Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ

16,368 views
18,307 views

Published on

Οπτικοποίηση του κειμένου"Η ζωή στη Σύμη" από το βιβλίο της Ε.Φακίνου "Αστραδενή". Το τραγούδι που ακούγεται είναι "Το τραγούδι της Σύμης".Μουσική-Ερμηνεία: Αγαπητός Πάχος Στίχοι: Ελίτα Φώκιαλη. Η οπτικοποίηση έγινε για εκπαιδευτικούς λόγους.

Published in: Education
2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
16,368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
82
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΜΗ

 1. 1. Ζ ΕΩΖ ΣΤΖ ΣΥΜΖ
 2. 2. ΤΑ ΓΩΓΔΚΑΝΖΣΑ
 3. 3. ΤΟ ΝΖΣΗ ΤΖΣ ΣΥΜΖΣ
 4. 4. ΤΟ ΛΗΜΑΝΗ ΤΖΣ ΣΥΜΖΣ
 5. 5. ΤΑ ΣΠΗΤΗΑ ΣΤΖ ΣΥΜΖ
 6. 6. Ζ ΣΥΜΖ ΤΖ ΝΥΦΤΑ
 7. 7. Οη καλάδεο θάλαλε ηηο δνπιεηέο ηνπο ηηο απνγεπκαηηλέο......
 8. 8. Άιιεο θόβαλε θνπξέιηα γηα θνπξεινύδεο...
 9. 9. Άιιε έπιεθε ληαληέια..........
 10. 10. Να μεζπνξηάζνπλ ηε θαθή ή ηα θαζόιηα.....
 11. 11. Να εηνηκάζνπλ θνπινπξάθηα...........
 12. 12. Ν’ αλνίμνπλ ρπινπίηεο................
 13. 13. Δκείο, ηα παηδηά, παίδακε ζηελ απιή......
 14. 14. Σηηο απιέο παίδακε ην θνπηζό............
 15. 15. Σ’ εκάο ζηε Σύκε νη θνπδίλεο δελ είλαη έηζη θνπηζνπιέο......
 16. 16. Ζ θνπδίλα είλαη έλα κεγάιν δσκάηην πνπ θάλνπκε όιεο καο ηηο δνπιεηέο......
 17. 17. Ο παηέξαο κνπ θαη ε κάλα κνπ θνηκνύληαη ζ’ έλα θξεβάηη ςειά...........
 18. 18. Σηελ άιιε άθξε ηνπ δσκαηίνπ είλαη ε ηζηκηά. Τν ηδάθη δελ ην αλάβνπκε ζπρλά.........
 19. 19. Γίπια ζην ηδάθη είλαη ην παξάζπξν. Σ’ εκάο ζηε Σύκε ηα παξάζπξα είλαη αιιηώηηθα.
 20. 20. Κάησ από ην παξάζπξν θπηεύνπκε κειηηδαληέο, δπόζκν........
 21. 21. Τν ζαπνπλόλεξν είλαη ζπνπδαίν γηα ηα ινπινύδηα θαη ηα ιαραληθά.....
 22. 22. Πάλησο ην ζηεξλίζην λεξό είλαη ην θαιύηεξν...
 23. 23. Δίλαη σξαίν, γιπθό, ζενβξεράκελν.....
 24. 24. Βέβαηα, ην λεξό ηεο ζηέξλαο πξέπεη λα ην πξνζέρεηο........
 25. 25. Οπηηθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ «Ζ δσή ζηε Σύκε» από ην βηβιίν ηεο Δ.Φαθίλνπ «Αζηξαδελή». Γεκηνπξγία νπηηθνπνίεζεο: Αιεμάλδξα Γεξαθίλε, 8ν Γπκλάζην Καβάιαο

×