Skf q4 2010_pr_sv

865 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
865
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skf q4 2010_pr_sv

 1. 1. SKF – Bokslutskommuniké 2010Tom Johnstone, vd och koncernchef:”SKF levererade ett mycket bra resultat under 2010, med rekordsiffror för rörelseresultat ochrörelsemarginal samt ett starkt kassaflöde. Vi tog ett antal steg under året för att ytterligarestärka koncernen och öppnade tre nya fabriker, samt informerade om två nya fabriker till somska stärka vår utveckling i snabbväxande områden och segment. Vi avslutade dessutomförvärvet av Lincoln Industrial som kompletterar vår befintliga smörjsystemverksamhet. Alladivisioner och geografiska områden visade som förväntat en mycket god tillväxt under fjärdekvartalet.I början av 2011 förväntar vi oss en fortsatt positiv volymutveckling. Vi kommer dock mötamotvind på grund av valutan och högre råmaterialkostnader, utöver det vi redan sett underfjärde kvartalet. För att understödja vårt långsiktiga resultat och tillväxtmål kommer vi attytterligare öka våra investeringar inom tillverkning, forskning och utveckling, samt ökaförsäljnings- och ingenjörsresurser.” Kv4 Kv4 Helår Helår 2010 2009 2010 2009Försäljning, Mkr 15 409 13 887 61 029 56 227Rörelseresultat, Mkr 2 202 1 004 8 452 3 203Rörelsemarginal, % 14,3 7,2 13,8 5,7Rörelsemarginal exkl. omstrukturering, % 14,9 10,1 14,2 8,0Resultat före skatt, Mkr 2 048 765 7 549 2 297Nettoresultat, Mkr 1 350 505 5 296 1 705Resultat per aktie, kr 2,87 1,05 11,28 3,61Försäljningsökningen på 11,0% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till: volym16,3%, pris/mix 0,9% och valutaeffekter -6,2%. För helåret kan ökningen på 8,6%, uttryckt ikronor, hänföras till: volym 14,1%, pris/mix 0,1% och valutaeffekter -5,6%.Kvartalet inkluderade kostnader, till följd av förvärvet av Lincoln Industrial, på cirka 100 Mkrsom påverkar rörelseresultatet. Engångsposterna som påverkade rörelseresultatet för helåretuppgick till totalt 190 Mkr.Förslag till utdelningTill följd av företagets starka resultat, kassaflöde och marknadsutsikter har styrelsen beslutat attföreslå årsstämman en ökning av utdelningen med 43%, vilket ger en utdelning på 5,00 (3,50)kronor per aktie.Marknadsutsikter för första kvartalet 2011Försäljningsutveckling jämfört med första kvartalet föregående årEfterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt högre för koncernen,divisionerna och samtliga geografiska områden.Försäljningsutveckling jämfört med fjärde kvartalet 2010 och justerat för normaltsäsongsmönsterEfterfrågan förväntas bli något högre för koncernen och för samtliga geografiska områden.Industrial Division och Service Division förväntas bli något högre och Automotive Division högre.TillverkningsnivåTillverkningsnivån kommer att vara påtagligt högre år över år och något högre jämfört medfjärde kvartalet, justerat för normalt säsongsmönster.
 2. 2. Sidan 1 av 20Utvecklingen under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående årFörsäljningen i lokala valutor var påtagligt högre för koncernen, för Europa, Nordamerika,Latinamerika och Asien, samt för divisionerna.Tillverkningsnivån var påtagligt högre än under fjärde kvartalet föregående år.Finansiella fakta 31 december 30 september 31 decemberNyckelsiffror 2010 2010 2009Varulager i % av årsförsäljningen 21,1 20,2 20,9Avkastning på sysselsatt kapital för12-månadersperioden, % 24,0 20,7 9,1Avkastning på eget kapital för12-månadersperioden, % 28,4 24,3 9,0Soliditet, % 36,0 36,0 35,8Skuldsättningsgrad, % 48,6 47,6 49,3Nettoskuldsättning/eget kapital, % 80,5 61,5 68,9Registrerat antal anställda 44 742 42 475 41 172SKF-koncernens balansräkning och nyckelsiffror ovan är påverkade av förvärvet av LincolnIndustrials preliminära balansräkning. Exklusive Lincoln Industrial var varulagret 20.0% och antaletanställda var 42 735. Den totala köpeskillingen för Lincoln Industrial var 7 047 Mkr med enkassaflödeseffekt om 6 764 Mkr.Kassaflöde, efter investeringar och före finansiella poster, var -5 966 Mkr (1 445) för fjärde kvartaletoch -2 838 Mkr (5 752) för helåret 2010. Exklusive förvärvet av Lincoln Industrial var kassaflödet798 Mkr för fjärde kvartalet och 3 926 Mkr för helåret.Finansnettot för fjärde kvartalet 2010 var -154 Mkr (-239) och för helåret var det -903 Mkr(-906). Siffran för helåret har en negativ effekt på 225 Mkr, vilket hänför sig till en förlust på denräntebärande fordran på Ovako.Valutakurser, omräkningseffekter och effekter från transaktionsflöden, hade en negativ effekt på 50Mkr på SKFs rörelseresultat under fjärde kvartalet och en negativ effekt på cirka 400 Mkr underhelåret, jämfört med samma period föregående år. Det beräknas bli en negativ effekt på 150 Mkr pårörelseresultatet under första kvartalet och för helåret en negativ effekt på 900 Mkr, baserat pånuvarande antaganden och valutakurser samt jämfört med samma period föregående år.Investeringar i forskning och utveckling uppgick till 1 184 Mkr (1 217), vilket var 1,9% (2,2) av denårliga försäljningen, exklusive investeringar i IT-lösningar. Antalet nya patentsökningar var 251(218).SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011För att fortsätta att sammanlänka de ledande befattningshavarnas och aktieägarnas intressenföreslår styrelsen att årsstämman i april 2011 beslutar om SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram2011. Villkoren för föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2011 är i allt väsentligt desamma som villkoren för programmen för 2008, 2009 och 2010.Det är föreslaget att programmet omfattar högst 310 ledande befattningshavare och nyckelpersoneri SKF-koncernen, inklusive koncernledningen, med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier avserie B i SKF. Antalet aktier som kan komma att tilldelas skall vara relaterat till graden av uppfyllnadav finansiellt mål som styrelsen uppställt i enlighet med SKF-koncernens styrmodell TVA och avseperioden 2011 till och med 2013 och uppgå till högst 1 000 000 serie B aktier.
 3. 3. Sidan 2 av 20SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2008, vilket beslutades av årsstämman den 16 april 2008,kommer att avslutas under första kvartalet 2011. Resultatet är att runt 250 av SKF-koncernensbefattningshavare kommer att få cirka 117 000 aktier av serie B i SKF (cirka 12% av maximaltilldelning), motsvarande cirka 25 Mkr inklusive sociala avgifter.Året i korthetKoncernens pågående aktiviteter för att minska kostnader, tillsammans med de förbättradeförsäljnings- och tillverkningsvolymerna, samt det fortsatta genomförandet av koncernensstrategi hade en mycket positiv effekt på koncernens rörelseresultat och resulterade irekordsiffror i form av rörelseresultat och rörelsemarginal. De åtgärder som har tagits under senareår för att göra SKF ett mer robust företag har gett resultat, vilket man ser på den positivautvecklingen under 2010 och återhämtningen under 2009.Som ett resultat av SKF-koncernens starka utveckling och strategi meddelades nya finansiella mål ioktober 2010. De nya målen är att hålla en rörelsemarginal på nivån 15%, årlig försäljningsökning ilokala valutor på 8% och avkastning på sysselsatt kapital på 27%. Målet för varulager, som är 18%av försäljningen, kvarstår. De huvudsakliga initiativen för att understödja strategin och målenframöver kommer vara att accelerera den lönsamma tillväxten, minska kostnader och investera itillväxt.Tre nya fabriker öppnades under året, två i Indien, i Haridwar och Ahmedabad, och en i Tver iRyssland. Dessa fabriker, som alla nya SKF-lokaler, är byggda enligt LEED-standard, detamerikanska miljöklassningssystemet för byggnader. SKF meddelade också byggnation av två nyafabriker, som kommer att öppna senare delen av 2011. En ny tätningsfabrik är under byggnation iMysore, Indien, och en lagerfabrik etableras i Dalian, Kina, som ska tillverka mellanstora lager tillindustrimarknaden.SKF öppnade nio SKF Solution Factory-anläggningar under året, vilka var totalt 17 vid slutet av2010. Dessa anläggningar samlar SKFs expertis under ett tak och har redan visat sig vara till nyttaför kunder och återförsäljare genom att göra SKFs kunskap mer lättåtkomlig för dem.För att stödja utvecklingen i Asien öppnade SKF ett nytt globalt teknikcenter i Kina, för attkomplettera det center som öppnade i Indien under 2009. Dessa nya globala teknikcenter kommeratt bli en väsentlig del av SKF-koncernens globala tekniknätverk och kommer att föra nyproduktutveckling närmare kunderna i denna snabbväxande region.Förvärv av Lincoln Industrial (se separat pressmeddelande daterat den 23 december 2010)SKFs förvärv av Lincoln Holdings Enterprises (Lincoln Industrial), en ledande leverantör avsmörjsystem och smörjverktyg, avslutades vid årsskiftet. Lincoln Industrial har sitt huvudkontor i St.Louis i Missouri, USA och har cirka 2 000 anställda och hade en försäljning 2010 på cirka 400miljoner US-dollar med en rörelsemarginal på cirka 24%.Det här förvärvet är helt i linje med SKFs strategi att växa inom smörjsystemmarknaden. LincolnIndustrial utgör ett starkt komplement till SKFs befintliga smörjsystemverksamhet när det gällergeografisk närvaro, teknik och tillverkning, speciellt i Nordamerika och Asien. Lincoln Industrial gerSKF dessutom förbättrad tillgång till eftermarknaden för smörjverktyg och smörjutrustning iNordamerika.
 4. 4. Sidan 3 av 20Lincoln Industrial ingår i koncernens balansräkning vid årsskiftet 2010 med följande preliminäraförvärvsbalanser:Verkligt värde av förvärvade nettotillgångar (Mkr):Immateriella tillgångar 7 032Rörelsetillgångar 1 747Övriga skulder -1 732Köpeskilling 7 047Förvärvade likvida medel -283Kassaflödeseffekt 6 764Lincoln Industrials resultaträkning kommer att ingå i koncernen från och med första kvartalet 2011,som en del av en ny affärsenhet för smörjsystem inom SKF Industrial Division.Baserat på de preliminära förvärvsbalanserna förväntas de årliga avskrivningarna bli knappt 25miljoner US-dollar avseende förvärvade immateriella tillgångar och materiella anläggnings-tillgångarefter justeringar till verkligt värde. Rörelseresultatet kommer att påverkas negativt huvudsakligen iförsta kvartalet med cirka 15 miljoner US-dollar, relaterat till justering till verkligt värde påvarulager som en del av förvärvsbalanser för Lincoln Industrial.Se bilaga 8 för mer information angående förvärvet av Lincoln Industrial.Avyttring efter bokslutsdagenSKF avyttrade sin smidesverksamhet, Officine Meccaniche Villar Perosa SpA (OMVP), i Villar Perosa,Italien, till det tyskbaserade företaget Neumayer Tekfor Holding GmbH, ett av Europas störstasmidesföretag. Försäljningen är i linje med SKFs strategi att avyttra tillverkning som inte tillhörkärnverksamheten och kommer att ha en begränsad påverkan på resultaten och kassaflödet. OMVPhar runt 550 anställda och en försäljning på cirka 100 miljoner euro, huvudsakligen till andra SKF-verksamheter. Parterna har kommit överens om fortsatt leverans samt att stärka samarbetet.DivisionernaKommentarer rörande försäljning utgår från lokala valutor och jämfört med samma period 2009.Rörelsemarginalen är beräknad på försäljningen inklusive intern försäljning.Industrial DivisionRörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 902 Mkr (237), vilket gav en rörelsemarginal på12,1% (3,5) på försäljningen inkl. intern försäljning. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 3 498Mkr (1 551), vilket gav en rörelsemarginal på 11,8% (5,4). Försäljningen inkl. intern försäljningunder kvartalet var 7 443 Mkr (6 745) och för helåret 29 607 Mkr (28 546).Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 4 904 Mkr (4 508) och för helåret 19 424 Mkr(19 534). Ökningen på 8,8% för kvartalet kan hänföras till:organisk tillväxt 16,6% och valutaeffekter -7,8%.För helåret kan minskningen på -0,6% hänföras till:organisk tillväxt 6,0% och valutaeffekter -6,6%.Försäljningen, i lokala valutor, under fjärde kvartalet var påtagligt högre i Europa, Nordamerika ochAsien. För helåret var försäljningen lägre i Europa, högre i Nordamerika och påtagligt högre i Asien.
 5. 5. Sidan 4 av 20Den positiva försäljningsutvecklingen fortsatte inom alla huvudsegment, med en särskilt godutveckling i utrustning till entreprenadmaskiner, hydraulik och pneumatik, samt industriellaväxellådor.Service DivisionRörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 841 Mkr (729), vilket gav en rörelsemarginal på14,6% (14,3). Rörelseresultatet för helåret uppgick till 3 036 Mkr (2 585), vilket gav enrörelsemarginal på 13,5% (13,0). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 5 763Mkr (5 098) och för helåret 22 408 Mkr (19 957).Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 5 664 Mkr (5 008) och för helåret 22 029 Mkr (19599). Ökningen på 13,1% för kvartalet kan hänföras till:organisk tillväxt 17,2% och valutaeffekter -4,1%.För helåret kan ökningen på 12,4% hänföras till:organisk tillväxt 16,1% och valutaeffekter -3,7%.Försäljningen, i lokala valutor, under fjärde kvartalet var påtagligt högre i Europa, Asien,Nordamerika och Latinamerika. I Mellanöstern och Afrika var den högre. För helåret varförsäljningen påtagligt högre i Europa, Asien, Latinamerika, samt Mellanöstern och Afrika. INordamerika var försäljningen högre, påverkad av återförsäljarnas pågående arbete med att minskasina lager.Automotive DivisionRörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 445 Mkr (92), vilket gav en rörelsemarginal på8,2% (1,9). Rörelseresultatet för helåret uppgick till 1 859 Mkr (-785), vilket gav en rörelsemarginalpå 8,5% (-4,1). Försäljningen inkl. intern försäljning under kvartalet var 5 439 Mkr (4 880) och förhelåret 21 989 Mkr (19 103).Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 4 491 Mkr (4 110) och för helåret 18 231 Mkr(16 051). Ökningen på 9,3% för kvartalet kan hänföras till:organisk tillväxt 16,3% och valutaeffekter -7,0%.För helåret kan ökningen på 13,6% hänföras till:organisk tillväxt 20,2% och valutaeffekter -6,6%.Försäljningen, i lokala valutor, till tillverkare av personbilar och lätta lastvagnar i Europa ochNordamerika var högre under kvartalet och påtagligt högre under helåret. I Asien var försäljningenpåtagligt högre under både kvartalet och helåret.Försäljningen till tillverkare av tunga lastvagnar i Europa, Nordamerika och Asien var påtagligt högreunder både kvartalet och helåret.Försäljningen till fordonseftermarknaden i Europa, Latinamerika och Asien var påtagligt högre underbåde kvartalet och helåret. I Nordamerika var försäljningen påtagligt högre under kvartalet ochrelativt oförändrad under helåret.Försäljningen till elektrisk industri i Europa, samt även till tillverkare av tvåhjulingar i Asien, varpåtagligt högre under både kvartalet och helåret.Händelser under kvartalet:I Europa skrevs ett nytt kontrakt med Isuzu för SKFs motortätning med låg friktion. Denna tätninglanserades under 2010 och används i många olika fordonsapplikationer. Den ger en lägrebränsleförbrukning samt minskar koldioxidutsläppen tack vare betydligt lägre friktion.I Tyskland utvecklades en lagerenhet för växellådor tillsammans med Daimler till deras tungamotorer. Detta är en kundanpassad konisk rullagerenhet konstruerad för att tåla tung belastning.
 6. 6. Sidan 5 av 20Ett antal nya erbjudanden lanserades under kvartalet. Lösningarna bestod bland annat av enremskiveenhet konstruerad för motorns generator och en enhet som hjälper till att minska energi-och vattenförbrukningen i frontmatade tvättmaskiner.Föregående bedömning av marknadsutsikter:Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2010Försäljningsutveckling jämfört med fjärde kvartalet föregående årEfterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli påtagligt högre för koncernen, divisionernaoch samtliga geografiska områden.Försäljningsutveckling jämfört med tredje kvartalet 2010 och justerat för normalt säsongsmönsterEfterfrågan förväntas bli något högre för koncernen, divisionerna och samtliga geografiska områden.TillverkningsnivåTillverkningsnivån kommer att vara påtagligt högre år över år och oförändrad jämfört med tredjekvartalet, justerat för normalt säsongsmönster.Händelser under föregående kvartal• SKF har tilldelats ett kontrakt från Guohua Energy Investment, ett större kinesiskt energi- företag, för leverans av 180 SKF WindCon-system för att förbättra driftsäkerhetsunderhåll till redan befintliga vindkraftsturbiner. Guohua Investment förbereder också en ny vindpark i Beijing, till vilken SKF kommer att leverera 58 SKF WindCon-system.• SKF har lanserat 13 ny erbjudanden för att hjälpa kunder att öka driftsäkerheten och samtidigt minska kostnader, koldioxidutsläpp och miljöpåverkan. Lösningarna omfattar ett fyrradigt koniskt rullager för valsverk, X-Tracker hjullagerenhet med låg friktion för bilar och lätta lastbilar, ventillyftsenheter för direktinsprutningssystem för bilar och lastbilar, tjänster för anläggningsoptimering för kranar, speciallager för undervattensapplikationer och pumpar i extrema miljöer inom olje- och gasindustrin, samt en hydraulisk smörjapparat för hydraulspett för anläggningsindustrin.• SKF har nu dokumenterat att kunder har sparat över 2 miljarder US-dollar som ett resultat av att de använt SKFs lösningar. Data har samlats in under en tioårsperiod i nära samarbete med kunder och med hjälp av SKFs patenterade program för att dokumentera lösningar.• SKF bygger en fabrik för mellanstora lager i Kina. Fabriken kommer att förläggas i Dalian, nära SKFs befintliga fabrik för stora lager. Den nya investeringen uppgår till cirka 400 Mkr och förväntas vara i drift 2011 och ha 250 anställda.• SKF har beslutat utvidga sin befintliga kapacitet för tillverkning av tätningar genom att bygga en ny fabrik i Mysore i Indien, som kommer betjäna kunder inom segmenten fordon, tåg och industriella tillämpningar. Investeringen uppgår till cirka 160 Mkr och kommer att vara i full drift vid halvårsskiftet 2012 och ha cirka 600 anställda.• SKF investerar cirka 18 miljoner US-dollar i en ny härdanläggning i Falconer i USA. Denna investering är del i utvidgningen av flygmotorverksamheten i USA. Den nya anläggningen kommer att ha en ny högteknologisk vakuumugn för uppkolning och härdning av ett flertal material och utgör ett mycket viktigt moment i lagertillverkningen.• Två nya SKF Solution Factory-anläggningar invigdes under kvartalet, en i England och en i Turkiet. Det finns nu 14 stycken sådana anläggningar runtom i världen.• SKFs nybyggda fabrik i Tver i Ryssland samt det nya huvudkontoret i Lansdale i USA har båda planerats och uppförts enligt LEED-standard (Leadership in Energy and Environment Design). LEED är ett system som tagits fram av U.S. Green Building Council för att bedöma en byggnads miljömässighet. Fabriken i Tver har nu uppnått guldnivå i certifieringen och är den första fabrik i
 7. 7. Sidan 6 av 20 Ryssland som gjort detta, medan kontoret i Lansdale uppnått platinanivå – den högsta nivån inom LEED-certifieringen.• SKF blev medlem i Dow Jones hållbarhetsindex (DJSI) för elfte året i rad och blev även invald i FTSE4Good Index Series för tionde året i rad.• SKF invigde sin nya fabrik i Tver, Ryssland, där den nya generationen av SKFs tätade och engångssmorda kompakta koniska lagerenheter kommer att tillverkas för ryska och internationella järnvägskunder. Fabriken kommer att bli en av de första i Ryssland och Europa med LEED-certifiering. Investeringen uppgår till cirka 235 Mkr och fabriken kommer att ha 100 anställda.• SKF invigde SKF Global Technical Centre China i Shanghai. Centret ingår i SKFs globala nätverk av teknikcenter och ger möjlighet att på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt utveckla produkter och lösningar för lokala och globala kunder.• SKF har vunnit ett avtal med ZF Sachs Italia för leverans av 140 000 oljetätningar och avstrykare till motorcykelgafflar.• SKF tecknade ett treårskontrakt värt cirka 34 Mkr med Valeo för att leverera SKF rotorpositioneringslager till nya i-StARS, Valeos start/stopp-system. i-StARS stänger automatiskt av fordonets motor när det saktar ner till under 8 km/h, till exempel vid rödljus. Systemet innebär ytterligare minskning av koldioxidutsläpp.• SKF undertecknade ett ramavtal med State Forestry Administration i Kina att plantera ny skog i avlägset belägna delar av landet. Projektet väntas pågå i fem år.• SKF mottog utmärkelsen Golden Mousetrap för 2010 års bästa produkt inom kategorin för Elektronik/Test och Mätning av tidningen Design News. Detta var för den nya SKF Machine Condition Advisor, ett handburet instrument som enkelt övervakar maskinens tillstånd och ger en tidig indikation om eventuella fel. Denna årliga utmärkelse uppmärksammar ingenjörsinnovation och kreativitet inom produktdesign.• SKF har bidragit till att S-OIL, ett stort sydkoreanskt oljeraffinaderi, ökat sin produktivitet och minskat potentiella produktionsstopp. Projektet resulterade i en återbetalningstid för S-OIL på mindre än elva månader. SKFs lösning omfattade utveckling av en strategi för anläggningen, eliminering av fel och operatörsledd tillförlitlighet.• Tre nya Solution Factory-anläggningar invigdes, en i Schweinfurt, Tyskland, en i Montigny-le- Bretonneux, Frankrike och en i Moskva, Ryssland.• SKF invigde två nya fabriker i Indien. Fabriken i Haridwar kommer att tillverka spårkullager och fabriken i Ahmedabad kommer att tillverka olika typer av medelstora och stora lager.• Ett program fastställdes i mars för att anpassa tillverkningskapaciteten i Göteborg. Den totala kostnaden för dessa aktiviteter, cirka 90 Mkr, påverkade huvudsakligen Industrial Division och har belastat första kvartalets resultaträkning. Dessa åtgärder kommer att innebära besparingar på cirka 50 Mkr per år när de är fullt införda vid tredje kvartalet.• Den nionde SKF Solution Factory-anläggningen invigdes i Houston, USA.
 8. 8. Sidan 7 av 20Risker och osäkerheter i verksamhetenSKF-koncernen har verksamhet i många olika industri- och fordonssegment, såväl som geografiskasegment, som befinner sig på olika stadier i konjunkturcykeln. En generell ekonomisk nedgång påglobal nivå eller i en av världens ledande ekonomier kan minska efterfrågan på koncernensprodukter, lösningar och tjänster under en period. Dessutom kan terrorism och andra orolighetersåväl som störningar på världens finansmarknader ha en negativ effekt på efterfrågan påkoncernens produkter och tjänster. Det finns också politiska och regulatoriska risker förenade meden omfattande geografisk närvaro. Regulatoriska krav, skatter, tullar och andra handelshinder, pris-och valutaregleringar eller andra statliga åtgärder kan begränsa SKF-koncernens verksamhet.SKF-koncernen är utsatt för både transaktionsexponering och exponering för omräkning till svenskakronor. För de kommersiella flödena är SKF-koncernen främst exponerad för US-dollarn och US-dollarrelaterade valutor. Då merparten av vinsten görs utanför Sverige är koncernen dessutomexponerad för omräkning i alla större valutor. Moderbolaget utför tjänster av koncerngemensamkaraktär. Moderbolagets finansiella ställning är beroende av dotterbolagens finansiella ställning ochutveckling. En allmän nedgång i efterfrågan på koncernens produkter och tjänster kan betyda lägrevinstutdelning till moderbolaget såväl som behov av nedskrivningar av värden av dotterbolagensaktier.Framtidsinriktad informationDenna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på SKF-ledningens nuvarandeförväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådanframtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningarkommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämförtmed vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändradeförutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andrapolitiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer som omnämns iförvaltningsberättelsen i SKFs senaste årsredovisning (tillgänglig på www.skf.com) under avsnitten”Viktiga faktorer som påverkar det finansiella resultatet”, ”Finansiella risker” och ”Känslighetsanalys”samt i denna kvartalsrapport under avsnittet ”Risker och osäkerheter i verksamheten”.Göteborg den 1 februari 2011Aktiebolaget SKF(publ.)Tom JohnstoneVd och koncernchef Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari kl. 12.00.
 9. 9. Sidan 8 av 20Telefonkonferens och möte (på engelska) den 1 februari kl. 13.30Ring Genesys direkt på tel: 08-5052 0114, ref. nr. 885203Lokal: Operaterrassen Karl XII:s torg StockholmVänligen använd inte högtalartelefon, då det kan påverka ljudet negativt.All information angående rapporten för fjärde kvartalet 2010 finns på SKFs webbplatshttp://investors.skf.com/kvartalsrapportering/Bilagor:Finansiella rapporter1. Koncernens resultaträkningar2. Koncernens rapporter över totalresultat och koncernens förändringar av eget kapital3. Koncernens balansräkningar4. Koncernens kassaflödesanalyserÖvrig finansiell information5. Koncernens finansiella information - helårs- och kvartalsvärden6. Segmentsinformation - helårs- och kvartalsvärlden7. Moderbolagets resultaträkningar, rapporter över totalresultatet, balansräkningar och fotnot8. Förvärv av Lincoln IndustrialSKFs koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards sådana de antagits av EU. SKF-koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporterna som i SKFsÅrsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning 2009. Inga nya eller omarbetade IFRS som trätt i kraft 2010hade någon betydande påverkan på koncernen.Koncernens kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34. Rapporten för moderbolaget har upprättats ienlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2. Rapporten har inte granskats av företagets revisorer.SKFs rapport för första kvartalet 2011 kommer att publiceras tisdagen den 19 april 2011.SKF håller ordinarie årsstämma torsdagen den 28 april 2011 i Göteborg.SKF Årsredovisning inkluderande Hållbarhetsredovisning 2010 kommer att publiceras i pdf-format på SKFswebbplats http://investors.skf.com den 11 mars 2011. Den tryckta rapporten levereras den 24 mars 2011och finns tillgänglig på företaget från detta datum.Ytterligare information lämnas av:Ingalill Östman, Group Communicationtel: 031-3373260, 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.comMarita Björk, Investor Relationstel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.comAktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, org.nr. 556007-3495, tel: 031-3371000, fax: 031-3372832, www.skf.com
 10. 10. Sidan 9 av 20 Bilaga 1KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2010 2009 2010 2009Försäljning 15 409 13 887 61 029 56 227 Kostnad för sålda varor -11 139 -11 049 -44 216 -45 024 Bruttoresultat 4 270 2 838 16 813 11 203← Försäljnings- och administrationskostnader -2 020 -1 838 -8 222 -7 915 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, -49 2 -139 -74 netto Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag 1 2 0 -11 Rörelseresultat 2 202 1 004 8 452 3 203← Rörelsemarginal, % 14,3 7,2 13,8 5,7← Finansiella intäkter och kostnader - netto -154 -239 -903 -906Resultat före skatt 2 048 765 7 549 2 297Skatter -698 -260 -2 253 -592Periodens resultat 1 350 505 5 296 1 705Periodens resultat hänförligt tillAktieägare i moderbolaget 1 311 476 5 138 1 642Minoritetsintressen 39 29 158 63Resultat i kronor per aktie efter skatt* 2,87 1,05 11,28 3,61Resultat i kronor per aktie efter utspädning* 2,87 1,05 11,28 3,61Investeringar i materiella anläggningstillgångar 460 505 1 651 1 975Registrerat antal anställda 44 742 41 172 44 742 41 172Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste12-månadersperioden, % 24,0 9,1 24,0 9,1* Resultat i kronor per aktie efter skatt, före och efter utspädning, är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget.ANTAL AKTIERTotalt antal aktier 455 351 455 351 455 351 068 455 351 068 068 068- varav A-aktier 44 915 45 421 44 915 604 45 421 604 004 004- varav B-aktier 410 435 409 930 410 435 464 409 930 464 064 064←Totalt antal aktier efter utspädning 455 351 068 455 351 068 455 351 068 455 351 068←Totalt genomsnittligt antal aktier efterutspädning 455 351 068 455 351 068 455 351 068 455 365 536
 11. 11. Sidan 10 av 20 Bilaga 2KONCERNENS RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT (Mkr) Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2010 2009 2010 2009Periodens resultat 1 350 505 5 296 1 705← Övrigt totalresultat Periodens omräkningsdifferenser 22 456 -1 660 -798← Finansiella tillgångar som kan säljas 119 79 169 134 Kassaflödessäkringar 14 -41 18 182←Aktuariella vinster och förluster 839 -75 -616 -888Skatt hänförlig till övrigt totalresultat -286 8 56 105Övrigt totalresultat, netto 708 427 -2 033 -1 265Periodens totalresultat 2 058 932 3 263 440Periodens totalresultat hänförligt tillAktieägare i moderbolaget 2 012 869 3 131 412Minoritetsintressen 46 63 132 28KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL (Mkr)← December 2010 December 2009 Ingående balans 1 januari ← ← 18 280 19 689 Periodens totalresultat ← ← 3 263 440 Kostnader för aktieprogram och inlösen av ← ← optioner, netto 8 -12 Transaktioner med minoritetsägare ← ← -35 -208 Totala utdelningar ← ← -1 622 -1 629 Utgående balans eget kapital ← ← 19 894 18 280
 12. 12. Sidan 11 av 20 Bilaga 3KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR (Mkr) December 2010 December 2009Goodwill 6 309 ← 2 759← ← Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 164 ← 1 255← ←Materiella anläggningstillgångar 12 922 13 933Uppskjutna skattefordringar 1 695 1 665Övriga materiella anläggningstillgångar 1 411 1 502Anläggningstillgångar 26 501 21 114Varulager 12 879 11 771Kundfordringar 9 859 8 800Övriga kortfristiga fordringar 2 839 3 590Övriga kortfristiga finansiella tillgångar 3 146 5 740Omsättningstillgångar 28 723 29 901SUMMA TILLGÅNGAR 55 224 51 015Eget kapital hänförligt till aktieägare i AB SKF ← 18 935 ← 17 411← ← ← Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen ← 959 ← 869← ←Långfristiga finansiella skulder 10 850 8 987Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 7 093 7 020Uppskjutna skatteskulder 2 132 754Övriga långfristiga skulder och avsättningar 1 622 1 599Långfristiga skulder 21 697 18 360Leverantörsskulder 4 476 3 989Kortfristiga finansiella skulder 1 325 2 018Övriga kortfristiga skulder och avsättningar 7 832 8 368Kortfristiga skulder 13 633 14 375SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 224 51 015
 13. 13. Sidan 12 av 20 Bilaga 4KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER (Mkr) Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2010 2009 2010 2009Operativa aktiviteter: ← ← ← ←Rörelseresultat 2 202 1 004 8 452 3 203 Avskrivningar och nedskrivningar 539 503 1 992 2 171 Nettoförlust/vinst (-) vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, aktier och andelar, verksamheter och tillgångar som innehas för -30 15 -5 29 försäljning Skatter -511 -227 -1 722 -1 068 Övrigt inklusive ej kassapåverkande poster -453 206 -1 950 590 Förändring av rörelsekapital -489 467 -1 216 3 076Nettokassaflöde från rörelsen 1 258 1 968 5 551 8 001Investeringsaktiviteter:Investeringar i immateriella och materiellaanläggningstillgångar, verksamheter och aktier ochandelar -7 239 -532 -8 496 -2 271Försäljning av immateriella och materiellaanläggningstillgångar, verksamheter, aktier ochandelar samt tillgångar som innehas för försäljning 15 9 107 22Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter -7 224 -523 -8 389 -2 249Nettokassaflöde efter investeringar, förefinansiering* -5 966 1 445 -2 838 5 752Finansieringsaktiviteter:Förändring av kortfristiga och långfristiga lån 3 636 -2 078 2 281 -2 048Betalning av finansiella leasingskulder -1 0 -11 -6Utdelning 0 -1 -1 622 -1 629Investeringar i kortfristiga finansiella tillgångar -119 -169 -788 -2 831Försäljning av kortfristiga finansiella tillgångar 631 1 441 996 2 461Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter 4 147 -807 856 -4 053NETTOKASSAFLÖDE -1 819 638 -1 982 1 699Förändringar i likvida medel: Likvida medel 1 oktober/1 januari 4 193 3 761 4 430 2 793 Kassaflödeseffekt, exkl. förvärvade -2 102 638 -2 265 1 699 verksamheter Kassaflödeseffekt förvärvade verksamheter 283 0 283 0 Valutakurseffekt 21 31 -53 -62 Likvida medel 31 december 2 395 4 430 2 395 4 430Förändring av Ingående Valuta- Kassa- Förvärvade/ Icke kassa- Utgåenderäntebärande nettoskuld balans kurs- påverkande sålda verk- påverkande balans 1 jan effekt förändringar samheter förändringar 31 dec 2010 2010Lån, lång- och kortfristiga 10 750 -1 289 2 281 0 54 11 796 Ersättningar till anställda efter avslutad anställning, 6 993 -760 -466 163 1 117 7 047 netto Övriga finansiella -1 512 76 208 -2 217 -1 013 tillgångarLikvida medel -4 430 53 2 265 -283 0 -2 395Räntebärande nettoskuld 11 801 -1 920 4 288 -122 1 388 15 435* Justerat för förvärvet av Lincoln Industrial Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2010 2009 2010 2009
 14. 14. Sidan 13 av 20Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering -5 966 1 445 -2 838 5 752Justering för förvärvet av Lincoln Industrial 6 764 0 6 764 0Nettokassaflöde efter investeringar, före finansieringjusterat för förvärvet av Lincoln Industrial 798 1 445 3 926 5 752
 15. 15. Sidan 14 av 20 Bilaga 5KONCERNENS FINANSIELLA INFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN(Belopp i miljoner kronor där annat ej anges)← Helår Helår← 1/09 2/09 3/09 4/09 2009 1/10 2/10 3/10 4/10 2010Försäljning 14 849 14 167 13 324 13 887 56 227 14 446 15 709 15 465 15 409 61 029Kostnad för sålda varor -11 844 -11 656 -10 475 -11 049 -45 024 -10 701 -11 336 -11 040 -11 139 -44 216Bruttoresultat 3 005 2 511 2 849 2 838 11 203 3 745 4 373 4 425 4 270 16 813Bruttomarginal, % 20,2 17,7 21,4 20,4 19,9 25,9 27,8 28,6 27,7 27,5Försäljnings- ochadministrationsomkostnader -2 219 -2 007 -1 851 -1 838 -7 915 -2 032 -2 128 -2 042 -2 020 -8 222Övriga rörelseintäkter ochrörelsekostnader, netto -14 -25 -37 2 -74 -7 -7 -76 -49 -139Resultat från gemensamt styrdaföretag och intresseföretag -4 -5 -4 2 -11 -4 1 2 1 0Rörelseresultat 768 474 957 1 004 3 203 1 702 2 239 2 309 2 202 8 452Rörelsemarginal, % 5,2 3,4 7,2 7,2 5,7 11,8 14,3 14,9 14,3 13,8Finansiella intäkter ochkostnader, netto -237 -162 -268 -239 -906 -198 -192 -359 -154 -903Resultat före skatt 531 312 689 765 2 297 1 504 2 047 1 950 2 048 7 549Vinstmarginal före skatt, % 3,6 2,2 5,2 5,5 4,1 10,4 13,0 12,6 13,3 12,4Skatter -137 11 -206 -260 -592 -434 -596 -525 -698 -2 253Periodens resultat 394 323 483 505 1 705 1 070 1 451 1 425 1 350 5 296Periodens resultat hänförligttillAktieägare i moderbolaget 390 314 462 476 1 642 1 033 1 405 1 389 1 311 5 138Minoritetsintressen 4 9 21 29 63 37 46 36 39 158Resultat i kronor per aktie efterskatt* 0,86 0,69 1,01 1,05 3,61 2,27 3,09 3,05 2,87 11,28Resultat i kronor per aktie efterutspädning* 0,86 0,69 1,01 1,05 3,61 2,27 3,09 3,05 2,87 11,28Utdelning i kronor per aktie - 3,50 - - 3,50 - 3,50 - - 3,50Avkastning på sysselsatt kapitalunder den senaste 12-månaders-perioden, % 18,7 13,4 10,2 9,1 9,1 11,9 16,8 20,7 24,0 24,0Skuldsättningsgrad, %** 50,1 51,1 52,9 49,3 49,3 48,3 47,4 47,6 48,6 48,6Soliditet, % 35,9 34,6 33,5 35,8 35,8 36,2 36,0 36,0 36,0 36,0Substansvärde per aktie, kr* 43 40 36 38 38 38 38 37 42 42Investeringar i materiellaanläggningstillgångar 494 442 534 505 1 975 389 433 369 460 1 651Registrerat antal anställda 43 653 42 422 41 756 41 172 41 172 41 055 41 644 42 475 44 742 44 742* Resultat i kronor per aktie efter skatt, före och efter utspädning, samt substansvärde per aktie är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget.** Kort- och långfristiga lån plus avsättningar till anställda efter avslutad anställning, netto, i procent av summan av kort-och långfristiga lån, avsättningar till anställda efter avslutad anställning, netto, och eget kapital, allt beräknat vidkvartalets/årets slut.
 16. 16. Sidan 15 av 20 Bilaga 6SEGMENTSINFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN**(Belopp i miljoner kronor där annat ej anges)← Helår Helår 1/09 2/09 3/09 4/09 2009 1/10 2/10 3/10 4/10 2010Industrial DivisionFörsäljning 5 802 4 844 4 380 4 508 19 534 4 695 4 873 4 952 4 904 19 424Försäljning inkl. intern 8 187 7 120 6 494 6 745 28 546 7 105 7 514 7 545 7 443 29 607försäljningRörelseresultat 635 344 335 237 1 551 713 909 974 902 3 498Rörelsemarginal* 7,8% 4,8% 5,2% 3,5% 5,4% 10,0% 12,1% 12,9% 12,1% 11,8%Rörelsemarginal exkl.omstrukturering* 8,0% 5,5% 5,7% 6,6% 6,5% 11,2% 12,1% 12,9% 12,1% 12,1%Tillgångar och skulder, netto 18 734 17 474 15 948 15 966 15 966 15 511 15 960 14 843 23 392 23 392Registrerat antal anställda 19 010 18 616 18 093 17 853 17 853 17 701 17 715 17 882 19 922 19 922Service DivisionFörsäljning 5 011 4 944 4 636 5 008 19 599 5 093 5 635 5 637 5 664 22 029Försäljning inkl. intern 5 118 5 028 4 713 5 098 19 957 5 181 5 725 5 739 5 763 22 408försäljningRörelseresultat 598 636 622 729 2 585 647 745 803 841 3 036Rörelsemarginal* 11,7% 12,7% 13,2% 14,3% 13,0% 12,5% 13,0% 14,0% 14,6% 13,5%Rörelsemarginal exkl.omstrukturering* 11,7% 12,9% 13,5% 14,6% 13,1% 12,5% 13,0% 14,0% 14,6% 13,5%Tillgångar och skulder, netto 5 471 5 333 4 734 4 819 4 819 5 345 5 650 5 054 5 125 5 125Registrerat antal anställda 5 940 5 823 5 761 5 725 5 725 5 731 5 710 5 773 5 832 5 832Automotive DivisionFörsäljning 3 747 4 126 4 068 4 110 16 051 4 362 4 850 4 528 4 491 18 231Försäljning inkl. intern 4 555 4 884 4 784 4 880 19 103 5 230 5 825 5 495 5 439 21 989försäljningRörelseresultat -437 -468 28 92 -785 374 570 470 445 1 859Rörelsemarginal* -9,6% -9,6% 0,6% 1,9% -4,1% 7,2% 9,8% 8,5% 8,2% 8,5%Rörelsemarginal exkl.omstrukturering* -6,2% -0,6% 3,7% 5,5% 0,7% 7,2% 9,8% 8,5% 8,2% 8,5%Tillgångar och skulder, netto 10 359 9 143 8 177 8 073 8 073 8 437 8 502 7 976 8 034 8 034Registrerat antal anställda 14 318 13 744 13 778 13 480 13 480 13 569 14 002 14 399 14 469 14 469* Rörelsemarginal är beräknad på försäljning inkl. intern försäljning.Avstämning av koncernens resultat före skatt** Jan-dec 2010 Jan-dec 2009Rörelseresultat:Industrial Division 3 498 1 551Service Division 3 036 2 585Automotive Division 1 859 -785Övrig verksamhet utanför divisionerna 341 158Ofördelade koncerngemensamma aktiviteter ochjusteringar, netto -282 -306Finansnetto -903 -906Koncernens resultat före skatt 7 549 2 297** Tidigare publicerade siffror har för jämförbarhet räknats om för att överensstämma med den aktuella organisationen 2010. Vissa affärsområden har flyttats mellan divisionerna och mellan övriga verksamheter/koncerngemensamma aktiviteter och divisionerna.
 17. 17. Sidan 16 av 20 Bilaga 7MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr)← Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2010 2009 2010 2009 Försäljning 438 447 1 683 1 623 Kostnad för sålda tjänster -438 -447 -1 683 -1 623 Bruttoresultat 0 0 0 0 Administrationskostnader -95 -18 -213 -101 Övriga rörelseintäkter och rörelse- kostnader, netto -2 1 -14 0 Rörelseresultat -97 -17 -227 -101 Finansiella intäkter och kostnader, -68 -68 1 718 2 602 netto Resultat före skatt -165 -85 1 491 2 501 Bokslutsdispositioner -178 -145 -178 -145 Skatter 68 53 157 99 Periodens resultat -275 -177 1 470 2 455MODERBOLAGETS RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT (Mkr) Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2010 2009 2010 2009 Periodens resultat ← -275 -177 1 470 2 455 ← Övrigt totalresultat ← Finansiella tillgångar som kan ← 118 76 168 134 säljas Övrigt totalresultat, netto ← 118 76 168 134 ← Periodens totalresultat ← -157 -101 1 638 2 589MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR (Mkr) N December 2010 December o 2009 tAktier och andelar i dotterföretag 22 255 17 211 Fordringar hos dotterföretag ← 10 592 8 614 Övriga anläggningstillgångar ← 689 524 Anläggningstillgångar ← 33 536 26 349 ← Fordringar hos dotterföretag ← 3 285 3 472Övriga fordringar 154 209Omsättningstillgångar 3 439 3 681SUMMA TILLGÅNGAR 36 975 30 030Eget kapital 1 11 490 10 208 Obeskattade reserver ← 1 417 1 240 Avsättningar ← 165 151Långfristiga skulder 10 581 8 614Kortfristiga skulder 13 322 9 817SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAROCH SKULDER 36 975 30 030Ansvarsförbindelser 5 5Not 1. Eget kapital (Mkr) ← December December 2010 2009Ingående balans 1 januari ← 10 208 8 258Utdelningar till aktieägare ← -1 594 -1 594
 18. 18. Sidan 17 av 20Periodens totalresultat ← 1 638 2 589Inlösen av optioner och kostnader för aktieprogram, netto ← 31 -11Koncernbidrag, netto ← 1 207 966Utgående balans eget kapital ← 11 490 10 208 Bilaga 8Förvärv av Lincoln IndustrialDen 28 december 2010 förvärvade koncernen 100% av aktierna i Lincoln Holding Enterprises Inc(Lincoln Industrial) från Harbour Group. Lincoln Industrial är en ledare inom konstruktion,tillverkning och leverans av avancerade smörjsystem, smörjverktyg och smörjutrustning.Företaget har sitt huvudkontor i St. Louis, Missouri i USA.Lincoln Industrials tre främsta produktlinjer omfattar automatiserade smörjsystem, slangrullar,och smörjsprutor, med fokus på fettbaserade system. Försäljningen kommer främst frånautomatiserade smörjsystem och relaterade produkter. De största marknaderna finns inomsegmenten industri, energi, tunga arbetsfordon, gruvor, jordbruk och stål. Av den globalaförsäljningen kommer runt 50% från Nordamerika, 25% från Europa och 20% från Asien/Stillahavsområdet. Företaget har cirka 2 000 anställda och fabriker i USA, Asien och Europa.Lincoln Industrial kommer att vara en del av en nyskapad affärsenhet för smörjsystem inom SKFsIndustrial Division. Förvärvet av Lincoln Industrial är i linje med SKFs strategi och följer en radförvärv inom sektorn för smörjsystem under de senaste sex åren. Lincoln Industrial kompletterarSKFs nuvarande smörjsystemverksamhet mycket väl, med begränsad överlappning av produkteroch geografisk täckning. Förvärvet främjar SKFs strategi ytterligare bland annat genom att det: • förbättrar smörjsystemplattformen genom Lincoln Industrials kompletterande produktsortiment. Smörjsystem är ett mycket viktigt område för att minska friktion • ökar den geografiska närvaron med försäljning i Nordamerika och Asien • utvidgar verksamheten inom fordonseftermarknaden i USA • utökar tillverkningen genom Lincoln Industrials starka närvaro som tillverkare i USA och Asien.SKF förväntar sig betydande synergier genom ökad försäljning och förbättrad effektivitet.Lincoln Industrial ingår i koncernens balansräkning per den 31 december 2010, men inte ikoncernens resultaträkning 2010. Deras resultat kommer att inkluderas i koncernensresultaträkning från och med den 1 januari 2011.En preliminär allokering av förvärvspriset har gjorts till de identifierbara förvärvade tillgångarnaoch de övertagna skulderna (nettotillgångarna). Alla allokeringar är preliminära i avvaktan på denslutliga revisionen. Värderingen av tillgångarna förväntas vara avslutad i Q2 2011. De preliminäravärdena följer nedan: Verkliga värden av nettotillgångarna (Mkr): Varumärken 1 020 Kundrelationer 1 836 Övriga immateriella tillgångar 287 Materiella anläggningstillgångar 358 Kundfordringar 441 Varulager 648 Övriga tillgångar 300 Uppskjutna skatter -1 225 Pensioner -163 Övriga skulder -344 3 158 Goodwill 3 889 Köpeskilling 7 047 Förvärvade likvida medel -283 Kassaflödeseffekt 6 764
 19. 19. Sidan 18 av 20Förvärvspriset justeras enbart för de slutliga reviderade nivåer av kassa, rörelsekapital ochskuldsättningsgrad. Förvärvet betalades genom befintlig kassa och befintliga kreditlöften. Kostnaderom 99 Mkr relaterade till förvärvet ingick i koncernens resultaträkning, varav 80 Mkr inkluderades iövriga rörelsekostnader och 19 Mkr i försäljningskostnader.Kundfordringar uppkommer från den normala affärsverksamheten och inkluderar en reservering förosäkra fordringar av ungefär 16 Mkr.Förvärvet inkluderar alla verksamheter och varumärken avseende Lincoln, Alemite och Reelcraft.Dessa varumärken värderades i den preliminära förvärvsbalansen till 1 020 Mkr och anses haobegränsade nyttjandeperioder då koncernen avser att marknadsföra dessa varumärken i enöverskådlig framtid. Preliminära värden allokerades till övriga signifikanta immateriella tillgångarsåsom kundrelationer med en förväntad livslängd om 15 år.Goodwill förväntas inte vara skattemässigt avdragsgill. Den preliminära goodwillen hänför sig tillLincoln Industrials förväntade förmåga att kontinuerligt förnya sin teknologi vilket leder tillförbättrade försäljningsmöjligheter samt deras förmåga att kontinuerligt prestera bra finansiellaresultat.Proforma intäkter och resultatOm Lincoln Industrial förvärvats den 1 januari 2010, hade koncernens intäkter uppgått till 63 858Mkr, och årets resultat skulle ha varit 5 509 Mkr. Den oreviderade proforma informationen tarhänsyn till Lincoln Industrials resultaträkning för 2010 exklusive deras förvärvsrelaterade kostnaderoch finansiella kostnader, samt justerad för de extra avskrivningar och kostnader för varulager somuppstår genom värderingen till verkliga värden. Dessutom har finansiella kostnader justerats för attåterspegla förändringen i koncernens räntebärande nettoskuld orsakad av betalningen avköpeskillingen. Skatter har beaktats i samtliga proformajusteringar.

×