Senyalitzacio_obres_publiques.pdf

516 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Senyalitzacio_obres_publiques.pdf

 1. 1. Full monogràfic 5 Autors CoordinadorSeguretat Ferran Serra Canada Lluís Vilaseca AloyJuny 2011 Enginyer tècnic industrial Director del CSSL de Girona Lázaro Roman Galera Enginyer tècnic industrial Centre de Seguretat i Salut Laboral de Girona Seguretat en els treballs en les vies públiques interurbanesL’execució d’obres a la via pública (carre- Objecteteres, autovies, autopistes...) o a les sevesimmediacions pot interferir en la circulació Donar a conèixer la senyalització, abalisament i,de vehicles, posant en risc la seguretat si escau, defensa que cal adoptar en les obresde les persones usuàries i treballadores. en la via pública, amb la finalitat de millorar laPer aquest motiu, és fonamental adoptar seguretat de les persones treballadores iuna adequada senyalització, abalisament i, usuàries de la via, així com assegurar el nivellsi escau, defensa de les zones de treballs, de servei de la via afectada.amb l’objectiu de millorar la seguretat delstreballadors i reduir, entre d’altres, el risc Establir les pautes fonamentals d’ordenació ded’atropellament per invasió de vehicles. la circulació en les vies públiques afectades per obres i oferir exemples de les diferents opcions amb casos pràctics representatius. Cal recordar, però, que cada cas és particular i té una solució pròpia. El projectista i/o la direccióNormativa d’obra ha de tenir en compte la senyalització de les obres com un element primordial, que ha Aquest full informatiu es basa en l’Ordre de ser adequadament dissenyat, pressupostat i ministerial de 31 d’agost de 1987 per la qual es exigit. La realització d’aquestes tasques l’ha de va aprovar la Norma de carreteres 8.3-IC de fer personal especialitzat de la unitat que executi senyalització d’obres fixes fora de poblat, així els treballs, seguint instruccions molt clares. com en els manuals del Ministeri de Foment sobre senyalització mòbil d’obres i sobre Els objectius principals d’aquest full monogràfic exemples de senyalització d’obres fixes. són informar i sensibilitzar els agents implicats en els treballs a la via pública de les normes La Norma de carreteres 8.3-IC detalla les de senyalització d’obres en aquestes vies, mesures que s’han d’adoptar en cada situació de la regulació i ordenació de la circulació a la per efectuar la senyalització i, en general, via afectada. Tot plegat ha de servir per l’ordenació de la circulació de les obres que modificar el comportament de les persones s’executen a les vies fora de poblat i que poden conductores de manera que adeqüin la seva dificultar la lliure circulació de vehicles. conducta a les incidències de la via.
 2. 2. — Abalisament que destaqui la presència dels límitsÀmbit d’aplicació de l’obra, així com l’ordenació adoptada. — La disposició de barreres de protecció. S’entén per via pública qualsevol carretera, autopista, autovia, etcètera, per on transiten o Pel principi de l’acció preventiva sempre s’ha circulen vehicles. Els riscos en aquestes obres d’intentar eliminar el risc si és possible vénen donats per dos factors: els riscos mitjançant recorreguts alternatius i, en cas inherents de l’obra i els riscos derivats de tercers. contrari, s’han d’aplicar les mesures següents: Queden afectades totes les obres de la via 1 Limitació de la velocitat pública fora de poblat. També s’ha de tenir en compte el tipus de via que queda ocupada, La limitació de la velocitat és una de les eines la densitat del trànsit i la part de la via que més utilitzades i més còmodes, però s’ha de s’afecta, la plataforma, la calçada, la mitjana, tenir en compte que ha de tractar-se d’una el voral o bé si l’obra es fa fora de la via. limitació que sigui creïble ja que es tendeix en moltes ocasions a limitar la velocitat a un valor massa baix i llavors perd el seu efecte, en ser ignorada pels usuaris. De retruc això fa queConceptes generals aquests tampoc respectin com deurien la resta de senyalització. Les mesures adoptades per a la regulació de la circulació dels treballs en la via pública han de Els mitjans per limitar la velocitat són, a banda de tenir com a principal característica la coherència la senyalització generalment vertical, el canvi del i credibilitat perquè les persones usuàries no es traçat de la via creant corbes tancades mitjançant vegin sorpreses per situacions no advertides o un correcte abalisament o l’estrenyiment dels que no siguin fàcilment identificables. carrils que redueixi el marge entre els vehicles. Igualment cal preveure les possibles distraccions Els ressalts i guals no són una bona solució per o manca d’habilitat de les persones conductores limitar la velocitat i són indicatius que la reducció que poden incrementar el risc d’accident quan de la velocitat ha estat mal plantejada. A més, es duen a terme treballs a la via pública. en situacions de circulació intensa poden donar lloc a accidents. Els ressalts s’han de col·locar Per tot això, les mesures a aplicar han de ser segons la normativa vigent. justificades i creïbles sense resultar excessives i han de seguir l’evolució de l’obra en l’espai i el La presència de treballadors/ores o maquinària temps. També cal anular la senyalització sense protecció a la calçada obligarà a limitar la permanent que sigui contradictòria i retirar la velocitat en funció de la distància de visibilitat senyalització provisional tan bon punt ja no sigui disponible. necessària, alhora que es restitueix la senyalització permanent d’origen. Si es disposa d’una barrera que protegeixi la zona d’obres es podrà establir una velocitat Es poden adoptar una o vàries de les següents limitada més elevada. mesures:— L’establiment d’un itinerari alternatiu per a la 2 Tancament i desviaments de carrils totalitat o part de la circulació.— La limitació de la velocitat, inclús fins a la Amb freqüència, l’ordenació de la circulació detenció total en cas necessari. motivada per la presència d’una zona fixa— La prohibició de l’avançament entre vehicles. d’obres requereix el tancament d’un o més— El tancament d’un o més carrils. carrils a la circulació, i/o el desviament a carrils— L’establiment de carrils i/o desviaments provisionals, generalment paral·lels als originals. provisionals.— L’establiment d’un sentit únic alternatiu. Els vehicles que transiten per un carril que s’hagi— La senyalització relacionada amb l’ordenació de tancar han de convergir amb els d’un carril adoptada. contigu del mateix sentit, desviar-se a un altre 2 Full monogràfic 5 Seguretat en els treballs a les vies públiques interurbanes
 3. 3. carril provisional o bé efectuar sucessivament alineades, a una distància prudencial del pas del les dues maniobres anteriors. trànsit, i en hores nocturnes han de ser visibles mitjançant materials reflectants. Normalment la realització d’aquestes maniobres requereix una reducció de la velocitat dels 3.1 Característiques vehicles, encara que en alguns casos, com en l’ordenació en sentit únic alternatiu, pot arribar Els senyals han de tenir les dimensions mínimes a exigir la detenció total. especificades i ser sempre reflectants. Es reco- mana que les dimensions siguin d’un nivell3 Elements de senyalització, abalisament superior en llocs on la il·luminació ambient difi- i defensa culti la percepció i en llocs d’elevada perillositat. La disposició de senyalització, abalisament i/o Excepcionalment, els senyals es poden col·locar, dispositius de defensa és una mesura que té per mitjançant trípodes o elements de sustentació objecte informar a l’usuari de la presència de les similars, a altures inferiors a 1 metre quan les obres, regular la circulació en la zona afectada obres o qualsevol altra circumstància ho aconselli. per les obres i modificar el comportament dels usuaris de la via pública per aconseguir una En els senyals d’indicació es poden dissenyar major seguretat, tant per als usuaris/àries de les altres variacions en els dibuixos dels carrils per vies com per als treballadors/ores de l’obra. adaptar-los a les situacions reals dels desvia- ments efectuats per motiu de les obres. Excepte que alguna causa justifiqui el contrari, en obres fixes s’han d’utilitzar exclusivament els Color dels senyals elements i dispositius de senyalització, abalisa- El color groc, que distingeix els senyals d’obra ment i defensa normalitzats. dels normals, només s’ha d’utilitzar en els senyals amb fons blanc. Els panells complemen- Cal utilitzar el mínim nombre de senyals que taris també han de tenir el fons groc. En canvi, permetin al conductor/a conscient preveure i els senyals de direcció obligatòria, on el fons és efectuar les maniobres necessàries amb como- de color blau, els senyals d’estop o direcció ditat, evitant sobrecarregar la seva atenció amb prohibida, on el fons és de color vermell, i altres senyals innecessaris. senyals el fons dels quals és d’un color diferent al blanc, mantenen el seu color de fons. Tots els senyals de prohibició i/o obligació han de ser reiterats o anul·lats abans que hagi trans- Elements lluminosos corregut un minut des que un conductor/a que En les obres en les quals la senyalització provisi- circuli a la velocitat prevista els hagi vist. onal estigui implantada durant les hores nocturnes, els senyals i els elements d’abalisa- L’objectiu de l’abalisament és destacar la ment no només han de ser reflectants, sinó que presència dels límits de les obres i de les orde- han d’anar acompanyats d’elements lluminosos. nacions de la circulació que s’hagin adoptat. 3.2 Implantació de la senyalització S’haurà de disposar d’abalisament quan existeixin a les obres fixes zones vedades a la circulació, es disposi de carrils provisionals amb traçat o amplada diferent a la Col·locació inicial i/o s’estableixi una ordenació de la circu- El material s’ha de descarregar i col·locar en lació que pugui implicar la seva detenció. l’ordre en què l’usuari/ària l’haurà d’anar trobant, senyalitzant així el fet que s’han començat els Els dispositius de defensa serveixen per delimitar treballs. Cal tenir cura que tots els senyals, i senyalitzar les zones d’obres, i són especialment balises i dispositius de defensa quedin visibles útils en vials on hi ha una intensitat de circulació per l’usuari evitant que puguin quedar ocults per elevada i en obres de llarga permanència. La plantacions, ombres, etc. conveniència de la seva utilització haurà de ser La senyalització permanent que no sigui cohe- considerada per l’autor del projecte o, en el seu rent amb la de l’obra s’ha de tapar mentre sigui defecte, pel director de les obres. Cal col·locar-les vigent la de l’obra. 3 Full monogràfic 5 Seguretat en els treballs a les vies públiques interurbanes
 4. 4. Retirada Senyals de reglamentacióEn general, els elements de senyalització, abalisa- i prioritat (TR)ment i defensa s’han de retirar en l’ordre invers enquè s’han col·locat intentant mantenir la cohe- TR-5 Prioritat al sentit contrari rència amb la resta de senyalització no retirada.Si és possible, la retirada s’ha de fer des de lazona no afectada pel trànsit. El vehicle que ho facipot utilitzar els llums de prioritat i circular en sentitcontrari. Una vegada retirada la senyalitzaciód’obra, s’ha de restablir la senyalització pertinent. TR-6 Prioritat respecte al sentit contrariTipologia d’elements de senyalització, TR-101 Entrada prohibidaabalisament i defensa per a obres fixes,regulada normativament TR-106 Entrada prohibida a vehicles destinats al transport de mercaderies TR-201 Limitació de pes Senyals de perill (TP) TR-204 Limitació d’amplada TP-3 Semàfors TR-205 Limitació d’alçada TR-301 Velocitat màxima TR-302 Gir a la dreta prohibit TR-303 Gir a l’esquerra prohibit TP-13a Corba perillosa cap a la dreta TR-305 Avançament prohibit TP-13b Corba perillosa cap a l’esquerra TR-306 Avançament prohibit a camionsTP-14a Corbes perilloses cap a la dreta TR-308 Estacionament prohibit TP-14b Corbes perilloses cap a l’esquerra TR-400a Sentit obligatori TP-15 Perfil irregular TR-400b Sentit obligatori TP-15a Ressalt TR-401a Pas obligatori TR-401b Pas obligatori TP-15b Gual TR-500 Fi de les prohibicions TP-17 Estrenyiment de la calçada TR-501 Fi de la limitació de velocitat TP-17a Estrenyiment de la calçada per la dreta TR-502 Fi de la prohibició d’avançamentTP-17b Estrenyiment de la calçada per l’esquerra TR-503 Fi de la prohibició d’avançament per a camions TP-18 ObresTP-19 Paviment lliscantTP-25 Circulació en els dos sentitsTP-26 DesprenimentTP-28 Projecció de gravetaTP-30 Escaló lateralTP-50 Altres perills4 Full monogràfic 5 Seguretat en els treballs a les vies públiques interurbanes
 5. 5. Senyals d’indicació (TS) Dispositius d’abalisament reflectants (TB)TS-52 Reducció d’un carril per la dreta TB-1 Panell direccional alt TB-2 Panell direccional estret TB-3 Panell direccional doble altTS-53 Reducció d’un carril per l’esquerra TB-4 Panell direccional doble estret TS-54 Reducció d’un carril per la dreta TB-5 Panell de zona exclosa al tràfic TS-55 Reducció d’un carril per l’esquerra TB-6 ConTS-60 Desviament d’un carril per la calçada oposada TB-7 Piquet TS-61 Desviament d’un carril per la calçada TB-8 Balisa de vora dreta oposada, mantenint l’altre pel carril d’obres TB-9 Balisa de vora esquerraTS-62 Desviament de dos carrils TB-10 Captafar costat dret i esquerre per la calçada oposada TB-11 Fita de vora reflectant i luminescentTS-210 Cartell croquis TB-12 Marca vial taronjaTS-220 Presenyalització de direccions TB-13 Garlanda TS-800 Distància al començament del perill TB-14 Bastidor mòbil o prescripcióTS-810 Longitud de tram perillós o subjecte a prescripció TS-860 Panell genèric amb la inscripció que corresponguiSenyals manualsi dispositius manuals (TM)TM-1 Bandera vermellaTM-2 Disc blau de pas permèsTM-3 Disc d’estop o pas prohibit5 Full monogràfic 5 Seguretat en els treballs a les vies públiques interurbanes
 6. 6. Elements lluminosos (TL) 3.3 Implantació de la senyalització a les obres mòbils o linealsTL-1 Semàfor (tricolor) Operaris i operàries Si els operaris/àries van amb vehicles, la seva protecció és el mateix vehicle. Si els operaris/ àries van a peu sobre la calçada, s’han de protegir mitjançant un vehicle de senyalització d’obra mòbil i, a més, en totes les situacions es recomana portar el vestuari de color groc oTL-2 Llum groc intermitent taronja, amb franges reflectores en hores nocturnes, de manera que puguin ser percebutsTL-3 Llum groc alternativament intermitent amb la major claredat possible en qualsevol situació atmosfèrica.TL-4 Triple llum groc intermitent TL-5 Disc lluminós manual de pas permès Màquines i vehicles Es recomana que les màquines i vehicles queTL-6 Disc lluminós manual d’estop s’utilitzin en senyalització mòbil siguin de color o pas prohibit blanc, groc o taronja.TL-7 Línea de llums grocs fixos Han de portar com a mínim un llum groc giratori o intermitent omnidireccional a la sevaTL-8 Cascada lluminosa part superior, ubicat de manera que pugui ser (Llum aparentment mòbil) perfectament visible pel conductor/a al qual es volTL-9 Tub lluminós indicar la seva presència. El llum giratori ha de (Llum aparentment mòbil) tenir una potència mínima de 55 watts. Si s’utilitza un llum intermitent, aquest ha de ser d’1,5 joules.TL-10 Llum groc fix TL-11 Llum vermell fix Col·locació i retirada Per a la col·locació dels senyals s’ha de tenir en compte el fet que aquests senyals obeeixen a la presència d’un obstacle excepcional queDispositius de defensa (TD) obligarà el conductor/a usuari/ària a fer manio- bres inhabituals. Per això la senyalització aTD-1 Barrera de seguretat rígida portàtil col·locar ha de ser coherent amb les característi- ques de l’obra, perceptible el més ràpidament possible en qualsevol circumstància i ha de garantir la seguretat de les persones usuàries de la via pública i la dels treballadors/ores. Els senyals s’aniran col·locant en el mateix ordre en què se’ls hagi de trobar l’usuari/ària, de manera que el personal que els col·loqui sigui protegit pels senyals precedents. Si es col·loca un panell complementari indi-TD-2 Barrera de seguretat metàl·lica cant la longitud de l’obra, per exemple del tipus “Longitud de tram perillós o subjecte a pres- cripció”, no caldrà col·locar el senyal de final de prohibició o restricció. En el moment de finalització de l’obra s’han de retirar els vehicles amb senyals i s’ha de recollir tota la senyalització relativa a les obres, procedint en ordre invers a la seva col·locació. La senyalització d’obra ha de romandre el temps necessari i s’ha de recollir i traslladar immediatament després que acabi el treball.6 Full monogràfic 5 Seguretat en els treballs a les vies públiques interurbanes
 7. 7. Pel que fa a obres mòbils, la senyalització es Calçades separadescomplementa amb elements lluminosos, comes mostra en els exemples següents: Senyal de preavís, 2 carrils en cada sentit Quan la velocitat de desplaçament de les obres sigui inferior o igual a 25 km/h:Calçada única Tancament del carril dretSenyals de posició i preavísQuan la velocitat de desplaçamentde les obres sigui inferior o igual a 25 km/h: Costat = 1350 mm TS-810 1200 x 300 mm (especificant la distància afectada per la senyalització) TR-301 900 mm TP-18 Costat = 1350 mm Característiques del llum Característiques del llum (integrat al senyal o en el bastidor) (integrat al senyal o en el bastidor) 3 unitats disposades 3 unitats disposades en triangle ≥ 200 mm en triangle ≥ 200 mm • Si és de tipus xenó: • Si és de tipus xenó: mínim 1,5 joules mínim 1,5 joules • Si és de tipus halogen: nocturn mínim 900 • Si és de tipus halogen: candeles / diürn mínim 3.000 candeles nocturn mínim 900 candeles / Encesa simultània diürn mínim 3.000 candeles Encesa simultània Cascada lluminosa direccional (Llum ambre aparentment mòbil) TS-810 1200 x 300 mm (especificant la distància Llum halogen afectada per la senyalització) Característiques 5 unitats disposades TS-54 900 x 1350 mm en línia ≥ 200 mm • Si Nocturn mínim 900 candeles • Si Diürn mínim 3.000 candeles TR-401a o TR-401b 900 mm7 Full monogràfic 5 Seguretat en els treballs a les vies públiques interurbanes
 8. 8. Senyals de posició Quan la velocitat de desplaçament de les obres sigui inferior o igual a 25 km/h:Quan la velocitat de desplaçament de les obres Es poden utilitzar indistintament el senyalsigui superior a 25 km/h i fins a 60 km/h: i la cascada lluminosaEs poden utilitzar indistintament el senyali la cascada lluminosa TR-401a 401bTR-401a o 401b TR-401a 900 mm Cascada lluminosa direccional TR-401a 900 mm (Llum ambre aparentment mòbil) Cascada lluminosa direccional Llum halogen (Llum ambre aparentment mòbil) Característiques 5 unitats disposades Llum halogen en línia ≥ 200 mm Característiques • Si Nocturn mínim 900 candeles 5 unitats disposades • Si Diürn mínim 3.000 candeles en línia ≥ 200 mm • Si Nocturn mínim 900 candeles • Si Diürn mínim 3.000 candeles TR-401b Intermitència simultània Mínim 900 x 900 mmTR-401b Intermitència Característiques del llum simultània 8 unitats disposades en fletxa ≥ 200 mm Mínim 900 x 900 mm • Nocturn mínim 900 candeles Característiques del llum • Diürn mínim 3.000 candeles 8 unitats disposades en fletxa ≥ 200 mm TR-301 900 mm • Nocturn mínim 900 candeles • Diürn mínim 3.000 candeles8 Full monogràfic 5 Seguretat en els treballs a les vies públiques interurbanes
 9. 9. Vialitat hivernal 3.4 Senyalització en túnels Per norma general, quan es duguin a terme obres a l’interior dels túnels, es consideraran com a obres en hores nocturnes. S’han de preavisar les obres abans d’entrar als túnels i també cal indicar amb antelació la limi- tació de velocitat prevista amb motiu de les obres. Quan existeixin semàfors a l’entrada i a l’interior del túnel, s’han de posar en color groc (fix o Alçada intermitent). màxima: 4 metres En túnels bidireccionals, quan només quedi en servei un carril: Cal ordenar la circulació en sentit únic alternatiu, aturant els vehicles fora del túnel. El carril o carrils afectats per les obres s’han de tancar al llarg de tot el túnel.El vehicle ha de dur instal·lats un mínim de dosllums grocs, de manera que delimitin aproximadament 4 Roba de protecció d’alta visibilitatl’amplada del vehicle, i han d’estar suficientmentelevats perquè siguin visibles per qualsevol vehicle A banda dels equips de protecció individualque s’apropi per davant o per darrere. propis del sector de la construcció, en els treballs en la via pública és imprescindible l’ús de roba de senyalització d’alta visibilitat. Es recomana que la roba de senyalització sigui de característiques equivalents a la classe 3 (UNE EN 471:2004), que proporciona el nivell més alt de visibilitat i un augment de la visibilitat a bona part del cos, especialment als braços i les cames. Aquesta roba ha de permetre la iden- tificació del treballador/a tenint en compte les diferents situacions ambientals i les característi- ques de l’activitat que es porta a terme.9 Full monogràfic 5 Seguretat en els treballs a les vies públiques interurbanes
 10. 10. 5 Exemples de senyalització en les 1.2 Zona de les obres: a la vorera situacions més representatives i part de carril La senyalització que es pot observar als —En el cas que el carril no quedi reduït a una exemples següents és la mínima recomanada. amplada inferior als 3 metres En funció de les condicions particulars de cada cas i sempre que estigui justificat, el director d’obra podrà exigir que s’adapti seguint els criteris bàsics de la norma 8.3-IC, exemplificats als manuals del Ministeri de Foment sobre senyalització d’obres fixes i mòbils. 5.1 Senyalització d’obres fixes 1 Vial de doble sentit de circulació, amb un 100 m carril per cada sentit 1.1 Zona de les obres: a la vorera 100 m 50 m Zona d’obres Alternatives ≥3m En funció de la duració de les obres Zona d’obres 50 m 100 m Alternatives d ≈ 150 m 50 m 50 m 100 m 10 Full monogràfic 5 Seguretat en els treballs a les vies públiques interurbanes
 11. 11. —En el cas que el carril quedi reduït a una amplada inferior als 3 metres, caldrà optar per executar un desviament. 100 m 50 m 100 m 50 m 50 m 100 m Zona d’obres Alternatives 200 m En funció de la duració de les obres 50 m 50 m 100 m 50 m 100 m11 Full monogràfic 5 Seguretat en els treballs a les vies públiques interurbanes
 12. 12. 1.3 Zona de les obres: tancament d’un carril —Només en treballs diürns —En el cas de carretera amb visibilitat i baixa Respecte al cas anterior caldria treure els densitat de circulació en dies feiners senyals TR-5 i TR-6 i situar, a l’alçada dels punts on es comencen a estrènyer el carrils per cada sentit de circulació, dos senyalers amb els senyals TM-2 i TM-3.Si la retenciósupera —En el cas de carretera amb alta densitatla senyalització Alternatives de circulacióde les obres Respecte al cas de treballs diürns caldriaVariable treure els senyalers esmentats i afegir, a l’alçada dels punts on es comencen a100 m estrènyer el carrils per cada sentit de circulació, dos semàfors TL-1.50 m50 m50 m50 m50 m 50 m 100 mEn funció Zona d < 50 mde la duració d’obresde les obres 200 mAlternatives50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 100 m Variable Alternatives Si la retenció supera la senyalització de les obres Intensitat mitjana diària del trànsit (IMD) < 1000 vehicles amb visibilitat / No caps de setmana / Termini màxim: 5 dies laborables seguits. 12 Full monogràfic 5 Seguretat en els treballs a les vies públiques interurbanes
 13. 13. 2 Vial de doble sentit de circulació amb dos carrils a cada sentit2.1 Zona de les obres: ocupen els carrils intermedis 100 m 100 m 100 m 100 m 50 m 200 m Alternatives Zona d’obres En funció de la duració de les obres 200 m 50 m 100 m 100 m 100 m 100 m13 Full monogràfic 5 Seguretat en els treballs a les vies públiques interurbanes
 14. 14. 5.2 Senyalització d’obres mòbils —En el cas que el carril quedi reduït a una amplada inferior als 2,6 metres 1 Vial de calçada única: doble sentit de circulació amb un carril per cada sentit1.1 Zona de les obres: al voral i part de carril —En el cas que el carril no quedi reduït Preavís a una amplada inferior als 2,6 metres Mínim 150 m Distància variable segons Preavís la longitud del tram en obres. 1Mínim Amplada100 m de carril lliure < 2,6 m ≈100 m En tot cas des del vehicle 2 s’ha de veure 2 el vehicle 1 Senyal de posició Mínim Amplada 150 m de carril lliure ≥ 2,6 m Preavís Mínim 150 m Preavís14 Full monogràfic 5 Seguretat en els treballs a les vies públiques interurbanes
 15. 15. 1.2 Zona de les obres: a l’eix de la calçada 2 Vial de calçades separades 2.1 Zona de les obres: al carril exterior Llum halogenTots dos vehicles han Característiques:de poder ser vistos com —5 unitats disposadesa mínim des d’una en línia ≥ 200 mmdistància de 100 metres. —Si Nocturn mínim 900 candeles Preavís —Si Diürn mínim 3.000 candeles SenyalMínim de posició150 m ≥ 2,6 m ≥ 2,6 m 1 ≈ 150 m En tot cas des Senyal del vehicle 2 de posició s’ha de veure el vehicle 1Llum halogen 2 kmCaracterístiques: Senyal—5 unitats posades de posició 2 en línia ≥ 200 mm—Nocturn mínim: 900 candeles 200 m ≤—Diürn mínim: distància 3.000 candeles Mínim variable 150 m Preavís Preavís 3 Vialitat hivernal (retirada de neu) 3.1 Calçada única amb 2 carrils Senyal abatible, segons les circumstàncies15 Full monogràfic 5 Seguretat en els treballs a les vies públiques interurbanes
 16. 16. Marc normatiu —Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269, de 10 novembre 1995). —Ordre de 31 d’agost de 1987, sobre Subdirecció General senyalització, abalisament, defensa, neteja de Seguretat i Salut Laboral i acabament d’obres fixes en vies fora de Sepúlveda, 148-150 poblat (BOE núm. 224, de 18 de setembre 08011 Barcelona de 1987). Tel. 93 228 57 57 —Reial decret 208/1989, de 3 de febrer, www.gencat.cat/alafeinacaprisc pel qual s’afegeix l’article 21 bis i es modificala redacció de l’article 171, b), A, Centres de Seguretat del Codi de Circulació (BOE núm. 51, de l’1 i Salut Laboral de març de 1989). Barcelona —Ordre FOM/3053/2008, de 23 de Pl. Eusebi Güell, 4-5 08034 Barcelona setembre, per la qual s’aprova la Tel. 932 055 001 Instrucció tècnica per a la instal·lació Girona de reductors de velocitat i bandes C/ de l’Església transversals d’alerta en carreteres de la de Sant Miquel,11 17003 Girona Xarxa de Carreteres de l’Estat (BOE núm. Tel. 972 208 216 261, de 29 octubre de 2008). Lleida —Reial decret 1627/1997, de 24 Polígon Industrial “El Segre” d’octubre, pel que s’estableixen les C/ J. Segura i Farré, 728-B 25191 Lleida disposicions mínimes de seguretat i salut Tel. 973 200 400 en les obres de construcció (BOE núm. Tarragona 256, de 25 d’octubre de 1997). C/ Riu Siurana, 28 B (Camp Clar) 43006 Tarragona Tel. 977 541 455BibliografiaMinisterio de Fomento. Manual de ejemplos Avís legal de señalización de obras fijas. Madrid: Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No Comercial-Sense Obres Derivades 3.0 de Creative Commons. Dirección General de Carreteras, 1997. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que ISBN 84-498-0307-1. se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obresMinisterio de Fomento. Señalización móvil derivades. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ de obras. Madrid: Dirección General de licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca Carreteras, 1997. ISBN 978-84-498-0307-9.Bibliografia webCentre de Seguretat i Salut Laboral de Girona [et al.] La prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció [En línia]. Barcelona: Departament de Treball, 2008. http://www.gencat.cat/alafeinacaprisc

×