Eυρωπαικο προγραμμα comenius

1,024 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,024
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
771
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eυρωπαικο προγραμμα comenius

 1. 1. EΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS ΢ΧΟΛΙΚΕ΢ ΢ΥΜΠΡΑΞΕΙ΢ Δεκνηηθό Σρνιείν Δηζπειηνύ 2013-2015
 2. 2. Πρόγραμμα της Δυρωπαϊκής Δπιτροπής για τημ Δκπαίδευση •ΣΤΟΧΟΙ ▫ Πξναγσγή ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θηλεηηθόηεηαο ▫ Ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ Εθπαίδεπζε
 3. 3. Σα σχολικά σχέδια είμαι: • Μαζεηνθεληξηθά • Πνιπεηαηξηθέο ζπκπξάμεηο • Εληαγκέλα ζην ζρνιηθό πξόγξακκα • Δηεπηζηεκνληθά ▫ Πποζθέποςν ηην εςκαιπία για διαθεμαηική πποζέγγιζη ζηην επγαζία ηος ζσολείος • Δηάξθεηαο 2 ζπλερόκελσλ ρξόλσλ
 4. 4. To δικό μας σχολικό πρόγραμμα ΣΙΣΛΟ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢: Space Teds Adventures Around Europe
 5. 5. • Πξόθεηηαη γηα κία πνιπκεξή ζύκπξαμε 10 επξσπατθώλ ζρνιείσλ πνπ ζα εξγαζηνύλ από θνηλνύ γηα 2 ρξόληα ζε κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ. .
 6. 6. Βασική ιδέα του προγράμματος: • Κάζε ζρνιείν «θηινμελεί» έλαλ «θαληαζηηθό» επηζθέπηε από ην δηάζηεκα ,ν νπνίνο κέζα από θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο ζα γλσξίζεη ζηνηρεία από ηνλ πνιηηηζκό ,ηα ήζε, ηα έζηκα, ηηο παξαδόζεηο θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ ρσξώλ- ζρνιείσλ εηαίξσλ.
 7. 7. ΢ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢ Κύξηνο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη : • λα δηεπξύλεη ηνπο νξίδνληεο ησλ παηδηώλ • λα ηα νδεγήζεη ζηελ Επξσπατθή ηνπο ηαπηόηεηα.
 8. 8. Μέζα από θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο ηα παηδηά ζα κάζνπλ: • να ζςνεπγάζονηαι, • να επεςνούν , • να επικοινυνούν και • ν’ ανηαλλάζζοςν απότειρ με παιδιά από διαθοπεηικέρ σώπερ.
 9. 9. Επίζεο • Θα έξζνπλ ζ’ επαθή κε δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο • ζα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλεξγαδόκελεο ρώξεο • ζα κάζνπλ λα ζέβνληαη ηα ήζε θαη ηηο παξαδόζεηο ηνπο.
 10. 10. ΢ΧΟΛΔΙΑ ΠΟΤ ΢ΤΜΜΔΣΔΧΟΤΝ 1) Ednam Primary School ( Scotland) 2) Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 (Poland) 3) R1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ARON DENSUȘIANU” (Romania 1) 4) R2 LICEUL TEORETIC “CONSTANTIN ANGELESCU” (Romania 2) 5) OLOHMERO DIMOTIKO SXOLEIO DISPILIOU (Greece) 6) Istituto Comprensivo 1° Anagni (Italy) 7) Zübeyde Hanım Ortaokulu (Turkey) 8) ZŠ a MŠ Lobkovicovo (Czech) 9) Primary School Dimitar Blagoev (Bulgaria) 1 10) DIMOTIKO SCHOLEIO PAFOU 1 – NEOFYTEIO (Cyprus)
 11. 11. Παιδαγωγική Ομάδα Τελ παηδαγσγηθή νκάδα απαξηίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί: Μηραινπνύινπ Αιεμάλδξα Μπίηεο Νίθνο Κύξνπ Νίθνο Παλάηζα Μαξηάλζε Τξύθνπ Αιέθα θαη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ Επαγγειίδεο Γηώξγνο Σην πξόγξακκα ζπκκεηέρνπλ όιεο νη ηάμεηο ζηα πιαίζηα ηεο Επέιηθηεο Ζώλεο.
 12. 12. ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΣΗ΢ ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ • Επηθνηλσλία δαζθάισλ, καζεηώλ (ρξήζε H/Y, αληαιιαγή εξγαζηώλ, βίληεν ...) • Δεκηνπξγία εκβιήκαηνο(logo) θαη επηινγή καζθόη • Κνηλή ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ • Σρνιηθή ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ • Παξνπζίαζε ηνπ ζρνιείνπ καο • Παξνπζίαζε ηνπ ρσξηνύ καο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο
 13. 13. • Αληαιιαγή ρξηζηνπγελληάηηθσλ θαξηώλ • Αληαιιαγή ρξηζηνπγελληάηηθνπ πιηθνύ • Πξαγκαηνπνίεζε «ζθπηαινδξνκίαο» δεκηνπξγηθήο γξαθήο • Ενξηαζκόο παγθόζκηαο εκέξαο βηβιίνπ θαη δεκηνπξγία ζρεηηθήο αθίζαο • Παξνπζίαζε παξαδνζηαθώλ παξακπζηώλ • Δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ην παγθόζκην θύπειιν πνδνζθαίξνπ (Μνπληηάι)
 14. 14. • Δεκηνπξγία DVD παξαδνζηαθώλ παηρληδηώλ θαη παξαδνζηαθώλ ρνξώλ • Δεκηνπξγία CD παξαδνζηαθήο κνπζηθήο • Δεκηνπξγία βηβιίνπ παξαδνζηαθώλ ζπληαγώλ • Παξνπζίαζε ηζηνξηθώλ πξνζώπσλ
 15. 15. ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗ΢Η δασκάλωμ κατά τη διάρκεια τωμ δύο χρόμωμ Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηηο παηδαγσγηθέο νκάδεο ησλ ζρνιείσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα ,πξαγκαηνπνηνύλ επηζθέςεηο κειέηεο ζηα ζρνιεία ησλ εηαίξσλ όπνπ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ανηαλλάξοςν εμπειπίερ και πληποθοπίερ κε ζπλαδέιθνπο από άιιεο ρώξεο θαη να αναπηύξοςν από κοινού μεθόδοςρ και πποζεγγίζειρ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. Οη εκπεηξίεο θαη ηα γεληθόηεξα νθέιε απηώλ ησλ επηζθέςεσλ κεηαθέξνληαη ,όπσο είλαη θπζηθό ,ζε δεύηεξν επίπεδν θαη ζηοςρ μαθηηέρ.
 16. 16. Εθηόο από ηνπο μαθηηέρ θαη ηνπο εκπαιδεςηικούρ ,ζην πξόγξακκα εκπιέθνληαη άκεζα οι γονείρ θαη ε ηοπική κοινυνία. Τν ζεκαληηθόηεξν είλαη όηη: «Ο ηόπνο καο θαη ην ρσξηό καο απνηεινύλ πιένλ έλα δηαθξηηό ζεκείν ζην ράξηε ηεο Επξώπεο!» Έσοςμε ηην εςκαιπία να ηα αναδείξοςμε .
 17. 17. Πηζηεύνπκε όηη ην πξόγξακκα απηό ζα απνηειέζεη κηα μερσξηζηή ,αλεπαλάιεπηε εκπεηξία γηα όινπο όζνπο ζα εκπιαθνύκε ζ’ απηό: εθπαηδεπηηθνύο ,καζεηέο θαη γνλείο! Σαο επραξηζηώ!

×