Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ

on

 • 6,201 views

Οπτικοποίηση του κειμένου"Η ζωή στη Σύμη" από το βιβλίο της Ε.Φακίνου "Αστραδενή". Το τραγούδι που ακούγεται ...

Οπτικοποίηση του κειμένου"Η ζωή στη Σύμη" από το βιβλίο της Ε.Φακίνου "Αστραδενή". Το τραγούδι που ακούγεται είναι "Το τραγούδι της Σύμης".Μουσική-Ερμηνεία: Αγαπητός Πάχος Στίχοι: Ελίτα Φώκιαλη. Η οπτικοποίηση έγινε για εκπαιδευτικούς λόγους.

Statistics

Views

Total Views
6,201
Views on SlideShare
2,583
Embed Views
3,618

Actions

Likes
2
Downloads
41
Comments
2

18 Embeds 3,618

http://alexgger.blogspot.gr 3260
http://alexgger.blogspot.com 148
http://voulabarla.blogspot.gr 87
http://fhotini2011.blogspot.gr 59
https://www.google.gr 17
http://www.voulabarla.blogspot.gr 13
http://alexgger.blogspot.de 12
http://alexgger.blogspot.be 4
http://www.google.gr 4
http://alexgger.blogspot.co.uk 3
http://fhotini2011.blogspot.com 2
http://alexgger.blogspot.se 2
http://webcache.googleusercontent.com 2
http://voulabarla.blogspot.com 1
http://alexgger.blogspot.it 1
http://alexgger.blogspot.com.es 1
http://alexgger.blogspot.in 1
http://alexgger.blogspot.nl 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ Presentation Transcript

 • Ζ ΕΩΖ ΣΤΖ ΣΥΜΖ
 • ΤΑ ΓΩΓΔΚΑΝΖΣΑ
 • ΤΟ ΝΖΣΗ ΤΖΣ ΣΥΜΖΣ
 • ΤΟ ΛΗΜΑΝΗ ΤΖΣ ΣΥΜΖΣ
 • ΤΑ ΣΠΗΤΗΑ ΣΤΖ ΣΥΜΖ
 • Ζ ΣΥΜΖ ΤΖ ΝΥΦΤΑ
 • Οη καλάδεο θάλαλε ηηο δνπιεηέο ηνπο ηηο απνγεπκαηηλέο......
 • Άιιεο θόβαλε θνπξέιηα γηα θνπξεινύδεο...
 • Άιιε έπιεθε ληαληέια..........
 • Να μεζπνξηάζνπλ ηε θαθή ή ηα θαζόιηα.....
 • Να εηνηκάζνπλ θνπινπξάθηα...........
 • Ν’ αλνίμνπλ ρπινπίηεο................
 • Δκείο, ηα παηδηά, παίδακε ζηελ απιή......
 • Σηηο απιέο παίδακε ην θνπηζό............
 • Σ’ εκάο ζηε Σύκε νη θνπδίλεο δελ είλαη έηζη θνπηζνπιέο......
 • Ζ θνπδίλα είλαη έλα κεγάιν δσκάηην πνπ θάλνπκε όιεο καο ηηο δνπιεηέο......
 • Ο παηέξαο κνπ θαη ε κάλα κνπ θνηκνύληαη ζ’ έλα θξεβάηη ςειά...........
 • Σηελ άιιε άθξε ηνπ δσκαηίνπ είλαη ε ηζηκηά. Τν ηδάθη δελ ην αλάβνπκε ζπρλά.........
 • Γίπια ζην ηδάθη είλαη ην παξάζπξν. Σ’ εκάο ζηε Σύκε ηα παξάζπξα είλαη αιιηώηηθα.
 • Κάησ από ην παξάζπξν θπηεύνπκε κειηηδαληέο, δπόζκν........
 • Τν ζαπνπλόλεξν είλαη ζπνπδαίν γηα ηα ινπινύδηα θαη ηα ιαραληθά.....
 • Πάλησο ην ζηεξλίζην λεξό είλαη ην θαιύηεξν...
 • Δίλαη σξαίν, γιπθό, ζενβξεράκελν.....
 • Βέβαηα, ην λεξό ηεο ζηέξλαο πξέπεη λα ην πξνζέρεηο........
 • Οπηηθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ «Ζ δσή ζηε Σύκε» από ην βηβιίν ηεο Δ.Φαθίλνπ «Αζηξαδελή». Γεκηνπξγία νπηηθνπνίεζεο: Αιεμάλδξα Γεξαθίλε, 8ν Γπκλάζην Καβάιαο