Mušterija taksisti poklonio stan dnevni avaz-13.08.2010

682 views
635 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
682
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mušterija taksisti poklonio stan dnevni avaz-13.08.2010

  1. 1. mozaik Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010. 7 [ta ka`u poznati Stjepan Mesi} SUDBINE Dokaz da prijateljstvo nema granica Ja se ni za {to ne}u kandidirati - Ja se ni za {to ne}u kandidirati, a kao {to sam ve} ne- koliko puta rekao, bit }u uvijek na usluzi dr`avnoj politici Mu{terija taksisti poklonio stan Momir Samoukovi} tokom bolesti prona{ao prijatelja, kojem je prepisao imovinu Bakir Be{irevi} kada za to na|u potrebe. Moj interes je da iza|emo iz kri- ze, da na{e tvrtke u svijetu dobiju poslove, da se vratimo na tr`i{ta koja smo nekada imali i u tom }u smislu svim na{im Mesi}: Sigurno poduze}ima, kojima mogu, pomo}i da dobiju sigurno tr`i{te tr`i{te. (Biv{i hrvatski predsjednik za „Jutarnji list“) Dvadesetpetogodi{nji Mahir Nuhi}, voza~ „Paja taxija“, ni sa- njao nije da }e dobiti poklon ~ija Imali smo samo jednu je cijena po ugovoru 30.000 mara- garnituru dresova ka, mada je njegova stvarna vrije- - Meni je ~ast {to sam igrao za reprezentaciju BiH ka- dnost duplo ve}a. da se ona stvarala. Moja generacija je udarila kamen te- Naime, Momir Samoukovi}, meljac dr`avnom timu. Za najbolju selekciju sam igrao njegova dugogodi{nja mu{terija, 19 utakmica. Debitirao sam u Bolonji kada smo igrali Be{irevi}: u znak zahvalnosti za lijepe vo- protiv Hrvatske. U tom me~u svoj debi je imao i Hasan Debi protiv `nje, po{tenje i neizmjerno vrije- Salihamid`i}. Tada smo imali samo jednu garnituru dr- Hrvatske esova, a padala je ki{a. No, nikome nije padalo na pamet da se buni. (Biv{i reprezentativac BiH za „Avazov Sport“) Nuhi}: Dejan Lutki} Nagrada za lijepe Nemamo milione da pravimo vo`nje i ugodna filmove za svoju du{u dru`enja - Mo`emo napraviti fantasti~ne programe i sjediti kod ku}e i gledati ih s prijateljima i istomi{ljenicima, ali ako se to ne prilagodi konzumentima TV programa, Faksimil ugovora o poklonu stana onda ni{ta nije ura|eno. Nemamo mi milione da bi- Lutki}: Fanta- smo pravili filmove i serije samo za svoju du{u. sti~ni programi Iznena|enje za ro|endan [ta ka`u u narodu (Glumac za „Press“) ☎ 033/281-393 Mahir Nuhi} kazao nam votu nikada ne zaboravlja. redakcija@avaz.ba je kako ovo nije jedino Za ro|endan mu je na posao iznena|enje koje mu je pr- iredio profesor Samouko- po radnom kolegi poslao kover- tu u kojoj je bilo 100 KM i pose- Koje su prednosti devetogodi{njeg vi}. Pored toga {to ga na- ziva svojim sinom, bitne datume u njegovom `i- bna posveta. Ovaj ~in i veliko- du{nost profesora znala je i ra- splakati Mahirove roditelje. osnovnog obrazovanja - Nadle`ni bi trebali razmisliti o tome koliko je devetogodi{nje osno- dno dru`enje poklonio mu oju ku}u da `ivi. vno obrazovanje u~inkovito, odnosno kakve su prednosti tog sistema. je stan u sarajevskom nase- - Poklon mi nije bio va`an, Dosta su na{a djeca bila predmet eksperimenata, a ovaj je vrlo upitan. lju Grbavica. `elio sam da Momir ozdravi i da pr- Takav sistem nije uveden u cijeloj dr`avi pa se pitam u kakvoj su pre- odamo stan koji je ve} bio u mom dnosti djeca koja idu u osnovnu {kolu devet godina. (^itateljica E. N.) Te{ka bolest vlasni{tvu. On na to nije pristao, a Prema Nuhi}evim rij- e~ima, pedesetdvogodi{nji novac za lije~enje su u me|uvreme- nu sakupili u~enici „Pete gimnazi- Vremenska prognoza 13. 8. 2010. Samoukovi}, koji je ina~e pro- je“ u Sarajevu, gdje Momir predaje. fesor, prije nekoliko godina obo- Nakon nekoliko mjeseci uzimanja lio je od karcinoma na `elucu. lijekova i iscrpnih terapija, Momir sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no promjenljivo Te{ke bolesni~ke dane Nuhi} mu je ozdravio, ponovo se vratio na je svakog dana voze}i ga u bolni- svoje radno mjesto i `ivi u stanu ko- cu uljep{avao osmijesima, a pone- ji mi je poklonio - kazao je Nuhi}. kad se znalo i zapjevati kako bi se ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano tuga barem na tren otjerala. Iskren osmijeh Profesor koji nema bli`ih sro- Igra sudbine jo{ jednom je po- dnika, u taksisti je prepoznao na- kazala da se ni{ta ne de{ava sl- VRIJEME jboljeg prijatelja, a pomisliv{i da u~ajno, te da je svaki iskren osmi- DANAS BIHA] }e ubrzo umrijeti, poklonio mu je jeh zlata vrijedan, i da se nikada 35 34 stan koji je pro{le godine i prepi- ne zna {ta `ivot nosi. Taksista BANJA BR^KO sao na njegovo ime. U me|uvre- Mahir na kraju nam je kazao da LUKA 35 menu, bolest je uznapredovala, svakog dana govori Momiru ako Prete`no a za lije~enje je bilo potrebno 50.000 KM. Tada je Nuhi} se predomisli, jer je ozdravio, da }e mu stan vratiti, te da, iako je u sun~ano TUZLA 35 ZENICA predlo`io Samoukovi}u da njegovom vlasni{tvu, ne `eli ni{ta Danas }e preovlada- LIVNO FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD vati sun~ano i vru}e. 34 prodaju stan da se on izli- osim da i dalje ima najboljeg pri- je~i te da }e ga primiti u sv- jatelja. F. FAZLAGI] U drugom dijelu dana, 33 SARAJEVO ponegdje u sjeverozapa- 33 dnoj i sjevernoj Bosni, Sumnjiv konkurs u MUP-u SBK mogu} je kratkotrajan loka- GORA@DE lni pljusak. Vjetar slab do 37 Policijske pse obu~avat }e profesor engleskog jezika Ministarstvo unutra{njih poslo- nije raspisala taj konkurs i treba- umjeren, jugozapadni. Jutar- nja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a najvi{a dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 MOSTAR NEUM 33 va Srednjobosanskog kantona ne- te se obratiti u kabinet ministra - 37 stepeni. davno je nabavilo pse za otkrivanje kazao nam je Sefir Baru~ija, gla- droge, eksplozivnih materija i za snogovornik MUP-a SBK. PETAK SUBOTA NEDJELJA smirivanje nereda, koje }e, prema Nakon nekoliko neuspjelih po- 13. 8. 2010. 14. 8. 2010. 15. 8. 2010. raspisanom konkursu, obu~avati ku{aja da dobijemo komentar mini- JUTARNJE TEMPERATURE JUTARNJE TEMPERATURE JUTARNJE TEMPERATURE profesor engleskog jezika! stra unutra{njih poslova SBK Se- 0 od 14 C do 25 C 0 0 od 14 C do 26 C 0 od 160C do 270C Naime, Agencija za dr`avnu d`ada Milanovi}a, upu}eni smo na DNEVNE TEMPERATURE DNEVNE TEMPERATURE DNEVNE TEMPERATURE slu`bu FBiH raspisala je konkurs njegovog pomo}nika Esada Pa{ali}a. od 290C do 370C od 310C do 380C od 300C do 380C za prijem dr`avnog slu`benika u Uslijedilo je nekoliko minuta ~ekan- BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA MUP Srednjobosanskog kantona ja na otvorenoj telefonskoj liniji. Op}a slika je relativno povoljna, {to bi trebalo pozitivno utjecati na raspolo`enje ve}ine ljudi. za poziciju „stru~ni saradnik za - Pomo}nik nije ovla{ten za Kod osoba osjetljivih na promjene mogu}e su izra`enije tegobe, stoga im se preporu~uje su- obuku policijskih pasa“ (jedan davanje izjava medijima. Obratite zdr`avanje od ja~ih aktivnosti. Tokom dana vi{e pa`nje bi trebali posvetiti za{titi od vru}ine i izvr{ilac), a uvjet je zavr{en filo- se glasnogovorniku - kazala nam sun~evog zra~enja, dok su u poslijepodnevnim satima, pod utjecajem sparnog vremena, mo- zofski fakultet - smjer engleski je- je sekretarica pomo}nika Pa{ali}a. gu}e reakcije u vidu iscrpljenosti, glavobolje i nervoze. zik i zavr{en kurs za obuku pasa! Nezvani~no, zaposlenima u Grad Sarajevo 13. 8. 2010. Sumnjivi konkurs poku{ali smo MUP-u ve} je poznata osoba ~ije Izlazak 05.48 Izlazak 10.01 provjeriti u MUP-u SBK. su kvalifikacije ugra|ene u ko- Objekat u kojem su smje{teni Zalazak 19.54 Zalazak 21.17 - Uprava policije MUP-a SBK nkurs. K. K. policijski psi

×