Your SlideShare is downloading. ×
0
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
SensesClub - Platinum booklet
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

SensesClub - Platinum booklet

353

Published on

Presentation of Platinum experiences

Presentation of Platinum experiences

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
353
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. P L A T I N U M Premium gift experiences
 • 2. HANOIGiôùi thieäu IntroductionSensesClub mang ñeán nhöõng traûi nghieäm tinh teá vaø SensesClub offers an exclusive selection of the bestñoäc ñaùo nhaát cuûa Thuû Ñoâ. Ngöôøi ñöôïc taëng moùn quaø experiences in Hanoi. A pre-paid voucher is included,seõ coù toaøn quyeàn löïa choïn moät trong hôn 50 dòch vuï which covers the cost of the chosen experience. It is all-SensesClub maø khoâng phaûi traû theâm baát kyø moät chi phí inclusive : you won’t have anything else to pay on site.naøo. Thaät laø moät moùn quaø chu ñaùo vaø toaøn dieän cho SensesClub is the perfect gift for you and your loved ones.baïn vaø ngöôøi thaân baïn!
 • 3. Höôùng daãn söû duïng Please note Caùc phieáu quaø taëng SensesClub phaûi ñöôïc kích Activating your gift card on www.sensesclub. hoaït treân www.sensesclub.vn tröôùc khi coù hieäu löïc. vn is mandatory before using it.Danh saùch vaø noäi dung caùc traûi nghieäm coù theå thay ñoåi. The activities offered are subject to change.Vui long ñat hen tröôc khi söû dung dòch vuï vôi nhaø cung cap dòch vuï ø ë ï ù ï ù á The list of available offers are always up-to-date on www. sensesclub.vn, they are the sole reference for offers availableQuyù khaùch neân ñaët sôùm tröôùc khi söû duïng ñeå ñaûm baûo thuaän lôïi For your own convenience, kindly book your experience well inPhieáu quaø taëng SensesClub coù hieäu löïc 6 thaùng keå töø ngaøy mua advance with the service providerCaùc nhaø cung caáp dòch vuï chæ chaáp nhaän phieáu quaø taëng do The gift card is valid for 6 months after the day of purchaseSensesclub phaùt haønh. Baûn photocopy hay phieáu khoâng doSenseclub cung caáp seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän (hoaëc khoâng coù giaù The service provider will only accept original gift card:trò söû duïng). photocopies and sample copies are not accepted. 1 2 3 4 Kích hoaït Löïa choïn Ñaët tröôùc Taän höôûng Activate Choose Book Enjoy
 • 4. Gastromony Health & Beauty Nightlife Unique
 • 5. Teân nhaø cung caáp Service provider Name Töïa ñeà traûi nghieäm Title of the experience Zo 0% Zoom 10 om 50% Zo 0% 10 omMoâ taû traûi nghieämOffer description Zo 0% 10 omPhaïm vi traûi nghieäm Thoâng tin lieân laïcScope of the experience Booking Information Zo 0% Zo 0% Zo 0% 10 om 10 om 10 om Ngoân ngöõ söû duïng Spoken Language
 • 6. CAÙCH SÖÛ DUÏNG PHIEÁU QUAØ TAËNG SENSESCLUB How to use your SensesClub gift cardChuùc möøng Quùy vò ñaõ nhaän ñöôïc Phieáu quaø taëng Cao Congratulations, You have received a SensesClubCaáp cuûa SensesClub. Quyù vò vui loøng laøm theo caùc Premium gift card. To use the gift card, please followböôùc sau ñaây ñeå söû duïng phieáu quaø taëng: these simple steps:1. Kích hoaït phieáu quaø taëng 1. Kích hoaït 1. Activate Your gift card Activate - Truy caäp vaøo trang web: www.sensesclub.vn - Go to : www.sensesclub.vn - Truy caäp vaøo phaàn ‘Kích hoaït’ - Click on ‘Activate’ - Ñang nhap thong tin vaø maõ UAC tren Phieu quaø ê ä â â á - Enter Your contact information and the UAC tang (theo höông dan cua trang Web). ë ù ã û code located on Your gift card (detailed instructions on the website).2. Löïa choïn: Haõy choïn traûi nghieäm Quyù vò mong 2. Löïa choïn Choose muoán söû duïng treân trang Web hoaëc trang catalog 2. Choose: Select the experience among those (danh saùch traûi nghieäm caäp nhaät thöôøng xuyeân treân available to You on the website or the catalog website). (website is the reference for available experiences).3. Ñaët heïn: Haõy ñöa thoâng tin traûi nghieäm baïn choïn 3. Book: Give the details of your experience (time of 3. Ñaët tröôùc cho nhaø cung caáp (ngaøy, giôø, soá ngöôøi tham gia, Book venue, number of persons, type of voucher: Crystal, phieáu quaø taëng: Pha leâ, Vaøng hoaëc Baïch kim): Gold or Platinum) either: A. Ñaët choã qua ñieän thoaïi. A. By telephone. B. Ñaët choã qua Email. B. By email.4. Taän höôûng: Vui loøng mang phieáu quaø taëng ñeán ñeå 4. Enjoy: Please bring the gift card to the experience 4. Taän höôûng thanh toaùn cho traûi nghieäm. Enjoy as it will be your means of settlement.
 • 7. Contents AÅm thöïc Gastromony Söùc khoûe vaø saéc ñeïp Health & beauty Veà ñeâm Nightlife Phaù caùch - Rieâng bieät Unique
 • 8. Gastronomy Premium gift experiences
 • 9. Gan ngoãng voã beùo Phaùp, sushi Nhaät, thòt boøArgentina, myø YÙ hay ñaëc saûn Vieät Nam: haõythöôûng thöùc vaên hoaù aåm thöïc Theá giôùi taïicaùc nhaø haøng danh tieáng ôû Haø Noäi.French foie gras, Japanese Sushi,Argentinean steaks, Italian pasta orVietnamese cuisine. SensesClub offersyou Hanoi fine dining for a memorableexperience.
 • 10. Jackson’s Steakhouse Intercontinental - Café du lac GastronomyBuffet toái taïiBít teát thöôïng haïng Cafe Du Lac A la Carte“Cafe Du Lac” Dinner Buffet Premium SteakToïa laïc treân phoá Hai Baø Tröng, moät con phoá trungtaâm cuûanthuû ñoâ Haø Noäi, nhaø haønphong caùch thieát Nhaø haø g “Cafeù du Lac” mang g Jackson’s Jackson’s Lac Restaurant day dining and drinks Cafeù du is a unique all brings a contemporarychuyeân phuïc vuï nhöõng moùnnaêcaø& ñoà lôùnntaïithöôïng keá “brasserie” cuûa caùc quaù n pheâ uoá g Paris. destination, located downtown, inreferencing the French brasserie style to Hanoi, Hai Ba Trunghaïngseõ coù taàm nhìn rieâng quaùtt. Hoà Taây tuyeät ñeïp khi Baïn vôùi 3 khu vöïc bao bieä street, opposite Paris. The all day dining great cafeùs of Trang Tien Plaza. Jackson’s offers thöôûng thöùc caùc moùn aên taïi quaùn brasserie kieåu contemporary French brasserie offers sweeping you 3 distinct experiences for your enjoyment.Taàng treät laø quaày bar trong khoâng khí soâi ñoäng Phaùp ñöông ñaïi. Caùc moùn aên taïi nhaø haøng laø söï views over the stunning West Lake. The restaurantdöôùi aùnh saùng lung linh & hieän ñaïi, taàng 2, taàng 3 On the ground floor a cool and funky lounge bar hoøa hôïp giöõa aåm thöïc coå ñieån Phaùp vaø aåm thöïc brings together classical brasserie dishes in alaø phoøng aên ñöôïc baøy trí lòch laõm trong khung environment, a sophisticated dining room on the ñoäc ñaùo cuûa Vieät Nam. Nhaø haøng ñöôïc trang trí modern context strongly influenced by localcaûnh aám cuùng & sang troïng. Jackson’s coøn coù 2nd and 3rd and last but certainly not least, “The baèng chaát lieäu goã, ñaù vaø aùnh saùng maøu saéc taïo ra Vietnamese cuisine. The interior blends wood,rieâng khu vöïc VIP "Boadroom" naèm treân taàng 4 Boardroom” on the 4th. Jackson’s serves a large moät ñòa ñieåm haáp daãn cuûa du khaùch nöôùc ngoaøi stone and light colors creating an inviting anddaønh cho caùc buoåi toïa ñaøm quan troïng. Jacksons selection of top quality imported steaks, vaø thöïc khaùch ñòa phöông. Thöïc ñôn ñaëc bieät informal venue to welcome all hotel guests andchuyeân phuïc vuï caùc moùn bít teát cheá bieán töø nhieàu sensational imported seafood and unpretentious haøng thaùng giuùp baïn traûi nghieäm böõa aên môùi laï local diners. Our monthly promotions make eachloaïi thòt boø haûo haïng nhaát, caùc loaïi haûi saûn nhaäp worldly cuisine, with an extensive wine list to vaø ngon mieäng. visit a new and delectable dining experience.khaåu ña daïng phong phuù cuøng vôùi thöïc ñôn röôïu match.vang ngon nöùc tieáng treân toaøn theá giôùi laøm chohöông vò caùc moùn aên theâm haáp daãn boäi phaàn. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Buffet toái taïi “Cafe du Lac” cho 2 ngöôøi Bao goàm: Including: for 2 at Cafe Du Lac Buffet Dinner Buffet ñaëc bieät vaøo thöù 4 vaø thöù 6, xin vui Supplement for special promotional buffets loøng traû thöùc caùc moùn aên thöôïng haïing taïi nhaø Thöôûng theâm 220000 VNÑ/ngöôø on Wed & Friday is VND 220,000/person Free selection among Jackson’s menu for a haøng Jackson’s vôùi phieáu quaø taëng trò giaù value of 1 990 000 VND 1 990 000 VNÑ yeâu caàu ñaët tröôùc 23J Hai A Nghi TaøHoan y Hoà,, Haø ø Noi Soá 1 Baø Tröng, m, Taâ Kiem Ha Noää ø á booking required +84 4462 938 8388Ext 7220 - dulac.hanoi@ihg.com +84 3 70 88 88 - jacksons@alfrescosgroup.com
 • 11. Premium gift experiences Jackson’s SteakhouseA la Carte Bít teát thöôïng haïngPremium Steak Toïa laïc treân phoá Hai Baø Tröng, moät con phoá trungJackson’s is a unique all day dining and drinks taâm cuûa thuû ñoâ Haø Noäi, nhaø haøng Jackson’sdestination, located downtown, in Hai Ba Trung chuyeân phuïc vuï nhöõng moùn aên & ñoà uoáng thöôïngstreet, opposite Trang Tien Plaza. Jackson’s offers haïng vôùi 3 khu vöïc rieâng bieät.you 3 distinct experiences for your enjoyment. Taàng treät laø quaày bar trong khoâng khí soâi ñoängOn the ground floor a cool and funky lounge bar döôùi aùnh saùng lung linh & hieän ñaïi, taàng 2, taàng 3environment, a sophisticated dining room on the laø phoøng aên ñöôïc baøy trí lòch laõm trong khung2nd and 3rd and last but certainly not least, “The caûnh aám cuùng & sang troïng. Jackson’s coøn coùBoardroom” on the 4th. Jackson’s serves a large rieâng khu vöïc VIP "Boadroom" naèm treân taàng 4selection of top quality imported steaks, daønh cho caùc buoåi toïa ñaøm quan troïng. Jacksonssensational imported seafood and unpretentious chuyeân phuïc vuï caùc moùn bít teát cheá bieán töø nhieàuworldly cuisine, with an extensive wine list to loaïi thòt boø haûo haïng nhaát, caùc loaïi haûi saûn nhaäpmatch. khaåu ña daïng phong phuù cuøng vôùi thöïc ñôn röôïu vang ngon nöùc tieáng treân toaøn theá giôùi laøm cho höông vò caùc moùn aên theâm haáp daãn boäi phaàn. Including: Bao goàm: Free selection among Jackson’s menu for a Thöôûng thöùc caùc moùn aên thöôïng haïng taïi nhaø value of 1 990 000 VND haøng Jackson’s vôùi phieáu quaø taëng trò giaù 1 990 000 VNÑ23J Hai Baø Tröng, Hoan Kiem, Haø Noi ø á ä yeâu caàu ñaët tröôùc+84 4 3 938 8388 - jacksons@alfrescosgroup.com booking required
 • 12. Khazaana GastronomyAÅm thöïc AÁn Ñoä ñích thöïc Authentic Indian DinnerLaø nhaø haøng AÁn ñoä ñaàu tieân taïi Haø Noäi, Being the first Indian restaurant to be establishedKhazaana raát noåi tieáng vôùi 19 naêm kinh nghieäm in Hanoi during 1993, Khazaana has successfullyphuïc vuï caùc moùn aên truyeàn thoáng AÁn ñoä cho giôùi completed 19 years of great service to thesaønh aên Haø Noäi. Capital’s culinary scene.Thöïc ñôn tinh teá cuûa Khaazana bao goàm caùc moùn Khazaana’ smenu covers a wide range of Desiaên aåm thöïc Desi Indian vaø Mughlai, caùc moùn caø ri Indian and Mughlai cuisine, deliciously spicedhaáp daãn söû duïng caùc gia vò nhaäp khaåu töø tieåu luïc curries exclusively prepared from the spicesñòa AÁn ñoä. Ñeán vôùi Khaazana, baïn seõ ñöôïc thöôûng brought in from Indian Sub-continent with a realthöùc caùc moùn aên mang höông vò AÁn ñoä ñích thöïc. commitment to serve authentic Indian food. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Mon khai vò: thòt cöu Chapli bam, caù Gulfam nöông ù ø ê ù Starter: Mutton Chapli (Mutton mince patty), Fish Gulfam trong loø than, Bonda Maysoor (khoai tay vien ran), gaø â â ù in charcoal oven, Maysoor Bonda (Potato mashed ball Goldip vien ran â ù fried), Chicken Goldip (minced chicken balls) Mon chính: rau Jaipuri (sa lat tron), kofta thòt cöu lahori ù ù ä ø Main course: Jaipuri vegeteble (mixed vegatables salad), (banh nhan thòt cöu), murgh mussalam (gaø nau tren bep ù â ø á â á Mutton lahori kofta (moutton dumpling), Murgh than cui), Erra Poandu Masala (tom öôp toi), banh Nan û â ù û ù mussalam (chicken cooked in charcoal oven), Erra toi, missi roti (banh bot my), moti pulao (gao basmati An û ù ä ø ï Á Poandu Masala (garlic marinated Prawn ), garlic nan, ñoä nau vôi pho mat an ño, ôt ngot vaø hoa quaû kho) á ù ù á ä ù ï â missi roti (gram flour bread), moti pulao (Indian Basmati Mon trang mieng: Faluda (banh ngot An ñoä lam töø söa, ù ù ä ù ï Á ø õ rice with capsicum, Paneer & dry fruits) kem vaø hoa quaû kho, Kulfi (kem An ño) â Á ä Dessert: Faluda (Indian Sweet made from milk, ice cream & dry fruits ), Kulfi (Indian ice cream) Tang kem: 1 chai röôu vang ñoû ë ø ï Offer: 1 bottle of red wine yeâu caàu ñaët tröôùc x2 11 Lyù Thaùi Toå, Hoaøn Kieám booking required +84 4 3934 5657 / +84 4 39343513 /+84 989129440 10h30 to 14h30, 17h30 to 22h30
 • 13. Premium gift experiences La BadianeEnjoy international AÅm thöïc ñaúng caápgastronomy Quoác teáAfter several years of professional training in Beáp tröôûng ngöôøi Phaùp – Benjamin Rascalou laøprestigious restaurants in Paris, Benjamin ngöôøi ñöôïc ñaøo taïo chuyeân nghieäp taïi caùc nhaøRascalou, is an adept of « World Cuisine ». haøng, khaùch saïn lôùn taïi Paris. Anh ñaõ ñi nhieàuWhether inspired by Mediterranean countries, nôi ñeå tìm hieåu neùt tinh tuùy trong neàn aåm thöïcthe Antilles or India, Benjamin’s dishes are the cuûa caùc quoác gia treân theá giôùi ñaëc bieät laø AÁnoutcome of an encounter between continents & Ñoä vaø caùc nöôùc Ñòa Trung Haûi. Vì vaäy moãi moùncultures ; a delicate mixture of flavors & spices. aên trong thöïc ñôn cuûa La Badiane chính laø söï keát hôïp haøi hoøa, ñoäc ñaùo veà vaên hoùa, höông vò vaø gia vò töø nhieàu vuøng treân theá giôùi cuøng vôùi chaát löôïng phuïc vuï toát nhaát. Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Amuse-bouche : Prawn bisque in ginger Mon amuse-bouche: sup bisque tom dau tinh ù ù â à essential oil & avocado bruschetta chiet göng cung bô tren banh myø á ø ø â ù Starter : “Foie gras” terrine & chutney Mon khai vò: Terrine Foie gras vaø sot töông chutney ù á Main : Australian beef grilled tenderloin, Mon chính: thòt boø than Uc nöông, khoai tay cuon ù ê Ù ù â ä potatoes in Gorgonzola cheese & bacon, red trong pho mat Gorgonzola vaø thòt xong khoi vôi sot ù â ù ù á wine sauce röôu ñoû ï Dessert : Chef’s delicacies Mon trang mieng: mon ngon ñac biet do chính tay ù ù ä ù ë ä ñau bep lam. à á ø yeâu caàu ñaët tröôùc x210 Nam Ngö, Hoaøn Kieám, Haø Noäi+844 39 42 45 09 - labadiane.hanoi@yahoo.fr booking requiredMonday to Saturday - 11h30 to 14h, from 18h to 22h30
 • 14. Lake Side - Sakura GastronomyBBQ Sakura ñaëc bieät Sakura Special BBQHaõy ñeán vôùi Sakura taïi Lake Side Hotel ñeå traûi Come to Sakura at Lake Side Hotel tonghieäm vaên hoùa ngheä thuaät aåm thöïc Nhaät Baûn. experience the best of the JapaneseVôùi Sushi, Sashimi, Tempura, Sushi, Yakiniku vaø gastronomy. Sushi, Sashimi, Tempura, Sushi,hôn theá nöõa. Ñaàu beáp taøi naêng ngöôøi Nhaät Yakiniku and even more. Sakura offersbaûn seõ mang ñeán cho baïn nhöõng moùn aên tinh exquisite and sophisticated dishes prepared byteá vaø ñaëc saéc trong khoâng gian sang troïng vaø talented japanese chefs in a cosy atmosphere.aám cuùng. Bao goàm: goùi daønh cho 2 ngöôøi Including: set for 2 persons 1 Böõa toái BBQ: DY-01 1 BBQ Dinner set: DY-01 Thaên Boø Nhaät Thöôïng haïng, Thòt Söôøn Boø Premium Wagyu Sirloin, Premium Wagyu Nhaät thöôïng haïng, Löôõi Boø Taåm Muoái, Thòt Chuck Short Ribs, Salted Beef Tongue, US Söôøn Boø Myõ, Thòt thaên boø Myõ, Thòt Naïc Beef Short Ribs, US Top Blade, Beef Outside Buïng Boø Myõ, Loøng Daï daøy, Thòt Lôïn ñaëc Skirt, Intestines, Pork, Kimchi, Vegetables, Bieät, Kim chi, Rau Cuû Nöôùng, Baép Caûi. Cabbage. 1 chai röôïu Chileâ ñoû hoaëc traéng. 1 Chile Red or White House wine Bottle. yeâu caàu ñaët tröôùc x2 23 Ñöôøng Ngoïc Khaùnh, Ba Ñình, Haø Noäi booking required +84 4 38 35 01 11 11h00 to 14h00 – 17h00 to 22h30
 • 15. Premium gift experiences Linh & BenPrivate foie Thöôûng thöùcgras tasting gan ngoãng voã beùoAfter several years of professional training in Benjamin Rascalou laø moät beáp tröôûng ñeán töøprestigious restaurants in Paris, Benjamin Paris daøy kinh nghieäm chuyeân hoaø phoái caùcRascalou, an adept of “World cuisine”, has ñaëc saûn theá giôùi ñeå cho ra moät taùc phaåm haøibecome a master in reinventing traditional hoaø. Ñang thaønh coâng vôùi caùc nhaø haøng hieändelicacies. Already successful as a taïi, Linh & Ben laø yù töôûng môùi nhaát cuûarestaurateur, Linh & Ben is Rascalou’s latest Rascalou xoay quanh moâ hình “traiteur” noåiventure with his wife, bringing the Parisian tieáng cuûa Paris. Haõy laøm quen vôùi ñaëc saûn gan“traiteur” concept to Hanoi. In Benjamin’s ngoãng voã beùo cuûa Phaùp qua caùc lôùp giôùi thieäuworkshop, learn everthing there is to know cuûa Benjamin ñeå hieåu theâm veà lòch söû, caùchabout foie gras, be it history, production, saûn xuaát, cheá bieán vaø phoái röôïu töø moät chuyeânpreparation or wine pairing. gia. Including: For 2 persons Bao goàm: Daønh cho 2 ngöôøi Individual introduction to the art of “foie Ñaàu beáp ngöôøi Phaùp Benjamin Rascalou seõ gras” with Benjamin Rascalou giôùi thieäu rieâng cho baïn ngheä thuaät laøm gan Tasting of 8 different kinds of premium foie ngoãng voã beùo gras Thöôûng thöùc 8 loaïi gan ngoãng voã beùo cao One bottle of white wine caáp Moät chai röôïu vang traéng yeâu caàu ñaët tröôùc x245 Xuaân Dieäu, Taây Hoà, Haø Noäibenjaminrascalou@hotmail.com booking requiredlinhbenshop@gmail.com
 • 16. Madame Hiên GastronomyHöông vò phoá coå Old Quarter flavorstheo caùch Didier Corlou by Didier Corlou"Nhaø haøng ñöôïc ñeà taëng cho ngöôøi baø cuûa vôï toâi, "Madame Hieân is dedicated to my wifesñaây cuõng laø nôi toân vinh taát caû caùc phuï nöõ Vieät grandmother and is a tribute to all VietnameseNam trong lòch söû vaø ñöông thôøi. Ñaây laø nôi toâi toû women, be them from history or contemporary.roõ loøng toân kính vôùi moät neàn vaên hoaù aåm thöïc Vietnamese gastronomy is the result of angaøn naêm, nôi hoaø quyeän tuyeät vôøi cuûa caùc ñoàng thousand-year-rich way of cooking, an ancestralbaèng, cuûa hôn 50 daân toäc khaùc nhau ñöôïc noái culture and artisanal know-how.lieàn qua hôn 3000 km bôø bieån vaø caùc ñieàu kieän The diversity of Vietnam, found in its two deltas,ñòa lyù phong phuù (röøng, bieån, soâng, nuùi)." fifty-four minorities, three thousand kilometers ofMadame Hieân mang ñeán cho baïn cô hoäi thöôûng coastline and many natural resources are allthöùc caùc giaù trò vaên hoaù aåm thöïc ñaëc tröng cuûa reflected in its cuisine."Vieät Nam qua caùch nhìn cuûa Didier Corlou. Madame Hieân offers you a chance to rediscover Old Quarter gastronomy enriched by the expertise of a world-class Chef. Bao goàm: goùi daønh cho 2 ngöôøi Including: set for 2 persons Böõa toái “Madame Hieân Platinum” cho 2 ngöôøi "Madame Hieân Platinum" Dinner set for 2 pers bao goàm 6 moùn aên including 6 courses 1 ly röôïu gaïo/ ngöôøi 1 glass of rice wine/ pers yeâu caàu ñaët tröôùc x2 15 Chaân Caàm, Hoaøn Kieám, Haø Noäi booking required +84 4 39 38 15 88 Every day from 10h30 to 23h00
 • 17. Premium gift experiences MatchboxWestern cuisine AÅm thöïc AÂu chaâu ñöôïcfor Hanoians ngöôøi Haø Noäi yeâu thíchLocated inside the National Fine Arts Museum, Nam trong khuon vien cua bao tang Myõ Thuat, è â â û û ø äMatchbox’s offers a quiet pleasant setting The Matchbox coù mot khong gian thoang mat vaø ä â ù ùbehind green bamboo trees and a tasteful khaù yen tónh nam sau rang tre xanh. Ñau bep tai â è ë à á ødecor. The talented chef amazing has created hoa cua Matchbox ñaõ sang tao ra mot thöc ñôn û ù ï ä ïa remarkably fine menu with beautifully phong phuù vôi nhieu mon an ñoc ñao ñöôc ù à ù ê ä ù ïpresented dishes that combine classic dishes trang trí hai hoa, ket hôp cac mon coå ñien theo ø ø á ï ù ù åwith a modern twist. phong cach hien ñai. ù ä ï Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Starter: chicken soup with sweet corn; beef Moùn khai vò: suùp ngoâ ngoït vaø gaø, thòt boø Carpaccio with rocket, chilli infused olive oil Carpaccio vaø rocket, daàu oliu vaø vuïn pho maùt and shaved parmesan Parmesan Main course: fried bread with butter; braised Moùn chính: baùnh myø bô toûi, baép cöøu New New Zealand lamb shank with mash potato, Zealand haàm aên keøm vôùi khoai taây nghieàn, asparagus and red wine jus maêng taây vaø soát röôïu ñoû Dessert: the Match Box Ice cream: with Moùn traùng mieäng: kem ñaëc bieät cuûa nhaø haøng eleventh kind of nuts and dries fruits, tea or vôùi höông vò cuûa hôn möôøi loaïi haït vaø quaû coffee khoâ, traø hoaëc cafeù Offer: 1 special bottle of Chilean wine, Tang them: 1chai röôu ñac biet ñöôc löa chon ë â ï ë ä ï ï ï selected by the sommelier bôi chuyen gia röôu vang, danh rieng cho Set an û â ï ø â ê yeâu caàu ñaët tröôùc x240 Cao Baù Quaùt, Ba Ñình, Haø Noäi+84 4 37 34 30 98 booking required8h00 to 22h00
 • 18. El Oriental - Meliã GastronomyNhaø haøng 5 sao 5-star DinnerNaèm trong khaùch saïn Meliaõ, El Oriental laø ñòa Located inside Meliaõ Hotel, El Oriental is theñieåm lyù töôûng cho nhöõng buoåi aên toái laõng maïn. perfect place for dining out. A leading elegantThöïc ñôn phong phuù, ñoäc ñaùo cuûa nhaø haøng a la carte restaurant where you will enjoy alaø söï keát hôïp haøi hoøa giöõa caùc moùn aên Thaùi vaø combination of Thai and Vietnamese cuisine.Vieät Nam. Chaát löôïng phuïc vuï chu ñaùo luoân laø An impeccable standard of service is also oneñieåm maïnh cuûa nhaø haøng thöôïng haïng naøy. of the characteristic of this very chic restaurant. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Thöc ñôn Viet Nam: Salat thòt boø öôp kieu Hue/ ï ä ù ù å á Vietnamese set menu: Marinated Beef Salad Sup thòt cua vôi mang tay/ Tom suù chien vôi ù ù ê â â â ù Hue Style/Crab Meat Soup with Asparagus/ tröng muoi/ Sup lô xanh xao vôi sot nam dau ù á ù ø ù á á à Fried Tiger Prawn with Salted Egg /Sauteed hao/ Côm chien vôi thòt gaø vaø caù muoi/ Nhan ø â ù á õ Broccoli with Oyster Mushroom Sauce/Fried vaø hat sen öôp lanh hoac ï ù ï ë Rice with chicken & Salted Fish/ Chilled Lotus Thöc ñôn phöông Tay: Sup kem nam/ Thòt boø ï â ù á Seed with Longan or Carpaccio / Caù chem ran vôi khoai tay nghien õ ù ù â à Western set menu: Cream of mushroom soup/ vaø toi tay ham sot bô cam/ Kem caramel û â à á Beef Carpaccio/ Pan fried sea bass on chive Mot chai röôu vang ä ï mashed potato & Braised leek with orange beurre blanc/ Cream Caramel One bottle of house wine yeâu caàu ñaët tröôùc x2 44B Lyù Thöôøng Kieät, Hoaøn Kieám, Haø Noäi booking required +844 39 34 33 43 - solmelia@meliahanoi.com.vn 11h30 to 14h, from 18h to 22h30
 • 19. Premium gift experiences MilleniumDiscover Millenium Khaùm phaù MilleniumMillenium is a contemporary and stylish Millenium laø nhaø hang Phap hien ñai vaø phong ø ù ä ïthree-floor french restaurant with a terrace and cach ñoc ñao vôi khong gian ngoai trôi thö ù ä ù ù â ø øa view on Hanoi’s most charming alley. It’s the gian. Töø Millenium, ban coù theå chiem ngöông õ ï â õperfect place to discover the best of French net coå kính quyen ruõ cua ñöông phoá Haø Noi. ù á û ø äGastronomy: snails, foie gras (goose liver), Ñay laø ñòa ñiem lyù töông ñeå kham phaù cac mon â å û ù ù ùlobster, scallops, Chateaubriand steak, am thöc ñoc ñao cua Phap nhö oc sen, gan å ï ä ù û ù á âtournedos Rossini, French truffles…. ngong voã beo, tom hum, soø bien, thòt boø nöông ã ù â ø å ù kieu Chateaubriand , thòt boø tournedos Rossini, å nam “kim cöông ñen” Phap .... á ù Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Appetizer: Surprise of the Chef Moùn aên nheï: Theo höùng cuûa beáp tröôûng Starter: Snails of Bourgogne in stuffed macaroons, Moùn khai vò : OÁc seân vuøng Bourgogne cuoän trong duxelle of boletus or Owened egg in cream with baùnh tröùng nhaän, aên keøm soát naám hoaëc loøng ñoû foie gras and truffle tröùng phuû gan ngoãng thaùi laùt, boû loø cuøng naám vaø Main course: “Chateaubriand” grilled beef fillet, kem töôi béarnaise sauce, roasted boletus or Breast of duck, Moùn chính: Thòt boø UÙc Chateaubriands soát panful of cabbage with chestnut beùarnaise, aên keøm naám boû loø hoaëc löôøn vòt phuû baép Dessert: Flamed on table “ Norvegian omelette” caûi xaøo aên keøm khoai taây nhoû vaø haït deû aùp chaûo (ice-cream & Cointreau) or Entremets chocolate Mon trang mieng: Kem vani boc kem long trang ù ù ä ï ø é mousse of Millenium tröng ñanh bong, boû loø vaø töôi röôu Cointreau vaø ñot ù ù â ù ï á Offer: glass of Champagne from France tai ban hoac mut Socola ñac biet nhaø hang Millenium ï ø ë ù ë ä ø Taëng theâm: Ly saâm panh Phaùp yeâu caàu ñaët tröôùc x211b Ngoõ Baûo Khaùnh, Hoaøn Kieám, Haø Noäi+84 4 38 28 72 07 booking required11h00 to 14h00 - 18h00 to 24h00
 • 20. La Brasserie - Nikko Hotel GastronomyBuffet taïi “La Brasserie” Buffet at “la Brasserie”“Thöïc ñôn ôû khaùch saïn Nikko khoâng chæ laø moät “A meal at Hotel Nikko Hanoi is not only aböõa aên maø laø moät traûi nghieäm aåm thöïc ñaùng meal, it’s a memorable dining experience”.nhôù”. La Brasserie is a perfect all-day dining placeNhaø haøng La Brasserie laø ñòa ñieåm hoaøn haûo with a lively street view over Hanoi and variouscho moïi böõa aên trong ngaøy vôùi cöûa soå nhìn ra healthy menus at your choice.phoá phöôøng Haø Noäi soâi ñoäng vaø thöïc ñôn ña The International Buffet Station features thedaïng coù lôïi cho söùc khoûe cuûa baïn. freshest seafood, popular internationalBöõa aên töï choïn Quoác teá cuûa chuùng toâi bao delicacies and a delectable dessert selection.goàm nhieàu loaïi haûi saûn töôi ngon, caùc moùn aênTheá giôùi ñöôïc öa chuoäng vaø nhieàu moùn aêntraùng mieäng ña daïng cho thöïc khaùch löïa choïn. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Böõa tröa töï choïn hoaëc Böõa toái töï choïn vôùi Dinner or Lunch buffet at La Brasserie caùc moùn aên buffet ñang daïng vaø phong including variety of meal buffet with drinks phuù, keøm theo ñoà uoáng (nöôùc giaûi khaùt, bia) (soft drinks, beer ) for 2 persons daønh cho 2 ngöôøi 1 pot of Sake 1 naäm röôïu Sake yeâu caàu ñaët tröôùc x2 84 Traàn Nhaân Toâng, Hai Baø Tröng, Haø Noäi booking required +84 4 38 22 35 35 Lunch Buffet: 11h30 - 14h00/ Dinner Buffet: 18h00 - 22h00
 • 21. Premium gift experiences Benkay - Nikko HotelSpecial Japanese Thöïc ñôn ñaëc bieät taïiset menu at Benkay BenkayBenkay restaurant is particulay know as one of Nhaø haøng Benkay laø moät trong nhöõng nhaøthe most authentic Japanese restaurant in haøng Nhaät Baûn noåi tieáng nhaát ôû Haø Noäi. ThöïcHanoi. Our culinary offers include various type ñôn cuûa nhaø haøng raát phong phuù vaø ña daïngof Fresh Sashimi, Sushi, Tempura and other töø nhöõng Sashimi, Sushi, Tempura töôi ngonJapanese delicacies ñeán nhöõng moùn aên ñoäc ñaùo mang höông vò aåm thöïc Nhaät Baûn. Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Dinner or Lunch menu at Benkay, choice Böõa aên toái vaø aên tröa taïi nhaø haøng Benkay , between: choïn moät trong hai thöïc ñôn: Tempura Gozen menu including: Appetizer, Thöïc ñôn Tempura Gozen bao goàm: Moùn khai Sashimi, Assorted, Tempura, vò, Sashimi, Tempura caùc loaïi, Chawan-mushi, Chawan-mushi, Rice,Miso soup and Fruit Or Côm, Suùp Miso vaø hoa quaû töôi hoaëc Steak Gozen menu including : Appetizer, Thöïc ñôn Steak Gozen bao goàm: Moùn khai vò, Sashimi, Salad, Beef Steak, Chawan-mushi, Sashimi, Xa laùt, Thòt boø Steak, Chawan-mushi, Rice, Miso soup and Fruits Côm, Suùp Miso vaø hoa quaû töôi. 1 pot of Sake 1 naäm röôïu Sake yeâu caàu ñaët tröôùc x284 Traàn Nhaân Toâng, Hai Baø Tröng, Haø Noäi+84 4 38 22 35 35 booking requiredBenkay – Lunch:11h30-14h00 / Dinner:18h00 – 22h00
 • 22. Pane e Vino GastronomyThöôûng thöùc aåm thöïc A taste from Italymang höông vò Italia Just a stroll away from the Hanoi Opera House and Hoan Kiem Lake in the heart of Hanoi,Ñöôïc ñaët taïi trung taâm Haø Noäi, naèm giöõa Nhaø Pane e Vino serves up authentic Italian foodhaùt lôùn Haø Noäi vaø Hoà göôm, nhaø haøng Pane E and has done for as long as anyone canVino laâu ñôøi phuïc vuï caùc moùn aên YÙ truyeàn remember. Renowned for its highly rated, oventhoáng. Pane E Vino noåi tieáng vôùi caùc moùn pizza fresh pizzas, a large variety of carne, pastamôùi ra loø, caùc moùn thòt, myø YÙ vaø salade phong anti-pasta and salad dishes and a huge winephuù ñi keøm vôùi caùc loaïi röôïu vang ña daïng. list— Pane e Vino looks forward to treat you toHaõy ñeán vaø thöôûng thöùc caùc moùn aên trong fine food done well in an eatery that has thekhoâng khí laõng maïn mang phong caùch Chaâu feel of Europe.AÂu. Bao goàm: Including: Thöông thöc cac mon an am thöc truyen û ù ù ù ê å ï à Free selection of italian specialities among thong cua YÙ tai nhaø hang Pane E Vino vôi á û ï ø ù Pane E Vino Menu for a value of VND phieu tai khoan trò giaù 1 999 000 VNÑ coù á ø û 1 999 000 giaù trò tren toan boä thöc ñôn nhaø hang. â ø ï ø yeâu caàu ñaët tröôùc 3 Nguyeãn Khaéc Caàn, Hoaøn Kieám, Haø Noäi booking required +84 38 26 90 80 9h00 to 23h00
 • 23. Premium gift experiences SheratonLooking for the best Moùn bít teát ngon nhaátsteak in Hanoi? Haø Noäi ôû ñaâu?Located across from the fountain courtyard, Naèm ñoái dieän ñaøi phun nöôùc cuûa Sheraton Hotel,Hemispheres Steak & Seafood Grill offers a Hemispheres Steak & Seafood Grill cung caáp moätwonderful menu covering both the Northern and thöïc ñôn tuyeät vôøi cuûa caû hai baùn caàu Baéc vaøSouthern hemispheres. Choose from Black Angus, Nam. Baïn coù theå choïn töø thòt boø Black Angus, thòtUS Prime Sirloin, Rib Eye, Rump and Tenderloin löôøn thöôïng haïng Myõ ñeán Thòt söôøn, moâng vaø thòtgrilled to perfection, served with your choice of thaên boø nöôùng thôm ngon, phuïc vuï vôùi nöôùc soátsides & sauces as well as our selection of the maø baïn yeâu thích ñi keøm vôùi xaø laùch vaø rau töôifreshest salads and vegetables. Prefer Seafood – cuûa nhaø haøng. Baïn thích Haûi saûn - khoâng vaán ñeàno problem, Lobster, Oysters, Prawns, Fresh Fish, gì, baïn seõ coù theå thöôûng thöùc toâm huøm, haøu, toâmClams and Crabs are all available for your dining vaø caù töôi. Vaø baïn seõ raát aán töôïng vôùi caùc loaïipleasure, as well as an impressive array of wines “Röôïu vang theá giôùi “ choïn loïc cuûa chuùng toâi.by the glass & bottle from our “Wines of theWorld” selection. Including: Bao goàm: Free selection among Hemisphere menu Mieãn phí löïa choïn nhöõng ñaëc saûn treân thöïc and wine list for a value of VND 2 000 000 ñôn ñoà aên vaø ñoà uoáng taïi nhaø haøng Hemisphere vôùi phieáu quaø taëng trò giaù 2 000 000 VNÑ.K5 Nghi Taøm, Quaûng An, Taây Hoà, Haø Noäi yeâu caàu ñaët tröôùc+84 4 3719 90 00 booking requiredOpen daily for lunch at 11h30 - 14h30, dinner at 18h30 - 22h30
 • 24. Softwater GastronomySöï ñoät phaù veà höông vò vaø Outstanding tastechuaån möïc and qualityThieát keá ñôn giaûn, trang nhaõ, saân vöôøn coøn Soft Water’s feng-shui design rich withnguyeân veû hoang sô, tinh khieát, suoái caù hình immaculate gardens and fish-filled streams arechöõ Taâm, Phuùc chaûy xung quanh laø moät phaàn all part of its “old-meets-new” holistictaïo neân veû ñeïp truyeàn thoáng keát hôïp vôùi hieän approach to fine dining. It integrates theñaïi cuûa Soft Water, muïc ñích laø mang ñeán moät architecture of a 19th century Chinese homekhoâng gian aåm thöïc tinh teá. Taát caû toaùt leân söï backed by 21st century comfort and service.hoøa hôïp giöõa thieát keá mang phong caùch Trung Come to Softwater and enjoy a diningHoa theá kyû 19 vôùi chaát löôïng phuïc vuï vaø söï experience like you have never had before.tieän nghi cuûa theá kyû 21 cho thöïc khaùch. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Mon khai vò: Sashimi caù hoi vôi hoa quaû töôi vaø ù à ù Appetizer: salmon sashimi with fruit salad and kem chanh lime sorbet Mon chính: Thòt boø nöông an kem vôi khoai ù ù ê ø ù Main course: Grilled beef with sweet potato lang nghien vaø sup lô nöông sot röôu ñoû à ù ù á ï mash and cauliflower grilled, red wine sauce Mon trang mieng: Banh kem do ñau bep lam ù ù ä ù à á ø Dessert: Home made cheese cake with local vôi hoa quaû theo mua vaø kem traø xanh ù ø fruit and green tea ice cream Tang kem: ly röôu vang (röôu vang trang hoac ë ø ï ï é ë Offer: Glass of house wine (choice of red wine vang ño) û and white wine) yeâu caàu ñaët tröôùc x2 42, Ngoõ 9, F361 An Döông, Yeân Phuï, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 4 38 23 99 27 9h00 to 22h00
 • 25. Premium gift experiences SouthgateTrendy restobar Nhaø haøng thôøi thöôïngOpened in a beautifully restored colonial villa, Ñöôïc ñaët trong ngoâi bieät thöï coå thôøi Phaùp,Southgate is a casual neighborhood restaurant Southgate laø quaùn bar lounge naèm trong “Khubar/lounge on “food street” in downtown phoá aåm thöïc “ cuûa Haø Noäâi, vôùi caùc moùn aênHanoi serving contemporary food with theo phong caùch ñòa trung haûi vaø caùc loaïi röôïuMediterranean influence as well as wine, beer, ngon, caùc loaïi bia vaø cocktail phong phuù.and cocktails. Expect a laid back atmosphere Southgate laø ñòa ñieåm lyù töôûng ñeå hoøa mìnhfeaturing outdoor seating, a communal bar, vaøo khoâng gian ngoaøi trôøi thoaùng ñaõng, quaàyand chefs table. Southgate is the place to be. bar hieän ñaïi vaø chef’s table. Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Starter: Southgate clams or grilled prawns Mon khai vò: Mon trai bien Southgate hoac tom ù ù å ë â Main: Pan fried salmon with matcha risotto or suù nöông ù braised beef short rib with potato puree, baby ù Mon chính: Caù hoi ran vôi matcha risotto hoac ù à ù ù ë bok choy söôn boø ham vôi khoai tay nghien vaø cai chíp ø à ù â à û Dessert: Panna cotta, decadent chocolate Mon trang mieng: Söa chua flan hoac banh ù ù ä õ ë ù truffle and oreo cookie tart, bread Pudding tart chocolate vaø cookie oreo hoac banh myø ë ù Offer: 1 bottle of wine (sparkling wine cuvee ù Pudding Jean Louis or Bordeaux AOC Croix Bacalan) Tang them: 1 chai röôu cho 2 ngöôi (röôu êë â ï ø ï vang coù ga cuvee Jean Louis hoac röôu vang ù ë ï Bordeaux AOC la Croix Bacalan) yeâu caàu ñaët tröôùc x228 Tong Duy Tan, quan Hoan Kiem, Haø Noi á â ä ø á ä+84 4 39 38 19 79 - +84 4 39 38 19 81 booking requiredSat to Wed - 11h30 to midnight (Food until 22h), Thu to Sat - 11h30 to 02h00
 • 26. La Verticale GastronomyAÅm thöïc Phaùp World-classhaøng ñaàu Vieät Nam French GastronomyVöôït quaù caùc coâng thöùc thöôøng thaáy, La La Verticales dishes are the result of aVerticale laø nôi hoaø quyeän tuyeät vôøi vaø môùi meû surprising French and Vietnamese fusion thatcuûa caùc neàn aåm thöïc Phaùp vaø Vieät Nam. Ñaàu goes across conventional boundaries. Thebeáp taàm côõ Quoác teá Didier Corlou seõ mang subtle association of high-quality ingredientsñeán cho baïn moät traûi nghieäm ñaùng nhôù qua and spices as imagined by Chef Didier Corloucaùch phoái hôïp caùc nguyeân lieäu vaø höông lieäu is what makes meals at La Verticale sohaûo haïng nhaát. stunning.Nhaø haøng naèm trong khuoân vieân moät bieät thöï The famous restaurant is located in a splendidPhaùp coå loäng laãy ñöôïc xaây döïng töø nhöõng naêm French colonial villa from the 1930s, ensuring1930. upscale elegance and decorum for all occasions. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Böa toi la Verticale Platinum bao gom õ á à "Verticale Platinum" Dinner for 2 pers including: amuse-bouche, kem, khai vò, mon chính, Pho ù Amuse bouche, sorbet, starter, fish, main mat, trang mieng ù ù ä course, cheese, dessert 1 ly röôu vang / ngöôi (Töï chon) ï ø ï 1 glass of wine / pers (Chef selection) yeâu caàu ñaët tröôùc x2 19 Ngoâ Van Sô, Hoan Kiem, Haø Noi ê û ø á ä booking required +84 49 44 63 17 Every day from 10h30 to 23h00
 • 27. Health & beauty Premium gift experiences
 • 28. SensesClub giôùi thieäu vôùi baïn caùc oác ñaûo thö giaõn giöõaloøng Thuû Ñoâ, caùc dòch vuï cao caáp nhaát ñeå chaêm soùc chothaân theå vaø tinh thaàn baïn.SensesClub offers you the chance to refill yourself atone of Hanoi’s exquisite cocoons of relaxation and letthe best professionals in town take care of your bodyand spirit.
 • 29. Amadora Wellness & Spa Health & beautyVeû ñeïp phöông ñoâng Mysterious orientalhuyeàn bí beautyThieát keá cuûa AMADORA Wellness & Spa The processes designed for AMADORAhướng tới moät cuoäc haønh trình cuûa taâm trí, cô Wellness & Spa constitute a journey for mind,theå vaø tinh thaàn. Muïc tieâu cuûa cuoäc haønh trình body and spirit. The goal of the journey is tonaøy laø tìm veà vôùi caûm giaùc thuù vò cuûa söï yeân come back to the pleasant sense of peace andbình, tónh laëng, ñaït ñeán nhöõng khaùt khao trong tranquility, satisfying anyone’s aspirationsaâu thaúm taâm hoàn. Vôùi 5 taàng goàm 14 phoøng hidden in their deep soul. Built with 5 floorsSpa chaêm soùc da, 2 phoøng chaêm soùc toùc, 1 hoà including 14 Spa rooms designated for skinthuûy trò lieäu ña chöùc naêng, caùc phoøng xoâng care, 2 rooms for hair treatment, 1phong caùch Hamam Thoå Nhó Kyø, khu vöïc tö multi-functional water based treatment pool,vaán sang troïng, AMADORA seõ mang bạn rời several Turkish Hamam style sauna rooms, anxa cuoäc soáng soâi ñoäng ñeå ñaém mình trong elegant consultancy area, AMADORA will liftkhoâng theá giôùi tónh laëng vôùi nhöõng khoaûnh you out of the busy life and bring you to akhaéc thö giaõn tuyeät vôøi. tranquil world with splendid relaxing moments. Bao goàm Including Taøi khoaûn 2 000 000 VNÑ duøng cho toaøn Credit account for VND 2 000 000 valid boä caùc dòch vuï Amadora on all Amadora services yeâu caàu ñaët tröôùc 250 Baø Trieäu, Hai Baø Tröng, Haø Noäi booking required +844 39 78 54 07 9h00 to 22h00
 • 30. Premium gift experiences Apsara Dance StudioGet fit and sensual Gôïi caûm hôn vôùi thaân hình quyeán ruõApsara Dance Studio is proud to be the first Apsara Dance Studio töï haøo laø dance studiostudio in Hanoi with a group of professional ñaàu tieân taïi Haø Noäi vôùi ñoäi nguõ giaùo vieântrainers from Vietnam and Overseas, creatively chuyeân nghieäp ôû trong vaø ngoaøi nöôùc. Caùcdesigned and fully equipped studios with a thaønh vieân ñöôïc luyeän taäp trong moâi tröôøngconvenient location. Apsara offers a full range phoøng taäp hieän ñaïi, ñaày ñuû duïng cuï, thaânof dance and fitness classes suitable for all thieän vaø luoân ñöôïc chaêm soùc tôùi nhu caàu vaø sôûages and levels. thích dancing cuûa baïn. Apsara Dance Studio chuyeân cung caáp caùc lôùp Dance, Fitness cho moïi möùc ñoä vaø moïi löùa tuoåi. Including Bao goàm 1 fitness or dance course (16 workshops 1 khoa hoc nhay hoac fitness (16 buoi vaø ù ï û ë å and additional 200.000 VND voucher) 1 Phieu tai khoan 200. 000 VNÑ) á ø û yeâu caàu ñaët tröôùc x1Taàng 3, 139/141 Nghi Taøm, Taây Hoà, Haø Noäi+84 4 37 18 68 69 booking required14h00 to 20h00
 • 31. Beauty Medi Health & beautyThaåm myõ vieän Premium beautythöôïng haïng treatmentBeauty Medi do baø Ñang Thanh Hang sang lap vaø ë è ù ä Beauty Medi is where passion and commitment toñieu hanh laø Trung tam tham myõ tieu chuan quoc à ø â å â å á excellence are united to create a sanctuary forteá soá 1 Viet Nam vôi söï ñong hanh, tö van vaø trò ä ù à ø á health and beauty. Ms Dang Thanh Hang, thelieu tröc tiep cua cac chuyen gia giau kinh nghiem ä ï á û ù â ø ä charismatic Chairwoman has spared no efforts inñen töø My, Han Quoc. Moi van ñeà töø cham soc á õ ø á ï á ê ù making this state-of-the-art facility whereda, trò nam, trò seo, nang cô mat chay xe, chong ù ï â ë û ä á experienced doctors coming from internationallao hoa, giam beo, tieu huy môõ thöa trong cô õ ù û ù â û ø backgrounds deliver a full spectrum of beautythe.ñöôc tuan thuû quy chuan khat khe nhat cua …å ï â å é á û cares for the body and skin. Discover thismot tham myõ vien quoc teá giup thoa man öôc mô ä å ä á ù û õ ù world-class clinic for yourself to see why it istreû hoa khong chæ cho giôi ngoi sao Viet Nam maø ù â ù â ä already so popular among those who seekcho tat caû nhöng ai yeu söï hoan hao. á õ â ø û perfection beyond any compromises. Bao goàm: daønh cho 1 ngöôøi Including: for 1 person Choïn 1 trong 5 dich vuï laøm ñeïp döôùi ñaây: Choose one- session treatment among: Melasma Care (Ñaëc trò da naùm) 60’ Melasma Care (60’) Meso Lift (Naâng cô, saên chaéc da chuyeân saâu) 60’ Mesco Lift (60’) Meso Wrinkle Filler (Xoùa neáp nhaên, laøm ñaøy, Mesco Wrinkle Filler (60’) choáng laõo hoùa chuyeân saâu) 60’ Mesco Brightening (60’) Meso Bringtening (Laøm traéng, saùng da chuyeân Meso Firmness (60’) saâu) 60’ Only one gift card per person Meso Firmness (Saên chaéc, taùi taïo daùng) 60’ 1 ngöôøi chæ ñöôïc pheùp söû duïng 1 phieáu quaø taëng yeâu caàu ñaët tröôùc x1 169 Buøi Thò Xuaân, Hai Baø Tröng, Haø Noäi booking required +84 4 39 74 88 89 8h30 to 20h00
 • 32. Premium gift experiences Beauté ParisFrench Beauty Salon Thaåm myõ vieän PhaùpBeauteù Paris is a beauty center using two famous Beauteù Paris laø mot trung tam lam ñep söû dung hai ä â ø ï ïbrands of French cosmetic products : Bernard Cassier dong san pham noi tieng cua Phap : Bernard Cassier ø û å å á û ùand Soskin vaø SoskinAt Beauteù Paris, you can enjoy the following Ñen vôi trung tam lam ñep Beauteù Paris, ban seõ ñöôc á ù â ø ï ï ïtreatments : chocolate mask, oxygen mask, tan höông cac phöông phap lam ñep sau ñay: ñap mat ä û ù ù ø ï â é ëanti-tanning moisturizer from Africa, rejuvenate and naï socola, ñap mat naï cung cap oxy cao, chong sam, é ë á á ïanti-wrinkle collagen mask, skin whitening mask with döông am ñen töø Chau Phi, phuc hoi vaø chong nhan õ å á â ï à á êkiwi, exfoliation by sugar honey, body massage with bang mat naï collagen ,lam trang da bang mat naï kiwi, è ë ø é è ëginger mango, hot stone massage... tay teá bao chet ñöông mat ong,hay mat xa cô theå bang å ø á ø ä ù è göng xoai, massage cô theå bang ñaù nong tot trong viec ø ø è ù á äEverything you are looking for you beauty can be löu thong khí huyet, tao cam giac thö thai, kích thích söï â á ï û ù ùfound at Beauteù Paris thö gian giup cô theå bai tiet chat ñoc... õ ù ø á á ä Hay giöõ gìn vaø cham soc sac ñep cua ban tai Beauteù õ ê ù é ï û ï ï Paris Including: Bao goàm: Facial treatment Anti-wrinkle facial mask, Cham soc mat naï chong nhan, phuc hoi bang ê ù ë á ê ï à è collagen mat naï collagen ë Body scrub using “Two pepper peeling” Tay teá bao chet cô theå bang “hat tieu” å ø á è ï â Parafin mask for hands or for feets Mat naï paraffin cho tay hoac chan ë ë â Basic manicure or basic pedicure Lam mong cô ban ø ù û yeâu caàu ñaët tröôùc x1Soá 46 ñöôøng Taây Hoà, Taây Hoà, Haø Noäi+84 4 37 19 71 12 - +84 9 76 91 85 58 - beauteparis@live.fr booking requiredMonday to Sunday- 9h to 21h
 • 33. Sofitel Legend Metropole Hanoi ISIS World Dance Studio Health & beautyLe Spa du Metropoleu vuõTrôû thaønh diva khieâ Le Spa du Metropole Be a dance divaLe Spa du Metropole – goc nhoû thien ñöông ngay ù â ø Le Spa du Metropole is a tastefully decorated slice of Luoân tieân phong trong phong traøo phaùt trieångiöa Haø Noi. Vôi khuon vien 400m2, hai tang, Le Spa õ ä ù â â à Well-known as a pioneer of dance art heaven, one that welcomes guests to royal spalaø söï moân ngheä hoa cumôùi, ISIS vaø nam Dance caùc ket hôp hai thuaät a nguõ sac World giac quan. á ï ø ø û é ê ù treatment and respite from theDance Studio development, ISIS World grueling workday. LeKhi böôcraát thaønh coâa g vôùLe Spa, ban khieâu c vao Studio ù qua canh cöû n cua i caùc moân nhö laï vuõ ø ù û ï successfilly introduced many exclusive dance Spa du Metropole offers a serene and exclusivemot khong gian hoan t daønh chongiôùi treû Vieät vien ngheä thuaät ñaëc bieä toan thö giaõ , ñöôc nhan Nam ä â ø ø ï â â settingto young Vietnameses and foreign expats arts for legendary body treatments. Spanning twochao ñon bang nhöng nuï cöôi, nhöng giai ñieu em ai ø ù è õ ø õ ä â ù stories and 400 square meters, seven styled treatment vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi nhö: Belly dance, Zumba, such as: Belly dance, Zumba, Chair dance,vaø mui höông nheï nhang, quyen ru. Le Spa coù 7 ø ø á õ rooms give guests a variety of aesthetic options, Chair dance, Pole dance, àmuùa ñöông ñaïi,ùphong ñöôc trang trí theo nhieu phong cach khac ø ï ù Pole dance, Contemporary dance, Argentine making each return visit to Le Spa a new, uniquenhau, nhöng coù cug g motuñiem chung nhi, o ra mot Salsa, muùa naên n khieáä cho thieáu laø taï Belly ä ø å experience. Le Spa treatments talented kid ancient Tango, Bollywood, Salsa, artfully blend dance,khong gian nh chontreû em,sang trong. dance daø thö giaõ maø rat ... â á ï beauty dance and kid, and more... the East with Belly secrets for holistic rituals from contemporary therapies from the West.Le Spa du Metropole laø ket hôp am thanh em dòu, á ï â âhöông thôm lam treû lai vaø mang ñen cho ban mot trai ø ï á ï ä û Come experience the soothing sounds, rejuvenatingnghiem tuyet vôi. Hay cung Le Spa du Metropole trai ä ä ø õ ø û aromas, and relaxing touches of Le Spa dunghiem mot spa thöc thu. ä ä ï ï Metropole, a sanctuary disconnected from the outside world-perfect for recharging the mind, body and soul. Let the journey begin! Bao goàm: Including: Bao goàm: n caù tính vaø neùt gôïi caûm cuûa Töï tin theå hieä Including: inner beauty, get fit and Discover your phaùi ñeïp vôùi thaân hình quyeán ruõ sau: sensual with: 30 khoùa hoïc Pole phoøng Hammam vaø 1h/buoåi) 1 phuùt thö giaõn taïi dance (10 buoåi, Sauna 30 min relaxation at the Hammamworkshop, 1 course of Pole dance (10 and Sauna 60 phuùkhoùa hoïc Chair cdance ñaëc bieäSexy h cho vaø 1 t thö giaõn chaêm soù cô theå hoaëc t daøn 1h/workshop) and 1 course of Chair 60 min SensesClub Relaxing body care khaùch haøhoaëc 1 khoùa hoïc Diva Combo (10 dance ng Sensesclub dance or Sexy dance or 1 course of Diva Exclusive offer for SensesClub clients only available Traûi nghieäm daønh)rieâng cho khaùch haøChair buoåi, 1h/buoåi vaø 1 khoùa hoïc ng Sensesclub daily from 10h00 to 14h00 1h/workshop) and Combo (10 workshop, haøng ngaøy töø c Sexy to 14h00 dance hoaë10h00 dance 1 course of Chair dance or Sexy dance yeâu caàu ñaët tröôùc x1 Taàng 3, 256 Baø ,Trieäu n Kieám, Haø Noäi y yeâu caàu ñaët tröôùc 15 Ngoâ Quyeàn Hoaø & 226 Caàu Giaá booking required booking required +84 4 22 42 29 574 3826 691982Ext. 39 52 +84 hoặc +84 9 – 55 8700 10h00 to 14h00
 • 34. Premium gift experiences Sofitel Legend Metropole HanoiLe Spa du Metropole Le Spa du MetropoleLe Spa du Metropole is a tastefully decorated slice of Le Spa du Metropole – goc nhoû thien ñöông ngay ù â øheaven, one that welcomes guests to royal spa giöa Haø Noi. Vôi khuon vien 400m2, hai tang, Le Spa õ ä ù â â àtreatment and respite from the grueling workday. Le laø söï ket hôp hai hoa cua nguõ sac vaø nam giac quan. á ï ø ø û é ê ùSpa du Metropole offers a serene and exclusive Khi böôc qua canh cöa cua Le Spa, ban nhö lac vao ù ù û û ï ï øsetting for legendary body treatments. Spanning two mot khong gian hoan toan thö gian, ñöôc nhan vien ä â ø ø õ ï â âstories and 400 square meters, seven styled treatment chao ñon bang nhöng nuï cöôi, nhöng giai ñieu em ai ø ù è õ ø õ ä â ùrooms give guests a variety of aesthetic options, vaø mui höông nheï nhang, quyen ru. Le Spa coù 7 ø ø á õmaking each return visit to Le Spa a new, unique phong ñöôc trang trí theo nhieu phong cach khac ø ï à ù ùexperience. Le Spa treatments artfully blend ancient nhau, nhöng coù cung mot ñiem chung laø tao ra mot ø ä å ï äbeauty secrets and holistic rituals from the East with khong gian thö gian maø rat sang trong. â õ á ïcontemporary therapies from the West. Le Spa du Metropole laø ket hôp am thanh em dòu, á ï â âCome experience the soothing sounds, rejuvenating höông thôm lam treû lai vaø mang ñen cho ban mot trai ø ï á ï ä ûaromas, and relaxing touches of Le Spa du nghiem tuyet vôi. Hay cung Le Spa du Metropole trai ä ä ø õ ø ûMetropole, a sanctuary disconnected from the outside nghiem mot spa thöc thu. ä ä ï ïworld-perfect for recharging the mind, body and soul.Let the journey begin! Including: Bao goàm: 30 min relaxation at the Hammam and Sauna 30 phuùt thö giaõn taïi phoøng Hammam vaø Sauna 60 min SensesClub Relaxing body care 60 phuùt thö giaõn chaêm soùc cô theå ñaëc bieät daønh cho Exclusive offer for SensesClub clients only available khaùch haøng Sensesclub daily from 10h00 to 14h00 Traûi nghieäm daønh rieâng cho khaùch haøng Sensesclub haøng ngaøy töø 10h00 to 14h00 yeâu caàu ñaët tröôùc x115 Ngoâ Quyeàn, Hoaøn Kieám, Haø Noäi+84 4 3826 6919 – Ext. 8700 booking required10h00 to 22h00
 • 35. S Club - Fitness Nikko Health & beautyÑaù nh thöùcgcaùc giaùc quanTaä höôûn giaây phuùt Japanese moment Senses Awakeningthö giaõn kieåu Nhaät of relaxationS Club haân haïnh mang ñeán THANN Sanctuary S Club provides luxury THANN Sanctuary spa,Spa, laø 1 trong top 55 Spa toát nhaát theá giôùi do one of the top 55 Best Spas in the worldHaõy daønh thôøi gian thö giaõn massage toaøn Take time to relax and rejuvenate with ataïp chí Condeù Nast Traveler bình choïn. Ñeán according to Condeù Nast Traveler magazine.thaân vaø treû hoùa laøn da taïi caâu laïc boä Fitness massage at Nikko Hotel Fitness Club. Shiatsuvôùi THANN Sanctuary laø ñeán vôùi moät oác ñaûo THANN Sanctuary, an oasis of peace andcuûa Nikko Hotel. Haõy nhaém maét vaø taän höôûng massage or hot stone massage, inside thehoøa bình vaø yeân tónh, nôi keát hôïp giöõa ngheä tranquility, offers a wide range of spacaûm giaùc thoaûi maùi töø massage Shiatsu hoaëc luxury facilities of Nikko Hotel, you just have tothuaät trò lieäu thieân nhieân vaø tinh daàu mang daáu treatments based on THANN’s art of naturalbaèng ñaù noùng thö giaõn kieåu Nhaät Baûn trong close your eyes and enjoy a pure Japaneseaán THANN therapy and its signature massage oil blend. Atkhuoân vieân loäng laãy cuûa khaùch saïn Nikko. moment of relaxation. S Club’s THANN Sanctuary, simply close your eyes, relax in the hands of our therapists, and enjoy a pure moment of pleasure. Bao goàm: Including: Xong hôi vôi Höông Lieu Phöông Ñong töôi â ù ä â Steam Bath with fresh oriental herbs or Sauna tö nhien hoac vôi tinh dau Phöông Ñong cua â ë ù à â û with oriental essential oils of THANN (60’) thöông hieu THANN (60) ä Your choice of any THANN Body Massage Massage Cô : å töï chon theo lieu phap cua Bao goàm The ï ä ù û Including: (60) THANN (60’) THANN Anti-Aging Facial Therapy (70) Massagemassage Hoa theo lieu phap icua c 75 phuùt Mat Treû Shiatsu cho ä 2 ngöôø hoaë ë ù ù û 75 mins Shiatsu Massage for 2 persons or Seasonal Drinks and Snacks with oriental THANNt(70’) 75 phuù massage baèng Ñaù noùng vôùi daàu flavor Hot stone massage with normal oil 75 mins massage cho 2 ngöôøi Ñoà uong vaø ñoà an nheï theo mua mang á ê ø for 2 persons Special S Club gift höông vò AÙ Ñong â Mon quaø löu niem mang dau an S Club ù ä á á yeâu caàu ñaëtt tröôùc yeâu caàu ñaë tröôùc x2 Taàng 10-11, Toøa Nhaø Sentinel Place,n41Hai Baø Tröng, Haø Noäii 84 Traàn Nhaân Toâ g, A Lyù Thaùi Toå, Haø Noä x1 booking required booking required +844 39 +84 4 61/ 22 35 35 (ext 86 62 38 86 38 +844 39 38 4433) 13h00 - 23h00 9h30 to 21h00
 • 36. Premium gift experiences S ClubSenses Awakening Ñaùnh thöùc caùc giaùc quanS Club provides luxury THANN Sanctuary spa, S Club haân haïnh mang ñeán THANN Sanctuaryone of the top 55 Best Spas in the world Spa, laø 1 trong top 55 Spa toát nhaát theá giôùi doaccording to Condeù Nast Traveler magazine. taïp chí Condeù Nast Traveler bình choïn. ÑeánTHANN Sanctuary, an oasis of peace and vôùi THANN Sanctuary laø ñeán vôùi moät oác ñaûotranquility, offers a wide range of spa hoøa bình vaø yeân tónh, nôi keát hôïp giöõa ngheätreatments based on THANN’s art of natural thuaät trò lieäu thieân nhieân vaø tinh daàu mang daáutherapy and its signature massage oil blend. At aán THANNS Club’s THANN Sanctuary, simply close youreyes, relax in the hands of our therapists, andenjoy a pure moment of pleasure. Including: Bao goàm: Steam Bath with fresh oriental herbs or Sauna Xong hôi vôi Höông Lieu Phöông Ñong töôi â ù ä â with oriental essential oils of THANN (60’) tö nhien hoac vôi tinh dau Phöông Ñong cua â ë ù à â û Your choice of any THANN Body Massage thöông hieu THANN (60) ä (60) Massage Cô Theå töï chon theo lieu phap cua ï ä ù û THANN Anti-Aging Facial Therapy (70) THANN (60’) Seasonal Drinks and Snacks with oriental Massage Mat Treû Hoa theo lieu phap cua ë ù ä ù û flavor THANN (70’) Special S Club gift Ñoà uong vaø ñoà an nheï theo mua mang á ê ø höông vò AÙ Ñong â Mon quaø löu niem mang dau an S Club ù ä á á yeâu caàu ñaët tröôùc x1Taàng 10-11, Toøa Nhaø Sentinel Place, 41 A Lyù Thaùi Toå, Haø Noäi+844 39 38 86 61/ +844 39 38 86 62 booking required9h30 to 21h00
 • 37. Thu Cuc Exotical Spa Sothys Paris Health & beautyCaûm nghieäm veûsöùcp ngTraûi nhaän moät ñeï soá Revive yourself with Live the absolute beautyvôùi Thu o cuøng Sothyshoaøn haû Cuc Spa Thu Cuc Spawith Sothys experienceLaø Spa y khoa ñeïputuyeät ñoáHaø ng Sothys taïhôïp giöõaTraûi nghieäm veû ñaà tieân ôû i cuø Noäi coù keát i Thu CucSothys Paris - avant-garde beauty expert that Discover is the first medical Spa in Hanoi tonhöõng phöông phaùpptrò lieäu coùtroïng haøg g ñaàu naêimPearlriver Spa cao caá vaø sang töø haøn n traêm taï combine age old schools of health and salons represents excellence and prestige in beauty beautycuûa nhieàuHaø n vaên hoùa khaùtínnhau vaø p caùc dòch vuïtrung taâm neà Noäi. Laø Spa uy c cung caá chaêm soùc treatments from the world.the globe under the and spas all over around The unique and innovative formulas resulting from Sothys advancedsöùc m soùe coùcsöï tö toaøn kyõ caøtöøg cuûm baùcda maëtng y.chaê khoû c saé ñeïp vaá n dieän n chaê a soùc syõ Ñoâ , supervision of a renowned expert in Eastern research, combine sensoriality and pleasure.Ñieåm soùc côquan troïng trong dòch vuï ngThu Cuùnchaêm nhaán theå vaø chaêm soùc choáng naé ôû cho ñeá c medicine. Thu Cuc Exotical Spas use exclusive Responding to all skin problems in a targeted way.Spa chöông phaåm chuyeân duønlaõo hoùa hieäu quaûchaátcaùc laø saûn trình trò lieäu choáng g trong spa coù , beauty care products from Bellewave and Experience Sothys’s famed product and treatment atlöôïng soùc nam giôùi vaø chaêm soùcvaø Demarlogicalneùtchaêm cao cuûa Myõ Bellewave trang ñieåm ñaäm – Dermological applied and intensified using Pearlriver Spa. The chic venue offer face, body, and2 doøngrieânn phaåm coù thieát keá sang troïng vaø coângcaù tính saû g. only thetreatment, effective anti-aging program, suncare ultimate equipment in the industry.duïng laøm ñeïp ñaëc bieät goùp phaàn khaúng ñònh dòch Already successful amongst conoisseurs, Thu treatments for men, plus a personalised make-upvuï cao caáp vaø kyõ thuaät hieän ñaïi cuûa Thu Cuùc Cuc offers Sothys spirit in the heart of Ha the real range. The you an exquisite initiation NoiSpa. Vaø cuõng chæ coù nhöõng thöôïng khaùch ñaõ art of beauty care.quen vôùi caùcgoàmvuï spa cao caáp môùi thöïc söï Bao dòch : Including:caûm nhaän ñöôïc taän cuøng söï tinh teá. Traûi nghieäm dòch vuï laøm ñeïp vaø thö giaõn taïi Spa vôùi myõ Relax your body with Sothys Paris exclusive cosmetic : phaåm ñoäc quyeàn Sothys Paris: Anti-Ageing Treatment with [C] Collagene, Active Trò lieäu choáng laõo hoùa vôùi [C] Collagene, Ñaëc trò vuøng contourTM Eye Treatment and Sensorial Escape Bao goàm: maét Active contourTM vaø taåy teá baøo cheát cô theå (3h) hoaëc Including: (3h) or Exfoliation with Aroma Trò lieäu choáng laõo hoùa vôùi [C] Collagene, ñaëc trò vuøng maét Anti-Ageing Treatment with [C] Collagene, Active Haõy thö giaõnvaø Nghi dòch m (3h) m ñeïp Spa Active contourTM cuøng thöùc oá vuï laø hoaëc Relax TM Eye body with Spa service in Thu contouryour Treatment and Signature Slimness taïi Thu cCuc Exotical Secrets de Sothysu quaø Chaêm soù da maët cao caáp Spa vôùi phieá ® vaø Cuc Exotical Spa using the premium gift Modeling (3h) or taëng trò thö giaõn000thaân vôùVNÑdöôïc (3h) hoaëc massage giaù 2 toaøn 000 i thaûo value of 2 000 000 Secrets de Sothys® , Herbal Prestige facial treatments - VND Chaêm soùc da maët cao caáp Secrets de Sothys® vaø Massage and Relaxing (3h) or massage thö giaõn toaøn thaân keát hôïp ñaù noùng (3h) Prestige facial treatments - Secrets de Sothys® , Swedish Hot Stone Massage and Relaxing (3h) yeâu yeâu caàu ñaët tröôùc caàu ñaët tröôùc x1booking required 288 Tay Sôn, Ñong 81 Leâ Duaåin– Hoaøn4Kieám, Haø Noäi â á Ña, Haø Noä , +84 35 37 95 65 booking required Soá 4, Loâ 13B, Phoá Trung Hoa, Cau Giay, Haø Noi - +844439 41 24 51 ø à á ä +84 37 83 42 18 57 Nguyen Khac Hieu, Ba Ñình, Haø Noi- +84 4 37150316 / 37151541 ã é á ä 9h00 to 19h45
 • 38. Premium gift experiences Thu Cuc Exotical SpaRevive yourself with Caûm nhaän moät söùc soángThu Cuc Spa vôùi Thu Cuc SpaThu Cuc is the first medical Spa in Hanoi to Laø Spa y khoa ñaàu tieân ôû Haø Noäi coù keát hôïp giöõacombine age old schools of health and beauty nhöõng phöông phaùp trò lieäu coù töø haøng traêm naêmtreatments from around the globe under the cuûa nhieàu neàn vaên hoùa khaùc nhau vaø chaêm soùcsupervision of a renowned expert in Eastern söùc khoûe coù söï tö vaán kyõ caøng cuûa baùc syõ Ñoâng y.medicine. Thu Cuc Exotical Spas use exclusive Ñieåm nhaán quan troïng trong dòch vuï ôû Thu Cuùcbeauty care products from Bellewave and Spa laø saûn phaåm chuyeân duøng trong spa coù chaátDermological applied and intensified using löôïng cao cuûa Myõ Bellewave vaø Demarlogical –only the ultimate equipment in the industry. 2 doøng saûn phaåm coù thieát keá sang troïng vaø coângAlready successful amongst conoisseurs, Thu duïng laøm ñeïp ñaëc bieät goùp phaàn khaúng ñònh dòchCuc offers you an exquisite initiation the real vuï cao caáp vaø kyõ thuaät hieän ñaïi cuûa Thu Cuùcart of beauty care. Spa. Vaø cuõng chæ coù nhöõng thöôïng khaùch ñaõ quen vôùi caùc dòch vuï spa cao caáp môùi thöïc söï caûm nhaän ñöôïc taän cuøng söï tinh teá. Including: Bao goàm: Relax your body with Spa service in Thu Haõy thö giaõn cuøng dòch vuï laøm ñeïp Spa Cuc Exotical Spa using the premium gift taïi Thu Cuc Exotical Spa vôùi phieáu quaø value of 2 000 000 VND taëng trò giaù 2 000 000 VNÑ288 Tay Sôn, Ñong Ña, Haø Noi – +84 4 35 37 95 65 â á ä yeâu caàu ñaët tröôùcSoá 4, Loâ 13B, Phoá Trung Hoa, Cau Giay, Haø Noi - +84 4 37 83 42 18 ø à á ä booking required57 Nguyen Khac Hieu, Ba Ñình, Haø Noi- +84 4 37150316 / 37151541 ã é á ä
 • 39. Zenith Yoga Health & beautyTìm söï haøi hoøa Find harmonycuøng Yoga through YogaHaõy ñi tìm söï tónh laëng taâm hoàn trong moät Come and find your inner peace in the mostkhoâng gian Zen, thö giaõn tuyeät ñoái. Naèm trong Zen space in town. Zenith Yoga has atoøa nhaø 3 taàng taïi Taây Hoà, Zenith Yoga sôû höõu spacious studio with 3 floors in the Tay Ho areacaùc phoøng taäp roäng raõi vaø caùc baøi taäp Yoga of Hanoi and is offering a wide variety of stylesphong phuù nhö Iyengar, Asthanga, Hatha, of Yoga classes from Iyengar to Asthanga,Vinyasa, Acro vaø Kundalini Yoga. Vôùi ñoäi nguõ Hatha, Vinyasa, Acro and Kundalini Yoga. It’sgiaùo vieân ñöôïc caáp chöùng chæ quoác teá vaø giaøu the perfect place for everybody who likes tokinh nghieäm giaûng daïy, Zenith Yoga seõ giuùp learn something about themselves and practicebaïn laøm tan bieán taát caû nhöõng caêng thaúng vaø to stay healthy and happy. All teachers havemeät moûi cuûa cuoäc soáng haøng ngaøy, cho baïn international qualifications and experience.moät tinh thaàn saûng khoaùi vaø moät thaân hìnhkhoûe maïnh. Bao goàm: Including: Theû hoc Yoga: 10 buoi hoc ï å ï 10 class pass yeâu caàu ñaët tröôùc x1 Taàng 3, 111 Xuaân Dieäu, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 9 04 35 65 61
 • 40. NightlifePremium gift experiences
 • 41. Haø Noäi veà ñeâm soâi ñoäng vaø naùo nhieät. Haõycuøng SensesClub hoaø nhòp vaøo loái soáng hieänñaïi.Treat yourself and your loved ones to some ofthe hypest evening scenes in Hanoi.
 • 42. BarBetta NightlifeÑòa ñieåm lyù töôûng ñeå Ideal for fun nights outvui veû cuøng baïn beø with friendsBarbetta (Bar, Cafe & Lounge) laø quaùn bar khaù Barbetta is a Vintage style Bar, Cafe & Loungeñaëc bieät mang phong caùch "Vintage" naèm in Hanoi. The decor of this villa from thetrong khoâng gian bieät thöï Phaùp coå. Vôùi thieát keá French Colonial era reminisces forgottenluùc thì bay boång cuøng ñóa than thôøi kyø 60 – 70, opulence with a contemporary twist. From oneluùc laïi traàm xuoáng vôùi nhöõng postcard ñaäm room to the other, you can find a theme funkychaát ñieän aûnh, BarBetta ñöôïc giôùi ngheä só choïn with LPs from the 60’s and 70’s or a morelaø ñieåm heïn troø chuyeän thaân maät, aám cuùng. Taïi laid-back atmosphere straight from añaây baïn seõ ñöôïc phuïc vuï nhöõng ly cocktail Holywood postcard. Barbetta is a haunt forquyeán ruõ, nhöõng loaïi röôïu vang, bia vaø caùc ñoà many artists who come to take a break, meetuoáng cao caáp. each other and discuss. Barbetta offers you the most irresistible cocktails, finest wines and select spirits and premium beers. Bao goàm: Including: Thöôûng thöùc thöïc ñôn taïi Nhaø haøng Free selection among Barbetta Menu with Barbetta vôùi phieáu quaø taëng trò giaù your premium gift experience value of 1 990 000 VNÑ VND 1 990 000 yeâu caàu ñaët tröôùc 34C Cao Baù Quat, Ba Ñình, Haø Noi ù ä booking required +84 4 37 34 91 34 Monday to Sunday - 7h00 to 3h00
 • 43. Premium gift experiences Crowne Plaza5 star night Ñeâm nghæ taïi khaùch saïn 5 saoTruly international, Crowne Plaza offers premium Laø moät khaùch saïn cao caáp tieâu chuaån Quoác teá,accommodations, designed for the discerning Crowne Plaza ñöôïc thieát keá daønh cho ñoái töôïngbusiness and leisure traveler who appreciates khaùch haøng saønh soûi, nhöõng ngöôøi duø ñeán Haø Noäisimplified elegance combined with the practicality ñeå du lòch hay coâng vieäc ñeàu mong muoán coù ñöôïc moät khoâng gian thuaàn khieát nhöng sang troïng,of the latest features, as well as value for money. tieän nghi nhöng ñaùng ñoàng tieàn. Crowne PlazaCrowne Plaza is situated in Hanoi’s newest naèm giöõa khu haønh chính, söï nghieäp môùi cuûa Haøbusiness district with 393 guestrooms including Noäi. Khaùch saïn coù 393 phoøng trong ñoù 40 suites40 luxurious suites offering comfort and elegance sang troïng. Caùc tieän nghi vaø dòch vuï thuaän tieänfor even the most discerning customers. cuûa Khaùch saïn saün saøng laøm haøi loøng caùc khaùch haøng thöông saønh soûi nhaát. Including: Bao goàm: 1 night stay at Deluxe room for 2 persons 1 ñeâm laõng maïn taïi phoøng Deluxe bao including breakfast. goàm aên saùng cho 2 ngöôøi Holiday pass: complimentary access to Theû söû duïng trong kyø nghæ: khu Health Health Club (gym, swimming pool, Club (bao goàm caùc dòch vuï: phoøng gym, steam, sauna, Jacuzzi) for 1 day beå bôi, phoøng xoâng hôi, xoâng khoâ, Free for under 12 Jacuzzi) Mieãn phí cho treû em döôùi 12 tuoåi36 Leâ Ñöc Tho, Myõ Ñình, Töø Liem, Haø Noi ù ï â ä yeâu caàu ñaët tröôùc+84 4 62 70 66 88Check in: 14h00; Check out: 12h00 - Health Club: 6h00 to 22h30 x2 booking required
 • 44. Don’s Bistro NightlifeThöôûng thöùc röôïu Grand Chiliean Grand CruCru Chileâ TastingÑeán vôùi Don’s bistro, baïn seõ ñöôïc thöôûng thöùc In his bistro, Don Berger will offer you a trulycaùc loaïi röôïu vang noåi tieáng theá giôùi. Moät chai fine wine experience with a bottle of Chileanröôïu Grand Cru Sideral cuûa Chileâ seõ ñöôïc boû Grand Cru Sideral decanted two hours beforera ñeå thoâng khí vaø gaën chaét 2 tieáng ñoàng hoà your arrival to allow the full appreciation of thetröôùc khi baïn ñeán. Baïn seõ ñöôïc thöôûng thöùc aromas and complex flavors.troïn veïn höông vò thôm ngon vaø tinh tuùy cuûaloaïi röôïu vang naøy. Bao goàm: goùi daønh cho 1-4 ngöôøi Including: set for 1-4 persons 1 chai röôïu Grand Cru Sideral Chileâ 1 bottle of Chilean Grand Cru Sideral yeâu caàu ñaët tröôùc x4 16 Ngoõ 27 Xuan Dieu, Tay Hoà , Haø Noi â â â ä booking required +84 4 37 19 28 28/ +84 4 37 19 37 19 Week days: 11h00- 24h00, 09h00-24h00
 • 45. Premium gift experiences Don’s BistroScotch and cigar and Scotch, xì gaø vaøDon’s Bistro Dons BistroDons Bistro has 2 separate bars with unique Dons Bistro bao goàm 2 quaùn bar rieâng bieät vôùiatmospheres, the Oyster Bar sits on the 4th khoâng gian sang troïng. Oyster Bar laø ñòa ñieåmfloor, with a commanding view over the Hanoi lyù töôûng ñeå thöôûng ngoaïn toaøn caûnh Haø Noäiskyline with live music, it is perfect for couples cuûa caùc caëp tình nhaân hoaëc tuï hoïp cuøng baïnor groups of friends to meet. The Lakeside bar beø. Lakeside bar naèm ôû taàng moät, lyù töôûng ñeåis on the ground floor, it is a locals gathering gaëp gôõ baïn beø hoaëc theo doõi tröïc tieáp caùcplace with a "Cheers" feel, sports or music chöông trình theå thao vaø ca nhaïc.videos depends on the crowd! Including: set for 1-4 persons Bao goàm: goùi daønh cho 1-4 ngöôøi 1 cigar Cohiba Maduros Magicos 1 xì gaø Cohiba Maduros Magicos 4 glasses of Glenmorangie 18 year old 4 ly röôïu Glenmorangie Highland Single Highland Single Malt Scotch Malt Scotch 18 tuoåi yeâu caàu ñaët tröôùc x416 Ngoõ 27 Xuan Dieu, Tay Hoà , Haø Noi â â â ä+84 4 37 19 28 28/ +84 4 37 19 37 19 booking requiredWeek days: 11h00- 24h00, 09h00-24h00
 • 46. DC Bistro NightlifeBistro Phaùp Authentic French BistroDidier Corlou laø moät trong nhöõng ñaàu beáp Didier Corlou is among the few world-classngöôøi Phaùp mang taàm côõ Quoác teá sinh soáng ôû chefs and restaurateurs operating in Vietnam.Vieät Nam. OÂng ñaõ kyø coâng taùi taïo khung caûnh He has spared no effort in recreating thisvaø trang trí cuûa moät bistro phong caùch Phaùp authentic French bistro where you can enjoy angay giöõa loøng Haø Noäi. Hôn 500 loaïi röôïu wine list of 500 entries coupled with anvang khaùc nhau vaø moät thöïc ñôn pho mai, thòt extensive selection of cheese and cold cut fornguoäi ña daïng seõ giuùp nôi ñaây laø nôi sum an ideal venue with friends.hoïp lyù töôûng vôùi baïn beø. Neáu baïn caàn coù moät Complete meals are also available from theböõa aên hoaøn chænh, nhaø haøng cuõng saün saøng traditional bistro chalkboard.cung caáp moät thöïc ñôn Phaùp thöïc thuï. Bao goàm: goùi daønh cho 1-4 ngöôøi Including: set for 1-4 persons Moät khay thòt nguoäi vaø pho mai ña daïng Tapas assortment to share (ex: Cheese Moät chai röôïu (chuyeân gia röôïu löïa choïn) croquette, terrine of foie gras, Home made cheese…) 1 bottle of wine (sommelier selection) yeâu caàu ñaët tröôùc x4 15A Ngoâ Van Sô, Hoan Kiem, Haø Noi ê û ø á ä booking required +84 4 39 44 02 88 9h00 - 23h00
 • 47. Premium gift experiences Halong PearlA VIP suite with a gorgeous Phoøng VIP suiteview over Halong Bay höôùng ra vònh Haï LongThe Halong Pearl is a modern 4-star hotel Khaùch saïn Halong Pearl laø moät ñieåm ñeán lyùidyllically located in the heart of the city. It is töôûng beân vònh Haï Long. Khaùch saïn 4 sao hieänlocated just a step away from the beach and ñaïi coù ñaày ñuû tieän nghi, naèm ngay caïnh baõiwithin walking distance to major sightseeing, taém vaø caùch caùc taâm ñieåm du lòch, mua saémshopping and tourist spots. Its breathtaking cuûa thaønh phoá Haï Long chæ vaøi böôùc. Caûnhview over the bay of the Dragon and an quan bao quaùt ra vònh Haï Long vaø cung caùchefficient staff will ensure you an impeccable phuïc vuï chuyeân nghieäp cuûa khaùch saïn seõ giuùpstay under the signs of balance and harmony. baïn coù moät kyø nghæ hoaøn haûo. Including: night for 2 persons Bao goàm: ñeâm nghæ cho 2 ngöôøi 1 romantic night in a VIP suite 1 ñem nghæ lang man ôû phong suite VIP â õ ï ø Breakfast for two persons Böa sang cho hai ngöôi õ ù ø yeâu caàu ñaët tröôùc x2Ñöôøng Haï Long, Baõi Chaùy, Haï Long, Quaûng Ninh+84 3 33 64 08 88 booking required
 • 48. Hanoi Hotel NightlifeMoät ñeâm tuyeät vôøi taïi A perfect night atHanoi Hotel Hanoi HotelVôùi 218 phoøng suite sang troïng höôùng ra hoà With 218 deluxe rooms and suites overlookingGiaûng Voõ, Hanoi Hotel laø ñòa ñieåm lyù töôûng ñeå the scenic Giang Vo lake, Hanoi Hotel is a wellnghæ ngôi vaø thö giaõn. Heä thoáng phoøng nghæ established hotel in a great location. Roomsñöôïc trang trí hieän ñaïi vaø ñaày ñuû tieän nghi vôùi have work areas and separate bedrooms withphoøng laøm vieäc vaø phoøng nguû rieâng bieät. Ñeán luxurious and modern equipment. Everythingvôùi Hanoi Hotel, baïn seõ ñöôïc höôûng thuï moät you need to enjoy a perfect night in Hanoi is atñeâm nghæ tuyeät vôøi taïi phoøng suite VIP . Hanoi Hotel. Bao goàm: ñeâm nghæ cho 2 ngöôøi Including: night for 2 persons Mot ñem ôû phong Executive suite danh rieng ä â ø ø â 1 night in executive suite for 2 persons cho 2 ngöôiø Breakfast for 2 persons Böa sang cho hai ngöôi õ ù ø yeâu caàu ñaët tröôùc x2 D8 Giaûng Voõ, Ba Ñình, Haø Noäi booking required +84 4 38 45 22 70
 • 49. Premium gift experiences House of Son TinhThe Future of Tradition Truyeàn thoáng hieän ñaïiSon Tinh is the first Vietnamese liquor brand to Sôn Tinh cam keát baèng moät tieâu chuaån caoreceive international recognition at renowned trong phong caùch vaø chaát löôïng saûn phaåminternational spirits competitions. The high cuûa mình vöôït leân nhöõng nhu caàu cuûa hieän taïi.quality of distillation, plus the absence of Giôø ñaây, Sôn Tinh töï haøo ñöùng cuøng ñaúng caápartificial additives, ensures a premier taste vôùi nhöõng haõng röôïu noåi tieáng Theá giôùi. Doøngevery time. saûn phaåm Röôïu Sôn Tinh vôùi 12 loaïi röôïu ñöôïc chia thaønh ba loaïi chính: Röôïu thaûoThe full range includes 12 unique spirits which moäc, röôïu hoa quaû vaø röôïu traéng Sôn Tinh seõcan presently be classified into 3 broad themes mang tôùi cho quyù vò moät söï traûi nghieäm môùi- traditional blends, fruit liquors, and plain rice meû ñaày tinh teá.spirit - offering an exceptional variety in taste. Including: set for 1-4 persons Bao goàm: goùi daønh cho 1-4 ngöôøi Liquor tasting in House of Sơn Tinh: 03 x Uoáng thöû röôïu taïi House of Sôn Tinh: 3 "Be our Guest" card (03 sample set of phieáu “Haõy thöû naøo ” (03 boä 4 x 25ml 4x25ml Sơn Tinh Premium Liquors) röôïu thöôïng haïng Sôn Tinh) Offer: 01 bottle of Sơn Tinh Rose Apple Taëng keøm: 01 chai Sôn Tinh Taùo Meøo liquor (450ml), 01 bottle of Sơn Tinh Nhat (450ml), 01 chai Sôn Tinh Nhaát Daï Da liquor, 2 gift-box sets of Sơn Tinh (450ml), 2 boä mini Sôn Tinh (3x68ml ) vaø miniatures(3x68ml bottles), 01 Sơn Tinh 01 boä röôïu boû tuùi Sôn Tinh hip-flask gift-box set31 Xuan Dieu, Tay Ho, Haø Noi â ä â à ä yeâu caàu ñaët tröôùc+84 9 89 45 57 75 x4 booking required10h00 – 24h00
 • 50. Le Paul Conti NightlifeHoïc thöôûng thöùc Wine classes withröôïu vang vôùi Haûi Haø Hai HaVôùi moät chöùng chæ Chuyeân gia röôïu vang vaø Hai Ha is one of the two acclaimed wine expertbeà daøy 10 naêm kinh nghieäm taïi Phaùp, Haûi Haø in Vietnam, winner of the best Vietnameseñöôïc coâng nhaän laø moät chuyeân gia röôïu vang Sommelier Competition of French Wines 2010haøng ñaàu Vieät Nam. Anh töøng ñaït giaûi nhaát taïi and the runner-up at the 2010 Sommelier ofcuoäc thi ”Ngöôøi phuïc vuï röôïu vang Phaùp gioûi South East Asia Competition. After 10 years ofnhaát naêm 2010”. Kyø coâng gaây döïng quaùn le training in France and a sommelier diploma,Paul Conti, Haûi Haø taâm nieäm nôi naøy seõ trôû he decided to open his own place “Le Paulthaønh ñòa ñieåm lyù töôûng ñeå anh chia nieàm ñam Conti” to share his love of wine. Hai Ha offersmeâ röôïu vang cuûa vôùi giôùi say meâ Haø Noäi now an exciting workshop combining theory and practice for everybody interested in the Art of wine. Bao goàm: thöû röôïu cho 2 ngöôøi Including: wine tasting for 2 persons 1h hoïc veà lyù thuyeát (bao goàm röôïu vang 1 hour theory (wine included) ñeå thöôûng thöùc) 1 hour tasting (including 2 glasses of 1h neám thöû röôïu vang (bao goàm 2 ly wine/person) röôïu/ngöôøi) 1 cold cuts plate (cheese or charcuterie 1 ñóa thòt nguoäi hoaëc 1 ñóa pho maùt plate) yeâu caàu ñaët tröôùc x2 59A Nam Ngö, Hoan Kiem, Haø Noi ø á ä booking required +84 4 39 41 19 59 - 09 02 00 78 66 9h00 to 23h00
 • 51. Premium gift experiences Red ApronWine flight around Du lòch cuøngthe world, 1st class ! röôïu vang thöôïng haïngRed Apron is the NO1 fine wines and spirits Red Apron laø nhaø phaân phoái soá 1 veà röôïu vangretailer in Vietnam with 10 shops throughout vaø röôïu maïnh vôùi heä thoáng 10 cöûa haøng treânthe country. Over 800 wines coming from caû nöôùc. Red Apron cung caáp hôn 800 loaïipremium producers around the world and the röôïu vang noåi tieáng treân theá giôùi bao goàm caùclargest selection of top-end wines and loaïi röôïu vang laâu naêm, quyù hieám vaø choïn loïc.collectibles. A wine expert is taking you to a Moät chuyeân gia veà röôïu seõ noùi chuyeän vôùi baïnjourney around the world of wine and tasting veà theá giôùi röôïu vang vaø cuøng thöôûng thöùc 44 high-end wines from the most prestigious loaïi röôïu thöôïng haïng ñeán töø 4 vuøng ñaát noåiareas: Bordeaux (France), Chile, Italy and tieáng veà röôïu nhö: Bordeaux (Phaùp), Chili, YÙ vaøAustralia. UÙc. Including: wine tasting for 1-5 persons Bao goàm: thöû röôïu cho 1-5 ngöôøi 4 high-end bottles of wine to drink with 4 4 chai röôïu thöôïng haïng uoáng cuøng 4 friends and an expert ngöôøi baïn vaø chuyeân gia veà röôïu yeâu caàu ñaët tröôùc x510 Daõ Töông, Hoan Kiem/ 28 Xuan Dieu/ 91 Xuan Dieu,Tay Hoà ï ø á â ä â ä â+84 4 39 43 72 26/ 37 19 83 37/ 37 18 62 71 booking requiredFrom Monday to Sunday, 10h00 to 21h00
 • 52. Romain Rou NightlifeTaát caû moïi ngöôøi laø DJ Everybody is a DJNeáu baïn töï hoûi Dj laøm ñang laøm gì vaø laøm nhö If you’re asking yourself what the man behindtheá naøo sau daøn maùy Dj turntable, haõy ñeán vôùi the turntable is doing, and how ; come to meetRomain Rou- moät nhaø saùng taùc nhaïc Dj Romain Rou, a french Electronicelectro,remix ngöôøi Phaùp. Dj/Composer/Remixer.Haõy ñeán hoïc caùch chôi daøn maùy Dj Learn how to use decks, mixer, software,… andturntable,mixer,software,... vaø Haõy caûm nhaän feel the beat !nhòp ñieäu! Your ears will never hear music the same asTai cuûa baïn seõ khoâng caûm nhaän aâm nhaïc nhö before…tröôùc nöõa.... Bao goàm Including 1h30 hoïc laøm Dj vôùi Traktor Kontrol S2 & 1:30 hour of djing initiation with Traktor Traktor Pro 2 Kontrol S2 & Traktor Pro 2 yeâu caàu ñaët tröôùc Soá 1 Taï Hien, Hoan Kiem, Haø Noi à ø á ä x2 booking required +84 16 79 64 72 54 - romainrou@live.fr Every day - 15h00 to 18h00
 • 53. Premium gift experiences SouthgateSouthgate Late Night Southgate veà ñeâmOpened in a beautifully restored colonial villa, Ñöôïc ñaët trong ngoâi bieät thöï coå thôøi Phaùp,Southgate is a casual neighborhood Southgate laø quaùn bar lounge naèm trongbar/lounge restaurant on “food street” in “Khu phoá aåm thöïc “ cuûa Haø Noâi, vôùi caùc loaïidowntown Hanoi, serving an extensive cocktail, röôïu vang, röôïu maïnh phong phuùselection of cocktails, wines and spirits. Expect vaø ña daïng. Southgate laø ñòa ñieåm lyù töôûnga laid back atmosphere featuring outdoor ñeå hoøa mình vaøo khoâng gian ngoaøi trôøiseating and late music. Southgate is the place thoaùng ñaõng.to be. Including: set for 1-4 persons Bao goàm: goùi daønh cho 1-4 ngöôøi 1 bottle of Grey Gosse Vodka (75cl) or 1 1 chai röôïu Vodka Grey Gosse (75cl) bottle of Glenmorangie Scotch Whisky hoaëc 1 chai röôïu whisky Glenmorangie (75cl) + 4 soft drinks (75cl) + 4 nöôùc giaûi khaùt yeâu caàu ñaët tröôùc x428 Tong Duy Tan, quan Hoan Kiem, Haø Noi á â ä ø á ä+84 4 39 38 19 79 - +84 4 39 38 19 81 booking requiredSat to Wed - 11h30 to midnight (Food until 22h), Thu to Sat - 11h30 to 02h00
 • 54. Tadioto Lounge & Bar Taboo - NightlifeKhaùm phaù moät theá giôùi caápLounge & Bar ñaúng môùi Welcome to another world First-class clubbingLaø ngoi biet thöï coå ñöôc xay döng vao nhöng nam â ä ï â ï ø õ ê Reborn in a romantic 1920s villa, Tadioto is Taboo Lounge & Bar toïa laïc treân con taøu noåi ôû On a floating vessel, Taboo Bar & Lounge1920, Tadioto luon luon khang ñònh danh tieng laø â â ú á celebrated as a “bohemian enclave” for artists,ñòa ñiey, vui n coù veà ñem cua taàmNoi. m toaøn g laø Hoà Taâ m baï chôi theå phoùng Haø ngaé Noi tien å â û ä å á journalists, filmmakers, splendid sunset views of offers a fresh breeze, etc., Tadioto is a favorite"vuøng ñat bohemian" gioù, cac ngheä só,nnhaø bao, caû h Hoà Taây, hoùng cua ngaém hoaø g hoân ù vaø á û ù local more. and and international clients looking for anhaø lam phim, Tadioto ñöôc ngöôi Haø thanh vaø ø hôn theá nöõa... ï ø ø relaxed experience in an eclectic deùcor with ankhach quoc teá rat öa chuong vôi khong gian thö ù á á ä ù â enchanting North Africanainfluence. trendy Taboo Lounge & Bar is hip and Withgian vaø Loungecach trang ñieåelectric theo anhi vôùi Taboo phong &ù Bar laø trí m ñeán thöùc thôø õ û establishment with a sublime lighting, great French-Turkish chef Chem Doan, Tadioto’s menuhöôthoácuachieátukeá Bac tuyeäñoc iñao. Vôi ñau bep heä ng ng thieá saùngé Phi t vôø , aâm nhaïc à ñaày á û û ä ù ù music and sleek design. It is a place to meet of “amuse-bouches” includes unforgettablengöôi saéc,pnoäi thaát sang troïng. Laø, ñòa c ñôn gaëp maøuø Phaù -Thoå Nhó Kyø Chem Ñoan thöï ñieåm ø quiches to exquisite smoked and to be seen; goat and communicate, to see salmon covered aTadioto phong phuù vôi mon banh tröng pho mat gôõ, troø chuyeän, heïn hoø, giaûi trí vaøù thö giaõn vôùi ù ù ù ù cheese, or carpaccio and eggplant that melt in place to invite, impress, entertain and relax, todeâ vaø caù hoi hun khoi an mot lan laø nhôù mai, mon à ù ê ä à õ ù your mouth. Full meals such as Steak Tartare or caùc loaïi ñoà uoáng phong phuù, menu ñoà aên tinh wine and dine in a smart, stylish andcarpaccio vaø caø tím thôm ngon. Ban seõ ngac nhien ï ï â Chicken Panini will surprise you with innovativekhi trong g thökhoâng khí thòt boø m vaø ñaúngccaáp. teá thöôn moät c cac mon lòch laõ Tartare hoaë thòt û ù ù ù sophisticated atmosphere. use of Vietnamese, French and Middle Easterngaø panini ñöôc chuan bò töø cac loai gia vò ñen töø ï å ù ï á spices. With a gallery, frequent music and literarynhieu nöôc khach nhau nhö Viet Nam, Phap vaø à ù ù ä ù events, Tadioto is a delightful discovery forTrung Ñong . Vôi cac buoi trien lam tranh, buoi â ù ù å å õ å Hanoians proud of the city’s attractions.bieu dien nhac song , vaø cac söï kien van hoc, å ã ï á ù ä ê ïTadioto laø kham phaù thuù vò cua ngöôi Haø Noi. ù û ø ä Bao goàm: goùi daønh cho 1-4 ngöôøi Including: set for 1-4 person Bao goàm:Vodka daønh cho hoaëc ngöôøi 1 chai röôïu goùi Crioc (75ml) 1-6 Including: set for (75cl) persons 1 bottle of ciroc Vodka 1-6 or 1 chai röôïu vang ñoû thöôïng haïng 1 bottle of red wine Grand Cru Chaâteau 6 cocktail deyMalengin Saint-Emilion Chaâteau tuø choïn 6 Classical Cocktails of your choice de Malengin Saint-Emilion famille 6 moùn aên töø thöïc Bordeaux Phaùtröôûng famille Rostchild, ñôn cuûa beáp p Rostchild, Bordeaux France 6 chefs selection (any item from the menu) yeâu caàu ñaëtt tröôùc yeâu caàu ñaë tröôùc x4 Soá 2 Tröông Han Sieta,uHaiá 1, Tay Ho, Haø ø Noii 12 Thuy Khe, ù cau u ø so Baø Tröng,à Ha Noä ä ï â à â â x6 booking required booking required +84 4 66 80 91 24 -+844 37 28 29 96 duc@tadioto.com 10h00 to 24h00 10h00 to 24h00
 • 55. Premium gift experiences TadiotoWelcome to another world Khaùm phaù moät theá giôùi môùiReborn in a romantic 1920s villa, Tadioto is Laø ngoi biet thöï coå ñöôc xay döng vao nhöng nam â ä ï â ï ø õ êcelebrated as a “bohemian enclave” for artists, 1920, Tadioto luon luon khang ñònh danh tieng laø â â ú ájournalists, filmmakers, etc., Tadioto is a favorite of ñòa ñiem vui chôi veà ñem cua Haø Noi. Noi tieng laø å â û ä å álocal and international clients looking for a "vung ñat bohemian" cua cac ngheä só, nhaø bao, ø á û ù ùrelaxed experience in an eclectic deùcor with an nhaø lam phim, Tadioto ñöôc ngöôi Haø thanh vaø ø ï ø øenchanting North African influence. With khach quoc teá rat öa chuong vôi khong gian thö ù á á ä ù âFrench-Turkish chef Chem Doan, Tadioto’s menu gian vaø phong cach trang trí electric theo anh õ ù ûof “amuse-bouches” includes unforgettable höông cua thiet keá Bac Phi ñoc ñao. Vôi ñau bep û û á é ä ù ù à áquiches to exquisite smoked salmon covered goat ngöôi Phap-Thoå Nhó Kyø Chem Ñoan, thöc ñôn ø ù ø ïcheese, or carpaccio and eggplant that melt in Tadioto phong phuù vôi mon banh tröng pho mat ù ù ù ù ùyour mouth. Full meals such as Steak Tartare or deâ vaø caù hoi hun khoi an mot lan laø nhôù mai, mon à ù ê ä à õ ùChicken Panini will surprise you with innovative carpaccio vaø caø tím thôm ngon. Ban seõ ngac nhien ï ï âuse of Vietnamese, French and Middle Eastern khi thöông thöc cac mon thòt boø Tartare hoac thòt û ù ù ù ëspices. With a gallery, frequent music and literary gaø panini ñöôc chuan bò töø cac loai gia vò ñen töø ï å ù ï áevents, Tadioto is a delightful discovery for nhieu nöôc khach nhau nhö Viet Nam, Phap vaø à ù ù ä ùHanoians proud of the city’s attractions. Trung Ñong . Vôi cac buoi trien lam tranh, buoi â ù ù å å õ å bieu dien nhac song , vaø cac söï kien van hoc, å ã ï á ù ä ê ï Tadioto laø kham phaù thuù vò cua ngöôi Haø Noi.ù û ø ä Including: set for 1-6 persons Bao goàm: goùi daønh cho 1-6 ngöôøi 6 Classical Cocktails of your choice 6 cocktail tuøy choïn 6 chefs selection (any item from the 6 moùn aên töø thöïc ñôn cuûa beáp tröôûng menu)12 Tröông Han Sieu, Hai Baø Tröng, Haø Noi ù â ä yeâu caàu ñaët tröôùc+84 4 66 80 91 24 - duc@tadioto.com x6 booking required10h00 to 24h00
 • 56. Unique Premium gift experiences
 • 57. Haõy bieán nhöõng mong muoán baïn ñaõ aáp uû töø laâu Indulge yourself to a longtime fantasy or discoverthaønh hieän thöïc hoaëc khaùm phaù nhöõng ñieàu hoaøn something new; SensesClub is here to guide youtoaøn môùi meû cuøng SensesClub. through unchartered territory.
 • 58. Cedric Davroux UniqueLôùp hoïc quyeàn anh Boxing classesCedric baét ñaàu ñi theo con ñöôøng voõ ngheä töø Cedric began his long martial arts odyssey withkhi môùi 5 tuoåi vôùi moân voõ Judo. ÔÛ tuoåi 16, anh Judo at the age of 5. At the age of 16 heñaõ coù nieàm ñam meâ vôùi moân voõ thuaät Wushu. discovered his next passion in Wushu. TrainingVôùi söï luyeän taäp chaêm chæ vaø söï coá gaéng khoâng intensively, he became an instructor at the agengöøng, anh ñaõ trôû thaønh giaùo vieân daïy voõ vaøo of 22, and took part in many French boxingtuoåi 22 vaø ñaõ tham gia raát nhieàu giaûi quyeàn and Muay Thai tournaments.anh cuûa Phaùp vaø nhieàu giaûi boxing cuûa Thaùi Although his focus is now Sanda, Cedric isLan (Muay Thaùi). experienced with many modern WuShu forms,Maëc duø hieän nay ñang taäp trung vaøo Sanda such as Chang Quan and Nan Quan, as well(moân voõ ñoái khaùng), Cedric vaãn nghieân cöùu as English boxing and Muay Thai.caùc moân voõ thuaät khaùc nhö Thieáu laâm quyeànbao goàm Tröôøng quyeàn (Chang Quan) vaøNam quyeàn (Nan Quan), voõ quyeàn anh vaømoân boxing Thaùi Lan Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Including: set for 1 person 4h hoc boxing vôi huan luyen vien rieng ï ù á ä â â 4 hours of individual training Dung cuï tap boxing ï ä Boxing equipment yeâu caàu ñaët tröôùc x1 1 Ngoõ 119, Ñöôøng nöôùc Phaàn Lan, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 16 73 34 58 44
 • 59. Premium gift experiences City GolfGolf in the City Chôi Golf giöõa thaønh phoáCityGolf is commited to offer the most CityGolf cam keát cung caáp coâng ngheä Golf moâadvanced 3D Golf Simulator technology and phoûng 3D tieân tieán nhaát vaø caùc dòch vuï ñi keømadditional high end services including playing bao goàm chôi treân 75 saân golf noåi tieáng nhaáton 75 most famous worlwide golf courses, Golf theá giôùi, taäp golf, caùc khoùa ñaøo taïo golf chopractices, Golf Trainings for adults and children ngöôøi lôùn vaø treû em vôùi caùc giaûng vieân golfwith PGA Golf Trainers, food and drink PGA, caùc dòch vuï aên uoáng, toå chöùc söï kieän vaøservices, various Event and Tournaments toå chöùc caùc giaûi thi giaûi ñaáu golf trong nhaø.organisation. Including: Bao goàm: Come and enjoy a one hour lesson with a Hoïc ñaùnh Golf 1h vôùi giaûng vieân chuyeân professional Golf Instructor nghieäp. Additional VIP membership card for a full Trôû thaønh thaønh vieân VIP trong voøng 1 tuaàn access to CityGolf 3D Golf Simulator vaø chôi coâng ngheä CityGolf moâ phoûng 3D during one week theo yù muoán yeâu caàu ñaët tröôùc x1Taàng KT, Toøa nhaø B, 88 Laùng Haï, Ñoáng Ña, Haø Noäi+84 4 37 26 49 96 - center-manager@citygolf.com.vn booking required10h00 to 21h00
 • 60. Didier Corlou UniqueKhaùm phaù caùc höông lieäu Discover spices withvôùi Didier Corlou Didier CorlouPhaàn lôùn ngöôøi Vieät khoâng chuù troïng veà caùc höông Vietnamese people seldom use spices as theylieäu trong caùch naáu aên truyeàn thoáng. Hoï thöôøng söû prefer fresh herbs, nuoc mam, abd some freshduïng caùc loaïi rau thôm, nöôùc maém vaø höông lieäu spices such as ginger, curcuma, chilli and pepper.töôi nhö göøng, ngheä, ôùt cay vaø haït tieâu. All along, some minorities have had a long-lasting tradition of using exotic spices such as talaumaTrong khi ñoù, töø laâu caùc daân toäc thieåu soá vaãn coù and mountain-top pepper to cook and to treatthoùi quen söû duïng caùc höông lieäu khoâ heát söùc ña diseases.daïng nhö gioåi vaø tieâu nuùi ñeå chöõa beänh vaø cheábieán thöùc aên. Didier Corlou invites you along this journey to discover how spices could add richness andLôùp hoïc naøy seõ giuùp baïn hieåu theâm veà caùch söû diversity in flavor to your everyday life.duïng caùc höông lieäu khoâ ñeå coù moät böõa aên phongphuù, giaøu höông vò hôn. Bao goàm: Including: Lôùp hoïc ñaëc bieät veà gia vò do ñaàu beáp Didier Special workshop with Didier Corlou including Corlou ñaûm nhieäm neám höông lieäu (30 phuùt), spices tasting (30 minutes), Welcome drink, ñoà uoáng, quaø taëng ñaëc bieät daønh cho 2 ngöôøi, Spices Gift for two persons, according to Chef tuøy thuoäc vaøo thôøi gian bieåu cuûa ñaàu beáp availability yeâu caàu ñaët tröôùc x2 19 Ngoâ Van Sô, Hoan Kiem, Haø Noi ê û ø á ä booking required +84 49 44 63 17
 • 61. Premium gift experiences Golden AppleBe your own chef with Cuøng nhau trôû thaønhyour friend ñaàu beáp chuyeân nghieäpCooking hours should be fun! At the Golden Caùc lôùp naáu aên AÙ, AÂu, lôùp laøm baùnh kem, baùnhApple Culinary Classes, participants discover the ngoït khai giaûng haøng ngaøy ñem tôùi cho ngöôøibargaining culture in a lively local market. The tham gia nhöõng traûi nghieäm thuù vò veà tinh hoa aåmambiance in cooking class is filled with laughter, thöïc töø khaép caùc mieàn treân ñaát nöôùc vaø Theá giôùi.vivid aromas of the fresh herbs and spices, eclectic Kyõ naêng naáu nöôùng vaø nhöõng bí quyeát naáu aên ñoäcwith the sizzling sounds of sautéing. The happy ñaùo töø caùc ñaàu beáp chuyeân nghieäp. Nhöõng giôøsounds of collective cooking emphasize a lasting hoïc boå ích, lyù thuù, khoâng gian thoaûi maùi, vui veû,impression on your culinary psyche. Cooking saùng taïo...hours should build confidence. When you leavethe class, you will be able to master recipes thatare delicious dishes Including: for 2 persons Bao goàm: daønh cho 2 ngöôøi 3 workshops, 2h/ workshop 3 buoåi hoïc, 2h/ buoåi You will learn to cook with one of your friend: Baïn seõ hoïc naáu aên vôùi moät ngöôøi baïn cuûa baïn: Stuffed squid in tamarind sauce, Eggplant claypot, Möïc nhoài thòt soát me, Caø tím noài ñaát, Salad Mixed fresh fruit salad with five spice sugar, hoa quaû troän vôùi ñöôøng nguõ vò, Suùp bí ñoû vaø Pumpkin soup with bacon, spaghetti mushroom thòt ba chæ muoái, Myø YÙ soát kem naám, Caù hoài soát cream sauce, Salmon on passion fruit sauce, Tuna chanh leo, Baùnh keïp caù ngöø, Caù hoài boû loø soát sandwich, Baked salmon with mustard sauce and muø taït vaø haït oùc choù, Toâm nöôùng soát thì laø, walnuts, Shrimp grilled with fennel sauce. Special Quaø taëng ñaëc bieät cuûa Golden Apple sau gift from Golden Apple after the cooking class khoùa hoïc naáu aên yeâu caàu ñaët tröôùc x2Soá 1/5, 34A, phoá Traàn Phuù, Ba Ñình, Haø Noäi+84 4 38 48 98 88 booking requiredMonday to Saturday - 8h00 to 20h00
 • 62. La Ferme du Colvert UniqueDu ngoaïn & thö giaõn ôû Relaxing escape at“La Ferme du Colvert La Ferme du ColvertResort & Spa” Resort & SpaCaùch Haø Noäi 40km veà phía Taây, naèm trong At 40km West of Hanoi, in the heart of aloøng baûn Möôøng, Resort & Spa Vieät – Phaùp, Vòt beautiful Muong hamlet, La Ferme du Col VertCoå Xanh laø ñieåm ñeán cuûa nhieàu du khaùch eco-village is set aside from the neighbouring towns and busy tourist sites surrounded by tea hills in the shape of an oyster and the Black River La Ferme du Colvert is your relaxing escape for the Week End Bao goàm Including 1 ñeâm nguû ôû nhaø Saøn Hoa Cau truyeàn 1 night in Muong still house or Arec house thoáng kieåu Möôøng 1 Muong massage 1 xuaát massage kieåu Möôøng 1 breakfast 1 Böõa saùng yeâu caàu ñaët tröôùc x2 Gieáng Xaï, Cö Yeân, Löông Sôn, Hoøa Bình booking required +84 (218) 3 82 56 62 Everyday
 • 63. Premium gift experiences London Diamond GalleryFine jewellery workshop Lôùp hoïc laøm ñoà trang söùcHome to the worlds finest gemstones, master Vôùi ñoäi nguõ thôï thuû coâng baäc thaày vaø caùc chuyeâncraftsmen and jewelry experts, the London gia veà ñoà trang söùc, London Gallery laø moät trongDiamond Gallery is one of the most established nhöõng thöông hieäu ñaù quyù vaø ñoà trang söùc uy tínjewelry houses in the World. nhaát Theá giôùi .With an international presence that spans across Coù maët ôû nhieàu nöôùc treân theá giôùi nhö Nhaät Baûn,Japan, Hong Kong and South-East Asia, LDG is Hoàng Koâng vaø Ñoâng Nam AÙ, LDG noåi tieángrenowned not only for exclusive and exquisite khoâng chæ veà ñoà trang söùc ñoäc quyeàn vaø tinh teájewelry pieces but also for providing the highest maø coøn noåi tieáng laø nhaø cung caáp caùc dòch vuï vaølevel of service and products to a diverse anddiscerning clientele. saûn phaåm cao caáp cho ñoái töôïng khaùch haøng am hieåu. Including: Bao goàm: Introduction to the diamond trade: learn about Giôùi thieäu veà ngheà laøm kim cöông: baïn seõ hieåu the mining process, gem typology, theâm veà quy tình khai thaùc, caùch phaân loaïi, craftmanship and what it takes to find the right coâng ngheä thuû coâng vaø moïi thöù caàn thieát ñeå tìm diamond for you. ñöôïc ñoà trang phuø hôïp nhaát vôùi baïn. Selection of loose gemstones and (or) pearls to Choïn ñaù quyù vaø (hoaëc) ngoïc trai rôøi ñeå laøm 1 make 1 necklace or bracelet. chieác voøng coå hoaëc voøng tay One hour lesson on how to make your 1h hoïc laøm voøng coå hoaëc voøng tay necklace or bracelet yeâu caàu ñaët tröôùc x253 Leâ Ngoïc Haân, Haø Noäi+84 4 39 72 63 27 booking required9h00 to 18h00 - Everyday
 • 64. Jean - Francois Martin UniqueTrôû thaønh aûo thuaät gia Become a magicianHaõy khaùm phaù bí maät cuûa moân aûo thuaät huyeàn With Jean-Francois Martin, put magic in yourbí vôùi Jean- François Martin! AÁn töôïng ngöôøi everyday life and transform your reality ! Learnmình yeâu, baïn beø vaø ngöôøi thaân chæ vôùi nhöõng how to amaze your friends and family withvaät duïng quen thuoäc thöôøng ngaøy nhö daây everyday objects, rubber bands, ropes, bills,chun, daây thöøng, tôø tieàn, ñoàng xu, loï muoái, hay coins, caps, salt shaker or a lemon and muchchæ moät quaû chanh. Baïn seõ ñöôïc hoïc nhöõng more .Learn how transform the moment andnguyeân taéc cô baûn veà aûo thuaät, veà taâm lyù hoïc, make your audience believe they have seen aveà caùch keå chuyeän cuoán huùt ngöôøi nghe vaø miracle. The magic training will include thedieãn taäp rieâng vôùi aûo thuaät gia Jean - François ground rules of the magician, psychology, storyMartin telling, detailed rehearsal for each magic effect Bao goàm Including 2h hoïc aûo thuaät daønh rieâng cho 1 hoaëc 2 2h of private initiation to magic for 1 or 2 ngöôøi hoaëc persons or 3 buoåi hoïc aûo thuaät nhoùm neáu coù theå 3 sessions of group magic lessons if availability yeâu caàu ñaët tröôùc x2 Lieân heä soá ñieän thoaïi: booking required +849 84 88 58 71
 • 65. Premium gift experiences NOI PicturesPhotography workshop Lôùp hoïc chuïp aûnhJulie Vola is a French artist photographer Julie Vola laø nhieáp aûnh gia ngöôøi Phaùp, ñaïi dieänrepresented by the photography agency Noi cho coâng ty nhieáp aûnh chuyeân nghieäp NoiPictures. She has been leading photo Pictures. Trong 4 naêm trôû laïi ñaây, keå töø khi Julieworkshops for the past 4 years, since she has toát nghieäp tröôøng quoác gia danh tieáng veà nhieápleft the prestigious National School of aûnh taïi Arles- Phaùp, chò raát thaønh coâng trongPhotography in Arles, France. vieäc giaûng daïy moân ngheä thuaät chuïp aûnh.This workshop is for you if you are a beginner, Neáu baïn môùi hoïc chuïp aûnh, lôùp hoïc cuûa Julieyou want to get to know your camera better seõ cho baïn nhöõng hieåu bieát cô baûn veà maùy aûnhand start composing your photos. This vaø haõy chuïp nhöõng böùc aûnh cuûa rieâng baïn! Neáuworkshop is also for you if you are a more baïn ñaõ bieát ñoâi chuùt veà chuïp aûnh, Julie cuõng seõadvanced photographer wishing to get better giuùp baïn caûi thieän caùc kyõ naêng chuïp aûnh ñeå taïoimages. ra caùc böùc aûnh mang tính ngheä thuaät cao Including Bao goàm 3 hours workshop including 3h hoïc chuïp aûnh bao goàm 30 mins evaluation and technical briefing 30 phuùt hoïc cô baûn veà kyõ thuaät chuïp hình 2h30 intinerary tour around the best 2h30 ñi chuïp aûnh taïi nhöõng ñòa ñieåm chuïp photography spot in Hanoi (choice of Old aûnh ñeïp nhaát Haø Noäi (phoá coå hoaëc hoà Truùc Quarter or West Lake Truc Bach or Long Baïch hoaëc caàu Long Bieân) Bien Bridge Area) yeâu caàu ñaët tröôùc x2Soá 25, ngoõ 158 Ngoïc Haø, Ba Ñình, Haø NoäiWorkshops.julievola@gmail.com booking required
 • 66. Thomas Chapelle - PGA UniqueKhaùm phaù moân theå thao Discover the noblequyù toäc Goân sport GolfDuø baïn ôû ñoä tuoåi naøo hay ñaõ ñaït trình ñoä ñeán Whatever your level may be, Vietnam Golfñaâu, phöông phaùp giaûng daûi vaø chöông trình Academy will help to improve all aspects ofluyeän taäp hieäu quaû cuûa Vietnam Golf Academy your game (drives, fairway shots, reaching theseõ giuùp baïn ñaït ñöôïc tieán boä trong moïi kyõ green, approach and putting) throughnaêng ñaùnh goân cuûa mình (drives, fairway shots, appropriate training programs and variedreaching the green, approach vaø putting). teaching techniques. The teacher, ThomasThomas Chapelle laø giaûng vieân chính thöùc cuûa Chapelle is a golf professional and certifiedHeäp hoäi Goân Chuyeân nghieäp Phaùp PGA töø PGA instructor since 2010 under the tutelagenaêm 2010. Anh töøng laø hoïc troø cuûa oâng of Mr. Laurent Puig (former President of PGALaurent Puig (cöïu Chuû tòch PGA France). France). Bao goàm Including 1h30 hoïc ñaùnh goân khaùm phaù hoaëc naâng 1h 30 for beginner or advanced levels cao Including golf balls and golf clubs Bao goàm boùng vaø gaäy ñaùnh goân yeâu caàu ñaët tröôùc x1 Saân Goân Ñaûo Sen booking required 125 Nguyeãn Sôn, Long Bieân, Haø Noäi +84 16 97 57 02 00
 • 67. Premium gift experiences VietclimbI love Climbing! Toâi thích leo nuùi!You’re a beginner and you would like to Laø ngöôøi môùi baét ñaàu, baïn muoán traûi nghieämexperience outdoor climbing in a beautiful leo nuùi ngoaøi trôøi ôû moät nôi tuyeät ñeïp?Laø ngöôøiplace? You’re advanced climbers and you leo nuùi ôû caáp ñoä cao, baïn muoán ñaåy giôùi haïnwant to push your limits on some 3-start cuûa mình leân baét ñaàu leo nhöõng tuyeán 3routes? In both case, you will have a lot of chaëng? Trong caû hai tröôøng hôïp, baïn haõy thöûchallenge and fun with awesome rock, thaùch leo nuùi ñaù thuù vò vôùi caùc tuyeán ñöôøng leoamazing and long routes, shiny climbing gear, daøi, thieát bò hoã trôï leo an toaøn, moâi tröôøng,stunning surroundings, good company. caûnh quan tuyeät ñeïp vaø nhöõng ngöôøi baïn ñi cuøng vui tính. Including: trip for 2 persons Bao goàm: goùi daønh cho 2 ngöôøi Day-pass for the climbing gym Theû vaøo phoøng taäp leo nuùi 1 ngaøy 1-day outdoor climbing trip in Huu Lung: 1 ngaøy leo nuùi ôû vaùch ñaù Höõu Luõng: xe vaän transportation from Hanoi by private bus, chuyeån töø Haø Noäi – Höõu Luõng vaø ngöôïc laïi, yummy lunch, water. aên tröa, nöôùc uoáng Climbing shoes rental Cung caáp giaày leo nuùi yeâu caàu ñaët tröôùc x2Soá 40 Ngoõ 76 An Döông, Taây Hoà, Haø Noäi+84 9 49 34 22 81 booking requiredTuesday to Sunday - 7h00 to 22h00
 • 68. Viet Attitude UniqueKhu nghæ döôõng sinh thaùi “Les Bains de Hieu”“Les Bains de Hieu” EcolodgeNaèm giöõa hai thaùc nöôùc huøng vó, khu nghæ In the heart of Pu Luong Nature Reserve,döôõng sinh thaùi “Les Bains de Hieu” mang ñeán nestling in a green setting, between twocho baïn caûm giaùc gaàn guõi vôùi thieân nhieân. Haõy beautiful waterfalls, the Ecolodge “Les Bainsthö giaõn taän höôûng neùt ñeïp hoang sô vaø thuaàn de Hieu” will convince you to live in harmonykhieát vôùi moät ñeâm nghæ ôû bungalow truyeàn with the nature. An overnight in traditionalthoáng, taém ôû thaùc nöôùc, cöôõi ngöïa,.. bungalows, a bath in the waterfalls a horse ride, this is the perfect way to escape the city. Bao goàm Including 1 ñeâm ôû bungalow daønh rieâng cho 2 ngöôøi One night for 2 persons in a private Böõa saùng cho 2 ngöôøi bungalow Khoâng bao goàm chi phí ñi laïi ñeán Pu Luong Breakfast for 2 persons vaø böõa toái Transport to Pu Luong not included / Diner not included yeâu caàu ñaët tröôùc x2 197 Hoàng Haø, Phuùc Taân, Hoaøn Kieám, Haø Noäi booking required +84 4 39 32 36 80
 • 69. Premium gift experiences Viet AttitudeHa Long Bay on your Du ngoaïn Vònh Haï Longprivate junk baèng thuyeàn rieângVietAttitude Junk’s flat hull will allow you to Haõy du ngoaïn vaø caûm nhaän söï huøng vó cuûadiscover Ha Long Bay where few boats may thieân nhieân vònh Haï Long vôùi thuyeàn maønhventure, and will spirit you to mythical scenes. VietAttitude. Baïn seõ coù cô hoäi khaùm phaù veûWith its small skiff, you will be able during one ñeïp cuûa nhöõng raïn san hoâ, nhöõng ñaøn caù bôifull day to visit remote lagoons, to take a quiet loäi ,nhöõng hang ñoäng, nhuõ ñaù huyeàn aûo vaø ñiwalk along deserted beaches or explore daïo cuøng ngöôøi mình yeâu treân baõi bieån yeânunknown caves. tónh vaø hoang sô. Including Bao goàm Private boat for 2 persons for one day Thuyen danh rieng cho 2 ngöôi à ø â ø Lunch for 2 persons Böa tröa cho 2 ngöôi õ ø Transport to Cat Ba not included Khong bao gom chi phí ñi lai ñen Cat Baø â à ï á ù yeâu caàu ñaët tröôùc x2197 Hoàng Haø, Phuùc Taân, Hoaøn Kieám, Haø Noäi+84 4 39 32 36 80 booking required
 • 70. Ynot UniqueThieát keá noäi thaát Interior DesignÑöôïc ñoàng saùng laäp bôûi Marie Hautecoeur vaø Co-founded by Marie Hautecoeur and LeLeâ Trung Kieân, Y Not chuyeân veà thieát keá noäi Trung Kien, Y Not provides interior design andthaát toång theå vaø saûn xuaát ñoà ñaïc theo thieát keá. manufactures tailor-made furnitures that reflectPhong caùch Y Not laáy caûm höùng töø söï hoäi tuï cultural diversity through the relevant use ofvaên hoaù cuûa hai ngöôøi vaø ñöôïc phaûn aùnh qua mixed materials and textures. With Ynot, yourcaùch keát hôïp caùc keát caáu vaø chaát lieäu phaù home will form a unique and harmoniouscaùch, haøi hoaø. ensemble. Bao goàm Including Thaêm quan khaûo saùt taïi nhaø On site visit, collecting queries Thieát keá Design Giôùi thieäu yù töôûng, baûn veõ vaø chaát lieäu taïi Concept presentation in the shop (blueprint, cöûa haøng Y Not material and textile samples) yeâu caàu ñaët tröôùc x1House Soá 1, 1/22 AÂu Cô, Taây Hoà, Haø Noäi Apartment booking required +844 37 18 81 48 Monday to Sunday- 9h00 to 20h00
 • 71. Quaø taëng doanh nghieäpSensesClub laø quaø taëng lyù töôûng: Khoâng caàn phaûi ñaén ño ñeå tìm moùn quaø phuø hôïp nöõa- Ñeå khuyeán khích nhaân vieân chuû choát cuûa Baïn Vôùi hôn 120+ traûi nghieäm taïi 3 möùc giaù hieän taïi, quaø taëng SensesClub seõ giuùp Baïn laøm haøi loøng moïi sôû thích.- Cuûng coá quan heä vôùi khaùch haøng hoaëc ñoái taùc cuûa Baïn Haõy ñeå nhöõng thöông hieäu noåi tieáng ñoàng haønh cuøng doanh- Ña daïng hoaù caùc chöông trình chaêm soùc khaùch haøng nghieäp baïn cuûa Baïn Ngöôi ñöôc tang hop quaø cao cap Sensesclub seõ ñöôc tan höông nhöng ø ï ë ä á ï ä û õ trai nghiem sang trong vaø thuù vò tai cac ñòa ñiem danh tieng nhat Haø Noi. û ä ï ï ù å á á ä Taïo söï khaùc bieät cho thöông hieäu cuûa Baïn vôùi hoäp quaø thöôïng haïng Senseslcub Tuøy soá löôïng Baïn coù theå töï taïo hoäp quaø rieâng vôùi thöông hieäu cuûa Coâng Ty. Chuùng toâi seõ göûi tröïc tieáp ñeán ñòa chæ maø baïn yeâu caàu. Haõy truy caäp vaøo trang web www.sensesclub.vn ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát. Chính saùch chieát khaáu linh hoaït.
 • 72. Corporate giftsSensesClub is ideal to: You don’t have to bother looking for gift ideas anymore- Reward Your key personnel With more than 120+ experience at 3 different price ranges, Your SensesClub present will satisfy all envies.- Strengthen relations with Your clients and partners Associate Your Company to Hanoi’ s premium brands- Diversify Your loyalty programs Our premium experiences convey prestige and fun at the same time Impress your recipients using our customization methods Orders past on our website are customizable in content and sent to multiple addresses We can handle large quantities and fully customized orders on request to match Your company’s unique identity Visit www.sensesclub.vn for more information Discount available for volume purchases
 • 73. CAÙC ÑIEÀU KHOAÛN VAØ ÑIEÀU KIEÄN SÖÛ DUÏNG SAÛN PHAÅM SENSESCLUB 3. Hoaøn laïi tieàn, traùo ñoåi vaø caáp laïi Quyù vò ñoàng yù vôùi Thoûa thuaän naøy baèng vieäc mua, söû duïng hoaëc mua laïi baát kyø saûn phaåm naøo cuûa A. Tröôøng hôïp mua tröïc tieáp töø SensesClub SensesClub. SensesClub coù theå söûa ñoåi boå sung Thoûa thuaän naøy vaøo baát kyø thôøi gian naøo baèng caùch Hoaøn laïi tieàn vaø traùo ñoåi. Maëc ñònh, caùc Saûn phaåm vaø Phieáu quaø taëng SensesClub khoâng ñöôïc hoaøn laïi coâng boá caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn boå sung treân trang web: www.sensesclub.vn vaø quyù vò ñoàng yù raèng tieàn vaøo khoâng ñöôïc traùo ñoåi sang caùc maët haøng khaùc döôùi baát kyø lyù do vaø hình thöùc naøo. SensesClub vieäc mua, söû duïng vaø mua laïi baát kyø saûn phaåm naøo cuûa SensesClub sau nhöõng thay ñoåi naøy chöùng coù toaøn quyeàn xeùt duyeät xöû lyù taát caû caùc tröôøng hôïp. Môøi Quyù vò vui loøng tham khaûo theâm thoâng tin taïi toû quyù vò ñaõ chaáp nhaän caùc thay ñoåi naøy. NEÁU KHOÂNG ÑOÀNG YÙ VÔÙI NHÖÕNG ÑIEÀU KHOAÛN CUÛA trang Website cuûa chuùng toâi hoaëc lieân heä vôùi Boä phaân Chaêm soùc Khaùch haøng ñeå ñöôïc hoã trôï. THOÛA THUAÄN NAØY, QUYÙ VÒ KHOÂNG ÑÖÔÏC PHEÙP SÖÛ DUÏNG HOAËC MUA BAÁT KYØ SAÛN PHAÅM NAØO CUÛA SENSESCLUB. Caáp laïi trong tröôøng hôïp bò maát hoaëc heát haïn. SensesClub khoâng coù naêng tìm laïi hoà sô vaø khoâng chòu traùch nhieäm hoaøn laïi hoaëc ñeàn buø cho caùc Phieáu quaø taëng vaø Saûn phaåm bò ñaùnh maát tröôùc khi ñaõ ñöôïc1. Saûn phaåm ñaêng kyù vaø kích hoaït treân heä thoáng. Trong tröôøng hôïp Phieáu quaø taëng bò ñaùnh maát ñaõ ñaêng kyù kích hoaït Moåi saûn phaåm SensesClub ñeàu coù moät chuû ñeå cuï theå bao goàm moät (1) Phieáu quaø taëng (“Phieáu Quaø treân treân Website theo thoâng tin caù nhaân cuûa Quyù vò, Quyù vò vui loøng tham khaûo Website hoaëc lieân heä Taëng”) vaø moät (1) saùch höôùng daãn (“Saùch höôùng daãn”), (goïi chung laø “Saûn phaåm”). Nhaø cung caáp dòch vôùi Boä phaän Chaêm soùc Khaùch haøng ñeå ñöôïc hoã trôï. vuï vaø Dòch vuï seõ ñöôïc cung caáp cho khaùch haøng vaø ngöôøi ñöôïc höôûng Phieáu Quaø Taëng ñöôïc ghi cuï Maëc ñònh, trong moïi tröôøng hôïp, SensesClub khoâng coù traùch nhieäm hoaøn laïi tieàn hoaëc caáp laïi caùc Saûn theå trong Saùch höôùng daãn. SensesClub coù quyeàn thay ñoåi hoaëc thay theá baát kyø Saûn phaåm naøo ñöôïc phaåm vaø caùc Phieáu quaø taëng bò ñaùnh maát hoaëc heát haïn. chaøo baùn bao goàm giaù caû, ñaëc ñieåm kyõ thuaät, noäi dung cuûa baát kyø ñaëc ñieåm naøo cuûa Saûn phaåm naøo trong baát cöù thôøi gian naøo maø khoâng caàn thoâng baùo hoaëc coù traùch nhieäm phaùp lyù vôùi Quyù vò hay baát kyø B. Tröôøng hôïp mua qua trung gian, qua caùc ñaïi lyù vaø cöûa haøng ñoái taùc SensesClub ngöôøi naøo khaùc. Chuùng toâi cuõng coù quyeàn giôùi haïn soá löôïng Saûn phaåm ñaõ baùn hoaëc saûn phaåm coù saün ñeå baùn tröïc tuyeán treân website: www.sensesclub.vn (“Website”) hoaëc baùn haøng qua ñieän thoaïi. Trong tröôøng hôïp Saûn phaåm vaø Phieáu quaø taëng ñöôïc mua qua trung gian, qua caùc ñaïi lyù hoaëc cöûa haøng ñoái taùc SensesClub (“caùc Nhaø phaân phoái”), caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa chính caùc Nhaø phaân phoái2. Phieáu Quaø taëng lieân quan daønh cho caùc Saûn phaåm SensesClub ñöôïc aùp duïng. Quyù vò vui loøng lieân heä vôùi Nhaø phaân phoái ñeå bieát theâm thoâng tin vaø ñöôïc hoã trôï.A. Quy ñoåi Phieáu quaø taëng. Moãi Phieáu quaø taëng ñeàu coù theå coù theå ñöôïc trao ñoåi vaø ñöôïc söû duïng bôûi nhöõng khaùch haøng ñaõ ñeán 4. Dòch vuï cuûa Caùc nhaø cung caáp Dòch vuï tuoåi tröôûng thaønh. A. Ñaët haøng/ñaët choã. Quyù vò phaûi ñaët haøng/ñaët choã tröïc tieáp vôùi Nhaø cung caáp dòch vuï. Khi ñaët haøng/ñaët Caùc Nhaø Cung caáp dòch vuï laø caùc cöûa hang, nhaø phaân phoái, cô sôû baùn buoân baùn leû, caùc Coâng ty, nhaø choã vôùi Nhaø cung caáp Dòch vuï, Quyù vò coù theå ñöôïc yeâu caàu cung caáp caùc thoâng tin caù nhaân nhö soá theû haøng, khaùch saïn vaø caùc cô sôû cung caáp dòch vuï khaùc ñaõ kyù thoaû thuaän vôùi SensesClub ñeå Cung caáp tín duïng, SensesClub khoâng chòu traùch nhieäm ñoái vôùi vieäc Nhaø cung caáp Dòch vuï söû duïng nhöõng thoâng dòch vuï qua Saûn phaåm cuûa SensesClub (“Nhaø Cung caáp dòch vuï”). tin caù nhaân naøy. SensesClub khoâng coù traùch nhieäm ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng rieâng bieät cuûa caùc Nhaø Phieáu quaø taëng chæ ñöôïc söû duïng ñeå Quy ñoåi laáy caùc Dòch vuï ñaõ ñöôïc thoaû thuaän tröôùc giöõa cung caáp dòch vuï (keå caû khi hoï söû duïng teân vaø logo cuûa SensesClub). Chuùng toâi khuyeán khích quyù vò SensesClub vaø caùc Nhaø Cung caáp dòch vuï lieân quan (“Dòch vuï” hoaëc “Caùc dòch vuï”). nhaän thöùc veà vaán ñeà naøy khi ñoïc nhöõng chính saùch rieâng tö cuûa töøng Nhaø cung caáp dòch vuï, caùc chính saùch coù theå khaùc caùc chính saùch cuûa chuùng toâi. SensesClub coù quyeàn thay ñoåi danh saùch caùc Nhaø cung caáp dòch vuï, ñòa ñieåm cuûa caùc Nhaø cung caáp dòch vuï, noäi dung caùc Dòch vuï, möùc giaù cuûa caùc Saûn phaåm vaø quy trình Quy ñoåi Phieáu quaø taëng (“Caùc B. Caùc ñieàu khoaûn cuûa Caùc nhaø cung caáp dòch vuï. Dòch vuï cuûa caùc Nhaø cung caáp dòch vuï bò chi phoái bôûi ñieàu kieän söû duïng”). Caùc ñieàu kieän söû duïng ñoàng thôøi cuõng bò chi phoái bôûi caùc ñieàu kieän cuûa nhaø Cung caùc caùc ñieàu khoaûn, ñieàu kieän vaø giôùi haïn do quy ñònh rieâng cuûa Nhaø cung caáp dòch vuï. Traùch nhieäm caáp dòch vuï nhö tính saün coù, noäi dung vaø caùc ñieàu khoaûn, ñieàu kieän vaø haïn cheá cuûa nhaø Cung caáp dòch cuûa quyù vò laø xem xeùt caùc ñieàu khoaûn, ñieàu kieän vaø giôùi haïn naøy ñeå xaùc nhaän raèng quyù vò ñaùp öùng ñöôïc vuï nhö seõ neâu trong phaàn 4. nhöõng yeâu caàu cuï theå cuûa hoï veà Dòch vuï vaø ñoàng yù vôùi caùc ñieàu khoaûn, ñieàu kieän vaø giôùi haïn ñoù.B. Xaùc thöïc Phieáu quaø taëng. C. Thay ñoåi vaø Huûy boû. Quyù vò phaûi tuaân thuû theo caùc chính saùch thay ñoåi vaø huûy boû Dòch vuï cuûa Nhaø cung Quyù vò phaûi cung caáp maõ soá seâri cuûa Phieáu quaø taëng vaø/hoaëc trình Phieáu quaø taëng cuûa mình cho Nhaø caáp dòch vuï, bao goàm thanh toaùn phí huûy boû, neáu coù. SensesClub seõ khoâng chòu traùch nhieäm veà baát kyø cung caáp dòch vuï ñeå xaùc nhaän tính xaùc thöïc cuûa theû. Chæ coù Phieáu quaø taëng thaät môùi coù giaù trò thanh chi phí thay ñoåi hoaëc huûy boû. toaùn caùc dòch vuï coøn caùc baûn sao hoaëc Phieáu quaø taëng bò loãi (ví duï phaàn maõ daønh rieâng cho nhaø cung caáp dòch vuï maát tính baûo maät) seõ khoâng ñöôïc caùc Nhaø Cung caáp dòch vuï chaáp nhaän. Trong tröôøng D. Thay theá hoaëc heát haïn. Danh saùch caùc Nhaø cung caáp dòch vuï, ñòa ñieåm cuûa caùc Nhaø cung caáp dòch vuï hôïp Phieáu quaø taëng khoâng coù hieäu löïc, Nhaø cung caáp dòch cuï seõ töø choái cung caáp dòch vuï cho Quyù vò. vaø/hoaëc noäi dung Dòch vuï do Nhaø cung caáp dòch vuï cung caáp coù theå thay ñoåi vaø bò chi phoái bôûi tính coù Ñeå bieát theâm thoâng tin lieân quan ñeán tính xaùc thöïc vaø hieäu löïc cuûa Phieáu quaø taëng, vui loøng lieân heä Boä saün cuûa caùc maët hang vaø dòch vuï vaø coù theå phaûi chòu söï thay ñoåi, thay theá hoaëc heát haïn söû duïng vì nhieàu phaän Chaêm soùc Khaùch haøng. lyù do khaùch quan vaø chuû quan khaùc nhau. Vì vaäy thoâng tin veà Nhaø cung caáp dòch vuï ñöôïc coù trong Saûn phaåm ñöôïc cung caáp chæ mang tính chaát minh hoaï vaø khoâng mang tính raèng buoäc vôùi Nhaø cung caápC. Tieàn thöôûng nhaân vieân phuïc vuï, tieàn típ khaùc vaø phí vaän chuyeån: Khoâng bao goàm trong Phieáu quaø taëng dòch vuï vaø SensesClub. Ví duï, hình aûnh xuaát hieän treân saûn phaåm chæ mang tính chaát minh hoïa vaø khoâng nhaát thieát ñaïi dieän hoaëc phaûn aùnh caùc Dòch vuï ñöôïc chaøo baùn hoaëc cung caáp. Phieáu quaø taëng khoâng bao goàm tieàn thöôûng, tieàn tip taïi baát kyø Nhaø cung caáp Dòch vuï hoaëc Dòch vuï naøo vaø khoâng bao goàm phí vaän chuyeån ñeán hoaëc töø ñòa ñieåm cuûa Nhaø cung caáp Dòch vuï. E. Cung caáp dòch vuï. Caùc Nhaø cung caáp dòch vuï chæ coù traùch nhieäm duy nhaát laø cung caáp caùc dòch vuï. SensesClub vaø caùc Nhaø phaân phoái cuûa SensesClub khoâng chòu traùch nhieäm cung caáp hoaëc thöïc hieän baát
 • 74. kyø Dòch vuï naøo. Quyù vò phaûi giaûi quyeát tröïc tieáp vôùi caùc Nhaø cung caáp Dòch vuï veà baát cöù vaán ñeà naøo 11. Mieãn tröø Traùch nhieäm hoaëc baát kyø tranh chaáp naøo maø quyù vò coù theå gaëp phaûi ñoái vôùi Dòch vuï cuûa mình. Caùc saûn phaåm ñöôïc cung caáp treân cô sôû “voán coù” vaø “saün coù” khoâng coù baát kyø baûo ñaûm naøo, cho duø noùi roõ hay nguï yù”, bao goàm nhöng khoâng haïn cheá caùc baûo ñaûm nguï yù veà khaû naêng baùn ñöôïc, tính phuø5. Nhaø cung caáp dòch vuï laø Nhaø cung caáp ñoäc laäp hôïp ñoái vôùi moät muïc ñích naøo ñoù hoaëc khoâng vi phaïm. SensesClub khoâng baûo ñaûm veà tính chính xaùc, Caùc Nhaø cung caáp dòch vuï laø nhöõng Nhaø cung caáp ñoäc laäp, vaø hoï khoâng phaûi laø caùc ñaïi lyù, chi nhaùnh tính hoaøn thieän hoaëc ñoä tin caäy cuûa Saûn phaåm vaø Dòch vuï. Quyù vò phaûi chòu traùch nhieäm kieåm tra moïi hoaëc ngöôøi ñaïi dieän cuûa SensesClub. Do ñoù, SensesClub seõ khoâng chòu traùch nhieäm döôùi baát kyø hình thoâng tin tröôùc khi mua Saûn phaåm vaø söû duïng Dòch vuï. thöùc naøo, ñoái vôùi baát kyø thieät haïi naøo, bao goàm nhöng khoâng giôùi haïn taát caû thieät haïi ñaëc bieät, tröïc Moïi lôøi khuyeân hoaëc thoâng tin, cho duø baèng lôøi hay baèng vaên baûn maø quyù vò coù ñöôïc töø SensesClub tieáp, ngaãu nhieân, do haäu quaû hoaëc thieät haïi mang tính tröøng phaït phaùt sinh, theo baát kyø caùch naøo lieân seõ khoâng coù tính chaát baûo ñaûm trong thoûa thuaän naøy. SensesClub hoaëc baát kyø nhaø cung caáp naøo cuûa quan vôùi caùc Dòch vuï naøy, veà baát kyø haønh ñoäng, boû soùt hoaëc tuyeân boá cuûa caùc Nhaø cung caáp dòch vuï. SensesClub khoâng phaûi chòu traùch nhieäm veà baát kyø loãi naøo trong baát kyø thoâng tin naøo ñöôïc cung caáp6. Boài thöôøng cung vôùi saûn phaåm hoaëc veà baát kyø haønh ñoäng naøo do tin töôûng vaøo caùc thoâng tin ñoù. QUYÙ VÒ ÑOÀNG YÙ BOÀI THÖÔØNG, BAÛO VEÄ VAØ TRAÙNH CHO SENSESCLUB, CAÙC COÂNG TY CO, 12. Giôùi haïn nghóa vuï COÂNG TY LIEÂN KEÁT SENSESCLUB, CHI NHAÙNH, VIEÂN CHÖÙC, ÑAÏI LYÙ, NHAØ CUNG CAÁP DÒCH VUÏ Trong phaïm vi cho pheùp toái ña cuûa luaät phaùp, SensesClub töø choái moïi nghóa vuï, duø theo hôïp ñoàng coù CUÛA SENSESCLUB, CAÙC COÂNG TY ÑOÀNG NHAÕN HIEÄU VAØ CAÙC ÑOÁI TAÙC KHAÙC CUØNG VÔÙI MOÏI phaïm loãi hay khoâng (keå caû sô suaát), nghóa vuï tuyeät ñoái hoaëc caùc nghóa vuï khaùc, vaø töø choái moïi toån thaát, NHAÂN VIEÂN KHOÛI BAÁT KYØ TOÅN THAÁT, TRAÙCH NHIEÄM, KHIEÁU NAÏI HOAËC YEÂU CAÀU NAØO, BAO bao goàm nhöng khoâng giôùi haïn nhöõng thieät haïi giaùn tieáp, ngaãu nhieân, do haäu quaû, nhöõng thieät haïi ñaëc GOÀM PHÍ LUAÄT SÖ ÑÖÔÏC YEÂU CAÀU BÔÛI BAÁT KYØ BEÂN THÖÙ BA NAØO, PHAÙT SINH DO QUYÙ VÒ ÑAÕ VI bieät hoaëc nhöõng thieät haïi mang tính tröøng phaït phaùt sinh töø hoaëc lieân quan ñeán vieäc söû duïng saûn phaåm. PHAÏM CAÙC ÑIEÀU KHOAÛN CUÛA THOÛA THUAÄN NAØY, BAÁT KYØ LUAÄT AÙP DUÏNG NAØO, HOAËC QUYEÀN Ngay caû khi SensesClub ñaõ ñöôïc thoâng baùo veà khaû naêng xuaát hieän cuûa nhöõng thieät haïi treân maø khoâng CUÛA BAÁT KYØ BEÂN THÖÙ BA NAØO. giôùi haïn nhöõng nghóa vuï tröôùc, thì toaøn boä nghóa vuï cuûa SensesClub phaùt sinh töø hoaëc lieân quan ñeán7. Tham khaûo beân thöù ba Thoûa thuaän naøy seõ khoâng vöôït quaù soá tieàn maø quyù vò ñaõ thanh toaùn cho SensesClub. Vieäc tham khaûo haøng hoùa vaø dòch vuï cuûa beân thöù ba khoâng lieân quan ñeán vieäc xaùc nhaän nhöõng haøng 13. Giaûi quyeát Tranh chaáp vaø Luaät ñieàu chænh hoùa vaø dòch vuï naøy cuûa SensesClub, vaø SensesClub töø choái moïi traùch nhieäm lieân quan ñeán vieäc quyù vò Thoûa thuaän naøy vaø moïi Phuï luïc khaùc seõ ñöôïc chi phoái bôûi luaät Vieät Nam. Moïi tranh chaáp maø hai beân tieáp caän vaø söû duïng nhöõng haøng hoùa dòch vuï naøy. khoâng theå thoûa thuaän ñöôïc seõ ñöôïc ñöa ra giaûi quyeát taïi toøa aùn coù thaåm quyeàn taïi Haø Noäi.8. Thöông hieäu 14. Caùc thaéc maéc vaø Dòch vuï khaùch haøng SensesClub sôû höõu vaø ñöôïc caáp pheùp söû duïng thöông hieäu/kyù hieäu dòch vuï SensesClubTM vaø Neáu quyù vò coù baát kyø thaéc maéc gì lieân quan ñeán Thoûa thuaän hoaëc Saûn phaåm, hay muoán baùo caùo baát kyø SensesClubTM. Vieäc söû duïng traùi pheùp baát kyø nhaõn hieäu naøo, dòch vuï hoaëc logo cuûa SensesClub coù theå vaán ñeà gì veà Dòch vuï ñaõ ñöôïc cung caáp cho quyù vò, thì xin vui loøng lieân heä vôùi boä phaän Chaêm soùc Khaùch bò coi laø vi phaïm luaät nhaõn hieäu cuûa Vieät Nam. Taát caû nhaõn hieäu cuûa beân thöù ba laø taøi saûn rieâng cuûa hoï haøng SensesClub qua email info@sensesclub.vn hoaëc goïi ñeán soá ñieän thoaïi ñöôïc cung caáp treân Website vaø khoâng ñöôïc söû duïng neáu khoâng ñöôïc pheùp. Vieäc tham chieáu vaø söû duïng caùc nhaõn hieäu cuûa beân thöù www.sensesclub.vn. ba khoâng coù nghóa laø chuû sôû höõu caùc nhaõn hieäu töông öùng nguï yù saùp nhaäp thaønh chi nhaùnh, ñöôïc xaùc nhaän hoaëc khuyeân duøng bôûi SensesClub. 15. Caùc ñieàu khoaûn khaùc9. Thö töø quan heä vôùi Caùc beân thöù ba Trong tröôøng hôïp caùc chöùc naêng coù thaåm quyeàn khoâng coâng nhaän tính hieäu löïc cuûa baát kyø Ñieàu khoaûn naøo cuûa Thoûa thuaän naøy, caùc beân vaãn nhaát trí raèng veà tinh thaàn vaø muïc ñích cuûa Ñieàu khoaûn ñoù vaø vaãn Caùc giao dòch hoaëc thö töø quan heä vôùi baát kyø beân thöù ba naøo ngoaøi SensesClub chæ coù giaù trò giöõa quyù aùp duïng moät ñieàu khoaûn saùt nhaát vôùi tinh thaàn vaø muïc ñích cuûa Ñieàu khoaûn ñoù trong ñieàu kieän luaät vò vaø beân thöù ba ñoù. Trong moïi tröôøng hôïp, SensesClub seõ khoâng chòu traùch nhieäm veà baát kyø haøng hoùa, phaùp cho pheùp. Toaøn boä caùc ñieàu khoaûn khaùc cuûa Thoûa thuaän seõ vaãn coù giaù trò vaø hieäu löïc ñaày ñuû. Caùc dòch vuï, nguoàn haøng hoaëc vaán ñeà gì lieân quan ñeán caùc giao dòch hoaëc lieân heä vôùi beân thöù ba ñoù hoaëc tieâu ñeà chæ ñeå tham khaûo vaø trong moïi tröôøng hôïp khoâng ñònh nghóa, giôùi haïn, hieåu hay moâ taû phaïm vi baát kyø vaán ñeà gì baát lôïi lieân quan. cuûa muïc ñoù. Caùc tröôøng hôïp SensesClub haønh ñoäng khoâng tuaân thuû vôùi baát kyø ñieàu khoaûn naøo Thoûa10. Tieát loä Thoâng tin Caù nhaân vaø Thoâng tin veà Nhaø cung caáp Dòch vuï thuaän naøy khoâng ñoàng nghóa vôùi vieäc Quyù vò seõ khoâng bò raèng buoäc tuaân thuû vôùi moãi moät hoaëc taát caû caùc Ñieàu khoaûn cuûa Thoaû thuaän naøy, vaø SensesClub vaãn coù quyeàn thöïc thi vaø tìm caùch baûo veä caùc Ñieàu Khoâng haïn cheá baát kyø quyeàn naøo ñöôïc trao cho SensesClub nhö ñaõ neâu trong thoûa thuaän naøy, quyù khoaûn chi phoái Thoaû thuaän naøy. Thoûa thuaän naøy laø moät baûn ghi nhôù troïn veïn giöõa quyù vò vaø SensesClub vò coâng nhaän vaø ñoàng yù raèng SensesClub coù theå löu giöõ hoaëc tieát loä thoâng tin caù nhaân cuûa quyù vò neáu veà vaán ñeà chính cuûa Thoûa thuaän. Neáu quyù vò coù baát kyø khieáu naïi naøo lieân quan ñeán Thoûa thuaän naøy ñöôïc luaät phaùp yeâu caàu hoaëc neáu coù söï tin töôûng chaéc chaén raèng vieäc löu giöõ hay tieát loä ñoù laø caàn thieát hoaëc Saûn phaåm thì phaûi tieán haønh khieáu naïi ñoù trong voøng moät (1) thaùng sau khi phaùt sinh vaán ñeà neáu ñeå (i) tuaân thuû theo quy ñònh cuûa luaät phaùp; (ii) thöïc thi quyeàn haïn cuûa chuùng goâi; hoaëc (iii) baûo veä khoâng thì khieáu naïi ñoù seõ khoâng ñöôïc chaáp thuaän. quyeàn lôïi, taøi saûn vaø söï an toaøn cuûa SensesClub hoaëc caùc beân lieân quan.
 • 75. TERMS AND CONDITIONS REGARDING SENSESCLUB PRODUCTS Substitutions in case of loss. SensesClub does not have the ability to certify and re-issue and substitute lost Gift cards or Products that have not been registered and activated on our Website. In case your Gift You accept this Agreement by purchasing, using or redeeming any SensesClub Product. SensesClub card and Product have been registered on our Website prior to the loss, please contact our Customer may amend this Agreement at any time by posting the amended Terms and Conditions of Use on Service for further assistance. the Website at www.sensesclub.vn, and you agree that your purchase, use or redemption of any SensesClub Product after such changes will constitute your acceptance of such changes. IF YOU DO By default, SensesClub is not liable to any losses and does not have the responsibility to re-issue or NOT AGREE WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT, YOU ARE NOT PERMITTED TO USE OR substitute Gift cards or Products under any circumstances or for any reasons. REDEEM ANY SENSESCLUB PRODUCT. 4. Service Provider Services.1. Products. A. Making a Reservation. You must make your reservation for Services directly with the Service Provider. You Each Product pertaining to a specific theme contains one (1) gift card (“Gift Card”) and one (1) may be asked to provide non-public personal information, such as a credit card number, when making printed guide (the “Guide”) (collectively, “Product”). Service Providers and the services they provide to reservations with Service Providers, and we are not responsible for the Service Providers’ use of such purchasers and beneficiaries in exchange for the Gift Card are listed in the Guide. SensesClub reserves personal information. SensesClub is not responsible for the privacy practices of Service Providers (even the right to change or substitute any Products offered for sale, and the prices or specifications of any if they utilize SensesClub’s name or logos). We encourage you to be aware of this when you read the Products at any time and from time to time without any notice or liability to you or any other person. privacy policies of each and every Service Provider, as such policies may differ from ours. We reserve the right to limit quantities of Products sold or made available for sale on the SensesClub B. Service Provider Terms. The Services of Service Providers are subject to certain terms, conditions and website at www. sensesclub.vn (the “Website”) or by telephone. limitations. It is your responsibility to review a Service Provider’s terms, conditions and limitations to2. Gift Cards. confirm that you meet their specific requirements for Service and agree with any such Service Provider’s terms, conditions and limitations.A. Redemption of Gift Cards. A Gift Card may be transferred to and used by anyone who has reached the age of majority. A Gift Card may only be redeemed for services provided by participating Service C. Modifications and Cancellations. You are subject to the Service Provider’s Service modification and Providers, inclusive of all applicable taxes (“Service” or “Services”). Participating Service Providers, cancellation policies, including the payment of cancellation fees, if any. SensesClub will not be merchants and retailers, denominations of Gift Card, locations of Service Providers, Services and responsible for any modification or cancellation fees. Redemption of Gift Cards are subject to change, availability and the Service Providers’ terms, conditions D. Substitution or Expiration. Participating Service Providers, locations of Service Providers and/or the and limitations as set forth in Section 4. content of the Services provided by Service Providersare subject to availability and are, at all times,B. Authentication of Gift Cards. You must present your Gift Card to the Service Provider so that the Service subject to change, substitution or expiration for any reason. Service Provider information included in Provider may verify its authenticity. Only the original Gift Card is a valid means of payment for Services, a Product is given by way of example only. For example, the pictures displayed in a Product are for and photocopies or defective Gift Cards (for example, a Gift Card on which the scratch box has been illustration purposes only and do not necessarily represent or reflect the Services offered or provided. exposed) will not be accepted by Service Providers. If presented with an invalid Gift Card, Service E. Providing Services. Service Providers are solely responsible for providing Services. SensesClub, its agents Providers will refuse to provide you with the Services. For inquiries regarding the authenticity or validity and the resellers of SensesClub are not responsible for providing or performing any Services. You must of your Gift Card, contact Customer Service. deal directly with the Service Provider with regard to any problem or dispute that you may have withC. Tips, Gratuities and Transportation Not Included. Your Gift Card does not include tips or gratuities for any respect to its Services. Service Provider or Services and does not include transportation to or from any Service Provider location. 5. Service Providers are Independent Contractors.3. Refunds, Exchanges and Substitutions Service Providers are independent contractors, and are not agents, affiliates, or representatives of Refunds and exchanges. By default, SensesClub Products or Gift cards are refundable or exchangeable SensesClub. As a result, SensesClub will not be liable under any theory of recovery, at law or in equity, under any circumstances or for any reasons. SensesClub reserves the right to handle any and all claims for any damages, including without limitation, special, direct, incidental, consequential or punitive at its sole discretion. For further information and assistance, please visit our Website or contact our damages arising out of, or in any manner connected with the Services, acts, omissions or representations Customer Service. of Service Providers.
 • 76. 6. Indemnity. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM SENSESCLUB SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY STATED IN THIS AGREEMENT. YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND AND HOLD SENSESCLUB, ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, NEITHER SENSESCLUB NOR ANY OF ITS PROVIDERS SHALL BE LIABLE FOR ANY ERRORS IN ANY OFFICERS, AGENTS, SERVICE PROVIDERS, CO-BRANDERS, AND OTHER PARTNERS AND INFORMATION SUPPLIED WITH THE PRODUCT, OR FOR ANY ACTIONS TAKEN IN RELIANCE EMPLOYEES, HARMLESS FROM ANY LOSS, LIABILITY, CLAIM OR DEMAND, INCLUDING THEREON. REASONABLE ATTORNEYS’ FEES, MADE BY ANY THIRD PARTY DUE TO OR ARISING OUT OF YOUR VIOLATION OF THIS AGREEMENT, ANY APPLICABLE LAWS, OR THE RIGHTS OF ANY THIRD PARTY. 12. Limitation of Liability.7. Third Party References. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, SENSESCLUB DISCLAIMS ALL LIABILITY, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, AND References to third party goods or services do not imply SensesClub’s endorsement of those goods or FURTHER DISCLAIMS ALL LOSSES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION INDIRECT, INCIDENTAL, services, and SensesClub disclaims all liability with regard to your access to and use of such material. CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH USE OF THE PRODUCTS, EVEN IF SENSESCLUB HAS BEEN ADVISED OF8. Trademarks. THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, SENSESCLUB’S SensesClub ™ and SensesClub.vn ™ are trademarks/ service marks owned or licensed by SensesClub. AGGREGATE LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT SHALL Unauthorized use of any SensesClub trademark, service mark or logo may be a violation of federal NOT EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU TO SENSESCLUB. and state trademark laws. All third party trademarks are the property of their respective owners, and 13. Dispute Resolution and Governing Law. cannot be used without permission. Third party trademark references herein do not constitute or imply affifiliation with, endorsement, or recommendation of SensesClub by the respective trademark owners. This Agreement and any Appendix is governed by Vietnamese law. Any dispute that cannot be resolved between the parties shall be resolved by the competent court in Hanoi.9. Communications with Third Parties. 14. Questions and Customer Service. Your dealings or communications with any party other than SensesClub are solely between you and that third party. Under no circumstances will SensesClub be liable for any goods, services, resources or If you have any questions regarding this Agreement or a Product, or wish to report any issue relating to content available through such third party dealings or communications, or for any harm related thereto. the Service provided to you, please contact Customer Service by email at info@sensesclub.vn or through our Customer Service hotline as indicated on the Website www.sensesclub.vn.10. Disclosure of Personal Information and Service Provider Content. 15. Miscellaneous. Without limitation of any of the rights granted to SensesClub herein, you acknowledge and agree that SensesClub may preserve and disclose your personal information if required to do so by law or in the If any provision of this Agreement is found by a court of competent jurisdiction to be invalid, the parties good faith belief that such preservation or disclosure is reasonably necessary to: (i) comply with legal nevertheless agree that the court should endeavor to give effect to the parties’ intentions as reflected in process; (ii) enforce our rights; or (iii) protect the rights, property, or personal safety of SensesClub any the provision, and the other provisions of the Agreement shall remain in full force and effect. Headings individual or the public. are for reference purposes only and in no way define, limit, construe or describe the scope or extent of such section. SensesClub’s failure to act with respect to any failure by you or others to comply with this11. Disclaimer of Warranties. Agreement does not waive SensesClub’s right to act with respect to subsequent or similar failures. This THE PRODUCTS ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS WITHOUT Agreement set forth the entire understanding and agreement between you and SensesClub with respect WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, to the subject matter hereof. Any cause of action or claim you may have with respect to this Agreement THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, or the Products must be commenced within one (1) month after the claim or cause of action arises or OR NON-INFRINGEMENT. SENSESCLUB MAKES NO WARRANTY AS TO THE ACCURACY, such claim or cause of action shall be barred. COMPLETENESS OR RELIABILITY OF THE PRODUCT. YOU ARE RESPONSIBLE FOR VERIFYING ANY INFORMATION BEFORE RELYING ON IT.
 • 77. Hanoi, Vietnam
 • 78. 1 2 3 4Kích hoaït Löïa choïn Ñaët tröôùc Taän höôûng Activate Choose Book Enjoy
 • 79. www.sensesclub.vn

×