H MAXH ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

648 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

H MAXH ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 1. 1. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑ
 2. 2.  Ωο κάρε ηεο Κξήηεο έρεη επηθξαηήζεη λα νλνκάδεηαη ε εηζβνιή ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ ζηε Κξήηε θαη ε θαηάιεςε ηεο, θαηά ηνλ δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν. Η κάρε ηεο Κξήηεο απνηέιεζε έλα ζπνπδαίν πνιεκηθό γεγνλόο θαη θξάηεζε 11 κέξεο από ηηο 20-31 Μάηνπ ηνπ 1941. ΢ηνπο Γεξκαλνύο εηζβνιείο εθηόο από ηηο Ειιεληθέο θαη ζπκκαρηθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο (βξεηαλνί, Νενδειαλδνί, Απζηξαινί) αληηζηάζεθαλ κε όηη κέζν δηέζεηαλ νη θάηνηθνη ηεο Κξήηεο. Απηή ε αληίζηαζε ησλ θαηνίθσλ είλαη από κόλε ηεο μερσξηζηή γηα ηα ζηξαηησηηθά δεδνκέλα θαη κπνξεί λα ζπγθξηζεί κόλν κε ηελ επνπνηία ηνπ ΢ηάιηλγθξάλη.
 3. 3. Σν ζρέδην πνπ νξγάλσζε ην Γεξκαληθό επηηειείν γηα ηελ θαηάιεςεηεο Κξήηεο είρε ην θσδηθό όλνκα Merkur (Εξκήο) θαη ήηαλ έλα  .πξνρσξεκέλν γηα ηελ επνρή ζρέδην θαζώο ζηεξίδνληαλ ζηελρξεζηκνπνίεζε ελόο επίιεθηνπ ζώκαηνο 14.000 αιεμηπησηηζηώλζαλ πξώηε δύλακε θξνύζεο, κε επηθεθαιήο ηνλ αληηπηέξαξρν΢ηνύληελη αιιά θαη δπλάκεσλ ηεζσξαθηζκέλσλ θαη πεδηθνύ πνπκεηαθέξζεθαλ ζην λεζί κε κεηαγσγηθά αεξνπιάλα. Γεληθόοδηνηθεηήο ησλ ζπκκαρηθώλ δπλάκεσλ είρε νξηζηεί ν Νενδειαλδόο΢ηξαηεγόο Φξάηκπεξγθ. Πξίλ από ηελ επηρείξεζε ηεο θαηάιεςεο, εγεξκαληθή αεξνπνξία είρε εμαπνιήζεη κεγάιεο θιίκαθαοβνκβαξδηζκνύο ησλ θξεηηθώλ πόιεσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλζεκείσλ ηνπ λεζηνύ.
 4. 4. Η επηρείξεζε ηεο θαηάιεςεο μεθίλεζε ην πξσί ηεο 20εο Μαίνπ 1941. Η βαζηθή επηδίσμε ησλ επηηηζέκελσλ ήηαλ ε θαηάιεςε ησλ αεξνδξνκίσλ ηνπ λεζηνύ θαη ε δεκηνπξγία πξνγεθπξσκάησλ γηα ηελ κεηαθνξά κεγαιύηεξνπ όγθνπ ζηξαηεπκάησλ θαη εμνπιηζκνύ. Απηό πνπ έγηλε από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ θάλεθε ν πξώηνο Γεξκαλόο αιεμηπησηηζηήο ζην θξεηηθό νπξαλό είλαη απίζηεπην. Οη θξεηηθνί ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλα νξγαλσκέλν ζρέδην πνπ λα ηνπο ζπκπεξηιακβάλεη ζηνλ ακπληηθό ζρεδηαζκό θαη ζρεδόλ άνπινη, απζόξκεηα, όπσο έθαλαλ γηα αηώλεο απέλαληη ζηνλ νπνηνδήπνηε θαηαθηεηή, μεθηλνύλ κηα πεηζκαηηθή άκπλα κε απνηέιεζκα από ην πξώην θύκα ησλ 3000 αιεμηπησηηζηώλ λα κε κπνξέζνπλ λα θηάζνπλ ζηνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο ηνπο παξά ειάρηζηνη.
 5. 5. Οη επηηηζέκελνη θαηαθέξλνπλ λα θεξδίδνπλ θάζε βήκα κε ζθνδξέο κάρεο θαη ηεξάζηηεο απώιεηεο. ΢ηηο 27 Μαίνπ θαηαιακβάλνληαη ηα Χαληά θαη νη ζπκκαρηθέο δπλάκεηο απνθαζίδνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ην λεζί. Μηα απνρώξεζε πνπ νινθιεξώζεθε από ηηο 28 Μαίνπ - 1 Ινύληνπ ράξε θαη ζηε βνήζεηα ησλ θαηνίθσλ πνπ ζπλέρηζαλ ηε πεηζκαηηθή άκπλα θαη πξόζεθεξαλ θάζε δπλαηή βνήζεηα ζηα ζπκκαρηθά ζηξαηεύκαηα θαηά ηελ απνρώξεζε ηνπο από ην λεζί. Η Μάρε ηεο Κξήηεο ηειείσζε νπζηαζηηθά ζηηο 31 Μαίνπ. Οη γεξκαλνί αλαγθάζηεθαλ λα δώζνπλ πνιύλεθξεο κάρεο κε ηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο Κξήηεο πξάγκα πνπ ηνπο θόζηηζε 15000 λεθξνύο από ηα πην επίιεθηα ζηξαηησηηθά ηνπο ζώκαηα. Οη Κξεηηθνί ζπλήξγεζαλ απνθαζηηθά ζηελ εμνπδεηέξσζε ησλ γεξκαλώλ αιεμηπησηηζηώλ ηελ πξώηε κέξα ηεο εηζβνιήο αιιά θαη ζε θάζε επηρείξεζε πνπ έθαλαλ νη γεξκαλνί γηα λα θαηαιάβνπλ νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ λεζηνύ. Η εθδηθεηηθή καλία ησλ γεξκαλώλ γηα ηελ αληίζηαζε πνπ ζπλάληεζαλ μέζπαζε ζε νκαδηθέο εθηειέζεηο Κξεηηθώλ ακέζσο κεηά ηελ θαηάιεςε ηνπ λεζηνύ. ΢ηελ Κξήηε ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα ζπλάληεζαλ γηα πξώηε θνξά κηα ζπγθινληζηηθή ιαηθή αληίζηαζε, απηή ηελ αληίζηαζε πνπ ζα ζπλαληνύζαλ έθηνηε κπξνζηά ηνπο ζε αξθεηέο από ηηο επξσπαηθέο ρώξεο πνπ ζα θαηαιάκβαλαλ. Η αληίζηαζε ησλ Κξεηηθώλ ήηαλ ν πξνάγγεινο ηεο Ειιεληθήο Εζληθήο αληίζηαζεο, αιιά θαη ηεο Γαιιηθήο θαη ηεο αληίζηαζεο ησλ Γηνπγθνζιάβσλ θαη ησλ Ρώζσλ.
 6. 6. Πάξα πνιινί ηζηνξηθνί αλαθέξνληαη ζηα ιάζε ηεο ζπκκαρηθήο εγεζίαο πνπ δελ κπόξεζε λα νξγαλώζεη απνηειεζκαηηθόηεξα ηελ άκπλα ηεο Κξήηεο ώζηε λα απνηειέζεη έλα απόξζεην θξνύξην, αιιά πηζαλά απηό δελ ήηαλ ζηα ζπκκαρηθά επηηειηθά ζρέδηα θαη απιώο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ Κξήηε γηα λα θαζπζηεξήζνπλ κόλν ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα. Η ζεκαζία ηεο Μάρεο ηεο Κξήηεο ήηαλ πνιύ κεγάιε θαζώο εμαηηίαο ηεο νη γεξκαλνί καηαίσζαλ ηα ζρέδηα γηα αληίζηνηρε θαηάιεςε ηεο Κύπξνπ θαη ηεο κέζεο Αλαηνιήο, αιιά θαζπζηέξεζαλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ΢νβηεηηθήο Έλσζεο. Οη κεγάιεο απώιεηεο ηνπ επίιεθηνπ ζώκαηνο ησλ αιεμηπησηηζηώλ έπεηζαλ ην γεξκαληθό επηηειείν όηη δελ έπξεπε λα ην μαλαρξεζηκνπνηήζνπλ ζε άιιε κεγάιε επηρείξεζε. Από ηελ άιιε κεξηά ε κάρε ηεο Κξήηεο έδεημε όηη ε ηξνκεξή πνιεκηθή κεραλή πνπ ζάξσλε κε κεγάιε επθνιία όινπο ηνπο επξσπαηθνύο ζηξαηνύο, ηα βξήθε δύζθνια κπξνζηά ζε κεξηθνύο απνθαζηζκέλνπο Κξεηηθνύο. Χαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα από ξηδίηηθα ηξαγνύδηα εκπλεπζκέλα από ηε κάρε ηεο Κξήηεο.
 7. 7. "...Χίτλερ να μην το καυχηςτείσ πϊσ πάτηςεσ ςτην Κρήτη ξαρμάτωτη την ήβρηκεσ και τα παιδιά τςη λειπαν ςτα ξζνα πολεμοφςανε πάνω ςτην Αλβανία...""... Κρήτη μ’ η Μεραρχία ςου, αν ήτανε κοντά ςου, το Γερμανό θα ν’ ζθαφτεσ μζςα ςτα χϊματά ςου.Κρήτη μου όμορφο νηςί, που ‘γραψεσ Ιςτορία, Δίχωσ ςτρατό πολζμηςεσ μιαν αυτοκρατορία!Τςη Κρήτησ τ’ Άγια Χϊματα, όπου κι ανζν τα ςκάψεισ, Αίμα παλικαριϊν θα βρεισ, κόκκαλα θα ξεθάψεισ...""...Οι Άγγλοι και οι Αυςτραλοί, και Ηηλανδοί ομάδι, αντάμα με τουσ Ζλληνεσ πηγαίνουνε ςτον Άδη. Τζτοια ψυχή, τζτοια καρδιά, και λεβεντιά δεν είδα. Θ Κρήτη ςαν να ήτονε δικήτωνε πατρίδα. Και πολεμοφςανε κι αυτοί ωσ ότου ςκοτωθήκαν, Κι όςοι δεν αποθάναςι αιχμάλωτοι πιαςτήκαν..."
 8. 8.  Οη απώιεηεο γηα ηνπο ΢πκκάρνπο ήηαλ: 3.500 λεθξνί, 1.900 ηξαπκαηίεο θαη 17.500 αηρκάισηνη. Οη Γεξκαλνί, ζύκθσλα κε δηθά ηνπο ζηνηρεία, είραλ 3.986 λεθξνύο θαη αγλννύκελνπο, 2.594 ηξαπκαηίεο, ελώ έραζαλ 370 αεξνπιάλα. ΢ύκθσλα, όκσο, κε ζπκκαρηθνύο ππνινγηζκνύο, νη γεξκαληθέο απώιεηεο μεπέξαζαλ ηηο 16.000. Η Μάρε ζηελ Κξήηε νλνκάζηεθε θαη «Νεθξνηαθείν ησλ γεξκαλώλ αιεμηπησηηζηώλ», εμαηηίαο ησλ κεγάισλ απσιεηώλ ηνπο, γεγνλόο πνπ αλάγθαζε ηνλ Χίηιεξ λα δηαηάμεη ηνλ ηεξκαηηζκό θάζε αεξαπνβαηηθήο επηρείξεζεο ζην κέιινλ. Από ηελ πιεπξά ηνπο, νη ΢ύκκαρνη εληππσζηάζηεθαλ από ηηο κεγάιεο δπλαηόηεηεο ησλ αιεμηπησηηζηώλ ζηε κάρε θαη δεκηνύξγεζαλ ηηο δηθέο ηνπο αεξαπνβαηηθέο δπλάκεηο.
 9. 9. http://www.youtube.com/watch?v=9o8e1XCCjFg
 10. 10. ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΒΑΣΙΛΙΚΘ ΤΣΑΚΙΡΘ!!!!

×