DASAR KOKURIKULUM SMKADG 2013

2,042 views
1,825 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,042
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DASAR KOKURIKULUM SMKADG 2013

 1. 1. 1Konsep Umum1.KONSEP UMUM KOKURIKULUMPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembangkan potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis darisegi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaandan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untukmelahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikansumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.Sekolah Unggul Penjana Generasi TerbilangMembangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti. melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dab bersatupadu.. melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu,berketrampilan dan sejahtera.Sekolah Unggul Penjana Generasi TerbilangMembangunkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti1.1 FALSAFAHPENDIDIKANKEBANGSAAN1.2 VISIKEMENTERIANPELAJARAN1.3 MISIKEMENTERIANPELAJARAN1.4 MATLAMATKEMENTERIANPELAJARAN1.5 VISI SMKADURIAN GULING1.6 MISI SMKADURIAN GULING
 2. 2. 2Konsep UmumMatlamat pendidikan di SMKA Durian Guling adalah berlandaskanAl- Quran dan As- Sunnah untuk membentuk dan mewujudkan insanyang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, danjasmani supaya menjadi muslim yang berilmu, beriman,berketrampilan, beramal soleh, berperibadi mulia danbertanggungjawab sebagai hamba dan Khalifah Allah yangbertaqwa.SMKA Durian Guling berjanji akan menghasilkan insan Kamilbersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Di sampingitu dapat membantu, bekerjasama, melayan ibubapa danmasyarakat dengan penuh kemesraan dan kesopanana) Sentiasa terbaik dalam bidang kokurikulum di semuaperingkat.b) Merancang aktiviti yang bertepatan ke arah pembentukaninsan rabbani.c) Melengkapkan prasarana untuksemua aktiviti yang dirancang.d) Menyediakan penasihat,jurulatih dan mencari pakardalam pelbagai bidang yangdiceburi oleh pelajar.e) Memastikan setiap pelajar menyertai tiga komponen aktivitikokurikulum yang wajib disertai.f) Memastikan pelajar aktif dalam setiap aktiviti yang disertai.a) Melahirkan generasi yang sihat, cergas, berdaya tahan,berdaya saing, beriman, berakhlak dan berkterampilan.b) Menyuburkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalampelbagai bidang kokurikulum yang diceburi.1.7 MATLAMATSMKADURIAN GULING1.8 PIAGAMSMKADURIAN GULING1.9 MISIKOKURIKULUMSMKADURIAN GULING1.10 OBJEKTIF UNITKOKURIKULUMDURIAN GULING
 3. 3. 3Konsep Umumc) Pengurangkan tekanan dan meningkatkan interaksi bagImewujudkan suasana kondusif untuk perkembanganmenyeluruh seorang pelajar.d) Menyesuaikan dan mengembangkan keperluan, intelek,kebolehan, bakat kreatif, meluaskan pengetahuan,mempunyai kemahiran berfikir di kalangan pelajar.e) Memupuk nilai murni, efektif, estetik, rohani dan sosial sertamelapangkan jiwa murni pelajar.1.11 MOTO UNITKOKURIKULUMDURIAN GULINGKOKURIKULUMPEMANGKINKECEMERLANGAN
 4. 4. 4Konsep Umum2. DASAR UTAMADASAR DAN PETUNJUK PELAKSANAANKOKURIKULUM DI SMKA DURIAN GULINGWarta Kerajaan bertarikh 28hb Disember 1967, No 5652 (PeraturanKursus Pengajian) Sekolah 1956, mendefinisikan kokurikulumsebagai kegiatan kumpulan manakala Warta Kerajaan bertarikh31hb Disember 1997 Jld 41 No 26 Tambahan No 94 PerundanganA.P.U (A) 531 Akta Pendidikan 1996 Peraturan-peraturan(Kurikulum Kebangsaan) mendefinisikan kokurikulum sepertiberikut :”Kegiatan kokurikulum” ertinya apa-apa kegiatan yang dirancanglanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalambilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah,mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilaiyang dipelajari di bililk darjah.”Berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 21hb Mei 1998, Jilid 42 No11 Tambahan No 41 Perundangan P.U (A) pihak sekolah bolehmenubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut:Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yangdinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan(Kurikulum Kebangsaan) 1997:Hobi dan rekreasiSukan dan permainanBadan beruniform atauApa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar2.1 DEFINISI2.2 JENIS-JENISAKTIVITI
 5. 5. 5Konsep UmumWarta Kerajaan bertarikh 28hb Disember 1967 Jilid 11 Bil. 27 No.5652 telah membuat ketetapan pembahagian masa untukkokurikulum seperti yang berikut:TINGKATAN ALIRAN MASA SEMINGGUPeralihan / 1-3 180 minit4 dan 5Sastera / AgamaPerdagangan / ERT180 minitSains / ERT 140 minitTeknik 100 minit6 180 minitKEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADAKURIKULUM KEBANGSAAN“Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yangtermasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumisemua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaandan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang muriddengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosiserta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yangdiingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.”(Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (KurikulumKebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97.a) Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di semua sekolah adalahwajib.Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).b) Keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum adalah suatukesalahan yang jika disabitkan bersalah boleh dijatuhi hukumandenda atau penjara atau pun kedua-duanya sekali di bawah penaltiam.c) Seseorang yang melakukan kesalahan di bawah Akta 550 yangbaginya tiada penalti diperuntukkan dengan nyata, boleh, apabila2.4.1 APAKAHIMPLIKASINYA2.4 DASARUTAMA (1)2.3.1 AGIHANMASA
 6. 6. 6Konsep Umumdisabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit ataudipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan ataukedua-duanya.”Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996: Penalti Amd) Seseorang yang melakukan suatu kesalahan di bawah Akta550 ini boleh, dalam hal suatu kesalahan yang berterusan,apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda harian yangtidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta550 ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap harikesalahan itu terus dilakukan.”Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996: Penalti AmPENYERTAAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM DISEKOLAH ADALAH WAJIB.“Matlamat gerakerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaansetiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagiansekurang-kurangnya dalam salah satu gerakerja pakaian seragam, satukegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan ataupermainan.”{Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}a) Sekolah mewujudkan peluang yang seluas-luasnya kepadamurid menyertai kegiatan kokurikulum yang mereka minati.{Untuk tujuan ini Pengetua/Guru Besar telah diperuntukkankuasa untuk menubuhkan kelab/persatuan di sekolahseperti dalam Peraturan 4 Peraturan-PeraturanPendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yangditerbitkan sebagai PU(A)196/98.}b) Penyertaan, kehadiran dan pencapaian murid dalam kegiatankokurikulum hendaklah direkod dan diberi penilaian.{Hal ini ditegaskan dalam Perkara 8.2.1Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/1985dan Perkara 2.1 Surat PekelilingIkhtisas Bil 2/1986)}2.5 DASAR UTAMA (2)2.5.1 APAKAHIMPLIKASINYA
 7. 7. 7Konsep Umumc)Ketidakhadiran murid dalam kegiatan kokurikulum yang murid itutelah mendaftarkan diri untuk menyertainya adalah suatukesalahan yang menyebabkan murid tersebut boleh dikenakantindakan disiplin jika disabitkan bersalah seperti tindakan ke ataskesalahan ponteng sekolah atau ponteng kelas.Hal ini hendaklah dimaktubkan dalam Buku Undang-Undangdan Peraturan Sekolah dan perlu diketahuioleh murid-murid dan ibu bapa merekaPenyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awamdalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum disekolah adalah WAJIB.“Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikankeberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum di sekolah”(Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)a) Setiap orang guru di sekolah hendaklah, secara bertulis,diberi tugas dan tanggung jawab yang spesifik, terperinci,dan kuantitatif dalam bidang kokurikulum di sekolah, sepertiyang dilakukan dalam bidang kurikulumb) Keengganan guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabyang telah diperuntukan adalah suatu kesalahan daripadasegi keperluan perkhidmatan atau kepatuhan dankebertanggungjawaban penjawat awam atau pun moral danwibawa keguruan yang boleh dikenakan tindakan disiplinmengikut“Perintah-perintah Am Pegawai Awam (Kelakuan dantatatertib)(Bab D)”.“Kegiatan kokurikulum” yang dilaksanakan di sekolah hendaklahmerupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripadaproses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam bilik darjah yangmemberikan murid-murid peluang untuk menambah, mengukuh dan2.6 DASAR UTAMA (3)2.6.1 APAKAHIMPLIKASINYA2.7 DASAR UTAMA (4)
 8. 8. 8Konsep Umummengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari didalam bilik darjah.{Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (KurikulumKebangsaan) 1997}a) Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklahdirancang dengan maksud mempunyai matlamat, objektif,kaedah pelaksanaan dan kurikulum kegiatan serta skemapenilaian yang pragmatis dan progresifb) Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklahmengandungi elemen-elemen pengetahuan, pengalaman dankemahiran baru serta nilai-nilai murni yang membantumembangunkan intelek, jasmani, emosi dan rohani muridsecara seimbang.Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskanprinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsurdiskriminasi atau paksaan tetapi menfokus kepada peningkatanperpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid.(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh 16 November2000).Kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah hendaklahbersifat merentas disiplin, bersepadu dan tidak bersifat eksklusif.Penyertaan adalah terbuka kepada semua pelajar.a) Sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untukgerakerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-2.7.1 APAKAHIMPLIKASINYA2.8 DASAR UTAMA (5)2.8.1 APAKAHIMPLIKASINYA2.9.1 DASAR-DASARSOKONGAN
 9. 9. 9Konsep Umumpelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerjaamal untuk masyarakatsetempat; bergotong royongmemperbaiki kawasansekolah; gerakerja-gerakerjayang menekankan perpaduankaum, ketatanegaraan, moraldan sebagainya yang sesuaibagi pendidikan menyeluruhdan pembentukankeperibadian”.{Perkara 5.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985,KP(BS)8591/Jld.((929)}b) Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan denganpenglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat.{Rujuk Subperkara 4.2.1 dan Subperkara 5.2 dalamSurat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985 KP. 8591-11(32)bertajuk “Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat”}c) Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-muridbergiat dalam kegiatan Pasukan Pakaian Seragam yangterdapat di sekolah-sekolah. Selaras dengan dasar tersebut,guru-guru dan murid-murid juga dibenarkan menyertaiaktiviti seperti perkhemahan, perbarisan dan kursus yangdianjurkan dari semasa ke semasa oleh agensi-agensikerajaan atau oleh pertubuhan bukan kerajaan yangberdaftar.(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998).d) Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolahmenganjurkan program lawatan pendidikan murid semasawaktu persekolahan secara terancang. Kementerian jugamenggalakkan penglibatan ibu bapa yang berminat untukmenyertai lawatan-lawatan tersebut.(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000)e) Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara,Kementerian Pendidikan ingin menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan
 10. 10. 10Konsep Umumpotensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agarmereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani.f) Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-gurudan pelajar-pelajar atau orang perseorangan (ataspenyertaan, penglibatan dan pencapaian masing-masingdalam bidang kokurikulum di sekolah). Penghargaan tidakhanya terbatas kepada kejayaan/kemenangan semata-mata,tetapi hendaklah juga diberi kepada pelajar-pelajar yangmempunyai sifat disiplin yang baik.(Subperkara 8.2.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985)g) Sekolah mewujudkan peluang kepada murid-muridmengembangkan bakat dan potensi diri masing-masing dalambidang-bidang kokurikulum yang mereka minati ke peringkatyang lebih tinggi sehinggalah ke peringkat antara bangsa.h) Murid-murid juga sebaik-baiknya diberi peluangmemperagakan bakat dan kecemerlangan masing-masingkepada masyarakat awama) Visi dan misi sekolah dalam bidang kokurikulum tertera ditempat-tempat yang strategik.b) Tertera juga slogan-slogan mengenai kepentingankokurikulum.c) Sekolah mempunyai “blue-print” atau perancangan jangkapendek dan jangka panjang pelaksanaan kokurikulum.d) Sekolah mempunyai organisasi pengurusan pelaksanaankokurikulum.e) Sekolah mempunyai atau terbukti berusaha untukmenyediakan prasarana dan perkakasan serta peralatan untukmelaksanakan kegiatan kokurikulum.2.10 PENUNJUKPELAKSANAAN
 11. 11. 11Konsep Umumf) Sekolah mempunyai atau terbukti berusaha untukmemperolehi bahan-bahan sumber atau rujukan untukpelaksanaan kokurikulum.g) Sekolah mempunyai ramai guru-guru yang terlatih atauterbukti berusaha untuk melahirkan guru-guru yang terlatihdalam bidang kokurikulum.h) Sekolah mempunyai Jadual Kegiatan Kokurikulum Tahunan(JKKT). Jadual ini disebarkan kepada guru-guru, murid-muriddan ibu bapa.i) Setiap guru menerima secara bertulis tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam bidang kokurikulum. Tugas dantanggung jawab ini mestilah jelas, spesifik, adil dankauntitatif serta ada unsur-unsur yang menguji kepatuhan,kesungguhan dan kebertanggungjawab serta yang mencabarprofesionalisme guru.j) Sekolah menubuhkan persatuan/kelab, persatuan/kelabsukan dan permainan, dan persatuan/pasukan beruniformyang sepadan dengan jumlah enrolmen dan kepelbagaianmurid.k) Sekolah menubuhkan “Jawatankuasa Bimbingan MuridSekolah” seperti yang dimaksudkan oleh Surat PekelilingIkhtisas Bil. 1/1985 dan “Jawatankuasa Sekolah SebagaiInstitusi Masyarakat” seperti yang dimaksudkan oleh SuratPekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985.l) Fail-fail penubuhan dan pengurusan setiap entiti kokurikulumyang ditubuhkan aktif dan terkemas kini.m) Setiap murid menyertai kegiatan kokurikulum seperti yangditetapkan dan masing-masing mempunyai rekod penyertaan,penglibatan dan pencapaian dalam bidang kokurikulum yangdisertai itu.
 12. 12. 12Konsep Umumn) Setiap murid diberi penilaian prestasi tahunan ataskehadiran, perjawatan, penglibatan, penyertaan, danpencapaian mereka dalam bidang kokurikulum berdasarkanSkema Penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian PelajaranMalaysia.o) Sekolah mewujud dan mengemaskinikan pangkalan datamengenai pencapaian sekolah dan murid-murid dalam bidangkokurikulum pada setiap tahun.p) Sekolah menyediakan insentif atau skema galakan atau punanugerah kepada murid-murid yang cemerlang dalam bidangkokurikulum serta kepada guru-guru atau individu-individuyang memberi sumbangan cemerlang kepada kegiatankokurikulum sekolah.q) Sekolah berjaya merealisasikan konsep “Sekolah Berwatak”.r) Wujud peningkatan pencapaian sekolah dalam bidangkokurikulum berdasarkan kaedah penilaian “Standard KualitiPendidikan Malaysia”s) Terdapat sekumpulan atau sepasukan murid atau pun individumurid yang mencapai kejayaan yang cemerlang di peringkatnasional dan antara bangsa.t) Sekolah meriah dengan pelbagai aktiviti dan pertandingan.u) Kadar kemenjadian murid meningkat, iaitu:-Kes-kes disiplin berkurangan,Kehadiran ke sekolah meningkat,Murid-murid lebih cergas dan ceria,Kualiti dan kuantiti murid dari aspek budi pekertidan budibahasa meningkat.Kes-kes pergaduhan berasaskan perbezaan etnik, sosio-ekonomi dan gender berkurangan.Prestasi akademik murid-murid meningkat.
 13. 13. 13Konsep UmumDasar-Dasar Utama dan Dasar-Dasar Sokongan PelaksanaanKokurikulum Di Sekolah perlulah direalisasikan dalam kerangkaDasar Pendidikan Kebangsaan yang berteraskan Falsafah PendidikanKebangsaan.Lebih banyak penunjuk yang kuantitatif perlu dirumuskanuntuk menghasilkan suatu penanda aras (benchmarking) bagimenentukan prestasi pelaksanaan kokurikulum yang lebih objektifdan komprehensif.a) Sentiasa terbaik dalam bidang kokurikulum di semuaperingkat.b) Merancang aktiviti yang bertepatan ke arah pembentukaninsan rabbani.c) Melengkapkan prasaranauntuk semua aktiviti yangdirancang.d) Menyediakan penasihat,jurulatih dan mencari pakardalam pelbagai bidang yangdiceburi oleh pelajar.e) Memastikan setiap pelajar menyertai tiga komponen aktivitikokurikulum yang wajib disertai.f) Memastikan pelajar aktif dalam setiap aktiviti yang disertai.Menjana kecemerlangan kokurikulum dan memastikan setiappelajar menyertai tiga komponen aktiviti kokurikulum yang wajibdisertai di sekolah dan bergerak aktif dalam setiap pasukan yangdisertai.a) Isi kandungan dan organisasi yang tidak bercanggah denganajaran Islam.b) Isi kandungan dan organisasi hendaklah berlandaskan DasarPendidikan Negara.2.11 MISI UNITKOKURIKULUM2.12 FOKUS UNITKOKURIKULUM2.13 PRINSIPPELAKSANAAN
 14. 14. 14Konsep Umumc) Penyertaan pelajar adalah berlandaskan minat, kebolehan,bakat, kegemaran dan kesukarelaan.d) Pelajar memainkan peranan utama dalam aktivitikokurikulum dan guru penasihat sebagai pemudahcara danpembimbing.e) Aktiviti kokurikulum mestilah sesuai dengan peringkatperkembangan dan pertumbuhan pelajar.f) Aktiviti kokurikulum hendaklah sesuai dengan situasi, alamsekitar, ekonomi, kebudayaan masyarakat dan keadaansekolah.a) Setiap pelajar sekolah ini wajib menyertai sekurang-kurangnya 3 aktiviti iaitu:i)Persatuan dan Kelabii)Pasukan Beruniformiii)Pasukan Permainan dan Sukanb) Aktiviti persatuan dan kelabserta unit badan beruniformakan diadakan pada setiaphari SELASA dari jam 1.30hingga 4.30 petang mengikutjadual aktiviti tahunan.c) Aktiviti kelab sukan dan permainan 1M1S akan diadakansetiap hari Rabu dari jam 3.30 hingga 5.00 petang.d) Pelajar boleh memilih kelab atau persatuan, permainan dansukan serta pasukan badan beruniform mengikut peraturanyang ditetapkan oleh penyelaras ketiga-tiga unit ini. Keahlianpelajar dalam ketiga-tiga unit mesti dilaporkan dan dicatatoleh guru penasihat dalam Buku Rekod PengurusanKokurikulum. (akan diedarkan setiap tahun kepadaPersatuan/ Kelab/ Unit Uniform/ Persatuan Permainan danSukan)2.14 POLISI UNITKOKURIKULUM
 15. 15. 15Konsep Umume) Ahli rumah sukan akan diagihkan mengikut bilangan pelajardalam satu-satu kelas dan ini akan dilakukan oleh setiausahasukan dan penolong setiausaha sukan dan guru kelas.f) Guru penasihat akan sentiasa memerhati bakat-bakat pelajardalam setiap aktiviti yang disertai untuk tujuan penyertaandalam pelbagai pertandingan di peringkat daerah.g) Kehadiran pelajar dan guru penasihat dalam aktivitikokurikulum adalah wajib .h) Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat dan guru tingkatankedua akan menyiapkan dan mengisi Buku Laporan PrestasiKokurikulum sekolah pada hujung tahun dan Laporan Akhirperlu dihantar ke PPD dan JPNT.i) Pelajar-pelajar tingkatan 5 dan 6 Atas akan menerima sijilkokurikulum pada akhir tahun pengajiannya.a) Peraturan sukan dan kebudayaan yang bercanggah denganagama.b) Kecemerlangan kokurikulum tidak diberi perhatian yangmenyeluruh.c) Kokurikulum sekadar memenuhi arahan.Isu (a): Peraturan sukan dan kebudayaan yang bercanggahdengan agama:Indikator Kejayaan: Dapat menyertai semua aktivitikokurikulum di setiap peringkat.Langkah yang perlu:Mengenalpasti aktiviti-aktiviti sukan dankebudayaan yang tidak bercanggah dengan Islam.Mengubahsuai aktiviti sukan dan kebudayaansupaya sesuai dengan ajaran Islam.2.15 ISU-ISU UTAMASMKA
 16. 16. 16Konsep UmumMenganjurkan Karnival Sukan dan Kebudayaan yangsesuai dengan falsafah SMKA di semua peringkat.Menyediakan kertas cadangan tentang peaturansukan dan kebudayaan yang sesuai dengan Islam.Isu (b): Kecemerlangan Kokurikulum tidak diberi perhatian yangmenyeluruh:Indikator Kejayaan: Setiap SMKA sekurang-kurangnyamenjuarai tiga bidang yang ditetapkan.Langkah yang perlu:Menubuhkan pasukan elit mengikut bidang-bidangyang dikenalpasti berpotensi untuk menjadi juara.Mengadakan latihan khas untuk guru penasihat.Memanggil atau menjemput pakar yang dapatmembantu pasukan.Menjadikan aktiviti yang ditetapkan sebagaikegiatan harian warga sekolah.Isu (c): Kokurikulum sekadar memenuhi arahan:Indikator Kejayaan: Setiap pelajar dilibatkan dalam aktivitikokurikulum.Langkah yang perlu:Memperbaiki perancangan perisian aktiviti bagisetiap bidang kokurikulum.Memperkemas struktur dan sistem pemantauanpelaksanaan aktiviti kokurikulum.Menetapkan piawaian untuk setiap aktiviti.PERATURAN PENGHANTARAN BUKU LAPORAN DAN PERJALANANKELAB/ PERSATUAN/ UNIT BERUNIFORM/ KELAB DAN PERMAINAN:SETIAP UNIT MESTI MEMATUHI PERKARA-PERKARA BERIKUT:2.16 BUKU REKODKOKURIKULUM
 17. 17. 17Konsep Umumo buku laporan mestilah dilengkapkan dengan sistematik iaitupada setiap kali selepas aktiviti yang dijalankan pada hariSELASA. (sejurus selepas tamat aktiviti)o Setiausaha perlu melengkapkan segala butiran dan maklumataktiviti dan menyerahkan buku laporan kepada gurupenasihat untuk ditandatangani. Kemudian buku laporanperlu dihantar kepada penyelaras untuk disemak pada setiapakhir bulan.o Pastikan ahli-ahli Kelab dan Persatuan, Pasukan Beruniformdan Kelab Permainan dan Sukan melantik Setiausaha,Pengerusi dan AJK kecil yang amanah, bertanggungjawab dancekap menjalankan tugas serta aktiviti yang dirancang olehguru penasihat. AJK tertinggi yang tidak menjalankan tugasdengan sempurna boleh dipecat pada bila-bila masa dandigantikan oleh ahli lain dengan persetujuan guru penasihatdan anggota persatuan atau kelab.o Pengerusi mestilah bertanggungjawab memastikan ahli-ahlinya hadir di tempat yang ditetapkan sebelum aktivitidijalankan. Pastikan anda berjumpa dengan penasihat bagimemastikan aktiviti yang akan dijalankan dan peralatan yangdiperlukan mencukupi.o Sebarang pembatalan aktiviti, sila rujuk dengan penyelarasyang dilantik. Jangan batalkan aktiviti sewenang-wenangnya.Setelah mendapat kepastian daripada penyelaras barulahanda mengumumkan kepada anggota persatuan atau kelab.Pengerusi yang membatalkan aktiviti tanpa sebab yangmunasabah akan didenda atau dipecat daripada jawatannya.o Sijil penghargaan akan hanya diberikan kepada AJK tertinggipada akhir tahun sekiranya Buku Laporan lengkap dandikembalikan pada tarikh yang telah ditetapkan.
 18. 18. 18Konsep Umumo Kebijaksanaan anda menguruskan hal-hal Kelab danPersatuan, Unit Beruniform dan Kelab Permainan dan Sukanakan memberikan anda pengalaman dan kelebihanberbanding ahli-ahli yang lain. Justeru itu, rebutlah peluanguntuk memegang tampuk pemimpin persatuan keranaganjarannya akan dapat anda rasai pada masa hadapan.Latihan rumah gerko berjalan sebagaimana termaktub didalam takwim sekolah diwajibkan kepada semua pelajar.3 pertandingan akan diadakan untuk menentukan johankeseluruhan rumah gerko iaitu Merentas Desa , Balapan danPadang Sekolah dan Karnival Sukan dan Permainan.Tujuannya adalah untuk memberi peluang kepada setiapindividu untuk menyumbang mata kepada rumah gerkomasing-masing.Aktiviti sukan dan permainan lebih difokuskan pada awaltahun untuk memberi laluan kepada takwim akademik sepertipeperiksaan dan kem elit anjuran ppd dan jpnt.Latihan dan pengelolaan akan berjalan mengikut jadual yangdirancang di bawah kelolaan guru yang telah dilantik .Semua markah akan dikumpulkan untuk menentukan johankeseluruhan rumah gerko tahun berkenaan.2.17 PERATURANRUMAH GERKO
 19. 19. 19Konsep Umum3. BIDANG TUGASa) Jawatankuasa bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasarKokurikulum di peringkat sekolah.b) Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unitkokurikulum.c) Memastikan bahawa semua gerakerja ko-kurikulum berjalandengan berterusan, lancar dan berkesan.d) Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam pelaksanaankokurikulum.e) Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan danperbelanjaan kokurikulum.f) Mengawal segala urusan kewangan kokurikulum bagi wangyang dikutip daripada pelajar-pelajar.g) Mengesahkan penilaian ke atas penglibatan dan pencapaianpelajar-pelajar dalam penyertaan sesuatu bidangkokurikulum.3.1 CARTAORGANISASI3.2 BIDANG TUGASJK KOKURIKULUM
 20. 20. 20Konsep Umumh) Mengawal pembekalan, penyimpanan dan penggunaanperalatan gerakerja kokurikulum dengan penyelaras-penyelaras Unit Kokurikulum.i) Menerima laporan kedudukan stok Kokurikulum.j) Menerima laporan kegiatan Unit Kokurikulum pada akhirtahun daripada penyelaras-penyelaras.k) Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada pelajaryang mencapai taraf kecermelangan dalam kokurikulum.a) Merancang dan menyusun semua program kokurikulum disekolah.b) Menyelaras, meyelia dan menilai pelaksanaan semua programkokurikulum sekolah.c) Menentukan bahawa semua program kokurikulum berjalandengan dengan berkesan dan berterusan sepanjang tahun.d) Menyelesaikan masalah berbangkit mengenai gerakerjakokurikulum.e) Berhubung dengan pihak-pihak luar dalam hal-hal gerakerjakokurikulum.f) Mendapatkan laporan mengenai kegiatan-kegiatan setiapbidang kokurikulum untuk diserahkan kepada JawatankuasaKokurikulum.g) Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan kokurikulumsekolah dan sampaikan kepada pihak berkuasa sekolah untuktindakan selanjutnya.h) Menyediakan minit mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulumsekolah.i) Menguruskan penilaian kokurikulum.j) Mengumpul maklumat dan menyimpan rekod-rekodkokurikulum.k) Mengkaji semula dan meneliti kemampuan penasihat-penasihat.l) Merancang kursus pendek kepada AJK Tertinggi Kelab /Persatuan mengenai cara-cara menggerakkan memajukanKelab / Persatuan.3.3 BIDANG TUGASSETIAUSAHAKOKURIKULUM
 21. 21. 21Konsep Umumm) Memikirkan peluang dan kesempatan bertindak untukmeningkatkanlagi prestasi penasihat-penasihat.a) Memanggil dan mempengerusikan mesyuarat UnitKokurikulum masing-masing sekurang-kurangnya sekali didalam sepenggal.b) Menyediakan anggaran perbelanjaan setahun.c) Jadual perjumpaan aktiviti hendaklah diserahkan kepadaSetiausaha Jawatankuasa Kokurikulum dan penyelaras.d) Meneliti dan mempastikan aktiviti-aktiviti yang dirancangkanoleh setiap unit dilaksanakan dengan sempurna.e) Mengedarkan Borang Pendaftaran kepada setiap pelajar padaawal tahun bagi memastikan penyertaan pelajar dalamketiga-tiga unit yang wajib disertai.f) Mengurus dan menyelaras Hari Pendaftaran Unit Kokurikulumsebelum Mesyuarat Agung setiap unit dapat dilaksanakan.g) Mengumpul laporan kegiatan setiap unit dan diserahkankepada Setiausaha Jawatankuasa Kokurikulum untuk rekodsekolah.h) Menyediakan dan mengedarkan borang bagi tujuan penilaiankokurikulum kepada guru-guru Penasihat unit-unitkokurikulum untuk diisi dan disahkan.Borang-borang yanglengkap diisi hendaklah dipungut dan diserahkan kepada gurutingkatan kedua dan Guru Data Sistem Maklumat Murid.i) Meneliti dan menilai kegiatan setiap unit untuk dan jika perlumengubahsuaikan kegiatan serta mengadakan mesyuaratsekali di dalam sepenggal persekolahan.a) Mengatur rancangan/ jadual sukan sekolah sesuai denganrancangan MSSD, MSSN dan MSSM sepanjang tahun.b) Membahagikan murid-murid mengikut ‘Rumah Sukan’c) Menetapkan Ketua Guru Rumah dan guru-guru.d) Menyelaraskan kegiatan,latihan dan pertandingan antararumah-rumah dan sekolah-sekolah supaya sesuai dengan hari,masa, tempat, gelanggang dan padang.e) Mengaturkan rancangan lengkap untuk Kejohanan Olahragatahunan sekolah.3.4 BIDANG TUGASPENYELARASKOKURIKULUMDAN SETIAUSAHAKOPERASI3.5 BIDANG TUGASSETIAUSAHASUKAN
 22. 22. 22Konsep Umumf) Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk tahunberkenaan.g) Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam kegiatan-kegiatansukan yang dianjurkan oleh badan-badan sukan yang lain.h) Mengawal dan menjaga alat sukan dalam keadaan baik.i) Mengagihkan alat-alat sukan dan permainan kepada guru-guruberkenaan.j) Mengemaskinikan Buku Stok Sukan.k) Mengaturkan pengangkutan dan kenaikan untuk pasukansukan seklah sekiranya perlu.l) Mencadangkan peralatan-peralatan dan kemudahan-kemudahan yang patut dibeli dan diperbaiki oleh sekolahmengikut keutamaannya.m) Menyediakan laporan sukan tahunan.n) Mencadangkan Olahragawati dan Olahragawan sekolah.o) Menilai semula rancangan sukan sekolah dan mencadangkanlangkah-langkah untuk meninggikan prestasi sukan sekolah.p) Merekodkan penglibatan dan pencapaian pelajar-pelajar didalam kegiatan sukan.q) Merekodkan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan olehpihak pengurus sekolah.a) Mengatur rancangan jangka panjang dan jangka pendek sertamenentukan pelaksanaannya.b) Mengawasi perjalanan koperasi seperti yang ditetapkan olehUndang-undang Kecil Koperasi.c) Mewujudkan hubungan baik dengan Jabatan PembangunanKoperasi Sekolah.d) Memastikan wang tunai dalam tangan pada satu-satu masatidak melebihi seperti ditetapkan.a) Mengadakan mesyuarat jawatankuasa koperasi sekolah.b) Memastikan pengurusan jual beli dijalankanj dengan baik danbetul.c) Memastikan buku stok sentiasa kemas kini.d) Memastikan kewangan diuruskan dengan baik.3.6 BIDANG TUGASJAWATAKUASAKOPERASISEKOLAH3.7 BIDANG TUGASAJK KOPERASISEKOLAH
 23. 23. 23Konsep Umume) Memastikan Laporan Kewangan dan kegiatan koperasisentiasa kemaskini dan disediakan untuk dihantar ke pihakPembangunan Koperasi sebelum mesyuaratf) Menyimpan daftar nama ahli serta buku laporan kegiatan dansurat menyurat yang berkaitan.g) Memastikan pembayaran dividen kepada ahli dikemaskinidan direkodkan.h) Mengemaskini semua dan menyediakan resit, baucer dandokumentasi sokongan untuk bayaran dan menyimpannyadengan baik.a) Menetapkan tugas Guru-guru rumah.b) Mempastikan alat sukan mencukupi untuk permainan rumahserta bertanggungjawab menjaga alat sukan dalam keadaanbaik.c) Mencadangkan peralatan-peralatan yang patut dibeli padasetiap penghujung Penggal ke III kepada Setiausaha Sukan.d) Menyerahkan laporan kegiatan pertandingan antara rumah-rumah kepada Setiausaha Sukan sekolah.e) Mencadangkan ahli-ahli rumah yang berpotensi dan layakdiserapkan ke pasukan sekolah.f) Mengagihkan pemain-pemain kepada jenis permainan yangdisediakan setiap petang.g) Menyimpan rekod penglibatan pelajar dalam aktiviti rumahuntuk diserahkan kepada Setiausaha Sukan pada penghujungpenggal IIIh) Memilih dan menentukan ahli-ahli pasukan rumah untukmenyertai kegiatan pada peringkat sekolah.i) Bekerjasama dengan Setiausaha/Penyelaras Sukan Sekolahdalam segala hal berkenaan dengan peningkatan mutu sukansekolah.3.8 BIDANG TUGASKETUA GURURUMAH SUKAN
 24. 24. 24Konsep Umuma) Mematuhi arahan Ketua Rumah dan menjalankan tugasdengan penuh dedikasi.b) Bertanggungjawab dalam membentuk pasukan rumah.c) Mengawasi perjalanan permainan dan pertandingan antararumah pada masa yang ditetapkan.d) Menentukan keperluan peralatan seperti alat permainan,pakaian, minuman dan ubatan yang mencukupi.e) Merekodkan keputusan-keputusan permainan antara rumahdan melaporkannya kepada ketua guru rumah dan diserahkankepada Setiausaha Sukan.f) Mencadangkankepada Ketua Guru Rumah peralatan-peralatanyang patut di beli pada penghujung tahun untuk tindakanSetiausaha Sukan.g) Mencadangkan pemain-pemain yang berpotensi kepada ketuarumah untuk perhatian guru permainan pasukan sekolah.h) Mengambil kedatangan pemain-pemain rumah pada masakegiatan rumah berjalan.i) Menyimpan rekod penglibatan pelajar dalam aktiviti rumahdan diserahkan kepada Ketua Guru Rumah pada penghujungPenggal III.3.10.1 Tugas Penasihat Persatuan dan Kelab:a) PerancanganMenentukan objektif dan matlamat aktivitikokurikulum, membentuk AJK dan mengenalpastianggota-anggota serta kemudahan dan tempatmenjalankan aktiviti.b) PengelolaanMewujudkan suatu struktur organisasi danperlembagaan dengan penyataan-pernyataan tugas,peranan, objektif dan matlamatnya.c) PimpinanMemainkan peranan sebagai penasihat, pemimpindan fasilitator.3.9 BIDANG TUGASGURU RUMAHSUKAN3.10 BIDANG TUGASGURUPENASIHAT UNITKOKURIKULUM
 25. 25. 25Konsep Umumd) PenyeliaanMemerhati, mengawal dan menilai aktiviti danprogram semasa dijalankan untuk menentukanpencapaian matlamat.e) Perhubungan LuarBerhubung dengan ibu bapa dan agensi-agensi yangboleh memberi sokongan dan bantuan untukmenjalankan aktiviti kokurikulum yang telahdirancang.3.10.2 Sikap Positif Penasihat PersatuanSikap positif yang perlu ada pada setiap penasihat ialah Kesungguhan melatih murid dalam penyertaanaktiviti kokurikulum. Mempunyai sikap positif dan proaktif terhadapaktiviti kokurikulum di bawah pengelolaannya. Mematuhi undang-undang dan peraturankokurikulum. Bekerjasama dengan pasukan, persatuan atau kelabyang mantap. Kesediaan menerima dan memikul tanggungjawab. Mempunyai semangat juan yang tinggi. Menaruh minat terhadap aktiviti kokurikulum yangdipertanggungjawabkan kepada guru.3.10.3 Penyeliaan Aktiviti kokurikulumPerkara-perkara yang perlu diberi perhatian sewaktuaktiviti dijalankan ialah: Kehadiran pelajar, guru dan orang lain yangterlibat.
 26. 26. 26Konsep Umum Penyertaan yang melibatkan pelajar, guru, ibubapa, masyarakat dan agensi luar serta perananmasing-masing. Penyediaan dan kemudahan dan peralatan untukmenjalankan aktiviti. Perjalanan dan pengurusan aktiviti serta disiplinpelajar. Pengurusan kewangan persatuan atau kelab. Matlamat aktiviti yang hendak dicapai. Memastikan ahli-ahli persatuan mematuhiperlembagaan persatuan atau kelab. Penyeliaan keahlian, kehadiran serta tindakikut keatas ahli yang tidak hadir. Memastikan perkhidmatan tenaga luar khusus untukmembantu aktiviti yang dijalankan.3.10.4 Penilaian Aktiviti Kokurikulum Penilaian hendaklah dibuat berdasarkan perkaraberikut: Kehadiran pelajar Kelakuan yang ditunjukkan. Kepimpinan dalam aktiviti yang dijalankan. Sumbangan kepada perancangan, pengelolaan danpelaksanaan aktiviti. Perhubungan dengan ahli-ahli kelab/persatuan. Tugas dan tanggungjawab aktiviti kokurikulum.3.10.5 Pelaporan Aktiviti KokurikulumTujuan menyediakan laporan ialah: Merekod maklumat penyertaan dan pencapaianpelajar dalam aktiviti kokurikulum. Menyampaikan laporan kepada penjaga kepada ibubapa tentang penglibatan pelajar dalam aktivitikokurikulum.
 27. 27. 27Konsep Umum Mewujudkan dokumentasi rasmi sebagai rujukanpada bila-bila masa diperlukan. Butir-butir laporan mesti lengkap seperti dalamBuku Laporan yang disediakan.3.10.6 Tanggung jawab Undang-undang:Di bawah Akta Undang-undang Sivil, guru-guru penasihatperlu mematuhi perkara-perkara berikut: Melaksanakan aktiviti kokurikulum mengikutrancangan serta peraturan. Memastikan aktiviti tidak membawa kecederaankepada pelajar. Memastikan alatan dan kemudahan tempatmenjalankan aktiviti adalah selamat dan sesuai. Memberi arahan dengan jelas dan mengawas semuapeserta supaya mematuhi arahan. Elakkan menimbulkan sebarang kekasaran yangmungkin membawa kecederaan. Mendapat kebenaran ibu bapa sekiranya aktivitikokurikulum dijalankan di luar kawasan sekolah. Elakkan mengarah pelajar melakukan aktiviti yangbertentangan dengan agama dan kebudayaan. Tidak mengarahkan pelajar melakukan aktiviti yangdi luar kemampuannya sehingga menjejaskankesihatannya. Memastikan aktiviti yang dijalankan tidak akanmenimbulkan gangguanawam. Bantuan kecemasan harus disediakan bila-bila masadiperlukan.BIDANG TUGAS JURULATIH PASUKAN SUKAN SEKOLAH Menentukan sistem latihan yang kemas dan berkesan bagisekolah. Memajukan kemahiran dan minat pelajar-pelajar dalampasukan.3.11 BIDANG TUGASJURULATIHPASUKANSEKOLAH
 28. 28. 28Konsep Umum Membentuk, membuat pilihan dan melatih pasukan sekolahmengikut jadual yang dirangka. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yangpakar dalam permainan itu. Menentukan peralatan/gelanggang permainan sentiasa dalamkeadaan sempurna dan selamat untuk digunakan. Menilai prestasi pencapaian pasukan dalam sesuatupertandingan dan berusaha untuk meningkatkan prestasipasukan. Guru permainan sekolah menjadi pengerusi JawatankuasaPermainan antara Rumah bagi tiap-tiap jenis permainan. Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan olehKetua Guru Rumah.BIDANG TUGAS PENGURUS PASUKAN. Bertanggungjawab dalam membentuk pasukan permainansekolah. Mengawasi perjalanan latihan dan pertandingan pasukanmasing-masing. Menentukan undang-undang permainan dan perlawanan untukpertandingan antara rumah. Menentukan keperluan peralatan seperti alat permainan,pakaian, minuman, kenderaan, perjalanan, ubatan,peruntukan kegunaan pasukan ada dan mencukupi. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah kepertandingan luar, memastikan pelajar-pelajar itu dilindungiinsurans serta berada di tempat permainan. Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusanpertandingan yang disertai oleh pasukan sekolah danpertandingan-pertandingan peringkat sekolah kepadaSetiausaha Sukan. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dnpengurusan bagi permainan itu dan menyerahkan kepadaSetiausaha Sukan di akhir Penggal II. Merancang bersama-sama dengan guru-guru permainan rumahmengenai aktiviti-aktiviti tahunan pada awal penggal.3.12 BIDANG TUGASPENGURUSPASUKANSEKOLAH
 29. 29. 29Konsep Umum Menilai prestasi pencapaian pasukan dalam seseuatupertandingan dan berusaha untuk meningkatkan prestasipasukan. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa kesemasa. Mencatatkan penglibatan setiap pelajar di dalam permainanberkenaan untuk dijadikan asas di dalam penyediaan laporantahunan, penilaian kegiatan kokurikulum pelajar berkenaan.Laporan ini setelah disahkan hendaklah diserahkan kepadaSetiausa Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah melaluiSetiausaha Sukan.TUNTUTAN PELBAGAI PEMBAYARAN: Sebarang tuntutan bagi membiayai pelbagai aktivitikokurikulum hendaklah dibuat terus kepada Ketua PembantuTadbir sekolah setelah disahkan oleh Penolong KananKokurikulum. Guru-guru diminta membuat tuntutan seawal yang mungkinatau sebaik-baik menerima surat jemputan untuk pelbagaiaktiviti. Tuntutan mestilah lengkapdengan borang tuntutan yangdisertai beberapa dokumensokongan iaitu: Borang Permohonan PeruntukanPelbagai Aktiviti. Borang senarai nama pelajar yang terlibat lengkap dengantanda tangan mereka. Surat pangilan untuk menjalankan aktiviti daripada pihakpenganjur. Resit rasmi pelbagai bayaran yang telah dibuat. Kertas kerja tentang projek yang dijalankan ( kalau ada). KPT akan hanya membuat pembayaran setelah semuadokumen telah dilengkapkan dan telah mendapat kelulusanoleh puan pengetua. Borang tuntutan boleh di ambil di pejabat sekolah.3.13 TUNTUTANKEWANGAN
 30. 30. 30Konsep Umum Guru dikehendaki memakai pakaian uniform lengkapmengikut perlantikan sebagai guru penasihat unituniform berkenaan. Pelajar dikehendaki memakai uniform lengkap semasamengikuti aktiviti perkhemahan, kawad kaki dan lain-lain aktiviti rasmi badan beruniform . Walaubagaimanapun pelajar dibolehkan memakaiseparuh lengkap pada sesi pagi semasa berlangsungp & p untuk keselesaan pelajar.PELAJAR LELAKI Kadet Remaja Sekolah T-shirt rasmi KRS Seluar KRS @ seluar hijau sekolah Kasut hitam Kadet Polis T-shirt rasmi Kadet Polis lengan pendek bagi lelaki Seluar kadet Polis @ seluar sekolah biru Kasut hitam Kadet Bomba T-shirt rasmi Kadet Bomba Berkolar lengan pendek bagi lelaki Seluar kadet Bomba @ seluar sekolah hijau/biru Kasut hitam Pengakap T-shirt rasmi pengakap berkolar lengan pendek bagi (lelaki) Seluar biru Forage Cap Skaf dan wogel Kasut hitam Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia T-shirt rasmi PBSM berkolar lengan pendek bagi lelaki Seluar putih Kasut hitam @ putih sahajaPELAJAR PEREMPUAN Kadet Remaja Sekolah Baju kurung putih Kain hijau sekolah Tudung Hijau Kadet Polis Baju kurung putih Kain biru polis Tudung biru polis Kadet Bomba Baju kurung putih3.14 PERATURANPEMAKAIANUNIFORM HARISELASA
 31. 31. 31Konsep Umum Kain merah bomba Tudung merah Pengakap Baju kurung putih Kain ungu pengakap Tudung ungu pengakap Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Baju kurung putih Kain putih sekolah Tudung putih Pandu Puteri & Renjer Puteri Baju kurung putih Kain hitam Tudung Hitam Puteri Islam Baju kurung putih Kain pink Tudung pink . Pelajar yang terlibat dengan kelas PJK pada hari rabudibenarkan memakai pakaian sukan sepanjang hariberkenaan sehingga waktu aktiviti sukan selepas sesi p & p. Semua pelajar diwajibkan memakai pakaian sukan semasaperjumpaan aktiviti sukan 1M1S. Pakaian pelajar lelaki ialah t shirt sukan sekolah atausebarang t shirt berkolar dan seluar sukan panjang sertaberkasut. Pakaian pelajar perempuan ialah t shirt sukan sekolah ataut shirt lengan panjang dan labuh, seluar sukan berwarnagelap dan bertudung labuh. Semua guru penasihat kelab/persatuan/unit kokurikulumdan sukan akan terlibat pada hari berkenaan dan tiadasistem giliran bertugas. Sebarang pelepasan mestilahdengan kebenaran pengetua. Latihan pemilihan dan intensif sebarang pasukan atauindividu tidak dibenarkan diadakan pada waktu p& pkecuali dengan kebenaran pengetua. Tidak dibenarkan sebarang aktiviti lain dirancang dandijalankan semasa waktu aktiviti kokurikulum dan sukan3.15 PERATURANPEMAKAIANPAKAIAN SUKANHARI RABU3.16 PERATURANPELAKSANAAN AKTIVITIPADA HARI SELASA DANRABU
 32. 32. 32Konsep Umumdilaksanakan kerana semua guru dan pelajar mestilahterlibat sepenuhnya dengan aktiviti kokurikulum.Sijil Penyertaan Wakil sekolah, sekurang-kurangnya kepusingan sukuakhir dalam sebarang pertandingan. Penglibatan aktif, berdisiplin, bertanggungjawab danpenampilan imej yang terpuji. Sijil dicetak oleh guru penasihat masing-masing.Sijil Penghargaan Telah memberi sumbangan dengan penuh dedikasi,khidmat cemerlang kepada kelab dan persatuan. Berkebolehan dalam pengurusan aktiviti mingguanatauprojek khas . Penglibatan aktif, berdisiplin, bertanggungjawabdanpenampilan imej yang terpuji. Sijil dicetak oleh guru penasihat masing-masing.Sijil Kepujian Memperolehi pencapaian pada peringkat daerah danseterusnya mewakili ke peringkat negeri. Penglibatan aktif, berdisiplin, bertanggungjawab danpenampilan imej yang terpuji. Murid yang mempunyai rekod salah laku berat dikiratidak layak manakala yang mempunyai rekod salahlakusederhana boleh dipertimbangkan dengan kata putusditentukan oleh pengetua.Sijil Cemerlang Memperolehi pencapaian Johan, Naib Johan atautempat ketiga di peringkat negeri ATAU mewakilinegeri ke peringkat kebangsaan ATAU mewakili negarake peringkat antarabangsa. Penglibatan aktif, berdisiplin, bertanggungjawab danpenampilan imej yang terpuji.3.17 PEMBERIAN SIJILDAN ANUGERAH
 33. 33. 33Konsep UmumAnugerah Pasukan Cemerlang Kokurikulum dan Sukan BadanBeruniform Sukan/Permainan Persatuan/Kelab Peringkat penglibatan tertinggi dalam kategori berkenaan Tahap pencapaian tertinggi dalam pertandingan. Pengurusan pasukan dan rekod pencapaian yang lengkap.Anugerah Tokoh Pelajar Cemerlang Kokurikulum/Olahragawan/Olahragawati Pencapaian tertinggi sekurang-kurangnya peringkat kebangsaan Penglibatan aktif, berdisiplin, bertanggungjawab dan penampilan imej yang terpuji.Anugerah Guru Cemerlang Kokurikulum dan Sukan Peringkat penglibatan/pencapaian yang tinggi dalam kokurikulum. Kebolehan mengendalikan pelbagai aktiviti. Telah memberi sumbangan dengan penuh dedikasi serta telah memberi khidmat cemerlangkepada pembangunan bidang kokurikulum dan sukan di sekolah.Anugerah As shafie Guru penasihat atau jurulatih yang telah membimbing pasukan muncul johan peringkatantarabangsaAnugerah Emas Guru penasihat atau jurulatih yang telah membimbing pasukan muncul johan peringkatkebangsaan .Anugerah Perak Guru penasihat atau jurulatih yang telah membimbing pasukan muncul johan peringkatnegeri .Anugerah Gangsa Guru penasihat atau jurulatih yang telah membimbing pasukan muncul johan peringkatdaerah.
 34. 34. 34Konsep Umum4. PENUTUPSISTEM PENILAIAN KOKURIKULUM1. Aspek yang dinilai1.1 Dalam setiap jenis aktiviti kokurikulum yang dianggotai oleh seseorangpelajar empat aspek yang dinilai iaitu:a. Kehadiranb. Pencapaianc. Penglibatand. Jawatan disandang1.2 Dalam keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalahberikut:ASPEK PENILAIAN % MARKAHKehadiran 50%Pencapaian 20%Penglibatan 20%Jawatan disandang 10%JUMLAH 100%1.3 Markah aspek kehadiran dianggap markah yang tertinggi (50%). Ini bertujuan untukmenggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. Bilangan kehadiranyang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun danmengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum ini dijalankan sekali seminggudengan peruntukan masa 3 jam. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jikapelajar sakit, menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab yang munasabah.Ketidakhadiran ini perlulah dengan pengetahuan pihak sekolah. Perkiraan kehadiranadalah seperti berikut :Markah kehadiran = bilangan kehadiran x 50Jum. Hari kegiatan-bilangan hariTidak hadir bersebab1.4 Markah Aspek Jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada murid/pelajar yangmemegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalamkegiatan kokurikulum. Sungguhpunbegitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukan markahmengikut jenis jawatan yang disandang. Tempoh memegang jawatan yang layak diberi
 35. 35. 35Konsep Umummarkah mestilah sekurang-kurangnya selama 9 bulan. Agihan markah bagi jawatan yangdisandang adalah seperti berikut:Jadual 2 (a)Pasukan Badan Beruniform Anjuran Kementerian/Jabatan Kerajaan dan Pasukan KadetRemaja Sekolah (KRS)JAWATAN MARKAHPegawai Waran 1 & 11 (KRS), Pegawai Waran 11 (PKBM), PagawaiKadet Kanan (PA), Pegawai Kadet (Bomba), Sub-Inspektor (Polis) danInspektor Kadet (Koreksional/Penjara)10Staf Sarjan (KRS), Staf Sarjan/Bintara Kanan/Flight Sarjan (PKBM),Pegawai Waran Kadet (PA), Ketua Kadet (Bomba) dan Sarjan Mejar(Polis dan Penjara)08Sarjan, Bintara Muda (PKBM-L) dan Ketua Platun (Bomba) 07Koperal, Laskar Kanan (PKBM-L) dan Penolong Ketua Platun 1 (Bomba) 06Lans Koperal, Laskar Muda (PKBM-L), Laskar Udara (PKBM-U), PenolongKetua Platun 11 (Bomba)05Ahli Aktif 04Ahli Biasa 01Jadual 2 (b)Pasukan Badan Beruniform – Anjuran Badan Bukan Kerajaan (NGO), Perancangan Brass, Silatdan TaekwondoJAWATAN MARKAHKetua Trup. Ketua Pasukan/Pengerusi, Pegawai Muda, Ketua Puteri,Ketua Kadet, Band Major, Bengkung Merah dan Tali Pinggang Hitam(utk. Hitam Merah = 09 markah)10Penolong Ketua Trup, Ketua Kumpulan, Ketua Utama Seksyen, KetuaPasukan (S/Usaha), Sarjan, Drum Major/Asst. Band Major, BengkungHijau 3 dan Tali Pinggang Merah 208Ketua Patrol, Setiausaha, Ketua Seksyen, Ketua Pasukan (Bendahari),Koporal, Percussion Leader, Bengkung Hijau 2, Tali Pinggang Merah 1.07Penolong Ketua Patrol, Bendahari, Pen. Ketua Seksyen Kanan,Ketua Pasukan (AJK), Lans Koperal, Section Leader, Bengkung 1, TaliPinggang Biru 206Kuartermaster, Penolong Setiausaha, Pen. Ketua Seksyen, KetuaKumpulan, Asst. Section Leader, Cula 3 dan Tali Pinggang Biru 105
 36. 36. 36Konsep UmumAhli Aktif, Penolong Ketua Kumpulan, Class 3, Cula 2 dan Tali PinggangHijau 1 & 204Tali Pinggang Kuning 1 & 2 03Ahli Biasa, Class 4 & 5 dan Cula 1 01Catatan :Pengkelasan Jawatan Berdasarkan Susunan Pasukan:Persatuan Pengakap, Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia,Pergerakan Puteri Islam Malaysia, Persatuan St. John Ambulans Malaysia, Pancaragam Brass,Persatuan Silat Sekolag dan Taekwondo.Jadual 3Kelab/Persatuan / Sukan / Permainan / Seni Bela DiriJAWATAN MARKAHPengerusi / Presiden / Kapten Pasukan / Ketua Pasukan Sukan /Permainan / Ketua Rumah10Timbalan Pengerusi / Naib Pengerusi 08Setiausaha / Bendahari 07Penolong Setiausaha / Penolong Bendahari 06Ahli Jawatankuasa 05Ahli Aktif 04Ahli Biasa 011.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. Markah ini diberikan kepada semua ahliberdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankandan tahap penglibatan yang disertaiMarkah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. Pemberianmarkah-makah adalah seperti berikut:Jadual 4PERINGKAT PENGLIBATAN MARKAHSekolah 08Zon / Daerah / Bahagian 11Negeri 14Kebangsaan 17Antarabangsa 20
 37. 37. 37Konsep Umum1.6 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. Markah ini merupakan pencapaian murid/pelajardalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Bahagian / Negeri /Kebangsaan / Antarabangsa. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukanJohan, Naib Johan dan Ketiga. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaianindividu atau pasukan adalah sama. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalahseperti berikut.Jadual 5PERINGKAT PERTANDINGANMARKAHJohan NaibJohanKetigaSekolah 08 07 06Zon / Daerah / Bahagian 11 10 09Negeri 14 13 12Kebangsaan 17 16 15Antarabangsa 20 19 181.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markahtertinggi yang layak diperolehi oleh seorang murid/pelajar. Umpamanya jika seorangmurid/pelajar pernah mewakili negeri, daerah, kebangsaan dan antarabangsa markahaspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20markah).1.8 Setiap murid/pelajar diwajibkan menganggotai Pasukan Badan Beruniform,Kelab/Persatuan dan Sukan/Permainan. Dalam hal ini setiap murid/pelajar memilihsalah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap bidang kegiatan kokurikulum tersebut.Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan:a Aktiviti Pasukan Badan Beruniform seperti Kadet Remaja Sekolah, Pandu Puteri,Pengakap, Seni Bela Diri dan sebagainya.b Aktiviti Kelab/Persatuan seperti Persatuan Bahasa Melayu, Kelab Pecinta Alam,Kelab Seni Foto dan sebagainya.c Aktiviti Sukan/Permainan seperti Kelab Olahraga, Kelab Renang, Kelab Memanahdan sebagainya.1.9 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh murid/pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 1.1 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalahsama seperti yang dinyatakan dalam 1.2. Sebagai contoh berikut adalah markahkegiatan kokurikulum yang diperolehi oleh Murid/Pelajar X:
 38. 38. 38Konsep UmumContoh:i Kegiatan Pasukan Badan BeruniformASPEK PENILAIAN PRESTASI MARKAHa Kehadiran Penuh ( 18 / 18 ) 50b Jawatan Disandang Ahli Aktif 04c PenglibatanMenghadiri Jambori PengakapPeringkat Negeri14d Pencapaian Ketiga Kawad Kaki Peringkat Negeri 12JUMLAH 80ii Kegiatan Kelab/PersatuanASPEK PENILAIAN PRESTASI MARKAHa Kehadiran Penuh ( 10 / 12 ) 42b Jawatan Disandang AJK Persatuan Sejarah 05c PenglibatanMenyertai Seminar Penulisan SajakPeringkat Negeri14d PencapaianNaib Johan Pertandingan Bahas AlaParlimen Antara Kelas07JUMLAH 68iii Kegiatan Sukan/PermainanASPEK PENILAIAN PRESTASI MARKAHa Kehadiran Penuh ( 12 / 12 ) 50b Jawatan Disandang AJK Kelab Bola Sepak B18 05c PenglibatanMewakili Negeri Dalam PertandinganBalapan Mss Negeri14d PencapaianNaib Johan Timang Bola Piala NIKEPeringkat Kebangsaan16JUMLAH 85
 39. 39. 39Konsep Umum1.10 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum1.10.1 Gred Penilaian setiap markah yang diperolehi adalah seperti berikut:Jadual 6GRED MARKAH %A Antara 80 hingga 100B Antara 60 hingga 79C Antara 40 hingga 59D Antara 20 hingga 39E Antara 0 hingga 192. MARKAH BONUS2.1 Markah bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang olehmurid/pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiransekolah. Perjawatan tersebut termasuklah :a) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti Pengawas, Pengawas Perpustakaan, Imam dansebagainya.b) Perjawatan Peringkat Rumah seperti Ketua Rumah, Ketua Bilik/Asrama dansebagainya.c) Perjawatan Peringkat kelas seperti ketua Kelas dan sebagainya.2.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepadamurid/pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. Markah bonus yangditetapkan adalah seperti berikut:Jadual 7BIL JAWATANMARKAHBONUS1 Ketua Murid 102 Timbalan / Penolong Ketua Murid 083Ketua/Pengerusi Badan-badan Perkhidmatan atau Pengurusanutama sekolah / Pengawas / Ketua Asrama / Ketua PRS /Kuartermaster074Penolong Ketua Asrama / Penolong Kuartermaster / PengawasPusat Sumber06
 40. 40. 40Konsep Umum5AJK Utama Badan-badan Perkhidmatan atau Pengurusan /Bendahari / Setiausaha / Ketua Biro Asrama / PRS / PenerimaSijil dan Lencana SLAD / PROSTAR / Ahli Lembaga PengarahKoperasi Sekolah / Pengawas Koperasi.056Ahli-ahli Jawatankuasa Perkhidmatan dan Sokongan:AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm / Ketua Kelas /Penerima Sijil SLAD / PROSTAR037Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua Bilik / AhliKuartermaster022.3 Anugerah khas diberi sebagai pengiktirafan kepada murid/pelajar di atas pencapaiancemerlang dalam bidang kokurikulum dan kemasyarakatan yang diusahakan sendiri.Markah anugerah khas ini ditetapkan seperti berikut:Jadual 8BIL PENCAPAIANMARKAHBONUS1Anugerah Remaja Perdana ( ARP ) :Emas 10Perak 07Gangsa 052 Pingat Hang Tuah Kebangsaan / Tunas Jaya Kebangsaan 103Pencapaian Aktiviti Kokurikulum Di Luar Negara atasPembiayaan Sendiri :Johan 05Naib Johan 03Ketiga 024 NILAM 055 Lain-lain anugerah yang setara 052.4 Setiap murid/pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk salah satu daripadajawatan disandang seperti di 2.2 atau pengiktirafan atas pencapaian cemerlang seperti di2.3 yang tertinggi pada setiap tahun.2.5 Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib ataukes disiplin, maka markah bonus ini tidak layak dimasuk kira.
 41. 41. 41Konsep Umum3. GRED KESELURUHAN3.1 Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperolehi oleh seorang murid/pelajar dalam duadari tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotai beserta markah bonus. dua bidangkegiatan dipilih bergantung kepada prestasi markah yang diperolehi, iaitu dua bidangyang menunjukkan prestasi tertinggi.3.2 Gred keseluruhan boleh diperolehi dengan mencampurkan jumlah markah kedua-duakegiatan kokurikulum yang diperolehi dan mendapatkan purata bagi kedua-dua markahtersebut. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperolehi.Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada1.10.1.3.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperolehi Murid/Pelajar Xperkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut:Jumlah Markah :Pasukan Badan Beruniform = 80Kelab/Persatuan = 68Sukan/Permainan = 85Markah Purata = ( 80+85 ) / 2= 82.5Markah Bonus (Ketua Murid) = 10= 82.5 + 10= 92.5Gred Keseluruhan = A4. PELAKSANAAN4.1 Semua sekolah menengah di setiap negeri diminta menggunakan format dan borangyang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum murid/pelajar.4.2 Penilaian Hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewat-lewatnya awalbulan Januari tahun yang berikutnya. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatankokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. Oleh itu,jangkamasa penilaian dalam tahun semasa bermula pada 1 Januari hingga 31 Disember.
 42. 42. 42Konsep Umum4.3 Oleh sebab penilaian kokurikulum dibuat sepanjang tempoh murid/pelajar berada diPeralihan hingga Tingkatan 6 Atas, pihak sekolah perlu menyediakan Buku RekodPenilaian Kokurikulum yang telah diseragamkan oleh KPM. Langkah ini memudahkanpenyimpanan rekod-rekod penilaian dan pemindahan rekod sekiranya murid/pelajarberpindah ke sekolah lain dan kemasukan ke Matrikulasi / IPTA.4.4 Pihak sekolah hendaklah membentuk jawatankuasa penilai yang terdiri daripada guru-guru dan dipengerusikan oleh Pengetua.4.5 Setiap borang penilaian perlu disemak oleh Guru Pemimpin/Penasihat sebelumdisahkan oleh Pengetau dan Penolong Kanan Kokurikulum.4.6 Penilaian kokurikulum murid/pelajar dilakukan pada setiap tahun sepanjangpersekolahannya. Keputusan penilaian akan dipersembahkandalam bentuk prestasitahun semasa (GPA) dan himpunan prestasi sepanjang tempoh persekolahan (CGPA).Contohnya prestasi GPA dan CGPA Murid/Pelajar X dalam bidang kokurikulum dalamtempoh persekolahan sehingga Tingkatan 5:TINGKATAN MARKAH KOKURIKULUM GPA CGPAI 69 69 69.0II 82 82 75.5III 83 83 79.25IV 89 89 84.13V 80 80 82.06Contoh Pengiraan CGPATingkatan II = ( 69 + 82 ) / 2= 75.5Tingkatan III = ( 75.5 + 83 ) / 2= 79.25Tingkatan IV = ( 79.25 + 89 ) / 2= 84.13Tingkatan V = ( 84.13 + 80 ) / 2= 82.06
 43. 43. 43Konsep Umum4.7 Untuk mendapatkan markah 10%, markah akhir hendakl;ah dibahagikan dengan 100 dandidarabkan dengan 10. ContohnyaTingkatan V = 82.06------- x 10100= 8.214.8 Kes-Kes TerpencilPenilaian Kokurikulum bagi : Murid/Pelajar Pendidikan Khas Murid/Pelajar kurang upaya pesakit kronik / luar biasa sekolah di kawasan pedalaman sekolah kurang murid ( SKM )4.9 Kes-Kes KhasMurid/Pelajar yang terlibat dalam aktiviti sukan berprestasi tinggi hendaklah dinilaimengikut kriteria seperti murid/pelajar biasa.5 PENILAIAN KEGIATAN KKOKURIKULUM BAGI PELAJAR-PELAJAR TINGKATAN 6Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan 6 dan mengikuti Program Latihan KhidmatNegara (PLKN), mereka terlibat boleh memilih markah prestasi PLKN untuk turutdipertimbangkan dalam pengiraan markah. Dalam Kes ini, pelajar mempunyai empat pilihandaripada tiga kegiatan yang perlu dipilih untuk menentukan markah kokurikulumnya. Jikaprestasi pelajar didapati tinggi dalam kegiatan PLKN, maka markah terendah dalam bidanglain akan digugurkan. Markah PLKN adalah seperti jadual berikut:Jadual 9BIL JAWATAN MARKAH1 Ketua Pelatih 32 Ketua Wira 33 Ketua Wirawati 34 Ketua Kompeni / Ketua Dorm 25 Penolong Ketua Kompeni / Penolong Ketua Dorm 26 Pelatih Biasa 1
 44. 44. 44Konsep UmumJadual 10BIL PRESTASI MARKAH1 Amat Cemerlang 72 Cemerlang 63 Amat Baik 54 Baik 45 Memuaskan 36 Kurang Memuaskan 2
 45. 45. 45Konsep UmumCARTA ALIRAN PENGURUSAN PENILAIAN KOKURIKULUM SEKOLAH123456789Perancangan Strategik Kokurikulum sekolahDilaksanakan pada minggu pertamapersekolahan- Memaklumkan kepada ibu bapa, guru danmurid/pelajarNisbah guru-murid/pelajar dalam kokurikulumialah 2 orang Guru Pemimpin/Penasihat bagi40-60 orang murid/pelajar1110Merekod kehadiran murid/pelajar dalam BukuRekod Penilaian Kokurikulum danditandatangani oleh Guru Pemimpin/Penasihatsetiap kali perjumpaanMenjalankan aktiviti mengikut perancangansekolahPendaftaran setiap murid/pelajar dalam 3elemen:- Pasukan Badan Beruniform- Kelab/Persatuan- Sukan/PermainanPelajar bebas memilih keahlian berdasar minatdan sedikit had/kouta dari pihak sekolahAgihan Tugas Guru Pemimpin/Penasihatmengikut kepakaranTaklimat Pengisian Data kepada SetiausahaPepariksaan pada bulan meiTakwim dan Rancangan Pelajaran MingguanBuku Rekod penilaian Kokurikulum disimpandi sekolah dan dikeluarkan setiap kaliperjumpaanGuru Pemimpin/Penasihat melengkapkanBorang Rumusan Aktiviti Kokurikulum denganmerujuk rekod kehadiran kokurikulumGuru Kelas melengkapkan Buku PenilaianKokurikulum apabila memperolehi BorangRumusan Aktiviti Kokurikulum dari GuruPemimpin/PenasihatJawatankuasa ini terdiri daripada :Pengerusi : PengetuaSetiausaha : GPK KokurikulumAJK : Tiga Guru yang dilantikBuku penilaian Kokurikulum ditandatanganioleh Pengetua/GPK Kokurikulum, GuruTingkatan dan Ibu bapa/PenjagaJawatankuasa Penilaian Markah Kokurikulumperingkat sekolah mengesahkanmarkahkokurikulum murid/pelajarKeputusan Penilaian Kokurikulum dihantar kePPD/JPN. Semakan dan analisis dilakukanKeputusan Penilaian Kokurikulum dihantar keBahagian Sekolah, Kementerian PelajaranMalaysiaBuku Rekod Penilaian Kokurikulum disimpandisekolah15 Januari (atau tarikh yang ditentukankemudian atas keperluan pentadbiran)30 Januari (atau tarikh yang ditentukankemudian atas keperluan pentadbiran) untuktindakan selanjutnya.Buku Rekod Penilaian Kokurikulum akanberpindah mengikut murid/pelajarTamat

×