Your SlideShare is downloading. ×
0
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
SensesClub - Crystal booklet
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

SensesClub - Crystal booklet

349

Published on

Description of Crystal experiences

Description of Crystal experiences

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
349
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. C R Y S T A LPremium gift experiences
 • 2. HANOIGiôùi thieäu IntroductionSensesClub mang ñeán nhöõng traûi nghieäm tinh teá vaø SensesClub offers an exclusive selection of the bestñoäc ñaùo nhaát cuûa Thuû Ñoâ. Ngöôøi ñöôïc taëng moùn quaø experiences in Hanoi. A pre-paid voucher is included,seõ coù toaøn quyeàn löïa choïn moät trong hôn 50 dòch vuï which covers the cost of the chosen experience. It is all-SensesClub maø khoâng phaûi traû theâm baát kyø moät chi phí inclusive : you won’t have anything else to pay on site.naøo. Thaät laø moät moùn quaø chu ñaùo vaø toaøn dieän cho SensesClub is the perfect gift for you and your loved ones.baïn vaø ngöôøi thaân baïn!
 • 3. Höôùng daãn söû duïng Please note Caùc phieáu quaø taëng SensesClub phaûi ñöôïc kích Activating your gift card on www.sensesclub. hoaït treân www.sensesclub.vn tröôùc khi coù hieäu löïc. vn is mandatory before using it.Danh saùch vaø noäi dung caùc hoaït ñoäng coù theå thay ñoåi. The activities offered are subject to change.Xin quyù khaùch vui loøng truy caäp trang web www.sensesclub.vn ñeå The list of available offers are always up-to-date on www.bieát theâm thoâng tin chi tieát sensesclub.vn, they are the sole reference for offers availableQuyù khaùch neân ñaët sôùm tröôùc khi söû duïng ñeå ñaûm baûo thuaän lôïi For your own convenience, kindly book your experience well in advance with the service providerPhieáu quaø taëng SensesClub coù hieäu löïc 6 thaùng sau ngaøy mua The gift card is valid for 6 months after the day of purchaseCaùc nhaø cung caáp dòch vuï chæ chaáp nhaän phieáu quaø taëng doSensesclub phaùt haønh. Baûn photocopy hay phieáu khoâng do The service provider will only accept original gift card:Senseclub cung caáp seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän (hoaëc khoâng coù giaù photocopies and sample copies are not accepted.trò söû duïng). 1 2 3 4 Kích hoaït Löïa choïn Ñaët tröôùc Taän höôûng Activate Choose Book Enjoy
 • 4. Gastromony Health & Beauty Nightlife Unique
 • 5. Teân nhaø cung caáp Service provider Name Töïa ñeà traûi nghieäm Title of the experience Zo 0% Zoom 10 om 50% Zo 0% 10 omMoâ taû traûi nghieämOffer description Zo 0% 10 omPhaïm vi traûi nghieäm Thoâng tin lieân laïcScope of the experience Booking Information Zo 0% Zo 0% Zo 0% 10 om 10 om 10 om Ngoân ngöõ söû duïng Spoken Language
 • 6. CAÙCH SÖÛ DUÏNG PHIEÁU QUAØ TAËNG SENSESCLUB How to use your SensesClub gift cardChuùc möøng Quùy vò ñaõ nhaän ñöôïc Phieáu quaø taëng Cao Congratulations, You have received a SensesClubCaáp cuûa SensesClub. Quyù vò vui loøng laøm theo caùc Premium gift card. To use the gift card, please followböôùc sau ñaây ñeå söû duïng phieáu quaø taëng: these simple steps:1. Kích hoaït phieáu quaø taëng 1. Kích hoaït 1. Activate Your gift card Activate - Truy caäp vaøo trang web: www.sensesclub.vn - Go to : www.sensesclub.vn - Truy caäp vaøo phaàn ‘Kích hoaït’ - Click on ‘Activate’ - Ñang nhap thong tin vaø maõ UAC tren Phieu quaø ê ä â â á - Enter Your contact information and the UAC tang (theo höông dan cua trang Web). ë ù ã û code located on Your gift card (detailed instructions on the website).2. Löïa choïn: Haõy choïn traûi nghieäm Quyù vò mong 2. Löïa choïn Choose muoán söû duïng treân trang Web hoaëc trang catalog 2. Choose: Select the experience among those (danh saùch traûi nghieäm caäp nhaät thöôøng xuyeân treân available to You on the website or the catalog website). (website is the reference for available experiences).3. Ñaët heïn: Haõy ñöa thoâng tin traûi nghieäm baïn choïn 3. Book: Give the details of your experience (time of 3. Ñaët tröôùc cho nhaø cung caáp (ngaøy, giôø, soá ngöôøi tham gia, Book venue, number of persons, type of voucher: Crystal, phieáu quaø taëng: Pha leâ, Vaøng hoaëc Baïch kim): Gold or Platinum) either: A. Ñaët choã qua ñieän thoaïi. A. By telephone. B. Ñaët choã qua Email. B. By email.4. Taän höôûngï: Vui loøng mang phieáu quaø taëng ñeán ñeå 4. Enjoy: Please bring the gift card to the experience 4. Höôûng thuï thanh toaùn cho traûi nghieäm. Enjoy as it will be your means of settlement.
 • 7. Contents AÅm thöïc Gastromony Söùc khoûe vaø saéc ñeïp Health & beauty Veà ñeâm Nightlife Phaù caùch - Rieâng bieät Unique
 • 8. Gastronomy Premium gift experiences
 • 9. Gan ngoãng voã beùo Phaùp, sushi Nhaät, thòt boøArgentina, myø YÙ hay ñaëc saûn Vieät Nam: haõythöôûng thöùc vaên hoaù aåm thöïc Theá giôùi taïicaùc nhaø haøng danh tieáng ôû Haø Noäi.French foie gras, Japanese Sushi,Argentinean steaks, Italian pasta orVietnamese cuisine. SensesClub offersyou Hanoi fine dining for a memorableexperience.
 • 10. La Badiane GastronomyAÅm thöïc ñaúng caáp Enjoy internationalQuoác teá gastronomyBeáp tröôûng ngöôøi Phaùp – Benjamin Rascalou laø After several years of professional training inngöôøi ñöôïc ñaøo taïo chuyeân nghieäp taïi caùc nhaø prestigious restaurants in Paris, Benjaminhaøng, khaùch saïn lôùn taïi Paris. Anh ñaõ ñi nhieàu Rascalou, is an adept of « World Cuisine ».nôi ñeå tìm hieåu neùt tinh tuùy trong neàn aåm thöïc Whether inspired by Mediterranean countries,cuûa caùc quoác gia treân theá giôùi ñaëc bieät laø AÁn the Antilles or India, Benjamin’s dishes are theÑoä vaø caùc nöôùc Ñòa Trung Haûi. Vì vaäy moãi moùn outcome of an encounter between continents &aên trong thöïc ñôn cuûa La Badiane chính laø söï cultures ; a delicate mixture of flavors & spices.keát hôïp haøi hoøa, ñoäc ñaùo veà vaên hoùa, höông vòvaø gia vò töø nhieàu vuøng treân theá giôùi cuøng vôùichaát löôïng phuïc vuï toát nhaát. Bao goàm: Including: Moùn khai vò: tartar caø chua vôùi pho maùt feta Starter : Tomato tartar with feta cheese, Moùn chính: caù vöôïc bieån soát caø ri höông basil perfume huùng queá keøm lasagna rau Main Course : Sea bass curry & vegetable Moùn traùng mieäng: crumble taùo vaø daâu lasagna höông queá cuøng kem chanh. Dessert : Apple & strawberry crumble in cinnamon, lemon sorbet yeâu caàu ñaët tröôùc x1 10 Nam Ngö, Hoaøn Kieám, Haø Noäi booking required +844 39 42 45 09 - labadiane.hanoi@yahoo.fr Monday to Saturday - 11h30 to 14h, from 18h to 22h30
 • 11. Premium gift experiences Don’s BistroLunch at Don’s Bistro AÊn tröa taïi Don’s BistroBy famed Montreal-born Chef Don Berger, the Sinh ra taïi Montreal - Canada, beáp tröôûngimpressive menu ranges from authentic Don Berger laø baäc thaày trong vieäc keát hôïp aåminternational specialties to sophisticated fusion thöïc cuûa nhieàu nöôùc treân theá giôùi ñeå taïo radishes all mastered to perfection. Pair your nhöõng moùn aên phong phuù vaø ñaëc saéc. Haõymeal with a wine and end it with a cigar. Dine thöôûng thöùc caùc moùn aên cuøng ly röôïu vangindoor or outdoor, chic or casual, quietly or tuyeät haûo vaø keát thuùc böõa aên baèng moät ñieáu xìwith live music on the rooftop Oyster Bar all gaø. Quaùn Oyster Bar treân saân thöôïng ñöôïcwith eclectic art, tasty decor and dazzling view. thieát keá ñoäc ñaùo vaø aán töôïng vôùi hai khoâng gian mang phong caùch traùi ngöôïc maø ñoàng ñieäu: trong nhaø vaø ngoaøi trôøi, sang troïng vaø giaûn dò, yeân laëng vaø soáng ñoäng. Including: set for 1 person Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi 3 course Weekly Set Lunch including Böõa aên tröa trong tuaàn goàm 3 moùn aên beverage or Week End Set Brunch keøm theo nöôùc giaûi khaùt including beverage hoaëc Böõa ñieåm taâm cuoái tuaàn keøm theo nöôùc giaûi khaùt yeâu caàu ñaët tröôùc x116 Ngoõ 27 Xuan Dieu, Tay Hoà , Haø Noi â â â ä+84 4 37 19 28 28/ +84 4 37 19 37 19 booking requiredWeek days: 11h00- 24h00, 09h00-24h00
 • 12. Jafa GastronomyBubbles vaø Canapeùs Bubbles and CanapeùsNaèm trong khu ñoâ thò Ciputra, nhaø haøng Jafa Located in the heart of Hanoi’s primelaø ngoâi nhaø thöù hai cuûa baïn. Baïn khoâng phaûi residential estate, Jafa Restaurant is your homebaän taâm chuaån bò böõa aên nöõa, haõy daønh thôøi away from home. Let us take care of cooking,gian ñoù taän höôûng nhöõng khoaûnh khaéc quyù giaù so you can spend time with your loved onesbeân ngöôøi thaân. Jafa laø nôi baïn coù theå höôûng and focus on what is important – family. Enjoythuï khoâng khí thö giaõn ñaëc bieät vaøo caùc buoåi it in a relaxed, friendly atmosphere, perfect fortoái cuoái tuaàn. a weeknight. Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Moät chai röôïu vang coù ga A bottle of sparkling wine Böõa aên: caù hoài hun khoùi vôùi sushi bô, pateâ Dining: smoked salmon and avocado sushi; gan gaø vôùi möùt haønh vaø baùnh toast; vaø maän homemade chicken liver pateù with onion boïc trong bacon nöôùng. confit and toasted baguette; and grilled prunes wrapped in bacon. yeâu caàu ñaët tröôùc x2 G2-G3 Ciputra, Taây Hoà booking required +84 4 37 58 24 00 Monday to Sunday, 7h00 to 23h00
 • 13. Premium gift experiences KhazaanaAuthentic Indian Dinner AÅm thöïc AÁn Ñoä ñích thöïcBeing the first Indian restaurant to be Laø nhaø haøng AÁn ñoä ñaàu tieân taïi Haø Noäi,established in Hanoi during 1993, Khazaana Khazaana raát noåi tieáng vôùi 19 naêm kinhhas successfully completed 19 years of great nghieäm phuïc vuï caùc moùn aên truyeàn thoáng AÁnservice to the Capital’s culinary scene. ñoä cho giôùi saønh aên Haø Noäi.Khazaana’ smenu covers a wide range of Desi Thöïc ñôn tinh teá cuûa Khaazana bao goàm caùcIndian and Mughlai cuisine, deliciously spiced moùn aên aåm thöïc Desi Indian vaø Mughlai, caùccurries exclusively prepared from the spices moùn caø ri haáp daãn söû duïng caùc gia vò nhaäpbrought in from Indian Sub-continent with a khaåu töø tieåu luïc ñòa AÁn ñoä. Ñeán vôùi Khaazana,real commitment to serve authentic Indian baïn seõ ñöôïc thöôûng thöùc caùc moùn aên mangfood. höông vò AÁn ñoä ñích thöïc. Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Starter: Aloo Tikki Mon khai vò: Aloo Tikki ù Main course: Vinegar onion, Bhindi Mon chính: hanh ngam dam, Bhindi ù ø â á Anarkali, Navaratan Korma, Lahori Nan, Anarkali, Navaratan Korma, Lahori Nan, Dumpukt Biryani, Chutney Pickle Dumpukt Biryani, Chutney Pickle Dessert: Payasam Mon trang mieng: Payasam ù ù ä yeâu caàu ñaët tröôùc x211 Lyù Thaùi Toå, Hoaøn Kieám+84 4 3934 5657 / +84 4 39343513 /+84 989129440 booking requiredEveryday -10h30 to 14h30, 17h30 to 22h30
 • 14. Chez Xuan GastronomyThòt nöôùng BBQ Grill it YourselfKhaùm phaù “Chez Xuan” – moät oác ñaûo xanh vaø Discover “Chez Xuan” a French green oasisyeân tónh kieåu Phaùp naèm ngay trong trung taâm far from the city noise. A quiet garden, aHaø Noäi. Vôùi khoâng gian vui chôi vaø moät saân petanque court, a cuisine simple and original,chôi petanque roäng raõi, caùc moùn aên ñôn giaûn “Chez Xuan” is the perfect place to enjoy avaø môùi laï, ñeán vôùi “Chez Xuan”, baïn seõ coù moät relaxing meal with your family or your friends.böõa aên thaân thieän, thoaûi maùi beân baïn beø vaøgia ñình Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: 2 set menus Mot ñóa buffet nöông: thòt bo, thòt gaø vaø hai ä ù ø û Platter of beef, chicken and seefood to san û prepare yourself on a table grill Khoai tay chien kieu Phap â â å ù French fries Rau cuû cac loai ù ï Assortment of vegetables yeâu caàu ñaët tröôùc x2 41 Ngoõ 76 An Döông,Taây Hoà, Haø Noäi booking required + 84 9 04 49 94 78 - chez.xuan@gmail.com 17h00 to 23h30
 • 15. Premium gift experiences Sakura - Lake sideAuthentic culinary trip Tinh hoa aåm thöïcto Japan Nhaät BaûnCome to Sakura at Lake Side Hotel to Haõy ñeán vôùi Sakura taïi Lake Side Hotel ñeå traûiexperience the best of the Japanese nghieäm vaên hoùa ngheä thuaät aåm thöïc Nhaät Baûn.gastronomy. Sushi, Sashami, Tempura, Sushi, Vôùi Sushi, Sashami, Tempura, Sushi, YakinikuYakiniku and even more. Sakura Restaurant vaø hôn theá nöõa. Ñaàu beáp taøi naêng ngöôøi Nhaätoffers exquisite and sophisticated dishes baûn seõ mang ñeán cho baïn nhöõng moùn aên tinhprepared by talented japanese chefs in a cosy teá vaø ñaëc saéc trong khoâng gian sang troïng vaøatmosphere. aám cuùng. Including: Bao goàm: Sushi set: Sushi, Maki, Sashami... Ñóa Sushi: Sushi, Maki, Sashami... yeâu caàu ñaët tröôùc x223 Ñöôøng Ngoïc Khaùnh, Ba Ñình, Haø Noäi+84 48 35 01 11 booking required11h00 to 14h00 – 17h00 to 22h30
 • 16. Le Marrakech GastronomyAÅm thöïc ñoäc ñaùo Authentic Moroccanñeán töø Maroác cuisineÑeán vôùi “Le Marrakech” - nhaø haøng Maroác Hanois first and only Moroccan restaurant,ñaàu tieân vaø duy nhaát taïi Haø Noäi, baïn seõ ñöôïc “Le Marrakech” will offer to you an authenticthöôûng thöùc caùc moùn aên truyeàn thoáng vôùi Moroccan cuisine in its true tradition and itshöông vò ñoäc ñaùo nhö Couscous, Tagine vaø unique taste. Couscous, Tagines, Kebab;Kebab; caùc moùn aên ôû Marrakech laø söï hoøa Marrakech’s dishes are the fruit of a culinaryquyeän cuûa ngheä thuaät aåm thöïc Maroác ñöôïc art passed down from generation totruyeàn töø theá heä naøy sang theá heä khaùc. generation. Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Including: set for 1 person Khai vò: Salad Zaalouk (caø tím nöông, caø ù Starter: Zaalouk Salad (Minced grilled chua, quaû oliu, mui tay vaø dau oliu) ø â à eggplant, tomato, olives, parsley, garlic) Mon chính: Couscous Rbati (Semolina, thòt ù Main Course: Rbati Couscous (Semolina, boø , rau cuû vaø ñau xanh) ä beef , vegetable, chickpeas) Trang mieng: Marrakchi pastille (laù brick ran, ù ä ù Dessert: Marrakchi Pastille (Brick leaf,pastry kem pastry vaø lac)ï cream, peanuts) yeâu caàu ñaët tröôùc x1 88 Toâ Ngoïc Vaân, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 4 37 10 03 89 - lemarrakecheresto@yahoo.fr Tuesday to Sunday - 09h30 to 23h00
 • 17. Premium gift experiences MatchboxWestern cuisine AÅm thöïc AÂu chaâu ñöôïcfor Hanoians ngöôøi Haø Noäi yeâu thíchLocated inside the National Fine Arts Museum, Nam trong khuon vien cua bao tang Myõ Thuat, è â â û û ø äMatchbox’s offers a quiet pleasant setting The Matchbox coù mot khong gian thoang mat vaø ä â ù ùbehind green bamboo trees and a tasteful khaù yen tónh nam sau rang tre xanh. Ñau bep tai â è ë à á ødecor. The talented chef amazing has created hoa cua Matchbox ñaõ sang tao ra mot thöc ñôn û ù ï ä ïa remarkably fine menu with beautifully phong phuù vôi nhieu mon an ñoc ñao ñöôc ù à ù ê ä ù ïpresented dishes that combine classic dishes trang trí hai hoa, ket hôp cac mon coå ñien theo ø ø á ï ù ù åwith a modern twist. phong cach hien ñai. ù ä ï Including: for 1 person Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Starter: Mango seafood salad with Vietnamese Moùn khai vò: Noäm xoaøi haûi saûn dressing Moùn chính: Gaø raùn gioøn vôùi xaû hoaëc boø xaøo Main course: Deep fried crispy chicken with laù thôm, canh chua thòt, côm taùm thôm lemongrass or sauteed beef with Vietnamese Moùn traùng mieäng: Hoa quaû theo muøa special herbs, clear pork soup in Vietnamese style, Vietnamese rice Dessert: Seasonal fruits yeâu caàu ñaët tröôùc x140 Cao Baù Quaùt, Ba Ñình, Haø Noäi+84 4 37 34 30 98 booking required8h00 to 22h00
 • 18. Pane e Vino GastronomyThöôûng thöùc aåm thöïc A taste from Italymang höông vò Italia Just a stroll away from the Hanoi Opera House and Hoan Kiem Lake in the heart of Hanoi,Ñöôïc ñaët taïi trung taâm Haø Noäi, naèm giöõa Nhaø Pane e Vino serves up authentic Italian foodhaùt lôùn Haø Noäi vaø Hoà Göôm, nhaø haøng Pane E and has done for as long as anyone canVino laâu ñôøi phuïc vuï caùc moùn aên YÙ truyeàn remember. Renowned for its highly rated, oventhoáng. Pane e Vino noåi tieáng vôùi caùc moùn pizza fresh pizzas, a large variety of carne, pastamôùi ra loø, caùc moùn thòt, myø YÙ vaø salade phong anti-pasta and salad dishes and a huge winephuù ñi keøm vôùi caùc loaïi röôïu vang ña daïng. list— Pane e Vino looks forward to treat you toHaõy ñeán vaø thöôûng thöùc caùc moùn aên trong fine food done well in an eatery that has thekhoâng khí laõng maïn mang phong caùch Chaâu feel of Europe.AÂu. Bao goàm: Including: Thöông thöc cac mon an am thöc truyen û ù ù ù ê å ï à Free selection of italian specialities among thong cua YÙ tai nhaø hang Pane E Vino vôi á û ï ø ù Pane E Vino Menu for a value of VND phieu tai khoan trò giaù 349 000 VNÑ coù giaù á ø û 349 000 trò tren toan boä thöc ñôn nhaø hang. â ø ï ø yeâu caàu ñaët tröôùc x2 3 Nguyeãn Khaéc Caàn, Hoaøn Kieám, Haø Noäi booking required +84 38 26 90 80 9h00 to 23h00
 • 19. Premium gift experiences SheratonLooking for the best Moùn bít teát ngon nhaátsteak in Hanoi? Haø Noäi ôû ñaâu?Located across from the fountain courtyard, Naèm ñoái dieän ñaøi phun nöôùc cuûa Sheraton Hotel,Hemispheres Steak & Seafood Grill offers a Hemispheres Steak & Seafood Grill cung caáp moätwonderful menu covering both the Northern and thöïc ñôn tuyeät vôøi cuûa caû hai baùn caàu Baéc vaøSouthern hemispheres. Choose from Black Angus, Nam. Baïn coù theå choïn töø thòt boø Black Angus, thòtUS Prime Sirloin, Rib Eye, Rump and Tenderloin löôøn thöôïng haïng Myõ ñeán Thòt söôøn, moâng vaø thòtgrilled to perfection, served with your choice of thaên boø nöôùng thôm ngon, phuïc vuï vôùi nöôùc soátsides & sauces as well as our selection of the maø baïn yeâu thích ñi keøm vôùi xaø laùch vaø rau töôifreshest salads and vegetables. Prefer Seafood – cuûa nhaø haøng. Baïn thích Haûi saûn - khoâng vaán ñeàno problem, Lobster, Oysters, Prawns, Fresh Fish, gì, baïn seõ coù theå thöôûng thöùc toâm huøm, haøu, toâmClams and Crabs are all available for your dining vaø caù töôi. Vaø baïn seõ raát aán töôïng vôùi caùc loaïipleasure, as well as an impressive array of wines “Röôïu vang theá giôùi “ choïn loïc cuûa chuùng toâi.by the glass & bottle from our “Wines of theWorld” selection. Including: For 1 person Bao goàm: Daønh cho 1 ngöôøi Free selection of Hemisphere specialities Mieãn phí löïa choïn nhöõng ñaëc saûn treân thöïc among Hemisphere menu and wine list for ñôn ñoà aên vaø ñoà uoáng taïi nhaø haøng a value of VND 500 000. Hemisphere vôùi phieáu quaø taëng trò giaù 500 000 VNÑ. yeâu caàu ñaët tröôùc x1K5 Nghi Taøm, Quaûng An, Taây Hoà, Haø Noäi+84 4 3719 90 00 booking requiredOpen daily for lunch at 11h30 - 14h30, dinner at 6h30 - 22h30
 • 20. Softwater GastronomySöï ñoät phaù veà höông vò vaø Outstanding tastechuaån möïc and qualityThieát keá ñôn giaûn, trang nhaõ, saân vöôøn coøn Soft Water’s feng-shui design rich withnguyeân veû hoang sô, tinh khieát, suoái caù hình immaculate gardens and fish-filled streams arechöõ Taâm, Phuùc chaûy xung quanh laø moät phaàn all part of its “old-meets-new” holistictaïo neân veû ñeïp truyeàn thoáng keát hôïp vôùi hieän approach to fine dining. It integrates theñaïi cuûa Soft Water, muïc ñích laø mang ñeán moät architecture of a 19th century Chinese homekhoâng gian aåm thöïc tinh teá. Taát caû toaùt leân söï backed by 21st century comfort and service.hoøa hôïp giöõa thieát keá mang phong caùch Trung Come to Softwater and enjoy a diningHoa theá kyû 19 vôùi chaát löôïng phuïc vuï vaø söï experience like you have never had before.tieän nghi cuûa theá kyû 21 cho thöïc khaùch. Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Including: set for 1 person BBQ tong hôp vôi thòt boø than nöông (hoac caù å ï ù ê ù ë Mix BBQ with grilled beef sirloin (or grilled hoi nöông), thòt xong khoi, caø tím, döa, hanh tay à ù â ù ù ø â salmon), bacon, eggplants, pineapple, onion sot tieu phuc vuï vôi khoai tay chien, döa chuot, á â ï ù â â ä pepper sauce served with French fries, lecture, caø chua, banh myø bô toi ù û tomato, cucumber, grilled garlic and bread yeâu caàu ñaët tröôùc x1 42, Ngoõ 9, F361 An Döông, Yeân Phuï, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 4 38 23 99 27
 • 21. Premium gift experiences SouthgateA laid-back lunch Moät böõa aên tröa thö giaõnOpened in a beautifully restored colonial villa, Ñöôïc ñaët trong ngoâi bieät thöï coå thôøi Phaùp,Southgate is a casual neighborhood restaurant Southgate laø quaùn bar lounge naèm trong “Khubar/lounge on “food street” in downtown phoá aåm thöïc “ cuûa Haø Noäâi, vôùi caùc moùn aênHanoi serving contemporary food with theo phong caùch ñòa trung haûi vaø caùc loaïi röôïuMediterranean influence as well as wine, beer, ngon, caùc loaïi bia vaø cocktail phong phuù.and cocktails. Expect a laid back atmosphere Southgate laø ñòa ñieåm lyù töôûng ñeå hoøa mìnhfeaturing outdoor seating, a communal bar, vaøo khoâng gian ngoaøi trôøi thoaùng ñaõng, quaàyand chefs table. Southgate is the place to be. bar hieän ñaïi vaø chef’s table. Including: 2 set menus Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Starter: daily soup Khai vò: Sup hang ngay ù ø ø Main: “Vietnamese” caesar salad or tartine Mon chính: sa lat caesar kieu viet nam hoac ù ù å ä ë pork royal or salmon club sandwich or tartine nhan thòt lôn bam hoac club sandwich â ï ê ë spaghetti carbonnara or blt sandwich caù hoi hoac spaghetti carbonnara hoac blt à ë ë Dessert: chocolate truffle tart, bread Pudding, sandwich. panna cotta Trang mieng: söa chua flan hoac banh cake ù ä õ ë ù Offer: Soft drink and coffee chocolate hoac kem New zealand hoac banh ë ë ù myø Pudding Tang them: Nöôc giai khat vaø cafe. ë â ù û ù yeâu caàu ñaët tröôùc x228 Tong Duy Tan, quan Hoan Kiem, Haø Noi á â ä ø á ä+84 4 39 38 19 79 - +84 4 39 38 19 81 booking requiredSat to Wed - 11h30 to midnight (Food until 22h), Thu to Sat - 11h30 to 02h00
 • 22. Health & beauty Premium gift experiences
 • 23. SensesClub giôùi thieäu vôùi baïn caùc oác ñaûo thö giaõn giöõaloøng Thuû Ñoâ, caùc dòch vuï cao caáp nhaát ñeå chaêm soùc chothaân theå vaø tinh thaàn baïn.SensesClub offers you the chance to refill yourself atone of Hanoi’s exquisite cocoons of relaxation and letthe best professionals in town take care of your bodyand spirit.
 • 24. Apsara Dance Studio Health & beautyNhòp ñieäu cuûa cuoäc soáng Rhythm up your lifeApsara Dance Studio töï haøo laø dance studio Apsara Dance Studio is proud to be the firstñaàu tieân taïi Haø Noäi vôùi ñoäi nguõ giaùo vieân studio in Hanoi with a group of professionalchuyeân nghieäp ôû trong vaø ngoaøi nöôùc. Caùc trainers from Vietnam and Overseas, creativelythaønh vieân ñöôïc luyeän taäp trong moâi tröôøng designed and fully equipped studios with aphoøng taäp hieän ñaïi, ñaày ñuû duïng cuï, thaân conenient location. Apsara offers a full rangethieän vaø luoân ñöôïc chaêm soùc tôùi nhu caàu vaø sôû of dance and fitness classes suitable for allthích dancing cuûa baïn. Apsara Dance Studio ages and levels.chuyeân cung caáp caùc lôùp Dance, Fitness chomoïi möùc ñoä vaø moïi löùa tuoåi. Bao goàm Including 1 khoa hoc nhay hoac fitness (2 buoi ) ù ï û ë å 1 fitness or dance course (2 workshops) yeâu caàu ñaët tröôùc x1 Taàng 3, 139/141 Nghi Taøm, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 4 37 18 68 69 14h00 to 20h00
 • 25. Premium gift experiences Beauty ParisFrench Beauty Salon Thaåm myõ vieän PhaùpBeauteù Paris offers a large range of beauty Beaute Paris söû duïng haàu heát caùc saûn phaåm coùtreatments using famous French cosmetics: skin thöông hieäu noåi tieáng ñeán töø Phaùp. Baïn seõcare, facial treatment, body scrub, manicure, ñöôïc thö giaõn khi chaêm soùc da maët, cô theå, taåypedicure, chocolate mask, massage and teá baøo cheát,chaêm soùc moùng chaân, moùngseveral other treatments to enhance your tay,chaêm soùc da maët baèng maët naï socola,maùtbeauty. xa, caùc lieäu phaùp khaùc seõ giuùp chaêm soùc vaø caûi thieän saéc ñeïp cuûa baïn. Including: set for 1 person Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Foot massage with butter mango and ginger Mat xa chan thö gian bang bô göng xoai ù â õ è ø ø Paraffin treatment for your hands Cham soc giup cho da mem mai bang lieu ê ù ù à ï è ä phap parafin ù yeâu caàu ñaët tröôùc x1Soá 46 ñöôøng Taây Hoà, Taây Hoà, Haø Noäi+84 4 37 19 71 12 / +84 9 76 91 85 58 - beauteparis@live.fr booking requiredMonday to Sunday- 9h to 21h
 • 26. ISIS World Dance Studio Health & beautyHoïc laøm vuõ coâng Be a dancerLuoân tieân phong trong phong traøo phaùt trieån Well-known as a pioneer of dance artcaùc moân ngheä thuaät môùi, “ISIS world dance development, ISIS World Dance Studiostudio” raát thaønh coâng vôùi caùc moân khieâu vuõ successfilly introduced many exclusive dancengheä thuaät ñaëc bieät daønh cho giôùi treû Vieät Nam arts to young Vietnameses and foreign expatsvaø ngöôøi nöôùc ngoaøi nhö : Belly dance, such as: Belly dance, Zumba, Chair dance,Zumba, Chair dance, Pole dance, muùa ñöông Pole dance, Contemporary dance, Argentineñaïi, Salsa, muùa naêng khieáu cho thieáu nhi, Belly Tango, Bollywood, Salsa, talented kid dance,dance daønh cho treû em, .... Belly dance for kid, and more... Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Including: set for 1 person Töï tin theå hieän caù tính vaø neùt gôïi caûm cuûa Discover your inner beauty, get fit and phaùi ñeïp vôùi thaân hình quyeán ruõ sau: sensual with: 5 buoåi (moãi buoåi 1h) hoïc: Belly dance 5 dance workshops (1h/workshop): Belly hoaëc Latin hoaëc Zumba hoaëc BodyRock dance or Latin or Zumba or BodyRock dance dance yeâu caàu ñaët tröôùc x1 Taàng 3, 256 Baø Trieäu & 226 Caàu Giaáy booking required +84 4 22 42 29 57 hoặc +84 9 82 55 39 52
 • 27. Premium gift experiences Sothys Paris ISIS World Dance StudioBe a the absolute beautyLive dancer Traûc laøm vuõ coâng p Hoï i nghieäm veû ñeïexperience with Sothys hoaøn haûo cuøng SothysWell-known as a pioneer of dance art Luoân tieân phong trong phong traøo phaùt trieåndevelopment, ISIS World Dance Studio expertDiscover Sothys Paris - avant-garde beauty Traûicnghieäm veû ñeïp tuyeät ñoái“ISISgworld dance caù moân ngheä thuaät môùi, cuøn Sothys taïisuccessfilly introduced many exclusive dancethat represents excellence and prestige in beauty Pearlriver Spa cao coâng vôùi caùctroïng haøngu vuõ studio” raát thaønh caáp vaø sang moân khieâ ñaàuarts to and spas all over the and foreign expatssalons young Vietnameses world. The unique taïi trung taâmñaëc Noäit daønh cho tín cung Vieät caùc ngheä thuaät Haø bieä . Laø Spa uy giôùi treû caáp Namsuchinnovative dance, Zumba, Chair dance,and as: Belly formulas resulting from Sothys dòchngöôøi nöôùc c saéc i nhö : Belly n töø chaêm soùc vaø vuï chaêm soù ngoaøñeïp toaøn dieä dance,advanced research, combine sensoriality andPole dance, Contemporary dance, Argentine Zumba, Chair dance, Pole dance, muùa ñöông da maët, chaêm soùc cô theå vaø chaêm soùc choángpleasure. Responding to all skin problems in aTango, Bollywood, Salsa, talented kid dance, naénig Salsa, muùacnaêng khieáu cholieäu choáng laõo ñaï , cho ñeán caù chöông trình trò thieáu nhi, BellyBelly dance for kid, and Sothys’s famed producttargeted way. Experience more... hoùa hieäu quaû,cho m soùc nam giôùi vaø chaêm soùc dance daønh chaê treû em, ....and treatment at Pearlriver Spa. The chic venue trang ñieåm ñaäm neùt caù tính rieâng.offer face, body, and suncare treatment, effectiveanti-aging program, treatments for men, plus apersonalised make-up range. The Sothys spirit inthe heart of Ha Noi Including: set for 1 person Bao goàm:: goùii daønh cho 1 ngöôøii Bao goàm goù daønh cho 1 ngöôø Discover your inner beauty, get fit and Relax your body with Sothys Paris exclusive Traûi nghieäm dòch n caùm ñeïpvaø thötgiaõni taïi Spacuûi Töï tin theå hieä vuï laø tính vaø neù gôï caûm vôùa sensual with: cosmetic: myõ phaåñeïñoävôùi thaân hình quyeán ruõ sau: phaùi m p c quyeàn Sothys Paris: Active contour Eye Treatment (45’) or TM 5 dance workshops (1h/workshop): Belly 5 buoåi (moãi buoå 1h) hoïc contour (45’) Ñaëc trò cho vuøng maéti vôùi Active : Belly dance TM hoaëc dance orEscapeor Zumba withBodyRock Sensorial Latin Exfoliation or Aroma hoaëc Latin hoaëc Zumba hoaëc BodyRock (customized skin care product and aromatic dance Taåy teá baøo cheát ñaùnh thöùc giaùc quan toaøn thaân (coù söï dance essences) (60’) or löïa choïn veà saûn phaåm vaø muøi höông thích hôïp) (60’) Signature Slimness Modeling (60’) hoaëc Nghi thöùc oám (Toaøn cô theå & töøng vuøng) (60’) yeâu caàu ñaëtt tröôùc x1Taàng 3, 256, Baø TrieäKieám, HaøCaàui Giaáy81 Leâ Duaån Hoaøn u & 226 Noä yeâu caàu ñaë tröôùc 39 41 24 51+84 4 22 42 29 57 hoặc +84 9 82 55 39 52 booking required booking required
 • 28. Zenith Yoga Health & beautyTìm söï haøi hoøa Find harmonycuøng Yoga through YogaHaõy ñi tìm söï tónh laëng taâm hoàn trong moät Come and find your inner peace in the mostkhoâng gian Zen, thö giaõn tuyeät ñoái. Naèm trong Zen space in town. Zenith Yoga has atoøa nhaø 3 taàng taïi Taây Hoà, Zenith Yoga sôû höõu spacious studio with 3 floors in the Tay Ho areacaùc phoøng taäp roäng raõi vaø caùc baøi taäp Yoga of Hanoi and is offering a wide variety of stylesphong phuù nhö Iyengar, Asthanga, Hatha, of Yoga classes from Iyengar to Asthanga,Vinyasa, Acro vaø Kundalini Yoga. Vôùi ñoäi nguõ Hatha, Vinyasa, Acro and Kundalini Yoga. It’sgiaùo vieân ñöôïc caáp chöùng chæ quoác teá vaø giaøu the perfect place for everybody who likes tokinh nghieäm giaûng daïy, Zenith Yoga seõ giuùp learn something about themselves and practicebaïn laøm tan bieán taát caû nhöõng caêng thaúng vaø to stay healthy and happy. All teachers havemeät moûi cuûa cuoäc soáng haøng ngaøy, cho baïn international qualifications and experience.moät tinh thaàn saûng khoaùi vaø moät thaân hìnhkhoûe maïnh. Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Including: set for 1 person 2h hoc cô ban veà Yoga “ Drop in Class” ï û 2 hours for Yoga Beginner level " Drop in Class" yeâu caàu ñaët tröôùc x1 Taàng 3, 111 Xuaân Dieäu, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 9 04 35 65 61
 • 29. NightlifePremium gift experiences
 • 30. Haø Noäi veà ñeâm soâi ñoäng vaø naùo nhieät. Haõycuøng SensesClub hoaø nhòp vaøo loái soáng hieänñaïi.Treat yourself and your loved ones to some ofthe hypest evening scenes in Hanoi.
 • 31. BarBetta NightlifeÑòa ñieåm lyù töôûng ñeå Ideal for fun nights outvui veû cuøng baïn beø with friendsBarbetta (Bar, Cafe & Lounge) laø quaùn bar khaù Barbetta is a Vintage style Bar, Cafe & Loungeñaëc bieät mang phong caùch "Vintage" naèm in Hanoi. The decor of this villa from thetrong khoâng gian bieät thöï Phaùp coå. Vôùi thieát keá French Colonial era reminisces forgottenluùc thì bay boång cuøng ñóa than thôøi kyø 60 – 70, opulence with a contemporary twist. From oneluùc laïi traàm xuoáng vôùi nhöõng postcard ñaäm room to the other, you can find a theme funkychaát ñieän aûnh, BarBetta ñöôïc giôùi ngheä só choïn with LPs from the 60’s and 70’s or a morelaø ñieåm heïn troø chuyeän thaân maät, aám cuùng. Taïi laid-back atmosphere straight from añaây baïn seõ ñöôïc phuïc vuï nhöõng ly cocktail Holywood postcard. Barbetta is a haunt forquyeán ruõ, nhöõng loaïi röôïu vang, bia vaø caùc ñoà many artists who come to take a break, meetuoáng cao caáp. each other and discuss. Barbetta offers you the most irresistible cocktails, finest wines and select spirits and premium beers. Bao goàm: goùi daønh cho 1-2 ngöôøi Including: set for 1-2 persons Thöôûng thöùc thöïc ñôn taïi Nhaø haøng Free selection among Barbetta Menu with Barbetta vôùi phieáu quaø taëng trò giaù your premium gift experience value of 349 000 VNÑ VND 349 000 yeâu caàu ñaët tröôùc 34C Cao Baù Quat, Ba Ñình, Haø Noi ù ä x2 booking required +84 4 37 34 91 34 Monday to Sunday - 7h to 3h
 • 32. Premium gift experiences BarBetta Chez XuanIdeal for fun nights outFrench Aperitif Khaiñieåm lyù töôûnp ñeå Ñòa vò kieåu Phaù gwith friends vui veû cuøng baïn beøDiscover “Chez Xuan” a French green oasis Khaùm phaù “Chez Xuan” – moät oác ñaûo xanh vaøfar from the a Vintage style Bar,garden, a Barbetta is city noise. A quiet Cafe & Lounge yeân tónh kieåu Phaùp naèm ngay trong trung taâm Barbetta (Bar, Cafe & Lounge) laø quaùn bar khaùpetanque court, a cuisine simple from original, in Hanoi. The decor of this villa and the Haø c bieät Vôùi khoâphong caùch chôi vaø moät m n ñaë Noäi. mang ng gian vui "Vintage" naè saâ“Chez Xuan” is the perfect placeforgotten French Colonial era reminisces to start your chôi petanque roäng raõithöï Phaùp n aê.nVôùi thieát n trong khoâng gian bieät , caùc moù coå ñôn giaû keáevening with yourcontemporary twist. From one opulence with a family or your friends. vaøcmôùi bayñeánnvôùcuøng ñóa than thôøin seõ coù–moät luù thì laï, boå g i “Chez Xuan”, baï kyø 60 70, room to the other, you can find a theme funky böõc laïn traàm xuoáng thoaûi maùg beân baïn beø vaø luù a aê i thaân thieän, vôùi nhöõn i postcard ñaäm with LPs from the 60’s and 70’s or a more gia ñình.n aûnh, BarBetta ñöôïc giôùi ngheä só choïn chaát ñieä laid-back atmosphere straight from a laø ñieåm heïn troø chuyeän thaân maät, aám cuùng. Taïi Holywood postcard. Barbetta is a haunt for ñaây baïn seõ ñöôïc phuïc vuï nhöõng ly cocktail many artists who come to take a break, meet quyeán ruõ, nhöõng loaïi röôïu vang, bia vaø caùc ñoà each other and discuss. Barbetta offers you the uoáng cao caáp. most irresistible cocktails, finest wines and select spirits and premium beers. Including: 2 set menu Bao goàm: 2 goùi thöïc ñôn Including: set for 1-2 persons Bao goàm: goùi daønh cho 1-2 ngöôøi One Pastis (French anise anise-flavored Mot Pastis (röôu liqueur höông hoi Phap) ä ï à ù liqueur) or one Kir Royal Free selection among Barbetta Menu with hoac motthöùcRoyal ñôn taïi Nhaø haøng Thöôûng ä Kir thöïc ë Frenchpremium gift experience value of your cold cuts (cheese or charcuterie Ñóa thòt nguoii phieáu quaø hoac ñóagiaù mat Barbetta vôù ä kieu Phap taënëg trò pho å ù ù plate) 349 000 VND Phap 000 VNÑ 349 ù 34C Cao Baù Quat, Ba Ñình, Haø Noi ù ä yeâu caàu ñaëtttröôùcc yeâu caàu ñaë tröôù71 Nguyeãn Khuyeán, Ñoáng Ña, Haø Noäi +84 4 37 34 91 34+84 9 15 08 53 05 Monday to Sunday - 7h to 3h x2 x2 booking required booking requiredEveryday- 17h00 to 23h30
 • 33. Don’s Bistro NightlifeShisha vaø Sangria ôû Shisha and Sangria atDon’s Bistro Don’s BistroDon’s Bistro bao goàm 2 quaùn bar rieâng bieät vôùi Dons Bistro has 2 separate bars with uniquekhoâng gian sang troïng. Oyster Bar laø ñòa ñieåm atmospheres, the Oyster Bar sits on the 4thlyù töôûng ñeå thöôûng ngoaïn toaøn caûnh Haø Noäi floor, with a commanding view over the Hanoicuûa caùc caëp tình nhaân hoaëc tuï hoïp cuøng baïn skyline with live music, it is perfect for couplesbeø. Lakeside bar naèm ôû taàng moät, lyù töôûng ñeå or groups of friends to meet. The Lakeside bargaëp gôõ baïn beø hoaëc theo doõi tröïc tieáp caùc is on the ground floor, it is a locals gatheringchöông trình theå thao vaø ca nhaïc. place with a "Cheers" feel, sports or music videos depends on the crowd! Bao goàm: goùi daønh cho 1-5 ngöôøi Including: set for 1-5 persons 1 taåu Shisha One Shisha 1 bình Sangria hoaëc 5 coác bia Carlsberg Sangria pitcher or Carlsberg Beer (5 glasses each) yeâu caàu ñaët tröôùc x5 16 Ngoõ 27 Xuan Dieu, Tay Hoà , Haø Noi â â â ä booking required +84 4 37 19 28 28/ +84 4 37 19 37 19 Week days: 11h00- 24h00, 09h00-24h00
 • 34. Premium gift experiences Don’s BistroShisha and Sangria at Shisha vaø Sangria ôûDon’s Bistro Don’s BistroDons Bistro has 2 separate bars with unique Don’s Bistro bao goàm 2 quaùn bar rieâng bieät vôùiatmospheres, the Oyster Bar sits on the 4th khoâng gian sang troïng. Oyster Bar laø ñòa ñieåmfloor, with a commanding view over the Hanoi lyù töôûng ñeå thöôûng ngoaïn toaøn caûnh Haø Noäiskyline with live music, it is perfect for couples cuûa caùc caëp tình nhaân hoaëc tuï hoïp cuøng baïnor groups of friends to meet. The Lakeside bar beø. Lakeside bar naèm ôû taàng moät, lyù töôûng ñeåis on the ground floor, it is a locals gathering gaëp gôõ baïn beø hoaëc theo doõi tröïc tieáp caùcplace with a "Cheers" feel, sports or music chöông trình theå thao vaø ca nhaïc.videos depends on the crowd! Including: set for 1-5 persons Bao goàm: goùi daønh cho 1-5 ngöôøi One Shisha 1 taåu Shisha Sangria pitcher or Carlsberg Beer (5 1 bình Sangria hoaëc 5 coác bia Carlsberg glasses each) yeâu caàu ñaët tröôùc x516 Ngoõ 27 Xuan Dieu, Tay Hoà , Haø Noi â â â ä+84 4 37 19 28 28/ +84 4 37 19 37 19 booking requiredWeek days: 11h00- 24h00, 09h00-24h00
 • 35. Jafa NightlifeMoät buoåi toái cuøng baïn beø An evening with friendsNaèm trong khu ñoâ thò Ciputra, nhaø haøng Jafa Located in the heart of Hanoi’s primelaø ngoâi nhaø thöù hai cuûa baïn. Haõy ñeán tuï taäp residential estate, Jafa Restaurant is your homecuøng baïn beø vaø thöôûng thöùc caùc söï kieän theå away from home. Grab some friends and enjoythao tröïc tieáp hoaëc chæ ñôn giaûn ñeå thö giaõn, the ‘Tower of Power’ whilst a live sports event istaùn gaãu vaø taän höôûng khoâng gian aám cuùng being shown, prepare for a night out or simplycuûa Jafa. relax and enjoy the atmosphere. Bao goàm: goùi daønh cho 4 ngöôøi Including: set for 4 persons 3,5 l bia öôùp laïnh Carlsberg. 3,5 l of icy cold Carlsberg beer Suaát aên ngon mieäng goàm möïc nöôùng, Delicious platter of grilled calamari, baùnh goái quesadillas gaø, pizza buùn chaû chicken quesadillas, mini bun cha pizzas mini vaø nem raùn. and fried spring rolls yeâu caàu ñaët tröôùc x4 G2-G3 Ciputra, Tay Hoà â booking required +84 4 37 58 24 00 Monday to Sunday, 7h00 to 23h00
 • 36. Premium gift experiences Southgate JafaCocktails night friendsAn evening with Cocktail iveà iñeâmg baïn beø Moät buoå toá cuønOpened in the heart of Hanoi’s primeLocated a beautifully restored colonial villa, Ñöôïmñaët trong ngoâithò Ciputra, thôøi Phaùp, Jafa Naèc trong khu ñoâ bieät thöï coå nhaø haøngSouthgate is a casual neighborhood your homeresidential estate, Jafa Restaurant is Southgate laø thöù hai cuûlounge Haõmñeán tuï Khu laø ngoâi nhaø quaùn bar a baïn. naè y trong taäpbar/lounge home. Grab some friends and enjoyaway from restaurant on “food street” in phoánaåm thöïbeøcuûa thöôûngi, vôùc caùc loaïkieän theå cuø g baïn c vaø Haø Noâ thöù i söï idowntown Hanoi, serving an live sports event isthe ‘Tower of Power’ whilst a extensive cocktail, c tieápvang, röôïu maïgiaûn ñeå thö giaõvaø thao tröï röôïu hoaëc chæ ñôn nh phong phuù n,selection of cocktails, wines and spirits. Expectbeing shown, prepare for a night out or simply ña n gaãg. vaø taän höôûng ñòa ñieåm thöaágiaõcuùlyùg taù daïn u Southgate laø khoâng gian m n na laidand enjoy the atmosphere. outdoorrelax back atmosphere featuring töôûng. Coù nhaïc muoän vaø khoâng gian ngoaøi cuûa Jafa.seating and late music. Southgate is the place trôøi.to be. Including: set for 1-3 persons 4 persons Bao goàm: :goùi idaønnhcho 1-3 ngöôøi Bao goàm goù daø h cho 4 ngöôøi Choose 3 cocktails among 12 original 3,5 l of icy cold Carlsberg beer 33,5 l bia öôùpchoïn trong 12 loaïi cocktail cocktails töï laïnh Carlsberg. cocktails (manhattan, mojito, old Delicious platter of grilled calamari, ñaëc tröngngon mieäng goàm möïc nöôùng, Suaát aên (manhattan, mojito, old fashioned, horses neck, m.j....)cha pizzas chicken quesadillas, mini bun fashioned, quesadillas gaø, pizza buùn chaû baùnh goái horses neck, m.j....) and fried spring rolls mini vaø nem raùn. yeâu yeâu caàu tröôùc c caàu ñaët ñaët tröôù x4x3booking required28 Tong Ciputra, ,Tay HoHoan Kiem, Haø NoiG2-G3 Duy Tan quan à á â â ä ø á ä+84 4 39 38 19 79 - +84 4 39 38 19 81 37 58 24 00 booking requiredSat to WedSunday, 7h00 midnight, Thu to Sat - 11h30 to 02h00Monday to - 11h30 to to 23h00
 • 37. Taboo - Lounge & Bar NightlifeLounge & Bar ñaúng caáp First-class clubbingTaboo Lounge & Bar toïa laïc treân con taøu noåi ôû On a floating vessel, Taboo Bar & LoungeHoà Taây, baïn coù theå phoùng taàm ngaém toaøn offers a fresh breeze, splendid sunset viewscaûnh Hoà Taây, hoùng gioù, ngaém hoaøng hoân vaø and more.hôn theá nöõa... Taboo Lounge & Bar is a hip and trendyTaboo Lounge & Bar laø ñieåm ñeán thöùc thôøi vôùi establishment with a sublime lighting, greatheä thoáng chieáu saùng tuyeät vôøi, aâm nhaïc ñaày music and sleek design. It is a place to meetmaøu saéc, noäi thaát sang troïng. Laø ñòa ñieåm gaëp and communicate, to see and to be seen; agôõ, troø chuyeän, heïn hoø, giaûi trí vaø thö giaõn vôùi place to invite, impress, entertain and relax, tocaùc loaïi ñoà uoáng phong phuù, menu ñoà aên tinh wine and dine in a smart, stylish andteá trong moät khoâng khí lòch laõm vaø ñaúng caáp. sophisticated atmosphere. Bao goàm: goùi daønh cho 1-2 ngöôøi Including: set for 1-2 person 2 cocktail töï choïn (Classical Cocktails 2 drinks of your choice (Classical hoaëc Dry, Medium and Sweet hoaëc Short Cocktails or Dry, Medium and Sweet or and Long Drinks hoaëc Tropical Cocktails Short and Long Drinks or Tropical hoaëc Mocktails) Cocktails or Mocktails) Moät ñóa hoa quaû Fruit platter yeâu caàu ñaët tröôùc x2 Soá 2 Thuy Khe, cau tau soá 1, Tay Ho, Haø Noi ï â à ø â à ä booking required +844 37 28 29 96 10h00 to 24h00
 • 38. Premium gift experiences Tadioto Taboo - Lounge & BarWelcome to another worldFirst-class clubbing Khaùm phaù moät theá giôùi caáp Lounge & Bar ñaúng môùiReborn in a romantic 1920s villa, Tadioto is Laø ngoi biet thöï coå ñöôc xay döng vao nhöng nam â ä ï â ï ø õ êOn a floating vessel, Taboo Bar & Lounge Taboo Lounge & Bar toïa laïc treân con taøu noåi ôûcelebrated as a “bohemian enclave” for artists, 1920, Tadioto luon luon khang ñònh danh tieng laø â â ú ájournalists, filmmakers, splendid sunset views ofoffers a fresh breeze, etc., Tadioto is a favorite ñòa ñiey, vui n coù theåñem cuataàmø Noi. m toaøn g laø Hoà Taâ m baï chôi veà phoùng Ha ngaé Noi tien å â û ä å álocal more.and and international clients looking for a "vunh ñat bohemian" gioù, cac ngheä só, nhaø bavaø caû ø g Hoà Taây, hoùng cua ngaém hoaøng hoân o, á û ù ùrelaxed experience in an eclectic deùcor with an nhaø lam phim, Tadioto ñöôc ngöôi Haø thanh vaø ø hôn theá nöõa... ï ø øTaboo Lounge & Bar is a hip and trendyenchanting North African influence. With khach quoc teá rat öa chuong vôi khong gian thö ù á á ä ù âestablishment with a sublime lighting, greatFrench-Turkish chef Chem Doan, Tadioto’s menu gian vaøLoungecacBar laø ñieåm ñeán thöùc anhi vôùi Taboo phong &ù h trang trí electric theo thôø õ ûmusic and sleek design. It is a place to meetof “amuse-bouches” includes unforgettable höôthoángachieáukeá Bactuyeäñoc iñao. Vôi ñau bep heä ng cuû thiet saùngé Phi t vôø , aâù m nhaïc à ñaày á û á ä ùquiches to exquisite smoked and to be seen; goatand communicate, to see salmon covered a ngöôi saéc,p-Thoå Nhósang troïng. Laø ,ñòa c ñôn gaëp maøu ø Phaù noäi thaát Kyø Chem Ñoan thöï ñieåm øcheese, or carpaccio and entertain that melt in toplace to invite, impress, eggplant and relax, Tadioto phongn, heïvôihoø, giaûi nh vaø ng pho mat i gôõ, troø chuyeä phuù n ù mon baù trí tröù thö giaõn vôù ù ùyour mouth. Full meals such as Steak Tartare or deâ vaø caù hoi hun khoi an mot lan laø nhôù mai, mon à ù ê ä à õ ùwine and dine in a smart, stylish and caùc loaïi ñoà uoáng phong phuù, menu ñoà aên tinhChicken Panini will surprise you with innovative carpaccio vaø caø tím thôm ngon. Ban seõ ngac nhien ï ï âsophisticated atmosphere.use of Vietnamese, French and Middle Eastern khitrongûnmoät khoângmon lòchboø m vaø ñaúng c thòt. teá thöô g thöc cac khí thòt laõ Tartare hoaë caáp ù ù ùspices. With a gallery, frequent music and literary gaø panini ñöôc chuan bò töø cac loai gia vò ñen töø ï å ù ï áevents, Tadioto is a delightful discovery for nhieu nöôc khach nhau nhö Viet Nam, Phap vaø à ù ù ä ùHanoians proud of the city’s attractions. Trung Ñong . Vôi cac buoi trien lam tranh, buoi â ù ù å å õ å bieu dien nhac song , vaø cac söï kien van hoc, å ã ï á ù ä ê ï Including: set for 1-2 person Tadioto laø kham m: ù goùivò cunh cho 1-2i.ngöôøi Bao goà pha thuù daøa ngöôiø Haø Noä ù û 2 drinks of your choice (Classical 2 cocktail töï choïn (Classical Cocktails Including: set foror Tropical or Cocktails or Dry, Medium and Sweet Short and Long Drinks 1-2 persons BaoLongm: goùhoaëc Tropicalhoaëc Short i hoaëc Dry, Medium and Sweet and goà Drinks i daønh cho 1-2 ngöôø Cocktails Cocktails or Mocktails)your choice 2 Classical Cocktails of hoaëc Mocktails) n 2 cocktail tuøy choï Fruit platter 2 salmon rolls with goat cheese and salad 2 caù ñóa cuoän quaû maùt vaø sa laùt Moät hoài hoa pho yeâu caàu ñaët tröôùc x2Soá 2 Thuy Khen cauâutau soBaø Tröng, Haø Noi i12 Tröông Haù , Sie , Hai á 1, Tay Ho, Haø Noä ï â à ø â à ä yeâu caàu ñaët tröôùc+844 37 28 29 96 - duc@tadioto.com+84 4 66 80 91 24 booking required booking required10h00 to 24h0010h00 to 24h00
 • 39. Unique Premium gift experiences
 • 40. Haõy bieán nhöõng mong muoán baïn ñaõ aáp uû töø laâu Indulge yourself to a longtime fantasy or discoverthaønh hieän thöïc hoaëc khaùm phaù nhöõng ñieàu hoaøn something new; SensesClub is here to guide youtoaøn môùi meû cuøng SensesClub. through unchartered territory.
 • 41. Cedric Davroux UniqueLôùp hoïc quyeàn anh Boxing classesCedric baét ñaàu ñi theo con ñöôøng voõ ngheä töø Cedric began his long martial arts odyssey withkhi môùi 5 tuoåi vôùi moân voõ Judo. ÔÛ tuoåi 16, anh Judo at the age of 5. At the age of 16 heñaõ coù nieàm ñam meâ vôùi moân voõ thuaät Wushu. discovered his next passion in Wushu. TrainingVôùi söï luyeän taäp chaêm chæ vaø söï coá gaéng khoâng intensively, he became an instructor at the agengöøng, anh ñaõ trôû thaønh giaùo vieân daïy voõ vaøo of 22, and took part in many French boxingtuoåi 22 vaø ñaõ tham gia raát nhieàu giaûi quyeàn and Muay Thai tournaments.anh cuûa Phaùp vaø nhieàu giaûi boxing cuûa Thaùi Although his focus is now Sanda, Cedric isLan (Muay Thaùi). experienced with many modern WuShu forms,Maëc duø hieän nay ñang taäp trung vaøo Sanda such as Chang Quan and Nan Quan, as well(moân voõ ñoái khaùng), Cedric vaãn nghieân cöùu as English boxing and Muay Thai.caùc moân voõ thuaät khaùc nhö Thieáu laâm quyeànbao goàm Tröôøng quyeàn (Chang Quan) vaøNam quyeàn (Nan Quan), voõ quyeàn anh vaømoân boxing Thaùi Lan Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi Including: set for 1 person 1h hoc boxing vôi huan luyen vien rieng ï ù á ä â â 1 hours of individual training Dung cuï tap boxing ï ä Boxing equipment yeâu caàu ñaët tröôùc x1 1 Ngoõ 119, Ñöôøng nöôùc Phaàn Lan, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 16 73 34 58 44
 • 42. Premium gift experiences City GolfGolf in the City Chôi Golf giöõa thaønh phoáCityGolf is commited to offer the most CityGolf cam keát cung caáp coâng ngheä Golf moâadvanced 3D Golf Simulator technology and phoûng 3D tieân tieán nhaát vaø caùc dòch vuï ñi keømadditional high end services including playing bao goàm chôi treân 75 saân golf noåi tieáng nhaáton 75 most famous worlwide golf courses, Golf theá giôùi, taäp golf, caùc khoùa ñaøo taïo golf chopractices, Golf Trainings for adults and children ngöôøi lôùn vaø treû em vôùi caùc giaûng vieân golfwith PGA Golf Trainers, food and drink PGA, caùc dòch vuï aên uoáng, toå chöùc söï kieän vaøservices, various Event and Tournaments toå chöùc caùc giaûi thi giaûi ñaáu golf trong nhaø.organisation. Including: for 1 person Bao goàm: goùi daønh cho 1 ngöôøi 1 hour play or practice on Golf Simulator Chôi Golf trong 1h hoaëc thöïc haønh coâng 1 soft drink. ngheä Golf moâ phoûng trong 1h 1 ñoà uoáng mieãn phí yeâu caàu ñaët tröôùc x1Taàng KT, Toøa nhaø B, 88 Laùng Haï, Ñoáng Ña, Haø Noäi+84 4 37 26 49 96 - center-manager@citygolf.com.vn booking requiredMonday to Saturday - 10h00 to 21h00
 • 43. Golden Apple UniqueCuøng nhau trôû thaønh Be your own chef withñaàu beáp chuyeân nghieäp your friendCaùc lôùp naáu aên AÙ, AÂu, lôùp laøm baùnh kem, baùnh Cooking hours should be fun! At the Goldenngoït khai giaûng haøng ngaøy ñem tôùi cho ngöôøi Apple Culinary Classes, participants discover thetham gia nhöõng traûi nghieäm thuù vò veà tinh hoa aåm bargaining culture in a lively local market. Thethöïc töø khaép caùc mieàn treân ñaát nöôùc vaø Theá giôùi. ambiance in cooking class is filled with laughter, vivid aromas of the fresh herbs and spices, eclecticHoïc kyõ naêng naáu nöôùng vaø nhöõng bí quyeát naáu with the sizzling sounds of sautéing. The happyaên ñoäc ñaùo töø caùc ñaàu beáp chuyeân nghieäp giuùp sounds of collective cooking emphasize a lastingbaïn coù nhöõng giôø hoïc boå ích, lyù thuù trong khoâng impression on your culinary psyche. Cookinggian thoaûi maùi, vui veû, saùng taïo... hours should build confidence. When you leave the class, you will be able to master recipes that are delicious dishes Bao goàm: 1 buoåi hoïc, 2h/buoåi Including: 1 workshops, 2h/ workshop Baïn seõ hoïc naáu aên: You will learn to cook: - Goûi boø taùi me - Tamarind beef salad - Gaø cuoän tröùng muoái - Chicken egg rolls - Toâm xaøo baép non - Sauteed shrimp with baby corn - Quaø taëng ñaëc bieät cuûa Golden Apple sau - Special gift from Golden Apple after the khoùa hoïc naáu aên cooking class yeâu caàu ñaët tröôùc x1 Soá 1/5, 34A, phoá Traàn Phuù, Ba Ñình, Haø Noäi booking required +84 4 38 48 98 88 Monday to Saturday - 8h00 to 20h00
 • 44. Premium gift experiences Rung Thong XanhMeasure yourself Taäp traän giaû Paintballin PaintballLocated in a lush pine forest on a hillside, Rung Toa lac tren nhöng ñoi thong rong vai hecta thuoc ï ï â õ à â ä ø äThong Xanh’s several hectares of terrain is the huyen Soc Sôn cach Haø Noi 35km, CLB Röng ä ù ù ä øideal venue for paintball. thong xanh ñang trôû thanh nôi thu hut cac ban treû â ø ù ù ï ñam meâ mon theå thao van ñong paintball. â ä äThe Club’s 3 scenarios are designed to offer thebest realistic experience for battle-ready CLB paintball Röng thong xanh coù 3 san chôi ø â âenthusiasts. Up to 20 players can test their skills döôi nhöng ñoi thong xanh mat rì rao, ñöôc thiet ù õ à â ù ø ï áand agility in our Urban theme terrain (with keá theo ñieu kien daõ chien. Vôi söc chöa töø 10 à ä á ù ù ùsandbags, camping positions and other artificial ñen 20 ngöôi, san 1 ñöôc boá trí nhan tao vôi bao á ø â ï â ï ùobstacles). Our two forest scenarios are filled with cat, rao chan, lop xe, thung phi chöông ngai vat. ù ø é á ø ù ï änatural trees and trenches and can handle up to San 2 vaø san 3 coù ham vaø hao töï nhien ñöôc thiet â â à ø â ï á70 people. keá cho nhom chôi töø 10 ñen 70 ngöôi. ù á ø Including Bao goàm Card account 349 000 VND Phieáu taøi khoaûn 349 000 VNÑ yeâu caàu ñaët tröôùc x1Thoân Laâm Nghieäp, xaõ Minh Phuù, doác Daây Dieâu, Soùc Sôn, Haø Noäituanlinh.nguyen@anz.com booking required+84 9 85 49 87 32
 • 45. VietClimb UniqueHaõy cuøng leo nuùi! Climb up!VietClimb Gym [Gym + Cafeù] laø phoøng taäp VietClimb Gym offers a quality andleo nuùi trong nhaø goàm moät phoøng taäp leo nuùi safety-oriented sportive facilities with a 200vôùi 200m2 töôøng taäp vôùi ñaày ñuû thieát bò hoã trôï sqm-climbing surface, a 50 sqm-Café and aan toaøn vaø moät khoâng gian thö giaõn aám cuùng, climbing Pro-Shop.This modern boulderingthaân thieän ñi keøm Pro-Shop veà leo nuùi. Phoøng centre proposes 100 climbing problems oftaäp leo nuùi ñöôïc thieát keá vôùi 100 tình huoáng different grades suitable for every level. Dozensleo nuùi thöôøng gaëp ôû nhieàu möùc ñoä khoù khaùc of circuits, each consisting of 7 color-codednhau. 12 tuyeán leo ñöôïc ñaùnh daáu theo maøu, boulder problems, makes the learning processtrong ñoù moãi maøu bao goàm 7 tình huoáng leo intuitive and fun!giuùp ngöôøi taäp deã daøng taäp luyeän vaø traûinghieäm. Bao goàm: leo nuùi daønh cho 2 ngöôøi Including: climbing for 2 persons Theû vaøo phoøng taäp leo nuùi 1 ngaøy Day- pass for the climbing gym Cung caáp giaày leo nuùi Climbing shoes rental yeâu caàu ñaët tröôùc x2 Soá 40 Ngoõ 76 An Döông, Taây Hoà, Haø Noäi booking required +84 9 49 34 22 81 Tuesday to Sunday - 7h00 to 22h00
 • 46. Quaø taëng doanh nghieäpSensesClub laø quaø taëng lyù töôûng: Ban seõ khong phai mat cong tìm quaø tang nao cho phuø hôp nöa ï â û á â ë ø ï õ- Ñeå khuyeán khích nhaân vieân chuû choát cuûa Baïn Vôùi hôn 150 traûi nghieäm taïi 3 möùc giaù hieän taïi, quaø taëng SensesClub cuûa Baïn seõ laøm haøi loøng moïi sôû thích.- Cuûng coá quan heä vôùi khaùch haøng hoaëc ñoái taùc cuûa Baïn Haõy keát hôïp vôùi nhieàu thöông hieäu noåi tieáng ôû Haø Noäi- Ña daïng hoaù caùc chöông trình chaêm soùc khaùch haøng cuûa Baïn Caùc traûi nghieäm cuûa quaø taëng cao caáp SensesClub seõ mang ñeán söï sang troïng vaø thuù vò cho ngöôøi ñöôïc taëng. Haõy gaây aán töôïng cho ngöôøi nhaän quaø baèêng moät goùi quaø taëng cao caáp ñaõ ñöôïc tuøy chænh...? Baïn coù theå tuyø chænh caùc goùi quaø ñöôïc mua treân trang web cuûa chuùng toâi Chuùng toâi coù theå ñaûm nhieäm caùc ñôn ñaët soá löôïng lôùn vaø tuyø chænh ñeå ñaûm baûo vieäc nhaän daïng thöông hieäu cuûa Coâng ty Baïn. Tham khaûo theâm thoâng tin taïi www.sensesclub.vn Quyù khaùch mua soá löôïng lôùn seõ ñöôïc chieát khaáu
 • 47. Corporate giftsSensesClub is ideal to: You don’t have to bother looking for gift ideas anymore- Reward Your key personnel With more than 150+ experience at 3 different price ranges, Your SensesClub present will satisfy all envies.- Strengthen relations with Your clients and partners Associate Your Company to Hanoi’ s premium brands- Diversify Your loyalty programs Our premium experiences convey prestige and fun at the same time Impress your recipients using our customization methods Orders past on our website are customizable in content and sent to multiple addresses We can handle large quantities and fully customized orders on request to match Your company’s unique identity Visit www.sensesclub.vn for more information Discount available for volume purchases
 • 48. CAÙC ÑIEÀU KHOAÛN VAØ ÑIEÀU KIEÄN SÖÛ DUÏNG SAÛN PHAÅM SENSESCLUB 3. Hoaøn laïi tieàn, traùo ñoåi vaø caáp laïi Quyù vò ñoàng yù vôùi Thoûa thuaän naøy baèng vieäc mua, söû duïng hoaëc mua laïi baát kyø saûn phaåm naøo cuûa A. Tröôøng hôïp mua tröïc tieáp töø SensesClub SensesClub. SensesClub coù theå söûa ñoåi boå sung Thoûa thuaän naøy vaøo baát kyø thôøi gian naøo baèng caùch Hoaøn laïi tieàn vaø traùo ñoåi. Maëc ñònh, caùc Saûn phaåm vaø Phieáu quaø taëng SensesClub khoâng ñöôïc hoaøn laïi coâng boá caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn boå sung treân trang web: www.sensesclub.vn vaø quyù vò ñoàng yù raèng tieàn vaøo khoâng ñöôïc traùo ñoåi sang caùc maët haøng khaùc döôùi baát kyø lyù do vaø hình thöùc naøo. SensesClub vieäc mua, söû duïng vaø mua laïi baát kyø saûn phaåm naøo cuûa SensesClub sau nhöõng thay ñoåi naøy chöùng coù toaøn quyeàn xeùt duyeät xöû lyù taát caû caùc tröôøng hôïp. Môøi Quyù vò vui loøng tham khaûo theâm thoâng tin taïi toû quyù vò ñaõ chaáp nhaän caùc thay ñoåi naøy. NEÁU KHOÂNG ÑOÀNG YÙ VÔÙI NHÖÕNG ÑIEÀU KHOAÛN CUÛA trang Website cuûa chuùng toâi hoaëc lieân heä vôùi Boä phaân Chaêm soùc Khaùch haøng ñeå ñöôïc hoã trôï. THOÛA THUAÄN NAØY, QUYÙ VÒ KHOÂNG ÑÖÔÏC PHEÙP SÖÛ DUÏNG HOAËC MUA BAÁT KYØ SAÛN PHAÅM NAØO CUÛA SENSESCLUB. Caáp laïi trong tröôøng hôïp bò maát hoaëc heát haïn. SensesClub khoâng coù naêng tìm laïi hoà sô vaø khoâng chòu traùch nhieäm hoaøn laïi hoaëc ñeàn buø cho caùc Phieáu quaø taëng vaø Saûn phaåm bò ñaùnh maát tröôùc khi ñaõ ñöôïc1. Saûn phaåm ñaêng kyù vaø kích hoaït treân heä thoáng. Trong tröôøng hôïp Phieáu quaø taëng bò ñaùnh maát ñaõ ñaêng kyù kích hoaït Moåi saûn phaåm SensesClub ñeàu coù moät chuû ñeå cuï theå bao goàm moät (1) Phieáu quaø taëng (“Phieáu Quaø treân treân Website theo thoâng tin caù nhaân cuûa Quyù vò, Quyù vò vui loøng tham khaûo Website hoaëc lieân heä Taëng”) vaø moät (1) saùch höôùng daãn (“Saùch höôùng daãn”), (goïi chung laø “Saûn phaåm”). Nhaø cung caáp dòch vôùi Boä phaän Chaêm soùc Khaùch haøng ñeå ñöôïc hoã trôï. vuï vaø Dòch vuï seõ ñöôïc cung caáp cho khaùch haøng vaø ngöôøi ñöôïc höôûng Phieáu Quaø Taëng ñöôïc ghi cuï Maëc ñònh, trong moïi tröôøng hôïp, SensesClub khoâng coù traùch nhieäm hoaøn laïi tieàn hoaëc caáp laïi caùc Saûn theå trong Saùch höôùng daãn. SensesClub coù quyeàn thay ñoåi hoaëc thay theá baát kyø Saûn phaåm naøo ñöôïc phaåm vaø caùc Phieáu quaø taëng bò ñaùnh maát hoaëc heát haïn. chaøo baùn bao goàm giaù caû, ñaëc ñieåm kyõ thuaät, noäi dung cuûa baát kyø ñaëc ñieåm naøo cuûa Saûn phaåm naøo trong baát cöù thôøi gian naøo maø khoâng caàn thoâng baùo hoaëc coù traùch nhieäm phaùp lyù vôùi Quyù vò hay baát kyø B. Tröôøng hôïp mua qua trung gian, qua caùc ñaïi lyù vaø cöûa haøng ñoái taùc SensesClub ngöôøi naøo khaùc. Chuùng toâi cuõng coù quyeàn giôùi haïn soá löôïng Saûn phaåm ñaõ baùn hoaëc saûn phaåm coù saün ñeå baùn tröïc tuyeán treân website: www.sensesclub.vn (“Website”) hoaëc baùn haøng qua ñieän thoaïi. Trong tröôøng hôïp Saûn phaåm vaø Phieáu quaø taëng ñöôïc mua qua trung gian, qua caùc ñaïi lyù hoaëc cöûa haøng ñoái taùc SensesClub (“caùc Nhaø phaân phoái”), caùc ñieàu kieän vaø ñieàu khoaûn cuûa chính caùc Nhaø phaân phoái2. Phieáu Quaø taëng lieân quan daønh cho caùc Saûn phaåm SensesClub ñöôïc aùp duïng. Quyù vò vui loøng lieân heä vôùi Nhaø phaân phoái ñeå bieát theâm thoâng tin vaø ñöôïc hoã trôï.A. Quy ñoåi Phieáu quaø taëng. Moãi Phieáu quaø taëng ñeàu coù theå coù theå ñöôïc trao ñoåi vaø ñöôïc söû duïng bôûi nhöõng khaùch haøng ñaõ ñeán 4. Dòch vuï cuûa Caùc nhaø cung caáp Dòch vuï tuoåi tröôûng thaønh. A. Ñaët haøng/ñaët choã. Quyù vò phaûi ñaët haøng/ñaët choã tröïc tieáp vôùi Nhaø cung caáp dòch vuï. Khi ñaët haøng/ñaët Caùc Nhaø Cung caáp dòch vuï laø caùc cöûa hang, nhaø phaân phoái, cô sôû baùn buoân baùn leû, caùc Coâng ty, nhaø choã vôùi Nhaø cung caáp Dòch vuï, Quyù vò coù theå ñöôïc yeâu caàu cung caáp caùc thoâng tin caù nhaân nhö soá theû haøng, khaùch saïn vaø caùc cô sôû cung caáp dòch vuï khaùc ñaõ kyù thoaû thuaän vôùi SensesClub ñeå Cung caáp tín duïng, SensesClub khoâng chòu traùch nhieäm ñoái vôùi vieäc Nhaø cung caáp Dòch vuï söû duïng nhöõng thoâng dòch vuï qua Saûn phaåm cuûa SensesClub (“Nhaø Cung caáp dòch vuï”). tin caù nhaân naøy. SensesClub khoâng coù traùch nhieäm ñoái vôùi nhöõng hoaït ñoäng rieâng bieät cuûa caùc Nhaø Phieáu quaø taëng chæ ñöôïc söû duïng ñeå Quy ñoåi laáy caùc Dòch vuï ñaõ ñöôïc thoaû thuaän tröôùc giöõa cung caáp dòch vuï (keå caû khi hoï söû duïng teân vaø logo cuûa SensesClub). Chuùng toâi khuyeán khích quyù vò SensesClub vaø caùc Nhaø Cung caáp dòch vuï lieân quan (“Dòch vuï” hoaëc “Caùc dòch vuï”). nhaän thöùc veà vaán ñeà naøy khi ñoïc nhöõng chính saùch rieâng tö cuûa töøng Nhaø cung caáp dòch vuï, caùc chính saùch coù theå khaùc caùc chính saùch cuûa chuùng toâi. SensesClub coù quyeàn thay ñoåi danh saùch caùc Nhaø cung caáp dòch vuï, ñòa ñieåm cuûa caùc Nhaø cung caáp dòch vuï, noäi dung caùc Dòch vuï, möùc giaù cuûa caùc Saûn phaåm vaø quy trình Quy ñoåi Phieáu quaø taëng (“Caùc B. Caùc ñieàu khoaûn cuûa Caùc nhaø cung caáp dòch vuï. Dòch vuï cuûa caùc Nhaø cung caáp dòch vuï bò chi phoái bôûi ñieàu kieän söû duïng”). Caùc ñieàu kieän söû duïng ñoàng thôøi cuõng bò chi phoái bôûi caùc ñieàu kieän cuûa nhaø Cung caùc caùc ñieàu khoaûn, ñieàu kieän vaø giôùi haïn do quy ñònh rieâng cuûa Nhaø cung caáp dòch vuï. Traùch nhieäm caáp dòch vuï nhö tính saün coù, noäi dung vaø caùc ñieàu khoaûn, ñieàu kieän vaø haïn cheá cuûa nhaø Cung caáp dòch cuûa quyù vò laø xem xeùt caùc ñieàu khoaûn, ñieàu kieän vaø giôùi haïn naøy ñeå xaùc nhaän raèng quyù vò ñaùp öùng ñöôïc vuï nhö seõ neâu trong phaàn 4. nhöõng yeâu caàu cuï theå cuûa hoï veà Dòch vuï vaø ñoàng yù vôùi caùc ñieàu khoaûn, ñieàu kieän vaø giôùi haïn ñoù.B. Xaùc thöïc Phieáu quaø taëng. C. Thay ñoåi vaø Huûy boû. Quyù vò phaûi tuaân thuû theo caùc chính saùch thay ñoåi vaø huûy boû Dòch vuï cuûa Nhaø cung Quyù vò phaûi cung caáp maõ soá seâri cuûa Phieáu quaø taëng vaø/hoaëc trình Phieáu quaø taëng cuûa mình cho Nhaø caáp dòch vuï, bao goàm thanh toaùn phí huûy boû, neáu coù. SensesClub seõ khoâng chòu traùch nhieäm veà baát kyø cung caáp dòch vuï ñeå xaùc nhaän tính xaùc thöïc cuûa theû. Chæ coù Phieáu quaø taëng thaät môùi coù giaù trò thanh chi phí thay ñoåi hoaëc huûy boû. toaùn caùc dòch vuï coøn caùc baûn sao hoaëc Phieáu quaø taëng bò loãi (ví duï phaàn maõ daønh rieâng cho nhaø cung caáp dòch vuï maát tính baûo maät) seõ khoâng ñöôïc caùc Nhaø Cung caáp dòch vuï chaáp nhaän. Trong tröôøng D. Thay theá hoaëc heát haïn. Danh saùch caùc Nhaø cung caáp dòch vuï, ñòa ñieåm cuûa caùc Nhaø cung caáp dòch vuï hôïp Phieáu quaø taëng khoâng coù hieäu löïc, Nhaø cung caáp dòch cuï seõ töø choái cung caáp dòch vuï cho Quyù vò. vaø/hoaëc noäi dung Dòch vuï do Nhaø cung caáp dòch vuï cung caáp coù theå thay ñoåi vaø bò chi phoái bôûi tính coù Ñeå bieát theâm thoâng tin lieân quan ñeán tính xaùc thöïc vaø hieäu löïc cuûa Phieáu quaø taëng, vui loøng lieân heä Boä saün cuûa caùc maët hang vaø dòch vuï vaø coù theå phaûi chòu söï thay ñoåi, thay theá hoaëc heát haïn söû duïng vì nhieàu phaän Chaêm soùc Khaùch haøng. lyù do khaùch quan vaø chuû quan khaùc nhau. Vì vaäy thoâng tin veà Nhaø cung caáp dòch vuï ñöôïc coù trong Saûn phaåm ñöôïc cung caáp chæ mang tính chaát minh hoaï vaø khoâng mang tính raèng buoäc vôùi Nhaø cung caápC. Tieàn thöôûng nhaân vieân phuïc vuï, tieàn típ khaùc vaø phí vaän chuyeån: Khoâng bao goàm trong Phieáu quaø taëng dòch vuï vaø SensesClub. Ví duï, hình aûnh xuaát hieän treân saûn phaåm chæ mang tính chaát minh hoïa vaø khoâng nhaát thieát ñaïi dieän hoaëc phaûn aùnh caùc Dòch vuï ñöôïc chaøo baùn hoaëc cung caáp. Phieáu quaø taëng khoâng bao goàm tieàn thöôûng, tieàn tip taïi baát kyø Nhaø cung caáp Dòch vuï hoaëc Dòch vuï naøo vaø khoâng bao goàm phí vaän chuyeån ñeán hoaëc töø ñòa ñieåm cuûa Nhaø cung caáp Dòch vuï. E. Cung caáp dòch vuï. Caùc Nhaø cung caáp dòch vuï chæ coù traùch nhieäm duy nhaát laø cung caáp caùc dòch vuï. SensesClub vaø caùc Nhaø phaân phoái cuûa SensesClub khoâng chòu traùch nhieäm cung caáp hoaëc thöïc hieän baát
 • 49. kyø Dòch vuï naøo. Quyù vò phaûi giaûi quyeát tröïc tieáp vôùi caùc Nhaø cung caáp Dòch vuï veà baát cöù vaán ñeà naøo 11. Mieãn tröø Traùch nhieäm hoaëc baát kyø tranh chaáp naøo maø quyù vò coù theå gaëp phaûi ñoái vôùi Dòch vuï cuûa mình. Caùc saûn phaåm ñöôïc cung caáp treân cô sôû “voán coù” vaø “saün coù” khoâng coù baát kyø baûo ñaûm naøo, cho duø noùi roõ hay nguï yù”, bao goàm nhöng khoâng haïn cheá caùc baûo ñaûm nguï yù veà khaû naêng baùn ñöôïc, tính phuø5. Nhaø cung caáp dòch vuï laø Nhaø cung caáp ñoäc laäp hôïp ñoái vôùi moät muïc ñích naøo ñoù hoaëc khoâng vi phaïm. SensesClub khoâng baûo ñaûm veà tính chính xaùc, Caùc Nhaø cung caáp dòch vuï laø nhöõng Nhaø cung caáp ñoäc laäp, vaø hoï khoâng phaûi laø caùc ñaïi lyù, chi nhaùnh tính hoaøn thieän hoaëc ñoä tin caäy cuûa Saûn phaåm vaø Dòch vuï. Quyù vò phaûi chòu traùch nhieäm kieåm tra moïi hoaëc ngöôøi ñaïi dieän cuûa SensesClub. Do ñoù, SensesClub seõ khoâng chòu traùch nhieäm döôùi baát kyø hình thoâng tin tröôùc khi mua Saûn phaåm vaø söû duïng Dòch vuï. thöùc naøo, ñoái vôùi baát kyø thieät haïi naøo, bao goàm nhöng khoâng giôùi haïn taát caû thieät haïi ñaëc bieät, tröïc Moïi lôøi khuyeân hoaëc thoâng tin, cho duø baèng lôøi hay baèng vaên baûn maø quyù vò coù ñöôïc töø SensesClub tieáp, ngaãu nhieân, do haäu quaû hoaëc thieät haïi mang tính tröøng phaït phaùt sinh, theo baát kyø caùch naøo lieân seõ khoâng coù tính chaát baûo ñaûm trong thoûa thuaän naøy. SensesClub hoaëc baát kyø nhaø cung caáp naøo cuûa quan vôùi caùc Dòch vuï naøy, veà baát kyø haønh ñoäng, boû soùt hoaëc tuyeân boá cuûa caùc Nhaø cung caáp dòch vuï. SensesClub khoâng phaûi chòu traùch nhieäm veà baát kyø loãi naøo trong baát kyø thoâng tin naøo ñöôïc cung caáp6. Boài thöôøng cung vôùi saûn phaåm hoaëc veà baát kyø haønh ñoäng naøo do tin töôûng vaøo caùc thoâng tin ñoù. QUYÙ VÒ ÑOÀNG YÙ BOÀI THÖÔØNG, BAÛO VEÄ VAØ TRAÙNH CHO SENSESCLUB, CAÙC COÂNG TY CO, 12. Giôùi haïn nghóa vuï COÂNG TY LIEÂN KEÁT SENSESCLUB, CHI NHAÙNH, VIEÂN CHÖÙC, ÑAÏI LYÙ, NHAØ CUNG CAÁP DÒCH VUÏ Trong phaïm vi cho pheùp toái ña cuûa luaät phaùp, SensesClub töø choái moïi nghóa vuï, duø theo hôïp ñoàng coù CUÛA SENSESCLUB, CAÙC COÂNG TY ÑOÀNG NHAÕN HIEÄU VAØ CAÙC ÑOÁI TAÙC KHAÙC CUØNG VÔÙI MOÏI phaïm loãi hay khoâng (keå caû sô suaát), nghóa vuï tuyeät ñoái hoaëc caùc nghóa vuï khaùc, vaø töø choái moïi toån thaát, NHAÂN VIEÂN KHOÛI BAÁT KYØ TOÅN THAÁT, TRAÙCH NHIEÄM, KHIEÁU NAÏI HOAËC YEÂU CAÀU NAØO, BAO bao goàm nhöng khoâng giôùi haïn nhöõng thieät haïi giaùn tieáp, ngaãu nhieân, do haäu quaû, nhöõng thieät haïi ñaëc GOÀM PHÍ LUAÄT SÖ ÑÖÔÏC YEÂU CAÀU BÔÛI BAÁT KYØ BEÂN THÖÙ BA NAØO, PHAÙT SINH DO QUYÙ VÒ ÑAÕ VI bieät hoaëc nhöõng thieät haïi mang tính tröøng phaït phaùt sinh töø hoaëc lieân quan ñeán vieäc söû duïng saûn phaåm. PHAÏM CAÙC ÑIEÀU KHOAÛN CUÛA THOÛA THUAÄN NAØY, BAÁT KYØ LUAÄT AÙP DUÏNG NAØO, HOAËC QUYEÀN Ngay caû khi SensesClub ñaõ ñöôïc thoâng baùo veà khaû naêng xuaát hieän cuûa nhöõng thieät haïi treân maø khoâng CUÛA BAÁT KYØ BEÂN THÖÙ BA NAØO. giôùi haïn nhöõng nghóa vuï tröôùc, thì toaøn boä nghóa vuï cuûa SensesClub phaùt sinh töø hoaëc lieân quan ñeán7. Tham khaûo beân thöù ba Thoûa thuaän naøy seõ khoâng vöôït quaù soá tieàn maø quyù vò ñaõ thanh toaùn cho SensesClub. Vieäc tham khaûo haøng hoùa vaø dòch vuï cuûa beân thöù ba khoâng lieân quan ñeán vieäc xaùc nhaän nhöõng haøng 13. Giaûi quyeát Tranh chaáp vaø Luaät ñieàu chænh hoùa vaø dòch vuï naøy cuûa SensesClub, vaø SensesClub töø choái moïi traùch nhieäm lieân quan ñeán vieäc quyù vò Thoûa thuaän naøy vaø moïi Phuï luïc khaùc seõ ñöôïc chi phoái bôûi luaät Vieät Nam. Moïi tranh chaáp maø hai beân tieáp caän vaø söû duïng nhöõng haøng hoùa dòch vuï naøy. khoâng theå thoûa thuaän ñöôïc seõ ñöôïc ñöa ra giaûi quyeát taïi toøa aùn coù thaåm quyeàn taïi Haø Noäi.8. Thöông hieäu 14. Caùc thaéc maéc vaø Dòch vuï khaùch haøng SensesClub sôû höõu vaø ñöôïc caáp pheùp söû duïng thöông hieäu/kyù hieäu dòch vuï SensesClubTM vaø Neáu quyù vò coù baát kyø thaéc maéc gì lieân quan ñeán Thoûa thuaän hoaëc Saûn phaåm, hay muoán baùo caùo baát kyø SensesClubTM. Vieäc söû duïng traùi pheùp baát kyø nhaõn hieäu naøo, dòch vuï hoaëc logo cuûa SensesClub coù theå vaán ñeà gì veà Dòch vuï ñaõ ñöôïc cung caáp cho quyù vò, thì xin vui loøng lieân heä vôùi boä phaän Chaêm soùc Khaùch bò coi laø vi phaïm luaät nhaõn hieäu cuûa Vieät Nam. Taát caû nhaõn hieäu cuûa beân thöù ba laø taøi saûn rieâng cuûa hoï haøng SensesClub qua email info@sensesclub.vn hoaëc goïi ñeán soá ñieän thoaïi ñöôïc cung caáp treân Website vaø khoâng ñöôïc söû duïng neáu khoâng ñöôïc pheùp. Vieäc tham chieáu vaø söû duïng caùc nhaõn hieäu cuûa beân thöù www.sensesclub.vn. ba khoâng coù nghóa laø chuû sôû höõu caùc nhaõn hieäu töông öùng nguï yù saùp nhaäp thaønh chi nhaùnh, ñöôïc xaùc nhaän hoaëc khuyeân duøng bôûi SensesClub. 15. Caùc ñieàu khoaûn khaùc9. Thö töø quan heä vôùi Caùc beân thöù ba Trong tröôøng hôïp caùc chöùc naêng coù thaåm quyeàn khoâng coâng nhaän tính hieäu löïc cuûa baát kyø Ñieàu khoaûn naøo cuûa Thoûa thuaän naøy, caùc beân vaãn nhaát trí raèng veà tinh thaàn vaø muïc ñích cuûa Ñieàu khoaûn ñoù vaø vaãn Caùc giao dòch hoaëc thö töø quan heä vôùi baát kyø beân thöù ba naøo ngoaøi SensesClub chæ coù giaù trò giöõa quyù aùp duïng moät ñieàu khoaûn saùt nhaát vôùi tinh thaàn vaø muïc ñích cuûa Ñieàu khoaûn ñoù trong ñieàu kieän luaät vò vaø beân thöù ba ñoù. Trong moïi tröôøng hôïp, SensesClub seõ khoâng chòu traùch nhieäm veà baát kyø haøng hoùa, phaùp cho pheùp. Toaøn boä caùc ñieàu khoaûn khaùc cuûa Thoûa thuaän seõ vaãn coù giaù trò vaø hieäu löïc ñaày ñuû. Caùc dòch vuï, nguoàn haøng hoaëc vaán ñeà gì lieân quan ñeán caùc giao dòch hoaëc lieân heä vôùi beân thöù ba ñoù hoaëc tieâu ñeà chæ ñeå tham khaûo vaø trong moïi tröôøng hôïp khoâng ñònh nghóa, giôùi haïn, hieåu hay moâ taû phaïm vi baát kyø vaán ñeà gì baát lôïi lieân quan. cuûa muïc ñoù. Caùc tröôøng hôïp SensesClub haønh ñoäng khoâng tuaân thuû vôùi baát kyø ñieàu khoaûn naøo Thoûa10. Tieát loä Thoâng tin Caù nhaân vaø Thoâng tin veà Nhaø cung caáp Dòch vuï thuaän naøy khoâng ñoàng nghóa vôùi vieäc Quyù vò seõ khoâng bò raèng buoäc tuaân thuû vôùi moãi moät hoaëc taát caû caùc Ñieàu khoaûn cuûa Thoaû thuaän naøy, vaø SensesClub vaãn coù quyeàn thöïc thi vaø tìm caùch baûo veä caùc Ñieàu Khoâng haïn cheá baát kyø quyeàn naøo ñöôïc trao cho SensesClub nhö ñaõ neâu trong thoûa thuaän naøy, quyù khoaûn chi phoái Thoaû thuaän naøy. Thoûa thuaän naøy laø moät baûn ghi nhôù troïn veïn giöõa quyù vò vaø SensesClub vò coâng nhaän vaø ñoàng yù raèng SensesClub coù theå löu giöõ hoaëc tieát loä thoâng tin caù nhaân cuûa quyù vò neáu veà vaán ñeà chính cuûa Thoûa thuaän. Neáu quyù vò coù baát kyø khieáu naïi naøo lieân quan ñeán Thoûa thuaän naøy ñöôïc luaät phaùp yeâu caàu hoaëc neáu coù söï tin töôûng chaéc chaén raèng vieäc löu giöõ hay tieát loä ñoù laø caàn thieát hoaëc Saûn phaåm thì phaûi tieán haønh khieáu naïi ñoù trong voøng moät (1) thaùng sau khi phaùt sinh vaán ñeà neáu ñeå (i) tuaân thuû theo quy ñònh cuûa luaät phaùp; (ii) thöïc thi quyeàn haïn cuûa chuùng goâi; hoaëc (iii) baûo veä khoâng thì khieáu naïi ñoù seõ khoâng ñöôïc chaáp thuaän. quyeàn lôïi, taøi saûn vaø söï an toaøn cuûa SensesClub hoaëc caùc beân lieân quan.
 • 50. TERMS AND CONDITIONS REGARDING SENSESCLUB PRODUCTS Substitutions in case of loss. SensesClub does not have the ability to certify and re-issue and substitute lost Gift cards or Products that have not been registered and activated on our Website. In case your Gift You accept this Agreement by purchasing, using or redeeming any SensesClub Product. SensesClub card and Product have been registered on our Website prior to the loss, please contact our Customer may amend this Agreement at any time by posting the amended Terms and Conditions of Use on Service for further assistance. the Website at www.sensesclub.vn, and you agree that your purchase, use or redemption of any SensesClub Product after such changes will constitute your acceptance of such changes. IF YOU DO By default, SensesClub is not liable to any losses and does not have the responsibility to re-issue or NOT AGREE WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT, YOU ARE NOT PERMITTED TO USE OR substitute Gift cards or Products under any circumstances or for any reasons. REDEEM ANY SENSESCLUB PRODUCT. 4. Service Provider Services.1. Products. A. Making a Reservation. You must make your reservation for Services directly with the Service Provider. You Each Product pertaining to a specific theme contains one (1) gift card (“Gift Card”) and one (1) may be asked to provide non-public personal information, such as a credit card number, when making printed guide (the “Guide”) (collectively, “Product”). Service Providers and the services they provide to reservations with Service Providers, and we are not responsible for the Service Providers’ use of such purchasers and beneficiaries in exchange for the Gift Card are listed in the Guide. SensesClub reserves personal information. SensesClub is not responsible for the privacy practices of Service Providers (even the right to change or substitute any Products offered for sale, and the prices or specifications of any if they utilize SensesClub’s name or logos). We encourage you to be aware of this when you read the Products at any time and from time to time without any notice or liability to you or any other person. privacy policies of each and every Service Provider, as such policies may differ from ours. We reserve the right to limit quantities of Products sold or made available for sale on the SensesClub B. Service Provider Terms. The Services of Service Providers are subject to certain terms, conditions and website at www. sensesclub.vn (the “Website”) or by telephone. limitations. It is your responsibility to review a Service Provider’s terms, conditions and limitations to2. Gift Cards. confirm that you meet their specific requirements for Service and agree with any such Service Provider’s terms, conditions and limitations.A. Redemption of Gift Cards. A Gift Card may be transferred to and used by anyone who has reached the age of majority. A Gift Card may only be redeemed for services provided by participating Service C. Modifications and Cancellations. You are subject to the Service Provider’s Service modification and Providers, inclusive of all applicable taxes (“Service” or “Services”). Participating Service Providers, cancellation policies, including the payment of cancellation fees, if any. SensesClub will not be merchants and retailers, denominations of Gift Card, locations of Service Providers, Services and responsible for any modification or cancellation fees. Redemption of Gift Cards are subject to change, availability and the Service Providers’ terms, conditions D. Substitution or Expiration. Participating Service Providers, locations of Service Providers and/or the and limitations as set forth in Section 4. content of the Services provided by Service Providersare subject to availability and are, at all times,B. Authentication of Gift Cards. You must present your Gift Card to the Service Provider so that the Service subject to change, substitution or expiration for any reason. Service Provider information included in Provider may verify its authenticity. Only the original Gift Card is a valid means of payment for Services, a Product is given by way of example only. For example, the pictures displayed in a Product are for and photocopies or defective Gift Cards (for example, a Gift Card on which the scratch box has been illustration purposes only and do not necessarily represent or reflect the Services offered or provided. exposed) will not be accepted by Service Providers. If presented with an invalid Gift Card, Service E. Providing Services. Service Providers are solely responsible for providing Services. SensesClub, its agents Providers will refuse to provide you with the Services. For inquiries regarding the authenticity or validity and the resellers of SensesClub are not responsible for providing or performing any Services. You must of your Gift Card, contact Customer Service. deal directly with the Service Provider with regard to any problem or dispute that you may have withC. Tips, Gratuities and Transportation Not Included. Your Gift Card does not include tips or gratuities for any respect to its Services. Service Provider or Services and does not include transportation to or from any Service Provider location. 5. Service Providers are Independent Contractors.3. Refunds, Exchanges and Substitutions Service Providers are independent contractors, and are not agents, affiliates, or representatives of Refunds and exchanges. By default, SensesClub Products or Gift cards are refundable or exchangeable SensesClub. As a result, SensesClub will not be liable under any theory of recovery, at law or in equity, under any circumstances or for any reasons. SensesClub reserves the right to handle any and all claims for any damages, including without limitation, special, direct, incidental, consequential or punitive at its sole discretion. For further information and assistance, please visit our Website or contact our damages arising out of, or in any manner connected with the Services, acts, omissions or representations Customer Service. of Service Providers.
 • 51. 6. Indemnity. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED BY YOU FROM SENSESCLUB SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY STATED IN THIS AGREEMENT. YOU AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND AND HOLD SENSESCLUB, ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES, NEITHER SENSESCLUB NOR ANY OF ITS PROVIDERS SHALL BE LIABLE FOR ANY ERRORS IN ANY OFFICERS, AGENTS, SERVICE PROVIDERS, CO-BRANDERS, AND OTHER PARTNERS AND INFORMATION SUPPLIED WITH THE PRODUCT, OR FOR ANY ACTIONS TAKEN IN RELIANCE EMPLOYEES, HARMLESS FROM ANY LOSS, LIABILITY, CLAIM OR DEMAND, INCLUDING THEREON. REASONABLE ATTORNEYS’ FEES, MADE BY ANY THIRD PARTY DUE TO OR ARISING OUT OF YOUR VIOLATION OF THIS AGREEMENT, ANY APPLICABLE LAWS, OR THE RIGHTS OF ANY THIRD PARTY. 12. Limitation of Liability.7. Third Party References. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, SENSESCLUB DISCLAIMS ALL LIABILITY, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, AND References to third party goods or services do not imply SensesClub’s endorsement of those goods or FURTHER DISCLAIMS ALL LOSSES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION INDIRECT, INCIDENTAL, services, and SensesClub disclaims all liability with regard to your access to and use of such material. CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH USE OF THE PRODUCTS, EVEN IF SENSESCLUB HAS BEEN ADVISED OF8. Trademarks. THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, SENSESCLUB’S SensesClub ™ and SensesClub.vn ™ are trademarks/ service marks owned or licensed by SensesClub. AGGREGATE LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT SHALL Unauthorized use of any SensesClub trademark, service mark or logo may be a violation of federal NOT EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU TO SENSESCLUB. and state trademark laws. All third party trademarks are the property of their respective owners, and 13. Dispute Resolution and Governing Law. cannot be used without permission. Third party trademark references herein do not constitute or imply affifiliation with, endorsement, or recommendation of SensesClub by the respective trademark owners. This Agreement and any Appendix is governed by Vietnamese law. Any dispute that cannot be resolved between the parties shall be resolved by the competent court in Hanoi.9. Communications with Third Parties. 14. Questions and Customer Service. Your dealings or communications with any party other than SensesClub are solely between you and that third party. Under no circumstances will SensesClub be liable for any goods, services, resources or If you have any questions regarding this Agreement or a Product, or wish to report any issue relating to content available through such third party dealings or communications, or for any harm related thereto. the Service provided to you, please contact Customer Service by email at info@sensesclub.vn or through our Customer Service hotline as indicated on the Website www.sensesclub.vn.10. Disclosure of Personal Information and Service Provider Content. 15. Miscellaneous. Without limitation of any of the rights granted to SensesClub herein, you acknowledge and agree that SensesClub may preserve and disclose your personal information if required to do so by law or in the If any provision of this Agreement is found by a court of competent jurisdiction to be invalid, the parties good faith belief that such preservation or disclosure is reasonably necessary to: (i) comply with legal nevertheless agree that the court should endeavor to give effect to the parties’ intentions as reflected in process; (ii) enforce our rights; or (iii) protect the rights, property, or personal safety of SensesClub any the provision, and the other provisions of the Agreement shall remain in full force and effect. Headings individual or the public. are for reference purposes only and in no way define, limit, construe or describe the scope or extent of such section. SensesClub’s failure to act with respect to any failure by you or others to comply with this11. Disclaimer of Warranties. Agreement does not waive SensesClub’s right to act with respect to subsequent or similar failures. This THE PRODUCTS ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS WITHOUT Agreement set forth the entire understanding and agreement between you and SensesClub with respect WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, to the subject matter hereof. Any cause of action or claim you may have with respect to this Agreement THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, or the Products must be commenced within one (1) month after the claim or cause of action arises or OR NON-INFRINGEMENT. SENSESCLUB MAKES NO WARRANTY AS TO THE ACCURACY, such claim or cause of action shall be barred. COMPLETENESS OR RELIABILITY OF THE PRODUCT. YOU ARE RESPONSIBLE FOR VERIFYING ANY INFORMATION BEFORE RELYING ON IT.
 • 52. Hanoi, Vietnam
 • 53. 1 2 3 4Kích hoaït Löïa choïn Ñaët tröôùc Taän höôûng Activate Choose Book Enjoy
 • 54. www.sensesclub.vn

×