Your SlideShare is downloading. ×
Programacio opos1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Programacio opos1

2,867
views

Published on

PPT fet per la Núria de la programació d'oposicions

PPT fet per la Núria de la programació d'oposicions


0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,867
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Núria Prunés Bueno
 • 2. Annex Criteris per a la presentació de la programació didàctica i per a l’elaboració i exposició oral de la unitat didàctica.
  • Extensió : 60 pàgines DIN-A4.
  • Format: Interlineat d’1,5 o 2 espais i lletra cos 12 sense comprimir a excepció de les taules (cos 9 sense comprimir).
  • Portada: dades de l’aspirant, cos, especialitat i curs que es programa.
  • Índex: relació de la seqüència numerada de les U.D.
  • Annexos: material didàctic, proves, instruments organitzatius, activitats..
 • 3. La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya d’una àrea, matèria, crèdit o mòdul relacionat amb l’especialitat per la qual es participa, i haurà de contenir, al menys , els objectius , les competències que es desenvolupen, els continguts , els criteris d’avaluació , la metodologia , inclòs l’ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació , les connexions amb altres àrees , matèries, crèdits o mòduls relacionats i la distribució temporal , així com les estratègies per a l’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat, si s’escau, referits a la programació que es presenta.
 • 4.
  • (Introducció)‏
  • Objectius generals
  • Competències bàsiques
  • Continguts generals.
  • Metodologia general (ús de les TIC)‏
  • Atenció a la diversitat.
  • Els criteris i instruments d’avaluació (i promoció i recuperació).
  • Connexions amb altres matèries.
  • Unitats didàctiques.
  • Annexos
 • 5. Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres. Curs 2009-2010 “ Els centres han d’elaborar, d’acord amb el seu projecte educatiu i el currículum establert, les programacions didàctiques, que formen part del projecte educatiu de centre.” …… .. “ Correspon als departaments, seminaris i altres equips de professorat elaborar, revisar i actualitzar les programacions i les unitats didàctiques de les diferents matèries, àmbits i projectes i les possibles adaptacions de la programació ordinària de l’aula tenint en compte les característiques de l’alumnat. Aquesta tasca s’ha de fer cada curs , ......”
 • 6. 1.1. Presentació, justificació de la matèria, estratègies educatives... 1.2. Justificació legal i normativa: - LOE, - Decrets d’ordenació curricular corresponents, - Instruccions d’inici de curs 1.3. Contextualització: - descripció del centre (tipologia, “edat”, claustre, línies, organització, instal·lacions, PEC, PCC...)‏ - característiques de l’alumnat (caract. Psicoevolutives i específiques del grup concret), - distribució i horari de l’alumnat. 1. INTRODUCCIÓ
 • 7. 2. OBJECTIUS
  • Objectius del curs segons el Decret
 • 8. 3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES
  • Introducció: què són, d’on surten, per què serveixen....
  • Quines són?
  • C.B. pròpies de la matèria.
  • Aportacions de la matèria a l’assoliment de les C.B.
  • Documentació a consultar:
  • - Decret 143/2007 (Annex I)‏
  • - Instruccions inici de curs
 • 9.
     • S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.
  Què s’entén per competència en el Decret 143/2007
 • 10.
  • .... la voluntat d’integrar la transversalitat dels aprenentatges i l’ús dels continguts en diferents contextos per resoldre problemes (funcionalitat) quotidians, laborals, de relació…
  • L’autonomia en l’aprenentatge : potenciar el treball cooperatiu, treball de la gestió dels encerts i els errors com a eina per aprendre.
  Competències bàsiques: idees remarcables
 • 11. Esquema de competències segons el Departament d’Educació
 • 12. 4. CONTINGUTS
  • Relació dels continguts del curs (Decret).
  • Relació UD
  • Temporització UD
 • 13.
   • Conjunt de sabers, accions ordenades, principis i normes que formen part d’una àrea
   • Se centren en desenvolupar les capacitats dels alumnes
   • Per avaluar-los es defineixen els criteris d’avaluació i els objectius d’aprenentatge
   • Procediments i actituds. No se’n troben de conceptuals en el nou currículum
   • Estan distribuïts per àrees i dins de cada àrea per blocs que cal seqüenciar per elaborar les unitats didàctiques
  Continguts: consideracions
 • 14. 5. METODOLOGIA a. Principis pedagògics: - activitat i participació - motivació i autoestima - aprenentatge significatiu (constructivisme)‏ - interdisciplinarietat - ......... b. Activitats d’ensenyament-aprenentatge (tipus). c. Organtizació de l’alumnat. d. Organització de l’espai. e. Materials i recursos didàctics. f. TIC
 • 15. 6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - 3 nivells: 1. Adaptació de la programació. 2. Adaptació de la metodologia. 3. Adaptació dels recursos i materials. - Atenció a l’alumnat NEE
 • 16. 7. AVALUACIÓ
  • Característiques de l’avaluació.
  • Modalitats: inicial, formativa, sumativa.
  • Criteris d’avaluació (Decret).
  • Procediments i sistemes d’avaluació.
   • - Seguiment de deures, treballs, proves, examen trimestral, dossiers.....
   • -Com obtenim la nota trimestral (%)‏
  • Criteris de promoció i recuperació. Criteris i procediments de qualificació. Acords de Departament.
 • 17. Normativa d’avaluació: Decret 143/2007
 • 18.
   • Contínua
   • Diferenciada segons matèries
   • Grau d’assoliment competències bàsiques i objectius
   • Col·legiada
   • Avaluació de: aprenentatges, processos i pràctica docent
   • Pares i alumnes coneixedors de les decisions i del procés
  Paraules clau de l’Article 18 (LOE)‏
 • 19.
   • La intenció
    • Què necessito saber?
    • Per què i per a què realitzo l’avaluació?
    • Quins objectius pretenc?
   • La recollida d’informació
    • Quan l’he de fer?
    • Quins instruments o estratègies són més convenients?
   • La valoració de la informació recollida
    • Per interpretar-la en funció de la intenció prèvia
   • La presa de decisions
    • Posar en marxa les decisions que calgui en funció dels resultats obtinguts que portaran a orientar, modificar, classificar, etc
  Planificació global de l’avaluació
 • 20.
   • Inicial > Situació de partida
   • Per constatar aprenentatges dels alumnes en l’inici d’una ud, d’un curs o d’aprenentatges nous
   • Finalitat: ajustar la,programació, organitzar agrupaments…
   • Formativa > Meitat /durant / final ud
   • Per constatar el procés d’aprenentatge de l’alumnes al mig i en finalitzar una ud
   • Finalitat: modificar estratègies, procès i activitats d’ensenyement –aprenentatge d’una ud
   • Sumativa > Final d’un procès
   • Constatar els objectius i criteris d’avaluació d’un periode
   • Recull tota la informació (inicial, formativa i d’altres elements no ud)‏
   • Finalitat: emetre una informació, certificació, modificar una programació o estratègies generals d’aprenentatge d’una matèria…
  Moments de l’avaluació
 • 21.
   • Activitats d’avaluació dissenyades específicament per avaluar els objectius d’aprenentatge (orals i escrites)‏
   • Activitats d’ensenyament – aprenentatge susceptibles de ser utilitzades en part per a l’avaluació (orals i escrites)‏
   • Dossier recull d’activitats d’aula
   • Recull de notes, converses i informacions informals
   • Fitxa de autoavaluació de l’alumne/a
   • Full d’observació sistemàtica dels aprenentatges
  Instruments que aporten informació sobre el procés d'aprenentatge
 • 22.
   • L’avaluació formativa s'hauria de portar a terme des de la perspectiva d' allò que l'alumne/a ha après i abans no sabia
   • La informació obtinguda per diversos mitjans donarà la possibilitat de conèixer de manera més qualitativa cada alumne/a
   • La recollida d’informació sistemàtica, en moments i instruments diferents del procès d’ensenyament – aprenentatge permet detectar dificultats i avenços que permetin oferir l’ajuda a l’alumne/a en el moment precís
   • L’interrelacionar ensenyament – aprenentage amb avaluació i autoavaluació
  Idees puntuals sobre avaluació
 • 23.  
 • 24.  
 • 25. ELEMENTS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/
  • Objectius didàctics
  • Competències bàsiques
  • Continguts d’aprenentatge
  • Metodologia i seqüència didàctiques
  • Atenció a la diversitat
  • Criteris d’avaluació
 • 26.
  • Responen a la pregunta “ per a què ensenyem? ”.
  • Han de concretar capacitats i habilitats pel desenvolupament de les Competències Bàsiques.
  • Han de tenir en compte l’adquisició de coneixements de tipus divers (cognitiu, metodològic, actitudinal, emocionals.....)‏
  • Han de desenvolupar diferents nivells de complexitat (conèixer, , comprendre, aplicar, crear, avaluar.....)‏
  1. Objectius d’aprenentatge
 • 27.
  • Formalització:
  • En acabar aquesta unitat, l’alumnat haurà de se capaç de ...
  • Al final de la unitat didàctica l’alumnat ha de ser competent per....
  • Redactats en infinitiu (verb d’acció).
  • Concreció dels objectius del Decret .
  A.1. Objectius d’aprenentatge - Identificar los elementos que componen una narración. - Elaborar narraciones orales breves. - Redactar con coherencia narraciones sencillas. - Aplicar las normas de uso de las mayúsculas a los escritos. - Practicar el uso de diccionarios digitales. - Crear interés por la lectura. - Sensibilizarse ante los textos literarios.
 • 28. 2. Competències bàsiques Relació breu i esquemàtica de les C.B. que es treballaran en aquesta U.D. i com, a través de què ho farem: Competencia comunicativa   Competencia escrita - Saber estructurar textos narrativos teniendo en cuenta sus características. - Elaborar definiciones.   Comp. en el tratamiento de la información i comp. digital - Utilizar las herramientas tecnológicas (Internet, Word) para localizar, seleccionar y procesar información. - Conocer el funcionamiento y las ventajas de los diccionarios electrónicos.
 • 29. 3. Continguts:
  • Responen a la pregunta “ què hem d’ensenyar perquè l’alumnat assoleixi la competència....? ”.
  • Per ser competent cal posar en marxa coneixements teòrics, eines pràctiques i actituds.
  • Continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals s’han de treballar de forma conjunta.
  • S’han de seleccionar continguts segons normativa, PEC i alumnat.
 • 30. 3. Continguts:
  • Formalització:
  • Redactats amb substantius.
  • Dimensión comunicativa 
  • - Lectura expresiva de textos narrativos.
  • Identificación y comentario de los elementos de un texto narrativo.
  • Dimensión estética y literaria
  • - Presentación de las características y la estructura de la narración.
  • - Reconocimiento de los distintos tipos de narrador.
 • 31. 4. Metodologia i seqüència didàctiques
  • Tipologia d’activitats
  • Temporització
  • Materials i/o recursos
  • Organització de l’aula
 • 32. 4. Metodologia i seqüència didàctiques Metodologies didàctiques que afavoreixin l’educació integral de la persona. Acció educativa centrada en l’alumnat: aprendre és el desenvolupament de la capacitat d’utilitzar els coneixements. Activitats diversificades Diferents formes d’organitzar l’aula Ús de recursos diversificats.
 • 33. 4. Metodologia i seqüència didàctiques
  • Formalització:
  • Elevat grau de concreció.
  • Descriure ordenadament les activitats d’ensenyament-aprenentatge:
   • Activitats inicials
   • Activitats de desenvolupament
   • Activitats de síntesi
   • Indicar, de forma esquemàtica:
     • Temporització
     • Materials i/o recursos
     • organització social de l’aula de cadascuna
     • Atenció a la diversitat.
 • 34.  
 • 35.  
 • 36.  
 • 37.  
 • 38. 4. Metodologia i seqüència didàctiques
  • Algunes reflexions sobre les activitats programades
  • En relació amb el plantejament
  • Es formulen com a pregunta o problema?
  • Suposen aplicar coneixements adquirits i fer nous aprenentatges?
  • Permeten la relació coneixements de diferents àrees?
  • Estimulen la curiositat i la creativitat?
  • Implica l’ús de recursos diversos i tasques de complexitat variada?
  • En relació amb la gestió
  • Es fomenta l’autonomia de l’alumnat?
  • S’intervé amb preguntes adequades més que amb explicacions?
  • Es complementa el treball individual i cooperatiu?
  • Es preveu el temps per reflexionar sobre els aprenentatges?
 • 39. 5. Criteris i eines d’avaluació.
  • Responen a la pregunta “ què, quan i com? ”.
  Funció qualificadora/certificadora Funció formadora/reguladora Resultats finals Té en compte el procés
 • 40. 5. Criteris i eines d’avaluació. Avaluació inicial Avaluació formativa Avaluació final Prova Activitats d’ensenyament-aprenentatge Activitats complexes
 • 41. A V A L U A C I Ó Perquè: Funció
  • Diagnòstica
  • Certificadora
  Quan: Moment
  • Inicial
  • Formativa
  • Sumativa
  Què: Objecte
  • Competències
  A qui: Subjecte
  • Individual
  • Grupal
  • Autoavaluació
  • Coavaluació
  Qui: Avaluador
  • Individual
  • Col.legiada
  Amb què: Instruments i criteris
  • Produccions de l’alumne
  • Indicadors fixats
 • 42. Criteris i instruments d’avaluació - Relació dels criteris d’avaluació (activitats)‏ - Redactats amb substantius - Correspondència directa amb els objectius - Definición de los distintos componentes de una narración. - Reconocimiento de los diferentes tipos de diccionario. - Dominio del orden alfabético. - Redactado de definiciones adecuadas. - Uso correcto de las mayúsculas
  • Relació dels instruments d’avaluació:
    • número d’exàmens, treballs...
    • activitats d’avaluació
    • %
 • 43.
  • Presentació inicial d’objectius i continguts, orientació i seguiment del treball a realitzar per l’alumnat i síntesi final d’allò realitzat.
  • Organització del temps per desenvolupar les activitats previstes.
  • Organització de l’espai.
  • Agrupació de l’alumnat...
  • altres recursos (fotocòpies, activitat complementària ..... )‏
  D. Gestió de l’aula (metodologia)‏
 • 44.  
 • 45.