Závěrečný úkol

341 views
244 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol

 1. 1. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kabinet informačních studií a knihovnictví Kurz práce s informacemi Miroslav Holub – Ačkoli (Interpretace básnické sbírky)Vypracovala: Alena Kubíková (učo: 350380), ČJL – OV (2.ročník), AJL – ČJL (4.ročník) Brno 2012
 2. 2. 1. Obsah1. Obsah .................................................................................................................................12. Argumentace ......................................................................................................................23. Anotace ..............................................................................................................................34. Klíčová slova......................................................................................................................45. Úvod ..................................................................................................................................56. Miroslav Holub - Ačkoli.....................................................................................................6 6.1 Obecná charakteristika sbírky .......................................................................................6 6.2 Motivy sbírky ...............................................................................................................6 6.3 Jazyková stránka...........................................................................................................7 6.4 Skladba.........................................................................................................................87. Závěr ..................................................................................................................................98. Přílohy..............................................................................................................................10 8.1 Život Miroslava Holuba – stručný přehled ..................................................................10 8.2 Nejvýznamnější díla Miroslava Holub na časové ose ..................................................119. Použitá literatura...............................................................................................................12 9.1 Primární literatura.......................................................................................................12 9.2 Sekundární literatura...................................................................................................12 9.2.1 Knižní publikace ..................................................................................................12 9.2.2 Časopisecké texty.................................................................................................12 9.2.3 Webové zdroje .....................................................................................................1210. Hodnocení zdrojů ...........................................................................................................13 10.1 Vůle k intelektuální poezii ........................................................................................13 10.2 První věc člověka.....................................................................................................13 10.3 Miroslav Holub.........................................................................................................13 1
 3. 3. 2. ArgumentaceTéma práce jsem si vybrala podle svého studijního oboru 1 . Touto prací jsem se chtělapředevším naučit interpretovat básně a identifikovat jejich význam a symboly. Cílem práce jeseznámit čtenáře s básnickou sbírkou Miroslava Holuba. Nejprve jsem si shromáždilaprimární a sekundární literaturu. V průběhu studia jsem si dělala poznámky, které jsemnásledně zpracovala. Kromě samotného titulu jsem využila i podtitul. V názvu práce je jménobásníka a jedné z jeho sbírek, podtitul specifikuje, jakým směrem se práce bude ubírat.1 Studuji český jazyk a literaturu, anglický jazyk a literaturu a občanskou výchovu na Pedagogické fakultěMasarykovy univerzity. 2
 4. 4. 3. AnotaceSeminární práce pojednává o básnické sbírce Ačkoli vydané v roce 1969, jejímž autorem ječeský básník Miroslav Holub. Cílem práce je sbírku interpretovat, a to její jazykovou,tématickou a kompoziční vrstvu. Text je rozdělen do několika částí. Nejprve je básnickásbírka představena jako celek. Jsou definovány její charakteristické rysy. Vysvětleny jsourovněž postoje autora, které se výrazně promítly do jednotlivých básní. Značná část jevěnována motivům, kterými je prostoupena celá básnická sbírka. Detailněji je rozebránvýznam a funkce některých z nich. Text se rovněž soustřeďuje na jazykovou složku sbírky.Práce rozebírá jazyk sbírky, ale i další výrazy, které básník použil při psaní svých básní.Pro větší názornost je uvedena v práci řada konkrétních příkladů. Závěrečná část je věnovánastručnému popisu skladby sbírky. 3
 5. 5. 4. Klíčová slovaMiroslav Holub, básník, básnická sbírka, báseň, interpretace, motiv, jazyk, skladba 4
 6. 6. 5. Úvod Roku 1955 začal vycházet časopis Květen, který měl sloužit především mladýma začínajícím autorům. Do značné míry ovlivnil i Miroslava Holuba. Básnická sbírka Ačkoli je považována za jeho vrcholné dílo. Lékař, který se stalbásníkem, ovšem nežil v lehké době. Holubovi se nelíbil tehdejší komunistický režim, a to sepromítlo i do jeho veršů. Sbírka Ačkoli vydaná v roce 1969 ostře reaguje na příchod ruské armádydo Československa. Je zřejmé, že se kvůli těmto negativním reakcím stal Holub brzyzakázaným autorem podobně jako mnoho dalších spisovatelů. Ve své seminární práci bych se ráda zaměřila na interpretaci Holubovy básnickésbírky Ačkoli. Nejprve bych se pokusila krátce shrnout autorův život a dílo. V jádru své prácese pokusím interpretovat jednotlivé složky díla. 5
 7. 7. 6. Miroslav Holub - Ačkoli6.1 Obecná charakteristika sbírky Básnická sbírka Miroslava Holuba 2 Ačkoli byla vydána v roce 1969. Obsahuje29 básní a krátké prozaické útvary, tzv. mikroeseje. Sbírka je rozdělena do osmi oddílů,přičemž každý z nich je uveden zmíněnou esejistickou úvahou. Eseje jsou zvýrazněny kurzívou, a tím odlišeny od ostatních básní. Představují mottacelé sbírky. Už v těchto mikroesejích Holub vystupuje proti tehdejšímu režimu a naznačujecelkový ráz básnické sbírky. Je jimi rovněž protkána nesmyslnost komunistických frází. Autorklade značný důraz na svobodu. Snaží se každého člověka přimět, aby sám přemýšlela nenechal se vláčet názory jiných lidí. Pro Holubovy básně je charakteristické propojení vědy a poezie. To je dáno bezesporujeho profesí imunologa. Věda pro něj představuje oblast, ve které může najít inspiraci pro svébásně. Naopak poezie je prostředkem, která polidšťuje vědu a techniku. Básníkův důraz na vztah vědy a poezie lze vidět i v samotných názvech jednotlivýchbásní. Mnohé z nich jsou pojmenované technicky, např. báseň Meteorologie, Okysličování,Vynález ohně atd. Věda básníkovi slouží k vyjádření myšlenek o lidské existenci. I z tohotodůvodu básně nejsou sentimentální a převažuje v nich racionalita a osobitost. Básně jsou psány volným veršem. Verš je značně strohý, a to pravděpodobně z tohodůvodu, že Holub usiloval o jasné sdělení v jednotlivých básních. Věty jsou poměrně krátkéa neobsahují delší přívlastky. Básník se rovněž nepouštěl do jakýchkoli rozsáhlýcha detailních popisů. Každá báseň obsahuje odlišný počet strof a rovněž každá strofa má různý počet veršů.Velmi časté jsou i strofy obsahující pouze jeden verš, který je většinou nositelem pointy.6.2 Motivy sbírky Základním motivem celé sbírky je úvaha nad smyslem umění. Holub usiluje o to, abyjeho básně měly řád. Řád dává smysl našemu životu. Podle autora naprosto chybív komunistické společnosti, a proto vůči ní tak ostře a tvrdě vystupuje. Další motiv představuje bezesporu prázdnota, která prostupuje naprosto celou sbírkou.Prázdnota naplňuje každého člověka, který je beznadějný. Nachází se především tam, kde2 O životě a díle Miroslava Holuba viz příloha. 6
 8. 8. vládne pasivita a chybí řád. Holub píše své básně, aby pomohly člověku vymanit sez prázdnoty. V mnoha básních se objevuje i motiv svobody člověka. Básník se v nich zamýšlínad hranicemi svobody a její důležitostí. Svoboda by se měla stát našim cílem a měli bychomo ni usilovat. Holub často ve sbírce zmiňuje i motiv víry v boha. V básních využívá různé ustálenénáboženské výrazy. S biblickou tématikou se můžeme setkat již v názvech některých básní,např. Bůh či Zvěstování. V básni Útěk něčeho podobného pavouku dokonce autor citujeznámou motlitbu ,,Otče náš“. Holub považuje Boha za moudrého. Lidé Boha hledají a měli bymu naslouchat. Dalšími motivy sbírky jsou mlčení, smrt, rezignace, cizota, smutek, přeplněnost světaa života každého člověka.6.3 Jazyková stránka Zajímavé bylo sledovat i jazykovou složku sbírky. Holub používá především spisovnýjazyk. V básních se vyskytuje jen několik málo vulgarismů či nespisovných slov,např. svinstvo (báseň Okysličování), ožralý (báseň 0.53 Místního času. Vypuknutínepřátelství),fízl (báseň Anatomie ticha), hajzl (báseň Lyrično). Holub použil i některéarchaismy, např. lazebník (báseň Okysličování), pendlovky (báseň Jádro věci) atd. Ve sbírcevšak nenajdeme výrazy typické pro obecnou češtinu a dialekty. Mnohé básně jsou obohacenyodbornými termíny z oblasti lékařství, chemie, biologie, fyziky a dalších přírodních věd. Holub své verše obohatil i frazeologismy, např. spojení ,,Malý slon Péťa kráčív porcelánu“ 3 z básně Lyrično či ,,růst jako houby po dešti“ 4 z básně Anatomie skokudo prázdna. Ustálené výrazy čerpá básník i z antiky a biblické oblasti. Jedná se předevšímo charakteristické postavy (Zeus, Héra, Prométheus), místa (Jericho, řeka Styx) či pouhévýroky (trnová koruna). Mnohé výrazy jsou spjaty i s literární oblastí. Holub do svých básní zasazuje samotnéautory a jejich literární postavy, např. Marcel Proust, Faust, Macbeth, Julie, Švejk. V Holubově sbírce se můžeme setkat s přímým i obrazným pojmenováním.Z básnických figur se nejčastěji objevuje anafora, epifora, parenteze, aliterace, onomatopoie,3 HOLUB, Miroslav. Ačkoli. str. 794 Tamtéž, str. 65 7
 9. 9. polysyndeton či epizeuxis. Ze zvláštních trop se v básních vyskytuje oxymóron či epiteton.Součástí básní je i metafora a metonymie. Holub své básně postavil do velké míry i na kontrastech. Slouží především k zaujmutípozornosti čtenářů. Součástí sbírky jsou především kontrasty místa (dovnitř x ven) a vlastností(smutný x veselý). Rovněž v básních můžeme najít typické poetické protiklady,např. život x smrt, černý x bílý.6.4 Skladba Sbírka Ačkoli má i charakteristickou skladbu. V básních dominují předevšímsubstantiva a slovesa. Holub často použil i nejrůznější předložky a spojky, které neustáleopakuje. Pro jeho souvětí je typické spojení spojkami v poměru odporovacím, kdy chceukázat mezi větami rozpor. Poměrně častý je i vztah slučovací, který má funkci výčtu. Z kompozičního hlediska je velmi zajímavý fakt, kdy Holub rozděluje větu mezipřísudkem a slovesem nebo předložkou a podstatným jménem. Pravděpodobně tak činív případech, kdy usiluje o zesílení myšlenky. Snaží se na ni tímto způsobem čtenáře upozornit,a zvýraznit tak její důležitost. 8
 10. 10. 7. Závěr Básnickou sbírku Ačkoli můžeme považovat za zcela ojedinělou a nevšední. Holub seneodlišuje od ostatních spisovatelů tématem, ale především svým osobitým stylem a celkovoustrukturou sbírky. Na první pohled bezesporu každého čtenáře zaujmou odborné termíny,které nejsou pro poezii typické. Básníkovy verše jsou velmi originální, a i proto si získaly mezi českými, alei zahraničními čtenáři velký ohlas. Holub je sice svou profesí lékař, ale psal bezesporu lepší a kvalitnější poezii nežleckterý vzdělaný lyrik. 9
 11. 11. 8. Přílohy8.1 Život Miroslava Holuba – stručný přehled 10
 12. 12. 8.2 Nejvýznamnější díla Miroslava Holub na časové ose 11
 13. 13. 9. Použitá literatura9.1 Primární literaturaHOLUB, Miroslav. Ačkoli. Praha: Československý spisovatel, 1969. 80 s. ISBN 22-117-69.9.2 Sekundární literatura9.2.1 Knižní publikaceSVOZIL, Bohumil. Vůle k intelektuální poezii: O básnické tvorbě Miroslava Holuba. Praha:Československý spisovatel, 1971. 128 s. ISBN 22-055-71.9.2.2 Časopisecké textyKARFÍK, Vladimír. První věc člověka. Orientace: literatura, umění, kritika. 1970, roč. 5, č. 2.SCHNABEL, Josef. Přečetli jsme: Miroslav Holub: Ačkoli. Večerní Praha: list všechPražanů. 1970, roč. 16, č. 22. ISSN 1210-11179.2.3 Webové zdrojeSVOZIL, Bohumil a Karel PIORECKÝ. Miroslav Holub. In: Slovník české literatury po roce1945 [online]. [cit. 2012-12-11]. Dostupné z:http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1023 12
 14. 14. 10. Hodnocení zdrojů10.1 Vůle k intelektuální poeziiSVOZIL, Bohumil. Vůle k intelektuální poezii: O básnické tvorbě Miroslava Holuba. Praha:Československý spisovatel, 1971. 128 s. ISBN 22-055-71. - autor je kvalifikovaný v daném oboru - kniha vydána v jednom z nejvýznamnějších nakladatelství pro českou literární tvorby - údaje v textu jsou přesné, bezchybné a objektivní - jsou uvedeny veškeré zdroje, ze kterých autor čerpal - daná problematika je popsána do hloubky10.2 První věc člověkaKARFÍK, Vladimír. První věc člověka. Orientace: literatura, umění, kritika. 1970, roč. 5, č. 2. - autor je kvalifikovaný v oboru - článek byl otištěn v kvalitním literárním časopise - uvedené údaje jsou spolehlivé - autor použil odbornou terminologii - článek přináší přesné poznatky10.3 Miroslav HolubSVOZIL, Bohumil a Karel PIORECKÝ. Miroslav Holub. In: Slovník české literatury po roce1945 [online]. [cit. 2012-12-11]. Dostupné z:http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1023 - webová stránka je důvěryhodná, známe vydavatele i cíl - u článku je uveden autor, který je erudovaný v oboru - informace jsou aktuální, jsou uvedeny i poslední aktualizace - styl jazyka odpovídá čtenářům, kterým je text určený - webová stránka je přehledná 13

×