Your SlideShare is downloading. ×
9 MARKETING και διαδικτυακο μαρκετιν 4 4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

9 MARKETING και διαδικτυακο μαρκετιν 4 4

428
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
428
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ¢Â˘Ù¤Ú· ANOIXTO ∞ÓÔȯً ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ MBA 4/4/2005 ∆‡¯Ô˜ 12 ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË http://ta-nea.dolnet.gr ∆Ô «∞ÓÔȯÙfi ªµ∞» ηıÈÂÚÒÓÂÈ ÁÚ·ÌÌ‹ ª∂ ∆∏¡ À¶√™∆∏ƒπ•∏ ∆∏™ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ̤ۈ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÓı¤ÙÔ˘. T A ª À™∆π∫∞ ∆∏™ ¢ π√π∫∏™∏™ ∂ ¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ∏ ∂•∂§π•∏ ∆ø¡ ¡∂ø¡ ∆∂áO§O°πø¡ º∂ƒ¡∂π ∆∏¡ ∂∆∞πƒ∂π∞ ¶πO ∫O¡∆∞ ™∆O¡ ¶∂§∞∆∏ ¡¤ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ · ¤¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙË ÊÚ¿ÛË, «Ô ÂÏ¿Ù˘ ̤ۈ ÙÔ˘ e-mail Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ (Ì SMS £ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ‰›ÎÈÔ». ™ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ Ì·- ˙È΋˜ ηٷӿψÛ˘, Ù˘ ·ÔÚÔÛˆ- ÔÔ›ËÛ˘, Ù˘ ÈÛÔ‰ˆÙÈ΋˜ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ ∏ ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (%) ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·fi 15 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ 2001 2002 2003 2004 Î·È MMS) ÙÔ ›‰ÈÔ; O˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ù· ̤۷ ·˘Ù¿ ›- Ó·È – ‹ ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó – ¤Ó· ›‰Ô˜ ÙÂ- ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ self-service: ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË - ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ë ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ·fi˯Ԙ ηٷӷψً ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘¯¤ÚÂÈ·, Ó· ·Ó·˙Ë- ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ Ô˘, Ï›ÁÔ - Ôχ, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ‹- ∫·ÙÔ¯‹ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ 49,5 58,5 64,7 69,4 Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ, ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ‹ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔ- Ù·Ó ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó·: ‹Á·ÈÓ˜ ÛÙÔ Ì·Î¿ÏÈÎÔ, ∫·ÙÔ¯‹ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ 23,3 27,2 30,5 29,9 Ú›· Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ (·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ٷ ‰È¿- ÛÙÔÓ ÊÔ‡ÚÓÔ, ÛÙÔ ÎÚÂÔˆÏÂ›Ô Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ¶ÚfiıÂÛË ·ÁÔÚ¿˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ 6,0 7,5 8,3 4,9 ÊÔÚ· pop-ups Î·È ÙÔ Spam). ŒÙÛÈ, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ- ÛÙÔÓ Ì·Ó¿‚Ë ‹ ÛÙÔÓ Ú¿ÊÙË ÛÔ˘. ™ÙÔ Marketing ÃÚ‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ 20,8 25,8 27,1 25,9 ¯‹ ÛÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ Ì˯·Ó‹˜ ·Ó·˙‹- Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù‹˜ Ì·˙È΋˜ ηٷӿψÛ˘, ·˘Ùfi ÃÚ‹ÛË ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ 10,6 17,2 19,9 19,7 ÙËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Marketing plan Ô˘ ͯÒÚÈ˙ ∫·ÙÔ¯‹ e-mail 6,5 11,1 12,4 12,5 Ô˘ οÓÂÈ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›·. ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÒ- ∫·ÙÔ¯‹ ÚÔÛˆÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô 5,7 7,8 9,1 9,5 Tips Ó˘ÌÔ ÚÔ˚fiÓ – fi¯È Ô ÂÒ- ∫·ÙÔ¯‹ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ ¶ÚfiıÂÛË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô 1,1 12,4 7,6 15,2 17,1 8,6 4,3 ∂∫OÀ™π∞ ¶ƒO™OÃ∏ OÈ Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ï·ÈfiÙÂ- ªÂ ÙÔ... Ó˘ÌÔ˜ ÂÏ¿- Ù˘. ∏ ÊÚ¿ÛË ÃÚ‹ÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ wap 0,8 1,2 2,3 2,9 ŒÚ¢ӷ Ù˘ VPRC Έρευνα της VCRP Ú˜ ÌÔÚʤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, fiˆ˜ ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÚ·ÁÌ·ÙÈÛÌfi (‚Ï. snowball. com Ô˘ ·ÎÔ‡- Î·È ebay. com). ∂›Ó·È Ù· ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ӷ ̤- ...Permission Marketing ÛÙËΠ۠Έ- ÚÈÔ‰ÈÎfi, Û ‰È¤ÎÔÙ ÌÈ· ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È ¤„·- Ô‡ ¿ıÏÔ˘: Ó· ‚ÚÂȘ ‚ÂÏfiÓ· ÛÙ’ ¿¯˘Ú·. Û· ÁÈ· Direct Marketing. ∞Ó ·Ú·Û˘Úı› ηÓ›˜ (M¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ‚¿ÛÂÈ ·‰Â›·˜) ̈‰›· ÂÈ- ¯Ó˜ Ó· ‚ÚÂȘ Û ÔÈ· ÛÂÏ›‰· Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó ÙÔ Û Ù¯ÓÈΤ˜ spamming, ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ¤Ó·˜ ‰È¿ÏÔ- ÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¿ÚıÚÔ. ∂ƒ°∞§∂π∞ ∂¶π§O°∏™ ∞Ó, fï˜, ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ ·Ô‰ÂÎÙÒÓ ÁÔ˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ∞ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙË ‚ÚÂȘ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Û›- ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· (Stop talking ∂¶OÃ∏ ∆∏™ ∞£øO∆∏∆∞™ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÔ˘ÚË ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹. O ÂÏ¿Ù˘, ̤۷ ÛÙÔÓ ‚ÔÌ- ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. ∆· ̤۷ ·˘Ù¿ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó – Keep shop- ∞fi ÌÈ· ¿Ô„Ë, ‹Ù·Ó Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÙˆÓ ‰È·ÊËÌ›ÛÂˆÓ (ηٿ οÔÈÔ˘˜ ˘- ÏÂÁfiÌÂÓÔ Permission Marketing (Marketing ‚¿- ping, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ‡ Marketing: ¯ÔÓÙÚÈο, ‹Ù·Ó ¤Ó· ·Ïfi ·È- ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÂÎÙÈı¤ÌÂı· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÛÂÈ ·‰Â›·˜). ŒÚÁÔ ÙÔ˘ Permission Marketing ›- ™Ù·Ì¿Ù· Ó· ¯Ó›‰È ·ÚÈıÌÒÓ. ŸÛ· ¤‚·˙˜ ÙfiÛ· (ÔÏÏ·Ï¿- 3.000 ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜, ÂÚ›Ô˘ 1.000.000 Ó·È Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ - η- ÌÈÏ¿˜ – ™˘Ó¤¯ÈÛ ӷ „ˆÓ›˙ÂȘ) ÂÚȤÁÚ·Ê ÙËÓ ÛÈ·) ı· ¤·ÈÚÓ˜ (¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰·). ªÂ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ÌËӇ̷ٷ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ), ÌÔÚ› Ó· ٷӷψً˜ ÂÎÔ˘Û›ˆ˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘, Ó· ÌÂ- ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË - ÙÔ Marketing ·˘Ùfi ·¢ı˘ÓfiÛÔ˘Ó Û ͤÓÔ˘˜, ÌËÓ ÛÂ... ·ÎÔ‡ÛÂÈ! £˘Ì¿ÛÙ ÔȘ Î·È fiÛ˜ Ù·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Û ʛÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›- ηٷӷψً. Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó ¿ÓÙ· ͤÓÔÈ. ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ›‰·Ù ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘; ŸÛÔ ÂÍÂ- ÏÔ˘˜ Û ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. ∫·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ªÂ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ÙÔ Ï›ÛÛÔÓÙ·È, fï˜, ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ (΢ڛˆ˜ ÙÔ ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùfi, ÙÔÓÒÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ ÂÁˆÈÛÌfi µ∞¡∞À™∏ ¶ƒOø£∏™∏ Marketing ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ª¤Û· ÛÙËÓ Internet Î·È Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ) ÙfiÛÔ Ô Â- ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ οÙÈ ∏ ËÁÂÌÔÓ›· ·˘Ù‹ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó Î·È ÛÙË ‚¿Ó·˘- ÏËıÒÚ· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ, ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÂηÙÔÓÙ¿- Ï¿Ù˘ - ηٷӷψً˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·- Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Í›· ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ (.¯. ¤Ó· ‰ÒÚÔ, ÌÈ· ¤Î- ÛË ÚÔÒıËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ì ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ Interruption ‰ˆÓ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, Ù˘ ÂÂÚ¯fi- Ï›· ÂÈÏÔÁ‹˜Ø ̤۷ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·- ÙˆÛË), ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Marketing: ÂÓÒ ¤‚ÏÂ˜ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÛÔ˘ ÛÙËÓ ÌÂÓ˘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÙˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ, Ó·˙ËÙ¿ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÁÈ· Û ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο - ÏËÚÔÊÔÚȷο ÌËӇ̷ٷ TV ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û˜ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÛÔ˘ ÙÔ˘ Internet, ÙÔ˘ e-mail, ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ „Ë- Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó, ÛÙȘ ηχ- (Ô˘ ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ì e-mails, SMS, MMS, Î.Ï.). ÂÎÔÌ‹, Í·ÊÓÈο ¿ÎÔ˘Á˜: «ª·˜ Û˘Á¯ˆÚ›ÙÂ, ÊÈ·ÎÒÓ ‚ÔËıÒÓ (PDAs), ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â- ÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ù· ‚ÚÂÈ – Î·È fiÛÔ ÙÔ ¢π∞§√°√™ ‰È·ÎÔ‹ ÁÈ· ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ». ∂ÓÒ ¤ÙÚˆÁ˜ Ì ÙËÓ ÓÙÔÈÛÌÔ‡ ı¤Û˘ Î·È ÙËÏÂÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ· ·˘ÙÔ- ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘, Û ‰È¤ÎÔÙÂ Ô ‹Úˆ·˜ ÙÔ‡ ΛÓËÙ· Î·È ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ, ÙÔ Marketing ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ ªÂ ÙÔ Permission Marketing, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ¤- telemarketing ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ ÁÈ· «·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ» ‰ÂÈÏ¿ - ‰ÂÈÏ¿ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. ∞ÏÏ¿ Marketing – Î·È ·Ó Ó·È, Û ÔÈÔÓ ‚·ıÌfi; ∂›Ó·È, Ó·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ ‰È·ÎÔ¤˜. ∂ÓÒ ‰È¿‚·˙˜ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Û ¤Ó· Â- ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÊ¿ÌÈÏÏÔ ÙÔ˘ ·Ï·È- ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ Marketing ̤ۈ ÙÔ˘ Internet, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. PHILIP KOTLER: ∆∞ «∞ª∞ƒ∆∏ª∞∆∞» ∆√À ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ™ÂÏ.6-7
 • 2. 2 EI™∞°ø°∏ ™∆√ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ¢Â˘Ù¤Ú· 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2005 MBA ∞§§∞°∏ ∆∏™ ∂™∆π∞™∏™ ∞¶O ∆O ¶ƒO´O¡ ™∆O¡ ∫∞∆∞¡∞§ø∆∏ ¶ÔÚ›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì ˘Í›‰· ÙÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ∞’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fi- ÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ηٷӷψ- ¶ ÏÂÌÔ, ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ¿Ú¯È˙·Ó Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ Ó· «ÂÔÙ‡ÂÈ» ÙȘ ªÔÓÙ¤ÏÔ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ù‹ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ·ÁˆÓ›˙Â- Ù·È Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ ηٷ- ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ù¤˜. ŒÓ· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Â- ӷψً fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Î·ÓÂ Ë Ù¯ÓÈ- ÕÓıÚˆÔÈ Ìfi‰È· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜, ÒÛÙ ̿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Â›Ó·È Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·- ·˘ÙÔ› Ó· ʤÚÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ÁÈ· Ï¿ÓÔ ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ- ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ªÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·˘Ù‹ Ë ·ÁÔÚ¿˜ Î.Ï. ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÛÙÂÚÂfiÙ˘˜ ·- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·Ù‡¯ıËΠ̤ۈ Ù˘ ÂÈ- ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÚÔηÙÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÛΤ- ‰È΋˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ Î·È ∂ÚÁ·Ï›· „ÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Kotler, Ë ÔÚ- ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ∂π™ƒ√∏ ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∂∫ƒ√∏ ‰ڷÈÒ- Á·ÓˆÛȷ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂ- ıËΠÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Tips ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ- ∫Ï·‰ÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ¢È·‰Èηۛ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ì¿Ú- ÎÂÙÈÓÁÎ. H ·ÚÂÍËÁË̤ÓË È‰ÈfiÙËÙ· MÈ· ÌÂÁ¿ÏË... ΋ ÙÔ˘ Ì¿Ó·- ºÈÏÔÛÔÊ›· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ marketeers Î·È Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ·- Û·ÊÒÓ ÔÚÈÛÌÒÓ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ... Û ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˙ÌÂÓÙ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ Ù¤- ∞Ú¯¤˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·Ó¿- Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Í›·˜ ηÓfiÓ˜ Ù Ô È Ô Ù˘ÍË, ηıÒ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÌ‹- ÂÙ·ÈÚ›· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙÚfiÔ, ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ì·Ù· ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Û˘Ì- ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÒÛÙ ӷ ¶√ƒ√π Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ (3ÂÙ¤˜) ÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Î·È «·- Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ- Á›ÓÂÈ ÊÂÏ‹» ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ- ˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, ·ÏÏ¿ Ô fi- ÎÔÌ‚È΋ ¢π√π∫∏™∏ ∂Ù‹ÛÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ profit & loss statement ÁÎÔ˜ Ù˘ ‰ÂÓ Ù˘ ÂÈÙÚ¤- ‰Ú·ÛÙË- ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÛÙÔ marketing plan. ÚÈfiÙËÙ· ∞•π√§√°∏™∏ ∂ÓÒ Ë ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Î·È Ë Û˘ÌÂÚÈ- ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ Â- ÊÔÚ¿ οı ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‹ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ¿ÌÂ- ÌÔÚÈ- ∂§∂°Ã√™ ‚·ıÌfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÙ·È- Û· Û Ӥ· ‰Â‰Ô̤ӷ ΋ ÂÈ- Ú›·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓ- Ù˘¯›· ÁÎ, Ë ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÔÈ ÔÚ- ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ŒÙÛÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÔ- Á·ÓˆÙÈΤ˜ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÌÔÚÊÔÔÈ- ÔÈ‹ıËÎÂ Ë Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ô‡Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ- (‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓË Û˘Ó¯Ҙ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈο ÛÌÔ‡. ªÈ· ÌÈÎÚ‹ Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È Û ÌÔÓ٤Ϸ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘), ÂÓÒ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·- ‰È¢ڇÓıËÎÂ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÙ·È- ÓÙ¤ÍÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Ì·- ÚÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÒÛÙ ϤÔÓ Ó· ÌÈÏ¿- ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ˘- Ì ÁÈ· ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛ·Ó·- „ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔÏÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È ÁÈ· Â- ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÓÔȯً Û ηÈÓÔÙÔ- Ù·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ̛˜ Î·È ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∞§§∞°∏ ∂™∆π∞™∏™ ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û ÌÂÚ›‰ÈÔ ·- ÁÔÚ¿˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Í›·˜ ÂÙ·È- ™ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ·ÏÏ·- Ú›· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Á‹ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ ·fi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÛÙÔÓ ‰‡Ó·ÌË Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ηٷӷψً ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Î·È Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, ·ÏÏ¿ Ô fiÁÎÔ˜ Ù˘ ‰ÂÓ Ù˘ ¤ÙÛÈ, ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁΠηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ÌÂ- ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰È·‰Èη- ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ì ¤Ó·Ó Û·- ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÏÔÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÂËÚ¿˙Ô- ÛÔÚfiıÂÛÌ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ Ó· ÚÔ- ۛ˜. ™˘ÓÂÒ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·˘Ù¤˜, ÔÈ Ê¤ÛÙ·ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù· ‰Èο ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∞˘Ù¿ ˘fiÎÂÈ- ÓÙ·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û·ÚÌÔÛÙ› ¿ÌÂÛ· Û Ӥ· ‰Â‰Ô̤ӷ. ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ‹ ·Ô- (market orientation), ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÊÚfi- ÓÙ·È Û ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ (·- Ì·ÎÚÔ-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. O ¤ÓÙÔÓÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·- Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔ- ÓÙÈÛ·Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ȉ¤·˜, ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÚÔ˚- ∏ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ì¿Ú- ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ·Ó·- Ó· Î·È ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ fiÓÙÔ˜) Î·È Û Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÎÂÙÈÓÁÎ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘- ÁοÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·- Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÛÙËÓ ÔÈ- ÔÏÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ (total (Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ı› ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÚÔ˜ fi ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ ˆ˜ ÌÔ- ÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ËÌÂÚ›·. quality marketing management). Ÿˆ˜ Ù˘ ÌÔÚÊÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡). ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙË Û˘Ó¿ÊÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ¯Ïfi˜ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ó· ·- ∂ÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ¤ÌÊ·- Û οı ۇÛÙËÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·‰Èη- O ·ÎÏÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Â›Ó·È Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ó·Ù˘¯ı› ˆ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‹ ÛÙËÓ ÒÏËÛË Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜, ÛÙËÓ Ô- (business plan), Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÂϤÁ¯Ô˘. ¢È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ‰È·ÊË- Î·È Ì ÌÈÎÚ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂ- Î·È ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›- Ô›· ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ‰˘Ó·- ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜. ∆Ô Ì¿Ú- ÌÈÛÙ¤˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÌÂÙÚË- ÙÈÓÁÎ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ¿ÏϘ Ô˘ ÙˆÛË, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, ˆ˜ ̤- ÌÈο ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÌÈÎÚÔ-ÂÚÈ‚¿Ï- ÎÂÙÈÓÁÎ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÒÛÙÂ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÁÚ·Ì- Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔÓ ÚÔ- Ì¿ÙˆÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙȘ ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∏ ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÔ- O «Î·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜» Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÌË- Ì¿ÙˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë Âȯ›ÚËÛË Ó· Â- Ú¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·Ú΋˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ- ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, fiÛÔ Â›Ó·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ- È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfi- Ó· Â›Ó·È Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜, ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Î·È ÛÙËÓ Î¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¡¤- O ÙÂÚÔ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì ÔÚÁ·- ÓˆÛȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∆Ô Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ì Â·Ê‹˜ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÎÏËÚfi˜ ÎÚÈÙ‹˜, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ô «Î·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜» Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Ù˘. OÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÈ- ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ Ù˘ ·- ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ˘ ·ÓÙ·Áˆ- ∏ ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛË, ̤ۈ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ̤¯ÚÈ Î·È Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ηٷӷψً, ÌÔÚ› Ó· ˘ԉ›ÍÂÈ ·Ï- ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ·˘ÙÔÁÓˆ- ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÌÂÙ¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· Ï·Á¤˜ ÛÙȘ ›‰È˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û˘Ì‚¿Ï- Û›·, ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· È- Û˘Ó‰Âı› Ë Â¤Ó‰˘ÛË ¯ÚfiÓÔ˘, ·Ó- ÏÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÎÂÚ- ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ·ÔÛ·ÊËÓ›˙ÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ô˘ ‰·ÓÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ Ó· ÈηÓÔÔÈ› ıÚÒˆÓ Î·È ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¿Ú- ‰ÔÊÔÚ›·˜. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ «¯Ù‡Ô Ù˘ ηډȿ˜» ÙÔ˘ ηٷӷψً. ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. . ÎÂÙÈÓÁÎ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ OÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Â·Ó·ÙÔÔıÂ- ÂÙ·ÈÚ›·˜. ANOIXTO ∂π¢π∫∏ ∂∫¢O™∏ ¢∏ª√™π√°ƒ∞ºπ∫√™ Oƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏ À‡ı˘ÓÔÈ ¤Î‰ÔÛ˘: ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: ¢È‡ı˘ÓÛË ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘: MBA ∫∞£∂ ¢∂À∆∂ƒ∞ ¢π∞¡∂ª∂∆∞π ¢øƒ∂∞¡ ª∞∑π ª∂ «∆∞ ¡∂∞» ∆∏§∂ºø¡∞: 211-3657.000 - FAX 211-3658.301 ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 80, ∆.∫. 115 28 ∞£∏¡∞ ªÈ¯¿Ï˘ ¶. ™Ù¿ÁÎÔ˜ (mscomm@otenet.gr) º·›‰ˆÓ °. §. ∫˘‰ˆÓÈ¿Ù˘ (eurasian@otenet.gr) À‡ı˘ÓÔ˜ ‡Ï˘: ∞ÓÙÒÓ˘ ∞. §·Áfi˜ ª·ÚÈϤӷ ∞Ú·Ì·Ù˙‹, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ªÂÓÙ˙ÂÓÈÒÙ˘, µ·Û. ¶. ∆ÛÔӿη˜ Art director: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞. ¡›Î·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ú·Ì¿ÙÛÔ˜ (chkarabatsos@dolnet.gr, ÙËÏ. 211-3659.817)
 • 3. MBA ¢Â˘Ù¤Ú· 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2005 ∂π™∞°ø°∏ ™∆√ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ 3 Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ™Â ÛÙÂÓ‹ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ o marketing, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó Ôχ ·Ïfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤- Î·È ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ê¿ÛË ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È Ó· Û˘Ì- T ÓÔ ÛÎÔfi ηٿ ÙÔÓ Mc Donald, Â›Ó·È ÔχÏÔÎÔ, ÂÂÈ- ‰‹ ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ›- ‰È· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ÙÔ ÂÎÙÂÏ›. ∂›Ó·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ Ú¤- ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· – Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÊı› ˆ˜ ηÓfiÓ·˜ – Ë ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·- ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ Ì›ÁÌ· ÚÔÒıË- ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â˘ÚˆÛÙ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. Oπ ¢π∞¢π∫∞™π∂™ •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È Ù˘ Û¯Â- ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ‹ Î·È Û˘¯Ó‹ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Î·Ù·Ó·- Û˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÚÔ˜ ̤۷ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ (marketing ψً, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹, Ó· communications) Ó· Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ Î·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘- ÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ marketing ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÔȘ ÏËÚÔ- ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ı¤ÏÂÈ. ͢, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û ÂÒÓ˘ÌÔ Û‹Ì· (branding) ›- ÊÔڛ˜ ı· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Áη›· ηٿÙÌËÛË Ó·È ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·¤- ∆O ∂•ø∆∂ƒπ∫O ¶∂ƒπµ∞§§O¡ Ù‹˜ ÙÒÛ˘ Ë Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÈ- Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ù‹. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË Ù˘ Ê¿Û˘ ·ÎÏÔ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û¯¤ÛÂˆÓ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÌÔÚ› Ÿˆ˜, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ÌÈÎÚÔÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂ- Î·È ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ marketing, ı· ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ó· ÌËÓ ·- ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ (relationship marketing). ÛÌ·ÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Î·È Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ‰È·- Ó·ÊÂÚı› Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ·Ï- ÊÔÚÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ∂‰Ò Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË Ë Ì¤- ™∆ƒ∞∆∏°π∫∏ ¶ƒO™ ∂º∞ƒªO°∏ Ï¿˙ÂÈ Ôχ ÈÔ ‰Ú·ÛÙÈο ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ gap analysis (‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ management. ∏ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ OÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ marketing Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· Î·È ÔÛÔ- ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Âȯ›ÚË- Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ë ÔÏ˘- Tips ÏÔÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Û˘- ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚË- ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∂›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó È‰·ÓÈο ÙË ÊÈ- ÏÔÛÔÊ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Û ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÚÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. Û˘ Ì ٷ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ̤۷). ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÂÍ¿ÁÂÈ Û˘ÌÂ- Ú¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ∏ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙfiÛÔ˘˜ ÌÂÛÔÏ·‚Ë- •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜... ÛÈ·ÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Â›Ó·È ¿ÍÔÓ˜ ŒÙÛÈ, Ë ÚˆÙ·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ marketing Â›Ó·È ÂÚÈÛ- ÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ·Ï‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·- Ù¤˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ marketing marketing Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ‰È·‰Èηۛ˜. ∏ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ η- ... ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÚıÔÏÔ- ÙÔ˜ marketing (marketing mix), ÂÓÒ Ë ‰È·‰Èηۛ· ۯ‰ȷÛÌÔ‡ marketing plan Â›Ó·È ÌÈ· ÚÔۯ‰ȷṲ̂ÓË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙËÁÔÚ›·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (category management) Î·È ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ηٷӷψÙÒÓ Î·È Ù˘ ÁÈÛÙÈο, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈ- ÙÔ˘˜ ¯ÔÓ‰ÚÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ (trade marketing) Â›Ó·È ÌÂÓÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· Û¯Â- Û¯ÂÙÈÎÒÓ – Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ – fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘- Û¯ÂÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ marketing, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ marketing Ô˘ ‰È¿ÛÂÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘. ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ì›ÁÌ· Î·È ÛÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· Û¯¤‰È· ‰Ú¿Û˘. ŒÙÛÈ, ÂÈ- marketing ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÌÂÚȉ›Ô˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‹ Ë ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ÓÔÌ‹˜, Ùo marketing ˘·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ϥ- ηıÔÚ›ÛÂÈ ÔȘ ÏËÚÔ- ˘fi„Ë Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ∂ÓÒ, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÈ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ÊÔڛ˜ ı· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ- Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó, Ë ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ·Ïfi Û‡- ÔÓ ·fi ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ- ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È Î‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ηٷӷψً. ̘ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·- ÙËÓ Î·Ù¿ÙÌËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÔÈ ›- ÛÙËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·‰È- ηÛÈÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ È‰¤·, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Î·È ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì Áη›· ηٿÙÌËÛË Ù˘ ·- ‰ÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰Ú¿Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔ- ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ marketing Î·È ÙÔÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ηٷӷψً ÚÔ˜ ·˘Ù¿. OÈ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙÔ̇ÛÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ Ù·ÎÙÈΤ˜. ∏ ÙÂÏÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fi- ÙÚfiÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘. ÂÍËÁ›, ·Ó Ë Â¤Ó‰˘ÛË ÙÔ˘ marketing ·ÏÏ¿ Î·È Ë Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ ∆Ô Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿Ï- ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÎÈ ¿ÏϘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÓÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘Ù‹ Ó· ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ó· ÌË ı¤ÏÔ˘Ó ‹ Ó· Âȯ›ÚËÛ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ marketing ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ‚ÂÛı› ·fi ÙȘ ˆ- ÏÔÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·- Ï‹ÛÂȘ Ô˘ ·¤ÊÂÚÂ. Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÙÔ ÌËÓ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ. ∞Ó, ÏÔÈfiÓ, ·ÔÙ‡¯ÂÈ ÙÔ marketing, ı· Â›Ó·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤- OÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÏÔÈfiÓ, ı· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ marketing ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Â·Ú- ÚԂϤ„ÂȘ ˆÏ‹ÛÂˆÓ – ¤Ó·Ó ·Ïfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi – Î·È ÙÔ «Ì·- ÎÔ‡˜ ·ÁÔÚ¿˜. ªÈ· ¯ÒÚ· Ì ¯·ÌËÏfiÙ·ÙÔ ∞∂¶ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ‚·Ï ˆ˜ ·Ú¯‹ ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Î·È ‰ÂÓ ¤ıÂÛ ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi- ¯Ô ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. O Peter Drucker ¤ÏÂÁ ÛÙËÓ ∂Ô¯‹ Á›ÚÂÌ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ» ·fi ¤Ó· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ marketing Ô˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ˘„ËÏfiٷ٘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· marketing ·fi ı· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÍÂοı·Ú· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∆Ô ÓÔÌÈÎfi - ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷ ‰È·- Ù˘ ∞Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ˆ˜ ÙÔ marketing Â›Ó·È Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂȯÂÈÚË- Ì·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤ- ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÌÔÚÊÒÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ËıÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈ- ı· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ marketing, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ‰È·- ÛÌ·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ηٷӷψ- ÊÔÚÂÙÈο ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. Ù‹. ŒÙÛÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Mc Donald, Ô marketeer ı¤ÙÂÈ ÙȘ °πøƒ°√™ §∂§§∏™ ∆Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÈ- ÌÔÏfiÁËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ΤډԢ˜ ·- Ó¿ ηӿÏÈ ‰È·ÓÔÌ‹˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (Ë Ô- √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ marketing Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ô›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¿ÁÂÈ ÙÔ ÔÏÈÁÔÒÏÈÔ ‹ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜) ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ marketing ÚÔ˜ ™Â ·Ó·ÏÔÁ›· Ì ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ Drucker Û·Ó ÂÚÁ¿ÙË Ù˘ ÁÓÒÛ˘, 1969 ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜. ª›· ·fi ÙȘ ÈÔ ·Û·Ê›˜ ·- ™¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ڷ̤ÙÚÔ˘˜ (ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Ë ÂÚÌËÓ›· Ù˘) ›- Ó·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÌÔÚʈÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë, Ë ÔÔ›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û‡Ì- ¢È·‰Èηۛ· ¢È·‰Èηۛ· ¢È·‰Èηۛ· ¢È·‰Èηۛ· ʈӷ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛ˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ¿ Î·È È‰¤·˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ – ÂÏ¿ÙË ÛÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰‡Ô ÙÔÌ›˜ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ÔÈ- fiÙËÙ· ÙÔ˘ marketing, ·ÏÏ¿ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ¯ÒÚÔ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ó¤Â˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∫¿ı ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ marketing ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÌfiÓÔ Ó· ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Ó· ‰È·ÙËÚ‹- ÛÂÈ ˘„ËÏ¿ ÔÈÔÙÈο ÚfiÙ˘·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Â›Ó·È Û‡ÓÓÔÌË Î·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, Ò- °¡ø™∏ ÛÙ ӷ Â›Ó·È ¤ÁηÈÚË, ¤Á΢ÚË ÎÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. ∏ ¢π∞™∆∞™∏ ∆OÀ ÃO¡OÀ ¶ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ∞ÁÔÚ¿˜ ∂ÓÒ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÂÏÂ- ÙÔ˘ÚÁÈο, ‰ËÏ·‰‹ Û·Ó Ù˘È΋ ÚÔıÂÛÌ›· ηٿıÂÛ˘ ÙÔ˘ Â- ªÂ›ÁÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ marketing Ù‹ÛÈÔ˘ marketing plan Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË Û‚·ÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ management Ù˘ ∂ÊԉȷÛÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Âȯ›ÚËÛ˘, ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯Úfi- ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·Ï˘Û›‰·˜ ÓÔ˘ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ- ÒÓ ÙÔ˘ marketing. ∫¿ı ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ‰È·- ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi marketing
 • 4. 4 ∂π™∞°ø°∏ ™∆√ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ¢Â˘Ù¤Ú· 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2005 MBA ¶ø™ ∆O ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∞¶∂∫∆∏™∂ ¡∂O ¶∂¢πO ¢ƒ∞™∏™ To ÿÓÙÂÚÓÂÙ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ ∞ÁÔÚ¿ Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ (e-commerce) Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ – ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó οÔȘ ·fi ÙȘ Û˘Ó- ∆ ‹, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÒÏËÛ˘ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤- Ûˆ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Ì ÙÚÔÌÂÚ¿ ∆¿ÛÂȘ Î·È ¢È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ªarketing ‰¤ÛÂȘ ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡Ó – Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂÙ·- ͇ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ‰ÂÓ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È Î·È ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ›Ûˆ˜ ¤Ó·Ó Ó· ‚ÚÂÈ ·ÛÊ·Ï›˜ ‰Èfi‰Ô˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Û ÌÔÓ·‰ÈÎfi / Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ 21ÔÓ ·ÈÒÓ·. Œ¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙË- ∆ · ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÈ·˜ ¤Ú¢ӷ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ e-marketing Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙȘ ¿ÏÏÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ÚÈÛÙ› ·fi ÌÂÁ¿ÏÔÓ ·ÚÈıÌfi ‰È·ÓÔËÙÒÓ ˆ˜ ÌÈ· ∏ «∂∫ƒ∏•∏» ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 8% - 9% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ÂÏ¿Ù˜, Ó¤· ÌÂÙ·-‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ˆ˜ ¤Ó· Ó¤Ô ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ¤‰ÂÈÍ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌÔÚÈÎfi ·̷ Ô˘ ı· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Ù· ÌÈ· Ù¿ÛË ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙȘ ∏¶∞, ηٿ ÙË Î.Ï. ™ÙËÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰¤Î· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂȯÂÈÚ‹- ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·˘Ùfi ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ «‰›ÎÙ˘Ô» ηٿÊÂÚ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÛÂˆÓ (ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ). ŒÓ· ·̷ Ô˘ ı· ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÌÈ· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ó· ÂÍÂÏȯı› (·fi ¤Ó· ‰›- ÂÈʤÚÂÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·- ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÙËÓ ÎÙ˘Ô Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ÌfiÓÔ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÁÔÚ¿˜ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÒÏËÛË ·Á·ıÒÓ Î·È ˘Ë- ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¤ÙË, Ì ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Î¿ÔÈˆÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ÚÂÛÈÒÓ. 92% ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ó· ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÁÈ· ˘ÈÔı¤ÙËÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ) Û ¤Ó· ÂÚÁ·- ∫·ıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÏÂ›Ô ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Ô˘ ¯ÚË- ̤۷ ÛÙÔÓ 21ÔÓ ·ÈÒÓ·, ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰Ú·Ì·- ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ OÈ ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙÔÈ Ú˘ıÌÔ› Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÏÔ‡˜ ÔÏ›- ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ‰Ë- ÙÔ˘˜ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·‡ÍËÛ˘ Î·È Ô ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ù˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛË- ÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Â˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ (e- ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌ˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Ì›ˆÛ ¤ÎÚËÍË, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi commerce). ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ World Wide Web ¤¯Ô˘Ó ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ’90, Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ World Wide Web, ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÎÂÓÙÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·¤Ú·- ÙˆÓ ÂÈÎÔÈ- ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ô˘ ۯ‰fiÓ Î¿ı Âȯ›ÚËÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi. ÓÙ˘ ËÁ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ӈÓÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ «ÛÂÏ›‰Â˜» Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó Λ- Tips ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡˜ ÌÂÓ·, ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ‹¯Ô Î·È ‚›ÓÙÂÔ. ™‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 200 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÚÔÒıËÛË Î·È ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ·- Ú›· RAND, ÌÈ· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤- ∆Ô ¢È·‰›ÎÙ˘Ô... Î·È ·›ı·ÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¤Ú¢ӷ˜, ηıÒ˜ Ó˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘, ‹Úı ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È – ·fi ÙÔ Û›ÙÈ, ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Î·È ÂÓ ÎÈÓ‹ÛÂÈ – Ó· ÌÔÚ› ÌÈ· Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·- ·ÓÙÈ̤وË Ì ¤Ó· ·Ú¿ÍÂÓÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Â- ηıËÌÂÚÈÓÒ˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ∏ ˘ÈÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ... Ì¿˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÁÔÚ¿. ÚÒÙËÌ·: ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Âȯ›ÚËÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙfiÛÔ ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, Ô˘ ÂÌÂÈ- ·fi ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· Û¯Â- ·Ú¯¤˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÌÂٷ͇ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ∞¶O ∆∏ ¢∂∫∞∂∆π∞ ∆OÀ ’60 ÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ‰È¿ÛÔ˘Ì ÙÚfiÔ˘˜ ηχÙÂ- Û˘Ó¯‹ Î·È ·- ÙÔ˘˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó·Ó ˘ÚËÓÈÎfi fiÏÂÌÔ; ∫·- ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2005 Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ı· Ú˘ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ Â- Ô‰ÔÙÈ΋ Â- ∆Ô ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, ÙËÓ Ú·Á- ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙÔ ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ- Ï·ÙÒÓ, ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ¤¯ÂÈ Ì·ÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ȉ¤·˜ – ÂÓfi˜ ·ÔÎÂ- ̇ÚÈÔ. ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜, ·ÏÏ¿ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘. ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‚·ıÈ¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ, ÓÙڈ̤ÓÔ˘, ¿ÙÚˆÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Â- Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ∆Ô ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙÂ, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ӤԢ˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ – ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÚ›· ·- «∆ƒ∂§O™» ™À¡∞°ø¡π™ªO™ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ‹ Ì¿˜ ·Ú¤¯ÂÈ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÂȯÂÈÚË- fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚ¢ÓËÙÈο ∆ÒÚ· È·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰Ô‡Ì fiÙÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ì·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∞Ó Î·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ıÂ- ΤÓÙÚ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜: ÙÔ RAND, ÙÔ MIT Î·È ÙÔ ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ- ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÏ·ÙÒÓ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ UCLA. ∆Ô ∂ıÓÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ º˘ÛÈ΋˜ ÛÙË ÎfiÙÂÚÔ, ›Ûˆ˜, ̤ÛÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁΠ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘- ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌfiÏȘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›· ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ∏ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÔÈ Î·- Ì ӷ ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÙÚfiÔ˘˜ ηχÙÂÚ˘ Â͢Ë- Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÈ- ‰ÔÎÈÌ‹˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 1968. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ù·ÏËÎÙÈÎÔ› Ú˘ıÌÔ› ·‡ÍËÛ˘ ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È ¯Ú‹- Ú¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ, ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfi- Á·ÓÙÈ·›Ô ‰›ÎÙ˘Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÏÂÈ- Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿- ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤- Ô˘˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂ- ÙÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÙÔ‡ Î·Ó Á›ÓÂÈ ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ¯ÚËÌ·- ¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È Ì·ÚÎÂÙ›ÛÙ˜ Û˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi – Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ‰fiÙËÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘, ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˘ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó·Ó «ÙÚÂÏfi» ÂÏ·ÙÒÓ. ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60. ∞Ó·Ù‡- ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ∏¶∞, fiÔ˘ ÔÈ ÎfiÌ‚ÔÈ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi, ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ¯ıËΠÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ˘ÂÚ-˘- ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ·Ì- ¡∂Oπ ∆ƒO¶Oπ ∂ƒ∂À¡∞™ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ÌÂٷ͇ Ê›‰ÚÔÌË Ê‡ÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ∆Ô ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Û‹ÌÂÚ· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÙˆÓ ·- ÙÔ˘˜ Û·Ó ÙÔÓ ÈÛÙfi ÌÈ·˜ ·Ú¿¯Ó˘ (Ì οı ˘- ̤ÛÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙ·Ï- ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Î‡ÎÏˆÓ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ó· ‰È·ÙËÚ› ·˘ÙÔÓÔÌ›· fiÛÔÓ ·ÊÔ- Ï·Á¤˜ Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÚÔÌË- marketing. ∞˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·Ú¤- Ú¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙÔ˘˜ ¿Ï- ıÂ˘Ù¤˜. ∆O ¶ƒø∆O ¢π∫∆ÀO ¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ó¤Â˜ ·ÔÙÂ- ÏÔ˘˜ ̤۷ ·fi ÔÏÏ·Ϥ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ). ªÂ ·˘- ÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙËÓ ¶ÂÚ›Ô˘ ÚÈÓ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÂÙ·È- ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÚËÓÈ΋˜ η- ¢π√¡À™∏™ ª∂¡∆∑∂¡πø∆∏™ ∫OÀ¶O¡π ¶ƒ√™∫§∏™∏™ ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÍÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ Ì ̛· ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ∏ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ «¡∂ø¡» ÁÈ· ÙËÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ «¡∂ø¡» Ì ı¤Ì· «∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·», Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∆ · ÙÂÏÂ˘Ù·›·ÏfiÁÔ˜∏Á›ÓÂÙ·È ÁÈ·ÙÔÓ Îfi- ÛÌÔ, Ôχ˜ ¯ÚfiÓÈ·, Û fiÏÔ ÙËÓ Â- ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Û¯ÂÙÈ΋ ·Î·‰Ë- ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· Á›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 11 ∞- ÚÈÏ›Ô˘ 2005, ÛÙÔÓ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∂˘ÁÂÓ›‰Ô˘, Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·- £ÂˆÚ›· ÛÙËÓ ¶Ú¿ÍË», ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °. ™Èԇʷ˜, ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿- Ù˘Í˘, ™‡ÚÔ˜ µÏÈ¿ÌÔ˜, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·Ì- ∏ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 6/4/2005 Î·È Ì·˚΋ ·ÚıÚÔÁÚ·Ê›· ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÛÈÁ¿- fi ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ Û˘Ó‰ڛ˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ì·Ù¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÒÚ· 12.00-14.00 ·fi ÙÔ ∆Ì‹Ì· ¶ÚÔÛÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ¢O§ ÛÈÁ¿ Î·È Û ÔÏÈÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË, ηıÒ˜ Û˘Ó‰ڛ·, Ì ı¤Ì· «∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∂- fiÚˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÛÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˘ §·‰¿ 1. ·ԉ›¯ıËΠÛÙËÓ Ú¿ÍË, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ȯÂÈÚÂ›Ó Î·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·Áˆ- ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·‡- £· ‰Ôı› ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ı· ·fi ÌÂϤÙ˜, fiÙÈ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· – ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜», ı· Û˘ÌÌÂÙ¿- ÚÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ- ÙËÚËı› ·˘ÛÙËÚ¿ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ‰ËÏ·‰‹, Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹- Û¯Ô˘Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘, ˘Ô˘Ú- ÎfiÙËÙ·˜, µ·Û›Ï˘ ∫ÔÚÚ¤˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ✂ ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ˘ËÚÂ- Áfi˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ë ÕÓÓ· ∫ÔÚÚ¤˜ º˘ÛÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·, µ·Û›Ï˘ ∫·- ÛÈÒÓ Î·È ·ÁÔÚÒÓ – Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÈÙ˘¯Ë- ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÚÒËÓ ∂›ÙÚÔÔ˜ ∞- ÎÔ‡Ú˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Oªª∂Ã. ŸÓÔÌ·...................................................................................... ̤ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Û¯fiÏËÛ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂȉÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÏϤ˜ Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ∂˘Úˆ- Ô O‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·Û›· Û‡ÓÙ·Í˘ ÂÓfi˜ ∂ȯÂÈ- ∂›ıÂÙÔ.................................................................................... ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍ·Á- ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ, ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘. ∆Ș Û˘Ó‰ڛ˜ ı· Û˘- ∂¿ÁÁÂÏÌ·............................................................................... ÁÂϛ˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Ô πˆ¿ÓÓ˘ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·- ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú¿- Ú·ÎÔ‡Û˘. ∞ÚÈıÌfi˜ ∆·˘ÙfiÙËÙ·˜............................................................... ÙȘ Ù¿ÛÂȘ, «∆∞ ¡∂∞» Î·È ÙÔ ¤ÓıÂÙÔ «∞- Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÔÏ˘- ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 09.00 Î·È ı· ∆ËϤʈÓÔ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.......................................................... ÓÔȯÙfi ªµ∞» ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ˙ˆÁfiÔ˘ÏÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘- ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 15.30. ¢È‡ı˘ÓÛË................................................................................ Ì›· ÂȉÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ «∂ȯÂÈÚËÌ·- ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·ÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÃÔÚËÁÔ› Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ Sifnos ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·». ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó‰ڛ·, Ì ı¤Ì· «∞fi ÙË Elies Resorts Î·È Ë Aegean Speedlines.
 • 5. MBA ¢Â˘Ù¤Ú· 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2005 ∂π™∞°ø°∏ ™∆√ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ 5 ∏ ∂ª¶§O∫∏ ∆ø¡ ¡∂ø¡ ∆∂áO§O°πø¡ ∆· Ó¤· ÂÚÁ·Ï›· ÙÔ˘ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÂÚ¯ÔÌfi˜ ÙÔ˘ Internet Î·È ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÛÙË ˙ˆ‹ O ÙÔ˘ ηٷӷψً ¤ÁÈÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘- fiÏÔÈˆÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÔÈ marketeers ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ӥ˜ Ï·ÙÊfiÚ̘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ó¤· ÂÚÁ·Ï›· marketing ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ªÂ›ÁÌ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Ô˘, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› fiˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ·fi ÙȘ Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÙȘ start-up ÂÙ·Èڛ˜. ∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ·ÔÛ˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ÿ ÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ÁÈ· Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ϤÔÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ / ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ˘ËÚÂۛ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔÓ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ÂΛ ÂÂȉ‹ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ›ӷÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·fi ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ηٷӷψً. ∏ ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ÙÔ ¿- Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ‹ ÛÙÔ˘˜ on-line Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÂÛ˘ ·fiÎÚÈÛ˘ marketing (direct response marketing) Î·È Ë ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜/ÂÏ¿Ù˜ ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚˆÓ on-line Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÌËӇ̷ٷ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ì ٷ Ó¤·, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÏ›- ÙÔ˘˜. ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Î·È ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ. ÓÂÈ Î·Ù¿ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÙËÓ ¤ÙÔÈÌË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÚÔˆıËÙÈÎÒÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆÏ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÙË ÌÂ- ¶ƒ√´√¡ (PRODUCT) (ISPs). Ì¤ÛˆÓ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÎÙÒÛˆÓ, ÛÔÏ¿‚ËÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘. H Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÈÎÔÈÓˆ- OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ Ó›· (online) Âȯ›ÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ ¢π∞¡√ª∏ (DISTRIBUTION) ÙÔ˘˜, ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ Î·È ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ÙËÓ ›‰È· ÙÈÌ‹, Ë ¯Ú‹ÛÙË-ηٷӷψً Â›Ó·È ÌÂ- Ù· ÏÔÁÈÛÌÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÔÈ O ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ e- ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰ÒÚÔ˘, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Tips ÙÚ‹ÛÈÌÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È, ηٿ Â- Ú›ÙˆÛË, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ¿- ·ÚȘ ·ÁÔÚ¤˜ on-line ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ·. ∆· marketing ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÛÙÂÓfiÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ٷ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Ë ÚÔÒıËÛË ÌÂÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹- ηٷӷψÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÏË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È ‚Ú·‚›ˆÓ, ÎÏËÚÒÛˆÓ, Ï·¯ÂÈÔÊfiÚˆÓ √ marketeer... ÛÙË. ∆Ô Â›Â‰Ô Ù˘ ÛÙfi¯Â˘- ¤Ó· ÌÈÎÚfi, ·ÏÏ¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÁÔÚÒÓ Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ. Û˘ ηٷӷψً Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, Ì ÙȘ Ô˘ Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ... ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ∆πª√§√°∏™∏ (PRICING) Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ù›ÙψÓ, Ù· Ù·ÍȉȈÙÈο / ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Ó¤· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·ıÒ˜ Î·È Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ÌÂÙÚË- ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ·˘ÍË̤ÓË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·Î¤Ù·, Ù· ‚È‚Ï›· Î·È Ù· CD ∆Ô e-marketing Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÌÔÓˆ- ÛÈÌfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·- Ó· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÈÔ Û˘¯Ó¿ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ̤ӷ ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ‹ Î·È fi Ù· ˘fiÏÔÈ· (offline) ̤۷ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ. ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ‰›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÈ· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ·Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∆ÒÚ· È· Ù· ¿ÓÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔÓ·‰È΋ ›Ûˆ˜ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ Ó· ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ˘ÂÚ·Í›· ÛÙÔ marketing ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô: ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ó· ¡∂∞ ∂ƒ°∞§∂π∞ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ (.¯., www.e-shop.gr), ÙȘ ‰·¿Ó˜ Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜, Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È Û Â›Â‰Ô ÙÈÌÒÓ, µ¤‚·È·, ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÎÂ- Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›· ‹ ÎÚ·ÛÈ¿ (www. ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û Â›‰· Ô˘ ÔÈ ÙÈ̤˜ ‰ÂÓ ÙÈÎÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂ- wineshop. gr Î.¿), ‚È‚Ï›· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋, Î·È ·Ú¿‰ÔÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∂›Û˘, ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ì¤ÛˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›·, ·ÎfiÌ· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó¤ÔÈ ÙÚfiÔÈ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ˆÌÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˆ˜ Û˘Áί˘Ì¤ÓË ÏËÚÔÊÔ- Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi supermarkets fiÔ˘ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜. fiˆ˜ ÔÈ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ (co-buying). Ú›· ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË ÙˆÓ marketeers. O marketeer ¤¯ÂÈ ÛÙË ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ Ù· ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ Ô˘ ÂÈı˘Ì› ¶ƒ√ø£∏™∏ (PROMOTION) ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó¤· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó „ÒÓÈ· ÙÔ˘ Î·È Ó· Ù· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔ˚fiÓ Û˘ÓÂÓÒÓÂÙ·È Û ÔÌ¿‰· ÌÂÌÔӈ̤ӷ ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ‹ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ Û›ÙÈ (www.ab.gr, www. veropoulos.gr, O ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÛÙÔ Ó· ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ˘ÂÚ·Í›· ÛÙÔ marketing Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ fiÚˆÓ Î.¿). ∂›Û˘ ȉ¤Â˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜, fiˆ˜ ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ Ô‡ ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â›Ó·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ÂÍ¿ÚÙË- Ë ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ Á¿ÌÔ˘, È·ÙÚÈΤ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. Û˘ ÙÔ˘ marketing ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÈÔ ·Ï‹ Î·È Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÈÔ ÔχÏÔÎË: ñ Email marketing (marketing ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÔÁÚ·- Ê›·˜): Ë Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ direct response marketing Ï·Ì‚¿ÓÔ- ÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο, „˘¯ÔÁÚ·ÊÈο Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ- ο. ∏ Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ direct mail Î·È ÙˆÓ telemarketing ηӷÏÈÒÓ. ŸÌˆ˜, Ë ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ emails Î·È ÔÈ ·Ó·Ú›ıÌËÙÔÈ ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ (spammers) Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÌÔÚÈ΋ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Û˘- ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Î·È ÛÙË ‰Ë- ÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ñ Interactive marketing (‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi marketing): ∏ ÂͤÏÈ- ÍË ÙÔ˘ email marketing, ηıÒ˜ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÂÓÔ- ¯ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Î·È ¤ÁÈÓ Â- ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ marketing ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ŒÙÛÈ, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ·Ó fi- ÓÙˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÙÂı› ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ‹ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ ÛÎÔ- fi Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÏËÏÂ›- ‰Ú·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈϤÁÂÈ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·˘ÙÔÌ·- ÙÔÔÈË̤Ó˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ¿ÌÂÛ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ ‹ Ó· ‰›ÓÂÈ ÂÓÙÔϤ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ Internet ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‹ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿. ∏ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË Î·È Ë ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û fiÏ· Ù· ̤۷ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ˘˜ marketeers Ó· ˘È- ÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ̤۷ fiˆ˜ ÙÔ marketing ̤ۈ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ sms ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi (mobile marketing), ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ Ì¤Ûˆ πnternet, Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Î·È ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È ¿ÏψÓ. ñ Online marketing: µÏ¤ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ interactive marketing Î·È Û¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ¯Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Â- ·Ó·Û¯Â‰È¿˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ̤¯ÚÈ Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ Û¯¤Û˘ (one-to-one) Ì ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. ñ One-to-one marketing (ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ marketing): H ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚ- Á·Û›·, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ‰È·ÚÔÛˆÈ΋ Â- ÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÌÈ· ‚¿ÛË Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹ Ù˘ ˘- ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘-ηٷӷψً˜.
 • 6. 6 ∂π™∞°ø°∏ ™∆√ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ¢Â˘Ù¤Ú· 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2005 MBA √ ∫√ƒÀº∞π√™ ∫∞£∏°∏∆∏™ ™∫π∞°ƒ∞º∂π ∆∏¡ ∫∞∆∞™∆∞™∏ ™∆√¡ ∫√™ª√ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ∆Ú›· ·fi Ù· ÈÔ Û˘¯Ó¿ «·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·» ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. ∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ ÙÔ ª¿Ú- ∞¶√ ∆√¡ PHILIP KOTLER ÎÂÙÈÓÁÎ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÈÔ Û‡ÓıÂÙË ·- ∞Ì¿ÚÙËÌ· 1Ô: ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ ˘ÚË- Ï˘Û›‰· ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¢ ÓÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ÁÈ· Ó· ηٷϿ- ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÔÙÂ- ‚ÂÈ fiÙÈ Î¿ÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿ Ì ÙÔ ª¿Ú- ϤÛÌ·ÙÔ˜. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙË ıÂ- ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Û·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Ó¤Â˜ ¢ηÈڛ˜ ÎÂÙÈÓÁÎ Û‹ÌÂÚ·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙfiÛ· ˆÚ›· ÙÔ˘ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È Î¿ÔȘ ÂÙ·ÈÚ›- ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó, ÙfiÛ˜ ÙËÏÂÔÙÈ- ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·Ï‡- Τ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÂÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. Î·È ÙfiÛ˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ô‰ËÁÔ‡Ó ™ÎÂÊÙ›Ù ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙȘ Ô- Û ÌfiÏȘ 1%-2% ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ԛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜: ∆Ô ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Î·ıÔ‰Ë- ñ ¢ÈÂıÓ›˜ Ì¿ÚΘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiÏÔ Î·È Œ Ó· ·fi Ù·Ô˘Â›Ó·È ˆ˜ÂÈ- Ù‹Ì·Ù·» ‚·ÛÈο «·Ì·Ú- ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ οÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ. OÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ȉ¤Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â- ÙË Û˘Û΢·Û›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È fï˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÔÌÔÂȉ¤˜ ÚÔ˚fiÓ Î·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙËÓ Ô- Á› ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÚ¢- ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÈÙ‡¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·- ÓÔÌ¿˙Ô˘Ì «Î¿ıÂÙÔ ª¿ÚÎÂÙÈÓ- ÓÒÓÙ·˜ Ӥ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›·. ∂- ÙÔ˘˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Â·ÚΛ˜ fiÚÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ «·Ó›¯Ó¢- ÓÙ·ÌÂÈÊıÔ‡Ó Ì bonus ‹ ÂÈϤ- Áλ. Ê·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÚÔÛ¯ÙÈÎfi ηٷÌÂÚÈÛÌfi ·- ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÛË» Ó¤ˆÓ ¢ηÈÚÈÒÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÔÓ Ë̤Ú˜ ‰È·ÎÔÒÓ. ∏ Kodak OÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· Ó¿ ÙÌ‹Ì·, ηıÔÚ›˙ÂÈ Î·È Â·- Ì¿Úη˜ ÙÔ˘˜. ∏ Wal-Mart Î·È Ú¤ÂÈ ·Ú¯Èο Ó· ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡- ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰›ÓÂÈ 10.000 $ Û ¤ÚÂ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÙÔ Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ η- ÌÂ Â›Ó·È «fiÛ· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Î¿ı ˘¿ÏÏËÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿- «ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁλ ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÛÂȘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηÙ¢- Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Û Ô- ˘ËÚÂۛ˜ Ï·ÓÛ·Ú›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÏÂÈ ÛÙÔ Ó· ‚ÚÂı› Ë È‰¤· Ô˘ ·- ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÛ·È ¤Ó· ı‡ÓÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÚÔ˜ ÙË Ï‡ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ·fi ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›·;» Î·È ·Ì¤- ¤ÊÂÚ ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·- ÚÔ˚fiÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¤Ó· ¿Ï- ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ – Î·È ÙÔ Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ «fiÛ· ·fi ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ù· ‹ ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ ٷ ÏÔ ‹ ÌÈ· ¿ÏÏË ˘ËÚÂÛ›·. ∫·ÈÓÔ- ∆Ô ª¿ÚÎÂÙÈÓÁΠ›ӷÈ, Â›- ηٷʤÚÓÔ˘Ó. ¶ÚÔˆıÔ‡Ó Â- ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ;». ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Â- ÙÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıË- Û˘, ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔ- ›Û˘ Î·È ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Ì¿ÚΘ OÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈ- Ù·ÈÚ›·. Î·Ó fiÙ·Ó ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ‰ËÌËÙÚÈ·- ÚÈÛÌfi ÙˆÓ 4P (product, price, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÔÈfiÙËÙ· ·Á- Ô˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· ŒÓ·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÎÒÓ ¤‚·Ï ‰ËÌËÙÚȷο Û ÌÈ· place, promotion – ÚÔ˚fiÓ, ÙÈ- Á›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ (Ì ÙË ·Ú·ÎÈÓÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ӥ˜ ÁÎÔÊÚ¤Ù· Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· Ì‹, ÙfiÔ Î·È ÚÔÒıËÛË) ÁÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÈ Ì¿ÚΘ ÙˆÓ ÌÈ· Û˘Ó¯‹ ÂÈÛÚÔ‹ Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ È‰¤Â˜ Â›Ó·È Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ÂÊ·Ú- Ó¤Ô snack ‹ fiÙ·Ó Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó- Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Û‡Ì- ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤- ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÌÔÁ‹ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi- ‰˘¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ÊÔÚË- ʈӷ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙËÓ ÍÔ‰· ¤Ú¢ӷ˜, ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Î·È Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Û˘- ÙËÙ·˜. ¶ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ „¿- ÙÔ‡ Î·È Ï·ÓÛ·Ú›ÛÙËΠÙÔ walkman. STP ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ (∆ÌËÌ·ÙÔ- ÒÏËÛË). ÓÂÚÁ¿Ù˜. ∫¿ı ÂÙ·ÈÚ›· Ú¤ÂÈ ¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ӥ˜ ȉ¤Â˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ Â- Ô›ËÛË, ™Ùfi¯Â˘ÛË Î·È ∆ÔÔ- ñ ŸÛÔ ÊıËÓ¿ Î·È Ó· ηٷ- Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÊÂÙËÚ›· ¤Ó· ˘¿Ú¯ÔÓ ÚÔ˚fiÓ, Ù·ÈÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È ı¤ÙËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿). ™ÙË Û˘- O Philip Kotler, ηıËÁË- ʤÚÓÂÈ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙȘ ∏¶∞ π‰ÂÒÓ, Ì Úfi‰ÚÔ ¤Ó· ·ÓÒÙ·ÙÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÊÔ- ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÙÚfiÔ˘˜ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÙÔ˘ ª¿ÚÎÂ- Ù‹˜ ÛÙÔ Northwestern Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ, ÔÙ¤ Û٤ϯԘ. OÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ú¤- ÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ¡· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Ì¤- ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Ó¤Â˜, ηÈ- ÙÈÓÁÎ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÂÈ‚¿Ï- University - Kellogg ‰Â ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÊıË- ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÁÂıÔ˜, Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο, ÙË Á‡ÛË, ÓÔÙfi̘ ȉ¤Â˜. ÏÔ˘Ó ÙÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ 4P Î·È School of Management Ófi fiÛÔ Â›Ó·È ÛÙË ∫›Ó·. ∏ ∫›- ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤ- ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ˘, ·Ó·ÁÓˆÚ›- Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Ù· ¿- ÛÌ·Ù·. ŸÙ·Ó ·˘Ù¿ ·ÔÎÏ›- ˙ÂÙ·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ˆ˜ Ô ÓÙ· ÊıËÓfiÙÂÚ· Î·È Ë ÔÈfi- ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ï¿ÓÔ, Â›Ó·È ‰È- «¡Ô‡ÌÂÚÔ 1» ÂȉÈÎfi˜ Û ÙËÙ· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ∏ ∞Ì¿ÚÙËÌ· 2Ô: ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· ·ÔÊ·- ı¤Ì·Ù· Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. ∫›Ó· ı· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÌÔ- Û›ÛÔ˘Ó ·Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÔÊ›ÏÂ- ¶ÚfiÛÊ·Ù· ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÓÙ¤ÏÔ Ù˘ π·ˆÓ›·˜: ÚÔ˚fi- Ù·È Û η΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, Û ¤Ó· ∂ÏÏ¿‰·, ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ Ù˘ ÓÙ· ηχÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌË ÔÚıÔÏÔÁÈÎfi Ì›ÁÌ· ª¿Ú- ÂÙ·ÈÚ›·˜ KPMG, Î·È ÎÂÙÈÓÁÎ, Û ϿıÔ˜ ηÙ‡ı˘Ó- ‹Ù·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛË ÙÔ˘ STP ‹ Û ·ÓÂ·Ú΋ ¤- Û ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·- ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. ∏ ·Ó¿- Ù˘ÍË Ù˘ ∫›Ó·˜ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù· ÎÚ¿ÙË Ù˘ §·- Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û·˜ ··ÈÙ› «Ì¿˙ÂÌ·» Ú¢ӷ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞- ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÔÏÏ¿ ÙÌ‹- Ì ı¤Ì· «Philip Kotler Ì·Ù· ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ‰ÂÓ ¯ÂÈÚ›- on Marketing». ∆· Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Ô˘ ›- ¯·Ó ÊıËÓfiÙÂÚÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi Îfi- ¶ ÔÏϤ˜ÙÔ˘˜ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓÛ ˘- ËÚÂÛÈÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ¤- Ó· ÌÈÎÚfi ÔÊ›ÏÔ˘Ó ¤Ó· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÂÚ- ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â·ÓÂÍÂ- Ù¿˙ÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÈÌÔÏÔÁ› Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ˙ÔÓÙ·È fiÏË ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·- ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·Úfi- ÛÙÔ˜ ·fi ÙȘ ∏¶∞. OÈ ‚ÈÔÌË- ‰ÒÓ ÙÔ˘˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÛı¤- ÔÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ı· ¯ÚÂÒÛÂÈ Î·È ÔÈ· ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ‰Èηۛ·. ŒÓ· Û‡ÓÔÏÔ ÂȉÈÎÒÓ ÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘ ·Ú·¯ˆÚ‹- ¯·Ó›Â˜ ÛÙȘ ∏¶∞ ηٷϋÁÔ˘Ó ÙÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÓÙ› Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡Ó, ̤¯ÚÈ È· Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚ¿Ó. ∏ χÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÊÔ- ÙÔ˘ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, Ù˘ ¯¿Ú·- ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ KPMG. ÏÔÈfiÓ ÛÙȘ ÊıËÓfiÙÂÚ˜ ¯Ò- ÙÂÏ›ˆ˜ ÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘Ù‹ Ë Ú·ÎÙÈ΋. ™ÙË Û˘Ó¤- ÚÂÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÂÏ·ÙÒÓ, ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ô- ͢ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ- Ú˜ ÁÈ· ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ¯ÂÈ·, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÈÔÚıˆı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·- Ô›Ô˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Â- ÛË, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÛÂÈÚ¿ ÚÔ˚- Î·È ¿ÏÏÔÈ ı· ÙȘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ‰ˆÚ¿Ó. ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Û ‚·ıÌfi Ô˘ ÙÔ Ï¿ÓÔ ª¿Ú- ÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÓÂÚÁ›·, ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ- fiÓÙˆÓ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·. ∏ ÙÚ›ÙË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÂÎ·›‰Â˘- ÎÂÙÈÓÁÎ ¿Û¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂÈ·˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÛÌÔ‡. ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ¤ÙÛÈ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ. ∞ÎfiÌË ¤Ó· Û‡ÓËı˜ Ï¿ıÔ˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÔÏ- ÛË ÛÙȘ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ (cross selling) ∆fiÙÂ Â›Ó·È Ô˘ ÙÔ ¤Ó· P ÙÔ˘ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ – ñ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÚÔ- ÏÒÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÎÙ‹- Î·È ÛÙÔ upselling. ∆· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÚÔÒıËÛË – ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ÒıËÛ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÂÓÒ Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ- ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ŸÌˆ˜ οÔÈÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ı· ‹Ù·Ó ‰È·- Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ˆ˜ fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ηٿÛÙ·ÛË Ì «fiÏ·» ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÌÂÈÒÓÂÙ·È. ŸÏÔ Î·È ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘- ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È ÙË Û˘Ó¯‹ ‰È·Ê‹ÌÈÛË. ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÙȘ ÙËÏÂÔÙÈ- ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ı· ÙȘ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÙȘ ¯ÚËÛÈ- ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∫·È Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È Ë ÒÏËÛË ‰ÂÓ ‰Ô˘- Τ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ËÌÈ- ÌÔÔÈÔ‡Û·Ó. ∫¿ÔÈÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÏÂ‡Ô˘Ó Ôχ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ƒˆÙ‹ÛÙ Ô- Ô˘ÚÁ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· Û‡- Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, ‰È·‚ϤÔÓÙ·˜ ÔÈÔ‰‹ÔÙ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎfi Û٤ϯԘ fiÙ·Ó ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÈÔ ·ÔÙÂÏÂ- ÛÙËÌ· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ˆ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË ‰ÂÓ ·ÔʤÚÂÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·ÊËÌ›ÛÂˆÓ ÛÌ·ÙÈο ÚÔˆıËÙÈο ̤۷. ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ŒÙÛÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ ¯¿- ¯Ú‹Ì·Ù·. ªÔÚ› Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¿ÏÏ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÛÙ¿ÛÈ- ñ OÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‡ÊÂÛ˘ Û˘ÓÂ- ÓÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi οÔÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜. Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ̘ ‹ ÙˆÙÈΤ˜. «TÈ Ì·˜ ¤Î·ÓÂ Ë ‰È·Ê‹ÌÈ- ¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÚÈÎfiÙÔ˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ª¿Ú- ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙËÓ ·fi‰ÔÛË fi- ÒÛÙ ӷ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. ∂›Ó·È ÍÂοı·- ÛË;» ÚˆÙ¿ÂÈ ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ª¿ÚÎÂÙÈÓ- ÎÂÙÈÓÁÎ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙ‹- ÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi Ù˘ ÚÔ fiÙÈ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÁÎ. ™ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ·¿ÓÙËÛË ÚÈÁÌ· ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ. ¶ÔÈÔ˜ fï˜ ÌÔÚ› Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÌÔÚ› Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ó· ·- ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ı· ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ¯ÂÈ- Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÔÈ· ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÔÈ· ÏÈ- ΛÓËÙÚÔ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÒÛÙ ӷ ÚÔˆı› Î·È ÚfiÙÂÚ˜ ¯ˆÚ›˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛË. «∞ÏÏ¿ ˆ˜ Â¤Ó- ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‡ÏËÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÁfiÙÂÚÔ Î·È ÔÈ· ı· ·ÔÛ‡ÚÂÈ. ∆Ô 1999 Ë Unilever ·- ·ÏÏ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÓ- ‰˘ÛË ÙÈ Ì·˜ ÚfiÛÊÂÚÂ;» ÂÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ‰È¢- ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÙÔ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ; Ó·Î¿Ï˘„ fiÙÈ ÛÙȘ 50 ·fi ÙȘ 1.600 Ì¿ÚΘ Ù˘, ‹ ·Ï- ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ cross- ı˘ÓÙÈÎfi Û٤ϯԘ. ™¿ÓÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‹ ·- ∞ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ÔÏϤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Â›Ó·È ÏÈÒ˜ ÛÙÔ 3% ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘, fiÊÂÈÏ ÙÔ 63% ÙˆÓ selling. ¿ÓÙËÛË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË. ·ÓÂ·ÚÎÒ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÎÂÚ‰ÒÓ Ù˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Unilever ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ∆Ô Upselling ¤¯ÂÈ ‰˘Ô ¤ÓÓÔȘ: Ë Ì›· Â›Ó·È Ë ÂÓ- ∆· ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ. ∏ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· Ù· ‰È¢ı˘- 400 ·fi ÙȘ Ì¿ÚΘ Ù˘ ˆ˜ ÙȘ ÈÔ «‰˘Ó·Ù¤˜». ∞˘Ù¤˜ ı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó˘fiÌÔÓ· Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ª¿Ú- ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÁÈ· Ù· ·ÓÒٷٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÔÈ Ì¿ÚΘ fiˆ˜ Ë Knorr, Ë Dove, Ë Lipton Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ïı ÂÍ·Ú¯‹˜ Ó· ·- ÎÂÙÈÓÁÎ. ∞ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Â›Ó·È Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ù· «·- Hellman’s, ‹Ù·Ó ÔÈ ÈÔ ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚ˜ Î·È Â›¯·Ó ÙË ÁÔÚ¿ÛÂÈ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ· Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÛÙËÓ ÙÂ- Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·» Ô˘ ‰È·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔʤÚÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î¤Ú- ÂÏ·ÙÒÓ ¤ÂÈÙ· ·fi οÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓfi˜ ¯ÓÔÏÔÁ›·, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ·Ô‰›- χÛÂȘ. ∆Ú›· ‚·ÛÈο «·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·» Â›Ó·È Ù· ‰Ô˜ ·Ó ÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. OÈ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ‰Ô˘Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Û ÙÈ ÙÔ˘˜ ˆÊÂÏ› ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ı·. ˘fiÏÔÈ˜ 1.200 Ì¿ÚΘ ı· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·Ó ·ÈÛıËÙ¿. ÙÔ˘ Ì οÔÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ôχ ηχÙÂÚÔ.
 • 7. MBA ¢Â˘Ù¤Ú· 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2005 ∂π™∞°ø°∏ ™∆√ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ 7 ∏ ∫§∏ƒø™∏ TOY MBA ÁÈ· Ù· 15 laptops! ÛÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ O§√∫§∏ƒø£∏∫∂ ª∂ ∂¶π∆ÀÃπ∞ ∏ ∫§∏ƒø™∏ ∆√À «∞¡√πÃ∆√À ªµ∞» ÙËÓ ¶¤ÌÙË 31 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 13.00, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢O§ (ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 80) ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∞Ì¿ÚÙËÌ· 3Ô: ∞ıËÓÒÓ Î. ¡ÙfiÚ·˜ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ˘˜ 15 Ù˘¯ÂÚÔ‡˜, ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ï¿ÓÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁΠηıÒ˜ Î·È 8 ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÓÈÎËÙ¤˜. «∆∞ ¡∂∞» Î·È ÙÔ «∞ÓÔȯÙfi ªµ∞» ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi 8.500 Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û·˜ Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜. OÈ 15 Ù˘¯ÂÚÔ› Â›Ó·È ÔÈ: ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆ÛÈ·Ì·˙›‰Ë˜ ∆ Ú›·ÂÏÏÈ¤˜ Ï¿ÓÔ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ.ÛˆÛÙ¿ ÛÙÔÈ- Ó· Â›Ó·È Ù· ÛËÌ¿‰È· Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ¤- Û¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓۈ̷وı› Ù· ∞Ú¯Èο, ÛÙÔ Â›Ó·È fiÏ· ·ÏÏËϤӉÂÙ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘- Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô- ıÔ‡Ó ÏÔÁÈο. ∫·Ù¿ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ‡˜ ‰›ÓÂÙ·È. Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· ÙÔ ∆Ú›ÙË ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ñ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∆˙·Ó¤ÙÔ˜ ñ ∫ÒÛÙ·˜ ¶Ô‡ÏÔ˜ ñ º·Ó‹ ªfiÓÈÔ˘ ¯Â›· ‹ Ë ÏÔÁÈ΋. ªÔÚ› Ó· Ï›Ô˘Ó Û·Ê›˜ ı¤- ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÂÙ·È- Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÙ‹ÛÈˆÓ ñ ™‡ÚÔ˜ ∫·ÙÔ˘Ì¿˜ ÛÂȘ ÛÙfi¯ˆÓ, ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È Ù·ÎÙÈ΋˜. ™ÙË Û˘- Ú›·˜, ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ‚Ú·‚›ˆÓ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ô˘ ı· ·- Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Úfi‚ÏÂ- „Ë ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Î·È ÔÈ ·ÂÈϤ˜ Ù˘. ™ÙË Û˘Ó¯›· Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Î·È Ë ÛÙÚ·ÙË- Tips Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· Û¯¤‰È· ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Â- ñ ¶¤ÙÚÔ˜ ª¿Ì·Ï˘ ñ ∂ÈÚ‹ÓË °È·Û·Ê¿ÎË ñ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶ÈÛ›Ó˘ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ΋. ∂Ó Û˘Ó¯›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂ- OÈ ÂȉÈÎÔ›... ȉfiÛÂȘ. ∆· ‚Ú·‚›· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ñ ¢¤ÛÔÈÓ· µ·ÚÛ·Ì‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ... ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Û˘ÌÂÚÈ- Ù·È Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÛÙÚ·- ¿Ú· Ôχ ηÏfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ñ °ÂÒÚÁÈÔ˜ µ·Ïη̤Ï˘ ... ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ı· ·ÓÙÈ- ÏËÊıÔ‡Ó ÌÂϤÙ˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ˆÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÙËÁÈ΋˜ Î·È ·˘Ù¿ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Ù· ‡ÛËÌ· ÛÙȘ ÓÈ΋- ñ πˆ¿ÓÓ˘ ∆Û·ÎÌ·ÎÏ‹˜ ı· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· οıÂ Û˘Ó- ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â- ÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡- ÙÚȘ ÔÌ¿‰Â˜. ∂›Û˘ Ù· Û¯¤‰È· ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ·ÓÙÂÂ- ñ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ª›¯·˜ ‰˘·ÛÌfi ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹, ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË, Ù· ϤÁ¯Ô˘˜. Ô˘ ΤډÈÛ·Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ñ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∫˘ÚÈ¿ÙÛ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙËÓ ÚÔÒıË- ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ï‡ÛË Â›Ó·È ÔÈ ‰È¢- ͤÏıÔ˘Ó ÛÙ· Î¤Ú‰Ë fiÔ˘ ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂ- ı˘ÓÙ¤˜ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ó· ÚÔÂÙÔÈ- ÙÌ‹Ì·Ù· ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÚÔÎÂÈ̤- ñ ¢·ÓÂÏÈ¿Ó ∞ÚÙ›Ó ÛÙԯ‡ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·. ∞˘Ùfi ˆÓ. ∆¤ÏÔ˜, ÛÙÔ Ï¿ÓÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ·- Ì¿ÛÔ˘Ó Â˘¤ÏÈÎÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ- ÓÔ˘ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÔÈ ÛÙfi- ñ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÚfiÔÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ÂÓ ÛÌÔ‡˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚˆÙËıÔ‡Ó ÙÈ ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. OÈ 8 ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ› ÓÈÎËÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ: fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Â›Ó·È ·- ñ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi ·Úfi‚ÏÂÙˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÁÈ· ·- ∏ ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ Û‡Á- ÓÂ·ÚÎÒ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ñ ª·ÚÈ¿ÓÙ˙ÂÏ· ∫Ô˘ÙÚÔ‡ÏË Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ¤Ó· 20% ·‡ÍËÛË ÛÙÔÓ ¯ÚÔÓÔ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·- ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ñ ¡ÙÈϤӷ µ·ÛÈÏ›Ԣ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó. ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙÈ ı· ÁÈ- Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ ÁÈ· Ó· ·- ∏ ÚÒÙË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÂ- ÓfiÙ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì 20% Ì›ˆ- ÔʇÁÔ˘Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ª¿ÚÎÂ- ñ ƒÂ‚¤Îη ∆Ú·˘ÏÔ‡ ÚÔ‡ Ï¿ÓÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó¿- ÛË. ∞fi ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi ÙÈÓÁÎ Ù· ·Ú·¿Óˆ «·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù·» Î·È Ó· ÌÔ- ñ ™Ù·‡ÚÔ˜ ƒˆÍ¿Ó˘ Ï˘ÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, SWOT (‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·‰˘- ÔÈ· ÛÙÂϤ¯Ë ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ‡Ó Ó· ‚ϤÔ˘Ó Ù· ÛËÌ¿‰È· Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ñ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ӷ̛˜, ¢ηÈڛ˜ Î·È ·ÂÈϤ˜) ·Ó¿Ï˘ÛË, ÛÙfi- ÛÙÔÓ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ÌÈ· ·‡ÍËÛË ÛÙÔÓ ÚÔ¸Ô- ÙȘ χÛÂȘ, ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ·Ó·- ñ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ ¶Ú¤Î·˜ ¯Ô˘˜, ·ÚÈ· ı¤Ì·Ù·, ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, Ù·ÎÙÈ΋, ÚÔ- ÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi ı· Â›Ó·È ÂÌÊ·- Ù˘¯ı› Î·È ı· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÙÌ‹Ì· ª¿ÚÎÂ- ñ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·ÚÓÈÒÙ˘ ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘˜. ∞˘Ù¿ Ù· Û˘ÓıÂÙÈο Ó¤˜ Î·È ÔÈ· ÛÙÂϤ¯Ë ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó ÙÈÓÁÎ Û ÌÈ· ηÏÔÎÔ˘Ú‰ÈṲ̂ÓË Ì˯·Ó‹.
 • 8. 8 ™À¡∂¡∆∂À•∏ MBA ❝ ¢Â˘Ù¤Ú· 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2005 O ªÈÏ °Î¤ÈÙ˜ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ. £· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ❞ ȉȿ˙Ô˘Û· ÂÚ›ÙˆÛË Â˘Ê˘Ô‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞ÚΛ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› Ã∏™∆O™ ∆™∞°∫O™ ηÓ›˜ fiÙÈ ÛÙ· 13 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ˙ ‹‰Ë ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ O ¢π∂À£À¡ø¡ ™ÀªµOÀ§O™ ∆∏™ MICROSOFT ∂§§∞™ ªπ§∞∂π ™∆∞ «¡∂∞» ∏ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ªfiÓÔ Ì›· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ì¿˜ οÓÂÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯ÂÈ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ fiÏÔ˘˜ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˘˜ ™À¡∂¡∆∂À•∏: º∞π¢ø¡ °.§. ∫À¢ø¡π∞∆∏™ ™ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË, Ò˜ ÂÍËÁ› ÙËÓ Ù¿ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ Ó· ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÙ¿ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙË ªÂ- Ó· Ê˘ÛÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ÛÙÂ- Ú¿˙ ÛÙÔ ™È¿ÙÏ Î·È Ì¤Û· Û 20 ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ª Á¿ÏË µÚÂÙ·Ó›·, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∆Û¿- ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Î·Ù·- ÁÎÔ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰ÈÂıÓ‹ η- ӷψÙÒÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ·- ÚȤڷ Û ËÁÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ – Î·È ÔÈ ‰‡Ô, fï˜, Ó¿ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ- ÍÂ¤Ú·Û ηٿ Ôχ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÔ- ÓÙ·˜ χÛÂȘ Î·È Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·- ÏÔÛÛÔ‡˜, fiˆ˜ Ë IBM Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ’80. ¶fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∆Û¿ÁÎÔ˜ ··ÓÙ¿: ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰ÈfiÙÈ ¤ˆ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Ó¤- ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Û˘ÛÙ‹- Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ηْ Â¤ÎÙ·ÛË. ∆· Ô- ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ∞fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2003 Ì·Ù· ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÚ·Ê›Ԣ. ÕÚ·, Â›Ó·È Ê¤ÏË Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘- Ó‡̷ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÙÔ˘; ÙÒÚ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ÍË ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Â›Ó·È ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ¿ÌÂÛ· ›¯Â ¤ÛÂÈ ÛÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Microsoft ∂ÏÏ¿˜. £ÂˆÚ› fiÙÈ Ë Microsoft Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÙÂÓ¿, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·- Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∞∂¶, ÔÈ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ·ÊÔ‡ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó Û ·ÓÙ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¢- fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ‹ ÙËÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ χÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηÈڛ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Û ·ÁÔÚ¿ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂ, fi¯È Ì οÔÈÔ Ù· ÂÈϤÔÓ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·fi Êfi- Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈˆÓ ÂÚ¢- ηıÒ˜ ·˘Ù¤˜ ›¯·Ó ̤¯ÚÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Â›ÛËÌÔ ÂÙ·ÈÚÈÎfi ‡ÊÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì ·ÌÔÈ- ÚÔ˘˜. O ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘ ÓÒÓ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚfiÙÈÓÔ˜ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂ- ‚·›Ô Û‚·ÛÌfi Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi. Microsoft Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ¤ÛÔ‰· Ù˘ ·- ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌfiÓÔ ÙÔ 2004 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ Ú‡ÓËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ·ÔÙÂ- ∂Ù·ÈÚ›˜ Û·Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ΢ÓË- ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Â›Ó·È 1 ÚÔ˜ ‰··Ó‹ıËÎ·Ó 5,2 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û ı¤Ì·- ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÏÔ‡Ó ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÔ‡Ó Ù· ٷϤÓÙ· Î·È Ù· «Î·Ï¿ Ì˘·Ï¿». 7,45, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· οı ‰ÔÏ¿ÚÈÔ Ô˘ ÎÂÚ- Ù· ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. øÛÙfiÛÔ, Ù· ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔÓ ¶Ò˜ ÂÈϤÁÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰›˙ÂÈ Ë Microsoft, ÚÔ·ÙÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο, ·fi ÙÔ 1999 ̤- ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· – Î·È Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ı· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÂÛ¿˜; fiÊÂÏÔ˜ 7,5 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›- ¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ¤¯Ô˘Ó ‰··ÓËı› 20,9 ηıÒ˜ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· ∆· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Ó¤ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È hardware, ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi – Ë ÌÂÁ·- ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û οı ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘; ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Â- ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ‹ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ï‡ÙÂÚË Â¤Ó‰˘ÛË Û ¤Ú¢ӷ Î·È ·Ó¿- ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ – ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ❝ ❝ °È· ÙË Microsoft, Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Â›Ó·È Ù·ÈÚ›·˜ Î·È Î‡ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Âͤ- Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ Microsoft. Ù˘ÍË ·fi ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ηÈ- ÙÔ Ì¤ÛÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÈÍË ÙÔ˘ ¤Ì„˘¯Ô˘ ‰˘- ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Û˘Ó¯›- ÓÔÙÔÌ›· ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Î·È ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· Ó·ÌÈÎÔ‡. ™ËÌ·ÓÙÈο ˙Ô˘Ì ӷ ÂÂÓ‰‡Ô˘- ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰˘- ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ì·˜. ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙȘ Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ – ·fi Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË ÔÈ ·ÊÔ‡ ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ O ªÈÏ °Î¤ÈÙ˜ ·- ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ÂÓfi˜ ˘- ÁÓÒÛÂȘ, Ë ÚÔ¸Ë- χÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤ- Ú¿ÙËÛ ÙÔ Ã¿Ú‚·ÚÓÙ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙÔ Û›- ∞˘Ùfi Ô˘... ÚÂÛ›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÚÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂ- ∏ Ê·ÓÙ·Û›·... fiÔ˘ ÛÔ‡‰·˙Â Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ÙÈ, ̤¯ÚÈ ÙË ÌÈÎÚ‹ Â- ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÌÂÈ- ÛÌ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈˆÓ Â- ›‰Ú˘Û ÙË Microsoft. ∏ ÂÙ‹ÛÈ· ¤Ú¢ӷ - ... οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ... Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ·ÔÙÂ- ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ô˘ ȯ›ÚËÛË Ô˘ οÓÂÈ Ú›· Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ı¤- Ú¢ÓÒÓ, ÁÈ· ÙȘ ÔÔ›- ∂›Ó·È, ÙÂÏÈο, ÔÈ ÛÔ˘- Ù· ÚÒÙ· Ù˘ Ù¯ÓÔ- Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Û ÚÔÛˆÈÎfi ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fi- ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ- ÏÔ‡Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÚÔÛ·- ‰¤˜ ¿ÓÙ· ··Ú·›ÙË- Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÏÔÁÈο ‚‹Ì·Ù·, Î·È Â›‰Ô, Â›Ó·È Ë ·Î·Ù¿·˘ÛÙË ‰›- ̈˜, Ë Ê·ÓÙ·Û›· Î·È Î¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ıԇ̠ӷ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ÛÙ· ˘Ô- Ù˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Âȯ›ÚË- „· ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ∆Ú›ÙÔÓ, ÂÌ›˜ ÛÙË „‹ÊÈ· Ó¤· ̤ÏË Ù‹˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛË, ‹ ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ- Ӥ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯·Ú·ÎÙË- Microsoft ∂ÏÏ¿‰Ô˜ È- ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘ Microsoft ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ó¤·˜ Ù˘ ∂.∂. ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ 46% ̤· Ô˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÚÈÛÙÈο, Ù· ÔÔ›· ÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ·ÍÈÔ- Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜; ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ Û‡Ó- ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ Â- Ô›ËÛË ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ O ªÈÏ °Î¤ÈÙ˜ ‰ÂÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÙ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ŸÏÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ÛÙ· ˘Ô„‹ÊÈ· Ó¤· ̤ÏË Ù˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ. £· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ·- ‹‰Ë ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ ÛÙË Ó¤· ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «ÔÈ ‰˘- ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù˘ Microsoft. ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ÂÈ- ÔÙÂÏ› ÌÈ· ȉȿ˙Ô˘Û· ÂÚ›ÙˆÛË Â˘- ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÛÔ˘ – ÙÔ ¿ıÔ˜ Ì·˜». ª·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó, ‰ËÏ·‰‹, ηٿ ·ÚÈÔ ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÂÍ·ψı› Û fiÏ· Ù· ÛÙÚÒ- Ê˘Ô‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞ÚΛ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó Î·Ù¿ Ù· ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, fï˜, Ë Microsoft ∂Ï- ÏfiÁÔ Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È ‰˘Ó·- Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηÓ›˜ fiÙÈ ÛÙ· 13 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÁÚ·Ì- ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¤ÙË Î¿ÔÈ· Ï¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ¤ÓÙÔÓ· ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÛˆ- ÌÈ΋, ηıÒ˜ Î·È Ì ıÂÙÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ηıÒ˜ Î·È Ì¿ÙÈ˙ ‹‰Ë ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ∫·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ó¤· ‹ ÛËÌ·ÓÙÈο Ô, ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÛÙ¿ÛË ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ¶·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ì ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ó¿- Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Î·È fi¯È ÁÈ· ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆ- Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ Microsoft ‰È·ÔÙ›˙ÂÙ·È ÁΘ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹, Ô˘ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ú¿‰ÔÛ˘ ‹ Ó›·˜, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙ· ÛÙÂϤ- ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Microsoft Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÛÈÙ‹ ÛÙȘ Ó·ڤ˜ ËÏÈ- ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. ¯Ë Ù˘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÂȉÈο ÁÈ· ∞ÚÎÂÙÔ› ‚ϤÔ˘Ó ÙË Microsoft Û·Ó «∞ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜» (Unlimited ˘. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fï˜, Ë ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó. ¤Ó·Ó Á›Á·ÓÙ· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÌÔÓÔˆ- Potential). ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ÂȉÔÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔ- ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂¢∂∆ ∞˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ÎfiÛÌÔÈ – Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ·Ï- Ï‹ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 25 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰Ô- ÁÈÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ¯·Ú·- Ì¿˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÌfiÏȘ Ì›· Ï¿ Î·È Ô ¤ÓÙÔÓ· ÙÔÈÎfi˜ – οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘- ‚ϤÔ˘Ì ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÈÎÔÈÓˆ- Ï¿ÚÈ·, Û ÌÂÙÚËÙ¿ Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, 70 ÌË ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈ- ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÏÂÈ¿ ÛÙË Microsoft ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Óȷ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ Microsoft ÁÈ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Û 45 ¯Ò- Û¤ÏıÂÈ ÛÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÏËÚÔ- ¤¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ¶Ò˜ ‚Ϥ- Ú˜. ∂›Û˘, Ë Microsoft ∂ÏÏ¿˜ Û˘ÌÌÂ- ÊÔÚÈ΋˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ- ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ·fi ·˘Ù¤˜, ¶Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘- ÂÙ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ; Ù¤¯ÂÈ Û ÌÈ· ·ÎfiÌ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÔ- Îfi ˘fi‚·ıÚÔ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 11% ¤¯ÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË ¯Ë̤ÓË ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ¶·Ú·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ï›ÁÔ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ‚Ô˘Ï›· Ù˘ Microsoft, Ë ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙Â- ÌfiÓÔ ÔʤÏË ÌÔÚ› Ó· ·ÔʤÚÂÈ Û ο- ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ∫·È ÛÙËÓ Microsoft. OÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÂ- Û·˜, ı· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ Ë Microsoft ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ù·È «™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙË ª¿ıËÛË» Î·È ÛÙÔ- ÔÈÔÓ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈË- ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË «‰ËÌÈ- Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ó· ¯Â‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ı› ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·. £· ‹ıÂÏ· ·fi 500.000 ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ Ô˘ÚÁÈ΋ ¯·Ï·ÚfiÙËÙ¿» ÙÔ˘˜. ¶Ò˜ Â- ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∫·È Ë Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ÙË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ʷÚÌfi˙ÂÙ·È ·˘Ùfi Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÙ·È- Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë Microsoft – Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡- ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ï‡ÛÂȘ fiˆ˜ ÔÈ Microsoft Ú›·; ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· – ÚÔ- Ô˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÚÔ- Business Solutions, Ô˘ ∏ Microsoft, ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Û·ı› Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Û ÙÚÂȘ ÙÔ- Microsoft ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÂ- ÛˆÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ Â›Ó·È Ë ·Î·Ù¿·˘ÛÙË ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ∂ÏÏ¿‰·, ¤¯ÂÈ «Â›‰˻ ‰ÔÌ‹. ¢ÂÓ ˘- Ì›˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì ¤Ó·Ó ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ÙÚfi- ‰›„· ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ Ӥ˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Î·È ¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏ˘Â›‰˜ ÈÂÚ·Ú¯›Â˜. ∆·˘- ÎÔÈÓˆÓ›· οı ¯ÒÚ·˜. Ô ÁÈ· fiÏÔ˘˜ – Î·È fi¯È ÌÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·- ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ì ÈÏÈÁÁÈÒ- Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Ùfi¯ÚÔÓ·, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙȘ ¶ÚÒÙÔÓ, Ë Microsoft ∂ÏÏ¿˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ì- ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ‰ÂȘ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË ÙÔ˘˜. Ôԛ˜ ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤- Ê·ÛË ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ∏ Microsoft ÍÂΛÓËÛ ·fi ¤Ó· Áη- ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·.