Chöông 5: CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN VAØ KIEÅM KEÂ 5.1 CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN 5.1.1 Khaùi nieäm : Chöùng töø keá toaùn laø nhö...
Chöông 5: CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN VAØ KIEÅM KEÂ 5.1 CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN 5.1.3 Tính chaát phaùp lyù cuûa chöùng töø keá to...
Chöông 5: (tt) 5.1.4 Phaân loaïi chöùng töø keá toaùn 5.1.4.1 Caên cöù hình thöùc bieåu hieän - Chöùng töø baèng giaáy: ...
Chöông 5: (tt) 5.1.4 Phaân loaïi chöùng töø keá toaùn 5.1.4.2 Caên cöù vaøo yeâu caàu quaûn lyù vaø kieåm tra cuûa chöùn...
Chöông 5: (tt) 5.1.4 Phaân loaïi chöùng töø keá toaùn 5.1.4.3 Caên cöù vaøo trình töï xöû lyù vaø coâng duïng cuûa chöùn...
Chöông 5: (tt) <ul><li>5.1.4 Phaân loaïi chöùng töø keá toaùn </li></ul><ul><li>5.1.4.3 Caên cöù vaøo trình töï xöû lyù ...
Chöông 5: (tt) 5.1.5 Trình töï luaân chuyeån chöùng töø keá toaùn 5.1.5.1 Laäp chöùng töø keá toaùn - Ñaày ñuû caùc yeáu...
Chöông 5: (tt) 5.1.5 Trình töï luaân chuyeån chöùng töø keá toaùn 5.1.5.3 Ghi soå 5.1.5.4 Löu tröõ taøi lieäu keá toaùn ...
Chöông 5: (tt) 5.2 KIEÅM KEÂ 5.2.1 Khaùi nieäm - Laø vieäc caân, ñong, ño, ñeám soá löôïng; xaùc nhaän vaø ñaùnh giaù chaá...
Chöông 5: (tt) <ul><li>5.2.2  Phaân loaïi kieåm keâ </li></ul><ul><li>5.2.2.2 Theo thôøi gian kieåm keâ </li></ul><ul><li...
Chöông 5: (tt) 5.2.3 Moät soá phöông phaùp kieåm keâ 5.2.3.2 Haøng toàn kho - Thöïc hieän kieåm keâ toaøn boä hoaëc choï...
Chöông 5: (tt) 5.2.3 Moät soá phöông phaùp kieåm keâ 5.2.3.2 Taøi saûn coá ñònh - Thöïc hieän kieåm keâ toaøn boä taøi s...
Chöông 5: (tt) 5.2.4 Vai troø cuûa keá toaùn trong kieåm keâ - Tröôùc khi tieán haønh kieåm keâ: phaûi laäp Ban kieåm keâ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nguyen Ly Ke Toan Chuong V

1,023 views
961 views

Published on

Nguyen Ly Ke Toan Chuong V

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,023
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nguyen Ly Ke Toan Chuong V

 1. 1. Chöông 5: CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN VAØ KIEÅM KEÂ 5.1 CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN 5.1.1 Khaùi nieäm : Chöùng töø keá toaùn laø nhöõng giaáy tôø vaø vaät mang tin phaûn aùnh nghieäp vuï kinh teá, taøi chính phaùt sinh vaø ñaõ hoaøn thaønh, laøm caên cöù ghi soå keá toaùn. 5.1.2 YÙ nghóa vaø taùc duïng cuûa chöùng töø keá toaùn - Chöùng töø keá toaùn: khaâu ñaàu tieân trong toaøn boä coâng taùc keá toaùn  ñaûm baûo yeâu caàu chính xaùc kòp thôøi, tính hôïp leä, hôïp phaùp - Chöùng töø keá toaùn laø chæ tieâu meänh leänh nhaèm truyeàn ñaït vaø chæ thò coâng taùc giöõa caùc caáp trong ñôn vò ñoàng thôøi chöùng minh cho vieäc thöïc hieän hoaøn thaønh caùc chæ thò coâng taùc .
 2. 2. Chöông 5: CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN VAØ KIEÅM KEÂ 5.1 CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN 5.1.3 Tính chaát phaùp lyù cuûa chöùng töø keá toaùn - Thoâng tin, soá lieäu treân chöùng töø keá toaùn laø caên cöù ñeå ghi soå keá toaùn . - Chöùng töø keá toaùn phaûi do ngöôøi coù thaåm quyeàn kyù duyeät  Kieåm tra tính hôïp phaùp hôïp leä cuûa nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh  phaùt hieän nhöõng sai phaïm (neáu coù), - Chöùng töø keá toaùn laøm cô sôû cho vieäc xaùc ñònh traùch nhieäm ñoái vôùi nghieäp vuï kinh teá taøi chính phaùt sinh, giaûi quyeát moïi tranh chaáp khieáu toá (neáu coù).
 3. 3. Chöông 5: (tt) 5.1.4 Phaân loaïi chöùng töø keá toaùn 5.1.4.1 Caên cöù hình thöùc bieåu hieän - Chöùng töø baèng giaáy: + Noäi dung quy ñònh cuûa phaùp luaät veà keá toaùn vaø ñöôïc theå hieän döôùi daïng giaáy tôø theo nhöõng maãu bieåu quy ñònh baét buoäc hoaëc höôùng daãn - Chöùng töø ñieän töû: + Noäi dung quy ñònh cuûa phaùp luaät veà keá toaùn vaø ñöôïc theå hieän döôùi daïng döõ lieäu ñieän töû, ñöôïc maõ hoùa maø khoâng bò thay ñoåi trong quaù trình truyeàn qua maïng maùy tính hoaëc treân vaät mang tin nhö baêng töø, ñóa töø, caùc loaïi theû thanh toaùn.
 4. 4. Chöông 5: (tt) 5.1.4 Phaân loaïi chöùng töø keá toaùn 5.1.4.2 Caên cöù vaøo yeâu caàu quaûn lyù vaø kieåm tra cuûa chöùng töø keá toaùn - Chöùng töø keá toaùn baét buoäc + Laø nhöõng chöùng töø Nhaø nöôùc ñaõ tieâu chuaån hoùa veà quy caùch maãu bieåu, chæ tieâu phaûn aûnh, phöông phaùp laäp. - Chöùng töø keá toaùn höôùng daãn + Laø nhöõng chöùng töø Nhaø nöôùc höôùng daãn caùc chæ tieâu ñaëc tröng, ñôn vò coù theå theâm, bôùt theo ñaëc thuø quaûn lyù cuûa mình.
 5. 5. Chöông 5: (tt) 5.1.4 Phaân loaïi chöùng töø keá toaùn 5.1.4.3 Caên cöù vaøo trình töï xöû lyù vaø coâng duïng cuûa chöùng töø keá toaùn - Chöùng töø goác: + Laø chöùng töø ñöôïc laäp tröïc tieáp ngay khi nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh hoaëc vöøa hoaøn thaønh, goàm:  Chöùng töø meänh leänh: laø chöùng töø coù taùc duïng truyeàn ñaït nhöõng chæ thò hoaëc meänh leänh. Loaïi chöùng töø naøy khoâng tröïc tieáp ñeå ghi soå keá toaùn.  Chöùng töø chaáp haønh: Laø chöùng töø xaùc minh raèng chöùng töø meänh leänh ñaõ ñöôïc thöïc hieän vaø trong moät soá tröôøng hôïp ñöôïc duøng ñeå ghi soå keá toaùn.
 6. 6. Chöông 5: (tt) <ul><li>5.1.4 Phaân loaïi chöùng töø keá toaùn </li></ul><ul><li>5.1.4.3 Caên cöù vaøo trình töï xöû lyù vaø coâng duïng cuûa chöùng töø keá toaùn </li></ul><ul><li>Chöùng töø duøng ñeå ghi soå </li></ul><ul><li>+ Laø loaïi chöùng töø keá toaùn duøng ñeå ghi tröïc tieáp vaøo soå saùch keá toaùn theo soá hieäu vaø ngaøy phaùt sinh cuûa chöùng töø. </li></ul><ul><li>Ví duï 1: Chöùng töø duøng ñeå ghi soå laø Phieáu thu, caùc chöùng töø goác baám keøm theo Phieáu thu laø Hoaù ñôn GTGT baùn ra hoaëc Hoaù ñôn baùn haøng, Giaáy ñeà nghò thanh toaùn, … </li></ul>
 7. 7. Chöông 5: (tt) 5.1.5 Trình töï luaân chuyeån chöùng töø keá toaùn 5.1.5.1 Laäp chöùng töø keá toaùn - Ñaày ñuû caùc yeáu toá quy ñònh, roõ raøng. Gaïch boû phaàn ñeå troáng. Khoâng ñöôïc taåy xoùa treân chöùng töø. Tröôøng hôïp vieát sai caàn huûy boû, khoâng xeù rôøi ra khoûi cuoán 5.1.5.2 Kieåm tra chöùng töø - Tính roõ raøng, trung thöïc, ñaày ñuû. - Tính hôïp phaùp, hôïp leä cuûa nghieäp vuï phaùt sinh. - Tính chính xaùc soá lieäu, thoâng tin treân chöùng töø. - Vieäc chaáp haønh quy cheá quaûn lyù noäi boä.
 8. 8. Chöông 5: (tt) 5.1.5 Trình töï luaân chuyeån chöùng töø keá toaùn 5.1.5.3 Ghi soå 5.1.5.4 Löu tröõ taøi lieäu keá toaùn - Toái thieåu naêm naêm ñoái vôùi taøi lieäu keá toaùn duøng cho quaûn lyù, ñieàu haønh cuûa ñôn vò keá toaùn, goàm caû chöùng töø keá toaùn khoâng söû duïng tröïc tieáp ñeå ghi soå keá toaùn vaø laäp baùo caùo taøi chính. - Toái thieåu möôøi naêm ñoái vôùi chöùng töø keá toaùn söû duïng tröïc tieáp ñeå ghi soå keá toaùn vaø laäp baùo caùo taøi chính, soå keá toaùn vaø baùo caùo taøi chính naêm, tröø tröôøng hôïp phaùp luaät coù quy ñònh khaùc. - Löu tröõ vónh vieãn ñoái vôùi taøi lieäu keá toaùn coù tính söû lieäu, coù yù nghóa quan troïng veà kinh teá, an ninh, quoác phoøng.
 9. 9. Chöông 5: (tt) 5.2 KIEÅM KEÂ 5.2.1 Khaùi nieäm - Laø vieäc caân, ñong, ño, ñeám soá löôïng; xaùc nhaän vaø ñaùnh giaù chaát löôïng, giaù trò cuûa taøi saûn, nguoàn voán hieän coù taïi thôøi ñieåm kieåm keâ ñeå kieåm tra, ñoái chieáu vôùi soá lieäu trong soå keá toaùn 5.2.2 Phaân loaïi kieåm keâ 5.2.2.1 Theo phaïm vi kieåm keâ - Kieåm keâ töøng phaàn - Kieåm keâ toaøn phaàn
 10. 10. Chöông 5: (tt) <ul><li>5.2.2 Phaân loaïi kieåm keâ </li></ul><ul><li>5.2.2.2 Theo thôøi gian kieåm keâ </li></ul><ul><li>- Kieåm keâ ñònh kyø </li></ul><ul><li>- Kieåm keâ baát thöôøng </li></ul><ul><li>5.2.3 Moät soá phöông phaùp kieåm keâ </li></ul><ul><li>5.2.3.1 Caùc taøi saûn thuoäc voán baèng tieàn </li></ul><ul><li>Ñeám tröïc tieáp töøng loaïi tieàn ñoái vôùi tieàn maët, vaøng, baïc, kim khí quyù,… vaø laäp Bieân baûn kieåm keâ </li></ul><ul><li>- So saùnh keát quaû kieåm keâ vôùi Soå Quyõ tieàn maët vaø Soå keá toaùn chi tieát tieàn maët caùc loaïi </li></ul>
 11. 11. Chöông 5: (tt) 5.2.3 Moät soá phöông phaùp kieåm keâ 5.2.3.2 Haøng toàn kho - Thöïc hieän kieåm keâ toaøn boä hoaëc choïn maãu haøng toàn kho. - Xaùc ñònh haøng toàn kho hö hoûng, loãi thôøi. - So saùnh keát quaû kieåm keâ vaät chaát vôùi soå chi tieát - Xem xeùt chaát löôïng haøng toàn kho: - Xem xeùt caùc ñieàu kieän löu kho, baûo quaûn, xaép xeáp taïi kho xem coù ñaûm baûo, hay coù phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån kyõ thuaät hay khoâng
 12. 12. Chöông 5: (tt) 5.2.3 Moät soá phöông phaùp kieåm keâ 5.2.3.2 Taøi saûn coá ñònh - Thöïc hieän kieåm keâ toaøn boä taøi saûn coá ñònh hieän coù taïi doanh nghieäp. - Daùn nhaõn taøi saûn coá ñònh sau khi kieåm keâ. - Ñoái chieáu giöõa soá lieäu soå saùch vôùi soá lieäu kieåm keâ
 13. 13. Chöông 5: (tt) 5.2.4 Vai troø cuûa keá toaùn trong kieåm keâ - Tröôùc khi tieán haønh kieåm keâ: phaûi laäp Ban kieåm keâ do thuû tröôûng ñôn vò chæ ñònh trong ñoù coù söï tham gia cuûa keá toaùn - Trong khi kieåm keâ keá toaùn ñoái chieáu soá lieäu giöõa soå keá toaùn vôùi bieân baûn kieåm keâ ñeå phaùt hieän cheânh leäch. - Sau khi kieåm keâ hoaøn thaønh, keá toaùn phaûi caên cöù vaøo keát quaû kieåm keâ vaø yù kieán giaûi quyeát khoaûn cheânh leäch maø tieán haønh ñieàu chænh soå keá toaùn.

×