Η Βία έχει πολλές μορφές και όλες είναιεξίσου καταστροφικές για όποιον τιςαντιμετωπίζει.
Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο πρϊτο: Σωματικι βία Ο Γιϊργοσ και ο Σπφροσ παίηουν ...
Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο δεφτερο: Ψυχολογικι και λεκτικι βίαΟ Μπάμπθσ κακθμε...
Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο τρίτο: Ψυχολογικι βίαΗ Ελζνθ κυνθγάει τον Αντϊνθ με...
Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο τετάρτο: Κοινωνικι ΒίαΟ Πζτροσ δεν ςυμπακεί τον Άγγ...
Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο πζμπτο: Ψυχολογικι και ςωματικιβία. Η Ζωι δε ςυμπακ...
Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο ζκτο: Κοινωνικι βίαΗ Μαρία και θ Λουκία δεν άφθςαν ...
Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο ζβδομο : Κοινωνικι βίαΟ Τάςοσ είναι ζνα ιςυχο και ε...
Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο όγδοο: Κοινωνικι και ψυχολογικι βίαΟ Σάκθσ ςχεδόν κ...
Οι επιπτώσεις της βίας στο σχολείοείναι ψυχοκοινωνικές και σωματικές.Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις-έντονο άγχος και ανασφάλεια...
΢ωματικές επιπτώσεις-πονοκέφαλοι-πόνοι στην κοιλιά- ζαλάδες-- λιποθυμίες-- τραυματισμοί
 «O  κόσμος είναι ένα επικίνδυνο μέρος ,όχι  όμως εξαιτίας αυτών που κάνουν το κακό  αλλά εξαιτίας αυτών που το βλέπ...
Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί και στους καλύτερους. Ποια μεγάλα ονόματα υπέφεραν στο σχολείο;
Ο Eminem συχνά μιλά για την σκληρή παιδική τουηλικία και πως ήταν στόχος των "νταήδων".Έχει πει: «Με έδειραν στις τουαλέτε...
ΚΕΙΣ ΓΟΤΙΝ΢ΛΕΣ΢ε ηλικία 15 ετών, ζύγιζε περισσότερο από 80 κιλάκαι την πείραζαν λόγω του μεγέθους της. Όπωςέχει πει: «Με ε...
ΣΖΑ΢ΣΙΝ ΜΠΙΜΠΕΡΟ γνωστός τραγουδιστής είπε: «΢την σελίδα μου στοYou Tube υπάρχουν τόσοι πολλοί που με μισούν.Λένε απίστευτ...
ΡΙΑΝΑ«Σο γεγονός πως είχα πιο ανοιχτό χρώμα δέρματοςήταν πρόβλημα για μένα όταν πήγα στο σχολείο», θαπει. «Οι ενοχλήσεις σ...
ΣΖΑ΢ΣΙΝ ΣΙΜΠΕΡΛΕΙΚΌπως ομολόγησε ήταν « σπασικλάκι » στοσχολείο. Θα πει: «Με πείραζαν όλη την ώρα.Είχα απαίσια ακμή, περίε...
ΒΙΚΣΟΡΙΑ ΜΠΕΚΑΜΌπως αποκάλυψε, την εποχή του σχολείου, οι «νταήδες»της πέταγαν ότι έβρισκαν μέσα από μικρές λίμνεςβροχής! ...
ΝΣΕΙΒΙΝΣ ΜΠΕΚΑΜO διάσημος ποδοσφαιριστής είχε νααντιμετωπίσει ,όταν πήγαινε στο σχολείο,τιςκοροϊδίες των συμμαθητών του γι...
Παρόλο που έγιναν στόχος ορισμένων πολύκακών «νταήδων», αυτές οι διασημότητεςκατάφεραν να γίνουν διάσημοι μουσικοί,ηθοποιο...
Αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει σίγουρα ναενοχλεί τους βασανιστές τους στο σχολείο , οιοποίοι στη μεγάλη πλειοψηφία τους...
Οι μαθητές που εκφοβίζουν τους συμμαθητέςτους είναι συνήθως παιδιά με χαμηλήαυτοεκτίμηση . Βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο :-...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ενδοσχολική Βία -Εργασία 'Α Τάξης

1,283
-1

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,283
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ενδοσχολική Βία -Εργασία 'Α Τάξης

 1. 1. Η Βία έχει πολλές μορφές και όλες είναιεξίσου καταστροφικές για όποιον τιςαντιμετωπίζει.
 2. 2. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο πρϊτο: Σωματικι βία Ο Γιϊργοσ και ο Σπφροσ παίηουν ποδόςφαιρο. ΟΓιϊργοσ κλοτςά τθν μπάλα πολφ δυνατά καιεπίτθδεσ τθ ρίχνει με δφναμθ ςτο κεφάλι του Νίκουπου παρακολουκεί τον αγϊνα. Αυτι θ πράξθ ζχειεπαναλθφκεί αρκετζσ φορζσ ςτο παρελκόν και μεάλλα παιδιά.
 3. 3. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο δεφτερο: Ψυχολογικι και λεκτικι βίαΟ Μπάμπθσ κακθμερινά περιμζνει τονΑναςτάςθ ζξω από το ςχολείο, τον ακολουκείζωσ το ςπίτι, τον βρίηει και τον τρομοκρατεί.
 4. 4. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο τρίτο: Ψυχολογικι βίαΗ Ελζνθ κυνθγάει τον Αντϊνθ με μια αράχνθτθν οποία ζβαλε ςε ζνα δοχείο. Δεναντιλαμβάνεται ότι ο Αντϊνθσ φοβάται.
 5. 5. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο τετάρτο: Κοινωνικι ΒίαΟ Πζτροσ δεν ςυμπακεί τον Άγγελο που ιρκε απόζνα άλλο ςχολείο. Φοβάται ότι κα χάςει τθ κζςθτου «αρχθγοφ» που νομίηει ότι ζχει ςτθν τάξθτου.Ζτςι τον αγνοεί ςυςτθματικά και τοναπομονϊνει από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ,λζγοντασψζματα και κακοικειεσ. Το αποτζλεςμα είναι οΆγγελοσ να μζνει μόνοσ του ςτο ςχολείο τισπεριςςότερεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ.
 6. 6. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο πζμπτο: Ψυχολογικι και ςωματικιβία. Η Ζωι δε ςυμπακεί κακόλου τθν Ελζνθ και τθσπζταξε τθν τςάντα ςτθν οροφι του ςχολείου.Επίςθσ τθν απειλεί ότι αν το πει ςεοποιονδιποτε, κα το αναφζρει ςτον αδερφότθσ και κα τθ δείρει.Έτςι θ Ελζνθ δε κζλει ναπάει ςτο ςχολείο γιατί φοβάται.
 7. 7. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο ζκτο: Κοινωνικι βίαΗ Μαρία και θ Λουκία δεν άφθςαν τθ Στζλλανα παίξει ςιμερα μαηί τουσ γιατί ζπαιξε μεκάποιο άλλο παιδί χκεστο απόγευμα.
 8. 8. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο ζβδομο : Κοινωνικι βίαΟ Τάςοσ είναι ζνα ιςυχο και ευγενικό παιδί πουαντιμετωπίηει ςυχνά τισ κοροϊδίεσ των ςυμμακθτϊντου για τον ιπιο χαρακτιρα του, τισ ιδζεσ, τισςυνικειεσ, ακόμα και για τα ροφχα του.Αυτό ζχειςαν αποτζλεςμα να κλείνεται ακόμθ περιςςότεροςτον εαυτό του και να απομονϊνεται από τουσςυμμακθτζσ του.
 9. 9. Πρόγραμμα κατά τθσ βίασ ςτα ςχολεία. Ά ΤΑΞΗ«Σενάρια εκφοβιςμοφ»Σενάριο όγδοο: Κοινωνικι και ψυχολογικι βίαΟ Σάκθσ ςχεδόν κακθμερινά δζχεται επικζςεισ(ςωματικζσ και λεκτικζσ) από κάποιουσ ςυμμακθτζστου . Αυτόσ ανταποδίδει τισ επικζςεισ .Τοαποτζλεςμα είναι να γίνονται κακθμερινάεπειςόδια ςτο ςχολείο με κίνδυνο κάποιοσ νατραυματιςτεί ςοβαρά
 10. 10. Οι επιπτώσεις της βίας στο σχολείοείναι ψυχοκοινωνικές και σωματικές.Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις-έντονο άγχος και ανασφάλεια-διαταραχές ύπνου και φαγητού-σχολική άρνηση-σχολική αποτυχία-απουσίες-φοβίες-κατάθλιψη
 11. 11. ΢ωματικές επιπτώσεις-πονοκέφαλοι-πόνοι στην κοιλιά- ζαλάδες-- λιποθυμίες-- τραυματισμοί
 12. 12.  «O κόσμος είναι ένα επικίνδυνο μέρος ,όχι όμως εξαιτίας αυτών που κάνουν το κακό αλλά εξαιτίας αυτών που το βλέπουν να γίνεται και ΔΕΝ κάνουν τίποτα γι’ αυτό». Άλμπερτ Αϊνστάιν
 13. 13. Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί και στους καλύτερους. Ποια μεγάλα ονόματα υπέφεραν στο σχολείο;
 14. 14. Ο Eminem συχνά μιλά για την σκληρή παιδική τουηλικία και πως ήταν στόχος των "νταήδων".Έχει πει: «Με έδειραν στις τουαλέτες, με έδειραν στουςδιαδρόμους, με έσπρωξαν στα αποδυτήρια, τιςπερισσότερες φορές, επειδή ήμουν ο νέος μαθητής».
 15. 15. ΚΕΙΣ ΓΟΤΙΝ΢ΛΕΣ΢ε ηλικία 15 ετών, ζύγιζε περισσότερο από 80 κιλάκαι την πείραζαν λόγω του μεγέθους της. Όπωςέχει πει: «Με εκφόβιζαν επειδή ήμουν παχουλή.Που είναι όλοι αυτοί τώρα;».
 16. 16. ΣΖΑ΢ΣΙΝ ΜΠΙΜΠΕΡΟ γνωστός τραγουδιστής είπε: «΢την σελίδα μου στοYou Tube υπάρχουν τόσοι πολλοί που με μισούν.Λένε απίστευτα πράγματα για μένα.
 17. 17. ΡΙΑΝΑ«Σο γεγονός πως είχα πιο ανοιχτό χρώμα δέρματοςήταν πρόβλημα για μένα όταν πήγα στο σχολείο», θαπει. «Οι ενοχλήσεις συνεχίστηκαν μέχρι και τηντελευταία ημέρα μου στο δημοτικό».
 18. 18. ΣΖΑ΢ΣΙΝ ΣΙΜΠΕΡΛΕΙΚΌπως ομολόγησε ήταν « σπασικλάκι » στοσχολείο. Θα πει: «Με πείραζαν όλη την ώρα.Είχα απαίσια ακμή, περίεργα μαλλιά. Σα χέριαμου ήταν πολύ μακριά»
 19. 19. ΒΙΚΣΟΡΙΑ ΜΠΕΚΑΜΌπως αποκάλυψε, την εποχή του σχολείου, οι «νταήδες»της πέταγαν ότι έβρισκαν μέσα από μικρές λίμνεςβροχής! Η star επίσης αποκάλυψε πως δεν είχε κανέναφίλο να την υπερασπιστεί όταν την πείραζαν.
 20. 20. ΝΣΕΙΒΙΝΣ ΜΠΕΚΑΜO διάσημος ποδοσφαιριστής είχε νααντιμετωπίσει ,όταν πήγαινε στο σχολείο,τιςκοροϊδίες των συμμαθητών του γιατί… ήτανπροσκολλημένος στο ποδόσφαιρο !!!!!!
 21. 21. Παρόλο που έγιναν στόχος ορισμένων πολύκακών «νταήδων», αυτές οι διασημότητεςκατάφεραν να γίνουν διάσημοι μουσικοί,ηθοποιοί και τηλεοπτικές προσωπικότητες!
 22. 22. Αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει σίγουρα ναενοχλεί τους βασανιστές τους στο σχολείο , οιοποίοι στη μεγάλη πλειοψηφία τους δεν πέτυχανκάτι αξιόλογο στη ζωή τους!
 23. 23. Οι μαθητές που εκφοβίζουν τους συμμαθητέςτους είναι συνήθως παιδιά με χαμηλήαυτοεκτίμηση . Βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο :-να απομακρυνθούν από το σχολείο και ναδιακόψουν τη φοίτηση τους.-να αναπτύξουν παραβατική συμπεριφοράμεγαλώνοντας.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×