Projecte d escola[1]

306 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte d escola[1]

 1. 1. PROJECTE D’ESCOLAPROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
 2. 2. QUÈ ÉS EL PEC?PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE:És el document propi i singular de cada centre educatiu que defineix com funcionaaquest. Al document, es plasmen les finalitats, les opcions educatives i el projectelingüístic del centre, adaptats a la realitat de lentorn del seu alumnat ambl’adequació del marc legislatiu. També té en compte el context socioeconòmic icultural on el centre desenvolupa la seva acció formativa tenint en compte lesnecessitats educatives, les condicions personals i els interessos dels alumnes.Aquest inclou els criteris, prioritats i plantejaments educatius i metodològics, és adir, què i de quina manera sensenyarà i s’avaluarà el progrés als vostres fills.El projecte educatiu és un document que està a la dispocisió de tothom que formipart de la comunitat educativa del centre, sigui pares i mares, professors,personaldel centre i alumnat.
 3. 3. CONTEXTLa nostra escola• Està formada per una sola línia, d’aquesta manera aconseguimcrear un ambient familiar i acollidor per tal d’obtenir una atenciómés individualitzada.• Es troba situada a la zona Nord del districte d’Horta-Guinardó a laciutat de Barcelona. El territori es situa entre els districtes deGràcia i Nou Barris. Pel que fa a la població del barri cal dir queun 12,6 % de la població d’Horta-Guinardó és estrangera i elpercentatge d’alumnat de nacionalitat estrangera és de l’ 11,6 % ila seva procedència, majorment, d’Europa (20,6%) , Àfrica (17,5) iSud-amèrica (13,4%). Aquesta diversitat cultural es treballada desde les diferents àrees curriculars per poder treure-li el màximrendiment.
 4. 4. CONTEXTÀmbit familiar• Majoritàriament, el nombre de fills per família és de dos nens/es• La majoria d’alumnes conviuen amb pares i germans, tot i que el nombre de nensque viuen amb un dels pares o amb la mare i els avis , és present en la nostraescola.• Majoritàriament l’edat dels pares oscil·la entre els 30 i els 45 anys.• Podem apreciar que cada any augmenta la participació de les famílies en tot tipusd’activitats organitzades per l’escola: esports per adults, cursos de formació perpares. La majoria de famílies estan disposades, sempre que la iniciativa sigui delcentre, a col·laborar implicant-se mutuament en la tasca de maduració integraldels seus fills i a participar activament en tot tipus d’activitats proposades perl’escola com ara festes escolars, campanyes solidàries, escola de pares,...
 5. 5. CONTEXTÀmbit cultural• Pel que fa al nivell d´instrucció, al barri d’Horta Guinardópredominen els estudis primaris.• La llengua emprada més comuna és el castellà. No obstant, cadacop més el nivell parlat de la llengua catalana és més utilitzat perles nostres famílies.• Actualment la immensa majoria dels alumnes gaudeix daparellscom el vídeo, lordinador o consoles de video-joc. Hem detectatun retrocés en la lectura respecte a anys anteriors i és probableatribuir-ho a aquest aparells que avui dia marquen la tendenciad’oci esdevenint essencials en la societat en general.
 6. 6. CONTEXTCONTEXTÀmbit econòmic-laboralÀmbit econòmic-laboralEl poder adquisitiu va disminuint respecte a dècades anteriors degut a lasituació econòmica actual.• La majoria de les famílies del nostre centre treballen els dos cònjugues,tot i que podem trovar difernets famílies amb dificultats econòmiques aconseqüencia de la dada anterior.• Aquesta ocupació laboral fa que els pares estiguin fora de casa gairebé totel dia, per això, aproximadament la meitat dels nostres alumnes passenalgunes hores o bé atesos pels avis o altres familiars.• La nostra escola promociona el servei bon al matí, el servei depermanència, el servei de menjador i activitats extraescolars en horari demigdia i tarda per tal de cobrir les necessitats que tenen les famílies detenir atesos els seus fills.
 7. 7. CONTEXTÀmbit escolar• Allò que fa que els pares triin el nostre centre és :• El nivell de serietat i de treball• Latenció personalitzada a lalumne• El grau de disciplina• La capacitat de promoure la formació de personesautònomes, responsables, lliures, felices
 8. 8. ORGANITZACIÓ ESCOLAREls mestres que composen la comunitateducativa en educació infantil són :• 3 Tutors d’Educació Infantil, un per aula• 1 Logopeda• 1 d’Educació Especial• 1 Especialista d’Anglés• 1 Especialista de Música• 1 Especialista de Psico• 1 Vetllador• 1 Especialista d’InformàticaDegut a que la nostra escola es consideradainclusiva disposem de docènciacompartida per tal de garantir unabona atenció a tots i a cadascun delsinfants.L’escola disposa de diferentsespais com són:• 1 aula per cada curs d’infantil• 1 aula de música• 1 aula d’informàtica• 1 aula de Psicomotricitat• 1 aula gran de Racons• 1 aula polivalent• Biblioteca• cuina pròpia• menjador• Pati (de sorra)• 1 bosquet amb 1 hort ( Compartit pels diferentscursos).• Cada curs té accés a una terrasseta coberta ambun toldo per quan plou.Dins de cada aula d’infantil podem trobar unapissarra digital més el seu reproductorcorresponent i un radio.
 9. 9. La nostra escola:• està formada per unacooperativa de mestres, oncada un dels membresd’aquesta comunitat participaen la responsabilitat iperfeccionament del centre,amb l’objectiu de formarpersones amb capacitatd’assolir un compromís ambla nostra societatL’escola.......................... es defineix com:• ESCOLA LAICA. consideremque a l’escola ha de sentir-se còmode tot l’alumnat, lesseves families i elprofessorat. El nostrecentre vol educar sensedogmes, ni veritats úniquesni excloients, amb valorshumanistes, científics iuniversals.TRETS D’IDENTITAT DE L’ESCOLATRETS D’IDENTITAT DE L’ESCOLA
 10. 10. L’escola.......................... es defineix com:• ESCOLA CATALANA.Volem fomentar elconeixement i estimació dela nostra cultura i tradicióamb l’objectiu de noseparar els infants per laseva llengua d’origen.• ESCOLA PER TOTHOM.Volem que tots els quedesitgin l’educació queimparteix la nostra escolapuguin rebre-la sensedistincions, on podranaprendre junts diversosalumnes sense exclusions.TRETS D’IDENTITAT DE L’ESCOLATRETS D’IDENTITAT DE L’ESCOLA
 11. 11. TRETS D’IDENTITAT DE L’ESCOLATRETS D’IDENTITAT DE L’ESCOLAL’escola.......................... es defineix com:L’escola.......................... es defineix com:• ESCOLA VERDA.Volem transformar el model dedesenvolupament actual basat enl’explotació dels recursos naturalscom si fossin il·limitats i en unaccés desigual als seus beneficis,en un model dedesenvolupament que satisfaciles necessitats de les generacionsactuals sense comprometre lesgeneracions futures.• ESCOLA INTEGRAL.Entenem leducació comaquell procés que ha depermetre als individus eldesenvolupament de la sevapersona en tots els seusàmbits o dimensions, tenint encompte les necessitatsbàsiques i individuals de cadainfant.
 12. 12. OPCIONS PREFERENTSOPCIONS PREFERENTSPromoure la formació de persones autònomes, responsables, lliures, felices icompromeses amb hàbits de convivència i respecte.Promoure la formació de persones autònomes, responsables, lliures, felices icompromeses amb hàbits de convivència i respecte.• Potenciar activitats que fomentin un esperit crític i reflexiu amb el món que ensenvolta.• Fomentar la cooperació i el treball en equip per així poder dur a la pràctica lesnormes de convivència i disciplina que serveixin per a promoure un ambientd’estudi i treball, adequats als diferents cicles.• Crear un clima d’acollida i respecte als altres, potenciant els valors d’honradesa,solidaritat i sinceritat a través d’activitats de diàleg i participació activa per a laconstrucció d’una societat més justa i solidaria.• Fomentar el creixement de la capacitat creativa i no limitar-nos en un sol aspectecom pot ser la lectoescriptura, sinó tenir en compte els diferents àmbits queconformen el desenvolupament integral de la persona.• Aconseguir que els alumnes se sentin feliços en el seu treball, en les relacionsinterpersonals i en les activitats escolars i extraescolars, fomentant un ambient alescola on l’infant se senti acollit i segur dins la nostra comunitat educativa.
 13. 13. OPCIONS PREFERENTSDesenvolupar les capacitats dels alumnes, atenent la seva diversitat,mitjançant diferents metodologies• Tenir en compte l’esforç de l’alumne i intentar estimular-lo tot respectant ientenent el procés d’aprenentatge tenint en compte les capacitats i el nivellmaduratiu de cada infant.• entendre la diversitat com un valor important en l’educació, ja sigui des delpunt de vista personal o intercultural.• Acceptem als nens amb limitacions, els ensenyem a acceptar-se a sí mateixos itreballem per a que lentorn social els sigui acollidor, per tant, eduquem en elrespecte i solidaritat: formant jovent que respecti la dignitat de la persona, lesdiverses cultures i races,• Afavorim la integració dins del grup-classe creant un ambient dacceptació iajuda a les persones que pateixen limitacions, ja siguin de tipus intel·lectual,social o qualsevol tipus de mancança.• Utilitzar una metodología oberta i flexible, personalitzada, activa, socialitzada,preventiva, participativa i creativa dins dun clima senzill i confiat.
 14. 14. OPCIONS PREFERENTSFomentar la comunicació com a eina d’expressió i desenvolupament personalFomentar la comunicació com a eina d’expressió i desenvolupament personal• Donar importància a la correcta utlització del llenguatge per afavorir eldesenvolupament de les habilitats socials.• Potenciar l’ús del català en totes les situacions de l’àmbit escolar, teninten compte la importància del domini de més d’una llengua com a eina decomunicació.• Donar suport aquells alumnes que provenen de situacions culturalsdiverses a través de dinàmiques especials pel coneixement del català.• Fomentar l’ús en les tecnologies de la informació i la comunicació, ja queaquestes els permetrà adquirir competències essencials per establirdiferents mètodes de comunicació.
 15. 15. OPCIONS PREFERENTSOPCIONS PREFERENTSPotenciar l’acció compartida entre l’escola i la familiaPotenciar l’acció compartida entre l’escola i la familia• Col·laborar amb les famílies per afavorir l’equilibri afectiudels alumnes, tot orientant a les families per afavorir unaeducació compartida entre ambdós.• Potenciar un clima de respecte entre pares i professor per tald’assolir els objectius comuns de l’educació integral delsnens.• Reflexionar amb els pares i mares sobre la importància delseu paper com a principals educadors dels seus fills i filles.• Oferir espais de diàleg amb les families amb l’objectiu demillorar, dia a dia, l’acció educativa compartida.
 16. 16. OPCIONS PREFERENTS4.6 fomentar un sentiment didentitat i pertinença tot fent partíceps alsinfants a les següents festes tradicionals i populars:Tal i com indica l’apartat d’opcions preferents, la nostra escola es consider a catala na i laica,no obstant celebrarem les següents festes ja que considerem qu e és important manternir latradició i cultura catalana. En el cas que alguna família no comparteixi els ideals de l centre,no s’obligarà en cap cas en fer partícep a l’infant de l’activitat.• Sant Jordi: aquesta festa es treballada a la nostra escola ja que és un signe d’identitat de latradició i cultura catalana. Sant Jordi, és celebrada des de mitjançant del segle XV, per això ésimportant• La castanyada: L’escola no treballa aquesta diada amb motiu religiós, es a dir aquesta festa noesta associada al dia de Tots Sants , sinó com una celebració o festa de la tardor.• Carnestoltes: una festa desenvolupada gràcies al cristianisme, però la nostra escola la celebraamb un caràcter pagà i de disbauxa.• Pasqua• Nadal ( preguntar a la comissió de festes)
 17. 17. METODOLOGIALa metodologia emprada en la nostra escola consisteix enl’aprenentatge cooperatiu, ja que creiem que són pràctiques iiniciatives en les que l’alumnat i el professorat cooperen peraprendre i ensenyar; al mateix temps ambdós cooperen unsamb els altres.Projectes: aquest mètode permet treballar a partir dels interessosdels infants, tot cercant informació sobre el tema triat perconsens entre tot el grup classe i el mestre, per posteriormentcompartir-ho amb els companys arribant a aconseguir unaprenentatge conjunt.
 18. 18. METODOLOGIATreball per racons:• Aquesta metodologia proposadelimitar l’aula en diferentsespais on els alumnes podranrealitzar simultàniamentdiferents activitat de tipuscognitiu, manipulatiu isimbòlic, permetent-losrealitzar un desenvolupamentintegral infant tot potencial eltreball entre iguals.Tutoria entre iguals:• mètode daprenentatgebasat en la construcció deparelles asimètriques , tutori tutoritzat, amb un objectiucomú: l’adquisició d’unacompetencia curricular, ques’assoleix a través d’unaplanificació prèvia pelmestre. Aquest mètodeafavoreix les interaccionsentre iguals i afavoreix tantl’alumne tutoritzat com eltutor.
 19. 19. METODOLOGIESMETODOLOGIESTreball per tallersTreball per tallers• treball per tallers entre els diferents cursos : Aquesta metodologiaconsisteix en la interrelació de diferents grups d’edats d’un mateix cicleentorn unes activitats variades i dinàmiques programades per els mestres.Com per exemple, el taller de cuina, el taller d’experimentació o el taller deteatre, entre d’altres. L’alumne escull lliurement en quina activitat voldràparticipar durant dues setmanes (una a la setmana). Aquest mètodeafavoreix les relacions entre nens/es de diferents grups d’edats, així comtambé fomentem l’autonomia i la responsabilitat.La nostra escola pretén avaluar les tres àrees curriculars d’una maneraglobal, ja que considerem que són indivisibles. Entenem el nen s’had’educar d’una manera integral i globalitzadora i, per tant, l’avaluaciótambé ha de ser-ho.
 20. 20. PROJECTES D’ESCOLAACCIÓ COMPARTIDA (FEAC)• La finalitat d’aquest programa és crearun espai de diàleg on reflexionarconjuntament pares i mestres sobre elstemes educatius que són de mútuaincumbència. L’objectiu principald’aquest projecte és fomentar l’acciócompartida entre família i escola. Ésper això, que disposem de cursosd’informació i formació per pares.Mitjançant aquest projecte, volemoferir un espai on l’escola pugui rebretotes aquelles valoracions que lesfamilies volguin compartir amb elcentre, d’aquesta maneraaconseguirem establir un contacte ambla realitat de la nostra societat.ESCOLA VERDA: AGENDA 21• La finalitat d’aquest projecte és dur aterme tot daccions per tal que lanostra escola sigui més sostenible.Creiem que és necessari que tantalumnes, familíes com mestres enssensibilitzem sobre com ajudar el mediambient.Per aquest motiu, volem fomentar laparticipació i el compromís en accionsde millora en relació a l’ambient i lasostenibilitat, fer partícep a tots elsmembres de la Comunitat Educativa enel projecte i finalment conscienciarsobre la generació i gestió dels residus.
 21. 21. PROJECTES D’ESCOLAESCOLA MULTILINGÜE• L’aprenentatge integrat deconeixements i llenguaestrangera és, avui dia, unelement essencial en l’àmbit del’educació, augmentant laqualitat de l’aprenentatgesignificatiu dins d’ un context decomunicació. Per tal,d’aconseguir que els nostresalumnes tinguin un bon dominide la llengua estrangera d’unabanda, integrem aquestaprenentatge en el currículum ide l’altra i programem activitatsen llengua anglesa en alguna àreade cada cicle.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT• L’objectiu primordial d’aquestprograma és adoptar les mesuresnecessàries per atendre ladiversitat dels alumnes del’escola. Per portar a termeaquest projecte, primeramentrealitzem una avaluació globaldels nens/es d’educació Infantil,tot seguit, fem un seguiment delsalumnes amb NEE, per tald’observar i conèixer el progrésevolutiu i finalment, coordinem icontactem amb altres institucionsper atendre els nens amb NEE.
 22. 22. PROJECTES D’ESCOLATAC• Tenint en compte que durant els darrers anys la implantacióde les noves teconologies ha estat un tret fonamental en lanostra societat. Hem creat un projecte anomenat TAC, laintencionalitat d’aquest programa és fomentar laintroducció de les tecnologies i de l’Aprenentatge i laComunicaicó (TAC). Per la qual cosa, treballem amb elsalumnes dinàmiques relacionades amb les TAC i alhoraaprofitem els actes i la dinàmica del curs per introduir l’ús deles TAC. Gràcies a això, oferim als nostres alumnes unaeducació oberta cap al s.XXI
 23. 23. PLA D’ACOLLIDAPER A P3 I MATRÍCULA VIVA• Des del centre sabem que l’entrada a l’escola suposa unimportant i dur canvi en els infants, ja que implica la sortidadel món familiar. Iniciar l’escola suposa entrar en un espaidesconegut. Per aquest motiu, el període d’adaptació inclouactuacions amb les famílies i els nens, dirigides a acceptar iresoldre, de manera gradual, el conflicte que produeix elcanvi. és per aquest motiu que la nostra escola ofereix unpla d’acollida per tal d’afavorir dita adaptació
 24. 24. SERVEISMenjador i cuina escolar• Adquirir comportamentscorrectes tan al menjadorcom a la zona d’esbarjo.• Treballar hàbitd’alimentació o d’higiene.• Mantenir els paresinformats de l’evolució delsseus fills.Activitats extraescolars per alsalumnes i les famílies.• Piscina• Anglès• expressió corporal ( teatre idansa)• Iniciació als esports abàsquet i futbol sala.• Esports per adults• classes de català per pares.
 25. 25. SERVEISSERVEI D’ACOLLIDA• Oferir un espai educatiu a les famílies que necessitenallargar l’horari escolar.• Matiners de 8 a 9h.• Permanències de 17 a 18h.

×