Porównanie grafiki rastrowej i wektorowej

131,958 views
131,355 views

Published on

Published in: Technology, Art & Photos
5 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
 • fajne, polecam!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • do ZOO sorko do ZOO
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • czemu śnieg jest bialy?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • nie przydało się
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • dzięki, przydało się !
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
131,958
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,601
Actions
Shares
0
Downloads
1,206
Comments
5
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Porównanie grafiki rastrowej i wektorowej

 1. 1. Poró wnanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego Barbara Ptaszek Krzysztof Krupiński V WT z inf.
 2. 2. Grafika wektorowa W grafice wektorowej zapis obrazu oparty jest na formułach matematycznych - jest to obraz, którego poszczególne elementy to fragmenty linii prostych i łuków b ę d ą cych cz ęś ciami figur geometrycznych oraz wszelkie z ł o ż enia tych tworów. Ka ż dy element obrazu jest opisany za pomocą pewnej liczby cech (położenie, barwa itp.) , których warto ś ci mo ż na zmienia ć podczas edycji . Obraz przedstawiany na urządzeniu (monitor, drukarka) jest „kre ś lony” element po elemencie .
 3. 3. W grafice rastrowej obrazy tworzone są z położonych blisko siebie punktów – pikseli o różnorodnym kolorze, które w efekcie stwarzają pozorny obraz ciągły. Grafika rastrowa
 4. 4. Rysunek utworzony z 6254 obiektów Obraz wektorowy Obraz rastrowy Zdjęcie
 5. 5. Mapa bitowa <ul><li>S posób zapami ę tania obrazu rastrowego to bitmapa - dwuwymiarowa tablica pikseli . </li></ul><ul><li>Bitmap ę charakteryzuj ą nast ę puj ą ce wła ś ciwo ś ci: </li></ul><ul><li>wysoko ść i szeroko ść bitmapy liczona jako liczba pikseli w pionie i w poziomie ( rozdzielczość ) </li></ul><ul><li>liczba bitów na piksel opisuj ą ca liczb ę mo ż liwych do uzyskania kolorów ( głębia kolorów ) </li></ul>np. 640x400
 6. 6. Głębia koloru obrazu Kolor ka ż dego piksela jest definiowany osobno. Obrazki z gł ę bi ą kolorów RGB cz ę sto składaj ą się z kolorowych pikseli zdefiniowanych przez trzy bajty- - jeden bajt (8 bitów) na każdy kolor , czyli jest to głębia 24-bitowa. Gł ę bia n-bitowa daje mo ż liwo ść reprezentowania 2 n ró ż nych barw Mapy 1-bitowe to mapy czarno-białe w 24-bitowych (2^24) jest 16777216 kolorów itd .
 7. 7. Głębia obrazu a jego jakość Przy jednakowej siatce rastra, obrazy o mniejszej głębi zawierają mniej informacji i ogląda si ę je z pewnym d yskomfortem . gł ę bia 8-bitowa (256 kolorów) gł ę bia 4-bitowa (16 kolorów) głębia 1-bitowa (2 kolory)
 8. 8. Rozdzielczość i skalowanie obrazu Grafika rastrowa - jest zależna od rozdzielczości -wolne skalowanie; wiąże się z utratą jakości obrazka -powiększanie: Grafika wektorowa -nie zależy od rozdzielczości -szybkie, bezpieczne skalowanie, bez straty jako ś ci -powiększanie: operacja zmiany rozmiaru
 9. 9. Grafika wektorowa Skalowanie obrazu operacja zmiany rozmiaru Grafika rastrowa Bez strat Uwidocznione pojedyncze piksele
 10. 10. Skalowanie obrazu Grafika wektorowa - pomniejszanie operacja zmiany rozmiaru Grafika rastrowa -pomniejszanie T racimy bardzo wiele szczegółów oryginalnego rysunku Bez strat
 11. 11. Grafika wektorowa Skalowanie obrazu Grafika rastrowa operacja zmiany rozmiaru
 12. 12. Dlaczego obrazów rastrowych nie da się skalować? Raster ma stałą liczbę pikseli (rozdzielczość) , więc przy powiększeniu mapy bitowej występuje efekt powiększenia piksela - n ie jest możliwe wielokrotne powiększenie bez utraty jakości gdyż w obrazie oryginalnym brak wystarczającej ilości detali, które pozwalałyby na zbliżenie tego rzędu . W praktyce objawia si ę to widocznymi na ekranie monitora lub wydruku „ schodkami ”, st ą d jako ść obrazu nie jest najlepsza. Wyst ę puj ą ca wtedy utrata ostro ś ci obrazu map bitowych jest ich podstawow ą wad ą.
 13. 13. Skalowanie rysunku wektorowego O dcinek jest zapamiętywany jako zbiór dwóch punktów (początkowy i końcowy) o określonych współrzędnych , dzięki temu obliczane są punkty pośrednie. Powiększenie /pomniejszenie odcinka w tym przypadku polega na obliczeniu nowych współrzędnych dla obu punków , a następnie na nowo, na obliczeniu punktów po ś rednich i wyświetl eniu ich na ekranie . (E lipsa jest zapamiętywana w postaci dwóch ognisk elipsy i dwóch średnic )
 14. 14. Rozdzielczość rastra a rozmiar pliku Im dany obrazek ma wyższ ą rozdzielczo ść , tym wi ę kszy jest jego rozmiar Na wielko ść obrazka wpływ ma również ilo ść możliwych do zapamiętania kolorów. Im więcej kolorów tym większa objęto ść
 15. 15. Rozdzielczość rastra a rozmiar pliku Szerokość bazowa (33401 B) 2/3 szerokości Bazowej (7506 B) 1 /2 szerokości bazowej (4975 B) 1/3 szerokościi bazowej (2892 B) 1/12 szerokości Bazowej (709 B)
 16. 16. K ompresj a danych W iele formatów graficznych opieraj ą cych się na grafice rastrowej (GIF,JPEG) stosuje technik i pozwalaj ą ce przechowywa ć informacj e w postaci skompresowanej . zapisani e stosunkowo du ż ej ilo ś ci danych w stosunkowo ma ł ej przestrzeni Niektóre techniki zm n iejszaj ą/ usuwaj ą pewne informacje  kompresja stratna . Z zapisu stratnego nie można wiernie odtworzy ć pierwowzoru informacji . Zmiany często są niezauwa ż alne , a istotne dla zmniejszenia rozmiaru pliku .
 17. 17. Kompresja stratna
 18. 18. K ompresj a danych Przy zapisie obrazu bez kompresji informacje o poszczególnych pikselach następują jedna po drugiej w ustalonej kolejności . Zamiast zapisywać stan każdego piksela, można np. zastąpić powtarzający się znak jego jednym egzemplarzem z adnotacją o liczbie powtórzeń. Inny sposób to analiza cz ę sto ś ci wyst ę powania ci ą gów znaków , analiza zmiany koloru kolejnych punktów . R ysunki o obszar ach wypełnion ych tą samą barwą (np. błękitne nieb o ) zajmują wtedy mniej miejsca w pliku . Kompresja obraz ów o skomplikowanej i różnorodnej treści jest mniej efektywna.
 19. 19. Kompresja danych Obrazki JPEG o stopniach kompresji 10%, 5 0% i 99%
 20. 20. Kompresja danych Po lewej stronie - dwukrotnie powi ę kszony ś rodek spirali. Z prawej strony nałożony na niego efekt &quot;wykrywanie kraw ę dzi&quot;. Filtr wykrywa kraw ę dzie tylko na przej ś ciach mi ę dzy kolorami. Po lewej stronie - dwukrotnie powi ę kszony ś rodek spirali, która wcześniej została silnie skompresowana. Z prawej strony nałożony na niego efekt &quot;wykrywanie kraw ę dzi&quot;. Filtr zaczyna się gubić, wykrywa krawędzie wszędzie tam, gdzie zachodzi podział na kwadraty, działanie filtra ujawnia także zwiększoną liczbę przekłamań w kolorach
 21. 21. Typowe zastosowania W szelkiego rodzaju wykresy i rysunki techniczne, prezentacja danych i modelowanie , prezentacj a tekstu. Zapis wektorowy jest odpowiedni także dla gotowych dokumentów (równie ż tekstów) nie przeznaczonych do dalszej edycji, a do rozpowszechniania w formie elektronicznej w zamkni ę tej postaci . Grafika wektorowa Grafika rastrowa Z nakomicie sprawdza si ę w przypadku zapisywania zdj ęć i realistycznych obrazów (tu ka ż dy punkt może mieć inn ą barw ę i nasycenie ). J est w tym przypadku bardziej u ż yteczna od wektorowej ,gdyż trudno jest „prze ł o ż y ć na krzywe” obraz rzeczywisty jaki widzimy w danym momencie.
 22. 22. Tworzenie i edycja plików grafiki : <ul><li>programy interaktywne do obróbki plików grafiki rastrowej </li></ul><ul><li>efekt końcowy procesu skanowania obrazu analogowego </li></ul><ul><li>fotografia cyfrowa </li></ul><ul><li>przechwytywanie zawartości okna ekranowego aplikacji </li></ul>-rastrowej <ul><li>-wektorowej </li></ul><ul><li>programy interaktywne do tworzenia grafiki wektorowej </li></ul><ul><li>oprogramowanie do wizualizacji danych (pakiety statystyczne, arkusze kalkulacyjne, programy do kre ś lenia wykresów) </li></ul><ul><li>graficzne ś rodowiska wspomagania projektowania ( CAD ) </li></ul><ul><li>systemy modelowania rzeczywisto ś ci wirtualnej </li></ul><ul><li>wydruki elektroniczne do plików w formatach PostScript i PDF </li></ul>
 23. 23. Konwersja formatu zapisu obrazu Przed opublikowaniem w s ieci grafiki wektorowe przekształca si ę w ich odpowiedniki rastrowe. Jest to podyktowane konieczności ą zachowania możliwości wyświetlenia obiektów graficznych w różnych systemach. Wyj ą tkiem s ą tutaj np. prezentacje Flash i Shockwave, które dzi ę ki istnieniu wtyczek (plug-ins) do przegl ą darek s a &quot;rozumiane&quot; przez wi ę kszość komputerów.
 24. 24. Konwersja formatu zapisu obrazu p rzekszta ł cenie obrazka wektorowego w rastrowy (łatwa operacja): Nałóż siatkę kwadratów na rysunek D igitalizacja - Zamaluj każdy kwadrat dominującym kolorem Zapomnij o oryginalnym rysunku P ami ę taj układ punktów barwnych (pikseli) 1. 2. 3. 4.
 25. 25. Konwersja formatu zapisu obrazu Wektoryzacja - przekształcenie obrazka rastrowego w wektorowy (trudna operacja): W układzie barwnych pikseli rozpoznaj przebiegaj ą ce linie,okr ę gi,litery i inne znaki , obszary jednobarwne i ich brzegi Zapami ę taj ich parametry Zapomnij o oryginalnym rysunku 1. 2. 3.
 26. 26. Formaty zapisu grafiki rastrowej Format pliku kompresja max.liczba animacja zastosowanie inne kolorów PNG bezstratna , true color brak popularny format efekty pliki do30% < w analogicznym grafiki internetowej przeźroczys niż GIF MNG-tak -tości(cienie) GIF bezstratna, 256 tak na WWW (obrazki, przeźroczys duża głębia 8-bit. banery,ikony,przyciski -tość, przeplot JPEG kompresja 16 mln. brak zapis fotografii i skom możliwość stratna głębia JPGdo komp plikowanych obrazów wyboru JPEG 2000 lepsza 24-bit. resji video wielobarwnych; na stopnia kompresja to MPEG WWW; skanery kompresji BMP brak lub 22,2 m ln. brak zapis plików gra- obsługuje prymitywna głębia ficznych do obróbki, tylko tryb bezstratna 32-bit. standard w systemie RGB Windows
 27. 27. Formaty zapisu grafiki rastrowej Format pliku kompresja max.liczba animacja zastosowanie /inne kolorów PCX bezstratna kolor 24- brak współcześnie rzadko stosowany, bitowy algorytm kompresji jest bardzo szybki, jednak mało wydajny (gł. na obrazkach innych niż wygenero -wane komputerowo TIFF wybór: bez, true color brak przy komputerowym przygotowa- stratna, wiele trybów niu do druku; grafika trójwymia- bezstratna i wiele głębi rowa; obrazowanie medyczne; kolorów umożliwia zapisywanie dokumentów wielostronicowych(stos.w faksach) obsługuje przeźroczystość DJVU stratna, true color brak stworzony do przechowywania zaawansowana zeskanowanych dokumentów w formie elektronicznej
 28. 28. Formaty zapisu grafiki wektorowej SVG format oparty na j ę zyku XML, zaprojektowany z my ślą o bezpo ś rednim umieszczaniu rysunków w dokumentach internetowych ; opisuj e dwuwymiarową (2D) grafikę wektorową na WWW. W SVG oprócz standardowych obiektów (prostok ą ty, elipsy,krzywe) mo ż na opisywa ć efekty specjalne (filtry), maski przezroczysto ś ci, wype ł nienia gradientowe itp. SVG umo ż liwia te ż tworzenie animacji .
 29. 29. Formaty zapisu grafiki wektorowej to przede wszystkim j ę zyk wektorowego opisu wydruku . Zapis w postaci plików PostScript jest odpowiedni zw ł aszcza dla gotowych dokumentów nie przeznaczonych do dalszej edycji, na etapie pomi ę dzy edycj ą a wydrukiem lub do rozpowszechniania w formie elektronicznej . Do tego samego celu słu ż y pokrewny format PDF . W ten sposób udost ę pnia si ę np. gotowe artykuły, raporty i dokumentacj ę (zawierające np.tekst z elementami grafiki) w Internecie. PostScript
 30. 30. Formaty zapisu grafiki wektorowej format plików, b ę d ą cy podzbiorem j ę zyka PostScript, którego głównym przeznaczeniem jest przechowywanie pojedynczych stron (ilustracji); dokumenty mog ą by ć wielostronicowe . Pliki EPS zazwyczaj przechowuj ą równie ż miniatur ę , która jest wykorzystywana do szybkiego podgl ą du zawarto ś ci takiego pliku. Format ten sta ł si ę nieformalnym standardem wymiany obrazów ( praktycznie ka ż dy program stosowany przy komputerow ym przygotowani u do druku , potrafi takie pliki odczytywa ć i zapisywa ć) EPS
 31. 31. Formaty zapisu grafiki wektorowej Ję zyk grafiki wektorowej, który s ł u ż y do modelowania i opisu obiektów trójwymiarowych . Nadaje si ę doskonale do opisywania nawet bardzo skomplikowanych uk ł adów wielu obiektów. Odpowiednie oprogramowanie pozwala na ich wizualizacj ę z ró ż nych miejsc, uwzgl ę dniaj ą c perspektyw ę , wzajemne przes ł anianie, o ś wietlenie i ewentualny ruch. VRML
 32. 32. Skróty nazw formatów <ul><li>EPS - Encapsulated PostScript </li></ul><ul><li>S VG - Scalable Vector Graphics </li></ul><ul><li>C DR - Corel Draw </li></ul><ul><li>VRML - Virtual Reality Modeling Language </li></ul><ul><li>GIF - Graphic Interchange Format </li></ul><ul><li>B MP - Bitmap </li></ul><ul><li>JPG - Joint Photographic Experts Group </li></ul><ul><li>TIFF - Tagged Image File Format </li></ul><ul><li>PNG - Portable Network Graphics </li></ul><ul><li>DJVY - Deja Vu </li></ul>
 33. 33. Programy do obróbki grafiki <ul><li>Bitowej </li></ul><ul><li>Paint </li></ul><ul><li>Photo Editor </li></ul><ul><li>PaintShop Pro </li></ul><ul><li>Photoshop, </li></ul><ul><li>Picture Publisher </li></ul><ul><li>Photostyler </li></ul><ul><li>Wektorowej </li></ul><ul><li>Adobe Illustrator </li></ul><ul><li>CorelDraw </li></ul><ul><li>Harvard Graphics </li></ul><ul><li>Draw Perfect </li></ul><ul><li>Designer </li></ul>
 34. 34. Przykład programu do grafiki rastrowej
 35. 37. Przykłady programów do grafiki wektorowej
 36. 46. Zastosowanie grafiki w Internecie <ul><li>Rastrowej </li></ul><ul><li>przy tworzeniu obrazów o skomplikowanych kolorach, przejściach tonalnych, cieniach, gradacjach barw itp. </li></ul><ul><li>przy składaniu ilustracji </li></ul><ul><li>obróbce zdjęć, np. retuszowanie zniszczonych </li></ul><ul><li>tworzenie grafiki ekranowej dla aplikacji multimedialnych </li></ul><ul><li>do przygotowania statycznych efektów specjalnych w filmie </li></ul><ul><li>kreowanie prostych animacji GIF </li></ul><ul><li>Wektorowej </li></ul><ul><li>wizytówki, emblematy, znaki firmowe </li></ul><ul><li>w reklamie </li></ul><ul><li>tworzenie wykresów 2D i 3D funkcji matematycznych, fizycznych i ekonomicznych; histogramów i wykresów kołowych; wykresów harmonogramownia zadań; wykresów wielkości zapasów i produkcji itd. </li></ul><ul><li>kreślenie i projektowanie wspomagane komputerowo </li></ul><ul><li>symulacja i animacja dla wizualizacji naukowej i rozrywki </li></ul>
 37. 47. Animacja GIF
 38. 49. Zastosowanie grafiki wektorowej w aplikacjach multimedialnych Np.: http://i.wp.pl/a/i/kartki2/main/kartka2000.swf

×