫8.0 ,‪Live Customer Service‬‬ ‫ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه در 2.52 از 001‬ ‫اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ , 8.0‬ ‫ﺳﺮﺧﻂ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ , 4.3‬ ‫ﺑﺨﺸﻬﺎي در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ , 8.0‬ ‫1 , ‪Site Map‬‬‫ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﻳﺖ , 6.2‬ ‫ﻳ‬ ‫ﻮ‬ ‫ﺮ‬ ‫2.1 ,‪Home page‬‬ ‫ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي و ﻧﻤﺎي اوﻟﻴﻪ‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ 2.1‬ ‫ﺎﺖ,21‬ ‫ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ ﺳﺎﻳﺖ , 8.2‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺎم ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد‬ ‫, 2.1‬ ‫،ﻳﺎداﺷﺖ , 2.1‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ , 2‬
 37. 37. ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي‬‫‪ ‬اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدي دارد و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ دوﺑﺎره ﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ را در آن ﭘﻴﺎده ﻧﻤﻮد.‬
 38. 38. ‫ﺑﺨﺶ دوم‬‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ http://www.bscmsc.com htt // b Ali Molazemi 2010/5/10 Ali.Molazemi@gmail.com
 39. 39. ‫رﻧﻜﻴﻨﮓ ‪Google‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺪي‬ ‫ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ ﺪي‬ ‫ﺗ اﻛ‬ ‫‪‬‬ ‫‪Site Map‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ 5-8‪word‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮي ﻛﻴﻔﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ 002-052 ‪word‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪Broken linked‬‬ ‫‪‬‬‫ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻠﻴﺪي 05-001‪word‬‬ ‫‪‬‬ ‫)‪Contact Page(email‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻪ ارزش ﮔﺬار‬ ‫‪‬‬ ‫‪ Link‬ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ‬ ‫‪‬‬
 40. 40. ‫روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاﻓﻴﻚ‬ ‫ااﺳﺘﻔﺎده از ﻘﺎﻻت ﺎ ﻛﻠ ﺎت ﻛﻠ ﺪي ﻏﻨﻲ و ﻣﺸﻬﻮر‬ ‫ﺸﻬ‬ ‫ﺘﻔﺎد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﻏﻨ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﮔﺰارﺷﻬﺎي راﻳﮕﺎن‬ ‫‪‬‬ ‫درج ﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﺠﻼت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ‬ ‫‪‬‬
 41. 41. ‫ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي و ﻧﻤﺎي اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان )‪ (title‬ﺻﻔﺤﺎت‬ ‫ﺻ ت‬ ‫ﻮن‬ ‫‪‬‬‫ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﺎت در ﻫﻢ و ﻧﺎ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت و ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﭘﺲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻧﺘﺸﺎر آن ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺎرﺑﺮان ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت وﻳﮋه اي ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ و ... ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .‬ ‫‪‬‬‫ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺎرﺷﺎن را راﺣﺖ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﻛﺎرﺑﺮان وب ﻓﻘﻂ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ‬ ‫‪‬‬‫ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺠﺎرت ﺧﺮده و ﺟﺰﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاه‬‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ، وﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ درﻫﺎي ﺗﺠﺎرت را ﺑﺎز ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را درك‬ ‫ﻣ‬ ‫ﻣ‬ ‫وﻟ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻴﺪ آورد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن اﻫﺪاف ﺗﺠﺎري ﻛﺎرﺑﺮان را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ .‬‫ﺳﺎﻳﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻳﺖ ‪ http://www.cnn.com‬را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ . ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺮور ﻛﻠﻲ از ﻛﻞ‬ ‫‪‬‬‫ﺳﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻞ ﺳﺎﻳﺖ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه از ﻳﻚ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻌﺪي ﻣﺮور ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﭽﻪ را‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ‬
 42. 42. ‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ :‬‫در رﻧﮓ ﺑﻨﺪي ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ رﻧﮓ ﻗ ار اﺳﺖ در ﭼﻪ ﺻﻔﺤﻪ اي و ﺑﺎ ﭼﻪ‬ ‫ﻗﺮار‬‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رود . ﻳﻌﻨﻲ اﺻﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ ، در رﻧﮓ ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .‬‫ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻞ ، ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ، ﻣﻌﻤﻮﻻ از رﻧﻚ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاي زﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺻﻔﺤﺎت و رﻧﮓ آﺑﻲ ﺑﺮاي ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ و رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﺮاي ﻟﻴﻨﻜﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.‬‫ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﺨﺼﻲ دارﻧﺪ ، از رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﻣﺜﻼ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﭘﺮ رﻧﮓ در‬‫ﻛﻨﺎر ﺳﺮﻣﻪ اي ، ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻳﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي‬‫ﻛﻮدﻛﺎن ، از ﮓ ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﺪ ﮓ ﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ‬ ‫رﻧﮓ‬ ‫رﻧﮓ‬ ‫ﺻﻔﺤﺎت وب از اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.‬
 43. 43. ‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ :‬ ‫اﺛ ا ﺷ ﺎ رﻧﮓ‬ ‫اﺛﺮ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮓ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻮن ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫رﻧﮓ ﻣﺘﻤﻢ رﻧﮕﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺲ ﺿﻤﻴﻨﻪ ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ و ﻣﺘﻮن‬ ‫ﻢ‬ ‫وﺟﻮد ﺗﻄﺒﻴﻖ رﻧﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻟﻮﮔﻮﻫﺎ و آرم ﻫﺎي ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻮن و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫رﻧﮓ ﻫﺎ اﺛﺮ زﻳﺎدي روي ااﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ در 09 ﺛﺎﻧ ﻪ ا ل دﻳﺪن ﮕﺬا ﻧﺪ .‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﻪ اول د ﺪن ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ‬ ‫ﻧﮓ اﺛ ز ﺎدي ي ﺎ ﺎت ﺎ د‬‫رﻧﮓ ﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ ، ﺑﻠﻜﻪ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼ در رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ.‬ ‫ﻫﺮ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﭘﻴﺎم ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﺪ .‬
 44. 44. ‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ :‬‫• ﺳﻔﻴﺪ : اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ، ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ، ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ، ﻣﻼﻳﻤﺖ و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮد ن ﭼﻴﺰي . ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻧﮓ ﺑﺮاي ﺑﻚ‬ ‫ﮔﺮاﻧﺪﻫﺎي وب اﺳﺖ . در ﺗﺠﺎرت ﺳﻔﻴﺪ ﮓ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﮔﻴﺮ و اﻧﺮژي ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .‬ ‫رﻧﮓ ﮕ ﮔ‬ ‫ﮔ‬‫• ﺳﻴﺎه : اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﻇﺮاﻓﺖ ، ﻗﺪرت ، دﻟﻴﺮي ، ﺷﻬﺎﻣﺖ ، ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﮔﻲ ، ﺷﻴﻄﺎن ، ﻣﻬﺎرت و ﺑﺎﺳﺘﺎن . ﻣﺸﻜﻲ ﺑﺮاي رﻧﮓ‬ ‫ﻣﺘﻦ روي ﻳﻚ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ روﺷﻦ اﻳﺪه آل اﺳﺖ .اﻳﻦ رﻧﮓ ﺑﻌﻨﻮان رﻧﮓ ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺸﻢ را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ .‬‫• ﻗﺮﻣﺰ : ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ، ﻫﻴﺠﺎن ، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺪﻳﺪ ، ﺳﺮﻋﺖ ، ﺧﻄﺮ و ﺗﻬﺎﺟﻢ . اﻳﻦ رﻧﮓ از ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ ﻣﻴﻜﻨﺪ .‬ ‫درﺗﺠﺎرت ﺑﻤﻌﻨﻲ وام و ﺑﺪﻫﻲ اﺳﺖ . اﻳﻦ رﻧﮓ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ رﻧﮓ اﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺗﻨﻔﺲ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻴﻜﻨﺪ.‬‫• آﺑﻲ : اﻣﻨﻴﺖ ، اﻋﺘﻤﺎد ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﭘﺬﻳﺮي ، ﺳﺮﻣﺎ ، اﻳﻤﺎن ، وﻓﺎداري ، واﺑﺴﺘﮕﻲ وﺟﺎه و ﺟﻼل . آﺑﻲ دوﻣﻴﻦ رﻧﮓ ﻋﻮام‬‫ﻮم‬ ‫ﺑﻲ و ﻴﻦ ر‬ ‫ﻳﺮي ﺮ ﻳ ن و ري و ﺑ ﻲ وﺟ‬ ‫ﻮﻴ‬ ‫ﺑﻲ ﻴ‬ ‫ﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ . در ﺗﺠﺎرت ﺑﻤﻌﻨﺎي ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ.‬‫• ﺳﺒﺰ : ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ، ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ، آزادي ، ﺷﻔﺎ و ﺑﻬﺒﻮدي ، ﻃﺒﻴﻌﺖ ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ، ﺣﺴﺎدت و ﺧﻮﻧﺴﺮدي . در‬ ‫ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎم و ﺛﺮوت اﺳﺖ. اﻳﻦ رﻧﮓ در ﭼﺸﻢ ﻫﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد.‬ ‫ﻳ ﻴ ﻮ‬ ‫ﺮز‬ ‫رﭼ ﻢ ر‬ ‫ﻳﻦ ر‬ ‫ﺠ ر ﺑﻴ ﺮ م ﺮو‬‫• ﻗﻬﻮه اي : ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ، ﻣﺘﺎﻧﺖ ، ﺗﻮاﻧﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮدن . ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ ﻛﺮه ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺎﺳﺖ و در ﻃﺒﻴﻌﺖ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاوان اﺳﺖ.‬
 45. 45. ‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮓ :‬ ‫• ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي : ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ زﻳﺎد ، اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻮدن . در ﺗﺠﺎرت ﺑﻤﻌﻨﺎي ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ.‬ ‫• ﺻﻮرﺗﻲ : ﻣﻼﻳﻤﺖ ، ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ، ﻇﺮاﻓﺖ و زﻧﺎﻧﮕﻲ ، ﺧﻮب ﺑﻮدن ، ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻫﻲ و ﭘﺮورش ﻛﻮدك.‬‫• ﺑﻨﻔﺶ : وﻗﺎر ، ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ، ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ، ﻋﻴﺶ و ﻧﻌﻤﺖ ، داراﻳﻲ ، اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ، ﺳﻮﮔﻮاري و ﻣﻬﺎرت . در ﺗﺠﺎرت‬ ‫ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺖ . ﺑﺑﻨﻔﺶ ﻃﺮﻓﺪاري از ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ.‬ ‫ي ﺮ‬ ‫ﺶ ﺮ ري ز ﺒ‬ ‫ﺑﺰر‬‫• ﻧﺎرﻧﺠﻲ : ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ و ﺷﻮﺧﻲ ، ﻟﺬت و ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﻲ ، ﺗﻌﺎدل ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮدن ، ﭼﺎﻻﻛﻲ و ﻧﻴﺮو ، ﺗﺤﻤﻞ و‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻤﺘﻲ‬‫• ز د : ﻧﻧﻮر ﺧ ﺷ ﺪ ، ﮔﺮﻣﻲ ، ﺧﻮﺷﻲ ، ﻧﺎ دي ، ﺗﺮﺳﻮﻳﻲ و ﺣ ﺎدت . در ﺗﺠﺎ ت د ﺧ ا ﺖ از ﻧ ع وﺷﻨﻔﻜ اﻧﻪ‬‫ﺣﺴﺎدت د ﺗﺠﺎرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻮع روﺷﻨﻔﻜﺮاﻧﻪ‬ ‫ﺧ ﺷ ﻧﺎﻣﺮدي ﺗ‬ ‫ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﮔ‬ ‫زرد‬‫اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮب اﺳﺖ . زرد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه ، ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز را زﻳﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫رﻧﮓ ﺑﺮاي ﭼﺸﻢ ﻫﺎﺳﺖ.‬ ‫• ﻃﻼﻳﻲ : ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮔ ان دن و ﺘ ﮋ ا ﺖ.‬ ‫ﻃﻼ ﻧﺸﺎﻧﮕ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺘﻴﮋ اﺳﺖ‬ ‫• ﻧﻘﺮه اي : ﺳﺮﻣﺎ ، ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮدن و اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺮﺳﺘﻴﮋ اﺳﺖ.‬
 46. 46. To find & gather information for you web f g f f y site, you need to pull out your… Business brochoures Newsletters Business cards B i d Flyers Newspaper & magazines ads Schedule Pricing information
 47. 47. Gift from your Site Forum  Easy to use & navigate Poll  Don’t confuse costomer ebook b k  Usefull f ll Live Customer Service Daily News Headline Site Search Engine Auto FAQ
 48. 48. ‫آﻣﻮزش از راه دور‬ ‫‪‬‬ ‫آزﻣﻮن از راه دور‬ ‫‪‬‬‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﻚ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﻼگ؟‬ ‫‪‬‬
 49. 49. HUMAN IMAGES ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺨﺼﻮص‬Communication styles differ across cultures and highly individualistic countries like Canada and the United States prefer more factual and text advertising, while collectivist countries like Japan prefer more symbolic g p p f y messaging. (de Mooij 1998; Hong et al. 1987).
 50. 50. ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺨﺼﻮص ‪HUMAN IMAGES‬‬
 51. 51. ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺨﺼﻮص ‪HUMAN IMAGES‬‬
 52. 52. ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺨﺼﻮص ‪HUMAN IMAGES‬‬
 53. 53. ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﺨﺼﻮص ‪HUMAN IMAGES‬‬
 54. 54. ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟ ﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧ ﺎز ﺷﻤﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎ را ﻳﺎري ﻛﻨﺪ.‬ ‫زﻣ ﻨﻪ‬ ‫ﻧﻴﺎز‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ‬ ‫‪‬‬ ‫- ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎ در ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺴﻴﺎروﺳﻴﻊ.‬ ‫- ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ.‬ ‫- اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻓﻴﻚ )ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه( وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ.‬ ‫- ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ داﺋﻤﻲ ﺑﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ.‬ ‫- ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻓﺮوش.‬ ‫- ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻲ.‬ ‫- ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت.‬ ‫- اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮوش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ‬
 55. 55. ‫1- ﻧﺎم دا ﻨﻪ )‪ (Domain‬ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ااﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧ ﺎﺋ ﺪ.‬ ‫ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ‬ ‫ﻛﺎ ﻨﺘ ﻧﺘ ﺧ د‬ ‫اي ﻛ‬ ‫ﺎ ﻧﻔ ذ ﻨﺎ‬ ‫ﻧﺎ داﻣﻨﻪ‬ ‫2- از آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﻧﺎم داﻣﻨﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.‬‫3- در وب ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ، ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر، آدرس ﭘﺴﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ ، آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﺮﻛﺖ و‬ ‫ﻲ ﺧﻮد را ﻗﺮاردﻫﻴﺪ.‬ ‫رس ﭘﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻲ ﻮ ر ﺮ ر ﻴ‬ ‫ﺮو ﻴ‬ ‫آدرس‬ ‫4- ﻟﻴﻨﻜﻬﺎي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط را روي وب ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮاردﻫﻴﺪ.‬ ‫6- اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻨﺪرﺟﺎت وب ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫7- اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺎس ﺷﺨﺼﻲ را در وب ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.‬ ‫ﻢ‬ ‫8- از ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﻌﺪد ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫9- ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺎب ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.‬ ‫01- ﺻﻔﺤﺎت وب ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ‪Download‬ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫11- اﻣﻜﺎن ارﺳﺎل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﻈﺮات ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺘﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻴﺪ.‬ ‫ﻛ‬ ‫ﻛ ﮔ‬ ‫ﻜ‬ ‫21- اﻣﻜﺎن ﺗﺒﺎدل ﻟﻴﻨﻚ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وب ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻴﺪ.‬
 56. 56. ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻳﻚ راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮب در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﻲ وﺟﻮد‬ ‫م‬ ‫دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ :‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎ ان از ﺎﻧ ﺘ ﻫﺎي 71 ‪ Inch‬ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ااﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .‬ ‫ﺎ ﻛ ﺘ ﺘﻔﺎد‬ ‫ﺸﺘ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻫﺎي‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺬﻳﺮي 006*008 ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .‬ ‫‪‬‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮان از ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.‬ ‫‪‬‬ ‫اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎي ورژن ﭘﺎﻳﻴﻦ دارﻧﺪ .‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻣﺮدم زﻣﺎن زﻳﺎدي را ﺑﺮاي ﺑﺎرﮔﺬاري ﻓﺎﻳﻠﻬﺎ ﺻﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .‬ ‫‪‬‬
 57. 57. ‫ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ داراي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺳﺎده اﺳﺖ‬ ‫‪‬‬‫ﺑﻨﺮ ﻫﺎ و ﻣﻨﻮ ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎده ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و در آﻧﻬﺎ از رﻧﮓ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺐ ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫در ﺻﻔﺤﻪ ا ل ﺎ ﺖ ﻛﻼ ﻚ از آﭘﺸﻦ ﻫﺎي زﻳﺎدي ااﺳﺘﻔﺎده ﻧﻧﻤﻴﺸﻮد و ﺪ ﺎن ﻛﻠﻲ ﺎ ﺖ ﭘﺮ از ﻋﻜﺲ و اﻃﻼ ﺎت ﻧ ﺖ‬ ‫ﻜ‬ ‫ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﻠ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫ﺸ‬ ‫ﻔﺎ‬ ‫ﻔ اول ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ آ ﺸ ﺎ ز ﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫در ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد‬ ‫‪‬‬‫ﻛﻠ ﺎت و ﻼت ﻣﻮرد ااﺳﺘﻔﺎده در ﺎ ﺖ ﻫﺎي ﻛﻼ ﻚ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري در ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ ﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮود‬ ‫ﻛ ﺗﺎ ﺗ ﺣﺎﻟﺖ ﻜ ﻜﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ ﺎ ﻛﻼﺳﻴﻚ‬ ‫ﺘﻔﺎ‬ ‫ﻛﻠﻤﺎت ﺟﻤﻼت‬ ‫‪‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﻮ ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺲ ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺘﻔﺎد ﻣﻴﺸﻮد‬ ‫ﻧ ع ﻓ ﻧﺖ ﻫﺎي ااﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺎ ﺖ ﻫﺎي ﻛﻼ ﻚ ﻣﻨﻈﻢ ا ﺖ و ﻛﻤﺘﺮ از ﻓ ﻧﺖ ﻫﺎي ﻓﺎﻧﺘﺰي ااﺳﺘﻔﺎده ﺸ د‬ ‫ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻨﻈ اﺳﺖ ﻛ ﺘ ﻓﻮﻧﺖ‬ ‫ﺘﻔﺎد ﺷﺪ د ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫ﻧﻮع ﻓﻮﻧﺖ‬ ‫‪‬‬ ‫< ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ‬ ‫‪‬‬
 58. 58. ‫▪ اول : ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﻮﺟﻮي اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ: ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﻮ ﺟﻮ ﻛﺎرﺑﺮ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ورود ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي‬ ‫زﻳﺎدي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.‬ ‫▪ دوم: ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻋﺮﺿﻲ ﺻﻔﺤﺎت وب: ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﻼﻗﻪ ااي ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ اﻓﻘﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺪارد.‬ ‫ا‬ ‫ﺎ اﻓﻘ ﻔ ﺎ‬ ‫ﻛﺎ ا ﻼﻗ‬ ‫ﺿ ﻔ ﺎ‬ ‫ﺎ‬‫▪ ﺳﻮم: ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺨﺶ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ: ﺑﺨﺶ ‪Search‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 001 ﺻﻔﺤﻪ , اﺿﺎﻓﻪ‬ ‫ﺷﻮد.‬ ‫▪ ﭼﻬﺎرم: اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎ و ﻣﺘ ن: ﺑﻪ ﺧﺼ ص اﻓ ادي ﺑﺎﻻي 04 ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣ وف ﻧﺎزك ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﻛ ﭼﻚ‬ ‫ﺣﺮوف‬ ‫ﻣﺘﻮن ﺧﺼﻮص اﻓﺮادي‬ ‫ﻓ ﻧﺖ‬ ‫دارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺤﺎذ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮورﮔﺮ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.‬ ‫▪ ﭘﻨﺠﻢ: ﻣﺘﻦ زﻳﺎد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺘﻦ ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ , ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫▪ ﺷﺸﻢ: ﭘﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي ﺑ ز ﺷﻮي ﺧﻮدﻛﺎر: ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻘﺼﺪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ.‬ ‫ﻮ ن ﺼ ر ﻴﻴﻦ‬ ‫ﻢ ﺠﺮ ي ﺑﺎز ﻮي ﻮ ر رﺑﺮ ن ﺮﺟﻴﺢ ﻴ‬‫▪ ﻫﻔﺘﻢ: ﺟﻤﻊ آوري آدرس ﻫﺎي ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ روﻧﺪ اﻣﻨﻴﺘﻲ: ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻳﺪﺑﺮاي وارد ﻛﺮدن‬ ‫آدرس ‪E-mail‬ﺧﻮد , ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫▪ ﻫﺸﺘﻢ: آدرﺳﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺻﻔﺤﺎت: اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ ﻛﺎر ﺑﺮ روي آدرس ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از 57 ﻛﺎرﻛﺘﺮ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻢ‬ ‫دارﻧﺪ, ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ.‬‫▪ ﻧﻬﻢ : ﭘﻴﻮﻧﺪ ‪E-mail‬در ﻣﻜﺎن ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ: ‪E-mail‬ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ , ﻣﺸﺨﺺ و در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺑﻮده و از ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻮد.‬‫▪ دﻫﻢ: ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ: ﻛﻠﻴﺪ ‪Back‬دوﻣﻴﻦ دﻛﻤﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.‬ ‫‪k‬‬ ‫ﮔ‬
 59. 59. ‫▪ ﻳﺎزدﻫﻢ: راﺑﻂ ﮔﺮااﻓﻴﻜﻲ ) )‪GUI‬ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد: ﺑﺮاﺷﺖ ﻛﺎرﺑﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺷﻴﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‫▪ دوازدﻫﻢ: ﻧﻧﺒﻮد ﺑﻴﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﺳﺎﻳﺖ ﺎ: وﺟﻮد ﺑﻴﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺎ ﺚ ااﻳﺠﺎد اﻃ ﺎن در ﺎز ﻛ ﮔﺎن ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻲ‬ ‫ﮔ اﻓ ﺑﺎﻋﺚ ﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺎ‬ ‫ﺎ ﻫﺎ‬ ‫ﮔ اﻓ‬ ‫از‬ ‫ﺷﻮد.‬‫▪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ: ﺿﻌﻒ ارﺷﻴﻮ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد.‬‫▪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﭘ ﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪ ﺑ اي رﺳ ﺪن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎص: ﻛﺎرﺑ ان ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜ ر از ﭘ ﻧﺪ ﻫﺎ ﺑ اي‬‫ﻣﻜﺮر ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺮاي‬ ‫ﻛﺎرﺑﺮان‬ ‫ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن‬ ‫ﭼﻬﺎردﻫ ﭘﻴﻮﻧﺪ‬ ‫رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫▪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ: اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ , ‪CHAT‬اﻳﺠﺎد اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي‬‫ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ , ‪ E-mail‬راﻳﮕﺎن , ﻧﻘﺸﻪ 3 ﺑﺑﻌﺪي ﺳﺎﻳﺖ و ﻏﻴﺮه , ﺑﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺎدي را ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ‬‫ﻞ ﻲ‬ ‫ﻴﺮ ر ﻲ زﻳ ي ر ﺑﺮ ي ﻳﺮ ن ﻳ‬ ‫ي ﻳ‬ ‫رﻳ ن‬ ‫ﻮ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ.‬ ‫▪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ: ﺑﺎر ﮔﺬاري ﻛﻨﺪ ﺻﻔﺤﺎت: وﺟﻮد ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ , آزار دﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ‫▪ ﻫﻔﺪﻫﻢ: ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺧﻮدداري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.‬ ‫ﻢ‬‫▪ ﻫﺠﺪه ام:ﻃﺮاﺣﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺧﺎص: ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ )ﻧﻪ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ(ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و ﮔﺸﺖ زﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫▪ ﻧﻮزدﻫﻢ: رﺳﺎﻟﺖ و ﻫﺪف ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﻳﺖ: ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮع ﺳﺎﻳﺖ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻳﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﺷﻮد.‬
 60. 60. ‫▪ ﺑﻴﺴﺘﻢ: ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺖ: ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻧﮕﻪ داري ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه 05 درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ راه اﻧﺪازي ﺳﺎﻳﺖ در‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.‬ ‫▪ ﺑ ﺖ و ﻳﻜﻢ : ﺗﻠﻘﻲ از ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﺳﺎﻧﻪ دﺳﺘﻪ دوم: ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن , روزﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺑ وﺷﻮر ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ‬ ‫اﺳﺎﺳ‬ ‫ﺑﺮوﺷﻮر‬ ‫ﺗﻠﻘ‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ‬ ‫دارد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آﻧﻬﺎ ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري ﻛﻨﻴﻢ.از ﻃﺮﻓﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﺳﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را دﺳﺖ ﻛﻢ ﮔﺮﻓﺖ.‬ ‫▪ ﺑﻴﺴﺖ ودوم :ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮاري از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮا: ﻣﺜﻼ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ آن , ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﻫﻤﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫▪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم :اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ. !‬ ‫▪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم :ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺮوري و ﺑﺎزار: رد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزار , ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ رد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.‬ ‫▪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﭘﻨﺠﻢ: ااﺳﺘﻔﺎده از ب ﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻳﻤﻲ: اﻳﻦ ﻮﺿﻮ ﺑﺮاي ﭼ پ و آ رس ﻲ ﺻﻔﺤﺎت , ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را در ﺑﺮ دارد.‬ ‫ﻼ ﻲ ر ار‬ ‫ﭼﺎپ آدرس دﻫﻲ ﺻ ت‬ ‫ﻣﻮﺿﻮ‬ ‫ﺻ ت ﭼ ﺮﻳﻤﻲ‬ ‫ﻗﺎب‬ ‫ﺑﻴ ﺖ ﺠﻢ‬ ‫▪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ: اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎب ﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻳﻤﻲ: اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮ ﺑﺮاي ﭼﺎپ و آدرس دﻫﻲ ﺻﻔﺤﺎت , ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را در ﺑﺮ دارد.‬ ‫▪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ : اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ و ﻣﺘﻮن ﻣﺘﺤﺮك: ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﺎﻳﺖ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻴﺰﻧﺪ.‬ ‫▪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ: ﺻﻔﺤﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ: ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ و ﺻﻔﺤﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺰرگ در‬ ‫ﺗ ﻠ ﻞ ﺎ ﺖ ا ﺖ.‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﻳﺖ اﺳﺖ‬ ‫▪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ: ﻧﻮار ﻣﺮور ‪ scroll‬ﻃﻮﻻﻧﻲ: ﻣﺮور ﻛﺮدن ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﻴﺴﺖ.‬ ‫▪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ:ﺿﻌﻒ در راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺳﺎﻳﺖ: ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺸﺖ زﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.‬ ‫▪ ﺳﻲ ام : اﺳﺘﻔﺎده از ر ﻬ ي ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ ي ﭘﻴﻮﻧﺪ: ﻫﺮ رﻧﮓ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ دارد.‬ ‫ﻳﻲ ر‬ ‫ر ﺑﺮاي ﭘﻴﻮ ﺮ ر‬ ‫ز رﻧﮕﻬﺎي ﻴﺮ‬ ‫ﻲم‬ ‫▪ ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ: اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺪﻳﻤﻲ در ﺳﺎﻳﺖ: ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ارزش ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻴﺸﻮد.‬ ‫▪ ﺳﻲ ودوم :ﻋﺪم درج ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت: ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮﻳﻊ ﻗﻴﻤﺖ اﺟﻨﺎس ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.‬
 61. 61. What makes a web site credible?P Purpose immediately apparent (use a tag line) i di t l t( t li ) Domain affiliated with institution (virtual host: pci.sdsu.edu) ( i lh i d d ) Clear way to contact organization Timely information (updated regularly)
 62. 62. What makes a web site credible? (continued) Hi h High-quality lit graphics/layout/color hi /l t/ l Clear writing (8th grade level) Eliminatebugs, typos, bad grammar, misspelled words Corrupted data, error pages, broken links Cit Cite sources f your information (outbound links) for i f ti ( tb d li k )
 63. 63. What makes a web site credible? (continued)
 64. 64. What makes a web site credible? (continued)
 65. 65. Can you read this?readability d bl
 66. 66. Usability: What makes a web site ynavigable? L Location: ti Stick t l ft id Sti k to left side or top of web page t f b (what people are used to)  Menus: Avoid drop down menus or constrain to one level  Flash: Avoid using Flash for navigation (unpredictable and distracting)  Labels: Use explicit link labels (don t (don’t use “click here ) click here”)
 67. 67. Usability: What makes a web site ynavigable? G Grouping: i Group li k when there are many options G links h th ti  Links: Avoid having a link on a page that points to the current page  Make links clearly identifiable  Differentiate visited and unvisited links ff  Use bread crumbs  Distinct window titles
 68. 68. Usability: What makes a web site y navigable? Example of a navigable web site 
 69. 69. 72 Web Design ProcessIEOR 170 Spring 2006
 70. 70. 73 High-level, coarse-grained view of entire site  Site MapsIEOR 170 Spring 2006
 71. 71. Database NavigationThe database or grid design is made up of multiple divisions and eachdivision has its own structure. This type of navigation can be usedeffectively when large amounts of data are required in the web sitedesign.
 72. 72. Hierarchical NavigationThe hierarchical design goes from the general to the specific; from ahome page to divisions to subdivisions. A visitor could easily go from thehome page to other areas of the web site and back again.
 73. 73. Making your site easy to navigateHelp potential customers find what they are looking for as quickly and easily aspossible.• Design your site with a clear hierarchy.• Use descriptive categories categories.• Maintain consistent navigation.• Use breadcrumbs to let visitors know where they are.• Use color to distinguish between visited and unvisited links.• Use local navigation to link to related content. Guide visitors to similar p products, related ,products, background information, author biographies, product reviews, customer
 74. 74. Making your site easy to navigatetestimonials, etc.• Provide multiple ways to find products. These can include browse, search, wizard,featured products, top sellers related products, etc. products top-sellers, products etc• Make sure your logo is clickable and takes the user to your home page.• Make sure each page is an effective landing page. Visitors should know exactly wherethey are in the site and what they are looking at. If your site promotes different items inthe same category, visitors should be able to view other items easily.
 75. 75. Eye-Tracking Studies of Web Pages Studied where and when users look at web pages Eye tracking equipment (video camera looks at shape of pupil) Hot spots - upper left Blind spots Poynter Institute: Eyetrack III, 2003
 76. 76. How the Eyes Move S i of movements and pauses, called saccades ( Series f d ll d d (ave. 100 msec) and ) d fixations (ave. 250 msec) Eyes follow a E f ll scanpath[Eyetrack III, Poynter Inst. 2003]
 77. 77. How Users Look at NewsWeb Sites Start in upper left quadrant Users look at text first Users look at the first few words of headlines Users read five headlines before clicking “Banner blindness” - users don’t look at ads or quickly look away q y y  Text ads viewed more than graphic ads
 78. 78. Heatmaps:red: almost allyellow: mostdotted linepurple Xred horizontal line
 79. 79. 82IEOR 170 Spring 2006
 80. 80. Designing your website F Pattern - users typically scan your page in an ‘F’ pattern. This influences how you should layout your website.
 81. 81. Things you need to consider Navigation  Use link titles that easily, and quickly, describe the purpose of the link  Home, Home About Us Our Staff Links Us, Staff,
 82. 82. Make your site yeasy to navigate A well-organized generally drives the ease of navigation well organi ed navigation. Keep scrolling down to a minimum by keeping individual Web pages short. Always have links back to your home or major sections. Use color to identify for users where they are in your site.
 83. 83. ‫اهﻤﻴﺖ ﻣﻮﺗﻮرهﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮ‬‫ﺗ ﻪ د ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ دارﻧﺪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ د دﻧﻴﺎي‬‫ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اي در ﺗ ﺎ ت اﻟﻜﺘ ﻧ ﻚ دا ﻧﺪ ، ﻪ ﻋﺎ ﻞ راا اي ﻓﻘ ﺖ در دﻧ ﺎي‬ ‫ﻛ ﺎﻧ‬ ‫ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﻳﻦ ﺿﺮوري ﻣﻲ داﻧﻨﺪ.‬ ‫‪ ‬آوردن ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫‪ ‬آوردن ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫‪ ‬آوردن ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ‬
 84. 84. ‫ﺁﻣﺎر‬ ‫ﺁ ﺎ‬ ‫39 درﺻﺪ ﺧﺮﻳﺪاران ، از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻲ‬ ‫ي ﻮر‬ ‫ﻮ ﺑﺮ ي ﻳ ﻦ ﻳ‬ ‫ﺮﻳ ر ز ﻮ ﻮر ي‬ ‫ر‬ ‫‪‬‬‫75 درﺻﺪ از ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ، ﻫﺮ روز ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و 64 درﺻﺪ از اﻳﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫‪‬‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫58 درﺻﺪ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ : ‪searchenginewatch.com‬‬ ‫‪‬‬
 85. 85. ‫ﺁﻣﺎر‬1 Google g2 Altavista3 Yahoo4 live Search Microsoft
 86. 86. ‫ﻣﻮﺗﺮهﺎﯼ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ در وب ﺳﺎﯾﺖ‬ ‫5‬‫ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎهﺶ‬ ‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﯾﺎدﯼ در وب ﺳﺎﯾﺖ دادﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ‬ ‫‪Page rank‬‬ ‫رﻗﻴﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ روز ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ ﻟﻴﻨﮑﻬﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ‬
 87. 87. Make your site attractive Choose simple colors that compliment each other & work on most web browsers. Keep graphics less than 20,000 Bytes pg p , y (20 kilobytes) to make them download reasonably on a home modem. Keep animated gifs to a minimum. Use graphics that compliment your image.
 88. 88. AnA example of a very unattractive site (b t viewed online). l f tt ti it (best i d li )
 89. 89. Toyota provides a balanced, attractive Web site.T t id b l d tt ti W b it
 90. 90. ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:‬
 91. 91. ‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﺎت در ﺗﻤﺎﻣﻲ ز ﻟ ﺷﻦ ﻫﺎ، ا ﻜ ل اﻓﻘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺎﺷﺪ‬ ‫اﻧﺪاز ﺻﻔ ﺎت د ﺗ ﺎ رزوﻟﻮﺷﻦ اﺳﻜﺮول اﻓﻘ‬ ‫‪‬‬‫اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﺎت وب ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺻﻔﺤﺎت اﻧﺪازه آن 008*006و در ﺻﻮرت‬ ‫‪‬‬ ‫ﺿﺮورت 867*4201 ﻲ ﺑﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺮو‬‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ از ﺧﻄﻮط ‪ DialUp‬اﻧﺪازه و ﺣﺠﻢ ﺻﻔﺤﺎت وب ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ازرﺷﻴﺎﺑﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ دردﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻟﺬا از‬ ‫اﻗﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺎ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ااﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺎ در ﺻﻔﺤﺎت ااﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .‬ ‫ﻔﺎ ﮔ‬ ‫ﻔ ﺎ‬ ‫ﺎ‬ ‫ا ﺎ ﺎﻟ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ اﺻﻠﻲ در ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.‬ ‫‪‬‬
 92. 92. ‫اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺸﻜﺮ از ‪Customer‬‬ ‫‪‬‬ ‫ااﺳﺘﻔﺎده آ ﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮ‬ ‫ﺘﻔﺎد آﺳﺎن اي ﻛﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻋﻨﻮان )‪ (title‬ﺻﻔﺤﺎت‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻏﻨﻲ‬ ‫ﺎ ﻏ‬ ‫‪‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﻳﺖ‬ ‫‪‬‬‫ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﺪوﻟﻬﺎي )‪ (table‬ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ‬ ‫‪‬‬
 93. 93. How does Google Analytics help my g y p yAdWords account?Google wants you to attract more of the traffic you are looking for, and help you turn more visitors into customers. Use Google Analytics to learn which online marketing initiatives are cost effective and see how visitors actually interact with your site. Make informed site designrovements, drive targeted traffic, and increase your conversions and profits.SignSi up now, it easy -- and f ! its d free!
 94. 94. Reference http://www.bscmsc.com htt // b MIS Quarterly Vol. 33 No. 3—Cyr et al. Appendices/ September 2009 http://www.emarketingway.ir/ http://virlan.com/home.html Encouraging Community through Your Website: What’s HOT and What’s NOT presentation for COE 27thAnnual Conference | Friday, September 19, 2008 | Dr. Cynthia D. Park & Manny Uribe Website Design Cecilia R. Aragon -IEOR 170 -UC Berkeley -Spring 2006 Website Design & Development-Bryan Garnett-Law www.mel.org/citoolkit Library of Michigan Foundation http://faraznet.net/doc/coloring Yahoo Searching Marketing www.Google.com

×