E bulten-Eylul

1,092 views
978 views

Published on

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,092
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E bulten-Eylul

 1. 1. e-bülten Marka Patent Tasarım 2010 Eylül Sayı: 9 Alan Adı Marka kokusu Yeni pazarlama aracı kokuların hedefi, tüketicinin burnu Nano boyutta teknoloji; Gülsen Çeliker Arşimet neden "Buldum, buldum" diye bağırdı? ".co" tahsis rekorları kırıyor Pervari Balı Nihayet Tescillendi ASELSAN'ın Peri'si finale adını yazdırdı Tıklama zarafeti n SGK Vergi Borcu Sorgulamada Yeni Dönem n Hellim'in coğrafi işaret tescil belgesi Lefkoşa'da törenle verildi n MGA'dan çok önemli buluş n TÜBİTAK Bilgem kuruldu
 2. 2. Marka e-bülten 2010 Eylül Sayı: 9 AYIN BULUŞÇUSU Patent Tasarım Alan Adı Nano boyutta teknoloji Nanoteknoloji; enerji, çevre, gıda, otomotiv, elektronik, güvenlik ve inşaat sektörlerinde müthiş fırsatları da beraberinde getiriyor. Bu alanların her birinde yeni ve verimliliği yüksek ticari ürünler geliştirebilirsek bu uluslararası yarışta büyük katkısı olur. Bize biraz kendinizden ve kariyerinizden bahseder misiniz? Ortadoğu Teknik Üniversite- si Kimya Mühendisliği bölümü mezu- nuyum. Aynı bölümde yüksek lisansı- mı da yaptım. Malzeme ve yüzey tek- nolojileri ile ilk olarak yüksek lisans te- zim sırasında tanıştım. Yüksek lisans tezimin konusu, yüzeylerin davranışı- nın matematiksel modellenmesi ve de- neysel verilerle test edilmesi ile ilgiliy- di. Doktora çalışmasına iki yıl devam ettim ancak eşimin yurtdışındaki göre- vi nedeni ile ayrılmak zorunda kaldım. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarım sırasında 4 yıl boyunca ODTÜ Kimya Gülsen Çeliker Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. Bu çalışmala- suna ek olarak yapı sektöründe beton, malzemelerin, kaplamaların ve boya- rım sırasında çeşitli laboratuar ve pro- beton katkıları, beton kaplamaları, özel nın kaçınılmaz bir değişime uğrayaca- jelerde süpervizör ve birçok derste asis- harçları , izolasyon ve inşaat kimyasal- ğını ilk olarak 10 yıl kadar önce fark et- tan olarak görev yaptım. ları konusunda da çeşitli markaları ile tim. Nanoteknoloji ile ilgili araştırma- 1991 yılında boya sektöründe- dünyada lider bir marka. Bizim için de larıma 2000 yılında başladım. Daha ki ilk görevime Akzo Nobel Kemipol’de heyecan verici konular olduğu için tek- sonra gelişen fikirlerimin ve çalışmala- başladım. Burada Otomotiv Boyaları lifi kabul ettik. Ve birlikte InnovCoat rımın buluş olabileceğine 2005 yılında Ar-Ge Uzmanı olarak çalıştıktan son- A.Ş.‘yi kurduk. Bu şekilde mevcut ça- karar verdim. ra DYO ‘da Ar-Ge yöneticisi olarak gö- lışmalara ek olarak yapı sektöründe be- Fikrimin dünyada bir ilk olabi- rev yaptım. Daha sonra yeni kurulan ton, harç, izolasyon ve diğer yüzeyler leceğine karar vermem nanoteknolo- Yaşar-Basf şirketinde 7 yıl süre ve sırası için Materis Grubuna, Gebze’deki labo- ji üzerine yaptığım araştırmalar ve ça- ile Teknik Müdür ve Genel Müdür Yar- ratuarımızda inovatif ürünler geliştir- lışmalarımın sonucunda oldu. Bu ça- dımcısı olarak çalıştım. meye başladık. Materis dışında, çoğun- lışmalar sonucunda patentler ve birçok 2004 yılından itibaren Yaşar Boya lukla yurt dışına yönelik yürütmek- yayın ortaya çıktı. Önemli olan “ben de ve Kimya grubu Ar-Ge Koordinatörü te olduğumuz ve önemli mesafeler kat yeni fikirler geliştirebilir ve uygulama- olarak çalışmaya başladım. 2009 yılı- ettiğimiz, yeni konseptler içeren pro- lar yapabilirim” demeye başlamak. na kadar bu görevimi sürdürdüm. Top- jelerimiz var. Know-how üreterek bil- lam 24 yıllık Ar-Ge ‘ciyim. 2009 yı- gi çağında yerimizi almak ve ülkemize Bize buluşlarınızdan bahseder misiniz? lından itibaren Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunmak bizi en çok motive Buluşlarımın tümü nano malze- daha fazla zaman ayırabilmek ve inova- eden unsurlardır. meler ve nano boyalar üzerine, yani AYIN BULUŞÇUSU tif ürünler geliştirmek için eşimle bir- nanoteknoloji adı altında incelenen likte Inovnano firmasını kurduk. Üni- Buluş yapmaya ne zaman başladınız? yeni fikirler ve uygulamalar. Avrupa versiteden de ortağımız var. Hedefi- Yüksek lisans çalışmalarım sıra- Patent Ofisi tarafından yayınlanan 4 mizi enerji, sağlık, çevre, yapı ve oto- sında yüzeylerin morfolojisi, yüzey ge- adet buluşum var. Ayrıca yayınlanmayı motiv teknolojilerinde nanoteknolo- rilimi, malzemelerin farklı davranışları bekleyen yeni buluşlarım var. jik fonksiyonel ürünler geliştirmek ola- gibi kavramlarla ilk tanıştığım zaman rak belirledik. Daha sonra, Avrupa’nın yaratıcı düşüncenin önemini fark et- Buluşlarınızı patent belgesi ile koruma altına 3. büyük boya firması olan Materis Pa- miştim. Bütün çalışma hayatım boyun- almaya ne zaman başladınız? ints yaptığımız çalışmalara ilgi duydu- ca yaratıcı yaklaşıma önem verdim. 2005 yılında başladım. Bu konuda ğu için bize %50-%50 ortaklık teklifin- Otomotiv sektörünü ve yapı sek- Ankara Patent Bürosu’nun önemli des- de bulundu. Materis Grubu boya konu- törünü çok yakından bildiğim için; teğini gördüm.
 3. 3. Marka e-bülten 2010 Eylül Sayı: 9 AYIN BULUŞÇUSU Patent Tasarım Alan Adı Türkiye’de nanoteknolojik rını örtmekti. Ancak na- buluşlara yeterli önemin Katıldığım konferanslardan, yayınlardan, noteknoloji ile birlikte verildiğini düşünüyor uygulamalardan görüyorum ki buluşların daha önce korumak is- musunuz? tediğimiz metal, ahşap, Nanoteknoloji; patent belgesi ile korunması hiç olmadığı plastik ve mineral esas- enerji, çevre, gıda, oto- kadar önemli. lı malzemelerin yeri- motiv, elektronik, gü- ni nano boyutta yeniden venlik, inşaat sektörle- tasarlanmış çok yüksek rinde müthiş fırsatla- dayanımlı, düzgün es- rı da beraberinde getiri- tetik hibrit malzemele- yor. Bu alanların her bi- re bırakacaktır. Bu an- rinde yeni ve verimlili- lamda bizim boyadan ği yüksek ticari ürünler beklediğimiz özellikle- geliştirebilirsek bu ulus- rin pek önemi kalmaya- lararası yarışta büyük caktır. Ancak diğer etra- katkısı olur. Bu neden- fımızdaki yüzeyler bü- le Türkiye’nin tüm ku- yük bir potansiyeli ba- ruluşları ve firmaları ile rındırmaktadır. Yüzey- daha fazla önem verme- lerde boya yerini kapla- si gerekir. Önemli olan malara bırakacak, koru- yeni fikirlerimizin tica- yan boya yerine akıllı ve ri ürün ve uygulamaya çalışan kaplamalar, mal- dönüştürülmesi ve yeni zemeler olacaktır. Bura- oluşan pazarda yerimizi da nanoteknoloji büyük alabilmemizdir. önem kazanıyor. Nano Nano bilim ve boyutta elementlerin, teknoloji kullanılarak yarı metallerin, mineral- yaratılan know-how, lerin istenilen sırada di- oluşturulan network ve zilmesi ile yepyeni fonk- destek konusunda ül- siyonlar elde etmek an- keler arası kıyaslama- cak nanoteknoloji ile larda grafiklerin en sonunda yer alı- rüyorum ki buluşların patent belgesi ile mümkün. Enerji üretme ve depolama, yoruz. Gelişmekte olan ülkeler için korunması hiç olmadığı kadar önem- ısınma, soğutma, havayı temizleme, bir fırsat olan nanoteknoloji Hindis- li. Bu konuda stratejik ortaklıklar hızla ışık verme, bilgi depolama ve uyarma, tan, Çin, Rusya, Brezilya, Güney Ame- oluşuyor ve elde edilen yeni fonksiyon- savunma gibi pek çok fonksiyon bina- rika tarafından oldukça iyi değerlen- lar ve uygulamalar ticari anlaşmalar ve ların duvarları ve camları ile mümkün dirilmekte. Sanayisi bizim kadar iyi ol- patentlerle garanti altına alınıyor. Boya olacaktır. mayan Avrupa ülkeleri bile bilgi eko- sektöründe çalışmalar şimdiye ka- Bu nedenle biz çalışmalarımı- nomisine bizden daha sağlam adımlar- dar pek patentlenmez, rakipler birbiri- zı boya üzerine sürdürmüyoruz. Çalış- la giriyor. Daha önce Lizbon stratejile- ne benzer ürünleri geliştirir hatta rakip malarımız nano kaplama ve malzeme ri ve şimdi Europe 2020 stratejilerin- ürünü analiz ederek benzerini yapma- ağırlıklı.. de ilk ve önemli madde, bilgiye dayalı ya çalışırdı. Ancak içine girdiğimiz dö- ekonominin geliştirilmesi. Bu konuda nemle firmalar ya know-how üretecek Sizce bir şirketin başarısında Türkiye’nin devlet, sanayi ve üniversite ya da know-how satın alacaktır, ben- AR-GE’nin önemi nedir? üçgeninde yapacağı daha çok şey var, zerleri yapmak pek mümkün olmaya- Daha önce de belirttiğim gibi AYIN BULUŞÇUSU önemli olan geç kalmamak.. caktır. Tabii her istediğiniz knowhow’ı içinde bulunduğumuz dönem bilgi Nanoteknolojide buluş sayısı, bu satın almak da mümkün olmayabilir. ekonomisi dönemi. Katma değer, tek- çalışmalar ve kararlı stratejiler sonu- Çünkü global firmaların stratejik bir- nolojik ürünler ve inovasyon şirketle- cunda artacaktır. Bu buluşların 2015 liktelikleri kararlarda önemli rol oyna- rin performansını belirleyecektir. Şir- sonrasında know-how ve patentlerin yacaktır. ketler sadece satış ve pazarlama odak- ekonomiyi yönlendireceği dönemde lı olur ve Ar-Ge’ye önem vermezler Türkiye’nin refahı için belirleyici ola- Nanoteknoloji ile üretilmiş boyanın avantajları ise önümüzdeki dönem pazarın dı- cağını düşünüyorum. Nanoteknolo- neler? Bu sektörde gelecekte bizi neler bekliyor? şında kalma riskini büyük ölçüde ta- ji EPO tarafından ayrı bir sınıfta ince- 20. yüzyılda ve öncesinde boya- şırlar. Patent ve know-how, işgücü ve lemeye alındı. Katıldığım konferanslar- nın amacı yüzeyi korumak ve estetik konvansiyonel üretim kapasitelerinden dan, yayınlardan, uygulamalardan gö- olarak güzelleştirmek, yüzeyin hatala- daha önemli olacaktır.
 4. 4. Marka e-bülten 2010 Eylül Sayı: 9 BULUŞLAR GEÇİDİ Patent Tasarım Alan Adı DÜŞÜNCEYLE ÇALIŞAN TEKERLEKLİ SANDALYE Engellilerin hayatlarını de- ğiştirecek bir buluş daha yapıl- dı. Daha önce ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliğinde de bir benzeri geliştirilmiş olan ve engellilerin düşünce gücüyle te- kerlekli sandalyeyi oynatabilecek- leri ve dile getirmek istedikleri ke- limeleri ekrana yansıtabilecekle- ri buluştan önceki sayılarımızda bahsetmiştik. İspanya’daki Zaragoza Üni- versitesinde de, bu konuda önem- MGA'dan çok önemli buluş li bir buluşa imza atıldı ve bir en- gellinin hiç bir yardım almadan yaşamını sürdürebilmesine olanak Türk teknoloji firması MGA Tek- ni önleyen buluşun, ilk denemesi Muğ- sağlamak amacıyla, sadece düşün- nolojinin Ar-Ge yetkilisi Muhammet la Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağ- ce gücüyle hareket edebilen bir te- Gençer tarafından geliştirilen "Islak Su" lı geniş bir ormanlık arazide yapılırken kerlekli sandalye üretimi başarıl- son zamanların en önemli buluşların- başarılı sonuç alınarak, sudan 10 kat dı. Test aşamalarında olumlu so- dan biri olarak görülüyor. Yangınların daha fazla etkili olduğu anlaşıldı. nuçlar alan bu teknolojinin önü- önüne set çeken ve alevlerin ilerlemesi- Kaynak : Eko Haber müzdeki yıllarda farklı araçlarda da kullanılması planlanıyor. KURU SU İCAT EDİLDİ Kaynak: Cem Süer İngiliz bilim adamları su dam- lacıklarını, sıcaklığa ve kimyasal et- kilere karşı çok dayanıklı bir kum çeşidi olan silika kumu ile kaplaya- rak “kuru su” elde etti . Bu yöntem sayesinde “pudra şekeri” şeklinde bir görüntü alan suyun, yüzde 95’i ise ıslak sudan oluşmaya devam edi- yor. Suyun taşınmasında büyük ko- DEVRİM NİTELİĞİNDE laylıklar getirecek buluşun, insan İKİ BULUŞ gücünde ve enerjide önemli tasar- ruf sağlayacağı ve sera gazı etkisi ya- Koç Üniversitesi Kimya ve Bi- Hem güvenli, hem havalı: ratan karbondioksiti emme ve hap- yoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Can Erkey, her türlü mo- Led aydınlatmalı tekerlekler setme yoluyla da küresel ısınma ile mücadelede kullanılabileceğini be- torlu araçta kullanılabilecek % BULUŞLAR GEÇİDİ Bisikletlerin tekerleklerin iç kıs- lirtiyor. 100 çevreci yeni bir yakıt pili üret- mında enerjisini tekerin dönüşünden ti. Çevreye hiçbir zararı olmazken Kaynak : NTV Bilim verimi daha yüksek olan bu ya- alan yuvarlak bir LED ışığı yerleştiril- mesi ile oluşturulmuş bu buluşun, daha kıt türü, petrole alternatif olabile- güvenli gece sürüşü sağlayacağını ve cek nitelikte. Tüm bu özelliklerinin bisiklette emniyeti arttıracağını düşü- yanı sıra, kimyasal enerjiyi elekt- nülüyor. Bu buluş, sadece güvenliği ga- rik enerjisine çeviren bir elektro- ranti etmekle kalmıyor, aynı zamanda kimyasal alet olan bu yakıt pili bu- bisiklet için de güzel bir süs oluyor, ge- luşunda bir buluş daha gizli; çünkü celeri ışıl ışıl parlıyor. sürekli hidrojen verildiği takdirde bu pil hiç bitmiyor. Kaynak : Ticaret Gazetesi
 5. 5. Marka e-bülten 2010 Eylül Sayı: 9 BULUŞLAR GEÇİDİ Patent Tasarım Alan Adı ASELSAN'ın Peri'si finale adını yazdırdı Aselsan, Peri adını verdiği insan- sız kara aracı ile takım lideri olarak ka- tıldığı MAGIC 2010 Uluslararası İn- sansız Araçlar Yarışması’nda, yarı fina- Nike 25 yıl li de başarıyla geçerek ilk 6 takım ara- sında yer aldı. bekledi ASELSAN’ın liderliğinde kuru- lan ve Bilkent, Boğaziçi ve Orta Doğu Teknik ve Ohio State üniversitelerin- den alanında uzman araştırmacıların bir araya geldiği "Kapadokya" takımı, yarı finali de geçerek ABD, Japonya ve Avustralya gibi adını finale yazdıran 6 takımdan birisi oldu ve 50 bin dolarlık ödüle de hak kazandı. düzenlediği ve insansız araçlar alanın- 1985 yılında çekilen Gelece- MAGIC-2010 Uluslararası İnsansız da dünyanın en güçlü şirketleri ve en ğe Dönüş serisinin ikinci filminde Araçlar Yarışması’nda finale kalan ro- başarılı üniversitelerinin katıldığı ya- Marty McFly, geleceği yolculuğun- botlar ve takımları, 8-13 Kasım tarih- rışmayı kazanan takım 750 bin dolarlık da giydiği, kendi kendine bağlanan lerinde Avustralya’da karşı karşıya ge- ödülün de sahibi olacak. ve ayak ölçüsüne göre boyut değiş- lecek. Avustralya Savunma Bakanlığı Kaynak : Habertürk tirebilen Nike marka ayakkabısıyla ve ABD Savunma Bakanlığının birlikte dikkat çekmişti. Nike, 25 yıl aradan sonra bu özellikleri taşıyan ayakkabısı için patent başvurusunda bulundu. Filmde 2015 yılına damgasını vu- ran bu ayakkabıları gerçekten de bu tarihte, hatta bu tarihten önce giye- bileceğimiz söyleniyor. Kaynak : http://www.interaktifhaber.com Afrika için güneş enerjisi ile şarj olan cep telefonları Afrika’daki ülkelerde cep te- TÜBİTAK Bilgem Kuruldu lefonları kısa sürede moda olmuş olsa da, elektrik problemi olan bu ülkelerde telefonları şarj etmek TÜBİTAK bünyesinde yer alan BİLGEM’in faaliyet alanları ve projele- önemli bir sorun haline geldi. Tasa- TÜBİTAK UEKAE ile daha önce TÜ- ri; elektronik, elektromanyetik, optik, rımcı Andrew Williams, kendi ha- BİTAK MAM’a bağlı olarak faaliyet akustik sistemler, kriptoloji, elektronik BULUŞLAR GEÇİDİ yal gücünü bu sorunu çözmek için gösteren BTE’nin güçlerini TÜBİTAK harp, sensör sistemleri, benzetim ve kullandı ve güneş enerjisi ile dolan BİLGEM çatısı altında birleşti. Böylece modelleme, platform entegrasyon tek- özel tasarım cep telefonlarını haya- 1200 kişiyi aşan insan kaynağıyla, gü- nolojileri, yazılım ve yazılım mimari- ta geçirdi. venlik ve bilişim teknolojileri alanla- leri, doğrulama ve geçerleme teknikle- Diğerlerine oranla yüzde kırk rında Türkiye’nin en büyük ve en yet- ri, veri madenciliği, güvenlik kritik ya- oranında daha ucuz olduğu söyle- kin Ar-Ge yapılanması hayata geçiril- zılım geliştirme, bilgi ve ağ teknoloji- nen telefonların henüz çözüleme- miş oldu. leri, bilgi ve ağ güvenliği gibi alanlarda yen tek sorunu, şarjlarının bitmesi TÜBİTAK tarafından yapılan odaklanıyor. durumunda ancak güneş ışığı altın- açıklamaya göre, temel çalışma ilke- Kaynak : http://www.cumhuriyet.com. da kullanılabilmeleri. si ulusal kaynaklarla ulusal teknolo- tr/?hn=170798 jilerin geliştirilmesi olan TÜBİTAK Kaynak: http://www.ntvmsnbc.com
 6. 6. Marka e-bülten 2010 Eylül Sayı: 9 ANKARA PATENT BLOG Patent Tasarım Alan Adı Marka kokusu blog.ankarapatent.com BLOĞUMUZDAN Tüketicinin farkında olmadan onu satın almaya iten bu tarz bir “etki”nin ne kadar etik olduğunu tartışılır ancak ilerleyen yıllarda bu endüstrinin ve pazarlama kolunun çok hızlı gelişeceği de su CANAN ÇAĞLAYAN götürmez bir gerçek. Markalar artık bilinirlikleri- ni arttırmak için markalarına özel Koku Pazarlama Enstitüsü’nün hazırladığı en çok ilgi çeken 10 kokuya “koku” siparişi vermeye başladılar. baktığımızda da değişik kokularla (hatta hiç aklımıza gelmeyecek kokularla) Tüketicilerin, markanın mağazasını çok farklı duygular yaratılabileceği görüyoruz. ziyaret ederken farkında olmadan al- dıkları koku, bilinçaltlarında markay- • Güvende ve nostaljik hissettirmek: Pudra kokusu la ilgili güzel duygular uyandırıyor ve • Daha uyanık ve canlı hissettirmek: Nane, limon kokusu kafalarında istenilen marka imajını yaratıyor. • Rahatlık hissi uyandırmak: Lavanta, vanilya, papatya Sanılanın aksine satın alma kara- • Odayı küçükmüş gibi algılatmak Mangal dumanı rında görme duyusunun önceliği yok. • Ev satın almaya teşvik: Oysaki koku duyusu hem hafızamı- Fırından yeni çıkmış ürünlerin kokusu za işlemiş güzel duyguları uyandırı- yor hem de hayal gücünü harekete ge- • Yol heyecanı yaratmak: Nahoş kokular çiriyor. (çürümüş atık, hava kirliliği) NIKE firması tarafından gerçek- • Odayı büyükmüş gibi algılatmak: Elma, salatalık leştirilen deney bu konuda yapılmış • Pahalı mobilya satın almaya teşvik: Deri, sedir en ilginç deneylerden biri: İçindeki her şey aynı şekilde dekore edilmiş iki • Daha uzun süre mağazada zaman geçirmeleri ve daha çok para ayrı odaya birer çift NIKE koşu ayak- harcatmak: Özel üretilmiş çiçek/limon kokuları kabısı yerleştirilmiş, Ayakkabılar tı- • Cinsel olarak dikkat çekici hissettirmek: patıp aynı modelmiş. Bir odaya karı- Erkekte: Balkabaklı pay/lavanta; şık çiçek kokusu verilirken, diğer oda- Kadında: Emziren kadının ter kokusu ya ise koku verilmemiş. Daha sonra yapılan ankette, denekler %84 oranın- da kokulu odadaki ayakkabıyı tercih ederken, ek olarak daha da ilginç bir sonuç da, kokulu odadaki ayakkabı fi- yatlarının daha yüksek olarak tahmin ANKARA PATENT BLOG edilmesi olmuş. Bu konuda kişisel belleğin elbette önemli bir rolü var. Eğer vanilya içe- ren bir kokuyla ilgili üzerinizde trav- ma yaratmış bir anınız varsa, bu koku- yu hoş bulmanız olası değil. Tüketicinin farkında olma- dan onu satın almaya iten bu tarz bir “etki”nin ne kadar etik olduğunu tar- tışılır ancak ilerleyen yıllarda bu en- düstrinin ve pazarlama kolunun çok hızlı gelişeceği de su götürmez bir ger- çek. Kaynak : http://www.scentmarketing.org
 7. 7. Marka e-bülten 2010 Eylül Sayı: 9 ANKARA PATENT BLOG Patent Tasarım Alan Adı Arşimet neden "Buldum, blog.ankarapatent.com buldum " diye bağırdı? linse de, kralın elinde aynı biçim ve reka” diye bağırarak hamamdan dışa- e-bülten yazıları büyüklükte som altından yapılmış rı fırlamasına yol açar ve Arşimet “suya bir başka taç olmaması karşılaştır- daldırılan bir nesnenin hacminin, ya- ma yapılmasını engeller. pısal biçimi ne olursa olsun, taşırdı- M. KAAN Uzun emek ve ince bir usta- ğı suyun hacmi ile belirlenebileceği- DERİCİOĞLU lıkla işlenmiş tacı eritip küp şeklin- ni” bulur. kaan.dericioglu@ankarapatent.com de dökmek ve aynı büyüklükteki Şimdi yapılması gereken; suyla küp altınla terazide tartmaksa ola- dolu bir kaba tacı daldırmak, taşan su- ANKARA PATENT BLOG M.Ö 200’lü yıllarda Siraküz Kra- naksızdır. yun hacmi ile taşırdığı suyun hacmine lı HIERO, ölümsüz tanrılar tapınağına Bu koşullar altında bilime baş- denk altın parçasıyla tacı tart- konulmak üzere kentin tanınmış ku- vurmak gereğini duyan Kral HI- maktır. yumcusuna som altından bir taç yap- ERO sorunun çözümünü Ve deney yapılır. Ar- ması emrini verir. Kuyumcu, kralın Arşimet’ten ister. (*) şimet suyun kaldırma kuv- sağladığı altının ağırlığındaki tacı za- Sorunun çözümü- vetini bulduğu bu serüven- manında tamamlar. Fakat kral, söy- ne odaklanan Arşimet, de, tacın saf altın olmadığını lentiler nedeniyle, tacın yapısına gü- bir gün banyo yapmak da ortaya çıkarır. müş karıştırıldığından kuşkulanma- amacıyla küvete ayağı- Kaynak: Bilimin Öncüleri, Ce- ya başlar. nı sokunca suyun yük- mal Yıldırım, TÜBİTAK Yayını O yıllarda, her maddenin kendi- seldiğini ve küvete oturunca ne özgü bir ağırlığı olduğu ve bir al- suyun taştığını fark eder ve çö- (*) Arşimet (M.Ö. 287 - M.Ö. 212 Sicilya/ tın parçasının aynı büyüklükteki gü- züm aklına gelir. Bu çözüm Arşimet’in Siraküz), matematikçi, fizikçi, astronom, fi- müş parçasından daha ağır çektiği bi- “buldum, buldum” yani “evreka, ev- lozof ve mühendis. İlk televizyon yayını Başımıza icat çıkarın! bir çocuğun bu- lanık bir görün- tüsünü elde ede- rek iletti. Baird aygıtını geliştir- dikçe elde ettiği resimler aslına daha çok benzi- yordu. Aynı yı- lın sonuna doğ- MUCİDİN SADIĞI ru televizyonuyla ilk kez halk önün- de bir gösteri yaptı. 1926'da İskoç mucit John Logie Bu dönüm noktasından sonra Baird(1888 - 1946) ilk kez bir insan pek çok kez televizyon sistemi geliş- yüzünün görüntüsünü televizyonda tirildi. BBC 1936'da Londra'dan si- Hiç farkında olmadan kullandığımız elde etti. Aygıtını yaparken, eski bir yah beyaz televizyon yayını yapmaya yüzlerce buluşun yaşamımıza nasıl kutu, bir pasta kalıbı, örgü şişleri, bir başladı. 1939'a gelindiğinde 20.000 girdiğini bilmek ister misiniz? bisiklet farı ve kartondan yapılmış evde televizyon alıcısı vardı. 1953'te bir Nipkow diski kullanmıştı. Labo- ABD'de ilk başarılı renkli televizyon ratuvarında William Tanyton adlı yayını yapıldı. www.patentmuzesi.com
 8. 8. Marka e-bülten 2010 Eylül Sayı: 9 FİKRİ HAKLAR GÜNCEL Patent Tasarım Alan Adı DİKKAT: Yayın İçin Teklif Konulu Bildirimler Ağustos ayı ile birlikte Mad- yeti orijinli firma, tescilli olan marka- rid Protokolü kapsamında uluslarara- ları online erişilebilir bir veritabanın- sı marka başvurusunda bulunmuş he- da yayınlamaya yönelik teklifini faks, men hemen tüm gerçek ve elektronik posta ve adi posta yolu tüzel kişiler aşağıda bir ör- ile sunuyor. neği sunulan bildirimle- World Patent and Trade- ri alıyor. mark Index firmasının sunduğu Bizimle ve resmi mar- teklife göre, tescilli markanın be- ka tescil işlem süreçleri- lirtilen veri tabanında kalma sü- niz ile bir ilgisi olmayan bu resi bir yıl ve bu hizmetin bedeli bildirimleri gönderen Çek Cumhuri- 1476 Euro tutarında. TEYDEB Desteklerinde SGK Vergi Borcu Sorgulamada Yeni Dönem TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEY- DEB); 01.10.2010 tarihi itibari ile, des- teklenen projelere ilişkin ödemelerin ya- pılabilmesi için talep edilen “SGK’ya Borcu Yoktur” belgesi artık istenmeyece- PERVARİ BALI ğini açıkladı. Islak imzalı belgelerin ka- bul edilmediği bu tarih sonrasında, sor- NİHAYET TESCİLLENDİ Pervari ilçesinin yöresel gulama işlemi kurulan data hattı üze- yapmayan firmalarınsa ödemelerinin ya- ürünleri arasında en önemli olanı rinden online gerçekleştirilecek. Bu iş- pılmayacak. şüphesiz ki çok eski zamanlardan lemin yapılabilmesi için ise; firmaların, Haberin detaylarına www.teydeb. bu güne haklı bir şöhrete sahip SGK nezdinde AKTİVASYON işlemini tubitak.gov.tr Duyuru/Haberler bölü- olan Pervari balıdır. Kendini di- yapmaları gerekiyor. Aktivasyon işlemini münden ulaşabilirsiniz. ğer ballardan ayrılan bir çok özel- liğe sahip olan ve geleneksel usul- Hellim'in coğrafi işaret tescil belgesi lerle kara kovan ve örme sepetler- de üretilen Pervari Balı sonunda Lefkoşa'da törenle verildi tescillendi. FİKRİ HAKLAR GÜNCEL Yıllardır Pervari Balı’nın coğ- rafi işaret olabilmesi için verilen Kıbrıs’ın yerel ve kültürel ürünü ve uygulamaları gibi konuların ele alın- uğraşlar başarı ile sonuçlanırken, “Hellim” in Coğrafi İşaret Tescil Belge- dığı bir seminer verildi. Siirt Arı Yetiştiriciler Birliği’nin si Türk Patent Enstitüsü ve Kıbrıs Türk Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından yöneticisi Abdullah Efe; Perva- Sanayi Odası işbirliği ile düzenlenen Türk Patent Enstitüsü’ne 10.10.2008 ta- ri Balı’nı artık tüm Türkiye ‘ de bir etkinlik çerçevesinde Lefkoşa’da tö- rihinde yapılan “Hellim/Halloumi” daha rahat tanıtabileceklerini be- renle verildi. ibareli coğrafi işaret tescil başvurusu, lirterek “Çok uğraştık ama sonun- Etkinlik çerçevesinde “Hellim/Hallou- 6 aylık yasal itiraz süresi tescil hakkın- da başardık. Pervari balını bütün mi” ibareli coğrafi işaret tescil belgesi- da itirazda bulunulmadan tamamlana- Türkiye’ye satmayı hedefliyoruz. nin törenle verilmesinden sonra Türk rak 133 sayı ile menşe adı olarak tes- Bunun için de balımızı tüm ülkeye Patent Enstitüsü uzmanlarınca coğrafi cil edilmişti. tanıtacağız. “ dedi. işaretin ne olduğu, dünyada uygulama- Kaynak : http://www.tpe.gov.tr/portal/defa- ların nasıl yapıldığı, tescilli ürün takibi Kaynak : Sabah Gazetesi ult2.jsp?sayfa=703&haber=1000
 9. 9. Marka e-bülten 2010 Eylül Sayı: 9 ANKARA PATENT GÜNCEL Patent Tasarım Alan Adı Dünyanın ikinci büyük alan adı ".co" tahsis rekorları kırıyor Coca-Cola, Disney, Ebay, Exxon, adı kayıt firmalarından da büyük des- e-bülten yazıları Ford, Google, Hilton, Honda, IBM, tek almış durumda. Dotster, GoDaddy, IKEA, Kodak, McDonalds, Micro- Network Solutions, Melbourne IT, Do- soft, MTV, Nestle, Nike, Nokia, Pa- minio Amigo gibi kayıt edicilerin liste- nasonic, Pfizer, Samsung, Sony, Tos- lerinde “.co” alan adının tahsisi ve araş- MELİKE ŞENOL hiba, Toyota, Unilever, Visa, Yahoo tırılmasına imkan tanınıyor. gibi dünya devi markalardan olu- “.co” üst düzey alan adı, .CO In- şuyor. ternet S.A.S. tarafından tahsis edi- “.com” dan sonra dünyanın ikin- Dünyaca ünlü markaların lis- liyor. Daha fazla bilgi için resmi si- ci büyük alan adı “.co” tahsis rekorla- telerin başında yer alması hiç şaşırtıcı tesini2 ziyaret edebilir, Twitter3 ve rı kırıyor değil ama yeni üst düzey alan adlarının Facebook’tan4 da takip edebilir veya Tüm dünya “.com”dan sonra ikin- herhangi bir belge gerektirmeden ko- varsa sorularınızı bize iletebilirsiniz. ANKARA PATENT GÜNCEL ci büyük alan adı “.co” yu konuşuyor. layca tahsis edilmesi ile birlikte bu ko- Eğer hala “.co” alan adını alma- Büyük marka sahipleri cybersquatting1 nudaki ihtilafların artacağı endişesi git- dıysanız, birileri sizin yerinize çoktan konusunda uyarılıyor. Peki nasıl oldu tikçe yükseliyor. almış olabilir. Ama üzülmeyin, eğer da Kolombiya’ya ait bu üst düzey alan “.com, .info, .org” gibi diğer je- cybersquatting1 çok açıksa, alan adı adı bu denli popüler oldu? Birlikte in- nerik alan adlarına göre oldukça pa- uyuşmazlık çözüm mekanizmaları ile celeyelim. halı bulmakla birlikte, “.co” alan adı- alan adınızı geri kazanmanız da müm- Şubat 2010’da, “.co” alan adı- nın tahsis edilmesi gerektiğine inanı- kün. nın; belgesiz ve herhangi bir aracı ku- yorum. Pek çok ikinci düzey alan adına Kaynaklar: www.dotster.com rum olmadan jenerik diğer alan adla- göre oldukça anlamlı olan bu alan adı; www.cointernet.co rı gibi tahsis edilebileceği duyuruldu. İş “company – corporation – commerce - 1 Cybersquatting : Alan adının bir başkası ta- dünyası ve internet ile ilgili komiteler- collaboration” gibi kelimeleri de çağ- rafından alınması veya ileride satılmak ama- den büyük destek bulan alan adı için, rıştırdığından, işletmeler için online ti- cıyla kötü niyetli kişilerin benzer alan adları- ilk etapta 35,000 tahsis gerçekleştiril- carette yeni olanaklar sunmaya çok ya- nı tahsis etmesi di. Bu alan adlarının yaklaşık olarak kın bir aday. 2 www.cointernet.co %70’i ise; Amazon, American Express, Çok kolay akılda tutulabilir olan 3 dotco Apple, BMW, Cartier, Canon, CNN, “.co” alan adı uzantısı, küresel alan 4 www.facebook.com/COinternet Başımıza icat çıkarın! Ankara Patent Twitter’dan sesleniyor Bilim, teknoloji ve fikri haklar alanındaki son haberleri ve Ankara Patent duyurularını artık Twitter sayfamızdan da takip edebilirsiniz. http://twitter.com/ankara_patent sayfamıza hepinizi bekliyoruz. SİZİN ÖNERİLERİNİZ Önümüzdeki ay e-bültenimizde hangi konulara yer farkında olmadan kullandığımız Hiç vermemizi istersiniz? Yoksa cevaplanmasını istediğiniz bir sorunuz mu yüzlerce buluşun yaşamımıza nasıl var? Lütfen bize yazın; pazarlama@ankarapatent.com. girdiğini bilmek ister misiniz? www.patentmuzesi.com
 10. 10. Marka e-bülten 2010 Eylül Sayı: 9 TASARIM DÜNYASI Patent Tasarım Alan Adı Tıklama zarafeti TASARIM DÜNYASI kaynak: www.gamersnewsbits.com www.fareastgizmos.com

×